Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYE1 10 Şubat 1964 Allah ne verdiyse... Milvonları pesinde sürükliyen bir hastalık var. Adı: Fntb*l. Güney Amerikasından tskandinav filkelerine kadar, zıpır ve ciddî, yıgın yı£ın ingan, yüz metre bayundaki topraktan dikdörtgeoler fistunde bir meşin topun ardından koşuyorlar. Kimlsi baeaklariyle kosnyor, kimisi yürefiyle kosuyor... Kirni ülkede ticaret, kirai ülkede spor, kimi ülkede kumar biçinıinde yürürlüğe ginnif bir marifet bn fntbol Anadolunun en nzak köylerine ka> dar içrae suynndan ve elektrikten önce yayılan şey .. Ve Çemişkezek'ten Keşan'a kadar oynanan iki şey: Futbol ve SporToto. Bir hastalık bu kadar yayıldı mı, devletin başına is çıktı demektir. Bnnun içindir ki, Spor tşleri Bakanlığımız var. Bn Bakanlıçın koltvfanda Bnbıâlinin gevimli bir giması otnrnyor : Malik Volac. Malik Yolaç, Aksam gazetesinin sahibidir. Geçenlerde Aksam, bn konuda nvanöyordn : Bizim gazete, diyordn, 6n sayfasından Necmettin Sadak*ı Dı«J*leri Rakanı. arka sayfasından da Malik Yoiaç'ı Spor tşleri Bakanı cıkarmıstır. BB iddiaya rsâmen aneak pek sif iseniz, Tfirkivede spor işlerini Tnlaç'm idare ettigine inanabilirsiniz. îşin aslını astannı araatıranlar bilirler ki, bizim ülkede spor ve hele futbol islerini idare eden rat. Eyiip Snltan HazTetleridir. Helvacı Baba, Nallı Raha, Ci£er Dede, cinler, periler, veliler, evliyalar, yatırlar, ermisler, iyi saatte olsnnlar da bu konnda önde gelen yardımeılandır. Gazetelerimiz spora ayrılan sayfalar;nı çittikçe artırdıklan Için sfikör bn babiste bilgilerimiz artıyor, kültfirtimüz genlşliyor. Meselâ bakın bn konnda dfln çıkan blrkaç haberi snraya dlzlverelim. Bir gazetemiz yazıyor : «Bir zamanların Pnşkaşı layılan Ergnn Oztnna, Cifer D*. de'ye mnm yaktı.» Ve devam ediyor : «Eskl Fenerbahçeli, yenl Karşıyakalı Ergnn sansmlı|uu yenemeraenin üzüntflsü içinde kıvranmaktadır. Ergnn kötii kaderlni yenmek için önce Yaraanlar Dağına çıkrnış ve rnrzbahadan utın alınan bir kovunu knrban ettiktcn sonra, kanını ayaklanna sürmfiştür. Dammonda bir degişiklik olmadığını gören genç tnibolen bn defa da fzmire 15 kilometre meaafedeki Ciger Dedeye giderek altı mnm vakmıştır..» Gene dflnkn eazetelerden baska bir haber : Avramların. Panayotlann, Dimitrilerin yer aldıgi Beyojlaspor takımı bn sabah Eyüp Snltan Hazretlerini ziyaret ederek, soo haftalardaki sanssızlıfı yenebllmek için bol boi dna etmiş vn 15 llraya bir de horoz kestirmislerdir. Horozon kanlan bütön «porcnların ve antrenBrfin alnına sfirülmSstur. Ve eenı diinkii ?azete1erden bir baslia haber : Fenerbahçeli Nedim. talihsizligini yenmek için ba sabab KvBp Snltan Hazretlerini zlyaret ederek faklr fıkaraya para vermis. hir knrban kestirerek dafrıtmn ve nihayet türbeyi «iyaret ederrk dna etnmtir. îste böyle. . Ve yalnı» bn kadar defil: tün reçmiyer ki fntnolenlanmız. antrrnSrlerfmlz, IdarecHerimiz Eyöp Snltanı ziyaret rtmrsinler... Horoz, koynn, keçi, ne bnlnrlarsa knrban etmesinler .. Fntbol seyretmesini pek severim. Şlmdi pidemiyornm tffll, anlasılıyor ki oynncnlantn». «razetelerimlzin de yardımlyle ifi hüshütün Eyiip Snltan Hazretlerine ve muavinlerine bavale etraisler. Rn arada alan da horozlara, koynnlara, koçlara olnyor. Bİ7İtn cocaklngumazda bir efsane vardı: Futbolcn Bekir efunesi Denirdi ki : Bn Bekir alltnallah bir sntta bir Skfizü öldfirürmüş... Daha neler? Valîahi Bir defannda bh mandayı bile Sldürmflş... Bakıvornz efsane devam edlyor. Blr şntta mandayı Bbur flnnvaya çBnderen Bekirin tornnlan, horoz. kovnn, koç Allah ne verdiyse öldürflp dnrnyorlar. Devam, devam .. KOCTUĞ DENIZCILIK İŞtiTMESİ M/S FETHİYE 22 Şubat 1964, 10 Mart 1964 tarihleri arasında Rotterdam, Bremen, Hamburg. Anvers, Londra linunlarısdan Türkiyeye yük alacakttr. «Millet, iradesini partiler ka çesinde belirtildiği gibi 1961 Ana çesi ile hazırlayan oy birliği ile nalı ile izhar etmektedir. Siya yaıasının hazırlanışı esnasında bil kabul eden ve üstelik Kurucu Mec sl düşünce ve gayretler, bngfin hassa Italya ve Batı Almanjra gi^is Kürsüsünden savunan Temsilpartiler taratından benimsen bi Dikta Rejimlerinden henüz kur ciler Meclisı Anavasa Komisyonu medikre, devlrt iradesinin te tulmu? ve Batı Demokrasisine da'üyelerinden ve sözcülerinden sajın şekkülünde bemen biç bir tesir yanan bir reiim kurmuş olan Dev Doç. Dr. Turan Güneş'ın 28 ocakŞehrimizde 34 gündenberi devam \apmamakta, milletin ve devle let Anayasalanndan faydalanılmış ta bu sütunlarda çıkan cSiyasi Par eden çocuk felci kütle aşı kampan tin bayatı onun partilerlnin ta tır. Mukayeseli lnceleme ıırf. me tiler Kanun Tasansı» adlı makayası sonunda 3 bölgede 280.146 oğazznv gticüns u ruhnna kesin tinlere inhisar etmemis, fakat tat lesinde» hazırlanan tasanda Alrenct ağız yoliyle aşılanmıştıc. Şişbikat da goz önünde bulundurul man Vv'eimar Anayasasından ve olarak bağlı bulnnmaktadır » li ve Boğaz yakasına 2 gun önce Gerhard Sebrfidcr mu?tur. Hitler tecrübesinden bahsedilmeintikal eden kampanya, 20 jubata I Diğer taraftan Devlet hayatın sini Türk siyasi hayatı ile hiçj kadar devam edecek, böylelikle 160 maddelik SİVJIJİ Partiler Ka da olağanüstü bir role sahip olan ilgili bulmamasını» hayretle kar Istanbul bölgesinin 1 ioci «çısı tanunu tasansımn Meclisteki görü siyasi partilerin, memleketimizin şılamamak mümkün değildir. mamlanmış olacaktır. Çocuk felcı kütle aşı kampanya şülmesıne devam olunmaktadır. yakın tarihinden de anlaşılacağı Sayın yazarın iddia ettığı gibi, sının 2 nci turu 21 şubat tarihinde Tasarının genel gerekçesinde de üzere Demokrasi düzenini ve Cum Almanların henüz bir Siyasi Paryine Emınönü, Fatih, Gazıosman ııaret edildiğı gıbı, 1961 Anayasa huriyetin ilkelerini tahrip edici tiler Kanunu çıkaramadıklan gerpaça, Eyüp ılçelerini içerisine alan sının getirdıği devlet anlayifi i bir kuvvet haline gelerek cemi çeği karaısmda, Anayasamızm bu birinci bölgeden başlıyacak ve 1 çinde siyasi partilerin yeri, kesin yeti felâkete sürüklemesi vakıası çeşit gecikmelerini önliyen emre0 gün devam edecektir. Birinci böl bir şekilde tâyin edilraiş ve parkarşısıpda Devletin seyirci kalamı dici bir hükmünün zorunluğuyla gede 2 nci afinın tamamlanmann tiler iktidarda olsun, muhalefette yacağı düşflnülmüs ve bu sebeple ve iki senelik çalısmalardan sonra dan sonra çocuk felci kütle açı bulunsunlar demokratık siyasi ha dir ki Yeni Anayasada, 1949 Bonn hazırlanan ve bilhassa Almanyada kampanyası ilk açıdaki 10 nar gün yatın vazgeçilmez unsurlan sayıl Anayasasında oldugu gibi devle üzerinde yıllardan beri çalışılan i) lük bölge turlarını yapacaktır. mıslardır. Bu anlayıs, aynı zamtn te veya demokratik nizama cephe mî raporlardan genış ölçüde fayKampanya süresinde muhtelif ıe da, Türk Anayasasının kabul etti alan partileri kapama esası kabul dalanan bir siyasi Partiler Kanubeplerle çocuklannı «şılat»m»mış {i hukuk düzeninde meşru parti edilmiştir. nunun tasarısını gerekçesiz olarak j olanların ihtiyaçlarına cevap ver varlıgının, demokıatık bır siyasi Nihayet, liyasi partiler gibi dev «sathl bir metin» olarak adlandırmek üzere ilçe hükümet tabiplik havata hadim olmayı ve Anayasa lerinde ve sağhk merkezlerinde ku düzeninin karşısınd» bulunmamayı let hayatmda büyük rölü ve önemak da kanaatimizce haksızlıktır. rulan sabit istasyonlar, münferit gerektirdığini de ifade eder. Ana mi olan teşekkülleri her hangi bir Yine bunun gibi tasannın 12 nci olarak aşılamaya devam edecekler yasamızın 57 nci maddesi, siyasi dernekle aynı hükme tâbi olması maddesinde yer alan ve her mene ihtiyaçlara ve ne de hukuk dir. partilerin kuruluş hedefleriyle ku esaslarına uygun düşemiyecefi i deni partinin yapısında yer alması gereken Merkez Karar Organını, ruluş ve isleyiş tarzları hakkında tüzüklerini, Kadıköy vapurlarını seyyar demokratik hukuk devletinin il çin, siymsi CHP Tüzügündeki m. 2427 Parti Mecli satıcüar istilâ etti kelerine uygunluk sartını vaz etlendiren hükümlerin ayrı bir kaKöpru Kadıköy arasında ışliyen miş bulunmaktadır. nunla düzenlenmesi esası Anayasa si ile aynı gormesi de, bütün bu maddelerin tetkikinden anlaşılaca vapurlar, son gunlerde tekrar sey Anayasanın 57 nci maddesinin mızda yer almıştır. yar satıcılsnn istilâsına uğramiftır. ğı uzere yersız olduktan maada,' ikinci fıkrasında; siyasi partilen Biletçilerle vapur içinde âdeta kodiğer siyasi partilerin bu tasanya Hal böyle iken, 1961 Anayasasmı karşı mukavemet ve allerjilerini valamaca oynıyan satıcılar, yolcu rin gehr kaynakları ve giderleri hakkında Anayasa Mahkemesine , bütün bu hükümleri ile ve gerek tahrik etmek sonucundan baska, ları rahatsız etmekte ve zorla ıati| yapmak istemeleri yüzünden hesap verecekleri hükmü vazedilbir şey doğuramıyacaktır. münakajalar olmaktadır. Bu arada dikten sonra, aynı maddenin üçün Nihayet sayın makale yazarımn, modem usullerle dilenen 5 kişilik^ cü fıkrasında partı ıç çalışmaları, TEŞEKKÜR tasannın parti, bucak ve ocak teşparti faaliyetlerı, Anayasa Mahke bir çocuk grupu da akşam vapurkurulmasım yasaklıyan Eşlm Şükru Erzln'ln müp kilitını larımn gediklisi olmuştur. Çocuk mesine partilerin ne suretle hesap hükmünü yersiz bulması kanaatit€lâ olduğu menhus fcastalığı lar once yolculara şeker dagıt verecekleri ve bu mahkemece matsm zamanında teşhls ederek na de katılmak mümkün değildir 1 makta, sonra para toplamaktadır. 1 denetimin nasıl yapılacağı hubaşarılı blr amellyatla yenlden Gerçekten tasannın bu hususla Seyyar satıcılarla başa çıkamı isusunun bir kanunla düzenlenecehavata kavuşturan çok kıy ilgili 25 inci maddesinin gerekçeyan Belediye Zabıtası arasında.2i tasrih olunmuştur. metli blr heklm ve büyük hosinde de belirtildiği gibi; Anayac«. Şiçll Çocuk Hastaneri K.B.B. vapurlarda kontrollar yapmakta ve Bilindiği üzere, demokratik mem sa ile ilgili milll dayamsma, reAgız ve çene cerrahlsl kllnlgl memurlar bilhassa sigara içenleri leketlerin hemen hepsinde olduğu fah v* huzur gibi ilkeleri ve doŞefl Sayın cezalandırmaktadır. Bir günde va gibi bizde de partilerin hukuki relayısiyle zaafa purların aît salonlarında sigara i jim için bugüne kadar ayrı bir ka Dr. Ziyaettin IVIAKTAV düşürdüğütoplum düzenini ettigi ve hattft tahrip çen ve yerleri kirleten 38 kisi ce nun tedvini yoluna gıdilmemiş, par ve çok kıymetli muavlnl layın görülen bdlücü ve ayıncı parti zalardınlmtştır. tiler, hususi hukukun derneklerle Op. Dr. Tuğyan Atatfir'e faaliyetinin devlet hayatı ile ilgi* ilgili hükümlerine göre kurulan ve Gaziosmanpaşaya tramvay işleyen hususi hukuk tüzel kisile blzlerden kllnlkte bulundugu si yoktur. muı mOddetce yardımlannı işletilmesi istendi Anayasa, kanun koyucuya demok ! ri olarak kabul edilmişlerdir. e»lryemlyen Basulstan Dr. Mü ratik kurulus ve İJİeyişi ••ğlanaak Gaziosmanpaşada oturanların se 9 ternmuz 1961 Anayasasınm S7 nevver Sandalcı. aıistan Dr. hirle irtibatlarını artırmak ve va nci maddesi hükmü, 1949 tarihli ve millet bütünlüğünü siyasi rtaAlUn özantflrk. Dr. Orhan Sasıta sıkıntısını önlemek için Gazi Federal Almanya Anayasasırın 21 yapmak j vas ve Dr. Orhan Altınay, hem. yatımızda hâkim unsur O5manpasaya tramvay işletilmesi inci maddesindeki hüküniden mül glre Ratlce Demirhan. hetnflre vazifesi verdiğine göre, siyasi parı teklif edilmiştir. Belediye Meclisi hemdir ve Almanyada amme ve Nurten Tur»n. pansumancı Eti kuruluşlarını, geçirilen acı tecyüp Aydogan ve kllnik per»otarafmdan, Belediye Başkanlığına idare rubelerden hiç ders almakıızın, hukukçularını tereddüde nell Hablbe Çmar Murtafa havale edilen teklif üzerinde ge sevkeden bu 21 inci madde hükköy ve mahalle muhtarlıklan çev Yıldız ve Azlz özcan'a en dertn rekli incelemeler yapıldıktan sonmü islâh ve ikmâl edilmls olarak resine kadar tevsi etmek arzu ve mlnnet ve teşekkürlerlmi «unara kesin bir karar verilecektir. hevesi demokratik bir lüzum ve Türk Anayasasına alınmıs bulunnm. Dığer taraftan şehirdeki otobüs maktadır. Erzin „ ; Jzaruret olarak düşünülemez. sjkıntısını gıdermek için Taksım . Tasannın getirdiği di|«r yeniiik AcayaMrmızın f*rek Genel, geTünel arasındaki îstiklâl cadde*i Cumjıurlyet > 1M8 leri ve bilha»6a «Ön Seçim Erirekse 57 nci ma*tde ile ilgili gerek v. , • » ^ j nin tekrar çift istikamette traf'"*" m«ry Election» sistemini ve Duaçılması istenmektedir. Kararın nunla ilgili hükümleri diğ«r bir değiştirılmesi ıçin Vilâyet TrafiK yazımızda inceleveceğiz» Komisyonuna Belediye taraf:ndan durum bildirilecek ve kararın değiştirılmesi istenecektir. Sabin aşısı tatbikine devam ediliyor Sefıir =haberJeri GÜNÜN KONULARI YUNUS NADI armaçam CumhurlycOn 40 nci yttdönümündc Atcturhculuhten nc anltyoruz? Z963/964 Siyasî Partiler Kanunu Yaxan: Dr. İsmet Ciritli Atatürkçülüğün gerçek anlamı: Yazan: Engin ÖZARKUT 22 Bu kadar fedakirlıklann semeresini elimizden kaçırmamak ve geçen musibet ve ve felâketlerin bir daha gerı dönmesini imkânsız kılacak tedbirlerı almak bizim için her günün düşüncesı olmalıdır. KEMAL ATATÜRK Atatürk'ü anlamak, yornmlamak, onnn koymuş olduğu sisterain felsefesini araştırmak benüz tam manası ile flzerinde durmadığımız bir konn. Halbnki knrdnğn Cnmhuriyetin 40. yılında O'nn ve fikirlerini anlamaya • kadar mahtacız ki. Evet, Cnmhnriyetin 40. yılında, Türkiyemizde bayat sartları yine kırk yü öncesinin aynı, yine köylfl yoksnl, isçl yoksnl. Ikisinin de emekleri sömürülmekte. C*hil balk menfaatçılar tarafından alabildiğine istismar edilmakte. Ba »mekleri daha da çoğaltmsk mümkün. Türkiye, bngün bir dönnm noktasındadır. «Olmak veya olmamak» Tflrkiyenin içinde bnlnndnfn dnrnm bn. Ünlfl iktisatçı Baade «Cennet veya mahvolnş» diyor bnna. Atatörk geleeekteki bn tehllkeyi daha kırk yıl önce şrörmüs ve Tnrkiye'nin bn dnmma dflsmemesi için yegine knrtnlns yolann batı nygarlığına olışmada >5rmiiştfl. Işte Atatürk koymnş oldnfn llkelerle, Turk milletine çagdaş uygarlığa giden en kıaa ve en kesin voln eöstermiştir. Ratta serçeklestirdifi devrimlerle miletinin elinden tntarak bn yola sokmas, ona lleri gidebilmenin bfltün ImbSnlarını gS§termistir. Ama bn gfln gerçek sn ki, Atatfirk ilkeleri maalesef k>azı çevrelerde tarti»ma ve tavlı konnsn olmaktadır. Bn gnn sosyal, fktisadi battâ slyasf hayatta gSrfllen. boznklnk ve gerllernenin kavnaSı. verilen bn tavtzlerdir. Bn tavlıler ki TBrkiyeyi çirmis oidnfn batılatma yolnndan çıkartıp blr cıkmaza sokmnstnr. Zaten Tfirkiye'nin bntfln lelnde bnlnndnfn dnrnm ancak bir çıkmazla ifade editebilinir. Bfiyfik devrimeilerin yaşadıkları toplnmlarda gerçeklestirdikleri devrimler daima esklye ..karşı oldağn için nmJnafazakâr ve feriei çevrelerde siddetll teplrileTfe JtaTSiIanıriai'. Pakat bn tepkiler ne kadar siddetli olar?3 ol«un veni daima eskive flstün gelmistir. Atatnrk devrimleri için de aynı seyler sSylenebilir. Atatnrk devrimleri topln anlamd.i. Tfirk toplnmnna veni blr çehre vermek ve ann batı nyrarlıfi seviyetlnde blr t»pInm yapmak Için gerçekleştirilmistir. Bn temel gayeyi no noktflda incelemek mfimkSndflr. Birinei g»ye, yflzyıllarn'ır aa•asmaktan yonılmn? blr toplnma yeni bir dinamizm vermekti. Evet, Tflrk mllieti 11. yflrrıldan berl dSrt cenhede savasmif bfltfln rfleflnfl vitirmlgtl. Aneak kazanılan tstikltl mfleadelesl maddi ve mftnevt gflefln son damlatına kadar hareanman İle kazanıimıttır. tkinei (raye, toplnnda yerleşmis geri blr zihnlyetl «Osmaniı zihniyetlni» sökflp aimsktı. Bn zihnlyet 17. yflzyıldan beri, teIlfçi blr anlayifla gerçekleştirilmek Istenen bfltfln yenillk hareketlerine karsı eephe almış ve manf olmnstnr. Üçflnefl raye, bfltfln batı llemine Tflrk milletlnln medenl blr millet oidngnnn ispatlamaktı. Çfinkfi, batı llemi, Tflrk milIetini barbar, nygarlıktan yoksnn bir toplom olarak tanıyor ve yok etmeğe çahnyordn. Atatflrkçfllflk ve onnn Ifadesi olan devrimler bir bfitfindür. Fakat bütün devrimlerin dayandıgı bn temel; şn ana ilkeler tizerine knrnlmnstnr. Birinei ilke Millî Birliktir. Atatürk basannm yegSne sartını milî birlifin knrnlmasında görflyor ve »Bılelim kl kazandıfımu mnvaffakiyetler milletin fcnvvetlerini blrleştirmesinden ileri selmiştir. Eğer aynı mnvaf fakiyet ve zaferleri lleride de kazanmak istivor«ak aynı yolda yörnyellm» dlyor. Bn sebeple Atatürk Türk miiletinl flmmet olmaktan knrtarmıs, insan o(manın şnnmnn kazandınp, İnsan olarak yasamanm kapılannı açmıstır. İkinci ilke LSik blr toplnm dfbıenidlr. Atatflrk bn raye ile bötfin ?ericl cereyanları ezmis, efitiraden hnknka kadar bütün alanlarda lâik blr dflzen knrmn», seriat mabkemeleri, mtdreseler seriat baknkn kaldınlmıs. yerlerine batı anlamında modern knrnmlar kurulmnştnr. Ücflncfl ilke tllmdir. Atatflrk çağdas nvçarlıga ancak batının bilim meto^ları ile nlasacagına. inanmıstı. Üniversitelerin, Dil ve Tarih knrumlannm açıima51 bn inaneın sonnendnr. HSttl ölSmflnden fonra yavınlamna*ina baslanan Batı KlSsikleri tercSmeleri. onnn hayatta iken tatblk etmefe nmhSn ve zaman bnlaraadı|i pıttjelerinden biriydi. Nihayet dSrdflnefl ilke, devrfm leri rerçeklestlrrnek k'n geTekII olan bir snlh ortamıdır. Atatürk bir asker olarak Smrflnfl haroler ieinde t^çirmiş, bn sebeple harbin aeılarnift ve yıkıeı sonnçlanna yakından şahit olmnştnr. t<rte bn rörfl?lere dayanılarak çizmiş oldnfn dış siyaset yoln, Tflrkive*y1 tkincl blr Dflnya Savaşına girmekten knrtarmıştır. Esasen bn gfln bfitfln dflnyanm O'nn «ayri il* anmasınm başlıea «ebebl devrimclllfl yanında bir snlhçn olmasıdır. Atatflrkçfilflgfln perçek değerinl anlamak için Mlllt Mflcadele ertesinde Atatflrk'On ellndeki kıt ImkSnlan ve yetertiı kadroyn r8z BnOne almak g«rekir. Harblerle maddi ve mânevî pücfinfl yitlrmif blr taplnn, teknik yftnde» zayff ve vateniı blr kadro. Ama bn tstrtlar alfında Brasntan halkınma fncina, Tflrkiye Kırk yillik Gnmnnriyet devrinde btr daha n!a«amamıstır. Halbnki TBrklye 194« dan sonra Marshall yardıtnı çereevesinde milvarlares llra hloe ve borç almış ve almaktadır. Bn bakımdan Atatflrk devrlnde tamamen 8z kavnaklara dayanılarak kıt ImkSnlar içinde nlaşılan bn kalkınmanm degeri çok bflyflktflr. Bngfln Atatflrkçfilflkten ne anlıyornz verine ne anlasılıyor demek daha dotrndnr. Bnnn anlamak Içtn bnrönkö Tflrkiyenin meselelerine göı atmak yeter. Bn meselelerin hepsi Atatflk devrinde daha »ihr sartlar altında meventtn. Ama hepsi AtaturkçSIflkte çSzflm yoln bnInnan meselelerdir. Hiç blr millet varlıfinı b»reln oldnîu insana hn kadar ihanet ederaez. Atatttrk'ten bn gfine ne kaldı diye dflşün9nek, vılrtönümlerinde sövlenpn valdızlı parlak sfizlerden başka bir sey gSremeyiz. Halk mektepleri, Halkevleri, Köv Enstitflleri, memleketin efendisi köylü, aydın din adamı, hepsi tarihe kanstı. Ters bir zihniyetin knrbanı oldn. Ve nihavet AtatürkcülüSün yeniden dognsn olan 27 Mayıs bn giine kaldı. * SÛRAT * EMMİYET BANKALAR CADDESİ, BOZKURTHAK KAT 5 CAUTA 49 56 70 TElGÜAf: KCÇTU&. İSIANBuı Subay ve memurlara Peşin vermeden SUBAY ve MEMURLARA TFIffON 44 J6 63 Kar yağışı Onuraüzdeki 24 saat içinde yurdamazda bava: Dofn Anadolunun doğu kesimleri ile, güneydoğu Anadoln bölgesi, Ri»e, Artvin çevreleri, çok bolntln ve arasıra kar yağislı, gece Marmara ve batı Karadeniz bölgeleri çok bulutln ve arasıra kar yağışlı, difer bölçeler açık ve az bnlutlu geçecek, hava sıcaklıkları doğu ve gü • neydogn Anadolnda bissedilir derecede, difer bölgelerde biraz azalacak, rüzgârlar knzey yönlerden hafif ve arasıra orta knvvette esecekfir. Pardesü Trençkot Impeıteks • caket Pantalon Elbisc Hnyan Trençkotu Manto Çoban z..n^k Vs. Vs. Vs. ERTÜRK GİYİM EVİ Bahçekapı No 32. Tel: 22 2125 (llâncıhk: 8105 1521) PEŞİNATSIZ TAKSİTLE HER NEVİ PARDESÜ TRENÇKOT İMPERTEKS CAKET ELBİSE PANTALON BAYAN TRENÇKOTU BAYAN İMPERTEKS MANTO ÇOBAN ÇOCUK TRENÇKOT BATTANİYE TRİKOTAJ GÖMLEK BAYAN v BAY SAATLERİ KUMAS KUNDURA v%. »«... PEŞİN FİATINA Reklâmcüık 444/1517 Bugiin buareden Itibaren (GARP CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK) Rorr.anının yazarı ERICH MAR1A REMARQUE'nin yeni bir şaheseri II. Cıhan Harbinin en muhteşem dramı Renkli İngılizce Cinemascope Orta Do?u Teknik Üniversitesi REKTÖRLÜĞÜNDEN Yeni lnırıılmakta olan Kimya Lâboratuvarlannın teçhizinde kullanılacak lâboratuvar masalannın üstlerinl kaplamak üzere asitlerden ve hararetten müteessir olmayan yerli malı karofayans veya emsali yada diğer clns malzemeye ihtiyaç hasıl olmuştur Çok miktarda alınacak olan bu cins malzemesi bulunanların Üniversitemize müracaatlan rica olunur. (Basın 1941 A. 969/1536) ÖLMEYEN AŞK (A Time To Love And A Tim To Dir) John Gavın Lısoletto Pulver Jack Mahoney Seanslar: 12 00 14.15 16.30 18.45 21J5 ŞÜBAT 10 RAMAZANİÎ6 a u V. E. tkind) 1 | 7.01|12.28 15.17|J7J6] 19.081 5.18 ] 1.26 6.53 9.42 12.001 1.32(11.43 1 SullnnliKmam Hacopulo han altıoda cadde üntu No. 85 » Tel: »> *>" *" ZARİF GİYİM EVİ (tlâncıhk: 8104 . 1522) tâncılık: 8302/1526 ııııııııııııııifiıııııııııuııır ECUMHURİYETiıı Tefrikası: 23 rangozla konnşmnştn bile. Telefonn peylemişti. Sesnarlar da bazır... Artık sabırsızlanıyordn; olsun, istiyordn. Olsnn da, Hflseyin askerden dönflneeye kadar Neriman hanımın borcnnn öde sin. Bngnn mektap almıstı Bflaeyinden. Tatlı oflan, nelcr de bnlnp yazmış! Aşk diye bnna derler iste. «Boş ver Zeklye! Geçen pasar da kandırdı ama, bnndan sonra ne sSylese nafiIe. Bir daba dflnyada gitmem o nnnla tinemaya. Arkan oeye vanr, biliyornm. Elin erkefi neme Itiım benim, kendi nisanlım varken..^ Mntln hayallere daldı: Hüseyin gellmls. Evlenmlşler. Aysel beraberinde kartılıklı ealısıyorlar. «Hflseyin, »en sar hanımefendinin saçını, knrnynnca ben tararım .. «Uznn hafta yornldnktan sonra, pazar gflnleri gezmefe çıkıyorlar, BlnlyorIar arabalanna... Bol par» kazanınes neye almamnlar kflçük blr otomobil de?... Bele blr dükkânı açayım, förürsiin anne. Az zamanda len gin olacagiz, zengin!.. Dimitriye bak, berif milyoner. Tarla başının arkalannda takgitle apartman katı bile aldı. Evden bozmaymı», iki bnçnk odalıymış ama, banyoln manyoln, adamakıllı dalre. Ben çalıgıyorum, o kazanıyor. Yağma yok, artık! Annesi başını sallıyarak hak verdi: Dün Dimitri'nin madamını gördttm, karşı mezeoide tavnk beğeniyordn. Kolay mı? Bir tavuk 15 20 lira, bagiin! Sonra kılıgına kıyafetine bir baktım, üstünde yakası kürklü palto; ayağında yepyeni iskarpinler. Semiı kaz gibi de iki yana iki yana gidiyor. Içimden: «A gâvnr karısı, dedim; beni tanı mamazhktan gellyorsnn, knrnlnyonnn ama, benim Aysel'i • tnin sayesinde giylnip besleni • yorran. EvlSdım sabahtan akşama kadar sizlere para yetiştiriyor. Toksa Madam Anna'ya kalsan, aoından Slflrdfin!» mı? Evet efendim, tesekkür ederim. Gene bnyrnn...» Arada, ahbaplık edecekti müsterilerle: «Çoktandır ngramadınıı, banım efendi, merak ettik!» «Baloda iyi eglendiniz mi?» Aysel abla da lâfa kansıyor; takıhyor: cBelma hanımcığım, çok sıkmışsınız, o gece. Yeşil blr e§vap giyiyormnşsnnuz... Sırtı a. çık.» Kim söyledi? Ben da yarun, iste! Hem başka şeyden de haberim var...» Şakalaşıyorlar, gfllüsüyorUr... Dükkân, ka labahk, gelen, giden... Allahım, ne giizel, ne güzel!... Anne saate baktı: Tabiî, yafma yoktu, artık. Bondan sonra bütün kaıanç Onbiri geçmiş. Sırma kaçkendilerinin. Düşündükçe kita gelir acaba? birleniyordn, anne: Koskoea Aysel: bir dükkân; içinde aynalar, kol Ohooo... dlye şaştı; sen Sır tnklar, mnslnklar... Pınl pınl, ma'yı mı bekliyorsun? O lkihepsi. «Evet efendim, Aysel lik, nçlttk, bn geee. Paviyyona, berberl, billyorsonuz, değil mi? dansa gittiler. Gelir ml daha?! Telefonn da var. Sahibi kızımScnra: dır!~» Bir de çocuk tatacak Hoş çocuk, dedi; çok hoş lardı etrafı derleyip temlzlemek çoenk, Robert. Klbar, zengin... için. Bir Ali, Hasan, Mehmet... Vallahi, iyi bnldn, Sırma. Mehmet, oğlnm, süpür şurasını. Aynalann toznnn al...» EmreAnne dü;fineellydi: deeekti, emredeeek! Arasıra «t Tfirk degil, iste! ba?ka din lanı cam sllmeğe filân eve de rfen. BOtün üzflldflfflm bn. çagirırdı. Elbette! bedava para Aysel, elini şByle bir savnrdn vermezler, Insana! «Sobayı yayana doğrn: kıver,» «Koş, karsıdan bir kilo Bırak Allahaakına eski kaşeker al?» «Içeriden bana kofahlıgi! Ne var Türk defilse? vayı getir . » Kendisi otnrnp başkasını çalıştırmak bos şey Böyle şeyler kaldı mı artık?! Ipek şimdi dükkânı nnutmnş dl. Şimdiden bunun rahatlı|ını tn. Gözlerinin önünde Sırma. dnynyor. Genç Amerikalıyla dans editpek sordn: yor. Erkek, kızı kollarımn ara Kaça yapacağız bir saçı? sına almış; bakışlan birbirini Kendisini kasanın arkasında arıyor. Aşk, müzik, ışıklar. . görüyordu: «Yalnız mizanpli mi efendim? manikür de var PBOP. NTJtfBUSlTN MACEKAJLAE1: BAY OSCAR: Birden aklına gelmışti. Yalvarsam. vakarsam. bana yardım eder mi acaha?.. Kahırler eelince. sfiyle biraz acılmıstı. Ren de düsüntiyornra. Dimitri'den avnlsam da kendi basıma bir dükkân . A Cofc ıvı »Hrr^in Zatrn hepimiz orava «enın (cin eldivornz \ma eene hu taraflarda oNun t'?aktn r!cfil Ahstım «a na, haska verde saçımı yaptıramıvornm. Derken söylemişti Aysel: Bes altı hin lira sizin icin ne olarab! Rir kar avda Rderim vemfnle Pn'lu «cnet »azarım BRtfin «enrrtcrelin. «ac. tırnah bnva. ne emredcrsenl* hedava vapavım. Dukk&n ("izin . Aflerfnfn dnrtnnnnn anlatmıs tı: acınrtırmıstı: Hepsi henim elime bakıvor tkl vetlm. Mrisl sakat: (lteki dah» oknvor. RüvBk blr havır islivecek«inf7 Allab d» <t\y? hir VPrİTl*» hin rfrpppU ' Sonnnda, kandırmıstı: Salnız, lartım şn: Beni biç bekletmiyeeeksin; herkesten Bn ce benim isim eSrfllecek. «Randevndnn der atlatırsın Sbfir müşterileri. Billrsin, sinirliylm dir; öyle saatlerce dnramam bır mizanpli İçin... Tabiî.. elbette, Neriman ha nımcıgım. Siz 81 deyin, Sleyim, Canım feda slıe! Neredeyse kadının ellerinl ayaklarmı Speeek. Ama becermiiti, tjte! Bir taraftan bankadaki hesabi her irfln blra» daha kabanrken, btr taraftan da yenl sennaye saglamtftı. 8lmdl bfltfln tnesele, iyi bir yer bnlmak. Aysel'in g5zO bep sn yeni yapılan apartımanın altındakl dOkkînda. Tam Dlmltri*nin kar ?ısı. KSsevi sapmea, hemen orada. Cadde sayılır. Fiyat. her sev iyi. Talnız. mal «ahibi «enelik peşin istivor. Oçer aylı?ına nynsabilseler . Pormika tez?5hlar icin ma l . I 1 'j3> > / •«•••••••>•••«•< •••••••••••n,.....,."*""*•••••"•"•••••*•••••••• ' • Yan tslennl fuien ldare eden Sorumlu Müdür: ECVET GÜRESÎN Genel Yayın MüdürO NAZİME NADÎ * Sahlbl Cumhuriyet Sayın 25 Kuruş Tflrklya Barld Ura Kr. Llra Kr. Senelik 6 aylık S «7lık 75.00 40.00 JS.OO A1NKAKA BÜKdSU : AtatOrk Buivan YMieı Ap V E ŞEB İ İ Telefon ı 12 B5 44, 12 09 2a 13 09 M. 17 51 85 DOfiü tLLEKl Paşa MahallMi «J^fin cldl Sokagi No 5 Oiyarbhkıı Telefon: 1081 1M.00 80.00 44.00 VECDİ KIZILDEMİR i Gazetemlze gonberllen yaıılar konul.nın, konulmasın lade edlltoez Basan ve layan * tlânlardan mesııllyet kabul olun CUMHtTRlYET Mıtbaacılık va maz Abone ve llan lsler) İçin zarfın üstüne «Abonn veya «Hân Gasetedllk T. A. Ş. Cagalogla Htlkevt Sokak No. 3941 Servl?iı kaydının konması lâzımdır. GÜNES İLLEKİ BtKOKU : Küçflksnat Meydani Edlnn Hani ADANA T*)*1on : 49S0 Bt3 " ••• • « • • • • • • • ••• • «• • • • « « • •• • • • • • • • « « • •« • • I SASINA * BASÎN AHLAK Y A . t»>ıhh(lt «>tmi?tJr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog