Bugünden 1930'a 5,414,669 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

J.U t^Ul'dl Af v* İKLİMLER değiştirilivor Kanallarla sulamadan istenîlen fayda temîn edilemeyince suni bulut yapıldı Yağtnar fabrıkasının »le\ makinaları çalısırken Meteotron isimli âletle elde edilen yıldınmlarda dünyamn en üstün enerji kaynağı var Nufusu gun geçtıkçe artan ve buna paralel olarak da yıyecek naddelerı azalan dunjamızın en buyuk dertlerınden hır. de çorak laşan arazıdır ÜJnva \uzundekı kara parçala 'înın eroîvon ve dığer tabvl tesırlerle gun geçtıkçe vıpraranası ve venm«ız bır hale gelmesı zıraat rakânı tanıvan topraklann eittlkje azalrmsına sebep olrraktadır Toprok ve inson Meteotron an %*z başlıklarından bırı Durmadan artmakta ol»n msan rufusunu be« emek içm venı yenı topraklara ıhtıvaç goru mektedır Vevıhut da ıklımı zıraate elver slı olnı\an topraklann nlahına çalı?ılmaktadır Bu konuria ın.an oğlunun karşısına dıkılen en buyuk problem verrmMz topraklann julanması me'elesıdır Akar=u\u bulunmı%an ve vağrrvur almıvan kıl eden KOTI»T1Ü verlerde lulamanın ksnallar VJI sıtasıvle ve »unı olarak \apılma»ı tam manaMvle istenılen netıcevı vorenrıemektedır N tekım bu bımiaıı bır kaç Mİ konuda çol'erde vapılan çalıjma onee Fran«anın en Hu\uk •^aS !ar butun gavretlere rağmen blr murcu» larınrian Prof rie^e" Bcl netıce\e ulaşamamıştır çıka hukumetı tara'ırrian Koneo Uzun \ llardanberı a^nı sahada ıklımı uz»nnde jnfelpreler yap çahjarak ıncelemeler vapan ılım msk 'çın dâ\et edılmistı adamları mha^et verımsız toprak Prof De<ien KonEodaki çalı<ma 'arın arcak bulurıduklan \?rlfr ları «ırasında kurakhk zamanli dekı ıklım »artlannın deği'tırılme nndı \erlılerın vuk«ek \ erlere < ; sıvle fa^dal bır ha> eetınlebıle karak bu\uk ateşler vaktıklannı ce5ı sonjcuna ulasmi'larn'iT Bu 5ordu Yaltuz \erhlenn asırlaıs nun için ('e vapılacak iegSie «ev danberi vrpmakta oldukları meveımsız tooraklann \a~Tiur <u rasım n netıce«ınde orta^a çıkan vu ıle sulanmasıd r fuıkî bir olaiı ılk defa olarak Profesor musahede ettı Buvuk çaptakı atesten çıKan ale%ler goîe 3ocru IUÎÎ'=P metite ve husule ge Verırasız b r tnpragı z n i ' e mu tıriıklerı riuman \vızlerce m»t^e saıt bır hale getırebılmei ıçm yukanda dacıldıktan <;orra orta\a yağmurun mutedıl ıslımlerde o! bir jağmur bulutu çıkmakta ıdı dugu g'bı mua\yen ^ureVr zarfın Bu muşahededen sonra «yajmur da ve istenîlen m ktarda vağdınl cu» profesorun vağnur bulutları ınatı ieabatmektedır ımâl etme>! de zor olmadı NiteYukandanberı ızaba çahştıği kım Profesor verlilerın «detlndej) nldıgı ılhamla bu'u* h ııu't getîen bır «ıitenı bakıkat halıne gerdı Konenda faalıvte eeçecek olan T ı cı=tem henuz Marsılva lımaTn 4a gemuere \uklenmeden Kon»i ntıkla ıne kavuştu \e bulut fabrıkssını Kongoya nakletmek ım kansız bır hale Reldı vağmur bulutu husule geltnektedır Yalnız bu un prob era bulutu husule getırdlkten sonra bunu \ajmuri \ağdırmak istenîlen top rağın uzerınde tutmak vevahut ria orava ie Netmektedır Çunku ha sule gelen bulut ruzgarların te^ rnle mesela Fransada vapılmış^ Almanvava g tmekte ve orada l a : mur hahnde dusmektedır Şırad Profesor Dessen ın butun kaygusu me^âa^.8 getlrdığı vağmur bulut raız konjda bın!erce ılim adamı larını kabılı se\ k hale sokabılmek vıllardanberı çahşmaktadır dertır sek tnubalaga etmemıj oluruz Fa kat »uzvıllaTdanberı ınsanlıS n hayalı olan ıkhm depı^ıklık'erı varatma ıınkanı ancak ıcınde va Bu arada Prof Dessen'm •vaptı şadıS mu villarda mumkıın olmu5 5ı \ p Meteotron ı«m \enlen yaç tur Bunda H tam manasıvle ba mur fabr ka'ıi, bulutu mevdana gı a jarıvg ulasıldıŞı sovlenemez Ç ın tırırken gene fuıkı çok onemlı bu kü ımkan dahıhne sokulan hu olay cereyan etmektedır kı bun SUB »adece ıstenıldıgı zaman bır dan da bahsetmeden geçemıyeceı ğu Fılhakıka Meteotron çalışma ^erg vagmur \aSdirtnaktir >a başiadıktan sonra beş daklka Ferkesçe bılındıS' Kibı her dan (azla bır sure mazot ocakları memlekette vasnan ın^anların çe faalupt hj n de bırakılacak olur>a «ıtli inarı«larına enre Tanrırtan şıddeth fırtına husule getırecek bu lafnur i«'enıt «ekıllerı \ardır lutlar me^dana gelmekte \e bu bu NVo<ıra memle^e*]mi7de ie va5 lu*'arın Meteotronu teşkıl eden aı mur vaSmıvan \er1ern ko lu<u vuksek b'r vere c^arak «\a3tnur dua»ı« \*m\ verıien bır tnren va Darak Tanrıdan va^mur talehındp bulunurlar Bu meraMtnlfrdeTi «r Ilsi cekıcl»! v e bırar »onrn bah^f derejîimiz buMik bılu^a e'i< te» Korkunç enerji Prof. Dessen, Meteotron'nn çalışra»»ını tftkıp ederken tıgenm ortasından bulutun >ere te olay dolayıuyl* Amerikan Saruar mas et'ıgı noktada çok kuvvetli yvl ma Bakanhğı Prof Deısen'io t«> dırımlar doKmaktadır Fızıkte «glo rübeııyl» yakından ilgılenmıştır. buler şımşek» ısmı verılen bu yıl Fakat Transıı Wlglnl lcetfııun 8adırımlar n kjdretı halen dunya deee banjcı yolltrda kullımlma* jzennde patlatılan en buvuk atom sı hiKutunda kararlı bombasından daha kudretlıdır Bu tad'.r Fronsız "yaqmurcü, Yegöne çare Yağmur fabrikası Laıerden çıkan ı^ık, çeük bır le\hayı delerken İki şehir arasında 100 milyon konuşma aynı anda yapılacak sfr°ainde Colurabıa TJnıver «ıte^! Profesorlerınden C H Tow res tarafından prensıpı ortaja ko nı an La^er ı=ımlı sıstemden gu numuzde tıp, sanaM ve muhabeıe sshalannda ıstıfade edılmeğe baş larmıstır 1>K renkh bır ışık huzrresının tek^ıf edılmesı esasına davanan bj sıstemın 1960 vılında Aroerıkd drtkı Bell Telefon Kumpanyasınd rnlıan M A L Schalow ve M T H Maıman tarafından bır âletle ı tıfade pdıhr hale g»tırılmesınden sonra ın«arhga ne gıbı ia>dalaı SdCİıvacağı orta^ a çıkmntır Nıtesım tıpta bu âletten ırsar »lının uzanamıvacagı yerlerdeki u zu\ larm amehvatlarında sanajı t'p İpvhalar urennde d»lınmesı ı can eden <;ok ınce delıklenn açıl rr?sında muhaberede lst tel«ko tn«mka«on ^ı«temınde istıfad« e Üılmektedıı sıftakı ıstıfade sahası hıç »upht iDi kı, muhab«redır llglll ılım a. damiarı »arafından bellrtıldıgıne gore bır La«ser'ın çıkarttığı ıjın 4 1 kılometreden çıplak gozle dahi 1 Korulebılecek kudrettedu Bu auretle 40 kılorretrede bır yerlestinlecek Lasserlerle iki nokta arasında kurulacak ırtıbatta 100 railyon mesajı bır anda A sehnnd«n B «ehnne nakletmek ımkanı hasıl o. lacaktır tşte bundan sonrad r kı Fransız hukumetının Profesore ^aptığı vardımlarla dunyan'n ilk bulut fabrikası Fransada Campıstrout denılen erde kuruldu Yafimur fabnka'îi çok basıt bır Bir Amerikalı profesörün keş • ?«asa da\anan si">temle çalışmak tadır Genı? bır araıı uıennt çı fettlği hap, İçkideki alkolün közılen buyuk bır altıgenin uıenne tü teslrlerini yok edlyor. ıkıjer metre tra ilc maıot yakıeılan yerlejtirilmektt v« bunlar borularla bir dapoya bajlıntnakt»dır Marot vakıeılan ateşîeudığı Dünva tıb lıteratunlnün en değerlı meslekı z»m»r, husule gelen neak hava vukan doğru vükselmekte »t so mecmuaıarırıdan birı olan Medıcal Tnbune Dergı ı fu'K havaM sıkıştınnaktadır Bu sır>m son sayısında bılhassa ıçkıye djşkun kımse jjretl» de e»yet basit bir lerı »evindırecek bır haber çıktı Bu dergı çok az baKİıp ladee* doktorlara gondenldığınden yenı bulu* baaada akitlar yaratmadı D«rgınin bıldır dliia* f»r« Wr Aıu»nltah doktor keşfettığı bır hapla »lkolün inMH vüeudunda yaptığı zararlar tamamen yok etm«yı başartnıçtır Blrlaşık Amarikanın Mcmphıs şehrındekı Ten nıtMi Üniveraıtesı ıızsolojı profesor'ennden D Di Lldo uzun »ur«n bır çahşma ^onunda \ukarıda tlkredil»n hapı bulmaya muvaffak olrnuştur Profeıorun verdığı ızahattan anlaşıldığına go e bır şışe ıçkının ıçıne atılacak hapla bunun vucutta meydana getıreceğı kotu tesırler •amarren ızale edılecektır Yanı bır şışe ıçkı ıç«enız dahı banur ne mınenı 7e, ne karacıSerınıze ne de «nır "îistemınıze hıç hıı zararı dokunmıyacaktır Doktorun \erdi2i ızahattan ar>la«ı "ü ia c i' D P P D rurruzu ıle anılan ılacın terkıbı şmlertır Dıphen\l «P« Phen\lerıemam ne Bu Vım e\ terkıo bılha=a a kolun kararıger uzerınde hu<u! getırdıgı tabrıHatı nn emektpnır Netue oidrak IUIIJ ua SL\ le^eoıhrız \tn haplar pı o<=a\a çx ı\tan «onra ı r smı \prdıe mız karatıger ha^talıg, da amamcn ortadan K« ka'aktır Yalnız ke fı \apon pıo'^siran blırluaii, ne gore fcu harıka hs\ «r ı n\o.a a ç:ka.;.nidaı 19E0 jihnua mu.nKun oiabı istediğiniz kadar içki içebileceksiniz Sırozlu bir inganut karacığeri Bu ımkanı La«ser su sekılde hs ı rlamaktadır Yakut bır çubuk tan muteşekkıl bır gobeğı olan â Ipt di"=arıdan \erılec»k herhangı bır ı<îim ıçınde toplamakta ve lyı. tp teksıf ettıkten sonra k°ndılltınden dışma kusmaktadır Bu guretle \akut çubuga ıntıkal ettırılec«lc mıhonlarca mesaıın bır rmiddet ıon ra LB^^PI tara'ın^an ı< ncı ajnı âLasserın ıhtü*l yaraUbılecek va lete ıntıkalı sağUnacaktır. Lazerln yakut çubufrı ve ijik lâmban Bu ıcisi mupttlâsı \e ajrılaaıadığ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog