Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cinsı Başarının Esasları Hazırlavao VOV URBAN dan naklen Doktor Recep DOKS<\T Potansı\el bı\oeleKtrık nazarıvesı Seksuel bılg sızlık ve cehalet Evlılık munasebetlerının 6 kaıdesı Erkekte ıktıdarsızlık, kadında sogukluk Kadında ve erkekte ıstımna meselesı Doğumun kontrolu gıbı bır suru suallere cevap veren bu kıtap herkes ıcın luzumludur Fıatı 10 Lıra OKAT YAYINEVİ P.K. 1017 İstanbul Reklâmcdık 491/1514 40 yıl sayı 14199 umhuriyet KrRüCUSÜ: TUXÜS NADI Telgıaf ve mektup adresı Tel°fonlar 22 42 90 Cumhurıyet Istanou) Posta Kutusu îstanbul No 246 22 42 96 22 42 97 22 \'i 98 2i 42 49 •+• İ BECCARİA SUÇLAR ve CEZALAR ' "" ^ | Beşeriyetin Mecellesi Yahut Pazartesi 10 Şubat 1964 3 Baski * * Dılımıze çe\ ıren Dr Av Muhıddın QpKLU Bıııncı bamur, Luks Cıldı 430 Sahıfei 15 Lıra INKIL4P ve AKA KIT4BEVLERI Ilâncüık 8134/1519 Melen: "yabancılar yatırımlarınız için önce Türk parası bulun sonra dolar isteyin diyorlar,, Maliye Bakanı yeni vergi zamlannın kaçınılmaz olduğunu bir kere daha beliriii Ankara 9 (CumhurıyetTeleks) rek getın>oruz Partımı? ıçın vıp CHP İl Başkan ve temsııcılerı ratıcı da olsa bu zamdan vazgeçemn katıldıgı Kuçuk Kurultajda raejız Yabancılar bıze jatırımlarıkcnusun Maiı>e Bakanı Fent Me rız ıçın once Tuk lırası bulun len getırılen \ergı reform ve sonra bızden dolar ıstevın dnorzamlarını ongoren kanun tasarıla lar Bu \ıl bu zaradan va? geç rının kabul edılmesının zorunlu o\ sek bıle gelecek \ıl bu konuda >ı duğunu so\ledıkten sonra, «\a ne bazı tedbırlerın alınmaM gere hancılar bıze vatırımlarınız ıçın kecektır Gaz ıçın vabancılardan once Turk lırası bulun, sonra bız Wrdım ıstevemejız O zaman va den dolar ısteMn dnorlar» seklın bancılar bıze (gazı sobada vaka de konuşmustur caksınız, benzıne kanstıracak«ınız japacagız'') Melen Dış Yaıdımların bu \ı dn e mı sıze \ardim proje karsılıgında verılecegını a demezler mı' G°lecek vıllarda 1 çıkladıktan sonra \ergı reform ' mıijon ton ga> tuketılecektır Butasanları hakkında bılgı vermıs nun ıçın gaz ıthal etmemız gereketedbırler \e bu arada gazyagına \apılan 14 cek Bugunden gereklı Kulusluk zamma temas ederek almah>i7 » şunlan sovlemıstır Melen daha sonra Tarım«al Ka • Gerek basında ve eerek halk zançların lergılenaırılmesının 70 sra'inda bu 7am uzerınde onemle runlu oldugunu esnaf muafnetledurulmaktadır Bu zammı uzule Arkası Sa. 7 Su 3 de Kuvvetin NATO emrinde olmasını şart koşuyoruz Kıbrıs bir üçlü veya beşli mesele olmaktan çıkarak Amerikan Dışişleri Müsteşarı bloklar arası hale geldi (Ecvet Güresin Ankaradan bildiriyor) Ankara, 9 (Camhnrıiet • Teleks) Kıbrıs artık bır uçlu \e\a beslı mesele o maktan çıkmıs uluslararası vahuf seıçek dejımıvle bloklararası hale gelmıstır gelı rılmıstır Bugun ınısı>atıf uç temınatçı devletm elınde de Arkası Sa 7 Sü 5 te Todil edilmiş Anglo Amerikon teklifini bazı şartlarlo kabul ettiğimiz anlaşılıyor 1 Yiiftanistan da tadil tasarısını kabul etti George Ball Ankara'ya geliyor \nkara 9 (Cumhurıvet Teleks) Kıbrıs a NATO kuvvetlen iikarılması>le ılgılı \e kı»men Makarıos un ıtırazına ugrajan ılk teKiıfın tadıl edılmıs seklı olar Anglo Amerıkan Planı dun Bakanlar Kurulunda gorusulmus \e Turk Hukumetının cevabı bugun Dısışlen Bakanı Ferıdun Cemal Eıkın tarafından verılmıştır Erkın saat 13 te Harıcıje Koskunde kendısını zıyarete gelen Ba«bakan 1smet tnonu ıle bır sure goru'tukten sonra ılgıhlere, Tuık HıiKumetının gorusune daır cevabın hazırlanmasırı so\leraıs ve Turk Hu^ume'ının ce\abı bo\ lece geç \ akıt Harıcıve Ko^kune davet olunan Amerıka ve Ingıltere Bu ukeıçılenne bızzat Ferıdun Cemal Erkın taıafından »erıimı^tır Tur^ Htıkıımet nın gorusu hakkında ılgılılerce herhangı bır açıklama j apılmamıstır Makarios'a tâvizler verilmemek şarh ile NATO birliklerinin harekâtından Güvenlik Konseyine bilgi verilmesini kabul ediyoruz AP ye göre toprak reformu mülkiyet haklannı zedeliyor Merkez İdare Kurulu yaymladığı bildiride, yeni vergiler konulmasının malî politikamızın çıkmazda olduğuna dair bir delil savıyor Ankara, t (Cnnhurıırl Telel.s) Lç marlde oHn bıldırıde • A P Merkez İdare Kurulu bu Partıler Ka ıununun kabı.lu halm gun bır bıldırı vavınlıvarak Sıvd"=ı rie sıvası partılerın hukumetın vePartıler Kanunıı \ ergı \e Toprok sa\etı altma pırmıs \e bır nevı Reformu hakkındakı goruslerını a «devletlestırıl"^ » olara"i ıfsH». e çıklamıstır > Arkası Sa 7 SS S da ilim ve Hcıyat Sahıfemızde bulacağınız nolar. ko Tâviz verilmiyecek Guvenhk KonseM ıle ıhşkılı bulunan ve NATO kuvvetının Ada>a çıktığı takdirde oradakı faah>etı hakkında Guvenlık Konsevıne Mk sık bılgı vermesıvle ı'gılı >enı Anglo Amenkan teklıfının, sızan haberlerden anlasıldığına gore Turk Hukumetı taralından, Turk cemaatmın haklarında hıçbır fedakarlık vapılmamak \e katı surclte Makarıos a 4a\ız \eulmemek sartıvle kabul edıldıgı anla^ılmaktadır. V(r İkKmler değiştiriliyorj Sun'î bulut yapıldı « istediğiniz kadar içki içebileceksiniz ~k İki şehir arasında 100 milyon konuşma, aynı anda yapılabilecek. 5. sahifemize bakınız Güvenlik Konsevi meselesi Gaz sıkıntısınm veni bir sebebi tesbit edüdi Benzinciler fazla kâr için akar yakıta gaz karıştırıyor Durum, vapılan ihbar Ankara 9 (CumhurıvetTeleks) 105 kuru«luk benzme 64 kuruşluk gazın karıştm'arak ga\rı meş ru kazanç temını gd\ retlerının, a sın olçude gaz talebıne \ol açtığı ve bunun da gaz Mkıntısmm doğmasında dıger bır =ebebı teşkıl ettığı anlasılmıstır Ilgılılerın belırttıgıne gore ba zı benzın î'tasvonlarının 10 tonluk bır tankerde, 8 ton benzın ıle 2 ton gazı karıştırdıkları tesbit edıl tnıstır Mısal olarak, Ankarada benzının kılosu 105 2 kuruş gazın ıse 64 4 kuruştur Arada kılo basına 40 8 kurusluk bır fıat farkı bulunmaktadır Bu durumda 10 ton luk bır tankerde 800 900 lıralık bır kazanç, bazı benzın ı>=tas}onla rını bu yola sevketmektedır Benzıne gazın karıştırıldıgı ılgı Arkası Sa. 7, Su. 8 de üzerine ortaya cıktı " ~~ " Amerika MÂJO kuvveüne kahlmama temayülünde Dr. Küçük, barışı koruma kuvvetinde Amerikan birlikleri bulunmadığı takdirde bunu kabul etmiyeceğini açıkladı Mathıngton 9 Amerıka Bırl" ık De letlerı Dı^ı«leıı Bakanlu Kiürıs konu«ıındn dun aksam \* ın'adıgı bır bı'dı ıde «Ameı ık Bnle«ık Dev letlerının hıç kım'.c \e n» hangı bır çozum s«klını /orla kabul et ıjme,1 arzulama dı^ı ancak Dogu Akdeniz n ba 1 ın l e c ^ ı n n ı i » htı\uk menfaı1 lmrf = ı dolri\ ı s ı v l e b u a m a c a u .^ılma«ı u ı n m ı . r r k ı n n l a n her pv n \dpılaca«ı» helııtılm^ktpdır Dıapr taraftan 1 ,ılıler n ıfadeıne gnrp Amerıkd Bırlfsık De\ ctlerı, Kıhnsa sondenırcek olan Tedhışçıler tarafından \akılan bir Turk e\ı Turk Hukumetı ^. ^TO kuvvetının faalıyetlerınden dola\ı Bırıeşmıs Mılletleun Guvenhh. KonseMne bılgı vermesının normal olabılccegını fakat Bırle«mis Mılletle»ın emrı altında değıl, Londra da fe«ekkul edecek a«kerı bır komıtemn \e NATO Başkumandanının emn aHında olma^ını sart ko^maktadır. İnönünün gezisi Basbakan Ismet tnonu bugun saat 12 40 ta beraberınde eşı olduğu halde e\ınden avrılarak Çankaja Koskune gelmış ve yırmı dakıkahk bır vuruvus vapmıştır Çanka\a Koskunaen avrılırken Basbakan arkada«ımi7in «Tadı'e ugramıs tckhf ka'sısmda Turk gorusu nedır'» sorusuna «Daha nıuzakere edı oruz çalışı\oruz» cevabını lerırn'tır Çanka^a Ko^kunden sonra Basbakan Harıcıje Koskune gıderek, rahatsız bulunan Dısıslerı Bakarı Ferıdun Cemal Erkın 1 zıvaret etmıs \e kendısnle %em teıvhf hakKinddkı Turk gorusunun tesbıtı konusunda dun Bakanlar Kuıulunda karara varılan prensıplerle ılgılı bır goıu^me japmijtır. Arkası Sa. 7, Su. 3 de Sir Alec Kruçefe cevap verdi Palamas İngiliz ve Amerikan basmmm «Taksım» ihtımalinden bahsetmelerine sinirlendi Lnndra 9, (a a AP Radvo) Insnltere Basbakanı Sir A.lec DougJas Home Sovvet tefı Kruçef ın Kıbrıs konusjnria batılı deilet adamlarıııa vpnplttıgı suc' = maları bygun ke'in olarak reddetmıştır Arkası Sa 7, Sü. 6 da Arkası Sa 7, Su 7 de 3 Yunan askeri Turk kesiminde üzerinde siiâhlarla yakalandı Türkçe bilen ve Kıbrıs'takı Yunan Alayına mensup 1 assubayla 2 çavuşun serbest bıraküması ıcın Irtibat Komitesindeki Yunan subayı tehditler savurdu nı?, Rum arın ne \apaca Kinı gorursunuz> seklınde tehdıtler Bütçe görüşmelerinde Kıbrıs meselesi yeniden tartışrna konusu oldu A. P. nin taksim tezini, \nkara 9, (a.a.) Cumnumet Senatosunun bu sabahkı bıçlesı mmde gundem dı=ı soz alan Sam su n Senatoru Dı Fethı Tevetoglu, AP grupu adına \aptıgı konu«mada K bn konusu uzer.nde durmuş \e gelısen hadıseler mu vacehesırde Ada nın ıkıve bolun mesınden başka (,are r,lmadıgını ı'en surmus, «AP olarak gorusumuz budur» demıştn Daha sonra Tevetoglu .Mesele mn Bırleşmış Mılleılerde Ecrusul benimsediği bildirildi mesının Yunanıs an u umıt verdığını» soylemıstır Londra \e Zurıh andlaşmalarının, hakıkatte de\am etmekte olan anlaşmazlığa bır ara vermekten başka fonksıvonu olmadıgını d a ayrıca ıddıa etmıştır Eu arada hrh Senatoru Vasll Gerger, usul haKkında soz alrnı,, saat 11 e gelmış olmasına ragmcn, hala butçe goruşmelenne baslanıl madıgını, başkanın, hatıbe gun d e m d l s I s o z vermesının hatalı oldugunu \e sozunu kesmesı gerektıgını ılerı surmuştur Art\ın Senatoru Fehnıı Alpa«lan ıle Adana Senatoru Mehmet L'naldı da, usul hakkında soz almış ve butçe goruşmelerı sırasında gundem dısı u/un konusmala Arkası Sa. 7, Su. 1 de Ziraalcılar Derneği larım alanındaki meselelere dair görüşlerini açıkladı Ankara, 9 (Cumhuriyet Tfleks) «Turkı>e Zıraatçılar Cemıyetı» yonetıcılen bugun duzenledıklen bır basın toplantısı ıle Turkıje'nın tanmsal alandakı çeşıtlı meselelen hakkında goruslermı bıldırmışlcr ve bazı dıleklerde bulunmuşlardır Basın toplantısında soz konusu edılen goruş ve dılekler ozetle çu noktalarda toplanmaktadır • Arkası Sa. 7, Sö. 4 de Seiâhottin Güler Bildiriyor ' Lclkose 1 Fuam I t l U ^ ı ı ı ur<\ lt> m nde ıınheıı \azi\ein n J ah • \ a a dnmıs ve bııı . ların \ unar \ j\ınd rreıısup D> «mere Basoglu Pr< dromos î.ı* temcıde~ ve Ivıceleos Dımoglu sn larında bır assubıyla ıkı çavus ol duklan <inlasılnııst r Mukemme Tuıkçe bılen bu 3 Yuran'ı a^kerın uzeılerı arandıgmcid bırının U7e rmde karna cavu^laıdan bınnın u zerınde ı»e 30 bomba ıle bır kısn rephane\ı bır \ erden oj«er bır \* re goıuımekle goıevlı olaukların daır bır belge c kmı^tır Tevkıften sopra Irtibat Komı t smde gore\ ı Yunarlı B nbası b ı 3 «aVın bırakılmaı ıçın t^lefonli emır \erme\e kalkmıs ve hakare dolu sozler e, €Bı.gun bunlan b Üte \andan gelen haberlere goe Baf a bağlı h ko\ muhasara al 1 ı a aiınmı^tır Bu teca%uzlerı Yu Arkası Sa. 7 Su 7 de İ TJj». Genel Kongresine katılan delegeler "Beni damadım dövdü,, dedi ve karakolda öldü f TİP birinci Genel Kongresi İzmirde çalışmasına başladı Savcıhk esrarh bır olum olavıkümeti, Anayasaya avkırı na el kovmustur Ev'velkı gece Ka Genel Başkan Aybar, Hü ğıthane Jandarma Karakoluna gıdavramşlarda bulun makla itham etti.. den 52 jaşmda Necdet Bıngul adın da bır sahıs karakoldakı landar Izmır, 9 (Telefonla) T 1 P nıı hep bırlıkte Istıklal Marsı so\len malara cBenı damadım dovdu » de bırıncı Genel Kongresi bu sabah mıstır Bunu takıben Partı Genel mış ve sozlerını bıtırmeden olmuş Kultürpark Evlenme Daıresınde Başkanı Mehmet Alı Avbar, vaotığı açıs konusmasırda Inonu hutur çdlımalaıına başlamıştır Huvvıjet tespın ıçın Bıngul un 7b delegeden 52 «ının katıldı,»' kumetını Anavasava a'vkırı da% ran uzerını arıvan jandarmalar bır toplantı <=jat 1050 de açıldığı <=ırad=. makla ıtham etmıs dıŞer partılere mektup bulma^lardır Mektupta Kulturpain. ta genıs emnıvet ted de sıddetlı hucumlarda bulunmuş da «Enfaktusum var Her an olu bırlerı alındığı gorulmustar B" \e «Öz haklarımızı aramak Turkı tnum mumkundur Akrabalanm da arada Vaıı Muavım Zekerıja Ce \ede hala kahramanlıktır» demışfakırdır Cenazemı Beledıye kal lıkoijek la^kanhğında bır ekıp sa tır dırsın» ^azılıdır bıtlann tutulmasına \e goruşmcle Genel Baskan, Ataturk un o.u Cesedı muavene eden adalet rın te^pe alınmasına nezaret etmı^ munden bu vand Turkncnın Hc doktoru olumun enfaktu<!ten oldu' tır Kongre Baskanlığına partı ku adım<arla scnıcciısırıı kdvdedeıek Suna daır rapor vermıştır Polıs j ruculdrınnan Kemal Nebıoglu se şo\le devdm etmı tır « Aııa\a>;dm ? I U I U I I I I . P gırclı VP jandarma hadısedekı esrar perj çıldıkten sonra, Ataturk ve dıgeı desını kald'rmak ıçın BıngulftJH şehıt'er huzunında bır dak Kalık 4 Mİ nldıı Gern 1 fıı'urıı VP ınh Arkası ba 7, sa 4 de damadım tespıte çdlijmaktadırF«r.^ saygı duıu,unda bulunulmuş \e r Ankaroda sühunet 19 dereceye düşiü Donan Aksehır golundeki buz kalınlığ:ı 30 santimetreyı buldu Yabancı iiim adamlarının, tarihi eserlerimizi calıp götürdiikleri ileri sürüldü c Ankara 9, (Cumhurıvet Telekss) Kış mevsımının en soguk gununde ısı, Ankarada bu gtce >ıfırın altında 19 derete olmustur llgılılerın bıldırdıgıne goee, bugun ve yarın Ankara ve Istarbulda hava açık geçccek, suhunet deIKI OLL 7 I A R \ O Dun gece Opera kav sağında vukubulan traftk kazasında uç araba bır recesınde fazla bır degışme olmı\d bırıne gıımış genç bır kadın deıhal, 6 ajlık cocug ı da hastanede olmustur Anayolda kaısıhklı ıstt caktır. Yapılan ıa":atlara gore buVnkara 9 (Cumhurıypt Teleks) tun Ankarada en duşuk sıcakl k, kamette se\retmekte olan Hasan Kuzu \onetımm dckı tdksı ıle Ahmet Cılıan'n ıdaıesıııdekı munıbus Turızm ve Tanıtms Bakanlıgı ^ıfırın altında 19 ve Istanbulda ı s kaişakta çarpışmıjlardır Kaza sonund^ mınıbus \olcuUr ından 15 jaçlaıındakı Nebahat Ergun dcrr Butçe Kanun Td'rirısınm mıızakesıfınn altında 4 dere e olmustur. hal olmus kucağındakı 6 a>hk çocuğu rl ıh 1 7 \olru aaır suıctte \aralanaıak hs'tdneve kaldırılnıijretııı ( ım ı ı n v r l *> u " unun »• Yarm da Dogu Karadenız, Do Arkası Sa, 7, Sü, ( d> >y Ijr ve kuguJc yavru da hastauede olmustur Rtsımde kaudaa sonra arâbaların haL gorulu>or. Atkuı Sa. 7, Sfi. 2 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog