Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Mutchaıııı Tanhfilerlmizln tiaıır!»d'5' Resimli, Haritalı Mufa»sal Osmaniı T a r i hi nin altıne» «Htfl «• efcu*k tamamlandt 1 3 inel «ittter tırtttf, •tttoct ellı liradır İSKIT YAVMEVİ COVEN YAYINEVI fiânetlık 8133/1184 40 yı' sayı 14190 umhuriyet VllV VÂTtt Telgraf ve mektup adresı İTTrPTTrTTKTTCumhunvet tefano ıl I ' g Posta Kutusu tstanbuJ No 246 Tel°fon!ar 22 42 90 22 42 96 22 ii 97 22 42 98 Zi 42 »9 RESİM BİLGISI Resım ve Hevkel Muze*ı Muduru tanınmıs res«amımız Nurullah Berk'm ha7irladıgı bu kıtap resım uzetıne tekruk ve estet k ı!k bılgılerı en vetkılı bır kalemden veren bu>uk bır dıkkatle hazırlanmış ^k eserdır bızde Çok sayıda ornekler ve seçılrms resıınlerle de suslu olan bu kıtap Varhk Fa\dalı Kıtaplar serısı ıçınde 5 bra hyatla çıkmıştır Hâncüık 8075/1168 KURUCUSU: TUNUS NADt H ^ ^ Cumcrfesi 1 Çubat '964 LONDRfl KONFEMNSI ERDi. F. C. ERKİN DÛNUYOR jGiımiişpala dedi ki: | 19 günden beti çalışmakta olan Parlâmento'daî bu hafta Haftanın olayı 750 liralık sandalyeler 1500 lirabk koltuklaı havada uçuyordu Haftanın portresi Sait Yücesoy Komisyonda neler var? Koıidor İ 5. Sahif emizde f | «Kalkınma ekseriyetj | itimadına mazhar | |hükümetle o l u r » | == A. P. Genel Başkanı, yeni vergi kanunla = == rının Meclisten çıkmaması için çalışa == == caklannı söyledi, Kıbrıs konusuna değindi == Bır »uredenberı şehrımızde zzz bulunan A P Genel B»şkanı EEj Rag p Gumuşpala dun du zenledığı basın toplantısında ^ gazetecılerın daha onceden ZZ verdıklerı yazılı soruları \a r zılı olarak cevaplandırmış, foto muhabırlerının resım ^5 çekmesınden sonra başkanlık ZL odasına donmuştur = A P Genel Başkanı Ragıp ^ Gumuşpala, gazetemızın çe zzı şıth »orulanna verdığı cevap = ta, vergı reformunu ve ııya zsı sı partller kanun tasarjsını tenkıd etmış tarımda \e ıda rede yapılacak reforrolann nasıl olması gerektıgını açık lamıştır ^ Gumuşpala, vatandaşı sık ^ ^ madan kalkınmanın nasıl mumkun olabılecegı konu sundakı sorumuza şovle cevap vermıştır « Kalkınma hareketlerı nın memleketımızde mura kun olabılme şartlannı şu noktalarda toplamaktayız 1 Kuvvetlı mustakar ve mıllet ekserı>etının itimadına mazhar bır hukumet, 2 Memleketımızde sıy?ai s». 7, su Gumuşpala 6 da) c, İngiliz ve Yunan Dışişleri Bakanları son yaparak durumu tekrar gözden geçirdiler Kayhan Sağlamt Londradan bildiriyoı Londra, 31 Kıbrıs'ın ıstıkbalmı tavın ıçın toplanan Londra Konferansı bugun tam bır başarısızlık la sonuçlanmıs ve hıçbır netıce a lamadan dağılmağa karar vermış Arkası Sa 7, Su 7 de Amerikan ve Ingiliz elçilerini kabul eden Başbakan Giırsel'le gorüştü Bakanlar Kurulu olaganüstü bir toplantı yaparak Kıbns meselesini ele aldı ve bu konuda bir tebliğ yayınladı inönü, Kıbrıs konusunda "bizirı için endişe ediiecek bir durum yoktur,, dedi Şimdi ne olacak? Ankara, 31 (CumhunvetTeleks) |ıU 45 dakıkalık bır goruşme vap Başbakan Ismet Inonu bugun mıştır Inonu Çanka\a Koşkunden Amerıka \e Ingıltere Bu%ukelçıle ajrılırken «Endişe ediiecek bır rını bırlı kte kabul ettıkten sonra | durum jok Bızım ıçın en onemlı Bakanlar Kurulunu olağanustu mesele Adada emnıjetın sağlantoplantıya çagırmış \e kendısı de masıdır» demıştiı doğruca Çankava Koşkune gldeAmerikan Buvukplçı<;ı Ravmonda rek Cumhurbaskanı Cemal Gur'el (Arkası Sa. 7, Su. 4 ie) Kıbrısın Turkıjeye, Yımanıstana ve Mısıra olan uzaklığını gosteren harita I Konsorsiyum ancaklOO ^milyon dolar veriyor = 1964 yılı için 250 milyon dolarlık yardım üzerinde mutabakata varılma= sına rağmen, geriye kalan 150 milyon dolar verilmesi, daha sonra yapıla^ j cak ikili muzakerelerin neticesine bağlı olacak Ankara, 31 (Cumhurıvet Teleks) Turkneye Yardım Konsorsıiu munun sona eren toplantısında 1964 dış ıınansman ıhtıvacının an cak 100 mıljon dolârhk kısroı kaı sılanabılmıstır. Bılındığı uzert Konsorsıjumun bundan oncekı top lantısında 1964 ıçın dıs vardım lhtı v acı 250 mılvon dolar olarak te«bıı "dılmış ve bu mıktar «makul bıı rakam» olarak kabul edılmıştı Başkente gelen haberlerden oğre nıldığıne gore Konsorsıjum toplan tısında 70 mıhon doları Amerikan kredısı olmak uzere 100 mılvon do Arkası Sa 7. Sü. 8 de Londra 31 Londra Konle ransının f >asko ıle netıeden mesı hıç kımse>ı «aşırtmamıştır Zıra butun gozlemcıler nerede ıse hıç bır hazırlık ja pılmadan alelacele toplanan boyle bır KonferanMn akıbetı nın başka turlu olamıjacagın da muttefıktı Konferansın en bujuk ta hhsızhğı, Kıbrıslı Rumlarla Turklerın bura>a Londra ve Zurıch Antlaşmalarının ımza landığı 1959 yılından gerıje değıl, ılerıye gıtmek azmıyle gelmış olmalarıdır Konferan» oylesıne bır çıkmaza saplan mıştır kı aradakı derın uçu rumun doldurulmasına ımkan olmadığını anlıvan Rumlarla Turkler Kıbrısın geleceğını bır tarafa bırakmışlar ve me Arkası Sa. 7, Su. 5 te Kıbrısta güvenliğin sağlanması için müttefik devletler arasında temaslara devama karar verildi Ankara 31 (Cumhumet Teleks) Bakanlar Kurulu bu gecekı dort saat de\am eden olağanustu toplan tıdan sonra Hukumet sozcu^u Ali thsan Goğuş bır açıklama \apmış tır Gecejansından sonra saat 2 de «ona eren toplantıdan sonra 5 avın lanan bildırı sojledır «Bakanlar Kurulu Kıbrıs anlasmazhğının safhalarını \e Londra Konferansının sonuçlarını ıncelemıştır îngıltere ve Arcerıkanın A dada guvenlığın tesısı ıçın Ulusıar arası kuv\etler gondermesı ve Kıb rıs anlaşmazlıgına surekh bır çozum yolu bulunması ıçın dost ve tarafsız devletlerden aracı sağlana rak çalısılması esaslarına da%anan musterek teklıfı Turk Hukumetın " • e kabul olunmu^tur Bu suretle Londra Konferansı lk safhasını olumlu gelışmelerle bıtırmış ve venı bır »uvenlık sıstemı ve muzakere u";u!u açılmıştır Dısıslerı Bakanımız Ferıdun Er Arkası Sa 7 Su f > da = 2 Z = 3 Geçen ay Turkıyede şıddetlı bır kış olaeağını Zengıbar me selesını, Panama olaylarını ve Fransanın Kıııl Çını tanıya cağını tahmın eden i Ünlü Fronsız astrologu [ Jean VIAUD'nun E ŞUBAT ayı ile ilgili 5 Memleketlere, = Şahıslara ve = Burclara S ffore tahmınlennı \ E r. BUGÜN 6 ncı sayfamızda bulacaksınız Iskenderan Lısesı oğretmenleri toplu halde IIIIIIIlltllIILr Enfarktüs geçiren kocasını gören 1 bir kadın öldii I Knfarktus geçiren kocasını bu halde goren bır kadın dün beMn kanamasından olmüştur Olav Paşabahçe Ayvalıdere so kak 23 sayılı evde olmuştur Sule\man Kılıç adlı bır şahıs evınin bahçesmde odun keserken ânlden "nfarktus geçırmış ve bu hall goren kar vı telâşa kapılarak bayıl rnı«tır Komsular tarafmdan goru len karı koca Paşabahçe îsçf Sı eortalan hastanesine koma halin de kaldırılmıştır BeMn kanaması geçiren Mühıbe Kılıç butun müdahalelere rağmen kurtanlamami'îtır Enfarktü» geçı ren koca ıse krızı atiatmara mu \affak olmuştur Kar ve tipi Anadoluda hayatı felce ugrattı Yazısı " ncı sahıfedr Çağımızın büyük problemi ELEKTRONİK BEilN Hangı lııanda soru sorulmus°a o lısanda cev»p veren ye dunku basın toplantuında gazeteeıl«n «tstanbul Tsknık Ünıversıtesı Elektronık s heıap makınasına hoş geldınız» cumlesım yazarak karşıhvan elek tromk beyın dun torenle memleket hızmetıae gırmıştır Resım sımdıden şubat avının butun gun ve gaatl«rı ıçın dolu olan elektronık beyım gostenyor | İ İ İ Ogretmeniere [ Ottiine geleııi koıtıünistlikle karşı işlenen İsuçlıyan bir öğretmen socların süratle İ içiıt tahkikat yapılıyor tâkibi leklifi din reddedildi | tskendernn ( ö ı e r özUp bildırı \or) Iskenderun Lısesındekı bu tun öğretmenlen «Komunıst», «Sı vomst» ve «Devrımbaz» lıkla ıtham »den Tarıh öğretmem Nıhat Kara kurum hakkında açılan ıdarî ^oruş Arkası Sa. 7, Sfi. l d e Genç kuşaklann dünyası ve sorunları = Ankar» Sl (Cnmhnrıvet = Teleka) Afjonkarahısar ^ S Mılletrehlı Asım Yılmaz \e = S dort arfeıdaşının 3005 savıiı ^ ~ Meşhut Suçların Muhakeme 3 Ş Usulfl lamınunun bırıncı 3 maddeshe bır bend ^avesıne S dair kanın teklift Adalet Ko = 2 misyonmda cT C Anava'a'i ş 2 nm hiçtir Hsiye, atleve zum ^ S reye yty» nnıf» imtıvaz ta ş S nımad^ı» gerekçeslvle red S dedılnıştir E 3 Yılndi bu teklıfınde son = ^ vıllar ıçınde oğretmenlere Ş karşı artar tecavuzlerın ârr ~ S me dvası volu ıle ve « : ırat S (Arkası Sa 7 Sfı 4 fp = riıııııııınııııııııııiMiııııııııııııııir Hocan olduren akıl hastası Bir akıl hasiası kendisıni okuyan hocayı kslıçla vurarak öldürdü Xazısı 7 ncı sahifede Uzun bir ineelemenin sonucn MtStLLEME Medlste 2J Mayıs Gazeteler Yarın Başhyoruz olan bu vazı serısıne
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog