Bugünden 1930'a 5,410,009 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 Şubat 1964 CUMHTJRÎYET ÜO DIŞ Makarios NATO kuvvelini reddederse.. HAB E RL E R Güneydoğu Asya'da yeni bir buhrana doğru W*shington 9, (»3. ve Radyo) Birleşik Amerika, Guantanamo üserçi bugünün meselesl sü olayı ile ortaya çıkan yeni KüdeŞildir bn! Kıbns dâba Amerika anlaşmazhğı üzenvası. verçiler meseleleri, ne müttefik hükümetlerin Küba kalkınma işi çibi hayati iie ticaret yapmamalan için daha ıbnsa bir NATO bans güendişeler arasında belki ebemmişicidetli çağnda bulunmayı tasarlaeâ gönderilrnesini öngören ' yetsiz görünen bir meseleye bnmaktadır. Ançlo • Amerikan Plânımn sün parmak basmaya mecbnriyet Resmi şahsiyetlerin ifadesine göâkıbeti, Makariosnn vereduydum. re. Dışisleri Bakanlığı müsteşan eegi karara bağlanmışhr. Şimdi Türkiyede hattâ birbirine bafGeorge Ball dün înailiz ve Fransız lı olan müesseseler. daireler ve : Büyükelçileriru kabul ederek hüknrumlar arasında bir koordinasdir. . j kiimetlerinin Küba ile ticaret yapyon. bir âhenk yoktur. Bırakın âImalanna Birleşik Atnerika'nın itiMakariosnn karar vermede güçfhçnçi. hattâ rekabet, hnsotnet, ' razını tekrarlamış ve diger müttelük çekmekte oldnğn mnhakkaktır. J mnhalefet çibi menfi durnmlsr fik hükümetleri ile de benzer göZira birbirine mnhalif »ert ve açır \ Pnom Penh 9, (a.a. A.P. ve Radyo) Kamboç Devlet Başkanı Norodom Sibaskıiar aitındadır ve Kıbnsın dizyapmıştır. HOLÂNDA KIRALİYET AILESİ (Soldan sağa, P r e n s e s / * 3 ^ d a i r m i s a , v e r m i r e c e g i m ; eiinden kaçırdığına dair hanuk Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Lyndon Johnson'a gönderdiği bir mesajda rjîraeler suyunun yeniden temin eÜssün di Margriet (21). Kıraliçe Juliana, Kıralıçe Juliana"nın kocası Prens.; a m a e o r n , e s i n i jstiyenler şöyle bak ortada kuvvetli emareler vardır. . x v 1 . riomplrtpriirdılmesıne karsılık geçen hafta Bır , , ,. , . (26), ssi Prenses İrene (24), ?.s?.!ar göriirler.. Rnmların Kıbnsın siyasi geleceği cSabn tukenmek üzere olan Kamboç, tarafsızlığmın teleşik A =,. 1 ihlâl Bernhard. \ehath .., sı» konusundaki teklifini destekle 1...... Amerika karasularını . . . . . Prenses Marijke (17VPrenses Beatrıx hakkında teklif ettikleri çözâm yo. zar En zararsızı ve tnhammüHüsü minat alttna alınması ve denetlenmesi için Onevre'de acele mektedir. ettigi iddiası ile sahil muhafızlan In, kıyasıya düşman iki cemaatin idür diye Belediyeyi e!e alacaŞım.. olarak bir konferans toplanmasını ister. Kamboç, başkanınuı tarafından yakalanan dört Küba ba Sovyetler Kamboçva bir arada yaşıyabilecekleri temeli : jBelediyenin bünyesine dahil bir ta ve Amerikan hükümetinin gerek barışın gerekse iki ülkeÖte yandan. Sovyet Rusyanın lıkçı gemisinin serbest bırakılmafizerine kurulmnştur. Makarios, Ikım müesseseler belediyeyi tamnin çıkan için bu isteği jjerekli dikkatle ele alacağmı umar.» Kamboçya'ya çeşitli askerî malze «ını istemektedir. Rum tezinin desteklenmesi için ; maz. onunla takısır.. Bu yüzden Türklerle «dostç» ve kardeşçe» jej Güney Vietnamdaki savaşta Bir açıktan açığa Sovyet Bloku ve Ko me verdiği bugün resmen açıklan Küba ile Amerika araşında mey: jişler dnrnr. aksar, halk ıstırap çedana gelen son anlaşmazlıS' yo) çinilmesi için bngün çagrıda bnlun leşik Amerikanın büyük sorumlu münist Çin ile işbirliği yapmakta mıştır. 'ker.. Bu malzeme meyanında üç MİG rumlayan bugünkü «NewYork Timaktadır. Ertesi gün Rnmlar. Ar luk yüklendiği için «bu mesajı ve Başkan De Gaulle'ün GüneyMüşterek çalısması lânm çelen palık köyüne saldırarak yedi Türî gönderdiğini belirten Prens Siha Doğu Asyanın «tarafsızlaştırılma 17 jet av uçağı, bir talim jet uça mes» gazetesi. .Guantanamo'daki "resmî müesseseler birbirleriyle nuk şöyle devam etrrtektedir: ğı, 24 uçaksavar batarya, 24 kara i üssümüzün güvenli|i başka şey, kü merhametsizce katletmektedir. bir türlü anlaşamazlar. i Güney Vietnam hava kuvvetleri, yon, bir radar istasyonu ve bir sey |sularmuzı ihlâl eden Küba bahkler. ! Hadi bir küçük misal vereyim, yar sahra radyo istasyonu bulunîçı gemileri meseleFİ başka bir ?ey» Başpiskopos veya ona Idare eden kendi halindeki bir Kamboç köyüBelediye yeraltı çcçidi yaparken lerin kanısınca, NATO barış gücü ne haksız ve caniyane bir saldın maktadır. demektedir. ; telefon kablolarına rastlamıs. niin kabnlü, kendilerine çok paha da bulunmuştur. Kamboç, güney Kamboçva Devlet Başkanı Prens Yazı şöyîe devam etmektedir: Kaldır şunları da eeçidi yapaKatolik olan Prenses İrene'in tspanyol Prensi Hulıya otnracaktır. Onların gözündr Vietnam'ın ardı kesümiyen bu sal >Torodom Sihanuk Phnom Pen'in, ; «Meyâana şelen Mr husus varsa. vıın! demiş. tdare yapmamıs.. tş gues de Bourbon ile nişanlandığının açıklanması barış güctine nza göstermek, Rnm dırıları karşısında sonuna kadar Poçetong hava alamnda yapılan o da, Küba balıkcı gemilerinin tev durmus. Su, havaza^ı. elektrik, telann îiilî egemenfifcini feda edip,' P»sif kalamaz. Bu saldmları sona bir törende malzemeyi teslim al kifi meselesinin Federal hükümete iizerine. Holândadaki anavasa buhranı sona erdi lefon gibi yeraltı şebekesi olanlar Kıbrısın siyasi jelecegini tâyin sa erdirmek üzere hiç bir uluslararamış, yaptığı konuşmada Sovyet dü.şen bir İŞ oldu*udur. Çünkü. bu oldnm olası birbirleriyle. buniarın tedbir alınmadığı takdirde. lâhiyetini asker gönderecek NATO sı yardımından dolay; duyduğu min bölge özellikle ha:sas bir bölgehepsi belediye ile daima münaraa , . , . . . , , La .. 9, (a.». AP Radyo) mayınız. Burada, yakınlarımın Haye ~, , ülkelerine devir anlamını taşıya ! memleketın, tarafsızlık statüsünü nettarlıg. ıfade etmıstır. d.r ve Amerıka B.rleşik Devletle H o U â n d a h ü k ü m e t l > P r e n s e s trasında mutlu bir eençlik yaşa halindedir. AHahın eünii birbirlecaktır. Efer AngloAmerikan Plâ | değiştirmek zorunda kalacak ve Bu askeri malzememn savunma rinin dı> sivasetiyle ilgilidir. Böy rene'n Hoüânria tahtı üzerindeki dım ve bana gösterdiğiniz şefkat • r i n den şikâyet ederler. Halbnki nına rıza çösterilir ve kabnle şa bazı büyük dost ülkelerle yardım Dün.ıava açılan penceredir. amaçlan için kuîianilacağını ileri ! ] e D i r j5j Fiorida makamlanna bı bütün haklarından feragat ettiği oylesine büyüktü kı, sıze yalnız bunlarin hepsi âmmc bizmeti gö\an bir çözöm yoln bnlnnmazsa. i andlaşmaları imzahyacaktır.» süren Sihanuk, bu gibi askeri yar. rakarak Amerika'nın dış siyasetiy n j b bildirmiştir. Başbakan V. Ma ca minnettar olmakla kalmryacsk; r ü r . !s> olnr. biraz anlayışlı hani i l d i r m i ş t i r . Başbakan V. Ma ca minnettar olmakla birlpsmis Milletlere sonradan bas i Güney Vietnamlıların böenmn dımların Kamboçyaya mütecaviz 2. FASİKÛL ' le ilgiii bir meseleyi çözmesini ri.inen, Senato ve Temsilciler Mec şuna inanır. sık sık aranızda ola r e (iet etseler.. Bn yoktur.. En büvurmak daha da güçleşecektir. Ne Kamboç'un başkenti Pnom Penh bir politika gütmeğe teşvik eîtiği tice itibariyle Rnmların kontrolün ten bildirildiğine göre. iki günev YARlM ÇIKIYOR yolunda komşu Tayland'ın ileri siir neklemek büyük ve kötü sonuçlar lisıne yolladığı Mr mesajda. ls.cağ:m. Zira Hollânda kalbimde jyiik zahmeti işte bn âhenkçizlikVietnam uçağmın Mong Rit Mor.g bir fcatadır. Mesele, panyol Prensı Hugues de Bour daima değerli bir yer işgal edejten, elbirliğiyle çatışamamaktan, dekl «Kıbrıs Hüknmetiı nin prestıdügü bir ithamı reddetmıştir. Sı • NOT: Eser tamamlanınca 3 ilerinin elinden ne Parme ile nişanlanan Pren cek.» elimizden çelse birbirimizin gözüji zayıflıyaeak, Rnsyanın hosnme köyüne yaptıği ve üç kadınla iki hanuk. aynı zamanda Tayland'la kitaba birden sabıpsir çabuk. al.n.r ve bahkçılar ^ j ^ ^ H o U â n d a t a h t , üzePrenses İrene'in sebep olduğu jmiizü çıkarmak isteyişimizden tine njtranılacak ve belki de nötçocujîun ölfımüne, bir çok kimsebir saldırmaziık paktı imzalamak niz. ya re kadar çabuk iade edi rindek; haklanndan feragat ettiği've aşk ile dinin karıştığı Hollân Ikeriz. Allah yı»rdımcımız olstın, ralist Asya Afrika nlketerinin nin de yaralanmasına yol açan salteklifini tazelemiştir. 1 Kapaklar toplamnca İLK lirse o kadar ivi o'ur. EŞer Castro, ni bildirerek. Kraiiçe Juliana'nifi dadaki anavasa buhranı böylece ! + desteŞinden mahnnn kalmacaktır. dın. be? yıldanberi güney Viet Filipin Başkanı Kamboç'ta OKUL ATLASI olacak o zaman da Guantanamo'ya karşı ve Prens Bernhard'm bu nişanı halledilmiştir. 24 vaşındaki yeşil j Gene bir tayyare kazaüi.. ve bir Avnca Ronılar, NATCnnn, ittifak nam'ın giriçtiği 160 ncı saldırıdır. (64 sayfa). Filipinler Cumhurbaşkanı Carlos aynı davranışmda ısrar ederşe, Anjrnna Türkiyeyi mükâfatlandır Bu yeni olay. Pnum Penh'te bü 9 tasvip ettiklerıni açıklamıştır. gözlü prenses .Hollârkda tahtımn,(|ıaç kurban . Kabahatli aranıyor.. 2 Harta ve Resimler Bt Macapagal, eşi ve maiyeti üe, merika Birleşik Devletleri b:r sal Başbakan, mesajında. Prenses î ablası Prenses Beatrbc'ten sonra Ht zaman bnlunmustur kababatma yolon» sitmesinden de endişe! >' ü k b i r hevecan uyandırmıştır ve f Ft?K ATLAS OLACAK birlikte dün Pnom Pen hava ala dırıya uğramış kabu! edilebilir ve reneın. evlendıkten sonra kocası, gelen (2 numaralı vârisiydi. Prenjij?.. Ben nic« büyük ve feoi kazalenmek«edirler. Müttefikin tnüUe! kamuoyu, hükümeti güney Viet ! f (128 sahife). nına gelmiştir. Cumhurbaşkanı, 12 hâlen Küba ile ticaret yapan müt ıle birlikte Hollânda dışında yer j ses, geçen sene aşkı uğruna Ka ) rın tahkikatı sonnnda kabahatin fike silâh çekemiyecefti faraziyesiy i n a m ' a k a r f rnisilleme tedbirleri a 3 Yazılar Coğrafya Ansikşubata kadar Kamboça resmi bir tefiklerinin desteğini i«temek için leşeceğini ve hükumetten. evlentolik olmuştu. a l m a a ölenlerden birine yüklendigine şale, NATO bans giicünün Türkiyee zorlamaktadır. lopedisini tamamlıyacak ziyarette bulunacaktır. ;en elverişli duruma gelmiş olur.» mesini tasvip edtr anlamda hiç Prenses İrene, Parlâmentoyu hi'hit olmnşamdnr. Diyecek şndar ki nin bir «istiiâ hareketi» ni Bnliye Kamboç başkentindeki gözlemci(128 sayife). bir kanun çıkanlmamasını istedı ç e sayarak nişanlanması üzerine, böyle işlerde tahkikattan ya netimiyeceginden knsknlanroaktadır ler, ciddi bir olay, Kamboç ile gü Bnlmamak ibtiraaliniz var, »•••••••••••»•••••••••< ğini, dolayısiyle bu konuda her Holândada patlak veren, giriftjce alamıyornz, ya aldıŞımız netilar. Nihayet Rnmlar, barış nrficiî ney Vietnam'1 karşı karşıya getir (t gazetecinize veya ARKLV nün Türk azınlıfının toplaşma ha diği takdirde, Kamboç hükümeti f KTTABEVÎ tstanbal adresine hangi bır kanun tasarısmın Mec anavasa problemini, taht üzerindejceyi açıklamıyornz. Mejfer ki iş nin «tarafsızhk» statüsünü bir yalise sunulamıyacağım bildirmek kı hakkından feragat etmek suremahkemelere düşe! reketinin devamma alet olabileceabone olnnnr. : na bırakarak Komünist Çinle astedir. tini düşfinmektedirler. tiyle halletmiş bulunmaktadır. Şimdi »o tayyare neden düştü?. keri bir yardım andlaşma«;ı imzaÖte yandan Prenses îrene, bu Holâncla Anayasasına göre, ParJMeydana çıkmıyacaktır. Her t«y. Makarios. Birleşmiş MiIIetlerin Reklâmcılık 489/1515 NATO'ya kıyasla Kıbns Rnmları lamasını muhtemel görmektedirgün La Haye'de bir bildiri yayım lâmentonun muvafakati olmaksısuı jy»re kazasmda bana sövlerim. nın dâvasını daha büyük sempati ler.  latmıştır. Nişanını haber veren • Kıraliyet ailesinin hiç bir ferdi jTayyare kazalannın hakiki sebepBilindigi gibi, Kamboç Başkanı iTe ele alıp dfstekliyecejfini zannet• Prenses îrene, bildiride şöyle de evlenemez. Buna rağmen evlendigi jlerini açıklaraıyorlar. Neden bilPrens Sihanuk, geçen kajım ayınmektedir. mektedir: takdirde, anayasa gcreğince ken• m e m , A m ,b n Ankara Hava Mey. ÖLÜM Rumların gflphe ve korknlan ta da, Amerikamn Kamboça yaptıŞı : askeri ve iktisadî yardımın kesi! Trabzonlu merhum Yakup«Son haftalarda, geleceğimle il disine «öldü. nazariyle bakılır. dsnının artık senede bir kaç kiırmatnen boş ve yerirtıdlr. Çlinkii zade Hacı Mustafa kızı, mer•gili tasarılanm hakkında bir çok Hollânda Kraliçesi Juliana'nın jDan yediği de meydanda. Bona göYnnanistan da. NATO'nnn. Tflrki mesini istemış ve bu yardımın «Kamboçu bağımsızlık ve tarafsızhum Tiryakızade Mustafa resöylenti çıktı. Yanlış anlamaları eşı Prens Bernhard dün uçaklai r e tedbirler alınsa fena olmıyaye kadar aziz ve defterli bir üyesllık» politikasından saptırmak amafikası, Tekel Genel Mjidürlüve bundan doğan gerginliği daha Madride gitmiş ve kızı Prenses ;c^ t'çak neden bn havada yol» dir. cma yöneîmiş bulundugunu ileri ğünden Nidai Çelikhan'ın severken gidermek ımkânı bulama Irene'i hava alamnda .uçağın i Cıkmış? Hava raporları mnvafık Kaldı ki, Anşio • Amerikan Plâ sürmüştü. Prpns Sihanuk. şimdi gili annesi, Adviye Çelikhan' dıgım için üzgünüm. çinde beklemiştı. Bır müddet son.lmJş, diyorlar. O halde kaza hanının reddi de, Londra ve W»shineın kayınvalidesi, Faika KuJ Beni. bundan, ciddi ve özel se ra âsi Prenses yanında nişaniısı vadan doÇma detil.. l:çak ne ha!ton'nn Makariosa ısrarls hahrlatrumahmutoğlu, Halide Onar' beplerin alakoyduğunu anlayaca olduğu halde bizzat kullamiığı de imiş?.. Kaç seneliMir? Kontrol tıfı ribi, aynı dereeede, hattS daha Plânını reddetme^iyle. Londra ile ın ve Nahide Erkalın teyzeleğınızı bütün kalbimle ümit edi bir (AlfaRomeo) arabayla hava fişieri nerede?. Aitimetre işlemiş büvük rizikalar d«t»rabi!ir. Wash«n<«n. Tiirkivenin nrtidahalp fi, Arif Kurumahmutoğlu. Peryorum. Annem, 4 subatta >aptıgı 'alanına gelmişti. Bu^sırada Prens : m j?. ö^rendiçinıe eöre Belçika hiitngüizler, Kıbnsts palnlik ? V hakkınt knl1anma<ııntn Sniine daba < vin Öıdemir, Râna Hamarat, jkonuşmada olmasını istedigim 'Bernhard tiçakîân îfterek kızını jkiimeti ançaje ettiH Tnrk revini bili müddei «öreceklerine fazla eoçellfr C'karmaktan vazçedamadımn n i tasımak üzere Türk yapılamadığını size Selma Onar, Tören Nasuhoğbır nişanın belhallanmaınası gerektigini defa cebilirler. Zira Kıbnsin iütikbalinvermişti. Bugün ise. sıze,'öa elini sıkmışü. Daha sonra i r i ı bir kontrat yapmı<. tstanbnllu'ların büyük tsyzeleri •ihaber engellerin aşıldığını söyle Prens, kızı İrene ve Hugue Car|dy e Belçikaya 50dolara adam talsrra açıklamışlardır. Makarios, de Rnsyanın sör sahibi kılinmasma bütün 8n Salihatı ni?vandan Birleşmiş Mtiletierin kapısını ça önayak olacak hir kapinın arılma ' yebilmekle ve Madrit Düku. Prens l ao s d e Bourbon, hep beraber u jsıyorlarmış. Sndan ncnz. Bir külarsa, Rnslar Adaya bir beynelmi sına Ratılılar eh7 ynmamazlar. Ge i Hafız Carlos Hugues de Bourbon î £a binerek, La Haye'e hareket çük felâket, bir büyük felâk?tin lel knvvet gSnderilmesi karar sn ne aynı sebepten Makarios, Birleş j SAFtYE ÇELİKHAN jlParme ile nişanlandığımı haber etmişlerdir. lönüne mi eeçti dereiniz? Efer karetini vetolıyabilirler. Tabnt da mis Milietier istedifi ribi at oyna•|vermekle bahtiyarım. Yakında ev Prens Hngnes Bourbon kimdir? za nçaiın boznkltı|undan ileri çel9/2/1964 günü Hakkın rahmebcynelmiltl knvvete katılmakta ıs tamaz. tine kavuşmuştur. Cenazesi *|lenmek niyetindeı'iz. Bugün Prenses îrene ile nişan diyse bannn tayyare doln iken oiTarlanabilirler. Her iki halde veya Ankara, Atina ve KıbnsTı Türk! 10/2/1964 pazartesı günü (buT. Bu ülkede oturmıyacağım. Bulandığı bildirilen Prens Hugues de maraış olmasını bir teselli olarak tnçilirlerin çekilmesiyle, ayn bir ler. NATO ban? knvveti karşısında gün) öğle nazamını mütaakıp * nun bir (elveda) olduğunu san Bourbon fransızca, ispanyolca, al kabul etmemiz lâzım çelecPk. Kıhrıs TOrk Devleti knnılma«ı ve snmmlnlnk dnycann, iyi niyet vp Aksaray Valide Camiinden manca, ingilizce ve italyancayı a Galiba bizim fazla cesaretü o!ubnnn desteklemek amaciyle Anka «aSdnyn ile hareket etmektedirler kaldırılarak Merkezefendi kabna dili gibi bilmektedir. Prens şnrenz bazan zararlr bir meziyet ranın Adava yeni birlikler eöndrr 'VTakarioşon da aynı sekilde h.ırc nstnnına defnedilecektir. Hugues sık sık seyahat etmekte, olnyor. Tabiat kannnlarına karşı ıtıpsi eihi Rntnlar bnkımından bn !j»t plmesini beklemeV. bilemrvİT. Meviâ rahmet evliye. özellikle, îspanya, Franşa ve A cesaret bir spor revkidir! di'e bel?)ek fazla bavaiiırpstlik mi olor. SEVtKÇ vr St'MER GÜREL vusturyayı tercih etmektedir. i*i hoş eörülebilir atna ririkonun ) Ahmet Sabrl Can Gürel'm Kayhnn S \GLAMER Anelo Atnerikaiı (Cumhuriyet 1554) Prens Hugues'm çocukluğunun yalnız cesnrlann şab'sların.ı miindoğumunu müjdelerler. « Pazla üzülme sevgili L.BJ.. Belki seni bir Birleşmiş Rotterdam 24.1.1994 i bir kısmı îtalya ve Kanadada geç hasır olması hn iin ÜK Mîlletler üyesi olarak Kıbnsa kabul eder.» imiştir. Sorbonnes ve Oxford Üni şartıdrr Bakalım baskaîarı böyle • ^ Saat 13.23 ; versitelerinde hukuk öğrenimi ya bir cesarete raz mırlırlsr? jpan Prens Hugues iktisadi bilim^ Ineilız basını, Kıbns mrşelesine genis yer avırmakta dealmıst^r Cumhıırtyet 1550 lerden dıploma B?ledivenıize ve Tr.ıfiU vam etmektedir. Gazeteler genellikle, Kıbrısta kanlı olaylar • liiSüne bir kücrük sualirn var. Eey. cereyan ederken hâlâ talî meseleler üzerinde dnrmasmdan 8tü0ŞI0 caddesisıin asfâlt kı«ı?ın3 •• rü Makarios'n yermektedirler. Liberal «GUARDIAN» gazeteyer sarı b.vıtlar koyn'n'^r.. O'isi, yayınladıiı bir makatede özetle şöyle demektedir : zel yapılmış.. Esajlı şeyler. Baya Tazıda devamla. çüvenlijin • defil.. bir plâstık madde. ıvi c e «Londra Konferansında Kıbteessâsünden sonra Kıbnsta ^ yapıştınlmış.. Banlar Avrnpada ve ns Türklerini temsil etmiş oian iki cemaatin karısık meselele • Zehra îşiten'in sevgiii eşı; Akın, Erdoğan. Ercan îşiten' Amerikada yayalann karsıdan karRauf Denktaş, Londradan ayrini dostça halledebilmeleri J in ve Suna Can'ın kıymetli babaları; Yusuf Can ve Ayla şıya geçmelerine yaravan emniyet nlmazdan önce verdiği demeçÎşiten'in kaympederleri: Oğuz, Okan ve Ekmel'in dedeleri; , geçitleridir. Bizde de acabı bn te Makariosu Adada kan göv için emniyetin devsmının şart A oldngn ifade edilmekte ve söy •; Saim Gersman'ın eniştesi maksatl» mi yapılmıştır? Öyle ise deyi götürürken malum taktikle denmektedir : 4 jkknsemn baberi yok.. Çiinkü bo leri ile pazarlığa devam etmekEmekli Bando öfretmeni »Milletlerarası barış kuvveti, • ' geçitlerde hiç bir otomrbil dnrle suçlamıştır. mesele, sonuçlanmcaya kadar '^ müT«r, ak«in««. bir yaya oraya aBu çok ağır bir ithamdır. görevine devam etmelidir. Top dım atarken siir'ati daha ds artıMakarios muktedirse bunu dersesleri arasında hiçbir konfenp üstüne iistiine viiriivor. Hem hal yalanlamahdır. rans başanya ulaşamaz. de polislerin çözü önürıde. Eir seEğer silâhlı adamları üzerin9/Şubat/1964 pazar gecesi âni olasak Hakkm rahmetine Kıbns Hükümeti asayiş ve yj y» tam yapmalı ve taib'k etmedeki otoritesini ve kontrolünü ksvuşmustur. nızamı temin edemediği takdirli, yahut yapmaroah? Bu «an kaybetmiş ise bunu Kıbns halCetıazesi (bugün) 10/Şwb«*/1964 p&zartesi günü Beyazıt bantlar siis için mi yapıldı? öy'e kına açıkça itiraf etmeli ve gü de, Yunanistan ve Türkiyenin Camiinde ikinci namazını mütaakıp ebedi istirahatgâhına kanşabileceği dahilî bir harbise onn da ilâıı ptrnf'i. Herkes öjvenliğin teeşşüsü içiri derhü! defnedileeektir. Allah rahmet eyliye. ten başka yegâne hal çaresi rensin de eerit sanarak canını tehdışandan yeterli yardım isteAİLESI belki de taksim olacaktır. likeye atroasın! melidir. Makamlann, iki tarafın silâhAdada katlıâm devam ederB FELEK lı sivillerinin masum halkı ken, güvenlik kuvvetinin bağ(Cumhuriyet 1553) katletmelerine mâni olamamalı bulunacağı siyasi mekanizlan gibi bir duruma hiçbir medeni camia uzun boylu mü< manın pazarhğını yapmak, so• rumsuzca bir hareiıettir ve Hı samaha gösteremez ve bu vaBEDU HAZNEDAR ristiyanhğa aykırıdır. ziyet netice itibariyle lstanbulBaşpiskopos, salı günü (siyadaki Rum ekalliyetini ve Türk Denız Albay si idaresi) sarih olmadığı için ticaretini tehlikeye düşürecek ABDfRRAHMAN VİLTAN ortak kuvvet teklifini kabul vasıflar taşımaktadır. Nışanlindıiar edemiyecefinden bahsetti. Eğer cinayetlere son verme9.2.1964 Yenikoy Kıbns Hükümeti için karma nin tek çaresi taksimse. Adat'taııbul 1 kuvvetin (siyasi idaresinın tas j nm ikiye bölünraesi gerekerihi) herhalde tab'asının can cektir. Belki de en iyi çare bu Cumhurıyet 1515 larından daha az önemlidir.» \ olacaktır.» K Amerikayı Kızıl Bloka kaymakla tehdit etti johnson'a sert bir mesaj gönderen Sihanuk, Güney Vietnam saldmları karşısında Kamboç'ıın farafsızlığı garanti edilmezse, Komünisl Blokla işbirliği yapacağını dün biidirdi Amerika Kubaya lcarşı daha sert tedbir alacak bir bünye meselesi Aşktn xaferi: Prenses İrene Holânda tahtı üzeriodeki haklarsndan vazgeoti i TÜRKİYE TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI EDİRNE Nakariosu itham 1 V EF A T SAİM İŞİTEN 1 • Resimli Bilgi 12 İnci Sayısı Çıktı. TÜRKİYENİN EN GÜZEL ve EŞSİZ ANSİKLOPEDİK DERGİSİ ! ! MEVLİT Mnhafazakâr «DAILY TELEGRAPH» jazetesi ise, «Hakariosu ikaz» başlığı altındk ya yınlanan yazıda özetle söyle de A K nci sayısile 1 inci cüdini tamamlayan Resimli Bilginin \ mektedir : I ,f cilt kapakları da hazırlanmjştır. J «Makarios, barışı koruma tedir. <>'& Piatı: 10 Liradır. Müvezzilerinizden ve kitapçılardan isteyiniz. i kuvvetinin Güvenlik KonseyıAncak Makarios, bundan yüzne karşı sorumlu olması fikrı de yüz emın görünmekle çok ile, Güvenlik Konseyinin teBateş Reklâm 14/1537 aldanmaktadır. Eğer bunu hâşekkül şekîi dolayısiyle askeri lâ anlıyamamışsa. bu gerçek kuvvete hiçbir mütecanis tavakit geçirmeden kendisine anlimat verilememesini istemeklatılmalıdır. tedir. Makarios, bu tutumuna deBu fikrin benimsenmesi halinde, Makarios veya onu ida vam ettiği takdirde, Türkiye tarafından müstahak olduğu re edenler, doğacak olan karışıklıktan yararlanmak istemek cezayı görecektir.» SAMET LU ••••••• • • »» • » » • • • .»••••••'»'•' • • • » • • • • • • I* • • * • • * • • < « •• • •* • » HOCREDEKİ ADAM TÜRKİYEtVAKlFUARiBANKASI, Edirne Şubeslnini AçılışınaîSayinfHalkırr.îzı CandaniDavetiEder. (Basrn: 1590 • 1528) T. C. uyruklu. 4 yabancı dil bilen, otel iş'.etmecilijŞi mütehassısı. turistik otellerde idarecilik çorevine taliptir. P.K. 64 îftanbul sdresine yazılrr.ası rics olunıır. 'frtnmi"rnııııinınmmmnnınıınıjmım» "• •••' '•••«• Turistik Otellerin Dikkatına Möbarek Kıdtr gecesi (Eu gece münafebetlyie szlz ^^ıj lerimlz, lle mcslekdaşlarımız<i.m j »e dtn kardeşlerimizden olup •hlrete lntikal edenlerlmizin nıhlanna lthaf edilmek ilzere Sultanahmet Camiinde mümtaz ehli Kur'anlanmızdan Duahiıı Yahya Esklşehlrü, F. Tükel. Z. Altın. K. Karaca. H. t. Çanakkaleli. F. Mısır. A. Altınbay. S. Hoşses. Z. Sesll, A. Bayrlyeli. K. Tezergll. H. Sebllci K Gür»es. M. Öncü. î. Düriist (Sultanahmet Camll hafızlarıl. Büvük Aksoy, O. Alper. K. özbakır. B. Aslanoğlu. H. Top, A. BoJulu, I. Danış, 1. Aksoy. E. Ceylân. K. Seskıralı, H. Geredelt. D. Ka. ratoprak, N. özer, H. Nazaş. R. Beşer. H. Çetlndağ. M. Hataylı. F. Kaya. î. Alyanak, D. Subaşı, B. A. Gönenll. D. Akba!. C. Cengiz. A. H. Gökoglu. î. Sedef. H. Dillt Kur'an ve Mevlldl, FatihM kardeşler de ilâhUert okuyacaklardır. Bütün dlndaşlarımızı davet ederlz. lstanbul Şoför Cemlyet ve Demeklert mtişterek kurulu adına ;.Aİkın A Han (Rekilmcıhk: 494 . 151S* Kâzım özeke 8313/1M2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog