Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

BAHtFE ALT1 T AraMc 1984 OMMA V04<MIMQA MAVU P E <*AKâC4CMB Mtt 60 yaşını dolduran Londra Senfoni Orkestrası, çıktığı 32 000 mıllık dunya turunda, 8 ulkede 55 konserden ıkısmi Istanbulda verdı ve muzıkseverlerımıze unutulamıyacak, olağanustu bır sanat hedıjesi bıraktı! Bu dun5 a turunda orkestra\ı çesıtlı ulkelere gore dort unlu şef \onetmisti' George Solti, Co lın Davıs ve Istanbulda da ls'van Kerte^z ıle Sır Malcolm Sar gent. EUEBJNI e ö s r e e KERTESZ VE SUNA KAN Londıa Senfonı Orkestrasın.n şehrıraızdekı ılk konserınde, Macar asılh genç sohret tst\ an Keıte«z ese^lerın derınhğıne ınebı len daha zıjade romantık m' zaçta \ e dınamık bır sef olarak basanlı gozuktu Vaughan Wıllıams ın «Yabanarıları U\erturu» nun orkestral ve Z Kodal> nın «Galanta Dansları» nın folklorık 1 \onlennı behrttı. A«ıl basaıı^ ı«e Brahms ın «1. SenfoniM» nde ıdı Genç şef mızaç ve stılı ıle I . TAMJC TJĞİN İÇİN EDEPIM KEDfyf RAMAT , BIRAKf! ? Büyük orkestra, büyük şef ve iki şâhane konser CBUG. ÇOCUK. LAEA.SÖVUE.BEN EVı OZLEMEVE Sır Malcolm Sargent Londra Senfoni Orkestrasını \onetirken EVI BlEtYZ. ZAVAL.U P£ENS SES İÇİN OZUi' Brahms ı \onetmede çok jatkın gorunu>or. Nıtekım konusmamızda bıze Mozart ve Brahms'a a> rı bır meylı olduğunu sovlemı^tı Suna Kan, Mendelssohn'un «Mı mınor Keman Konçertosu» nda klâs bir vıjolonı^t olduğunu. «arche» sının duzgunluğu ve cumlelerindekı denge ıle gosterdı Bu boy bır orkestranın »ses haamı» karşısında bıraz sonuk kaldı\'a da. gene de \uzumuzu ağarttı Ç P ŞENÜKLERİ SARGENT VE PEYER Tasıdıgı «Sır» un\anına uvgun bu>uk bır şef Malcolm Sargent' Muzıkte de asalet, derınlık. duvgu. ırade, yumusaklık ve sıddet unsurlannı • vaşını gostermıven tıpi, bılgisı ve hareketlerınde bırleştıren bır yonetıcı. Aynı zamanda bu yıllanmıs ve populer sef, Handel Harty'mn «Su Muzığı Su^TENKİD TENKm ... TENKID ıtı» > le kon^eıe hasmetlı bır gırıs japtı. Sonra. Weber'ın «Mı bemol major Klarnet Konçertosu» nda, orkestranın en değerh sohstlerınden Gervase de Pe%er, âdeta bır tngılız orke'trasında tıpık ve klâs Fransız klârnet ekolunun bastemsılcısi ızlenımıni u\andırarak, aynı zamanda akıllara hayret verecek teknıkle bır vırtuozluk şaheseri yarattı' Çağdaş Ingıhz bestecısi Benjamın Bntten'ın «Purcell'ın bır tema'sı uzerıne varyasyonlar» ı sevımlı, mızahî, teknık yonden guç ve «orkestrasjon» u parlak bır eser Sargent'ın ustalığıyle, bu e<;er, Londra Senfonı Orkestra sının her bırı bırer vırtuoz sayılabılen solıst elemanlarının ve saz gruplarının avrı ayrı âdeta «takdımıne» vesıle oldu Sankı 97 .. TENKID TEfKID kısıhk orkestranın butun eleman ağzından. «Inanın, bu konser beları sozbırhğı etmıs, muthış bır nım ıçın de, bu orkestrayla verustalıkla hem bırbırlen>le jarı dığım en lyı konserlerîmden bırı şıyorlar. hem de aralarında hoş oldu» sozunu ısıttık! Boylece, orvakıt geçirıyorlardı' Kımı sava kestra, 60 yasına yakışan bır turlım''.. Harpisti mı, bugun orkes ne fınısını perçınlemış oldu. tranın bırıncı baskanı olan 1 kornıst Barry Tuckwell'i mı, oboıstı mı, trompet ve trombonları mı, tuba'yı mı, tımpanistı mı, ya konzertmeister'ın yonettığı kemanlar . sonra vıyolalar, çellolar. kontrbas'lar v s.. Hangisi7 nı Hepsı nefesımizi kestı! Fakat asıl, Sır Malcolm Sargent'ın buyuklüğu, muzıkalıtesı ve dennlığı ile Londra Senfonı Orkestrası'nın ses butunluğu ve canlıhğı Tchaikovsky'nın »5 Mı mınor Senfoni» sınde busbutun kalbleri doldurdu . Konserden sonra konustuğumuz unlu şefın TENKTD g TENKID T E N K I D . . . . TENKID 2 o MÜNİR ÖZKUL TİYATROSUNDA . "AŞK.. AŞK.. AŞK 99 OYL'N Roger Ferdinand tatlı komediler jaz Ukte, kurduğu tiyatroyu a>akta tutmak için gayret nıış bir Frsnsız yazarı. Bu mevsim başında şehri sar(edi>or. Fakat her halde sadece iyi niyet ve eraizde sevrettiğimiz «Kargalar Okulu» oyunu da mek, bir tiyatroyu >onetmede yeter olamıyor. Hele seyircinin hoş vakit geçirdiği bir diğer piyesi idı. Munir özkul Ribi son zamanlarda çabuk kırüan, teŞimdi de Munir Özkul Tiyatrosu aynı yazarın gene dirgin olan ve iızülen bir tlp için, bu iİRİsizlik, iyi ince bir komedisini «Aşk . Aşk . Aşk » adı altın olmuyor. da başanvla oynuyor. Bu fiç perdelik komediyi diSAHNEYE KOYUS Genç misafir Finli yone t, Klârnet >irtuozu Ger\'ase de Pajej limize Orhan Aydmbaş'ın çevinniş olması. oyunun, sahne dilinden çok iyi anhyan bir kişi tarafından tici Jvrki PaUio'nun mizanseni hareketli ve dengeli. MANTEL FRİESER Türkçeleştirilmesıni ve rahat oynanmasını sağlamış. OYL'NCULAR Munir Özkul (François Legrand) RESİTALİ Burada, talihsizlik diyebileceğimiz bir durum rolunde sanat gucunu gosteriyor. «Lil^» rolunu başdan söz rtmeden edemiyeceğiz. Münir özkul de langıçta o>nayan genç sanatçı Filiı Aktan'ın jerine Şehrımızdekı Turk Alman ğerli bir komedyen. Bu oyun da ilgi çekici ve iıs tecrubeli \e câzip Suna Selen'in geçişi, oyuna renk Kultur Merkezmın duzenledıği telik basanlı oynamyor. Gelgelelim son günlerde kazandırmış. Oyunun en basanlı sanatçısı Madam saaat prpgrarmından olmak uzere salon oldukça boşmuş! Anl&şılmaz bir durum. Gi Legrand relünde mukemmel kompozisyon çıkaran bugun saat 20 30 da Alman Başden de beğeniyor. Şu halde? Münir özkul geçen Muşerref Qapm. Seden Kıztltane re Aysei Gurel her konsolosluğunda çellist Gerhard yıldanberl, basta Suna Selen ve arkadaşlariyle bir zamanki gibi temsilleruı temel direkleri. Mantel ıle pıyanıst Erıka Frıeser O TENKID .. TENKID TENKID TENKID TENKID TENKID TENKID .... TENKID TENKID g bır resıtal vereceklerdır. I 3 Ö ZET Amerıkadan hudud dışı edılen gangster şeflerınden Luca faalı•vetıne îtalyada devam etmektedır Bır FBI ajanı Rıccı adı altında bır yıla yakın bır zamandan berı Luca'nın yanında çahşmaktadır. Luca, Rıccı ıle sadık adamlarından Gıno'yu Amerıkadan Italyaya yenı gelmış olan eski ışçı ortağı Antony'nın yanına yollamıştır. Rıccı, Gmo ıle beraber Antony'nın evıne gıtmektedırler. •Duşunmek işini sen uzerine aldığına gore sen ne dersen ben ona gore hareket edeceğim. Anlaştık mı..?» Korfeze hâkim bir tepenin uzerinde bu>uk bir köşke vardılar. Bahçe kapısmın >anındaki mermerlere kazılı evin eski sahiplerine ait bir takım armalar gorduler. Ricci bu armaların her halde Antonynin atalarına ait olamıyacağını duşundu. Antony Ital>ada doğmuştu, fakat her halde boyle bir koşkun çocuğu olamazdı. Aksi halde Anton>°nin ailesi daha o çocukken Amerikaya hicret etmezlerdi. Bahçeyi geçtikten sonra evin kapısına \ardıkları zaman daha zile dokunmadan temiz giyinmiş bir uşak kapıyı acarak onları >uksek tavanlı buyuk bir salona aldı. Ioerisi dışannın sıcağina tezat teskil edecek derecede serin \e loştu. derecede senn \e loştu. İ^^H I^^Hİ HH.H H H I ^gğg^ H RICHARD M. STERN Çeviren.OĞUZ ŞEREN I I Fregose, işaret vermek üzere elinde bir ta çılın!» diye haykırdı. Predalgonde'la \ienart tetiği çekti. Predalgonde bir sarsıldı. Yüzünıi banca, ölü gibi betbeniz atmış bir halde. hezel karşı karşrya kaldılar. Parisin Kıralının u engın bir «arılık kapladı. Ofkeli bir haykıvuruyordu. rışla, silâhını otların ustune fırlattı. Eli goğyaprağı gibi titriyerek duelloculara yaklaş zun boyu, bulutlu gok yüzune kursunu gözüküyordu. sunu paralı>acak gibi tırmalamış, ti. Devienne: « Işaret verilince, dedi, her Predalgonde metin ve azimli biriniz beş adım Uerliyerek, istediğiniz gibi Devienne sordn: « Hazır mısmız?» « E varasından çıkarmak ister gibi bir hareket ateş edersiniz. Sınır benim bastonumla gos vetl» « Ateşl». Işaret verilince, Predalgonde yapmıştı. Sonra, birdenbire, yana doğru iıç terilmiştir. Sonra arkadaşına dönerek ilâ\e ağır ağır beş adım yürüdu. itina ile Hienart'a adım gitti ve yere düştu. Devienne'le Fregose, arkadaşlannın yanına seğirtmişlerdi, oteetti: « Ateş kelimesini duvar duymaz yürü nişan aldı. Hienart dimdik duruyordu. Silâh sini, berıs>ini yoklujorlar, sualler soruyorlarmesje hakkın \ar. Nasılsm?» « Gayet iji patladı. Hienart kımıldamadı, sessizlik içindı. « Bir yerine bir şey oldu mu?« « Hayim». « ş u tabancayı al. Dikkat et, tetik de, Fregose'un derin bir nefes aldığı duyul yır, ya o?» Devienne: « O, galiba tam isadu. serttir. Azar azar çek.» bet aldı» dedi. « Git, bak!» (Arkası var) Aynı anda, heykeltraş, bulunduğu yerden Fremonville: « Baylar, a ı Onu herkesten iyi tamrım I I I I I Biraz bekledikten sonra a\nı uşak ikisini başka bir odaja goturdu. Burası Joe Anlonv'nin çalışma odası\dı. Antony buyuk bir kütuphaneyi anduan odanın bir ucundaki geniş >azı masasının başında onları bekliyordu. Dirseklerini masanuı üzerine dajamış, hafifçe bne eğilmişti. Elli yaşlarında gosterijordu. Si>ah saçlarmı hafif bir grilik kaplamıştı. Sohretine nazaran ha>li ufak tefek bir adam sayılabilirdi. Ifadesiz yuzünde hiçbir kıpırdama olnıadan Buvurun» dedi. Sesinden onları ivi karşılayıp karşılamadığını kestirmek imkânı >oktu. Gino hiç bir hareket yapmadan Riccinin konuşmasını bekledi. Ricci Bizi Luca gonderdi» dedi. •Onu biliyorum. Uşağa soylemişsiniz.» •Bizi sizi karşılamaja gelmiş olan bir he^'et olarak da kabul edebilirsiniz. Luca bizim siz bura>a alışıncaya kadar srze yardun etmemizi istedi.» Antony yerinden kalkmış arkası onlara donuk olarak penceredea yamaeta denize kadar uzanmakta olan portakal bahçelerini kadar uzanmakta olan portakal bahçelerini I I Nerede • Ne zaman IŞIK: (ÜskUdar) (36 24 93) Tamirat dolayısıyle kapalı BEYOĞLÜ IHYA: (55 10 72) Son Tren 1 SI AN BD L ARENA TİYATROSU Pazar OPERA: (36 08 21) Erkek A1J Pazartesi, Salı (Kargalar ATLAS: (44 08 35) On Emir ALEMDAR: (E. oKlçak). (22 36 83) Son Okulu) Çarşamba, Perşem(Ç Heston) 2. hafta. ÖZEN (KadHEöyı (36 99 94) be. Cuma, Cuznartesi (KaTren (T. Yığıt) EMEK: (44 84 39) Batı Va Suç'ular Aramızda (B D o roün Kayboldu) Cumartesl, AYSU (Karagumruk 2119 17) kasının Hıkâyes: (N ruk) Pazar 15 30 da, diğer gunAifetmıyen Kadm Wood) ?ENİ (S Basıı (5B58 92) ÇELIKTAŞ (53 43 70) Suçluler 13 30 ve 21 15 de GUREL: (47 03 94) Son Tren BtTLVAR (21 35 78) Son Tıen On Emır (C Heston). lar Aramızda (B. Doruk). AZAK' (22 62 46) Kocamıo (T. Yığıt) INCI(48 45 95) Erkek Ali UZUNKAYA (53 41 43) Çol Nişanlm (S Bası IZİ (1 83) YENİ METE (Eyüp): 215514 KERVAN (48 04 23) Aşk \e KULÜP BÜLVAR (2148 92) Kan a o lı Yumruk \ agmunı (E Cos Seytanları (T ) Erkek Ali (E Kolçak) Macera Gemısı (R Wagner) roz Pazartesi ha nç. tantın) 2) Herkul Ulıs Çar SINEMAM 63 Aşk ve Tesaduf MAHM^RA (22 38 60) 10 KONAK: (48 26 06ı Marsüja (C Hamılton). DORMEN: (44 97 36) AlamanDişıjor (C Marchal). Emır (Ç Heston). Aşıkları (L Caron) vadan Blr Yar Gellr Blzlere (36 01 12) On Emir SUNAR (36 03 69) Ölüm Mah RENK ıFatlnı (21 15 25) REKSRUYA. (44 84 391 Yakışıkll GENAR Ask Zlnclrl: tümlarl (C Heston). R T. Marsilva Âsıklan Gangester (J Erlcson) ISTANBUL(44 22 36) Zlr Deliler (Komedl). LUKS: (44 03 80) Erkek Ali GD1JIİZ StJRÜRl . ENGtN LEVENT. (63 55 39) Yaşa2EZZAR(tstanbul Tlyatromak Istrjorum (S Haysundaı Keşanlı Aij Destanı ward). KARACA (44 66 66) Prenses LÂLE(44 35 95) A%şeclk Hazretlert Komedl Cımcıme Hanım ıZ DegırORALOÖLO: (49 49 35) AJtomencıoglu) na Mdhpusları (Pazartesl, SARAY (44 16 56) Nuren22 99 39, Halıcıoglu 44 29 48, Heybede PygmaUon (Pazartesl ha Derg Bakıresı (R Podesta) rlç her g ü n 21 30) llada • 51 84 02. Istanbul • 21 42 28, SITE: (47 77 62) On Emır KENT OYUNCUUAiU(44 97 Istlnye Denlz 63 60 20. Kadıköy SVM (48 67 92) Son Tren 36) fOc Kuruşluk Overa» Ilk Yardırı 49 30 00 Kan Bankası(suarede) Suçlular Aramız36 08 72, Kartal 53 42 05. K.ınalıaKÜÇÜK SAHNE (ülvl Uraı) 21 5» 54 a .ycınrpas» Nutnune a&stada (B Doruk) (49 56 52) Gözlertml Kapanesı K İ 1 J I J ieynep tiftmll • 3» 30 50 da 55 39 29, Eaml 21 27 11, üsküTAN 148 07 40) Jarrj L e i ı s n m • Vaztteml Taparim tsç' Sıgnrtalan {8amaty») 31 63 50 dar 36 09 45 TeşlUcöy 73 ^4 30 Golf Şammjonu MUNtB ÖZKÜL (Karaca TlLN4L (44 93 06) 1 \adller yatrosunda) (44 66 66) Her Haydutu 2 Maceralar KraAKşam 18 de Pazarteal Iı (B Hopei 21.30 O» <ASK, & K A$k> K Emulye» Saotralı B «3 83 • U , BeleFATİH: (23 0171) tsplnozlar: ZAFER (44 93 06) 1 Kırk iye Zatutam » 43 1». PaEartesl narlo ber giln 21 D. Demlryollan Haydarpaş» 36 04 75 Kuçuk Anne (G. Arsoy) 2 OSKÜDAR: 8ultan Gelln re Ikı Gemı Yanyana (O. Gun6lrked 32 30 79. Denlzyollan • Ormanda. şıray). 49 18 9fl . (TatU g ü n l e n • 44 02 07) TEPEBAŞ1: (44 21 57) Topuzttfal?e MUdUrıueO (Patlh) 21 43 25 YENI AR 44 28 51) Casuslar Şehiı B s t l a n 44 42 33. T S » T » Tüllu (neı eOn 21 de). Macbetb Beldesı (R Fr) Bakırköy 71 64 66, Beyoglu 44 46 44. (Opera) Salı. Pcrsemdbe lan Bııet Satısı 44 47 90 Oenışma . YENI ATLAS (48 65 02) SuçBurgatad» 9) 83 03 öuyilKaa» Cumarteal 21 de. lular Aramızda (B Doruk) 44 02 96. Hav« Al&nl • 73 83 40 51 60 81. Oubuklu 68 00 01 • 60, TONİ KOMEDÎ: (44 04 09 YENI MELEK (44 42 89) 73 84 40. ErenlcOy • 55 SO 45. Hallç Denl» Dolap Beyglrl. 21 de On Emir (Ç Heston) Tartu«e 8au. Çarşamba TENt rAKSfM 144 3191ı harto h e t g ü n 16.30 Cehennem Arkadasları (S. I I I ™ ^| se>redi>ordu. Buyuk bir >olcu gemisi limana girmek için korfezin ağzmda beklemekteydi. «Ben burada doğdum. Burası benim memleketin. Korunmaja ihtiyacım yok» diye cevap verdi. Ricci «Fakat, bunda bir kotuluk yok ki, Luca sizin eski bir arkadaşmız. Size bir kotuluk gelmesinl istemediği için bizi yolladı.» dedi. «Ben onu herkesten iyi tanırun. Ona so>leyin bu işten vazgeçsin. Benim korunmaya ihtiyacım yok.» Ricci «I>i ama biz ona birşey sojleyemeyiz ki» dedi. «Yapacağımız şeyleri o bize soyler.» «Pekâlâ madem oyle burada kalacaksınız. Fakat, ben ne soylersem onu japacaksınız anladımz mı?» Ricci «Tabiî.» diye cevap verdi. «Çok iyi bir karar verdiniz.» Gino, kirli dişlerini gostererek «Luca buna çok memnun oiacak» derken Ricci «Iş çok kolay oldu Bu biraz tuhaf Işin içinde bir iş \ar galiba» diye duşunuyordu. (Arkası var) (Arkası var) I I I I I I I I I • l B H H I»^^^B İ^.»^Hİ ^ ^ • • ^^Hi M H İ ^^^B «.İ......B B H I ^^^^m ^ . ^ B İ^R. İİ^^H I^^H I^Hbtr •• • B Sinemalar: Sezm) YU.D1Z (Besiktas) (47 6^ 42) Çılgm Sevgili (G Peck) RT TUNCA (Gazıosmanpaşaı 1 Vurun Kahpeye (H. Koçyıjığıt). 2 Helâl Olsun Ali Agabey (A Işık) MELEK (Evup) Suçlular Aramızda (B. Doruk). Ş K : Erkek All (E. Kolçak). YENI (B Köv) (71 68 26) 1 Son Tren (T. Yiğıt). 2 Erkek Ali (E Kolçak). KADUÖV REKS: (36 01 12) Ask Hü zunleri. Tiyalrolar: AYSE İLE ALİ RADYO 15 58 Açılış 16 00 Şarkılar S Şengul A Şensoy 16 20 Dans muzıgl 16 40 Turküler geçidi 7 30 Açılış . Kısa haberler Tur17 00 Kapanış kuler 7 45 Hafif muzlk 8 00 Haberler 8 15 Çeşitll muzik A N KAR A 8 45 Salon orkestralan 9 00 Şarkılar 9 30 Sabah konsert 10 00 6 27 Açılış 6 30 Gunavdın Kısa haberler Kapanış. 7 30 Sabah muzlğl 7 45 Bu saba12 00 Açılış Kısa haberler O hm solistl 8 00 Haberler 8 10 yun havaları 12 20 Salon orkesHa\a raporu 8 15 Çeşıth melodltralarından 12 35 Kısa llânlar ler 8 30 O w n havalan ve şarkı12 40 Şarkılar 13 00 Haberler 'ar 1 00 Kapanı= 13 15 Keman sololan 13 30 Şarkı11 57 Açılış 12 00 Oğle tatıU İçin lar 13 50 Çeşitll muzlk 14 15 12 25 Kuçıık tlânlar 12 30 BeTurküler 14 30 Konçerto saatl ;aber ve solo şarkılar 13 00 Ha15 00 Kısa haberler . Kapanış berler 13 10 Hava raporu 13 15 17 00 Açılış Kısa haberler Ogle konserl 13 40 Sarkılar 17 05 Yurdun sesl 17 30 Şarkılar 14 00 Çeşitli solistler. çesitli melodl17 50 Kısa ilânlar Hafif muzik ler 14 30 Turküler 14 45 Şarkı18 00 Reklâmlar geçidl 19 00 Halar 15 00 Kapanış berler Gunluk olaylar 19 30 Kısa 16 57 Açılış i oo Teni plaklar ilânlar . Hafif muzık 19 35 Rad\eni melodiler IV 30 Incesazdan vo erkekler faslı 20 00 Turk saMahur faslı 18 00 Reklâm prognatçıları 20 30 Şarkılar 20 50 ramları 18 30 Yurttan sesler Orkestra rehberi 21 30 Kuçuk 19 00 Haberler 19 30 Sarkılar koro 22 00 Reklamlar geçidi 19 50 üykudan önce 19 55 Kuçuk 22 30 Fehml Ege oı kestrası 22 45 ılanlar 20 00 Kıbrıs lçm 20 10 Haberler 22 55 Ara melodilerl S ırkılar 20 30 Kuçuk konser 23 00 Senfonlk muzik 23 45 Dans 20 55 Kuçuk ilânlar 21 00 Mıkromuzlğl 24 00 Kısa haberler Kafonda t n a t r o 22 00 Hafif Batı panış muziği 22 45 Haberler 22 55 İSTANBUL İL R\DYOSU Hava raporu 23 00 Serbest saat 17 58 Açılış 18 00 Dans muziği 23 15 Opera albumünden 24 00 18 30 Caz dünyasmdan 19 00 Kapanış Küçük konser 20 00 Hafll muzik ANKAR4 İL RADYOSU 20 15 Badyo İle Ingllizce 20 30 Plâklar arasında 21 00 Sonat saati 16 57 Açılış 17 00 Brenda Lee 21 30 Muzlk dergisl 22 30 Çe«oylüyor 17 20 Dans muziği şitll müzlk 24 00 Kapanış 18 00 Akşam konserl 19 00 Caz İSTANBUL POLİS RADTOSU şarkıları 19 30 Almanca melodi(Kısa dalga 47 43 m ) ler 19 45 Radvo lîe Almanca 10 30 Açılış 1100 Şarkılar: Z 20 00 Oda müzlği 20 45 ÇeşitH Muren 1120 Emniyette beş da hafif muzik 21 00 Yenl dünyadan klka 11 25 Sevllen sesler 11 40 halk şar Uan 21 30 Gece konferi Tttrkfller: M. Akgttn A. Sea , T 22 30 Dans muzlğl 23 00 KaT e ı 12 00 Kapanış. panıç İ STAN 3Ü L LÜZUMLU\ TELEFON v ADRESLER İŞ SAATLERİ Hastaneler Polis imdat İtfaiye Tren • Vapur Uçak Pekâlâ bugün erk en çık, çiinkü akşama kadar beni de çalifftır mıyacaksan sonra.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog