Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

1 Şubat 1964 CUMHURÎYET AAALAUENTODA BU KATTA TEDÎ f (Baştarafı 1 inei Sahifede) Haftanın olayı S Iç ve dıs lennayenin piyasa Baataralı 1 in«l lakUade yapabtlmesi için Bakanlara alârm (Baaterafj 1 İBci Sahifede) dü#ünmey«n blr tck ögretmaoin ol Hastarafı S inei aahlfede Hare ra tngütere Büyükelçlri Da •erilmişti. Bakanlar Kurulunun ya akmaıım temin edecek olan ve tunna bitm»k Oa«r*dir. Millî Eği mamuı, ilUrlerinln na derec* ha ridon çıktıgı laman etrafı tabit niı Allen'i ıaat 11 de birlikte ka bugünkü toplantnı aynı zamanda sık sık değiştirilmiyen köklü, ob 23 yaşındaki bir akıl hastası, öldürmek için Hocaya okuttuklatim Bakanhjı BmımflfattUUei Muh kikatten uzak olduğunu (öatcre senatörlerlt kusatıldı ve ilk yum bul f Basbakan tnönü, kendile bu kararın bir uygulaması mahi jektif ve memleketin içtimal bün kendisini tedavi etmek için Rama n zehabına kapılan Ibrahim de yesine uygun ve aynı zamanda iç zanın ilk günündenberi her gece geçirdiği nöbet sırasında duvarda, »in Adll Binal'm baakanlljında üç mez mif> ruk Sıtkı Ulay'dan indi. Yumnık riyle dakika devam eden bir yetinde olmuştur. ve dış piyasaya itimad telkin ede okuyan Vefah Lokum Hocayı, sec asılı duran kıhcı kaparak Hocaya Idareeiler konsımayor kişilik Müfettigler heyeti, gerekli Iırıa lağı solunu, 10lu ise sağını görüsme yapmıstır. Bu görüşmede îki saat devam eden ve Dışişleri cade üzerinde kılıçla öldürmüştür hücum etmiştir. Bağdaş kurduğu incelemeyi yapmıs, gerek Tarih Bu konuda bilgisine müraeaat koraladı. Olayın bu »ekle bünin Basbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Fuat cek tedbirlerin alınması.» Cinayet Kasımpaşada Araplar so için birden davranamıyan Hoca, öğr«tm«ninin •• gerekse okul Mü \ ettiğimiz Hatay Vali Muavini Ni. Bakan Vekili Kemal Satır, Dışiş Bmyramoğlunun da katıldığı top Türkiyede sosyal düzenin gerek kağındaki 51 numaralı evde işlen kıhç darbelerinden kurtulamamış dür Vckilt Ofuz Altuğ il« iayılanihat Tözge, Milll Eğitim Müdürü mad üzerina A.P. liler koridorla leri Bakanlığı Genel Sekreteri Fu lantıdan sonra su bildiri yayınlan li kıldığı reformlar konusundaki bir sorurauza Gümüşpala «iktisadi miştir. Bu evde oturmakta olan a ve üçüncü darbenin sonunda see388 i bulan agretmenlerin ifadle. ve Yardımcılan, olayı Bakanlığa ra döküldüler. Gürsoytrak Kara at Bayramoğlu ve Genel Sekreter mıştır: aksettirdiklerini ve bir Basmü man ikilisine Yurdakular, Ertü, NATO Isleri Yardımcısı Osman kalkınmamız yanında manevî kal k;l hastası, esrarkeş ve sabıkalı cadenin üstünde ölmüştür. Ibrarini almıştır. «Bu sabah AB.D. ve Ingiltere öte yandan Hartay Valiıl Muam fettisin başkanlığında gelen heye; Tunçkanat'ın da katılmasiyle ko Olcay da hazır bulunmuşlardır. Büyük Elçileri Başbakanhkta Bas kınmamızın da vazgeçilmezliğine olan 23 yaşındaki Ibrahim Keçeli him, cinayeti işledikten sonra mer Üİgen de bu konuda soruştur tin incelemelerini tamamladığını, ridorlann havası iyice değişti. A. Görüşme, Büyükelçilerin isteklerı bakan Ismet İnönü ile Kıbrıs ko inanıyoruz. Ekmek dâvası ile ruhyi tedavi ettirmek için Hocaya ne «Allah... Allah...» diye bağırarak yapısının birlikte geliştirilmesini, fes ettirme yolunu seçen ailesi, dışarı fırlamış ve güçlükle yakama yaptırmış, Iskenderun Emniyet bu bakımdan cllk tahkikat» olduğu P. lilerden Mehmet Basaran, Enüzerine yapılmıştır. nusunda görüşmüşlerdir. Görüş memleketin sosyal düzeni için lü Vefada Lokuro Hoca diye tanınan lanmıştır. Ibrahinn, sevkedildiği âmirliği ise, öğretmenin durumu için »imdilik bir beyanda buluna ver Kaplan, Mustafa Gülcügil. Ha Toplantıdan sonra Amerikan Bühakkında rapor hazırlamıştır. Bu mıyacaklarını ifade etmişlerdir. san Fehmi Boztepe, Mustafa Kap yükelçisi söylenecek herhangi bir mede Basbakan Yardımcısı ve zumlu görüyoruz» şeklinde yuvar 59 yaşındaki Ethem Lokum'u bu Emniyet Müdürlüğünde de sabaha Dışişleri Bakan Vekili Kemal Sa lak bir cevap verdikten sonra ver larak anlaşmışlardır Bunda. tbkadar bağırmış ve kelimei sahaarada öğretmenin bir müddet öntan'ın da ortaya atılmalan ile yüz şey olmadığım belirtmiş, buna kar tır ile Dışişleri Bakanlığı Genel det getirmiştir. Polisler, Ibrahimin ce Çarşı Camiinde olay çıkarıp, Kar ve tipi kadar milletvekili ve senatörün şılık îngiliz Büyükelçisi Allen ise, Sekreteri Fuat Bayramoğlu da hagi reformu konu?unda AP nin görahimin bir genelevde sermaye o bir hâdise çıkarmasını önlemek larak çalışan metresi Melek'in de bazı kimseleri dinsizlikle itham et Egede kurakhğı önleyen bereket çatışması gerçekten gSrülecek bir cGünün meselelerini görüştük. Tarüşünü şöyle açıklamıştır: için kelepçelerini çözmemişlerdir. tiği, bu yüzden de 4 ay kadar ön li yağmurlar devam ederken, Gü manzaraydı. Havada, 750 liralık biî ki konumuz Kıbrıstı» demekle zır bulunmuşlardır. • Vergi adaletini sağhyacak, mev rolü olmuştur. Ibrahim. geçirdiği nöbetin tesiri ce 2 ay haps* mahkum olduğu an neydoğu Anadoluda da tekrar sandalyeler, 1500 liralık koltuklar, yetinmiş, uluslararası birliğin te Kıbrıs Adasında barış ve güven cut vergilerin ziyaını önliyecek Lokum Hoca evvelki gece de, altında bulunmakta ve konuşmaliğin tesisi konusunda geniş bir fi laşılmıştır. Bundan başka polis ka bastıran tipi ve kardan, birçok yol uçuyordu. Bir çeltne yurdakul şekkül tarzı hakkındaki soruya ce kir teatisine imkân veren bu gövergi matrahının verimini artıra yine seccade üzerinde îbrahimi o maktadır. yıtlannda Tarih Bğretmeninin, bar. lar kapanmış, yolda kayıp olanlar cak vergi sistemine taraftarız. vap olarak, cKararlaştırılmış bir lardan birinde h»sap yüzünden dan başka, trafik kazalarının art er'i yere düşürdü. A.P. liler Yur şey yok» şeklinde cevap vermiştir. rüşmeler esnasmda bir barışın ko Vergi reformu adı altında vergile kurken bir ara dalmış, kendisini dakuler'i masa ve sandalyelerin ruma kuvveti konusuna temas edil re zam yapılmasına ve vergiler ih garsonlarl» kavga ettiği de bulun masına sebep olmuştur. Bu arada, İnönü, Büyükelçilerden sonra miştir. Bu görüşmeler hakkmda arasmdan kaldırmak isterlerken. muştur. Maraşin içine kadar kurt sürüle tekme atmaktan da geri kalmıyor Basbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlar Kuruluna izahat veril dasına karşıyız. Bu kanunlann Parlâmentoda mücadelesini yapaBakan Vekili Dr. Kemal Satır ile Olayın baslangıcı rj inmiştir. Diğer taraftan, Sivas lardı. bir süre görüşmüştür. Bu görüşme miş ve Bakanlar Kurulu 2 saat sü cak ve çıkmasını önlemeye çalışa Dil Tarih Coğrafya Fakültesi da dün ısı 23 dereceden 13 dereren görüşmelerden sonra Londra cağız.» tir. birincisini Yunanistana kabul etlerden sonra Bakanlar Kurulu olanin Tarih kısmından mezun olduk ceye kadar, 36 derece birden yükTaraflar, sabah saat 10 dan itiba tiremediği anlaşılmaktadır. ö t e ğanüstü bir toplantıya çağırılmış daki heyetimize gerekli ara tâlimatan sonra bir müddet öğretmen selerek tam bir bahar havası hüDiğerleri Kavgadan sonra konu;an bir A.tır. Bakanların Başbakanlığa gel tı vermiştir. lik yapan, bilahare ayrılan, 1957 küra sürmeye başlamıştır. «Bilgi, kredi ve teknik imkânlar ren tarihi Marlborough Hause'da yandan, gene burada, Yunanistan yılında da tekrar öğretmen olarak MAKAŞ Dün akşam tekrar P. li tnilletvekilinin «u sözü A.P. meğe başladığı saat 12 de tnönü, Kıbrısta nihai neticenin alınma la desteklenen çalışkan ve dürüst yaptıkları bir >seri toplantıdan son ile Kıbrıslı Rumlar arasmdaki göîskenderun Lisesine atanan Nihat başhyan ve devamlı yağan kar lilerin bundan böyle daha dikkat Başbakanlıktan ayrılarak Çankaya sma değin ilk hedef olan barış ve müstahsil kütlelerin huzur ve rara, Kıbnsta güvenlik tedbirlerinin rüş aynlıklan dikkati çekmektedir. Karakurum hakkmda Lise Müdür dan, hayat tamamiyle felce uğra li olmalan gerektiği konusunda Köşküne gitmiş ve Cumhurbaşkam güvenliğin kurulması ile ilgili bu hatını kaçırmıyan, istihsali artırıcı arttırılması konusunda da hiç deCemal Gürsel ile 45 dakika devam temasların olumlu bir gelişme teş ziraatle ve hayvancılığı birbirinin ğilse şimdilik bir anlaşmaya vara Görüldüğü gibi güvenlik tedbirVekili Oğuz Altuğ söyle demistir: mıştır Gece, şehir içine kadar bir işaret olarak kabul ediliyorkil ettiği ve umut verici olduğu söy mütemmimi olarak ele alan ziraî mıyacaklarını anlamışlardır. eden bir görüşme yapmıştır. leri üzerinde hiç değilse kısa vâ«Olayın zahiri sebebi. okuldaki inen kurt sürüleri, bekçiler tara du: înönü Köşke giderken basın men lenebilir.» «Kitap Tanıtma Teşhir Dolabı» na fmdan güçlükle çıkanlabilmiştir. reformu zaruri görmekteyiz» diyen Bugünkü görüşmelerden sonra deli müşterek bir zemine ulasıla«Orduyla aramızın düreldiğini Sovyetlere cevabımız bu öfretmen tarafmdan konulan, Bu arada Bertiz bucağından şeh sandığımız zaman başımıza gelen suplannın «Durum nasıl?» sorusuGümüşpala, arazi kadastrosunun konuştuğumuz Türkiye Dışişleri mıyacağı meydana çıkmıştır. LonAnkara 31 (CumhnrlyetTeleks) çoğunlukla yapılmadığmı, gerekli Bakanı Erkin, «Tamam, bitti. Yur dra Konferansınm dağümasının en Yeni tstiklll. Ihlas, Tohum, Köyre gelmekte olan ve yollarmı kay şu ise bakm. Eğer, siyas! partiler nu, »lyi, iyi» sözleriyle cevaplan ağır sorumluluğu, NATO Banş Enstitüieri ve Komünizm admda. b e d e n M e hmet Keloğlu, Ökkeş Me kanunu yürürlükte olsaydı A.P. dırmış, buna karşılık Köşkten ay Türk Hükümetinin önceki gün teknik çalışmaların tamamlanmadı da dönüyoruz» demiştir. rılışında ise basın mensuplan ile Sovyetler Birliğine verdiği cevabî ğını ifade etmiştir. Idarl refonnlar Kıbrıslı Türk Heyetinin Lideri Kuvvetini kayıtsız şartsız reddekt m»cmua ve kitapların okul Muı .|. yann kapahydı.» A b a h d a n h i cb i r h a İnönü arasında şu konuşma geç notanın metni bugün açıklanmış konusunda da A.P. nin görüşü şöy Denktaş da, «tş gene başa düştü> den Kıbrıslı Rumlara aittir. dürü Neemettin Melek tarafından ber alınamamıştır. . tır. Türk Hükümeti Sovyetlerin 31 le özetlenmiştir : .. „ . . .» , Herkes, maun kaplı galona Talat miştir : Anlaşıldığına göre, basından itişeklinde konuşmuştur. İT>dirilmesldlr. HaHki sebep ise, Yaşlılann K>d«ınt yıl Soru: Kıbrıs'la ilgili durum na Aralık 1963 tarihli notasma, belır « Memleketimizde halka yöne Erkin öğleden sonra Ingiltere baren çıkmazdan kurtulamıyan lskenderun'da ve Lise içinde bir dan berı ılk defa bugore 40kar. ; Aydemir ve arkadaşlannm idam kadar c e z a U n i l e m ü z a k e r e l e r i i z ] e m sıl? Bu konuda bilgi verebiür mi tilen endişelere karşılık vertniş ve len ve halkı tenvir ederek gerekli Dışişleri Bakanı Butler ile son de Londra Konferansın da üzerinde cereyan yaratıp, istikbal için siKıbrıs meselesi ile ilgili olarak kolaylığı göstermek suretiyle kal ta görüşmüştür. Bir saat süren mutabık kahnan tek konu, dağüye gelmişti. Oysa bunahmlar için siniz? yasi yüatınm yapmaktır. Zinra, şehir içinde birikmiştir. bueflne kadar hakmda o kadar çok URFA Saat 18 de başhyan de bir milletvekili, Parlâmentoya. Cevap: Elçilerle Kıbrıs konusun tek başına müdahalesinin «sadece kınmasını mümkün kılacak bir toplantı Butler'in dâveti üzerine mak olmuştur. D u l m u ş t u r . partisine ve demokratik düzene da konuştuk. Konuştuğumuz me garanti vermiş devletlere önceden idarî reformu zaruri görüyoruz. olmuştur. Dışişleri Bakanımızın Denktaş, bir İngiliz muhabirinin sikay«tçi olmuş ve müfetiş düşürüyordu. Güya, demok seleleri Sayın Cumhurbaşkanına ihbar suretiyle 25 aralık 1963 günü Bürokratik zihniyeti terk ile vatir ki, bir gün isine son veri «konferans dışı özel ve münferit sorduğu, «Şimdi ne olaeakT» nuizah ettim. Şimdi de Bakanlar Ku saat 14 te 5 jet uçağının Lefkoşe ü tandaş işini kolaylaştıracak ve ta bir görüşme» olarak vasıflandır line, »Rumlar bir harekette buluni bilmektedir.» ratik Isının 10 dereceye düştüğü şeh nıklann idam cezalan görüşüle rulunda görüşeceğiz. Londradaki zerinde çarpışmalannın durdurulOkul ldaresi. Bgrenellertain sarruf sağlıyacak bir sistem üzedığı mülâkatta Erkin ev sahibl nurlarsa Türkler siddetle mukab*rimizde, okullar tâtil edilmiştir. Ie edeceklerdir» şeklinde eerap heyetimizden haber bekliyoruz. ması için silâh kullanmaksızın bir rinde durulmalıdır.» dnnnnn lle ileilldlr ;ekti... Butler'a veda etmiştir. Karayolları ekipleri yollan açmak vermiştir. Heyetimizin, meselenin salim şe ihtar uçuşu yapmasına» inhisar etLise Müdürfl Pariste bulunduğu için aralıksız olarak çalışmaktaBatılı benzerlerin seviyesine Sabah i!k olarak Erkin, Butler, tiğini bildirmiştir. kilde yürütülmesini takip ediyolcin kendisine vek&let eden Baş. çıkarmıyaeak «arabulucu» Commonwealth ve Denktaş'ın bize ilâve ettiklerine ruz. Bizim için en önemli husus muavin Altuğ: okul idaresinin, dırlar. Bu arada, Gaziantepten Hazırlanmış bulunan kanun ta Müstemlekeler Bakanı Sandys, Yu bakılırsa, Eğer Rumlar Birleşmiş Siyasî partiler ilk olarak emniyet tedbirlerinin aPŞrnciIerin okul içindeki durum sehrimize gelmekte olan şoför Basarısının siyasî partileri tazyik nan Dışişleri Bakanı Palamas, Kıb Milletler Kuvvetinin diretl için Şimdi ne olacak? başvururlarsa, Türk Cumhurbaşlariyle ilgilenmeslnin vazifesi ol haettin Beyazıt idaresindeki 30 Baştarafı 5 inei sahifede lınmasıdır. Emniyet havası içinde tonluk tanker, tipiden Koçviran nci kam Muavini Dr. Pazıl Küçük, meselelerin yeni bir şekilde görü ] "~ duğunu, bu takımdan Tarih öğretpırülere ben yapmadım, amma yapanlan şülmesine devam ediliyor. e karar veren Amerikanın böyle bir müracaati Kıbns Anayasailerini tamamen geçici bir çözüm meninin çocuklara tavsiye etiei köprüsünden aşağıya uçarak parBüyükelçisi Bruce bir top sasına dayanarak Genel Sekreter Soru: Endişe edilecek bir durum yolu üzerine, yani güvenlik ted best hareket imkânlannın bahşebazı eserlerin onlann zihinlerin çalanmış, şoför mucize kabilinden bırakın destekliyeyim. Kanun tabirlerinin artırılmasına yöneltmişlantı yapmışlardır. Arkasından de tahribat yapacağını. öğrncile kurtulmuştur. Keza, lzmir plâka sansı bu konuda açık vermiyor var mı? dilmesi, aksıyan taraflannın biz Sandys, Kıbrıslı Rum ve Türk ce UThant nezdinde veto edeeektir. Öğrendiğimize göre Dr. Küçük, bu rin elfnde bulunan bu tip eserlerin lı bir kamyon da. Çobandereji du. Cevap: Bizim için endişe edile lerdir. Ne var ki, taraflann daha zat partilerin iç bünyelerinde K Londraya gelmeden prensipte mumaatlerinin temsilcileriyle ayrı ay konuda Kıbrısın Birleştniş MilletahndıBım sCylemiştir: AltuS «Ta köprüsünden düşerek parçalanmış Bir örnek... Eğer, A.P. Konya cek bir durum yoktur. tabık oldukları Kıbnsta nizam ve lâh edilmesi gerektiğine işaret et rı görüşmüştür. Daha sonra da Er lerdeki başdelegesi Rosidesfe Turk Tihçi arkadaşımızm, bazı belli tır. milletvekili Bay Sait Sina YüceSoru: Elçilerle görüşmenizde casayişin kesinlikle sağlanması için Müsteşan Ahmet Akyamaç'a bu meemualarda yazdıgı gibi hiç bir ÎSKENDERUN Bir süreden be soy 28 ocakta Millet Meclisinde lumlu sonuçlar alındı mı? sansı bu vasıflardan mahrum, dün kin sırasıyla Butler ve Bruce ile konuda bugün telfrafla talhaat oSrenel hakkında eeza yoktur. Fa ri açık giden havalar, tekrar boz yaptığı konuşmayı bu kanun yü, Cevap: Bir netice almak için ko tâli bir konunun uygulanmasında yada ilk tatbikattır. Kanun, ilk başbaşa konuşmuştur kat okulutnuzda Nurculuk havası. muş ve dağlara kar düşmeye baş rürlükte olup da yapsaydı tam de nuşmadık. S d 19 gün süren konferans. zaten, vermiştir. dk Sadece müzakere ettik. bile görüş birliğine varılamamış maddesinden son maddesine kadar ük i k m estirmeg de g8z yumamayız. lamıştır. Bu arada saatte 120 kiio yimiyle «namevcut> idi. Ertaai Soru: Elçilerin yeni teklifleri ol tır. Zira Rumlarla Türkler güven siyasî partilerin hayatına tatbik; öte yandan taraflar, y*ni bir lik tedbirlerinin artmlmasımn uyAtatftrk reüml v« InkıUplan metre süratle esen fırtınadan Be gün A.P. de bu ense oldukça şa du mu? konferans için tarih taabit etmif müeyyideler! gulanış şeklinin, Kıbrısın geleceği kabiliyeti olmıyan Cevap: Hayır. sınm imkânsız olduğu anlaşılınca, değillerdir. Bu arkadaşın ferici tutumu. okul len geçidi karla kapanmış ve 200mar atan çok olurdu ama hepsigetirmektedir» demiştir. Soru: NATO birliği içinde Türk hakkındaki tezleri istikametinde birinci haftanın sonundan itibaren ldaresi tarafından blr müddetten den fazla vâsıta geçitte kalmıştır. ne de lüzum yoktu. Böyîe blr kcatılmış bir adım olmasında ısrar Siyasi teşekkülleri ve mensup istikamet değiştirmiş, Kıbns'm ge Yunanistan Dışişleri Bakanı Orkattlmak beri bilmmektedir. Daha geçnler Gaziantep ve Urfaya yakıt götü nuşma A.P. nin, tasarımn 131 madaskerlerinin ne ölçüde yer alacağı etmişlerdir. lannı Batılı benzerleri seviyesine leceği hakkındaki siyasî çözüm yo tak Pazar toplantılanoamöt«v«e«üzere yann Brüksel'e de bir müfettis daha gelmiştir. Ata ren tankerler de yolda kalan ara desi olan «siyasi partiler aleyhine belli oldu mu? çıkarma ve cemiyete örnek hale lunu. yani esas amacını bir tarafa hen Londradan aynlaeaktır. Erkin Peki şimdi ne olacaktır? Cevap: Henüz bunları müzakere lürk rejimi ve inkılaplannı, hafta balar arasındadır. Ayrıca, telefon kapatma dlvalan Anayasa Mahkeeden bırakarak. faaliyetini tamamen gü ise, pazar gününe kadar Ankaraya «Arabulucu» Ingilterenin temsil getirme çarelerine temas Sonuçlanmadı. Esas, da 22 saat gSrev aldığı 13 dersha. direkleri de yıkıldıgından Antal mesinde görülür. maddesini uy ediyoruz. Londrada müzakere ediliyor. Ora cisi Sandys, Konferansın resmî açı Gümüşpala, bu hususun eğitim ve venlik tedbirlerinin arttınlmasına dönmüş olaeağım açıklamıştır. ned, u«tflnk8rfl geçiştirmesi ne lle yadan, Orta Anadolu ile muhabesosyal nizam tesisi ile mümkün teksif etmiştir. hşında şunları söylemişti: re yapılamamaktadır. Fırtma, bü gulatmaya yeter de artardı bile. dan haber bekliyoruz. öğrendiğimize göre, Kıbncta gütelif edilir ki» demlştir. « Londradaki müzakereler olaeağım belirterek şöyle devam Bu konuşmadan sonra Basbakan tün şjddeti ile devam etmektedir. Bu madde için A.P. telâşlanmasın Nthmt Karakumm konnsmak Ingiltere'nin güvenlik tedbirleri venlik tedbirlerinin artmlması ile etmiştir: Ismet İnönü, Başbakanlığa giderek başansızlığa uğrarsa, bu bir ümitilgili temaslara, nonnal diplomatik istemedl ADANA Kuru soğuklardan da kim telâşlansındı? Şu da var sizlik havası yaratacak ve taraflar «Yoksa kendi muhalefette iken nin arttınlması amacıyla geçici kanallardan devam edilecektir. Bazı meemualara «lskenderunda sonra Adanada yağmur, Toroslar ki A.P. nin telâşı da yersiz değil Bakanlar Kurulu toplantısına ka görüşlerini kuvvete başvurarak uy her türlü davranışı muhalefet için olarak i AngloSakson PlSnı, Batılı Tamahutlann tedhis hareketi!» baş da kar yağmaya başlamıştır. Dün di. Bırakın kendi partisindeki lâ tılmıştır. gulamaya çalışacaklardır. ÇarpışBakanlar Karnlo toplandı Beynelmilel Kuvvete asker lıŞmda yazı yazarak Cumhuriyet. geceden beri devam eden yağmur, i f l n > bilmezleri, meselâ C.HJ". bir malar tekrar başladığı takdirde, MilHyet ganetelerini okuyanları soğuklann şiddetini kırmış, «uya adamını A^. ye soktu ve adam da Basbakan Isıret lnönü'nün baş [ o u n l a «uvvet tekKomflnist, Slyonist ve Devtîmîa7 hasret kalan toprağ; da doyurma bir toplantıda «27 Mayıs ilkelert kanhğında olağanüstü olarak yapı d a h a> " io rdurdurmak, bir öncekinden z olacaktır. 5öyle veya böy d«,okr.bk'Bte.ni. kavuşturmıyaTarih Sgretment Wi ya başlamıştır. Çiftçi ve bahçeci ne ulaşamadı> dedi. bu »öz parti lan Bakanlar Kurulu toplantısın1 krizlerin giderilmestoe de yimu" ie b i rS b hat Karaktrrom, kndisîyle görüş. ler yağmurdan memnundur. Met sinin kapatılması İçin tek sebep dan sonra, Kıbrıs olaylarında olum | . ri etinde °z z ü m > ' o l u b ' k mecbulu me Isteghnlıi reddetmiştir. Bu ara rekareye düşen yağış miktarı 8 olabilecekti l ve umut verici gelişmelere doğ y a c y k kyi da r v Aksim halde inanılmıa h i etmiş, neticede tek devam edilecektir. A.P. Genel Başkanı Ragıp Güru gidildiği bugün bir bildiri ile v e r eac e k t iar olaylar patlak da Tarih Bfretmeninin bu yazısı kilogramı bulmuşturHf, bir Anglo Saklon plânı ha Londra Konferansınm, türetdz müşpala, diğer gazetelerin soruaçıklanmıştır. Kıbns olaylarının » Lised» oıdttjfu Vadar, îskenderun Toroslardaki kar, vâsıtaların iş ara verildiği veya sadece ilk safline gelmiştir. da da teessflr yaratmıştır. Karaku lemesine mâni olacak seviyeye gel emniyet içinde sonuçlanması ve l r Erkin ise, Konferansın devamı larına verdiği cevapta, erken sehasmın sona erdiği söylenebilir. C.H.P. nin telâşı da, tabiî «seçim barışın sağlanması amacı ile Ba s a s l n d a kendisine sorulan ve ba çime gidilmede siyasî ve iktisadi Anglo Saklon Plânı kabaca j Zira, şimdi dağılanın aksine daha rum bu yanstnda sSyle demekte. miştir. Gelen haberlere göre, Kayşöyledir: imkânı olmıyan ulemalar için cner kanlar Kurulunun her an toplantı ? a n s l z l ' k halinde Türklerin ne gifaydalar bulunduğunu belirtmişdir: dikkatli bir hazırlıktan sonra, belseri, Niğde, Nevşehir, Adıyaman, kez adayhğı, kontenjan meselesi. " bi bir yol tutacaklanna dair suali tir. Kıbrrs konusundaki soruyu da ' Kıbrıs'a. 10 bin kişilik bir NATO ki de yine Londrada yeni bir kon«Kıbng Turk*O, Möslüman olMalatya, Elâzığ, Tunceli ve Bin Grup toplantılarıoda birbirlerinl gönderilecektir. feransın toplanman kttrvetle muhcevaplıyan Gümüşpala, hükürae ! Banş Kuvveti cevaplandınrken demişti ki: duğu için BldOrfllörken, Kıbns'm göl tamamen karla örtülmüştür. b u ' Kıbnslı Türkler bir hükümet tin yanlış tutumu yüzünden Kıb Türkiyenin hâlen Kıbnsta bulu temeldir. i«aret parmagı lle gfisterdiği Is Buralarda ısı 8 ilâ 12 arasında l t ylQ z d e n ye diler... Bitirmeye çaÖğretmenler 8 12 kurarlar, Ankara yeni Kıbrıs Hü rıs işinin büsbütün çıkmaza girnan 650, Yunanistanın 950 kişilik kenderun bugun solcu. devrimbaz değişmektedir. Amerika, Kıbrus sartlı Baştarafı 1 inei sahifede kümetini derhal tanır. Bazı dost diğini ifade etaniş ve «Hükümet birliği, NATO Barış Kuvvetine dav» dinsizlerin clrit attığı bir mey TÜRGUTHJ Bir aydan beri lşte siyasi partiler kanun ta saasker gönderiyor ve müttefikleri tarafından da ta açık ve kat'î kararlar bekliyo hil olacak ve Türkiye ile Yunaten le sonuçlandırılması için 3005 dan hslinde bulunuyor..» Washington 31 ( a x ve R»ddevam eden şiddetli soğuklardan nsı, C.H.P. nin bu konunun sadenistan, Kıbrıs'a başkaca asker gönnınması için teşebbüse geçer. öte ruz» demiştir. sayılı Kanunda değişiklik yaötrelmenler ne dlyor? sonra bereketli yağmurlar düşme ce perşembe günleri görüşülmesi yandan Kıbns Türk Devleti üyeli Dünkü basın toplantısında bir dermiyecektir. NATO Banş Kuv yo) Amerikan Birleşik Devpılmasını istemişti. Olaydan derin teessür duyan ve ye başlamıştır. Yağmur, 1964 yılı için attığı imzaya van çizmesl tletleri Hükümeti, bütün tağe kabulü için Birleşmiş Milletlere ara gazetecilerle A.P. ve Gümüş vetinin üç ayhk pörev süresince, öğretmenler Federasyonn bu teessörlerinl 38 imzalı bir için büyük tehlike teşkil eden ku le, Mecliste bu hava içinde müraflann Amerikanın şartlarıbaşvurur. Bugünkü şartlar altında pala adına konuşan Genel Başkan Ingiltere ile Türkiye ve Yunanisiki önemli konayu ele alıyor hildiri ile halkoyuna yayınlıyan raklığı önlemiştir. Son 24 saat i zakereye başlandı, A.P nin çoğun nı kabul etmci kaydı ile, Kıtabiatiyle üyelik talebi reddedilir. Yardımcısı Şadettin Bilgiç: «Yatanın Garanti Anlaşması gereğinAnkara, 31 (Cumhuriyet • ögretmenl»rden Cemil Ünlütürk, rısa gönderilecek müttefik Ama yine de Makarios aleyhine pılan reformların içinde mi, kar mevcut müdahale hakkı askıya ce Teleks) Türkiye öğretmen Suat Taner, Suat Taner Akçün. çinde metrekareye 9 kilogram ya luk yoktur iddiası boşa çıktı. A. kuvvetler emrine üç ay süre ğı? düşmüştür. Şimdiye kadar eki P. de tasanya karşı en meşru yolfiili bir durum yaratılmış olur.» ahnacaktır. Gene bu üç ay zarfınşısında mı, yoksa yanında mısıDernekleri Millî FederasyoCevdet Tinel sSyle demektedir. i ile 1000 ilâ 2000 asker vermelemiyen tütün fidelerinin de eki larla mücadeleye karar verdi. Denktaş'ın da bir vesile ile açık nız?» şeklindeki bir soruya «re da taraflar, Kıbns Meselesine bir yi ' abul etmiştir. nu Yönetim Kurulunun 1964 ler: mine başlanmıştır. Şimdi tasan tnadde madde ineeleformlann karşısmdayız» diye ce çözüm yolu bulmak amacıyla müm ladığı fikri şu idi: yılı normal toplantısının ilki •Bizler. bildiride de ifad ettiBaşpiskopos Makarios ile kün olan her gayreti sarfedecekyann başhyacak ve 3 şubat gimiz gibj bu yeni türeme dinba PAZARYERt Isının 17 dere necek ve bakalım «onunda nasıl « Fiili taksimi gerçekleştirme vap vermiştir Yunanistan ve Türkiyeye suceye düştüğü şehrimizde, devamlı bir yaratık ortaya çıkaeak? lerdir. NATO Barış Kuvveti, Maakşamına kadar devam edezın iftira ve hezeyanlannı nefretle ye devam ederiz.» nulan Amerikan plânında aykarios Hükümeti kadar Kıbns cektir. redd«deriz. Lisemizde komünisti, kar yağışı yüzünden hayat felce Londra Konferansjm sabote eden rıca Kıbrıs meselesine bir Kıbns'm güvenliği uğramıştır. Bu arada yakacak fiTürk makamlannı da muhatap siyonist veya bu pibl kötü ideKurul, bu toplantıda «öğMakarios'un kafasındakiler ise herarabulucu tâyini hususu da yatlannm âni olarak geçen yıla Gaz satmıyan bir dükkân olojilere meyilli bir tek Baştarafı 1 nci sahifede i kabul edecektir. NATO Barış Kuvkesçe malumdur: retmenler Sendikası tüzük bulunmaktadır. yüzde elli yükselmesi görüşmek ve vetinin Kumandanı, en fazla kuvkapatıldı ve öğrenei de yoktur. Sonra nispetle . taslağı» ile Millet Meclisi Türkleri alelâde bir azınlık hali kin, yeni vaziyeti Amerikan plânının resmen karşısmda vatandaşlar müşkül du vet verecek Ingilizler tarafından bir lised», kendisinden basks türlü Belediye Iktisadî Murakabe Mügündeminde bulunan «Devlet ne sokarak «Enosis» hayalini ger hazırlantnak üzere dâvet olunmuşaçıklanmasından sonra Dışişrumda kalmıştır. tâyin edilecektir. Kıbrıs Meselesidürlüğü murakıpları Fatihte, deçekleştirebilmek amaciyîe BirleşPersonelinin Kuracağı Mesleri Bakanlığı Müsteşan GeSİVAS Bir aydan beri de posunda gaz bulunduğu halde miş Milletler müdahalesini sağla Heyetimizin bundan sonr.aki tu ne, üç garantör dışında, fakat bir lekî Teşekküller ve Sendika orge Ball, Türkiye, Yunanisvam eden kar ve şiddetli soğuklar müşterilere yok diyen bir bakkala tumu için ayrıca karar verilecek NATO üyesi olacak yeni bir «araALTTN FİATLARI mak. tan ve Ingiltere Büyükelçileri dan sonra, dün ısı 23 dereceden 50 lira para ve 2 gün de kapatma! Kanun Tasarısı» nı müzakebulucu» bulunacaktır. tir* 31.1.196i re edecektir. ile Dışişleri Bakanlığında göKıbrıslı Türkler, veto haklarmı 13 dereceye, 36 derece birden yük cezası vermişlerdir. 95909610 Cumhuriyet Türkiye, sonradan tadile uğrıyan rüşmelert' bulunmuştur. kullanarak Birleşmiş Milletler mü13S0O1385O selmesi ile şehrimizde tam bir ba Reşat Anglo Sakson Plânı halini alan Amerikanın .şartlı plânı», 106OO1O7OO dahalesini önlemeyi düşünmekteHamlt har havası hüküm sürmektedir. •*•«••!•••*•••••••••••>•«••«••••••••£ İngiliz teklifini şu iki şartın yeIngilterenin Adada barış ve 95009550 Azlz dirler. Fakat Birleşmiş Milletler Hâlen hava güneşli olup, uzun za 93009400 rine getirilmesi üzerine kabul ededüzenin devamı için bundan Napolyoı. Ittifak ve Garanti Antlaşmasını \ e mandan beri sokaklan dolduran Operatör Ürolof Dr. 24 Ayar külçe 14121414 bileceğini açıklamıştır: bir hafta kadar önce yaptığı Kıbrıs Anayasasını hiçe sayarak karlar erimeye başlamıştır. Idrar Tolları ve Tenasül isteğe cevap olarak hazırlan1 Kıbns'taki Türk Alayının müdahaleye kalkışırsa, fizikî muHastalıklan Mütehassısı mıştır. kavemette bulunmaya azimlidirler. kadrosu arttınlmahdır. Galatasaray Turnacıbaşı Sok. Plânın teferruatı resmen aBirleşmiş Milletlerde hislerle men2 NATO Banş Kuvveti, MakaNo. 12 Uğur Apt. Saat 1012 Biblo ve herkese elverişli eşya çıklanmamış olmakla beraber faatlerin beynelmilel hukuka ve rios Hükümeti kadar Kıbns Türk sağduyuya galebe çaldığının misal . ve 1419 Telefon: 44 14 26 iyi haber alan çevrelerden öğmakamlarını da muhatap kabul etÜnileverİş Ticaret ve Sanayi Türk Ltd. Şirketi. idarî serliMnniMnfHHanamnmımmııı! leri çoktur. renildiğine göre. mahiyeti şu vislerde münhal bulunan görevle* için kalifiye idareciler aranşekildedir: Öte yandan, her zaman hukuki Anglo Sakson Plânı Türkimaktadır. 2 şubat, 1964 pazar günü saat 10 da BEYOĞLU PAHMAK«1 Barışı koruma kuvveti, zeminden hareket eden Türkiye, yenin ikinci şartını ihtiva etmekte, KAPI Telegraf sokak Zarifi Apt. No. 6 daire 4 de. (Büyük Parbir kaç NATO ülkesinin veAdaylann iyi bir tahsil formasyonuna sahip olmaları ve Kıbnstaki soydaşlannın can ve fakat birincisini nazan itibara almakkapıdan ffirilir.ee sağda ikinci yoldur) oymalı Rönesans receği birliklerden meydana İngilizce bilmeleri şarttır. Üniversite mezuniyeti tercih sebebi mal emniyetleri tehlikeye düştüğü mamaktadır. Üstelik, Türklerin gelecektir. Birleşik Amerika, stili komple yemek odası takımı, hakikî Fransız ampir Lâke takdirde müdahale hakkını sonuna olacaktır. Aranılan en mühim unsurlar arasında öncelikle orgakabul etmesi imkânsız olan müdatoplamı lOflOn kisi olacak kuv salon takımı, her tarafı sedef ve bronjlarla işlenmiş harika kadar kulîanacağırn Londra Kon nizasyon kabiliyeti ve güçlü bir çalısma kapasitesi gelmektehale hakkının üç ay için askıya avete 1000 2000 asker verecekferansında her sırası geldiğinde Bahü, Louis XV oyun masası, Bronj kristal avize ve aplik, dir. Ücret ve şartlar adayların evvelki tecrübelerine ve Tasıflmması gibi yeni bir unsur ihtiva tir. tekrarlamıştır. Türkiye haklılığına hakikî Fransız porselen vazolar, şekerlikler imzalı yağh boya etmektedir. Ingiltere ve Amerika larına bağlı olacaktır. 2 Barışı koruma kuvveti ve kuvvetine güvenmektedir. tablolar, maden ve porselen tepsi, şamdan likör ve bol tkm. Marlborough Hause'da bugün yaBütün müracaatlar gizli tutulacaktır. «İdareci» riimuzu ile Kıbnsta üç ay kalacaktır. Güvenlik tedbirlerinin artınlmapılan toplantıda Anglo Sakson Eski Viyana Gale, Fortuge, Sasuma vazo ve duvar tabakları, P.K. 101 Şişli, Personel Müdürlüğüne yazah olarak müracaat 3 Bütün taraflar Kıbrıs sı için ileri sürülen ve garantörler Türkiye ile Yunanistana ve Kıbçatal bıçaklar, 78 parça Limoees yemek tabak tkm. Mixter, uyuşmazl:ğına bir «arabutuedilmesi rica olunur. Ingiltere ve Yunanistanca da tasns'ın cemaat liderlerine ilk defa otomatik 3 devirli pikap, plâklar altın cep saati, 80 bas akorcu» tâyinini kabul edeceklervip olunan AngloSakson Plânmaçıkladıkları zaman, Denktaş. «müdeon, 8 mm. lik Kodak sinema makinesi ekranile, ikonalar, vs. dir. Bu arabulucu Avrupalı da Kıbrısa 10 bin kişilik bir NATO dahale hakkı üç ay için değil, üç v.s. seccadeler İRMLER marka Alman malı 3 pedallı harika tâncılık: 8143/1181 Banş Kuvvetinin gönderilmesi ön saniye için bile kaldırılamaz. Bu' olabilecek, fakat îngiliz. Türk, piyano: Viron 44 35 74 Yunan veya Amerikalı olmıgörülmektedir. NATO Banş KuvKıbrıslı Türklerin ölüm fermanıl veti, Makarios'un manevralan yüdır.» şeklinde konuşmuştur. Neti yacaktır.» Reklâmcılık: 358/1189 zünden gerçekleşemiyeceğe benzece itibariyle Türkler. Anglo Sak \ mektedir. Hâlen Kıbrısta, nizam ve Konsorsium son Plânmı bugünkü şekliyle red! HARİKA EŞTA, BİBLO, TABLO ve AVÎZELERİN asayişi teminle görevli 2500 ü İnÇeşitli mobilya, tıp cihazları, tablo ve elektrik cihazlanyla detmişlerdir. | Baştarafı 1 nci sahifede giliz, 950 si Yunan ve 650 si de lüzumlu eşya lârlık bir yardım miktarı tesbıt eKıbrıslı Rumlar ise, Türk sadece 4100 asker bulunmak1860'tan beri tanınmıs ve geri kalan 150 milyon M Ü Z A Y E D E S İ reddetmişlerdir. Anglo tadır. Kıbnstak'i soydaşlannın can 2 Şubat 1964 PAZAR saat 10 da Ayaspaşa Gümüşsuyu Cad., Işık ısmın ise ıkili müzakeıePlânına muhalif ve Kıbrıs'a Birleşve malları tekrar tecavüze uğra2 şubat 1964 pazar günü saat 10 da Apt. Daire No. 3 (Gümüşsuyu Askerî Hastanesinin karşısında ve miş Milletler Kuvvetlerinin dâve ler sırasında tâyin edilmesi esası yan Türkiye, müdahale hakkını kabul edilmiştir. Her ne kadar bu Opera Otelinin yani) Tepebaşı Asmalımescit sokak No: 63 Kultine taraftar olduklarını açıklamış rakam, esas ihtıyacın karşılanma kullanarak Kıbnsa gerekliliği kaBazı nadir parçalann tafsilâtı: Şimdiye kadar emsaline tesal u k A p d a i r e 7 ( P e r a P a l a s oteli k a r . bul olunan 10 bin kişiyi tamamlalardır. Marlborough Hause'daki sında bir «ilk adım» olarak benimdüf edilmemiş fildişi kaplı saraydan çıkma harika Salon Takımı, şısındaki sokak) mak amaciyîe 5900 asker eıkanrsa, toplantıdan sonra konuşan Kıbrıs senmekteyse de, geçen yılm ıkılı Chippendale stilinde berjerleri ile beraber Salon Takımı, altın kim itiraz edebilir? Rum Heyetinin önderi Klerides, müzakerelerinin 1954 yılınrla hâlâ Büfe masa dresuar ve 10 sandalyeden mürekkep harika yaldız Barok stilinde berjer koltuklar. Goblen kaplı Louis Sez «Bugünkü görüşmeler de tatminj devam etmesi ve Türkiyenin dış bir işçilüde imâl edilmiş yemek odası takımı, kanape ve 2 KOMANDİT ŞİRKETİ, Kısacası, istikbal, neresinden bastilinde salon kanapesi, Kruazone Portkart. Çin, Portüge, Vazo, kâr değildi» demiştir. • finansman güçlüğü çekmesı karşıkoltuğuyla üstü deri salon ve yazıhane takımı; aynca salon kılırsa karanlıktır. Duvar Tabaklar ve Buhurdar. Paris malı Marköteri işlemeli haYunanistan ise, NATO Banş, sında bu konuda tam olumlu ve takımı, dolap, şifonyer, tuvalet 2 komodin ve İngiliz bronz rika Bahu, Saraylardan çıkma emsaline nadir tesadüf edilir BaKayhan SAĞLAMER Kuvvetini «prensip olarak» kabul,' ümit verici bir sonucun alınaraamış karyolalarla yatak odası takunı; kütüphane yazıhane âlet ve kara Kristal ve Bohem renkli avizeler. Sultan Mahmut tura güfakat Türk Alayının kadrosunun' olduğu kanısını uyandırmıştır. ilâç dolapları, masalar, muayenehane masası, dolaplar, Siemens müş ibrik, bol, ayna v.s. v^.. Büyük bir parti Biblo Koleksiyonu. arttınlmasına siddetle muhalefet i Konsorsiyum toplantısının sona Keşan Naim harika hah ve seccadeler. Paris malı Vernimarten kısa dalga Diatermi cihazı, Frigidaire orijinal buz dolabı, elekDr. Ziyaettin Maktav etmiştir. Böylece «arabulucu» In ermesi münasebetiyle ayrıca bir salon vitrini. Kataloge harika tablolar, görmeye değer birer eser. trik süpüürgesi ve her desende yün ören bir trikotaj makinegiltere'nin Türkiyenin şartlanndan bildiri yayınlanmıştır. Kalak Bnrun Boğaz Tekmili altın yaldız Paris ufak vitrin, salon masalan, kolonlar, si, halı ve Acem seccadeleri. dikiş makinesi, Alâeddin sobası, Hastalıklan marköteri işlemeli salon masalan, sehpalar. 8 parçadan ibaret ocaklı bakır termosifon, K.P3I. tabak takımı, bardak takımı, Yatak Odası Takımı. 9 parçadan ibaret ceviz kök ağacı Yemek biblo vazo meyvalık ve pay tabakları kristallar, İngiliz erkpk Odası. Hiç kullanılmamış erkek ve kadın Kürk Manto, elbise, en A(ıı Çene Şirürjisi ve kadın kuponları astraean caket skunx etol Muton Dore son modeller. Chippendale stili Magun ağa^ı salon vitrini.. Mülebassısı manto ve 1 rönar arjante avİ2eler, tablolar v.s. v.s. ve şirketin Türkiye şubelerinde çalıştırılma': üzere İngilizce HAFTANIN HARİKA MÜZAYEDESt Taksim Receppaşa C. 5/1 BEHAR Tarlabası Cad. No: 46 Tel: 49 44 38 bilen F3ektronik teknisyenleri aranıyor. PORTAKAL Tel: 4454 59 48 30 98 'mnııiHiıuHiunımmmınnmmaınnııııuıınnnııım ••••••• Posta Kutuîu 759 Galata. İlâncılık: 8144/1186 İlâncüık: 7452/U71 Hâncılık: 8142/1183 (tlâncılık: 8131/1180) Iskenderutıda Ânkaradaki teoaslar Gümüşpala Bir akıl hastası Londra Konferansı Oysa güya Gelelim öte partilere KemaJ Çağlar Elemaıt Aranıyor MÜZAYEDESİ BAY ADNAN VELFnin MÜZAYEDESİ zengin mefruşat çeşitleri Lazzaro Franko Tel. 493871 Amerikada Yetistirilmek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog