Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BAS1N « B L İ & T i B l l l l t l o ? u « n T A A B B O T BDBR tehlbl: MAZtMB R«nt * Oenal T»ym IfldOrt: ECVKT GÜKBBİM * SommlU MuduJ KBOL DAI11 * B u u »• r»y»n: CTTUUUHİvn kutbafteıbs »• OuseteeUllt T.A8 Cagalotra Hklkert «nkufe No. »41 GONET ILLER1: Küeittsaat Meydam, Edlme Banı Adana relefon: 4550 * ANKARA: AtatUrt BuJvan Teneı Ap. Yenlşenıı relefon: 12 09 20 . 12 09 66 12 95 44 17 S7 U • İZMİK: Gaö Bulvan No 18 Tel: 31230 BÜROLAR ABON E ve İ LÂN Senellk 8 aylık 3 aylık TOrklye 75.OC 40 00 22 00 Barlcl 150.00 80 00 44 00 Bafll* (Marttr) 23 4 a uua nnllelat (a&ntuni) « 7 ncJ «anııelet • Nlşan. NLfcân Brieome, Oogujo (Matru) Öldm. Me»iit Tesektür ra Kayıp t n m ) Kayıp (Keilmea) 190 40 SS 73 «0 1 Un > • > » • SAY1S1 25 KURÜŞ f" Bir Parlâmento heyeti Pakistana gitti Türkiyenin en genç parti başkanı istifa etti UZUNKÖPRÜ Türkiye'nin en genç parti başkanı olan Anmet tncioğlu, Uzunköprü Belediyesindeki AP'Ii üyelerin parti kararlarının hilâfına bir iş yapmalarına kızarak başkanlıktan istifa etmis ve bütün israrlara rağmen istifasını geri almamıstır. Halen 26 yaşında olan tncioflu üç sene evvei Uzunköprü YTP Teskilâtı kurucuları arasında yer almış bilâhare AP'ye geçmiş ve 24 yaşında iken parti başkanlığına getirilmişti. Uronköprülü AP'liler genç Başkanı ikna edip tekrar görevi başına döndürmeye çalısmaktadırlar. Ahmet Incioğlu ilkoknl meıunn olnp bekârdır. Cezaevindeki adamın evine gece ateş edıldı Kadirli, S (Güney Bürosu) Şehrimize 25 küometre mesafede bulunan Satır köyünde gece bir cinayet işlenmiştir. Altı aylık cezasını Kadirli Cezaevinde çekmekte olan Satır köyünden Şükrü Çobanın evine geceleyin meçhul bir şahıs tarafından tabanca ile altı el ateş çdilmiş, kurşunlardan ikisi, oğlu Alpars]an Çobana isabet ederek derhal ölümüne sebep olmuş, karısı Ayşe Çoban da ağır surette yaralanmıştır. Aynı eve bir süre önce de ateş edildiği, cezaevine girme den önce Şükrü Çoban tarafından iddia ve şikâyet edilmişti. Adanadan olay yerine gelen Jandarma Alay Komutanı Albay Enver Bayer ile îlçe Jandarma Komutanı ve Savcı, soruşturma yapmaktadırlar. •k ISKENDERUN Okullarından kaçan ve vakitlerinî kumarhane haline gelen bilârdo salonlarmda geçiren lue ve ort» okul oğrencilerinin sıkı bir şekilde takibine karar verilmiştir, * İZMİR Bakanhğı ile ilgili incelemeler yapmakta olan Sağlık Bakanı Dr. Kemal Demir. bu sabah Urlaya gitmiştir. Bakan daha sonra Bergamaya gi derek, 100 yataklı hastane nin açılışında bulunacaktır. * ADANA Belediye Sağlık Kunılu, at ve inek ahırlarınm çehir dışına nakline karar vermiştir. * GELİBOLU 56 bin lira sarfl iie yapılan «Hâkimiyetl Milliye ilkokulu • yapılan bir törenle hizrne te açılmıştır. Tören sırasında Kolordu Komutanı okula Atatürk'ün bir büs tiinü hediye etmiştir. * ADANA Şchrimiz barosunun yapılan yıllık kong resinde Baro Başkanlığına Avukat İbrahlm Güney seçilmiştir. * DIYARBAK1R 19«4 yılı içinde ilünizde inşaasına karar verilen 49 sağlık ocağından 19'u tamamlanarak hizmete açılmıştır. 30 sağlık ocağı da önünıüzdeki ay tamanüanacaktır. Ankara, S (Cumhnriyet Bürosu) Cumhuriyet Senato Başkanı Enver Aka'nın başkanhğmda 8 kişi lik bir Türk Parlâmento heyeti, Pakistan Parlâmentosunun dâvetlisi olarak bugün Karaşiye gitmiş tir. Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Senatör Muzaffer Alankuş, AP Senatörü Sami Kırdar. CPH Senatörü Rıza Işıtan. AP milletvekili Mehmt Ali Aytaş, CHP milletvekili Yahya Dermancı, CKMP milletvekili Ahmet Tahtakılıç, YTP milletvekili Necmettin Kü çüker ve MP milletvekili tsmet Ka pısızdan müteşekkil Senato Başkanı Enver Aka'nın başkanlık ettiği heyet, 10 gün süre ile Pakitanm Karaşi. Davalpindi. Lahos ve Dacca şehirlerini gezerek incelemeler yapacak ve bu arada Pakistan Dtv let ve Hükümet adamları ile görüşecektir. Türk Parlâmento heyeti. 15 aralıkta yurda dönmüş olacaktır 19 * Sayın llüsterileriıııe İş yeri yeni telefon numaramı 44 76 36 olarak takdim ederim. FİTTİNGS IHTİYACINIZ için bol çeşitle her zaman olduğu gibi hizmetinizdeyim. U L tZZET BAYSAL Reklâmctlık 4543 14919 Beyoğlu Kaymakamlığından 1 Çarşı ve mahallat bekçileri kanununa göre ilçemiz mükelleflerine tahakkuk ettirilen 1965 yılı bekçi paralan; cetveller halinde, mahalle muhtarhklanruda ve Kuledibi Büyük Hendek caddesi 31 numaradaki bekçi bürosunda 7 araJık 1964 tarihinden 21 aralık 1964 tarihine kadar on beş gün müddetle askıya çıkarılmıştır. Askı müddetinin sonunda tahakkuk eden bekçi paralan katileşeceğinden itirazı olanlartn askı müddeti içinde dilekçeleriyle Kaymakamlığımıza müracaat etmeleıi. 2 Yıilık olarak tahakkuk ettirilen bekçi paralan iiç müsavi taksitte tahsil edilecektir. Birinci taksidin vadesi nisan, ikinci taksitin sğustos, üçüncü taksitin ise aralık ayı sonuna kadarrir. Vadeler sonuna kadar ödenmiyen bekçi paralan 6183 sayılı kanunun 51 inci maddesi gereğince gpcikme zammı ile birlikte tahsil edileceği ilân olunur (Basm 22740/14930) İ T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez \ Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden (Baştarafı 1 inci sahifede) den selâm getirdim. Bu alkışları Yüksek Dereceli memurlar hakkında nız bize değil, Kayseride yatan, da takibat açılması istendi hizmet çören masunı vatandaşlara Alt Komisyon bugünkü çalışma aittir sözlerı gazetelerde çıktıktan tzmir, ti TİP'ın bugünkü Izmir konomik program içinde fakiı va! ları sırasında komisyonun aldığı sonra, Ankara ve İstanbul savcı' ll Kons««sinde konuşan Parti Ge tandaşın biraz daha fakir olacağı karar gereğince Adalet Bakanhğı larının ikazı üzerine faaliyete geç ' nel Başkanı Mehmet Ali Aybar, nı. köylünün şalvanndakı yamalaMüsteşan Muhtar Uğurlu ile Adalet miş ve bu gecikmesi sçbebiyle dos I Piyasaya sahte pui sürdüğü iddia rnemleketteki emekçi vatandaşla rın biraz daha büyüyeceğini oöyieBakanhğı Ceza İşleri Genel Müdü yaların zamanında hazırlanmamasın sı ile dokunulmazhğımn kaldırılma rın bahtsız olduklarını ve CHP mıştir. CHP yi de tenkid eden TİP rii Melih Ezgü ve Burdur Savcısı VI da âmil olmuştur. sı iftenen Bolu bağımsız mületvekili 'ile AP nin bu bahtsızlığı devam et Genel Başkanı, CHP nin, nevrimmiıı Arda, Savcı Yardınıcısı Coşkun Gürsel «Dokunulmazlık yalnız Mec Fuat Ümit'm. halen Sultanahmet tirme yolunda olduğunu söylemiş cilik iddiasında olduğu halde aevDurukan, Altındağ Savcısı Niluıt lis kürsüsünde yapılan konuşmalar Cezaevinde .tutuklu bulunan Uhan ,tir. rimciliğin yanından geçmedığini, ' Sunay haklarında da vazifeyi ih içindir» dedi Boydaş ıMatbaacı). Metin Dokur ' Aybar. konuşmasına şu şekikle bir taraftan toprak reformundan nıalden dolayı takibata geçümesi bahsederken, bir taraftan da tapuAnkara. 6 (Cumhuriyet Bürosu) iPulIarı piyasaya süreıı) ve şebeke devam etmiştir: hususunda Adalet Bakanlığına ikaz Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel. bu nin diğer mensuplarıııdan Yıldırım « Türkiye t.şçi Partisine şöre, lama kanunu çıkararak. devlet top1 da bulunmaya karar vermiştir. gün dokunulmaz]ıklar konusunda bir Kırıcı Yavuz F.rdouaıı. Abdülkerim Türkiyenin içinde bulundu^u hu • raklarının toprak eğalarına peşkeş j Devlet Memurları hakkındaki ra soruyu cevaplandınrken Bence mil İpek. Mustafa Naci Akkaya. Kadri zursuzluk, emekçilerin dertlerinin çekilmesine imkân verdiğini ileri I porlarda da görevlerini ihmal id letvekillerinin dokunulmazhğı sa Cola ve Mustafa Kalyoncu ile işbir 'ele alınmamasından ileri ueliyor. sürmüştür. j diaları gerekçeye bağlanmıştır. dece Meclis kürsüsündedir demiştir. liği yaptı^ı iddia olunmaktadır. Büyük çoğunluk. insanca sayılamı Gürsel, sah günü yapılacak olan Devlet Memurları hakkındaki Polis tutanaklarında. sanıklann yacak sartlar altında bulııııuvor. liderler toplantısının gündeminin verdikleri ifadelere göre. olayın tah En çok gelir sa.tlıyanın millî geliriddia Alt Komisyon raporunda, hakla Cumhurbaşkanlığı tarafından hazır kikatı sırasında Maü polis şubesin den aldıçı hisse. en az çelir saglırında takibat açılması istenen Ada lanıp hazırlanmadığı yolundaki so de intihar eden eski güreşçilerden yaııın hissesinden 22 bin kat fazlet Bakanhğı Müsteşan ile Ceza İş ruyu «Partiler arasındaki iyi müna Bektaş Caıı'ın Fuat Ünıit ile sık sık ladır. Yılda 1819 milyar liravı 300 leri Genel Müdürünün ve Savcıla sebetleri temin edici her türlü mad temas ettiği anlaşılmaktadır. Behek bin kişi paylaşıyor. Milli gelirin Ankara. 6 (Cumhuriyet Bürosu) I n n görevlerini ihmal eıikleri, mil de ve konu elbeneki gorüşülecektir. unleriride 5 milyon lira'.ık sahte pul yüzde 10 una 5 bin kişi el koyuyor. Bazı Emniyet MüHürlerinin yerBen bir gündem yapmadım. Günde ların denizden çıkarılmasmdan he Bunların 2 bini büyük toprak ağa leri değiştirilmistir. letvekillerinin işledıkieri suç teşkıl ı eden fiilleri sıhhatli zabıtlarla mi onlardan bekliyorum şeklinde men sonra Fuat L'mit'iıı tstanbula sı, 500 ü baııkacı, 500 ü sanayici. Cumhurbaşkanının onayına «ugeldisini belirten sanıklardan biri çeri kalanı ise kapkaççı büyük tiic nulacak veni kararnameye göre, I tespit ettirmedikieri, düsyaları usu cevaplandırmıştır. I lüne uygun şekilde tertiple'medikBu arada <top!antıda dokunulmaz şu iddiayı ortaya atmıştır: «Bu işler 1 car. Asıl huzursuzluk bu ^erçek • Izmir Emniyrt Müdürlüfiine Balı| leri ileri sürülmekte, bu sebeple lık'.ar konusu da görüşülecek mi?» deıı çekileceçimizi söyledik. Bu ko leriıı içindedir.» kesir Emnivet Müdürü Rüştü Tnde dokunulmazhklarının kaldınl sorusuna ise Gürsel .dokunulmaz nuşmamızda pulları piyasaya süren Aybar, AP nin son kongresi müması icabeden bir çok milletveki lıkların görüşüleceğini zannetmiyo Metin de vardı. Fuat Ümitle tanış nasebetiyle açıklanan ekonomik %i1. Polis Enstitüsü MüdürlüSüne linin dokunulmazlığının kaldırıla rum. Bence dokunulmazlık Meclis mamız pul ların bulunması üzerine °urüşlerine ve özel sektör taraflı tzmir Emnivet Müdürü Hüsevin madığı iddia edilmektedir. kürsüsündedir. Milletvekilleri de olmuştu. Kendisi otelde yaptığımız lıftına da temas etmiş «Buçünkü Taluy. Ralıkpsir Emniyet MüdürMeslekdaşlarımızdan 1959 Ziraat sırasında «sakın hiç bir kötülüklerin müsebbibi özel sek liifiinr Kocaeli Emnivet Müdürü Dosyaların iyi tanzim edilmedi suçlu iseler herkes gibi yargılanma konuşma Fakültesi mezunu D. S. İ. İşletşeyden korkmayın ben sahte pul i tördür» diyerek AP nin çi/diği e Celâl Pekcan. Adana Emniyet Müğine dair misallerden bazılan şüy hdırlar.» cevabını vermiştir. me Dairesınde görevll Cumhurbaşkanı daha sonra kabi sini daha önce bulunan sahte tasardiirliifünr Mersin Emniyet MüHüle sıralanmaktadır: AHMET CEMAL POLAT ruf bnnoları dosyası ile birleştirtrü Vehbi Tanfer. Genel Müdürlük O Ihsan Ataöv bakkındaki ne değişikliğinin görüşülüp görüşü tim. Pulları da onların yaptıklarına Polonya ile Şili siyasî 6. Suhc Müdürlüiüne Adana EmAdanada bir trafik kazası sodosyada fezleke ve iddıaname bu ı lemiyeceği ve AP CHP Koalisyo dair bilgi verildi. Siz para basabilenur.da Hakkın ralımetine kavuşniyet Müdürü Nîvazi Bicioitlu. Rilunmamaktadır. Suçu tavsif mad | nuna gidilip gidilemiyeceği şeklin cek misiııiz?» dedi. Bunun üzerine münasebet kuruyor muştur. Cenaîesl 7.12.1964 pazardesi ile suç unsurları gösterilme | deki soruya verdiği cevapta da şöyle ben de:«Biz para basamayız. Burada tesl günii öğle namazını mütaaSantiago (Şili) 6, (a.a.) Po ie Emnivet Müdürlügüne Ankara demiştir: mistir. 1. Sube Müdür Muavini Nazmi tvikıp Hacıbayram Camiinden kal« Belki kabinedeki değişiklik ya hem bunun mürekkebi yok, hem de lonya ve Şili hükümetleri, 1929 da dırllacaktır 0 Altındağ Savcısı, Ethem I da CHP AP koalisyonu kurulma kâğıdı. Bassak bile hemen farkedi kararlastırılan ve 1932 yılında yü bil. Kırsehir Emniyet MüdürlüSüMeslekdaşlarımızın ve kederll Kıhçoğlu hakkındaki dosyayı tan ! sı fikri görüşülür. Ama şimdilik bir lir, şeklinde cevao \erdinı.rürlüğe giren anlaşma esaslarına ne Trabzon Emniyet Müdürti Hüailesinin aeısını paylaşırız. uygun bir karma komisyon kurul sevin Kemiksiz. Mersin Emniyet zim ederken suç zaptı tar;tfınuan ! şey bilmiyorum.> TLRK ZİRAAT YÜKSEK İLGt masına karar vererek siyasi müna MüdiirlüjHine Kırsehir Emniyet imzalatılmadan Adalet Bakanlığı I " MIHENDİSLERİ BİRLİĞİ Sanıklann poliste verdikleri bu i : sebetlerinin yenilenmesine doğru Müdürü Kâmoran Korkmaz tâyin na sevkedilmiştir. fadeden sonra Fuat Ümit'in, intihar i ilk adımı atmışlardır. 0 Burdur Savcısı Emiıı Arda, ve naklpdilmislerdir. Cumhuriyet 14943 Vedat Ali Özkan'ın «Size Ka.vserieden Bektaş Can'ın cesedini gormek için morga gittiği ailesi ile konuştuğu ve hattâ cenazesinin bizzat ken Ankara 6. (Cumhuriyet Bürosu) disi tarafından kaldırıldığı iddia o CKMP Genel Başkanı Ahmet lunmustur. Oğuz, bugün verdiği bir demeçte CHP yi «Anayasayı çiğnemekJe» itham etmiştir. Oğuzun demeci şöyledir: «Parti liderlerinin, devlet ve millet hayatının huzur içinde yürütül mesi bakımından, alınmasını uygun görecekleri tedbirleri görüşmek üze re toplanacağı hususunda evvelce Ankara. 6 (Cumhuriyet Bürosu) bildirilen müşterek tebliğe rağmen, A Üstiin kalitesi ile piyasada daima rağbet gören CHP si bu neticeyi şimdiden berta YTP Ankara Milletvekili Burhan Apaydın ile CHP İstanbul Milraf etmenin hazırlığı içindedir. Hiilâsa. Cumhuriyet Halk Parti letvekili Orhan Eyüpoflu, İstanbul si, nıilli birliğin yıkılması, rejimin ve Ankarada ralısan taksilerin plâ 1965 Yılı satış mukavelelerinin tanzimine başlanmıştır. ortadan kalkması baha.sına da olsa. j kalarının tahdit edilmesini öngöB Satışlarımız PEŞİN veya KREDİLİ olacaktır. mevcut şartlar içinde, fiilen ve mtıt | ren bir kanun trklifi hazırlamıslar laka iktidarda kalmanın plânları ve !dır. C Satış Şartnamemiz aşağıdaki adreslerden temin edilebilir çabası içinde olduğunu davranışlaD Hususl sektör satıcüarı ile inşaat sahiplerinin 15/12/1964 rı ile Köstermektedir. tarihine kadar. Resml sektör ile müteahhitlerinin ise 31/12/1964 tariEdinilen kanaat odur ki, CHP hine kadar, ne Anayasayı ve ne de onun tatbi(Baştarafı 1 İnci sahifede) Taleplerini bildirerek mukavele yapmak üzere Fabrikini istemekte ve hattâ Anayasayı Avrupa Ekonomik Topluluğunun çiğnemeleri de sırf kendi gayesi ı memleketimize yardımda bulunaca kamıza müracatlan rica olunur. çin lüzumlu ve hattâ bunu mubah ğını açıklamış ve şunları söylemişİSTANBUL PINARHİSAR görmektedir.» Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. ÇİMENTO FABRİKASI tir: Alım ve Satım MUdürlüğü MÜDÜRLÜĞÜ • 1 aralık tarihinden itibaren AvPerşembe Pazarı Güzel Izmir Han Tel: No. 4 Başbakan Yardımcısı rupa Ekonomik Topluluğunun ortak üyesi bulunuyoruz. Gayemiz bir kat: 3 TEL. No.: 4* «8 90 Dr. Kemal Satır'ın kızı giimrük birliği içinde iktisadî bir44 01 94 leşmeyi tahakkuk ettirmektir. Eko GALATA İSTANBUL nişanlandı nomimizin her sektörünün gayret(llâncıhk: 3848 14917) Ankara 6, (Cumhuriyet Biirosııi lerine fâsıla vermeden devam etnıe Ba*bakan Yardımcısı ve CHP Genel si zaruridir. Anlaşmada derpiş edi Sekreterl Dr. Kemal Şatırın kızı Be(Basuı 22890/14937) rll Satır İle Yük. Mimar Güngör Ka leıı miiddetten önce iktisadî gayebakçıoğlu'nun nlşan törenlerl dün nıizi gerçekleştirmemiz gerekir. Dört ihraç maddemiz için tesbit gece Dr. Satır'ın evinde yapılmıştır. Gençlerln yüzüklerl Başbakan Ismet edilmiş bulunan kontenjanlar da 1 fnönü tarafından takılmıştır. Satır ve aralık gününden itibaren resmen kul açılmıştır. Tütün için Kabakçıotlu allelerlyle gençlerl tebrlk lanılmaya ederlz. 12.500, üzüm için 30.000, fındık için 17.000. ve incir için de 13.000 tonluk kontenjan tanmmıştır. Anlaşma ara Fabrikamızın 1965 yılı ihtiyacı olan 34.000 (Otuzdörtbin Ziraat Âletleri ve Makiır*eri Fabrikalan lık ayında yürürlüğe girdiğinden ton) kömiirün Soma'da Ege Madencilik Anonim Şirketi 1964 yılının bu son ayı için her kon Müessesesi Müdürlüğünden ocaklarından fabrikamıza nakli ile ilgili olarak 30 kasım tenjanın 1/12 sinin tatbik edilmesi 1964 tarihinde yapılan ihalemiz yenilenmiş olup, ikinci ihabeklenebilirdi. Ancak. daha önce ya ADAPAZARI pılan çahşmalar ve topluluğun Tür le 14 aralık 1964 pazartesi günü saat 15.00 de yapılacakj kiye meselelerine gösterdiği büyük tır. Dosya No. 964/85 1 Eksiltmeye konulan iş: Müessese sanasında i anlayışla bu bir aylık zaman için Bu nakliyeye ait şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Iflâs sebebiyle açık arttırtütüne 5735, üzüme 15250, fındığa (80.997.50) TL. (Yalnız: Seksenbin dokıızyüz doksanyedi Ticaret Ser\nsinden temin olunabilir. ma suretiyle satılmasına ka10815 ve incire de 7585 ton kontenlira elli kuruş.) keşif bedelli inşaat işidir. rar verilen 46 adet kundura Müdürlüğümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen jan tanınmıştır.» 2 Eksiltme 17 aralık 1964 perşembe eünü saat 15 de imalıne mahsus ceman yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Adapazarında Müessese Müdürlüğünde kapall zarf usulü (663498) lira muhammen kıy(Basın 22800/14926) metınde muhtelif monta, kaile yapılacaktır. zuma, burgulu çivı, taks, pi3 "îksiltme şartnamesi ve ekleri Ankarada Türkiye yanta, bıçak, pistarizma, Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğü ile İstanbulda freze vesair makinelerle Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Bölge Müdürlüğunde görü(462706.40) lira kıym»tinde lebilir ve Adapazarında Müessese Müdürlüğünde (50. muhtelif kundura ve postal TL sı) karşılığında satın alınabilir. malzemeleri, Şişlı, Okmeydanı Darülâceze Müessesesi4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme şartnin kundura atelyesinde 10namesinde yazılı şartları haiz olmaları ve (6.074.81) yalnız: 121964 Perşembe günü saat Altı bin yetmişdört lira seksen bir kuruş) tutarındaki mu15 adet malzeme muayene cihazı hariçten teklif alma sure11.30 • 12 arasında satılacakvakkat teminatlarını ihale saatinden evvel Adapazarmdaki tiyle satın alınacaktır. tır. İleri sürüleeek bedeüer Müessese veznesine yatırmıs olmalan lâzımdır 1. Yukarıdaki işe ait teklifler en geç 11/1/1965 Pazartesi tahminî kıymetlerin "b V5 i5 Müessese 2490 sayılı kanuna tâbi olmayıp eksiltme ni bulmadığı surçtte ikinci günü saat 17.00 ye kadar Ankarada Malzeme Dairesınde toplaaçık arttırması 12121964 cuşartnamesi hükümleri dahilinde ihaleyi yapıp yapmamakta nan Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olacaktır. martesi günü aynı saat ve veva dilediğine yapmakta serbesttir. 2 Şartnamesi Ankarada Merkez ve İstanbulda Sirkeci mahalde icra kıhnarak en çok (Basın 22880/14934) veznelerinden 25. lira mukabilinde temin edilebilir. arttırana makine ve malze • 3. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta vemelerin satışı yapılacaktır. Cumhuriyet 14938 ya tercih ettiği tâlibe yapmakta tamamen serbesttir. Satış peşin ile olup, tellâliy« resmi, ihale karar pulu, 1 (Basm 22929/14931) sökme ve nakil masrafları nin müşteriye ait olduSu ilân olunur. Dosyalar eksik liii/ırliiıııııı\ FUAT ÜMJT HAKKINDAKİ İDDİALAR M. Ali Aybar, «19 milyarı 300 bin kişi paylaşıyor» dedi Emniyet Müdürleri arasında nakiller VEFAT i A. Oğuz Ç.H.P. yi itham ediyor ÇIMENTO lluhaveleleri SÎJIIS İstanbul ve Ankarada plâka tahdidi konulması isiendi Pınarhisar Çimentomuz için ÇOK DAYANIR ASTRA AMPULLERİ Söke Çimento Fabrikası M üdürlüğünden İNŞAAT İLANI Türkiye Ziraî Donalım Kurumu hiiiıılıııl l illii\ IİGiıııırlıığıııiildn P.K. 128 Konya R (Basın 23013/14927) 1 ORMÂN EMVALİ SÂTIŞI Devlei Orman İşletmesi Biga Müdürlüğünden: D ep o Adı Çan Uerentı Vasfı Devlet şosesı Malın cinsi, nev'i ve kalitesi II. Smıf kısa boy çam tomruk II » norma! boy çam tomruk » » > » > > III Sn. kısa boy çam tomruk » » » » > » • » normal » » » Standart dışı kısa boy çam tomruk normal Parti Adedi 1 Bayındırlık Bakanhğı j Karayolları j Genel Müdürlüğünden j Geçici teminatı Lr. Kr. 420.37 4335.74 13156.47 463.13 472.91 10178.08 50.90 245.36 924.85 2720.45 3857.83 1019.72 704.14 101.62 950.81 Tahminî bedelı 37.962.50, geçici teminatı 2.847.19 TL. olan 929 adet hurda oto dış lâs tiğin satışı Kapah zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur. Arttırma ve ihalesi 18.12. 1964 Cuma günü saat 16'da Ankarada Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Satış mevzuu malzeme Ankara Akköprü Transit Amba rı sahasmda, şartnamelerl aynı yerde Ambar Şefliğinde görülür. Taliplerin usulüne göre hazırlıyacaklan teklif zarflannı ihale saatinden bir saat önce Satış Komisyonu Baş kanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur • ; ! • • : ] | • ; ; • j S : • • • l i ; ; ; Devlet Orman İşletmesi Ayancık Müı1111 rlı üğü nclen Deposu Cevizli • . . » » Cins ve nev'i I.S.U.B.Köknar Tomruk II.S.U.BJCöknar Tomruk I.S.N.B.Köknar Tomruk II.SJSİ.B.Köknar Tomruk III.S.N.B.Köknar Tomruk I.S.U.B.Köknar Tomruk II.S.U.B.Köknar Tomruk I.S.N.B.Köknar Tomruk II.S.N.B.Köknar Tomruk II.S.U.B Çam Tomruk I1I.S.N.B Çam Tomruk II.S.N.B.Çam Tomruk III S.N.B Köknar Tomruk II1S.N.B Çam Tomruk II.S.N.B.Çam Tomruk II.S.N.B Köknar Tomruk I.S.N.B.Köknar Tomruk III.S. Kayın Maden Direk III.S.Kayın Maden Direk III.SNor.Boy Kavak Tom. Yekun PN. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ade M3 99 97 98 155 143 58,267 57,929 39,966 90.1X10 59,122 70,447 114.240 58,683 112,193 32.563 29,986 36.273 52,325 17,296 14,010 26,503 20.883 27973 18,927 26,948 970,534 468, 325, 331, 243, 188. 468, 325, 331, 243, 316, 184. 239. 188, 184. 239, 243, 331, 139, 139, 155, 1 | Bölgesi Muhammen Teminatı bedeli Lira 2100,1412,993,1641,834,2684,2785,1457.?(J45,T72,412.652,738,239.252,484.5!9,292,198.314, I Miktarı :Vluh. Bed. Ad. M3.Ds3. Lr. Kr. 180 309 29.814 224.941 756.119 36.539 44.405 745.647 6.787 29.741 176.162 483.635 642.972 151.070 98.828 13.550 181.108 188.00 257.00 232'0O 169.00 142.00 182.00 100.00 110.00 70.00 75.00 80 00 90.00 95.00 100.00 70.00 1 Ayancık > 1 1 1 2 7 1 1 1 1 ] 1 152 207 125 251 84 94 128 116 119 98 173 137 528 380 100 1996 170 223 7 1 2 1984 44 172 401 878 1 , 1 ] , 2 5 6 2 1 1 9 a 1269 295 276 22 Ayaı ıcık • Aya ncık » Standart dışı çam sanayi odunu 1623 ıa 20 1 Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalı 15/12/1964 tarihine raslayan Salı günü saat 15 te Çan Orman Bölge Şefliği binasında toplanacak komisyon marifetiyle açık artırma suretiyle satılacaktır. 2 Alıcıların belirli gün ve saate kadar almak istediklerı partilerin o,o7,5 hesabiyle geçici teminatlarını Işletmemiz veznesine veya Çan Bölge Şefliği mutemedine yatırmış olmaları lâzımdır. 3 Bu satışa ait şartname ve ölçü listelert Orman Genel Müdürlüğünde, Balıkesir Orman Başmüdürlüğühde, Çanakkale, Balıkesır, Bandırma, tstanbul. tzmir, Edremit tşletme Müdürlük lerinde ve Yenice, Çan Bölge Şeflikleriyle Işletmemiz Muhasebesinde göriilebilir. 4 A h c ı l ı n n belirli gün ve saatte komisyona müracaatlan. (Basın 22934/14929) • ••••••••••••••«••••••••••••«•a •«•••••••«•? 1 Yukarıda müfredatı yazılı emval 15121964 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 te tşletme Müdürlüğünde kurulacak komisyon huzurunda açık artırma ve peşin bedelle satılacaktır. 2 Bu ışe ait şartname, Orman Genel Müdürlügünde. Kajtamonu Orman Başmüdürlügünde, Ankara, istanbul, îzmir, M»rsin, Samsun ve Sinop Orman t? letme M ü d ü r l ü k l e r i n d ı » g ö r ü l e b i l i r . 3 Istekiilerln satın alacaklan partilerin •» 7,5 teminatını saat 12 ye kadar Işletme veznesine / yatırıp, jartnameyi imza ettikten sonra komisyona müracaatlan ilân olunur. (Basın 23050/14924) (Basm 22650 A. 13699/14933) ZAYİ 87355 No. lu İstanbul Trafik Müdürlüğünde kayıtlı kamyonumuzun ön plâkası zayi olmuştur, yenisi alınacağından eskisinin hükmü yoktur. Sahlpleri: Fthri AJpay vc Aıif Öıdemlr Cumhuriyct I4M4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog