Bugünden 1930'a 5,410,009 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMTnTTÎÎrET 10 Şubat 1964 Zengin milletler Her şeyin iek ölçüsü Bartan Wdrd GELlSf GUZEU Tütüne dair Yaıan: Hamdi Varoğlu Çiımhuriyet' Herkes kapısının önünü temizlese «Oknyucamnı Abdnrrabmsn Bn yaznnın çaeıtenlı arseılıgİTİe ilfilllere dnTHrnlmagını Polat yarıyor: Kadıköyün rıhtım boyn ead rica ederimj» deainin, Rıbtım oteli yakasından, yatmurlo bir günde gecenler bilirler ve basına çeleni hiç o Emekli Sandıgi Genel Müdflrlüfünden sn mektnbn aldık: nutmazlar: Saym fazeteniein 21/Ocak/1964 Bu lüks otel ve dükkânların 8tarihli nfisbasının «Okurlardan nünr'eki yaya kaldırım boınlCnmhorİTete n e k t a p l a n ranş, yer yer sn birıkmiştir kl Sütnnnnda ömer Ssygılı Isimbu su birikintisi çölcükler yazın li bir o k ı r o n g n n yaıdıfı «Ebile eksik olmaz, içerde temiımeklillk Hiımetlne eklenemeı lik yapan lüks berber ve difer dükkânlardan dökülen pis sn mi?> Başlıfı altındakl mektnp okonda. larla beslenir bn göleiikler. Talep bakkında müstenidatlı Bu sıradakl ekseri binaların obir açıklama yapmak maksadı lakları da boınktur, yafmurla ile dosyalarımııda yaptığımız azamanda nereye adıra atacaginı rastırmada aynı ad ve soyadı düşünürken di|er taraftan, gütasıyan bir çok iştirakçl bnlnnvercin pisliği ve rair çirkefli sudoğn müsahade edildiğinden illar olnklardan haşınıza döküjrilinin hakiki dnrnmana temas lür. Aynı zamanda, geçişi eksik etmemize imkân bnlnnamamışolmıvan arabaların sıçraltıjı pis sular da hesaba katılınra ora tır. Hüviyetini açıklıyarak Sandan çeçenlerin çektikîeri ıstıradıfımıza müracaat ettiii takdirbı düşfinmek kolaylasır. de kendisine çerekli izahlarda Meşhur kaidedir: herkes kapı bnlunaeagıtnıı tabiidir. Emeklilik hizmeti ta kaıın ızıerınır. eterı olmakla yo oulunraıyan Dir yerae oırının otorumlanmıştır. Kabahatı «osyalist mobili olması Batı da bir şirket Sisrorta prensiplerine dayanan müessesc.ere bulamazlardı, çünkü. müdürünün Cadillac'mdan daha •andıgımıcın, dünyanın ber yetarifi bakımından. sosyalizm kötü büyük bir üstünlüktür. rinde olduğo üzere. primini al=onuç docuramaz. Sovyet hayatında ilerigelen bir madıifı bir sosyal «igorta hakLügat kıtaplarındaki keümelerj fa saldığı dehşet içinde ürpertiü Hülyalar ne de olsa hülyadtr, ın hukümet adamiyle çöpçü arasındakını tammasına imkân alamıyasan da hü'.yasız yaşıyamaz. Onun ki fark uçurumu Batı'dakinden da den bırı daha diriliğini ve tazeliği1 dakikalar geçirirlermis. O yasağın eafını bilginize a n edrriz.» yerini şimdı kanser korkusu aldı için. komünistlerın bir tek, eşıt ve ha çoktur, çünkü Savyet toplumu ni kaybetmek üzeredir. Bu iki korku arasında bir kıyaszengin dünya hülyalannın başka henüz bütün kitlenın her ihtiyacı , Tutün tiryakiliği de nihayet, ken . larını çekme kudretini azımsarsak nı karşıhyabilecek duruma eris dı dumanlan arasından sıyrıhp ta: la ™» yapınca, bütün yasaklara gohata etmiş oluruz. memiştir. I rıhin sislerıne gömülmek üzere. j İiis gerıp yayıldıkça yayılan tüEşitlik devrimini ele alalım. KoJ Öyle ya, Amerikada yayınlanan t i i n tiryakiliğinin Amerikan rapoBir okuyucumuı yazıyor: münizm elbetteki bunu kendine rapördan sonra, sigaranın zararları rundan sonra bir müddet tavsayıp «Gazete haberlerine göre, bir bir temel olarak almıştır, tam bir Mılletlerın esithgi bahsinde de kafalanna dank d.yen ınsanlar el ""« « k i halıni bulacağını tahmin Fransrı sirketi olan Reyoğla g d. etmek de pek akla uzak deg.ld.r. eşitlik sağlıyacağını iddia eder. İn B l r e r İ k l ş e x S be ' Havas;azı Şirketi de Belediyeye « ena>' sanlar da, milletler de •herkesten komünizmi» biribirim tutmıv.n biı hatta toplu halde, tutun ıçTütün tiryakilifinin ne kadar gorüsü var. Nazariyatta, bütün mıijeçecekmiş. Hayırlı olsun, fakat b kabiliyetlerine göre, herkese ihti letler eşittir hiçb:ri bır başkasını m e k t e n hvazgeçeceklerdir. Hayattan . vazgeçilemez bir iptilâ olduğunu, bilincn bir şey varsa daha evvelyaçlanna es.ı. uzerıne te51 hâkimiyeti. kontrolü altına alamaz vazgeçmektense. tütünden vazgeç Atatürk'e iz»fe edilen ju fıkra pek sının önünü yaparsa bütün cad. ... .•..•,. Mamafih 6435 savılı kannnnn kilâtlandırılacaktır. de yapılmış olnr. tatbikatı ile iltili olan oknrla ecnebi sirketlerde olan elektrik, Rusya'daki bolşevik devriminin meyi tercih edenler, ilk adımı at güze! anlatır nnııın teriTİri bakımından meT tramvay, şehir vapnr hatlan Otel, dükkân ve evlerin içini Sigara kâğıdı başlangıçta en çok ilgi çeken ilk mağa başladılar bile, bulamadığı için znnn açıklanmasında fayda b*. devlete jeçtikten lonra hep zarenkli mermer ve moıaiklerle Avrupa ve Amerika gazeteleri, kaçak tütününti hareketlerinden biri Çarlık idaregazete kâğıdına rar etmistir. Beyoğla havagaıı Bu ilke, sözde, yalnız bütün sı sinin Rus Imparatorluğuna kattıfı profesörler heyetinin süsleyen zevk sabipleri ber ne lurımnstnr. tütün aley sarıp içmek zorunda kalan bir köynıî farklarını kaldırmakla kalmı Orta Asya milletlerini Kazakları hinde verdiği rapordan sonraki du ' !ü. genzine kaçan dumandan boğudense kapı önlerini ihmal etmekSandıfımız; dalmî kadrolar % 10 üzerinden Belediyeye bir yacak, aynı zamanda herkesin bü özbekleri, Kırgızlan, Ermenilerı rumu anlatırken hayli ilginç tafsı i lacak hale gelmiş. sa£a sola. aSzına tedirler, bu ihmalcilik buraya dan aylık veya ficret alanlann baçnk mil.von kür hissesi verditün ihtiyaçlarını da karsüıyacak hür ilân etmesi olmuştu. lât veriyorlar. ! gelen küfürü savurmus. Yakalamahsus defil sehrin her yerinde bu istihkaklarından kesilen ke *i halde bir hayll parm kaıantır. Gerçekte ise, şimdiye kadar vardır. Tutun fabrıkalarmın. şırketlerin, mışlar. mahkemeye vermişler, gaGerçekte ise, Ru.şların milliyet<enek (prim) ile, istihdam eden maktadır. Nüfus artışının ortaya çıkardıgı kurulan kcmünist toplumlarında çiliğe verdikleri değer çok değişik rekiâm müesseselerinin, gazetele I Hba delige de tikroışlar. Belediye, yukarda yazılı kai kummnn aynı nUbette verdifi Brledive nhdesinde bnlnnan biyolojik devrim bir yana, bizira gördüklenmiz bize George Orwell' sekiller gösterir Afrika'da, Güney rin, dfvı mal sahiplerine hatırlatır tütüncü dükkânlarının u | r a Atatürk, hâdiseyi bir yakınından karsılıklar (koram bissesi) ın Kadıköy ve Tedikule Hıvatsrı Batı dünyasındaki bashca dört in «Hayvanlar Çiftligi. adlı eserin Arr.erika'da bir nv.Iliyetçilik hare dıkları zararlar çok büyük. Buna duyunca. sormuş : ve hattâ (zannedersemi kapı ön tekabül ettiiğ hizmet süresine Sirketi ise » i j hisse rerdiSi lıalyç devrimin üçünü eşitlik, maddeci deki şu sözünü hatırlatıyor: ki lerini yapmak mecbnriyetinde göre fmrkli aylığı bağlanmakta de zarar Sen hiç gazete kâğıdiyle sigara etmektedir. Tsbii ki keti oralardaki Batı niifuzuna son karşılık, puro fabrikaları, nerdeylik, tekmk ilerleme devrimlerini • olduklarını bildirse her va'Bütün hayvanlar esittir ama. siire kâfi gelmedigi takdirde bütün bn idaresizlik millrtin benimsemis bulunuyor. Hattâ, diverecek bir mahivetteyse, Rusiaı s e Z İ I takıp oynıyacaklar. Kitap içtin mi? tandasın bu sosyal vazifryi sebazıları daha eşittir.» bu hareket'erde. Castro. Seku Tu halinde yayınlinan tütün aîeyhıı toptan ödeme yoluna gitmekte sırtından çıkaeak. Bn İşten antı Hayır.. verek yapacaeına siiphe edilmeı. dir. Komünist ülkelerde de öyle: Res re gibi adamlan desteklerler. Bvı aekı rapor dünyanın en çok satış Ben cephede içtim. Pek berbat yan beri gelsin,..» mi görev sahibi kimseler, çeşitlı na karş.Iık, bu gibi hareketler ken vapan yayını haline gelirken, öte şeydir. Adam, sövmekte haklı! bir kiynajm», birlik, bütünlük tcfekküllerin başında bulunanlaı dı hâkimiyet böl^elerinde görülür vandan bu raporu yerenler de çıbulrauçtur. . !932'de Ukrayna kab: kıyor. Bu ınceiemeyı yapanlar, yaly y p , y Mcselâ. maddeeilik devrimini ele kendilerine toplum hayatında birtakım farklı durumlar saglamış • •lalım.. Batı'dı maddeeilik tabiat nesındeki bakanların çoğunu kur şehırlen kaplıyan fabnka dumannız tütün üzerır.de değil, medeni Yazan: P Uecuureellc ; şun» dijmisler'iir: Macaristan fa düzenine karsı büyük bir ilgi duy lardır, böylece elde ettikleri serları ve otomobıllerin eşapman bovetler, imkânlar en azından bizım ciası r!a henüz hStıralardan silir znuş, bu düzenin sırlanm bilim yosınıf farkları gibidir. memis*ir. Çünkü. cnlara göre, in rularından çıkan benzın buharları lundın eğrenmeye girişmiı, tonra Batı'daki «anlar »rasında oHugu Eİbi, mil ! üzerinde de çalışsalardı aynı sonu ! ytryüzündeki yaşıyış jartlarını dü hattâ bazı alanlarda onlara daha da büyük üstünlük kazar.dırır. çür letler [ da 'hazılari riaha ca varırlardı, diyorlar. »eltmek gibi büyük bir ödev yükeşit. tir. Tütün raporu, yalnız Amerikada, j lenmiş, insanm gerek kendisinin, kü toplumun seviyesi bu gibi maz daha üstün gösterir: 750.000 tütün ekicısınden başka. o( Tarın MAR.VIN TA.NLIŞ gerek başka insanların daha iyi hariyetleri ÇIKAN HESAPLARI tuz eyaletteki sigara fabrıkalann j yıstmifinı istemekte hakkı oldugu Hemen hemen kimsenin otomobili i da çalışan 95.000 ışçiyi, yüz binlerBU kabul etmistir. ce dükkâncıyı da ilgilendirdıgi ! Yalnız, bu düşünce düzeni bizı için, bu ış, yılın en çok tartısılan ba;ka düzenlere inanmamak, onlakonusu olmuştur. KO.MUR N A K L İ Y E S İ rı kekünden inkâr etmek yoluna J öyle görünüyor ki, bu gidişle yaaürüklemeımstir. Bizim toplumları kın bir günde yalnız tıryakilık ve ınızda düsünce bakımından, ülkü bakımından, gerçekleri ıraştırma tiryakiler ortadan kalkmakla kal . bakımından bir «çoktaraflılık» bu mıyacak. meselâ Fikret'in «buram j lunuyor. buram, çubuğundan tüten duman1 larla» mısraiyle başlıyan nefis »iiri ; Kemürıizm ise, tersine, maddecıde bütün güzelliğini kaybedecek, ligi her seyin tek ölçüjü haline ge«el için yanma nara, yak çubuğutirmeye ç»hşjyor. Teknik, ekono Mıss Dodge birden «Onu görmek istiyoClarel K.z.n aflsdıgın, gorünce: bu «...N e münasebet Ben bu sefllin «18 ! nu; safanı ara» sözu hiçbir mâna mik faaliyetler. toplumun mal ba rnm» dedi. Clarel biraz tereddüt 'ttikten IACJKZUSDİ size .göstennekte hiç doğru etme müne aglamıyomm Babama a^Iıyornm î 1 Dodurgadan Çomm Çimento Fahrikamıza taşımaz hale geleceği için artık kimından münasebetleri hayatın sonra kızı cesedın yanına götürdü. Elaine dim dedi ve Elaine'i Mİona eötürdü. Kmn (50 000) Hem belkl de siz bile artık beni sevmivor S söylenmez olacak, bu arada, kurusanat, felsefe, dın gibi bütün ötekı 1 ton kömür naklettirilecektir. ölüve urun uzun baktı: Perry «rtık ;0nah ağlaması bıtlıSı zaman da: Onu çok mu ge »nnuı., Bn söıleri duyan Clarel'in vüzü bir3 ların vanında yaşiar aa yanacağın | eerçeklerini teıhit etmek t» başlıc» i> larını çekmişti. Babasının intikaraı da alın viyordunuıî dedi. , , . ^ ^ . den «yle bir aydınlandr ki tUine k»«np *£ * " ^ BahTS* kl*M1tfhu i^ftWîviıta •^•/•^ftrtnarneler Ankarada G*dan, «cıgaranı fenerini yak gidemıştı. . Elaine'in tötleri yafardı. âmil olarak ku'lanılıyor. . kendini onun kolları aramna attı ve iki : •vej Müdürlükten, Istanbuldan Alu» y « Satım Müdürlügümüz iim». «cıgaramın (tumanı, yoktur ^ jenç bir busede dütıvafc ve çektiklerinl *< v (Yağ Ksnanı. Arankayum .«okak No: 18 Güzei İzmir Han Galayârin imanı» gıbı şarkılar "da büunuttnlar .. S O N J \ fa) ile ÇorurnHa Çimento Fahrikasınrlan hedelsiz olarak temin tün medlullerini kaybedecekler. I. Marksistlenn ıddıasına gore. bu if edilir. tün olaylar bir tek temele bajlanTütün yasağı, bızde, tarihin bir 3 Tekliflerin pn eeç 18'2'19fi4 salı eünü «aat 15.00 e kadıgı için, sadece bu riüzenin bilım kapısından gırip, tütün tiryakileri• • • » • • • • • • • » » » »»• • • •• » « • • • • •• dar Genel Müdürlüğümüze tevdi edilmesi lâzımdır. sel sayılmaya hakkı vardır: boylene korkudan ecel terleri döktürer 4 Yukarıda kayıtlı tarih ve saatten sonra vcrilen tekce, marksiznı maddı kuvvetlerı ın müthiş bır heyulâ gıbı, bir müd• celıverek, tarıhın ileride alacağı f üfler nazarı itibare ahnmıyacağ] gibi Postada vâki gecikmelerdet etrafa dehşet saldıktan sonra, f de ksViul eHi!miyerpk*ir gid.'sı onceden haber verebılır. obur kapıdan çıkıp gitmişti. Tarih tekerrürden ibaret. O za İşte hunun içındir kı, bugune ka 4 SARAY «Disi K a p l a n l a r . (R. t.) man, tütün içmek için toplanan dar Rusya'da görülen antısosval StTE 477762 • «$ark Geceleri» (t. ? . ) (Basın 1691 A. 877/1530) tiryakiler, padişah yasağının etrabütün cereyanlar kapıtalizmın ar ŞAN 486792 • «Adanalı Tayfur» ö . Serengil Konjünistlenn b*}3rimaıiıklar< Jtabahatını kapitalızmde bulmak huylsrı vardır. Bjnun ye nj bir oruej^nı nu'us artısı mee lesaade jorduk. Çııı'de, 1957 de bır sıa haltı fszla çccuk yjpmaraai hususunda ıkna etraeis ıçın bırtakım teşebbuslere geçılmışti. Sonra. bu faalıyet bircierbire sona erdi. Oysa. Çin'de nüfus her yıl 12 mılyon artıyordu. Onun için, nüfus artışiyle savasmaya son vçrrrek, bu artışın önlenmij eri gelmese gerektı olma;ından Bunun gerçek sebebi şudur: Kotnünîst hükümeti Çin halkim bu işte ikna edememtştir. Yalnız, bu nu açıkça kabul edemiyeceği içır zneseleyi olduğu çibi inkâr yolun» gitraistir: Komünistlerin yorumlanna göre, nüfus artıçı. hattâ nüfusun artma ihtimali hiç de bir tehHke değildir; bu ancak böyle bir duruma karsı çözüm yolu bulacak kabiliyette bulunm:yan kapitalizmin kerkusudur. Knramunca, 6435 sayılı kana. bir iştirakçl hakkında tatbiki halinde kendisine bir aylık veya ücret ödenmediği takdirde bir kesenek alınması ve kurumca karşılık Sdenmesi bahis konn sn olamıvacaîından binnetiee, aylık veya ücret ahnmaksızın geçen sürelcrin bizmet «örtlerine eklenmesi de mümkOn olmamaktadır. Bu işten anlıyan beri gelsin "Bazıları daha eşittir,, NEW VORK ESRAR' 225 \ Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Atatürk Bulvan No: 211 Kavakhdere ANKARA însan hülyasız yaşıyamaz BULMACA 123456789 Istonbui'da • • I STA NB D L T.30 Açılış Kifa habrrler Ha tif müzlk H 00 Habprler 8.1S ŞarkiUr 8 M Salon orkettraları 9.00 Yurdun sesl 9 30 KüçUk konfer 10 00 Kısa haberler Kapanı?. 12.00 Açılıs K ı » haherler S a . lon orke*trsl»rı 12 ÎO Şarkılar 12.40 Hafif m ü ı l k 1300 Şarki'.ar 1?.M HaberleT 13 30 P l i k dolabınıian 13 4.1 Türkuler 14.00 K n n » r »aati 14.50 Hsflf müzik 15 (X) Kıta hab»rler K«17.00 Açılıs K I H habcrlfr İT.OS Hafif mürik 17.İS Saı escrleri 17 Sfi Kur'anı Kert:n v e açıklaması 173fi lft»r Vaktl 17..S7 Saz •*eri'~r1 17.40 Karm» faslı 1?IW Rpklâmlar gcvidi 19.00 H a b T İ T Gün'.ük nlaylar 19 30 Kaiır gftk^1 ıııt]i:,45f!H ;i;. !t Mevlldi Ş P Î K 21.00 Açık oturum L'l 40 Şarkılar 22 00 Rrklâmlar gpçldl 22..'^0 Dar.s müzl^i 23.00 Habrrler 23 10 Gece konterl 24 00 Kısa haherl^r Kapanı?. ISTANBUL İL RADVOIU 17.53 Açılış 13.00 Caz plikları 13.30 Plâklsr arasında 19 00 Rltm VP nıp>dl 19 30 Aksam mü zifl 20 no Kariyn ile lngilizce 20.15 Çigan molnrlHerl 20 30 Mlnyatiir mi:7ik 2: .00 Mü7İk mer Cün 1200 K^P'H'ıiş. !S.M Arıh» liı 00 Saıkıljr: H Kara IS20 Di<nsa c<srı 1P.4H Türkülcr 17 00 K«paıu«. A N K A R A 6 27 Açılış 6 30 Günaydın 7.30 Sabah müzlgi 7 45 Oyun havaları g.00 Haberlpr 8 10 Slzin İçin çahyoruz 8 30 Kadınlann dünyası M 00 Kapanı; 11.57 Açılıs 12.C0 Kısa haber. lcr 12.02 Ö£lc tatill İçin 12 25 Kllçüls tlAr.lar 12.3H Brrahpr v e muast 2? W CCCP knrîfcri ^ snlo «srkılar 13 00 H.TberleT 23 "0 CPFİtlt müzlk 24 00 K»pa13 15 Öğle konscTİ 13.40 Şarkılar nı». !4 00 fifflpdrn s i n r a dans 14.30 Türküier 14 45 SarkıHr 13 00 İSTAVDI'I. POLİS R\DYOSi: Kapanış. ı'Kıüa rialga 47. 43 m.) 16.57 Açılış 17 00 Kısa haberin 53 Açılış 11/10 Şarkılar: 7. Müren 1120 K^nıışma 11.23 l P r 17.02 Saz esrrlprl 1712 AhiâU üzerlne konufm» C. Vı!e1e. Enrlco Marlas 11.40 Din Yurriun cinrt bucagmciaıı: M. Ak 17.17 Kur'anı Kcritr. 17 23 Eianı MuİKin"ım<c:i 17.25 lnc^sazcian £viç fasiı 1RO0 Rrklâm prı>g• rnnıları 18 35 YıırUan sr?Irr 19.C0 Habrrlcr 19 23 Hava durumu '19.30 Din Ahlâk iizeıine konuşnıa Kadlr greesi dnlaynlyle İOLDAN SAĞA: 4 39 40 Mübarek K»dtr necenl doKaterlna • layısivle Mevlidl Srrtf 21.00 Kı S| I 1 Rus Imparatorlçesl kenannda Baltacl J »a heberler 21.02 Mlkrofond» *' bu akar euyun 1 Mehmet pa?a İle a|ıkda«lık etmişt! tlyatro 22.O* T. B. M. M. »aatl (lkl i6z) 2 «Famlly» iıml» karçı22.!S Caz v e cnzcılnr 2J.45 Ha• lıfı lkl iöı 3 Dermansızlık ve daberler 22 55 Gece k"nseri 23 40 yanamazlık, alâka. 4 Yoksullara Gece yr.rı^tna d o ğ n ı 24 00 Kabedava yemek dagıtılan yer. bir zapanış. \ N K \ R A tL RAnYOSU lfi 57 Aoılış 1T.00 D^nsh çay 18.00 OrVıstra knıiFrrl 19 00 n Hafif müzlk l 3 0 Hadyn l!c Almanca 19 45 Almanca mliıik 2P.00Türk müziŞl »enlljrt 21 00 Csz 22.00 Gere knnserl 22 30 Hafif müz.ik 23.00 Kapar.ıj. man parçası. 5 Zevkle lçine dllşülen merak. 6 Gcçebe Türk kabllelertne b»y!e denillr. doktorluk bl • Uml. 7 Baskı altında yamyaaeı *de J rek. Hırljtlyanların dinl çeflerinln + yarııı. 8 Avrupanın büyUk akar • aulanndan blrl. başkasının oğrenme • pine razı olunmayan |ey. 9 Ame î rlkanın keçflnden 6nce orada yasıya» ^ yerlllerden bir klşl, tatlı duygulaT al * ma lît. • l Meclisteki kavgada mebus Halit Paşa 1 karnından yaralandı * Ardahan Mebusu Halıt Paşa ile Aiyon Mebusu Ali Bey araEinda Meclıs binası içinda müessıf bir olay olmuştur. Neşredilen resmi tebliğe göre, Elâzığ Mebusu Hüseyin Bey ila bajlıyan münakaşada asabiyet ve hiddeti son dereceyi bulan Halit Paşa, cebınden çıkardığı iki tabanca ile Afyon Mebusu Ali Beyin üzerine ateş etmiş, Ali Bey korunmak maksadiyle geri geri giderken aya*: merdiven basamağına takılmış ve arka üstü yuvarlanmıştır. Bu sırada Halit Paşa, Ali Beyin üzerine atılmış ve aralarında bır boğuşma başlamıştır. BoSuşma netlcesinde Ali Bey hafif surette yüzünden. Halit Paşa ise karnından yaralanmıştır. Mechs Başkanhk Divanının yaptığı ilk tahkikattan sonra Ankara Müddeiumumisi davet olunarak arili tnhkikata başlanılmıştır. Gece yarısından sonra Ankara muhahirimirden ahnan tamamlayıcı bılgiye göre, tahkikatın seyri şövledir : Elâzığ Mebusu Hüseyin Bey, baytarların terfiinç ait bir takriri Halit Paşa'ya imza ettirmek istemiçtir Ancak Halit Paşa. « Okumadan imza etmem» demesi üzerinp. Hıi'cvin Bey !â t ıfe volhı« ^ Paşa, haytarların terfii mühim bir siyasi meselp midir? Bİ7 dc sîzin birçok takrirlerinizi oknmşdan imza ediyoruz» şeklinrip nvı kabelede bulunmuştur. Hüseyin Beyir nu Fözl^ri karsı?'prta ifi büabütün eiddiye alan Halit Pjşa. « Ben koruUörüne imza et 10 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet'ten TUKARIDAN AŞAGIYA: £ 1 Her çeşit esnafın toplanıp mal • eattıklan alan (kartna bir «öz). 2 T Çevrillnce czan olur. karşısındaklne ^ ıztırap ver<*n. 3 Rimanyada yaçı ^ van lcavimlerden, güneş ışınlarında v ınıarınaa hundan tam yedl tane vardı 4 • •dır. ö\ünme (Dlvan Edeblyatınd! âa). » X Tekrarlanınca bir çeşit modem danı beltrtr. clnnrller zrupundan tayı J 3 3 < lanlardan. 8 J l P f II «Değersiz mesntırjnnmn • kens karşılığı iki 5öz. henüz evîenmemlş ln5an dljlsl. 7 2J 1133333 Zarpan parçala3 D n rından. bajlıca gtdalanmızdan. DOnktl nota S Bir hallrdllmi» »ek!1 malı blrlnin cltnden zorla a'.ma ve zaptetme harekett. 9 Avrupanın kuzeylnde oturan mllletlerden blrl muntaıam ve •fjplü büyük bahçe PATİH İ2U171 Pazartesl günlerl talil Her gün saat 21 de, pazar 15,30 da «lsyancılar», Çarşamba faat 14.30 da Pazar snat 11 de «Çocuk Tıyatrosu» KAUIKÖV 3 U H 6 6 2 Perşemb» günlerı tntıl Hcı aun saai 21 de. Cumartesı. Pazaı IS.3C da «Evcılık Oyunu» SÎTfc 476ÎM7 Pazartesl çünlerl tatıl Heı gün saat 21 de <Ah Baba, Vıh Baba» TEPKBAŞI 4421S7 Pazar Pazarte«i. Çarşamba, Cuma saat 21 de. Pazar 15.30 ria «Altı Kişi Yazannı Anyor», Sah, Perşembe, Cumartesi Faat 21 de «Hoffman'm Masalları». rsKTDAR Cuma günlerı tatıl Heı eün saat 21 rie. Pazar 15.30 da cYedind Köpek» YENİ KOMEOİ 440409 Salı eünlerl taiıl 21 de «Tepeden tr.me». Çarşarnba 1430 da, Pazar 1 de 'Çocıık Tivatrosu» Dller eün1 ler 18.30 da «Gülnihai. AKSARAY KTCTR OPKK4 21S722 Suar» 21.15 Pa?artes: hariç. her g*ce. eıımartesı. pazar ve çar?amha 1S.15 te matinede «\>dl Cnnlı». ARKNA 4464IK 44Ü7U4 Pazartesl, Sah. Carşamba 21.15 te, Pazar 15 ve 21.15 te: »Sezar ve Kleopatra» Per?embe, Cuma 2115, Cumartesi 15 vr 21.15 t e : «Bolng Boing» AZAK 22R249 (Garanfer özcan UönO) Ol kü topluluju) Pazartesl dışında her seee 21 15 d e : Carssmba f'umartesi Pa»aı matine 15.15 te cMuhteşem Serseri». BnLVAR 214R92 Pazartesl dıjında tıej gece 2115 te (C«rsamba cumartesi Diıaı matine 16.15 fe> «Kart Horoz» DOR1MEN 449739 . Suare 21.18 Maöne: Comartesi. Parar 15 te Parartesi tatil SahSnB ZGSürfler» GENA.R 4S3109 Çar»araba hariç. suare 21.15 te fCuraartesi va Paıar matln» 15 t e ) : • Düsrr.an Çiçek Gönflermez> Saat 18 de : «Hayvanat Bahçeçi» ve »Cephede Piknık. tSTANRlT. 44223f Susr* n . l S Matine: Çarsamba, C.erteçi, Pazar 15 t»: «Mpseriî ve Sâdık Zevceleri». Her rün 18.15 te Münir özk'j] ToplulJÎu »General Çöpçatan.. KARACA 44fiB6B Suarelerrie ve pazar m» tine 15 te Musmmer Karaca: »Lâhmacun Cumhuriyetiı KFVf OVINCHLAKI 44973B Heı çfl de Pazartesl 1» ve 21.15 te. Salı fHalk »e ci) Çarsamba tatil »Halkın Gn7fi» . Se?i» SAHNB (GOlrtı SOnırl En^ln Cezzar) 495652 Pazarte»! tatil Suar» II.İS Cuma. Cumartesı Pazaı 17 d» m a t i n e : »Bü tün Kadınîar Güzelriir. ORAMlfil.li «433.1 Pazartesl »attl Heı gece saat 21.15. (Matine: Çarşamba 18 ve Cumartesi Pazar 15 t e ) : «Büyük Baba.. TAN 480740 • «Capkın Baba» (I) J . M K L E K «Sürgün Yclu» 1. Bçrgman T E N t AR «Esrarengiz Maskeli S ü v a r i . . Y. TAKSİM «Ciçeksiü Bahçe» O. Günsıray. Y l L n i Z 476342 1 Pamuk Pren=es. 2 Cehennem F?dailerı. ALKMDAR 223<î?n . .Korkunc Süphe» (T) A T S l ! CK. Gümruk) 1 «Âiemle Havva», 2 «Nuhun Gemisi.. BüLVAR 213573 • «Ciçeksiz Bahçe. (T) K U L t t P 227183 . «Genç Kızlar» (T) MARMARA 223860 . A d a l a r Ş e v t a n ı . MELEK (Eyüp) 1 «Korkunç Şüphe», 2 • Bir Bahar Akşamı.. RENK 211525 «Aşka Davet» R Hudson ŞIK 22.1542 • »Çiçekpız Bahçe» (T) VENİ 225892 «Dişi K a p U n î a r . YEN't (B.K«v) l «Ççek?iz Eahçe». 2 .Korkunç Şüphe» KADIKÖY OPERA ^«0R2! . .CV«ksı/ F?hç=. ' T ı ÖZEN "üM'i «Varsn Bır F. Gır'c SÜKESYA :i*.'t:2 .Tek B»<w (t) SUNAR 1 •Kaniü Avn«ı». 2 . , V K ve lntlksm>. K l ' L t ' P fB.Beyı) • »Olum Pe$ımi7iç. (T) • • • I *> * Ankcru'tlo Uevlet liyatrolan BÜTÜK TİYATRO 113532 • Suare 2(1 3 ÖH. U tatil. Pazartesi ve Cuma suare c Öp Ber Kate., Çarsamba 5uare ve Pazar matin» «Sı ze Öyle Geliyorsa Öyleriır. Pp:=pmhe susn «Satranç» Baîesi; Cumartesi s.ur> >Yrnuf?' Operası; Pazar suare: »Uyuyan Gu;c! Raio Kt'C'dR rtYATKd llllöh Sudit a .« ri, zartesı ratıl. pazar matın? İS ie 1 ODA rtYATRClSlı 11 I L M Saa V zarteşl tatıl. »Uojum Gjr.ü» r E M SAH\K Ilh8(ıy Suitre H> . tatıl, pa/ar mpTine 1b te •H'imıvOCflNCr IİYATRO nwııv Pazarfesı Utıl Pazar maUne t P , u. tu,u. • Ozel TiTatrtılar til. Her sere 21.15 te «Mavi P e . v p , t a ] , Perşembe. Cuma 18.15 t e : «Nevv Ynrk'u Rı Pazar». Cumartesi. Pazar, Pazarte'îi İH.I.î 1P «Sil Baştan». HAI.KKVİ OVU\LI1.AKI martesi. pa?ar 21 ( l de 1 K «Bir Ev tç • > • * rı ocncımn Afvon Mebuau Ali Bey ElâzıJ Mebusu Hüseyin Bey mern!» revabını vermiştır. Böylelikle ba?lıyan münakaş» kısa bır zamanda aîevlenmıs ve Halit Paşa, Hüseyin Beyin üzerine yürümüştür. Araya girenler Pasayı teskine muvaffak olamamışlar, nihayet Afyon Mebusu Ali Bey ile kendisinin yaralanmasiyle hâdist sona ermiştir. Olayı görenlerin ifadelerinin alınmasma Ankara Müddeiumumiliâince devam ediimektedir. Halit Pasa : nm yarası her ne kadar tehükesiz ise de, bir ihtilât olmasından korkulmaktadır. Bu yüzden Operaiör Orhan Bey îstanbui'dan Ankara'ya çağınlmıstır. Orhan Bey yarın. sabah treni ile İstanbul'rtan Ankara'ya hareket eiecektir. Lüzumlu Telefonlar • İ T F A Î Î E : B e y o j l u : 44 46 44 î s t a n b u l : 2142 22 Kadıköy : 3? 08 72 Üsküdar: 36 D9 45 Bakırköy: 7164 66 Adalar : 5! 60 81 Istinye: S3 50 20 * POLtS tMDAT: tstanbul 27 45 00 Beyoglu: 27 45 01 Anadolu Yakası: 27 45 02 Sıhhi I m d a t : Beyoğlu : 44 49 98 Fa'ih : 21 15 9."ı Üsküdar: 36 05 3fi • THEN : nemıryolları • 36 M) 7^ (Haydarpaşa> 22 30 79 (Sırkecn * UÇÂK : T H Y (Tevmınf.lı 44 02 96 Hava Alanı 73 B2 41! * VAPl'R: Uer.vvniian 4!1!H!J« N'öhetçı M 44 01! 117 Sphır Hat Urı r 44 42 ."vi 44 4:! S 1 < * NftBF.TÇl SAVC1: 21 4J Bl * TRAFİK: 44 16 61 AVKARA TİYATROSU H»r ; r l P 2: 1", «Gizli Ordu». Pazartesi matine VP M nr şembe ve Pazar matine: »Godot'yu Brkle Patıik anlaşmazlıpına çare aranıyor Atina'rlan hilrliriirlijine göre, Türkiye ile Yunanistan arasm.laki Patrık anlaFmazhgının halli için büyük ve müttefik devlet'erin bulriukları bir hal çaresi yayırlanmıştır. Bu. Patrik Konsrantin'in ıstifssı ve Sen Sinnci Mecü'inin yeni bir Patrik seçmesiriır Türk Hfikümetinin. mühariillerden dahi olsa, bu yeni Patrijfı rpniîTssı }<rrrr~ak1 r>r\\r Isfonbul'da ATLAS 440835 .Ölmeyen Aşk. J. Davy EMtR 44843'; •Kırmızı Duciaklar. (1) tNCl 484595 «fıçeksız Bahçe» (T) RONAR 42 > HW n «A = ka Uavet. R Hıırisoa LÂLK 443515 . Yenilmez Silâhsor» (F) Lİ'KS 4 H F 4 3 H .Can Pazarı. M \ u r . LfVE.VT «Kfrkurç Yanın. J. Tsylor RÜYA 44tî433 rgark GeceJen» 2 4> * Sinemalar ALKMDAR «Guli A^K^RA BrvfTK 1541M 1 Vollnı. i:."î«2 124117.*. . ,(;;,n,,, .Rrn Ankaro'do «Yastık rv,n,ş (;,ı1ı, • rCl'MHliRtYET Evı habVrın fi'ıhafi henüz kr«ın olarak anlsılamamıs>a ri?. ıc i^Ierimize hızirr kımseyi karıştırmak niyetinHe nlmpriıSımınr bibnmesi gerektir Mübadil bir Metropolid'in seçilme«ine muvafakat etırvemize ı m k i n y o k t u r ] RENKU İNCt 1219S6 KO.SAK l?(' .(iıın»h J • • • •• • • • » • • • • • » • • • •• • *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog