Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ancak, îyJe« »nmlyortnn, t m ı ssıunm Sakallı Celll'in bn ıSs... IHmlf kl ı Bn kadar cehalet ancak tahsll lls mümkündür. Bbtaı lork yıllık politika adamlarının yaptıklan islere • hele «a gasa cam karanna • bakınca, ister istemez bir yskıttırma y«pıyor lnsan : Bn kadar acemilik, ancak tecrübe iie mümkündür .. diye. Kalkıyornz Tergi reforma dftvasma el atıyernı. Gerekçemls !• » Memleketin aydınlan ve sağlam knvvetleri siyasi partilerden sognmnslar, umutlarını kesmişlerdir. Hele Halk Partisi ilerl çevrttfer önündeki kredisini ııfıra düşürmüştnr. Yeniden itibar kazanmak gerek... Ve bnnnn için de, reforcn politikasını • gerçekleştinnftk bu şartlarla pek mfimkün olmasa bile benimsemek gerek. Bn, işin sijrasi yanıdır. Bir de Iktisadi yanı vmr ki, o da apaçık: tkl yıldan beri tutnlan rota ile deniz srtık bitmiştir. Dıs çevreler yardım için şartlar ileri sürmektedirler. Plinı yürütme konnsnnd» mnhakkak iç kaynaklara başvnrmak zorundayız. tktissdi koşnllar zorlamasa, Halk Partisinin, reform politlkaatnı the almağa pek niyeti yokta. Çeşitli teerübelerle ispatlanmıştır bv... Refonn demek büyük degişiklikler demektir. Büyük de|işmelere karşı hem toplnmun geleneklerle kireçlesmiş çevrelerine, hem de büyük malî imkânlan elinde tntan menfaatlere karşı çıkmak gerek. Atatflrk'ten sonra ne Halk Partisinde, ne tsmet Pass'da bByle bir büyük adım atabilecek derman kalmamıştır. Atılmak istenen adımlar da geri çevrelerin karşı koymasiyle çabncak geri ahnmış, azlaşma yolian aranmıştır. Ama artık öyle bir noktaya gelinmistir ki, şu anda mnhalefetin TC bftyük rnenfaat çevrelerinin istedlklerini yapmak demek, zaten bezuk düzen olan iktisadi dnrnmnn hiç tarair kabnl etoıez çöküntiilere agramaaı demektir. îsmet Pasaya bn gSsterildigi ve îsmet Pasa da bonn gördügü için, İster istemeı aktl yolunn tutnyor. Bn satırlarla Basbaksm yerdiğimiz sanılmasın... Tersine Basbakan, seksen yaçiyle Atatürk'ün knrda|a partide en ileri ksnnşmalan yapan adam haline gelmistir. BaMyoraz da, çevresinde • birkaç islrn müstesna do|rn dürflst, eesur bir konnsma yapan tek kisi yok. Acı blr ESrünOs!.. Ne oldn CH.P.'nin gençlerine? Aralannda Îsmet Pasanın llerlsinde konnıaesk tek adam yok madnr? Ancak kabahat kimde? Geliniz blr dfîşflnellm: lnBnfi, çizdigi zikzaklara uynuyanlan geçtnlş yıllarda ber zaman boslukta bırakmıstır. Şimdi çevresindekl lnanmışların eksikligi bnndan... Şimdi geçmisi ananlar «Syle dfişünflyorlar: Başbakan bn mayanın tntacağını anlarsa yürflyeeek, yok»» geri eekileeektlr. Anoak burada da lki noktayı unntmamak gerek : 1 Artık Başbakanın tattngn yolnn Stesinde bir yol yoktnr Tilrkiye için... tsmet Pasanın getlrmeyi düşündügü tedbirler fa» la degil, eksiktir. Aynı ySnde daha eesnr, daha köklü bir davr«nış Türkiyenin kalkınmasını bile degil kurtnlns imkânlannı yaratabillr. Bnnnn İçin îsmet Pasanın manevra alanı son derec* daralmıstır. S Dış politika • ki h«r Baman İç politlkada tsmet Pasanın yolnno tMbit etmlştir • gerl çekilmeyi ideta imkansız kılaeak blr gellşme içindedir. Türkiyede zaten var elan İleri akımlan daha knvvetll blr rteffir halinde çabnklastırmak mömkündür... Daha eeaor, daha inaBdırıcı blr politikanın bayrafım dalgalandırraakla mümkÜDdSr. Ama bir yandan vergi reformnna gidiliyor, sosval adalet lâflan ediliyor; 6te yandan gaza zam yapılıyor. Türkİş kongrelinde reformlan destekliyeeeklerini sflyliyen iseiler, gaza zamnu alabildijine yermislerdir. «Halk f u yakmıyor» gerekçesi tnt"»'• B ö y ' e büviik bir redlk nlein aeılmiftır son vergi reformn hikâyesinde? Dediğimiz gfbi. kadrosnzlnk ve gaflet... Bn kadar aeemllik anoak büyuk tecrübe ile mflmkfindOr. Halk Partisi içinde adındac nmntln olintomuı baıı kişileria ortaya çıkmalan çerektiği kanaatindeyiz. îsmet Pasanın gerislndt kalacaklanna kendi kl*»Uklerini gSstermelidirler. Olmıyaeak ia yektnr. Biraz gflven, biraa inaae. blraz ceaaret, biraz İnat Bakınız kapılar nasıl açılaeak. Aeılmam bile, açılmıyacak kapıl U n lorlanuk, yakjj» gele««k için aerefli bir yatmra degil midir? Sehir =haberJeri Ticaret Odası vergi reformunu Hukuk Konuları Hususi ikramiye çetdlişine tştirak için ne yapmahyım f (Genocide) inceliyor Hükfimetç* hazırlacan yeni kanun tasanlan hakkında tacirleönceden plânlar rin görüjlerini tesbit etmek üzere 1948 yıh kış gunYazan: hazırlamak yahut İstanbul Ticaret Odasmda bir lerinden birinde, Derhal Nişantaş'ındaki taarruz harbleri ve Komisyon teşkil edilmiştir. Vergi Pariı Hukuk Fakomploları tanUsul, Gider Vergisi, Gelir Vergisi külttıi, doktora A R B A N K Şubesine zım ve tertip etve Motorlu Kara Taşıt Vergisi ka derslerindtn biri G eIi n iz. mek cürümleri... nun tasanlan üzerinde incelemeler olarak, o stralarda yapmakta olan komsiyonun hazır çok merak ve alâka çeken NU (A, B, C, D,) dört grup cürüm len D) Insaniyçt aleyhine cürüm İıyacağı rapor Maliye Bakanhgına REMBERG DÂVASI takrirlerini yine de Ginocide cürmünün vas ler: îster savasta, ister tavaştan gönderileeektir. dinliyorduk; dersin meşhur hoca fında kabul edılmiştir. Ancak Yük once sivil halka karsı (yani umuKomisyon aynca Devlet Yıtınm sı ise, aynı mahkemede Fransayı sek Adalet Divanlan bu kategori miyetle ister kendi tebaasma, ıs Bankası ile konut ve kat mülkiyeti temıil etmi» büyük ve pek yaşlı lerden herhangi birini veya birka ter yabancı tebaaya olsun) işlenen konulanm düzenlemek üz«re hazır cezacı: Donnedieu d« Vabres idi. çını içliyenlerin cezalarını biçer cinayetler, kitleleri imha, insanları lanan tasanlar üzerinde de incele Celâllanmıştı âdeta! ken işlenışteki redaeti ahlâkiyeye esir mertebesine indirme, sürgüne meler yapmaktadır. Heyecanı o dereceyi bulmuştu gör« takdirde tam serbestiyi haiz gönderme ve umumiyetle gayrim ınsani telâkki edilebilecek bütün ki, artık not tutmak pek müşkül dir. İstanbuldan ihracat leşmiıti, yanımdaki arkadasım Yu Bu dört kategori Geaocide eürfiiller insaniyet aleyhine cürüm lerdır. Keza siyasi, ırkl, dinî maknanlı Morfiyadıs'e (Aman, san dt mü hangileridir? yüzde 33 arttı Bu zıyaretiniz hem hususi hem umumi iksatlarla yapılan cürüm ve işken1993 yıh içinde İstanbul Lima. Tim et, kaçırma; ben lenden oku Bunlar : nından çeşitli m«mleketl«r« 406 rum) diye fısıldamıstım. Hocamıramiye çekilişlerinde size belki de cn güzel A) Sulh aleyhine cürümler : celer hattâ bunlann tatbik edilmilyon 300 bin liralık ihraeat ya nn bu kadar eoştugunu hiç görYani, ister harb ilânı suretiyle, is dığı milletin kendi ceza kanunlabir şans getırecektir, ayni zamanda modern pıldığı, Ticaret Odası tarafmdan memijtik : ter ilân etmeksizin taarruza geç rında cürüm telâkki edilmese bile Ve işte efendiler, Ingiliz mek suretiyle, yahut tecavüzi bir insaniyet aleyhine sayılmiştır. açıklanmıştır. 1942 yılında Irtanbul bir banka şubesi imkânlannı çörecekiiniz. dan yapılan ihracatm toplam de adaletine derin bir saygı göstere muharebeyi sevk ve idare etmek, Genocide cürümlerinin mahiyetğeri ise 300 milyon 600 bin lira idi. rek, Lord Justice Lawrence ittifak yahut da iki devlet arasındaki ve lerini böylece sıraladıktan sonra, N i ş a n t a ş ı şubemizde hesap açtırmamz, Bu, yüzde 33 bir artışa tekabül et. la mahkeme reisliğine leçildi. Mah ya cihanşümul bir muahedeyi ıh şimdi de Ikinci Dünya Savaşı bümektedir. keme âzalan olarak da: Mr. Fran lâl ederek harbe girişmek, ya da hesabımz varsa paranızt arttırmantz. şanyük Alman harb mücrimlerınin thraç edil»n mallann başında cis Biddle Birlesik Amerika'yı, Ge asıl maksadı temine ır.âtuf mukad (daha doğrusu Genocide mücrimlesınıza şansiar katabilir. . tfltün, fındık, tiftik, küspe, halı, neral I. T. Nikitchenko Sovyet dem bir tertibe girişmek cürümle rinin) hangilerinin Genocide'e daRusya'yı ve naçiz şahsım da Fran ri .. yağlı tohumlar, bakliyat, yaş ve hil hangi cürümlerle (ki biz bunkuru mevva çeşitleri gelmektedir. sa'yı temsıl etmek şerefıne nail B) Harb cürümleri: Yani, mu ları, pasajların başlığını teşkil eolmustuk. harebe örf ve âdetleri, yahut harb den büyük harflerle göstereceğiz) T. H. Y. memurlarma hangi cezalara Hocamız daha da tafsilâta gire kanunlarını ihlâl etmekten ibaret mesul görülerek ikramiyeleri veriliyor Türk Hava Yolian memur v» rek, muavin hâkimleri, savcılan, tir. Bu ıhlâl hali tahdidî olmayıp, mahkum edildiklerini göstereceğiz: personeline her yıl verilmekte olan muavinlerini saydı döktü. Yalmz MesnI eörüldüğü 14. maaş, bu yıl Şeker Bayramm dersin sonunda söylediği şu cümReklâmcıLk 316/1174 M A H K Û M leyi hepsinden önemli bulmuştum. SIRA cürümler Cezası dan e w e l dağıtılmış olacaktır. O bunu söylerken, sesi kısılmış, Kabzımallar tekrar Hale İstanbul Belediyetd 1 Hermann Wilhelm Goering : ABCD. ölüm donuklaşmıştı, elleri de titriyordu; •:î! dönmek istiyor ŞEHİK TİYATBOLARI (Alman Hava Kuvvetleri sanki büyük Alman harb mücrimEvvelce Yaş Meyva ve Sebze leri karşısında imiş gibiydi : Başkumandanı, Mareşal) Tepebaşı Tiyatrosunda Halindcn çıkanlan kabzımallar t Joachim Von Ribbentrop : ABCD ö!ür 5 şubat çarşambadan itibaren Salı Perşembetekrar yerlerine dönmek için Bele ... Evet efendiler, hükmedilen fAlman Dışişleri Bakanı) Cumartesi hariç her gün 21 de Pazar 1530 da diye Meclisir.e müracata etmişler ölüm cezalannın inlazı mesele ol3 VVilhelm Keltel : ABCD. ölüm muştu. Dört müttelik devlette ciL. Pirandello'nun dir. (Alman Kara Kuvvetleri Bu konuda bilgi veren bir Bel» ri hangi inlaz şekli tatbik edileBaşkumandanı, Mareşal) diye Başkan Yardımcısı, Kabzı. cekti? Protokol işi halletti. Sovyet 4 Ernest Kaltenbnınner : ABCD. ölüm mallann yerlerine donebilmelerini Rusya'da câri bir ceza iniaz siste(Emniyet Kuvvetleri Şefı) temin için çalışmalar yapıldığını mine göre, senî cürümlerin faili 5 Alfred Rosenberg : ABCD. ölüm (Piyes 3 Perde) söylemiştir. Kabzımallann tekrar kurşuna dizilmek yerine asılrnak(tsgal edilmiş Şark diyaryerlerine dön»bilmeleri Hal yönet ta idiler. Böylece, onların haysıyet Türkçesi: Feridan Thnnr lan komiseri) meliğinin değiştirilmesj ile müm. ve şerefleri de çiğneniyor, yok eSahneye Koyan: H. Kemal Gttrmen ölüm < Yulius Streicher : ABCD. kün olabileceğinden Belediye Mec diliyordu. Iste bu mücrimler de Dekor: Tnrgut Ataiay Hsinde l î kişilik bir komisyon ku. buna layıktılar ve öyle yapüdı, a(Yahudi aleyhtarlan başı) rularak yeni yönetmeliği hazırla südılar!.. 7 Hans Frank : CD. ölüm (Bum 1446/1178) makla gSrevlendirilmislerdir. (Polonya Umumi ValUi) 8 Fritz Sauckel : Komisyonun hazırlıyacağı yeni CD. ölüm Şimdi, Nuremberg dâvası ionun(Sanayi Bakanı) Dr. BUKHAN ÖNCELTn yaıdifi yönetmelik Belediye Meclisinde da mücrimlere reva görülen öiüm 9 Alfred Jodl t ABCD. kabul edlldig) takdirde yürürlüğe cezalannın en haysiyet kıncı seölüm Köy Ebesinin DOĞUM K Î T A B l Çıktı. konacaktır. (Alman Genelkur. Bşk.) kilde infaz edilmelerini doğuran Nefis Baskı Renkli Resimler Fiyaü 20 lira. : BCD. ölüm Fitreler belli oldu bu cürümleri incelemek için, Nu 19 Seysslnqnart MAZLUM KİTABEVİ İstanbtd (Avusturya ve Holinda Koİstanbul Müftülüğü bu yılki fitre remberg Mahkemesile dünya ceza m • mn*mummm*wmmmmmmmmmmmmmmmMmwmmmmmmmmmmm»m^*9%\%i miseri) miktarlan hakkında bir açıklama adaleti edebiyat lugatına «iren İüncıhk: S1S/UT2 11 Rndolf Hesı : AB. Müebbet hapis yapmıştır. Fitre miktarlan şöyle «G*noeide» kelimesinin m&na ve (1941 yılına kadar Hitler'in dir: medlulünü arastırmamız gerekiyor, yardımcııı) En az Orta Yükıek Bu kelimenin eVVeli etomolojik . Cinsi 12 Walter Fnnk Krş. Krş. Krş. Irf* gCD. Müebbet hapi». anlammı arastırdığırmzda: (genoa) Buğday (AJman Merkez Bankası 153 156 161 Yunancada: (ırk yahutta kablle, Arpa başı) 222 210 234 insan kitlesi) demektir. (cide) ise Rezıakj 1051 935 1110 İS Erieh Raeder : Lâtinceden alınmış olup (öldüren) BCD. Müebbet hapis Ç. Üzüm 1110 1080 1168 (19Î81943 Alman Deniz Kuvanlamındadır. Şu halde bütün keHurma 4380 vetleri Başkumandanı, Bülimenin istikakı: «lnsan ırkı (veya yükamiral) kitleleri) öldüren» mftnasını taşı14 Karl Dönitz : BC. maktadır. On sene hapis Komedi 2 P*rd« (1943 ten itibaren Alman İşte, Nuremberg Mahkemesinden SON İKİ HATTA Deniz Kuv. Basamirali ve beri kullanılan ve her ağızdan çıkGün kaldı Hitler'den sonra Alman GELECEK OTUN tıkça beser nevini deh«etle ıar»ıp Devlet Reisi) Venişehır Şubemiz için tertiplenen müphemiyetlere sevkeden atağıda G Ü L E R E K G İ R İ N özel çekiliste: izah edeceğimiz cürümlerin adı buSağanak yağışı (Enter Lauehing) Ve bunlardan maada, muhtelif dur; ve Alman harb mücrimleri bu teşmilidir. Buna, isgal edilecek topraklardaki halk üzerinde tatbik derecelerde mesuliyetleri görülüp Komedi cürmü islemişlerdir. bekleniyor Genocide cürmünün •timolojik edilecek cinayetler, hainftne mua muhtelif cezalarla mahkum edilen IP«* ••*•••«•& »»*ı Reklamcılık 364/1185 Eje BSlgesi çok bulntln, yağ anlamını izahtan sonra, Nuremberg meleler, sürgünler, ağır işlerde ceb devlet şahsiyetleri bulunduju gibi, mnrln, yer yer gök gürültülü Mahkemesinde tâyin edilen umumi ri çalıştırmak veya sair maksatlar Genocide cürmünün gayriinsani Hrd dağıtıycruz. ssgnak yağışlı, Marmara ve Akmahiyetteki kanuni unsurlarma ge için tatbik edilen işkeneeler; harb meyillerinden hiçbirine kapılma Reıap açtırmakta acele edınız. denlı bSlgeleri kapalı ve yağlince; bu unsurlar şöylece »ırala esirlerinin fena muameleye tâbi mi| kişilerde cihan önünde beHesabımz varsa, miktanm çuğaltamnrln, İç Anadoln bSlgesi çok nabilir : tutulmalan, rehinelerin öldürülme raet kazanmışlardır... r«k; kazanma »ansınızı artırınız bnlntln kar ve karla karışık a) Aralannda ırkl veya dini leri, amme veya şahst emvalln yag NETİCE: Kıbns Curahurbaşkanı Aynı hesapla bankamızın. ma edilmesi, askeri bir zaruretle Muavini Dr. Fazıl Küçük tarafınyağmnrla, Dogn ve Güneydogn bağlantı bulunan, *Yaşadıkça her yıl gelir Anadoln bölgesi, gündüx parçalı b) milliyetçi gruplar tarafından, olduğu ispat edilemiyen her neri dan Kıbns Devlet Başkanı Maka Gün kaldı bnlntln, gece çok bnlntln ve yer c) önceden tasarlanmış plânlar tahripler harb cürümleridir.. ir Tahsil boyunca aylık gelir C) Genocide maksadı cürmlsile rios'a tevcih edilen 18 sualin içinde yer yafmurln geçecektir. ve Gtaoelde'e vâsıl olan eürümler budairesinde, Adapazan Şubemiz için tertipŞEHRÎMÎZDE lunmaktadır. Bir ithamname tarz d) yapılan müthiş tahribatlar, ir Çeşitli para ikramiyeleri lenen özel çekiliste : îıtanbulda hava, parçalı bulut caniyane zulümler v« gaddarlıklarve mahlyet arzeden bu sualleri oçekilişlerine katılma haklu v* aralıkh yağmur y»gı«h ge dır. TEŞEKKUR kurken, bütün milll ve Insant duykını da elde edersiniz. çeeoktir. Isı en yüksek 6, «n dü e) Şu cihet kayda şayandır ki, gulardan sıynlarak, yalnız ilmt ve Muhterem büyügümOz Son para yatırma tarıhı 3 »uhatsük 1 derece olacaktır. bu cinayetler ve gaddarlıklar harb ceza adaleti yönünden derin bir Lira dağıtıyoruz. tır. FATMA HAVVA içinde olsa bile, Gtnoelde mevcutürperti duymamağa imkân yoktuı Hesap açtırmakta acele ediniz. NARtî«rin ŞTJBAT 1 RAMAZAN 17 tur ve harb ancak tasarlanan plân TÜRKİ YE 1945 yılı son aylanna ait dünye Hesabımz varsa, miktanm çoğalvefatı dolayıslyle cenaze merave komplonun bir parçasından başgazete ve dergilerinde çıkan resim tarak; kazanma şansınızı artırınız. Blmlne lştlrak etmek, evimlze ÖĞRETMENLER ka bir şey değildir. lerin en korkunçlan morarmif, kagebnek, telgraf göndermek »uAynı hesapla Bankamızın : rarmış, şişmiş başlar, zemine seril retlyle acımızı p»ylafan akraba BANKASI •AYAŞADIKÇA HER YIL Genocide cürmü eamiası İçinde miş perişan gövdeler ldi! ve dostlanmıza mlnnet ve fflkolmakla beraber, Smme hukuku ve ranlanmızı nınanz. • Bu manzara yalmz yaçıyan insan V. ] 7.10|12.z7|li07|17.2S|18.59[ 5.26 insan haklan itibariyle farklı vaEvlâtlan Damatlan I oğullan için görünmüyordu, belkı * TAHStL BOYUNCA AY• ••••••••••••• •••«!•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^ sıflar arzeden fiiller ayn ayn grupyaşıyanlardan yaşıyacaklara anla LIK GELtR Cumhuriyet 1161 (Cumhuriyet U64) lara avnlmıs ve böylece teşkil editıla anlatıla dünya durdukça ve ^MiiıiiiiııııiıiıııııııııııııııııııııiMiııııııııifiıiHiııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııınunıııııın beşer nevlnin hir kısmı diğerlerinı • ÇEŞİTLt PARA İKRA|cUMHÜRtYET'in Tefrikası: 14 » bir korkn, ya sendelerse? T» bakın . Kapıdan blrler.nı kar =ezip yutmak hevesinden vazgeçMİYELERİ Birden yeirnden fırladı. Oda bn kadar ahalinin arasında a sılıyor; bn tarafa öojrn gell ş medikçe her kula en büyuk nasiçekilişlerine katılma hakkım da dan çıktı. kaçtı. Daha fazla dny yor, şimdi. Dantel esvap giy Ehat olacaktı... yagı kayar, düşerseT!... elde edersiniz. mann, işitmesin diye. Son para yatırma tarihi 5 ŞuNihayet. yanaklan s l »1, ken mls... E VII battır. di grnpnnnn yanına geldl. Ay Ben, asıl damadı toerak e E Sırma, Hilton*nn kapısından IC RUKİYE MUALLA E girerken çok heyecanhydı. şe Gül, KSksal, Şenol, Serpil, diyornm. TÜRKİYE EYtDOĞAN Aî?... Hiç «flrmedin miT E Böyle kibar yerlere gelmeye Erdal. Tesim, Yılraaz, bepsl taile ÖĞRETMENLER Üniverslteye gelirdi Şebnenrt E alışkın degil. Cstflndeki etkl mamdı. ALİ FUAT KARAN almaya. Yatasıklı çoeuktur... E fes rengi paltodan da ntanıyorTer gSsterdiler: Nikâhlandılar BANKAS1 1 Her eflmle sanki Sırmanın = dn. Senln iskemlenl ayırdık... Tesvlklye 31.1.1964 kalblni deliyor. Kıskanehktan £ Fakat, holde, mantosumı çıKSksal haflfçe ıslık çaldı: Içi yanıyor: Şebnemin lengln E kanp aynaya bakınea, kendir Sırma dehset, bagfln! Cumhuriyet 1160 blr •İİMİ var; klbar bir anne E sine birden gfiven geldl. öyle Cumnunyet Serpil: sl, hef blr kaynanan, yakınkh = «ık, Byle gflzeldl ki! Aferin Ay Sahiden eok sıknn, dedi. blr koeası... Kendlsinde olmı = •el ablaya; nasıl da beeermişTalan da degildl, dogrnsn en Sonuç, Samılye Aybann pek üznn sürmete, çabnk bit tl! Yflz kııartip «X» zadenln yan şeyler hepsi onda. Ne ta = PROF. N1MBUS1JN MACERALARL «atafatlı gİTİnmis kendlstydl hoşuna gitti: se, bari. Zor çünkü bByle blr kızından geçen sene Avrnpadan = kız arkadaslan arasında. ötekl Hhll insan!... Bayıldım. Demek yararı hastayla uğrasmak... getlrdigi lâme kokteyl kuagı Ier mektep hallerinden pek Orkestrada rnOzi^yenler yer E na verecejimiz müsamerede O sırada kapı çaluıdı. Zilin nı istemis, baska bir mflşteri farklı değiller. Hepsinin flstle lerini aldılar. Çalraaya nasırla E buna söyleteceğim sana mutsinden etekle pabnçlan bnl rinde sade sade ropiar. Yaln», nıyorlar. sesi, Hatice kadınm korldorda E Uka .. mns, on para harcamadan mfl Ayse GÜI'On sandalyesinin arkoşnşması... Masalar dolmnf. Dâvetlilerin E beyaz blr kflrfcün arasında tanıntnış kimseler: E Veşil masanın başına geçti. Yeşim, kalbindeki yarayı de kemmel blr kıyafet nydnnnns kalıgindan Anflnde defter, kalem, hepsi ta şiyorlarmıs gibi bir acı dnyn tn Sınnaya. Saeını da son mc nen asafıya dogrn sarkıyordn. Meşhnr doktorlar, profesBrler, = Sırmanın çBzlerinde blr alev bnyflk Is adamlan... daya gflre yapmea... mam. Okuyarak notlar alıyor yordu. •Unn sürmese, çsbnk E du. «Heinrich von Kleist...» En bitse bari...» nasıl diyebillyorKolnndaki solnk paltoyn ar yamp sBndfl, demek Ay?e Gfll' Şn kim Allahaskma? E fln kfirk etolfl var! Araa vif«n teresan bir hayatı var, Kleist' dn bnnnî! Gürültü keslliııee yi kasında gizliyerek merdiven Bana da yabaneı gelmiyor. de§Umis de tavsanmıs, ne çıın. Vaşanmış' bir dram, bir tra ne onlann sözlerini den lndi. Onn vestlyere verlnoe kolladıOazetede resimlerlnl eörmüşilz E gediya. Her hayat öyle degil Ama şimdi başka seylerden ko bflgbntfln rahatladı. Ba«ı hava kar? Kflrk, Hridfl. iste! Yanl gallba.. E mi k) zaten? En beklenmedik da yemek lalorma dofra fler dflnyanın en bflvflk lOksfl. nnşnyorlar: Birden, dflffln marsı ba^la. E Sahlbl olaylarla doln. Bazan insan, ANKAKA BCKOSI : Sonra Içlnden: «Her halde bl ParU'U ne kadar k*üna ledl. = Kendi gelecegıni bir piyes, bir Atatürk Bulvarı Yeneı Ap Kapıda çok Idbar lki hanım rtsJnden içreti «Itmstır» dedi. dı. Bfltfin gSzler kapıda: NAZİMENADİ YENtSEHlR fillmmis gibi merak ediyor; eak? Şebnem, beyaz tflllerin için E «bnynrnn» diyortardı. tçerlde, Ferahladı. • Telefon : 13 »5 44. I» s zo, Fazla degil, 15 gün. D8nüs bir kao sanlye saskın şaşkın «daha neler olacak acaba?» di Sayısı 25 Kuruş Pistin kenarında nzan bir ma de gflveyinin kolnnda içeriye E Genel Yayın Müdürü 13 09 «A. 17 7 35 te de Viyanaya Bgrayaeağım. yor. Allah, sonsnz hayal gücü dnrda: Kalabalık... Kalabalık... sada otnrnyoriardı. Hevsi he giriyor. E TürJüyo Harlcl ECVET GÜRESİN * En sevdigim sehirlerden blriolan bir romancı mı yoksa? Lira Kr. Lira Kr. Kfirkler, elmaslar... Pınl pınl, yecanlı, gelin çıksın dlye b«kSanki bir peri kın. Herkcs, = DOGU tLLJüRİ dir, Viyana... Her cinsten, her sınıftan, her * baska bir dünya, sanki. Bakı liyorlar. Şebnem'in ai>esinl va guzelliğinin etkisl altmda kal E FaUh Pasa Mahallan tipten milyarlarca insan yaraYan t?lerinl flilen ldare eden Majsya abandı. Baaını kolla yordn, arkadaşlan nerede? Da kından Eenelllı 75.00 tanıyan Şenol onlara 150 00 mıştı. Heyecan veren, asîl bir r Sokagı No 5 DlyarbfcU Sorumlu Müdür: tıyor... 8 aylık 40 00 rı arssın» aldı. Artık çalışamı ha gel.TiemişIer mi voksa? 80.00 gösteriyordn: Telefon: 10A1 güzellikti bn. Erkek arkadaşlar, E 3 aylık 22.00 44.00 VECDİ KIZILDEIVIİR yor. Uyumak istiyordn; hep TJzaktan, Ayse Gaiie Kök Şü karsıdan çrçrn kır saç Ergin, Köksal, Erdal, Yılmaz. E Birden dnrdu. Bir önsezi ile nynmak. Unntmak... lî bey, Şebnetn'in babası. ts<e hayran hayran bakıyorlar. 1e E sal'ı çördü. Sonra îılmazı far* içeridekileri dinledi. GÜNKY tLLERl Knlagına bir kahkaha geldi. ketti, avaÇa kalkmıj, ona el annesi: Mavill nVÇ't, tanırn, bri. sim'le Şenol'nn sözleri yasardu E Gazetemlze gönderllen yazılar koAnnesi: KüçOksaat Meydani Edlrne 3anı Basan ve Yayan nulsun, konulm&sın lade edUraez li; mavili tevze«i. ADANA Teiefon : 4550 Sırma âdeta saskmdı. ömrfln ^ îlerilemiş bir kanser, di Annesinden hic beklemediği, sallıyordn. CUMHURİYET Matbaacılık ve * kesik kesik, çok kadınca bir vordu: knrtulma umudn yok .. Salonn ho^TİTn hova ffprrr Annesi ne kadT etne.de böyle bir gelin cormemistı. ^ Ilânlardan mesuliyet kabul oiun Gazetedlik T. A. Ş. Cagalojlu Bu ffazete. BASIN AFTLAK 'A. ; kahkaha. Kavnana da övle. Rakı» Snnra ekledi: Halkpvi Sokak No. 3941 maz. Abone ve İlân lşlen lçtn rar Devlet Başkanı: Makarios Avukat Dr. Muhiddin Göklü ve AKBANK ALTI KİSİ VAZARIHI ARIYOR KENT OYUNCULARI KALBİN SESİ HALKlN GÖZÜ 50.000 45.OOO Cumhuriyet fm Ostllne «Abone» veya «llân Servlsi» kaydının konması lâzımdır. SASINA uymayı taahhüt etnştlr S !•••. •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog