Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

BÜYÜK RESSAM VE HEYKELTRAŞLAR Zahir Güvemli'nin hazırladığı bu büyük eserde dunyamn en ünlü 140 ressam ve hey keltrasının biyografyaları Ue eserleri üzerinde açıklamalar ve değerlendirmeler yer almıştır Guzel sanatları seven ve onlarla ilgilenen herkesin bu konudaki bilgilerini artıracak ve soruIarma cevap verecek olan bu kitabın tonuna en ünlü sanatçıların 34 eseri kuje kâğıt üzerinde ilâve edilmiştir. VAKLIK TAYINLABI arasında çıkan bu kitabın fiyatı 8 liradır. Üâncuık: 3782'15000 41. yıl sayı 14497 umhuriyet KURUCUSü: *7TTVTTTC< NADİ WTTT>TTnTTC!TT. YUNUS V T « T \ * ^ ^ ^ ^ GiovannFnin JAMES BALDWIN Ciltli 10 T. L. Bütün Kitapçılarda (Vilâyet karşısı) İstanbul Cumhuriyet 14995 AĞAOĞLU YAYINEVİ SÜNAB Odosı Telgraf v e mektup adresi: Cumhuriyet Istaı'jul Posta Kutusv.: İstanbul No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 224296 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çarşcmba 9 Arolık 1964 Inönü J R liderlerine 1 sordu!... Liderler toplantısmda bulunanlar: Başkan Gurselin bir tarafında İnönu, dığer tarafında da Senato Başkan Vekiii Hamit Tığrel bulunuyordu. LİDERLER TOPLANTISINDA ALİCAN'IN «AP, 27 MAYIS'A BAGLI OLDUGUNU YALNIZ BURADA SÖYLÜYOR» DEMESİ ÜZERtNE ÎNÖNÜ SÖZ ALMIS VE «ALİCAN'IN SÖZLERİNDE İSABET VARDIR. AP LÎLER REJİMİV DEVAMININ 27 MAYIS İLKELERİNE BAGLI OLDUGUNU HER YERDE SÖYLEMELtDİRLER» DEDÎKTEN SONRA AP LİDERLERİNE DÖNEREK SORMUŞTUR: « BU FtKRl DEVAM ETTİRECEK MİSİNİZ? BU KARARI UYGULAYACAK MISINIZ?» LİDERLER, CANKAYA'DA Alican TOPLİNDI muhtıra verdi YTP lideri kuvvetli hükumetin huzursuzluğu gidereceğini belirtti. CHPve APnin önümüzdeki günlerde özel olarak toplanmaları kararlaştırıldı YTP Genel Başkanı Ekrem Alıean, Çankaya toplantısına 6 bölümluk bir muhtıra sunmuş ve başanlı hükumet fikrinin tahakkuk ettırilmesini istemiştir. Muhtırada 27 Mayıs devriminden gonra devlet hayatımızın içinde bulunduğu gelişme ve takip edilen yol ele alınmakta, bundan önceki liderler toplantılarınm başarılı soToplantıda meselelerın çözümlenmesinde en önemli görevin AP nuç vermediği belırtilmektedır. . , Liderler toplantısına başkanlık eden Gürsel, Senato Başkan Vekiii Hamit ile CHP ye duştuğu kanısına ulasıldığından bu iki parti yetkılüerinın Huzursuzluğun sadece siyasi par T j „ k a m süleyman Demirel ve diğer üyeler dünkü onumuzdekı günlerde kendi aralannda müzakere ve temaslara başlay e A p G e n e , tilerin tutumundan ılerı geldıği, toplantıda görülüyorlar. maları ve bunların «bir anlaşma bu konuda millî müesseselerimizın zcmini» aramaları fıkri etrafında de sorumluluk taşıdıgı, bütün bebırleşılmiştır.. Genel Kurmay Başyanlara rağmen siyasi hayatımızın kanının mektubu ile başlayan par1960 öncesi şartlarının etkisinden tilerarası toplu hareket yolu bırakurtulamadığı, 27 Mayısın mâna ve kılmış ve bu iki partinin başbaşa mahiyeti üzerinde iki büyük parkalarak çare aramaları yolu tutultinin bir türlü anlaşamadıkları, armuştur. tık bu munakaşalara son verilmeBef saatlik toplantı sı gerektiğl belirtilmekte ve söyle devam edibnektedir: «Birinci Zirve Toplantısı» teblıDaha sonra «silâhlı kuvvetlerimiğinin altıncı maddesinde belirtilen zin kutuplaşmanın mihrakı olan » ^ huzur tedbirlerini gorüşmek uzere iki siyasi teşekkülümüzden her biri P™/ \ W bugün saat 14.30 da Çankaya Kosiçin ayni derecede iyimser duygulaI / " * ^ ^ a ^ ^ B k" n c l e Cumhurbaşkanı Cemal Gurs e l l n ra sahip gözukmediği» belirtilmek. I JmW ' başkanhğında yapılan ikinci Tasanmn Mecliste müzakeresinde bir A.P. te ve siyasi kuvvetlerle silâhlı kuv zirve toplanttsı beş saat devam etvetler arasındaki temel göruş farknıiiletvekili «bunu bize yardım yapan meraleketları kesin surette ortadan kaldınlToplantı sonu demeçler madıkça memlekette huzurlu bir dev ler telkin ediyor» dedi. Toplantınm sona erişi uzerine (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) ııınıımnınıınınııııııııııuııım>ıı"m«ı>«tınııınntınıniii"nı""" saat 19.30 da Çankaya Köşkunden Ankara 8 (Cumhuriyet Bürosu) aynlan parti lider ve yöneticileri oğumun kontrolü ile ilgili kagenellikle. «bir anlaşmaya varıldı» nun lasarısının Mecliste görüGtLEK demişlerdir. T B.M.M. Baskanhk şülmesi sırasında Sağlık Bakanı (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Dr. Kemal Deraır, her yıl çocuk düşürme yüzünden 10.000 ananın öldüğünü. ölmiyenlerin yüzde 27 si nin ise kısırlaştığını açıklamıştır. Ankara 8 Cumhuriyet Bürosu umhurbaşkanı Cemal Gürsel'in hakemliğinde bugün yapılan ikinci zirve toplantısmda AP ile CHP arasında bir siyasî mütareke imzalanması konusunda gösterilen bütün çabalara rağmen bir sonuca ulaşılamamış ve parti yöneticileri «Memleket meselelerinin çözümlenmesinde köklü tedbirler bulamadan» dağılmışlardır. C BİR KARIŞ TOPRAK İÇİN Röportaj: Fikret Otyam BU YAZI DİZİSİNİN HAZIRLANIŞI KONTJSUNDA ARKADAŞIMIZ FİKRET OTYAM ŞÖYLE DİTOR: Gazetem, toprak meselesinden çıkan kan dâvalanna ait bir yazı dizisi hazırlamamı istediği zaman Çermik'e gittim. İsteğimi söylediğim dostum: "Doğum kontrolü tasarısının kökü dışardadır" D Seçim «MUSİKAN İLE HARABA KÖYLERİNE GİDECEKSİN. BUGÜN YARIN ORADA OLAYLAR ÇIKABİLİR. YAZMAK İSTEDİĞİN KONUYU ORALARDAİ BULACAKSIN» DEDİ. Musikan'a Çermik'ten hayvanla altıyedi smatte gidiliyormug. İmkân bulamayınca Diyarbakır Hava Üasünden helikopter temini için harekete geçtim. Tatbikat olduğu için isteğim o gün yerine getirilemedi. Siirt'ten sonra, Eruh ilçesine bağlı Salpana köyünden dağa kaldırılan 3 hacınm peşinde bir hafta dolaşıp Diyarbakır'a döndüğüm aaman, Diyarbakır temsilcimi] Çermik'in bir köyunde silâhh çatısma olduğunu haber verdi, köyün admı biraz sonra) bildireceklerini söyledi. «BU KÖT MUSİKAN'DIR» dedim. ünün Jandarma Komutanlığı da olayın Musikan köyünde geçtiğini bildirdi. Ertesi günü Siverek üzerinden Musikan köjründe idim. Bu yaa dizisi böyle hazırhuıch. Seçimlerin erkene alınması konusu, birinci plâna geçiyor. Erkenden kasıt, seçimlerin mayıs içinde yapılmasıdır. Görünüşe göre büyüklü küçüklü bütün partiler şövalye davranıslariyle erken seçime taraftardırlar. Şu var ki bu davranışın gerfcinde parti liderlerlni tereddüde serkeden çeşitli hesaplar bulunraakta, bn bakımdan resmî beyanlarda yine de ihtiyatı elden bırakmak istememektedirler. Gerçekten her partinin seçimler konusunda bir takım hesapları vardır. Meselâ alalım Adalet Partisini: Yeni bir kuruluş olan ve gelecek seçimlerde iktidar iimidi bulunan A.P. nin bu konuda teşkilâtı başka türlü düsnnür. Meclis Gnıpunda hâkim kanaat ise başkadır. A.P. teşkilâtı ister ki, yeni seçimlerle aşajpdan yukarıya doğru nöbet değiştirme imkânı elde edilsin ve pek kuvvetli olanlar hâriç milletvekillerinin tamamına yakın kısmı değişsin. Meclis Grupu ise >akın zamandaki Senato seçimlerinde eski senatörlerden yuzde 70 inin değiştiğini gördüğü ve teşkilâtın isteğini bildiği için erken seçimin çoğunlukla taraftarı değildir. Milletvekilleri bunu aeıkea soylcmekten çekinirler. ama, gerçek böyledir. Şiındi A.P. nin yeni idarecileri iki cami arasında kalmışlardır. Bir janda teşkilât, öte yanda tekrar seçilmeleri ihtimali zayıf olan milletvekillerinin çofunluğu. Grupta erken seçim için açılacak bir müzakere sonunda iş ovlaraaya dayanınca Genel Merkezin, teşkilâtın baskısıyla belki netice alınabilir. Ancak, bu neticenin yeniden seçilme ihtinıalini dahi kaybetmiş olanlar üıerindeki etkisi her halde müspet olmaz. Nitekim 961 seçimlerinde yoklamayı kaybedenlerden bazılannm kolları sıvayıp karşı partiler için çalıştıkları biliıımeyen bir şey değildir. Bu bakımdan A.P. için tehlike erken secimin Meclis Grupunda çıkaracağı ihtilâflar ve bu ihrilâfların teşkilâtta yaratacağı huzursuzluklardır. Denilebilir ki seçim şansı zayıf milletvekilleri isterlerse partiden aynlsnılar, C.H.P. ye gidemiyeceklerine, kücük partilere girdikleri takdirde netice alatnı>acaklarına göre, ijnemli değildir. Ayrıca iktidara aday olan A.P. nin gelecekle ve kişisel çıkarlarla ilgili imkânlannı bu millet\ekilleri hesap edecekler ve davranışlarını ona göre ayarlayacaklardır. Bu düşunce tarzı coğunluk sistemiyle seçimler yapılacak olsavdı. doğru gorulebilirdi. Bugünkü nispî sistemde ise, teşkilâtta cıkacak huzursuzluk ya da tersine çalışmalarla oyların çalkalanması. partilere kolayca sandalya kaybettirebilmektedir. Kaldı ki geleceğin iktidarı iimitlerinde yine eskisi gibi açıkta kalan milletvekillerini tatmin edecek hudutsuz imkânlar da yoktur. Erken seçim konusunda C.H.P. nin derdi A.P. ile tamamen paraleldir denilemez. Gerçi seçilme ihtimalleri zayıf olan milletvekilleri çeşitli sebeplcrle seçime çeşitli engeller bulmaya çalışacaklardır. Ancak Genel Merkez ve sadece İnönü, karar verdikten sonra Grupun bu karara aykırı bir davranış göstenniyeceği de bilinir. Bugün C.H.P. için asıl öııemli mesele. ilkbaharın seçim bakımından ujgun olup olmadığıdır. Genel Merkezin kanaatine göre parti, özellikle Doğu bolgesinde ve Orta Anadoluda hissedilir bir gelisme göstermektedir. Bu bakımdan seçimlerin mayıs yerine sonbaharda yapılması daha avantajlı olacaktır. Buna karşılık Kıbrıs meselesinin alacağı seyir. hububat rekoltesinin tahminleri, dış borclar, istikrazlar, iç finansmaıı zorlukları ve diğer çeşitli sebepler ise seçimlerin erkene alınması fikrini su yüzünde tutraaktadır. Kısacası, C.H.P. nin hâlen bir kararsızlık içinde olduğu görülüyor ve bu yüzden parti. şimdilik etrafı kollamayı daha uygun buluyor. Tasanmn tümü üzerinde konuşanlardan AP li Vedat Ali Özkan, «Gebelifi önleyici prapagandalar genç kızlarda erkenden einsî münasebet arzosu uyandıracaktır» demiştir. AP li Sabahattin Savacı ise junları söylemiştir: «Bu tasanmn kökü dışarıdadır. Bize yardım eden memleketler bnnn tavsiye etmektedir. Onlar için bn bir sebebe istinat edebilir. Ama Türkiyenin millî menfaatleri bunu reddeder.» Tasarı uzerındeki gorusmeler «aat 19 a kadar devam etmis. vakıt geç olduğundan yarına bırakılmıstır. Gülek, biıt dolar kazandı Senato İcra ve İflâs Kanununu acele göıüşmeye başladı PAZAR GÜNÜ CUMHURİYET'te 14 1er hakkındaki dâva düştü Ankara 8, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasayı tebdil ve Türkiye Buyuk Millet Meclisini ıskat için gizli cemiyet kurmak iddiasıyla Ankara Savcıhğınca tahkıkat açılan 1 4 ler hakkında Sorgu Yargıçhğı bugün geç vakit men'i muhakeme kararı vermiş, boylece dâva duşmüştür. Bilindiği gibi Mamak Mahkemelerinde bu iddia ile yargılanan 14 ler ve teğmen Acar Okan'ın dosyası bilâhare Ankara Savcılığına sevkedilmiş ve savcılıkça takibata girişilmiştir. Savcılık dâva açılması talebiyle dosyayı Sorgu Yargıçlığına sevketmiş, 14 ler birer birer Sorgu Yargıçlığında ifade vermişlerdir. mişlerdir. Birinci Sorgu Yargıçhğı tahkikatını tamamlamış ve bugiın de savcınm mütelaasını aldıktan sonra men'i muhakeme kararı vermiştir. ANKARA 8, (Cumhuriyet Bürosu) asım Gülek, NATO Genel Sekreteri Manlio Brosio İle girdiği bir iddlada bin dolar kazanmıştır. İddlanın konusu, NATO Parlâmenterlerl Konferansmda Tunan Heyetlnln toplantıyı terkedip etmlyeceklerl tejkll etmiştir. Gulek bu konuda çu bilglyl Termlştlr: «Konferznsta Kıbrıs konusunu da Içine ıJan Siyasi Komisyon raporu Genel Knnıla geldigi lanun Yunan delegeleri toplantıyı terketmekle tehditte bulunmuşUrdır. Bunun uzerine NATO Genel Sekreteri Manlio Brosio ve Amerikan Heyeti Başkanı Fulbright, Yunan beyetinin çekilmesi korkusuyla beyetimiz nezdinde teşebbüste bulundular. Telefonla konuştuğum Genel Sekreter Brosio'va »Sizinle bln dolar bahse girişlyorum Tunanlılar katiyen çekümez> dedim. Yunanlılar çekilmedl. Boylece Turkiyeye bin dolar kazandırdım.» Gülek, «Yanınızda bu kadar para var mıydı?» sorusunu «Yoktu. Kaybetseydim, ben değil Maliye bdiyecekti» sozlerıyle cevaplamıştır. I l^m ^ ^ ^ • « « • a B B B B t^^ B M J ««• K Ankara 8 (Curahnriyet Bürosu) ' Cumhuriyet Senatosunda bugün müzakeresine başlanan îcra ve İflâs Kannunu tasarısının 20 aralık 1964 Kanunu tasarısının 20 aralık tamamlanması için Senatonun salı, çarşamba ve perşembe günleri sabahtan akşama kadar çahşmayı, kötü niyetli alacaklı ve borçlularla muessir mucadele yapılmasının sağlanacağını belirtmişlerdir. Daha sonra tasarının maddelerinin ve öncelikle gorüşulmesi kabul edilmiştir. Fırtına hava ve deniz seferlerini aksattı $ dereceye kadar düşecek, rnzgârlar poyrazdan knvvetli olarak eseeek, Karadeniı üzerinde fırtına şeklinde jörülecektir. Dunku yağmur ve sulu kar yağışı sırasında şehrimizde bazı caddeler geçilmez hale gelmiş, telefon kablolarının ıslanması bir takım ârızalara sebep olmuştur. Bu arada Frankfurt Beyrut seferıni yapmakta olan ve içerisinde Meclis Baskanı Sırmen'in de bulunduğu PAA uçağı Yeşilköye hava muhalefeti dolayısiyle saat 15 te inememiş, doğruca Ankaraya geçmistir. Bunun dışında bütun yabancı ve yerli uçaklar normal şekilde seferlerini yapmışlardır. Fırtına denizde, bilhassa Karadenızde de kendini belli etmiştir. Saat 14.10 dan itibaren Köprü Yalova ve Kartal Yalova vapur seferleri yapılamamıştır. Hopa seferi için Trabzon gemisi saat 1 da li0 mandan kalkmış, Karadenize çıkmış, fakat fırtına dolayısıyla geriye dönerek yolcularıyla birlikte Büyükderede beklemek mecburiyetinde kalmıştır. Köstenceden gelmekte olan 7610 gros tonluk bir Japon şilepi de fırtına yüzünden Boğazdaki raania ağlarına bindirmiştir. Şilebin kurtarılmasına çalışılmaktadır. Küçük tonajlı yerli ve yabancı gemiler, motorlar Büyükderede beklemekte, Karadenize çıkamamaktadırlar. I Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ' Devlet Personel Heyetinde hazır ' lanan «Personel kadrolanm inceleme koraisyonu kurulmasma dair yönetmelik» bugünkü Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu komisyon bütün devlet dairelerindeki memur kadrolarını inceliyecek, yeni kadro taleplerini gözden geçirecek ve boş kadroları tesbit edecek, kadro taleplerine cevap verecektir. ! Köstenceden gelen bir japon şilepi Boğazda mânia ağlarına binMemur kadrolarını incelemek üzere bir dirdi. Isının bugün 2 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor ehrimiıde dündenberi yağan snlu kar yağışının •••••ııın •••••ııııııııııııııııınıııııııııı bugün de devam edeeeği beklenmektedir. Mekomisyon kuruldu teorolojinin bildirdiğine göre bugün sıcakhk 23 CHP Grupu Öztrak'la ilgili önergeyi görüştü SÜSLÜ DEMOKRASİ Ankara, 8 (Cumhuriyet Bürosu) C.H.P. Grupları «İçişleri Bakanı Orhan Öztrak hakkında genel görüşme açılmasını» öngören önergeyi görüşmüştür. Diğer partilere gelince; Tenkidlere cevap veren İçişleri Onlar ne A.P., ne de C.H.P. nin durumunda değillerdir. Eğer Bakanı siyasi suçlar konusunda $u nispî temsil sistemi değiştirılir ve artık oylar meselesi halledileizahatı vermiştir: bilirse ve hele mayısa kadar bir C.H.P. A.P. koalisyonu kuru« 1964 yılında 646 siyasî suç işlabilirse, muhalefette kalacak küçük partiler erken seçimi seve lenmiş, bunun 725 zanhsı adalete seve destekliyeceklerdir. Arkeoloji Muzesi Müdürü Necati Dolunintikal etmiştir. Aynı yıl içinde 725 irticai suçun, 859 zanhsı adalete sev ay, defineci Hasan Kızılaslan'ın gösterdiği Ecvet GÜREStN kedilmiştir. 112 nurculuk suçunun vesikayı yetersiz bularak dün de Topkapı Sarajn bahçesmde kazıya izin vermemiştir. r.ıııııııııııııııııııııııııııııiiiiiıııiK'KiııııiiiııııııııııııtııııaıııııııııııııııııııI (Arkası Sa. 7, Sü. « d») Dolunay bu vesikanm 500 yülık değil, bir 3500 kişiye yeniden Bozkırdaki Cekirdek Yazan: Kemal TAHİR Def ineciye dütı de lcnzı lelefon verilecek ROMAN TÜRÜNDE HÂDİSE Telefon ve Eiçin izin verilmedi minönünd'eIdaresi Tahtakale3500 ki YARATACAK YENİ BİR ESER sırada bekliyen kaç yıl once hazırlanmış olabileceğini söy siye yılbaşına kadar yeni telefon lemiştir. Kızılaslan, kazı iznini almak için verecektir. PAZAR GÜNÜ BAŞUYORUZ teşebbüslerine devam edeceğini belirtmişTelefon Idaresı, Tahtakale. Emitır. Buna aıt haberüniz, yedınci sahilemiz nonü ve Cağaloğlu semtlerinin ih» decUr, tiyacına csvep varecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog