Bugünden 1930'a 5,414,853 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İJIH Sonuc: Yegâne suçlu aile II «İçinde yaşadığımız anarşi aile hayatımıza da inikâs etmektedir. Cemiyetlerde kadmlann yavaş yavaş hâkim mevkilere geçmeleri baba mefhumunu ortadan kaldırmıştır. Biz kendi elîmizle aüenin kıralı olan babanın başını kopardık» bil» çncuklarımıza hasretmiyoruz. [lâdına lcarşı zaafı büyük oldugunHançimiz çocofnmnzn elin dan çocuklar büyük bir disiplinden tntarak. bayatın ne oldn ' sizlik içine düfroektedirler. Bugnna, tabiati, çalışan insanı ; nun bir neticesi de evlâtlarla ba gösteriyonız? Onlann rehberi I banm arası gittikçe açılmaktadır olnyornz? Hançimiz çoenğnnrn3 Çocnklarımızın jikâyet za neyin kötfi, neyin iyi oldnettijimiı duruma düjmelerinin Snnu anlatmak için vakit ayıhaslıca sebeplerinden biri. ailerıyornz? nin gittikçe maddilejmesidir Para artık ailenin her şeyi ha Biz faepimiz gıcak kalblerin line eelmistir. Ekseriya çeçim çarptığı lognk odada yatiTornz. sıkıntısı yüründen boznlan aile Ailemizin içinde para kazanTeni jençlerî mnhterif bnla Onlan idealist olmnmakla su; . ynvalan, veyabnt da boznlmamı çabalarımıı ruzunâen Tornc. Bis defil miydik? jlarız. Bizler pek mi idealisttik? ' Şimdiye kadar objektif olarak «a bile evin içinde anne ve bayok olnyornz. Onlsrı maddiyats düakttn bu; Politikiiın. münakaşddan anlabir çok yetkilinin yeni nesil hakbanın devamlı olarak paradan Nihayet çunu söyliyebiliriz iki Inyornz. T s blıler? j naıyorlar deriz. Bizlerin münakakındakı dusüncelerini bu nütunlarbahsetmeleri çocnkların flzeParaya, iyi yasamak için konj «alardan kafamız yorulmadı mı, I çocuklarımızın bugün içinde buda naklettik. Biitün bunlann »> rinde büyiik çapta rnhî teairier for» dilşkünler diyornı. Biı on politikadan ve politikacılardan bık lunduklan durum, medeniyet diye nucu ne olabilir? yaratmaktadır. iftihar ettiğimiz gayretin bir mağlardan daha fazla konfora dü» madık mı? • Halen anne ve babalann ve eğilubiyetinden başka bir çey değilkfin değil miydlk? Peki ama aradaki anlajmazlık timcilerin büyük bir problem olakurmaya Onlan faıla realitt boloyo ve ayrıhk nereden doğuyor diye jdir. Çünkü bir nizam rak gördükleri gençlerin dunıtnm ı . Ta biz, bizler hakikatçi de ceksiniz. Bunun da çeşitli sebep | bile muvaffak olmuş değiliz. Ya Bu şartlar altında kalan çocuk ları nedir? jşadığımız dünya maddi korkularm Jil de inkâreı mıytfık? leri var: ya ?erseri olmakta. veyahut da Tek kelime ile bütün söylenen1 Gençleri ineelerken, ken : hâkim olduğu bir anarşj ortamı kız ise bir an evvel yuva sahibi ol Evlendiklerinde de «âkin bir lerin neticesmi aksettirebilmek iiçindedir. Hattâ biraz daha ilerij dimize nyçnladığıınız ölçüleri ynva, lyl bir aile trBtresi ve mak için önüne gelenle evlenmeçın dünyara tanınmıj bir psikobir tarafa bırakıvoraz. Etrafla giderek diyebiliriz ki zamanımı ye kalkışmaktadır. nhhatli çoenklar İBtiyorlar. BİT Bunlann nelog'un düşüncelerinl sütunlarımıza nnda bizlerin teskil eUigimiz zın hasta'ığı olan kanser bile dı •ticesi de bir evvelki gibi olmakba«ka şekilde mt difefinfirdfik? aktarıyoruz düzeniizliğin içimize, dekor, onlara «adece Insanların şımızdaki Gayret sarfetmeTİ »evmtyorta, cemiyetlerde aynlma ve bo«Anneler, babalar ve büyükler çıksrlarına baktıgı ve paradan vurmafi ile meydana gelen vücut şanma nisbetleri gittikçe yiikseîlar. Btzler pek ml gayretke*; hiç bir zaman yeni neslin durumun hücrelerİTnizin anarşisinden başbaşka bir şey diişânmedikleri tik? | mektedir. dan herhangi bir şekilde saşırmadnvçnjunu telkin ediyor. Bnna ka bir şey değildir. Daima k5tO dfiffindflklerin., Son olarak şunu diyebiliriz ki malıdırlar. Çünkü zamanımıza karafmen onların idealiRt, cesnr den «ikftyet ederi». Bizler dflnj yeni nesil aile tarafından terkedildar bir öneeki nesle bu kadar benve müteşebbis olmaiannı istjTayı hep pembe ;8ren inganlar miş bir durumdadır. ziyen çençlik görülmemiştir. yoraz. Üstelik olmak istedifiraıydık? Pekâlâ, bu halde ne yapılabilir? Işte yaşayışımızdaki bn anar Herkes gençlerden jikâyet edeougün 40 • 50; miz. fakat olamadığımız reya $i aile hayatımıza da inikâs et Devletin bu sahada bir yardımı rek bunları üerisi için bir tehlike Bütün kabahat yapamadıîımız seyleri onlarda mektedir. Cemiyetlerde kadın olamaz mı? olarak vasıflandırırken benim bu yaslar arasmdakilerindır. Onlardagörmek istiyornz. Devlet de aneak gençlik teşekIarın yavaş yavaş hâkim mevki şekilde konuşmam herkesi oldugu ki vazife hissi ile fedakârhk duylere geçmeleri, çalışma gahala küllerini kuvvetlendirmekle bu «ia gibi mutlaka sizi de hayrete dü gulanmn yok olmasına »izler *e; bep oldunuz. Onlsnn, «ladeti sarına yayılmaları, «baba» met hada bir başarıya ulaşabilir. Paşürecektir. dece paraya dayanan imkânlar şek humuna ortadan kaldırmaya kat gençlige her ?eyden önce i2 Çoeaklarımıza beklemelinde «nlamalarınm mü«ebbibi de başlamıstır. Hiç bir şeyle de nanç lâzımdır. Bu inancı kim vedikleri kadar çok maddi şeyçene bizieriz. Bizler materyalistfisilnıiyen. sevilen, sayıian, ica recek? ler veriyoraz. Oynncak mağaGelin beraber lnceliyelim tik, onlar da materyaüst oidular. bında cezalandırıp icabında tal Devlet mi? zalarında sarfedilen paralann tif eden ailenin diregi baha. Eğitim sistemi mi? raiktannın fön reçtikçe arlma »ı ve gittikfe astronomik bir tste çocaklarımızdaki söz Cemiyet mi? rakam halini alması bnnnn aYeni neslin bizden farkh olan dınlememr huyanan esas men Evet yukarıda zikredilen fakeık bir delilidir. tarafları, eğlenceyi başka açıdan şei. Biz kendi elimizle ailenin torlerin gençlik üzerindeki tesirgörmeleri ve hayaîperest olmaraa kıralı olan babanın başını ko leri inkâr edilemez. Fakat bütün Onlara maddi olan her şeyi m?sele aüededir. ları. Bu kadarcık bir îark da deparmışız veriyoruz. Fakat vermediğimiz bir Bneünkü eençllfi ba hale aile rin bir ayrıhk sayılmaz, çünkü gü tek jey var: Vaktimizin bir kısmı. Bütün bunlardan dolayı çocuknümüzün eğlencelerinden biri o Para kazanmak ve kazandığtmız Iardan onda sekizi babalanna al dü?ürmflstür ve aneak aile knrtaj lan dansm bile gün geçmiyor k) parayı muhafaza edebilmek için dırmamakta ve annelerine itimat rabilecektir. jbir yeniM ortava çıkrna*ın. ?arfettiğimiz vaktin bir kısmını eder olmaktadırlar. Anenin rie evSON llllll «Çocuklarımızın bugünkü durumunun başlıca sebebi ailenin gittikçe maddileşmesidir. Para artık ailenin her şeyihaline gelmiştir. Ama, babanın durmadan paradan ve gecimden bahsetmesi çocuk üzerinde menfi tesirler yaratmaktadır» , *• * * •, < : • Mesul aile Ife Başı koparılan Kral Maddi bir dünya Bir Mukayese Aradaki tark III İLEBUYUK EKONOMİ /! •• •• Bayındırlık Bakanlığı DSİ GENEL MÜOÜRLÜĞÜNDEN 1 Eskişehir III. Bölge Müdürlüğü mıntakasında bulunan AlpuÇiçeroz Barajı yolu I. Kısım İnşaatı kapalı zarf usulü ile ve teklif alma suretiyle eksiltmcye çıkarılmıştır. 2 İnşaatın muhammen keşif bedeli 6.000.000 TL. olup, geçici teminatı 193.750. liradır. 3 Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere şantiyede çalıştr vaziyette 1 adet 1 1/2 Yd3 Ekskavatör (Showel), 3 adet 8 Yd3 Skreyper 2 adet DS Dozer. 3 adet büyük tip Grayder, 5 adet 10 tonluk damperli kamyon, 3 adet 5 tonluk damperli kamyon. 2 adet 5 tonluk kamyon. 2 aciet 210 Ft3 kompresör (iki tabancalı), 1 adet 125 Ft3 kompresör (iki tabancalı), 1 adet 10 Ps. tulumba, 1 adet 5 Ps. tulumba. 2 adet şartnamesine uygun keçi ayağı (çekiçisi ile), 2 adet şartnamesine uygun lâstik tekerlrkli silindir. 3 adet 5 tonluk arazöz, 2 adet 0,5 m.3 lük betoniyer (münferit), 1 adet ağır tip Vibratör, 1 adet hafif tip Vibratör, 1 adet 1 Cu. Yd yükleyici ve 1 adet 6 ton/saat kapasiteli Konkasür bulundurulacaktır. 4 İhale 242.1964 pazartesi eünü saat 15.00 de Ankarada Ulus Rüzgârlı sokak Çatai Handaki DSİ Barajlar ve Hid'•oelektrik Santrallar Dairesi BaşkanlıŞ;! katında toplanaolan DSİ Merkez İhale Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 5 İhale tasansı ve ekleri 100. lira bedel mukabilinde 4. maddede yazılı adresten termn edılebılir. s İstekli bulunan şahıs veya şirketlerin, DSİ. Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığına 20.2.1964 perşembe günü saat 1700 ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeler; ve bu dilekçeye aşağıda kayıtlı vesikaları eklemeleri lâzımdır. a) Bayındırlık BakanJığından alınmış müteahhitlik karnesi (B grupundan en az 6.000.000. lirahk) b) Makina ve teçhizat beyannamesi, c) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, d) Teknik personel beyannamesi, e) 3. maddede istenilen iş makinalaruım iş programına uygtm olarak şantiyede çahşır vaziyette hazır bulundumlacağına rfair u?u!ü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütname, f) İş yerinin görüldüğüne dair DSİ III. Bölge MüdürlüŞiinden almacak bir yazı. 7 İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklanm 22.2.1964 cumartesi eünü saat 9.00 dan itibaren öğrenebilirler. 8 20.2.1964 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara iştirak belgesi verilmez. 9 İhaleye iştirak etmek istiyen şahıs veya şirketlerin, teklif zarflarını 24.2.1964 pazartesi günü saat 14.45 e kadar 4. maddede belirtilen adresteki DSİ. Merkez İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır 10 Telgrafla yapdacak müracaatlar ve postada vâki gecifcmeler kabul edilmez. (Basın 1794/1532) Devlet Plânlama Teşkilâtından Eîıtim P'ânlaması =aha?ında. tktisadi îşbirliğı ve Kalkınma Teşkilâfı (OECD* ile Devlet Plânlama Teşkil.itının birlikte yürutecpkleri bir araştırma projesi için yonetıcı vazifefini üstüne alarak bir iktisatçı aranmaktadır Müracaat edeceklerin aşağıdak; nitelikleri taştrnaları gerpküciir. 1 Iktısat doktorası veya iktisatta bir ihtısas çahşması yapmış olmak. 2 lktısat sahasında bügile rinin derinli^ını gosterebilecek neşriyat yapmış olmak veya bu sahada gpnış mejuliyetler yükliyen bir i;te başarı göst»rmiş olmak, 3 îyi ıngilızce bilmek. Adayların Devlet Plânlama Teşküâtı Genel Sekreterliğine 20 şubat 1H64 iarıhine kadar, biyografilerini gosterir bir dilekçe ile müracaat etmeieri rica olu n'.ır. Ücret, adayların durumiarına göre mukavele ile tesbit edilecektir. (Basın 1570 A. 803/1534) j Sefaletin içine diişen bu çocuğun acıklı haline sebep kim? KAYIP Eır.nlyFt Genel Müdürlü. ! ; ğündpn almış oldugum 36713 No. lu pa?ap"rtumu zaj1 ettim. Esklslnln hükmü yoktur. Angellkl Kuyanos Cumhuriyet 1546 ISTANBUL TICARET ODASINDAN APA'ya dahil memleketlerden Dekape saç ithal etmek istiyen men=ubumuz sanayicilerin 20 subat 1964 tarihine kadar Odamız Sanayi Şubesine mÜTacaatlerı rica olunur. (Basın 19191543) KAYIP Şebekeml kaybettlm. HU. kümsüzdür. i Oya Tuncer I Cumhuriyet 1540 Ourakta.... ÇEVİK ALİ'NİN SERÜVENLERİ 1 kg. lık 5 kg. lık 10 kg. lık 20 kg. lık torbalardâ İ'Kadıncağız. eteğinın sıkıstığınm larkında değiL Biletçi harekef /zitini çaldı. şoför de durumu görmedı Otobus hareket edivor, tevzc düsmeden vctışmelı.. Çok leşekkür ederiro yavHtm. Otobas benl sürühleyebilir, bir taraiım kınlahilirdi.i Adm ne senin ? Adım Ali, teyıe. ..Ama Cidden Çevik Ali derler bana. de çevikmİ9aiıt.\"Aiettn stma Çevik Ali." ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ Umum Müdürlüğünden : Yer Alfı Kablosu Salın Alınacaktır 1 Müe«esemiz ihtiyacı için. aîagıda evsaf ve eb'adı yazılı 1000 metre yersîtı kablosu teklif alma usulü ile ve Türk parasiyle satın alınacaktır. 2 tlgililer hazırlıvacaklan teküflerini "n 7,5 geçici teminatlan ile birlikte 18/2/1964 salı günü saat 17.30 a kadar Müessesemiz Umum Müdürlüğüne tevdi edecekUrdir. 3 Kısmi sipariş yapılabilir 4 Postada vâki olacak eecikme nazarı itibnrp alınmaz. 5 Müesüesçmız siparişi yap;p yaDna^a! t : vpyn dilediaine yapmakta serbesttir. 1000 metre yeraltı kablosu 3X33fî6 mm2 • KV NKBA 'ipi (VDE Normuna uygun) 15aO A. S24/153Ö' Çevık Ali SAfWA£^a bsfthr. Esasen ona bu kuvvet ve enerjıyi veren SANA'dır Çevik^AIİ'lerde. kahvaltılarda SANA hiç eksık olmaz. Küçük büyuk herkes SANA'yı severck ve iştahla yer. SANA kalcri bakımından, ct vc şekcr kadar zengindir. Ostelik SANA içindekî'A vc D vitamınlcri ile, bilhassa gelişme çağındakilcr içir» çok lüzumlu bir gıdadır. BİR OjfjÜT) " Mamulitıdır ppkapi Mithatpaşa 83/22 Istanbul J j ı l j 21 23 5 6 2 2 0 5 7 3 .(tlâncüık: 8153 1525r Sana, ağıza tat, vUeuda sıhhat! (lâncılık S t a 1527) U<
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog