Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

D E Y YN A I AI LR BAUDELAIRE. Jean Paul Sartrs T.5 llra. SARTRE, TAZARLIĞI VB FELSEFESİ 5 llıa. EPİK TİTATRO ÜZERİNE. Brecht 5 llra. DOSTOYEVSKİDEN SARTRE'A VAROLUŞÇULUK. 3 llra. TRAGEDYALAR. Edlp Cansever. 3 llra BLAISE CENDRARS. Sald Maden. 7.5 lira. GELtNLtK KIZÖNDER. Ionesco. 2 llra. Anadoluya OdemeU gönderlllr. DE YAYTNEVİ, Vilâyet Haa, Cagaloğln Cumhuriyet 14950 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ Tütün Yolu Büyük &merikan Romancısı Erskine Caldweti'in dHnyaca en çok tanılmış ve sevihniş eseri olan Tütün Yolu sinema ve tiyatroya geçtiği gibi romanı da hâlâ ellerden düşmiyen bir kitap olarak kalmaktadır. İlk baskısı Varlık yaymları arasmda kısa zamanda tükenmiş olan bu canlı eserin ikinci baskısı 4 lira fiyatla çıkmıştır. İlâncılık 3782 14954 41. yıl soyı 14496 ' Telgraf Ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusv.: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Salı 8 Arahk 1964 PflRTİLERİN GÖRÜŞLERI TESBİT EDİLDİ AP. CHP. veya millî koalisyon teklifleri AP. VE CKMP. YÖNETİCİLERİ MİLLÎ KOALİSYON' VEYA AP. CHP. KOALİSYONU KONUSUNDA İSRAR EDECEKLEK, KUVVETLİ HÜKÜMET KURULMASIM İSTİYECEKLERDİR. YTP. İSE GETİRDİĞİ MUHTffiA İLE DAHA KÖKLÜ TEDBİRLER ALINMASIKIN GEREKTİĞİNİ BELIRTECEKTİR. CHP. İSE DAHA ÖNCEKİ ÖRNEKLERİ GÖSTEREREK MİLLÎ KOALİSYON VE AP CHP. İŞBİRLİĞİNİN FAYDA SAĞLAMADIĞINI SAVUNACAKTIR. A.P. dokunulmazlık konusunu getirecek AP. LİDERLERİ DOKUNULMAZLIK KONUSUNU DA ÇANKAYA TOPLANTISINA GETİRECEKLERDİR. BU NOKTADA AP.LİLER BU MÜESSESENİN ZEDELENMEMESİNİ İSTİYECEKLERDİR. BUNA GÖRE, DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI KONUSUNDA ELE ALINAN ÖLÇÜLER ÜZERİNDE DURULACAK VE ŞİMDİYE KADAR MECLİSTE ÖNGÖRÜLEN TEMAYÜLE UYULMASI İSTENECEKTİR. LİDERLER BÜCÜN TOPUMYOR C. K. M.P. Hükümetin rejim konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmediğini iddia ediyor Rusya'nın P Kıbrıs politikasi naşkan Gürsel Huzur için çahşıyor Dokunulmazlık dosyalarından çıkarılan belgeler hâdise yaratfı A. P. Gmp'ıına götürülen belgeler Mekki Keskin'in teşebbüsü ile geri alındı D ANKARA, 7 (Cumhuriyet Bürosu) okunulmazlıkların kaldırılmasını karara bafclayan alt komisyonun dosvaları üzerinde ilgi çekici bir olay Millet Meclisi Başkanlığıns intikal etmistir. Alt Komisyon Başkanı Burhan Apaydın teamül gereğince, komisyon kâtibine «Dosyaların ilgililer tarafından tetkik edilebileceğini, ancak üzerinde berhangi bir değişiklik yapılması ihtimaline karşı dışan çıkarılamıvacağını» bildirmiştir. Buna rağmen Adalet Komisyonu Başkanı A.P. li İsmail Hakkı Tekinel beraberinde Canakkale milletvekili Refet Sezgin olduğu halde komisyon kâtibine giderek dosyaları tetkik etmek istediklerini bildirmi.şlerdir. Dosyaları getiren komisyon kâtibi teamülü hatırlatmış, ancak İsmail Hakkı Tekinel, dokunulmazlığmın kaldırılması için alt komisyonca karar alınan Ekrem Dikmen'e ait dosyanın içinden raporları ve belgeleri çıkartarak beraberinde almış ve A.P. Grup Yönetim Kurulu odasına götürmüştür. Bunun üzerine komisyon kâtibi olayı ilgililere duyurmuş, onlar da durumu Başkan Vekillerinden Mekki Keskin'e nakletmişlerdir. Mekki Keskin'in teşebbüsü ile Ekrem Dikmen'e ait rapor ve belgeler geri alınarak komisyona iade edilmiştir. ANKARA 7, Cumhuriyet Bürosu r arti liderlerinin ve ileri gelen yetkililerinin katılacağı ikinci «ZİRVE TOPLANTISI» yarın (Bugün) saat 14.30 da Çankaya'da Cumhurbaşkanı Cemal GürseFin baskanlığında yapılacaktır. İki cemaatin haklanna saygı gösterilmesi öngörülüyor Toplantıya parti başkanlan, partilerin Parlâmento içindeki grup başkanlan ve partilere bağlı olmıyan gruplann temsilcileri. Adalet ve Içişleri Bakanları katılacaklardır. Geçen toplantıda AP yi temsil eden Bilgiç, bu defa toplantılara katılamıyacaktır. Toplantıda, ge<,en zirve toplantısından sonra yayınlanan bildirinin 6. maddesine uygun olarak «Devlet hayatının huzur içinde yürütülmesi bakımından alınacak tedbirler» ve bu konuda partileBirlcşnıiş Milletler 7, (A.P. a.a. Radyolarl Sovyetler Birliği Dışişrin getirecekleri teklifler görüşülecektir. leri Bakanı Gromiko, B. Milletler KOALİSTON MESELESİ Genel Kurulunda yaptığı konuşmaGörüşülecekler arafir.da en önemii yeri da diğer dünya meseleleri arasında «Millî Koalisyon» a ya da bir «APCHP k«Kıbrıs'a da temas etmistir. alisyonu» na citme konusunun alacağı Kremlindeki yeni Kollektif Sovtahmin edilmektedir. AP ve CKMP. toplantıyet liderliğinin ilk genel siyaset beda bu konuyu ortaya atacaklar, daha sayyanım teşkil eden bu konuşma sılam bir hükümet kurulması için «Millî Korasında Gromiko Kıbrıs konusu ile alisyon» gerektiği noktasında ısrar edecekilgili olarak şunları söylemiştir: lerdir. CHP ise, daha önceki denemeleri ör«Kıbrıs meselesinin halli ancak, Kıb nek göstererek bu fikre karşı çıkacaktır. rıs Cumhuriyetinin bağımsızlık, toprak bütünlüğünün muhafazası, bu Koalisyon fikri gerçekleştiği takdirde, CHP hüküIJAÇT A r i l Petrolİs SendikaMyle Toplu Sözleşme müzakerelerinde anlaşmaya varamıyan cumhuriyetin egemenliğine ve AB/1ŞL/\U1 Berec Pil ve AkUmUlâtor fabrikasmda 1 ı > işçi dün sabahtan itibaren greve baş metten çekilecektir. 0M dada yaşıyan her iki cemaatin raeş lamıştır. Sendika grev sUresince isçilere ücretlrrini tam olarak ödemek karan PARTİLEKAKAS1 İLİŞKİLER almıs ve İlk plânda, erev fonu ru haklanna hürmet gösterilmesi olarak hir bankaya 500 bin lira bloke etmistir. Dün sb>l>tan iiih.ir.n faaliyetini durduran fabrikada, işçilere 911 Paıtilerarası ilişkiler konusunun üzerinde duile mıımkündiır.» lira arasında gündelik ödendiği, bu rakamın a.vni iş kolunda en düşük ücret olduğu ifade edilmektedir. rulacak, «Siyasi Partiler Kanun Tasarısı» üzerinde CHP ile AP anlaşmış olmaçına rağmen. «din istismarı, devrim aleyhtarlığı, iftira ve tezvir yoliyle oy avcılıtı» konuları ele alınacaktır. Bu noktada CHP, AP'nin tutumunu eleştirecek Siyasi Partiler Kanun Tasarısına, «Din istismarını, devrim aleyhtarlığını önleyici müeyyideler» konulması gereğini ileri sürecektir. i 'ş Öktem'e göre de Universitede reform şart ANKARA 7. (Cumhuriyet Bürosu ukuk FakiUtesi Talebe Cemiyetince düzenlenen «Türk Ceza Kaııunu nun 141. ve 142 inci maddeleri» hakkındaki açık oturum ikibin c: varında bir dinleyici kitlesi tarafından ilgiyle izlenmiş ve dinleyu" ler arasında sert tartışmalar olmuştur. Açık o t u r u m u düzenliyen Taleb Cemiyeti adına Başkan Uğur Mun: cu toplantıdan önce Ankara E m n : yetine çağnlarak ifadesi ahnrm^ «çıkacak olaylardan kendisinin 50 / ^ . . MM rıımlu tutulacağı» bildirilmiş v •jf j f » , • jj^^\ *b\r daha böyle toplantılar düzen W ^T J* '. t ,"V^" lemesi halinde fişleneceği» hatır1 ^ ' '~^~ tümıştır. Ceza Hukuku doçenti Ugur Aı. cakaptan'ın yönettigi açık oturum da ilk konuşmayı yapan Doç. D: Muammer Aksoy konuyu Anayas; ya aykırıhk yönünden ele almış v bu maddelerin aleyhinde konuşa rak «Toprak Keformunu islemek a macı ile yapılan propaganda ge ALTINL.\RININ YERİM GÖSTEREN KROKİ niş bir tefsir ile bu maddelere ay kırıdır. Oysa, Anayasa Toprak Rfformunu ongörmüştür. Burada biı çelişme vardır» demiştir. Aksoy ayrıca, bu maddelerin demokratik Açık oturumda Aybar ve Apaydın düzene de aykırılığını ileri sürerek «141. ve 142 inci maddeler demokrasi adı altında statükoyu korumak suretiyle halkı istismar etmek istiyenlerin getirdikleri maddelerdir» şeklinde görüşünü açıklamıştır. Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Burhan Apaydın ise bu maddelerin Ceza Kamınumuza faşist İtalyan C. Kanunundan daha ş ANKARA T Cumhuriyet Bürosu da ağırlaştırılarak alındığını belirtükümetten talimat almak üzemiş ve «Türkiyede bugün komünist Ankara'ya gelen Moskova tehlikesi yoktur. (Dinleyicilerin bir Büyükelrimiz Hasan Işık. Türk. ir milyar 33 milyon Bizans altmımn sakl. olduğu yeri bildiğini kısmmdan uyu sen uyu sesleril Rus llişkileri hakkında «Karşılıklı iddia eden ve gerekli arama iznini alan defınec. Hasan Kızılas ancak komönizm ile mücadele edeimkânlara göre hareket edilmelig lim derken faşist idare getirilmek lan'uı. başlaması gereken kazılar yapılamadı. dir. İmkânlann dışında fazla bir o p p Sarayı civarmda top istenmektedir. Yani Nazi anlayışıSabahın erken saatleıinden itibaren Topkapı ürait yaratılmamalıdır» demiştir. lanan bircok merakh, soğuğa rağmen sa.tlerce beklemek zorunda ııa bayran ırkçılar konıünizmle mii Daha sonra Işık İle basın mensupcadele kisvesi altında fert ve kit)<" k b l ğ kaldı. Her an kazının başlıyacağına ina inanarak tıtreşıp durdu. ları »rasmda şu konuşma geçmlştir: istismarı yapmaktadırlar (a!k:ş SORU : Bazı çevrelerde Rus malKazırun yapılacağı bildirilen, Cellât Sarayı önlerindeki Balıklı Halar)» demiştir. larımn lyi olmBdığı ve Türk Rus TUZ ve Kezzap Kuyusu olarak belirtilen bir kuyunun kapsadıgı alanBaşta Ankara Emniyet Müdürü Uişkilerlnln geleceğinln devamlı d T i l k »öze çarpan grayder makinesi ile kurban edilmek uzere bir Orhan Zaim olmak iizere Ankara (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) agaca ballanmış koçtu Yamaçta, galışmalar süresince kullamlacak bir (Arkası S». 7. Sü. 7 d f ) çadır kurulmuştu. Kazılara nezaret " edecek olan Arkeolog Dr. Nezihi Fı • rath saat 10 da, defineci Hasan Kızılaslan'a, Balıklı Havuz ile Kezzap Kuyusu civarında kazı yapılamıyaca ğıni bildirdi. Bu, defineciyi hayret ler içinde bırakmıştı. Zaman zaman bir tartışma halini alan konuşmalar. merakhlar ve basın mensupları tarafından dikkatle izleniyordu. Bu durum üzerine defineci, arka daşları ile birlikte Vali Niyazi Akıya başvurmak istedi. Kendisini bu • lamadılar. Daha sonra Eminönü Malmüdürlüğüne ve oradan Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne gidildi, fakat yapılan bütün temaslar kararı deâistiremedi. Bu arada Arkeolog Dr. Nezihi FıOünkü açık oturumu takip eden dinleyicilerden bir grup (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) Bir süredenberi şehrimizde bulunan Millî Eğitim Bakanı İ. Öktem. dün Üniversiteyi ziyareti esnasında bir demeç vermiş ve Universitede reform yapılmasının gerekli olduğuna inandığım söylemiştir. Bakanın bu konudaki görüşü şöyledir: «Fakat bence bunun öğretim üveIeri, öğretim imkânlan, ve öğrenci ler üzerinde yapılması lâzımdır. Moclis yöniinden reformla ilgili bir tahkikat yapılmah mıdır derseniz böyle bir muameleye lüzunı yoktur. 141 ve 142. maddeler bir acık otunımda tartısıldı İl Genel Meclisi çahşmalarına başladı İl Genel Meclisi ikinci dönem top lantılanna dün başlamış ve Vali Niyazi Akı, üyelere İstanbulun muhtelif konuları hakkında bilgi vermiştir. Apaydın, Türkiyede komünizm yoktur, dediği zaman dinleyiciler Sen uyu!.» diye bağırdılar. ftybar hem yuhalandı, hem alkışlandı H DOKUMLMAZLIKLAR KONISL! AP'li liderler muhtemelen «dokunulmazlıklar konusunu» toplantıya getireceklerdir. Bu noktada AP'liler «dokunulmazlık müessesesinin zedelenmemesini» istiyecek'.erdir. Burada dokunulmazhkları kaldırmanm ölçüleri üzerinde durulacak, muhtemelen, şimdiye kadar Meclisteki teamüle uyulmasını içtiyen görüşle, C. Senatosu Tüzüğünün bu konuyla ilgili maddesini epas alan görüş arasında çatışma olacaktır. Bu arada gerek Sunay'ın mektubunda. Evvelki güu Zeytingerekse Sunay'ın demecinde Hükümeti hekocam lıeni öldürecek» diyerek polisten yardım istiyen def alan noktalar bulunduğu toplantıda belirtilecektir. Bu konuda bilhassa CKMP israr Scrvet İlkin. kocasının ölü olarak bulunması üzerine edecek. «Rejimin kurtarılması konusunda, «katil> sııçııyla Adliyeje verilmiştir. Servet İlkin, kocası Sanıi"nin intihar ettiğini ilerl surmüştür. Öte yandan Hükümetin de üzerine düşen görevleri olduSefer ismiııde bir şoförün Servet'Ie raünasebeti olduğu ğunu, Hükümetin şimdiye kadar bunu göranlaşılmıştır. Resimde. Servet yanında çıplak ayaklı çomezlikten geldiğini» ileri sürecektir. cuğu ile Adliyeye girerken görülüyor. C.K.M.P. katıhvor Cumhurbaşkanının baskanlığında yapılacak olan liderler toplantısına katılmakta fayda olup olmadığı C.K.M.P. nezdinde yapılan toplantıda tartışılmış ve katılma karan ahnmışlır. lcâzet. Ooğumun tahdidi hakkında Sayın Diyanet İşleri Başkanımız bir demeç vermiş. Başkan, Kur'anda tahdit aleyhinde âyet bulunmadığını, dolayısiyle doğum kontrolunun yapılabileceğini söylüyor. Şüphesiz din toplumda önemii bir müessese. Hele bizim gibi olaıma yazma bileni dahi pek az olan memlekette din yolundan gelecek telkinlerin etki yapacağı malunı. Ancak anlaşılamıvan taraf. aynı konuda Kahiredeki Ezher medresesinden icâzet istenmesine, yahut verilrniş icâzetin en kuvvetli gerekçe olarak gösterilmesine neden lüzum görüldüçüdür. Hilâfeti kaldınp atan Atatürk Türkiyesi, Cumhuriyetin 41 inci yılında Ezher medresesinin icâzetine sanlıyor ve biz de bunnnla halkımıza, «artık en büyük yerden icâzet aldık işte. Fazla çocuk vapmayın, çocuk yapmamak günah değildir» diyoruz... Vah Türkiye vah... L . * • • KAATİL ZANLISI Genel Başkan Ahmet Oğuzun baskanlığında yapılan genel idare kurulu toplantısında. liderler toplantısmda ele alınacak konular tar tışılmış ve üyelerden büyük bir kısmı, netice alınmasından ümitsiz olduklarmı belirterek toplantıya katılmamak gerektiğini savunmuş lardır. Ancak. müzakereler sonunda «Sonuç, ne olursa olsun, toplantıya katılma» kararı ekseriyetle alın mıstır. A. P. hükümeti kurmaya hazır.. 0. Siiersan Â.P. Genel Yönetim Kurulunun dünkü toplantısında Genel Sekreter seçildi Ankara 7, (Cumhuriyet Bürosu) A.P. Genel Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantıda, millî koalisyon konusu ele alınmış ve İnönü istifa ettiği ve bir kabine kurmak görevi A.P. ye yöneldiği takdirde derhal hükumet kurmak yolunda ittifak hasıl olmuştur. Ayrıca zirve toplantısına katılacak A.P. heyetinin zirve toplantısında yapılacak teklifleri derhal A.P. Yönetim Kuruluna getirmesi ve orada karara bağlaması kabul edilmiştir. Toplantıda liderler arasında görüşülmesi muhtemel konular da ele aluımıştır. Yeni Genel Başkan Süle%Tnan Demirel, ilk defa böyle bir toplantıya katılacağı için kendisine daha önceki toplantının notları okunmuş. ayrıca izahat verilmiştir. Süersan, Genel Sekreter seçildi Toplantıda parti Genel Sekreterliğine Orhan Süersan, Genel Muhasipliğe Vedat Ali Özkan seçilmişlerdir. Süersan Genel Sekreterliğe talip olan diğer aday Cihat Bilgehandan 2 oy fazla alarak bu göreve gelmiştir. BİZANS HAZİNESI İÇİN KOÇ KESİLD! KAZI BÂŞLAMADI J Bursadan gelen bir defineci de kazıya iıin vermek icin 100 bin lira istedi ıçın Işık'a görc I fazla iimit 1 yaratılmamalı B ı* Kabinedeki değişiklik bir süre kahyor Ankara, 7 (Cumhuriyet Bürosu) nönü, kabinede değişiklik konusunda temaslarına devam etmiş, fakat bu temaslar Grup İdare Heyeti yöneticilerinden öteye geçmemiştir. İi İnönü Başbakanlığa gelışınde. önce Başbakan Yardımcısı Dr. KeI mal Satır ile kısa bir süre görüşj müş, daha sonra da CHP Millet j Meclisi Grup Başkanvekili Kemali I Beyazıt'ı kabul ederek kendisiy!e 20 dakikalık bir görüşme yapmış! tır. Dr. Satır değisikliğin «Muhtemelen liderler toplantısından sonra yapılacağını» sövlemiştir. Satır'ın şakaları Ancak Dr. Satır konuşmasında, kabinede yapılacak deeisikliğin geniş çapta mı olacağı sorusuna keKoma 7 (a.a. Radyolar) İki sin cevap vermemiş. şülerek ve Amerikalı gazetecinin telâşının dısonradan da şaka oldusruni! h şında Papa'ya refakat eden Türk yerek «Dörtte üçü» rtemıştiı jetlerinin hareketı takdirle seyrehare Satır gene gazetecıler!' dilmiştir. Bu konuda Papalık sözlaşarak. «Sadece betı de6i«i cüsü şöyle demiştir: Partiye, Geııel Sekreterli* idi«Türkiye toprakları üzeriııden uyorum, seçimler yaklasıyor • . •irken Türk jetleri akrobasiye giriş ? fakat hemcn hunun da bir ıka lüor ve bütün volcular pencere KARMA EKONOMI Hn o gün • • • c uçakların fotoğıafını çeke : ••••IlIlllllllliıılıtıııııııuıııııılıiMiıııııı lcr...» diyerek ıç, cekmijtir. rek eğlendiler.» ••••••llllllilllllltllIIIMIIIıııııî Türk jetleri kaygı değil hayranlıkla seyredüdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog