Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

7 Arabk 1964 CDMHURtYET SAHtFE BEŞ Eski kıyafetlerinizi basit değisikliklerle ycnilemeniz mümktin Modanın sırlanm öğrendikten sonra, masrafsızca ve basit ilâveler sayesinde, bu kış modasına tıpatıp uygun kıyafetlere sabip olabillrsinlz.. Bütün mesele hilesini bilmekte.... ^WWW« Kış Için kıyaıetlerinisi hazırUdınız mı? Şayet bu arada, çok masraf olacağından dolayı modayı takibetmekten çekiniyorsanız, hiç telâşlanmayın... Moda •yaratıcılan, bu kı? modasınm sırlannı açıklayıverdiler ve hanımlara kolaylık olsun diye de, neler yapmalan lcap ettiğinl izah ettiler. Dior'nn bu kış için hazırladığı, Rus giyiminden ilham alan kıyafetlerini, eskl mantolannıı başta olmak üzere, diğer giyim efvalaruııza tatbik edebilirsiniz. İik iş olarak. mantonuzun eteğine koyaeağınız bant halinde kıirkü terain etmeniz gerekmektedir. Kurkiin cinslnin pek ehemmlyeti olmadıihnı, moda yaratıcılan ilâve ediyorlar. Mantolannızın duğmelerini sokün ve çift taraflı, örguden hazırlanmı;, düğtneleri ya kendinlı hazulayarak veyahutta, tıazır bulursanız satın alarak, mantonuzun önüne dikin. Çift taraflı olmalan şarttır ve Japon kimonolarının iliklenlşlerinden ilham alınarak hanrlanan blçitnler de bu arada taklif edilebilir. Bunlar, sadece ürt tiste gelmekte ve mantonun tam orta yerinde bir tek diiğme ile tutturulmaktadırlar. Suslu pusiıi bluzlar ise bu kıj çok revaçta Eski bluzierinize farbalalar ve bilbassa inci işleme II yaka ile kol kapaklan ilâve ederek, yeni modaya nyabilirslniz. Bu arada, kış geçer gefmes, ilkbahara, kıyafetlerin çok sade ve basit görunuşlere sahip olacaklan, moda yaratuılanndan nzan haberlerin arasında... Mektep kızı gorünüşü artık ortadan kalkmış durumda. Zarif ve kadınca kıyafetler, daima ön plânda geliyor. Beller, artık yerine gelmiş durumda. Ve hanunlara bir müjde daha! Genç görünmeye çalışmanız fart değil artık... Çocuksu ifade ve kıyafetler gözden btrden blre düşüverdi. Olgun bir kadın olarak, şık ve zarif gorüniışe sahip olmak, herşeyden önde geliyor. Saçlarda bile, kısa. diiz, mektep çocuğu biçimleri sona erdi artık. Yavaş yavaş bukleler bile ortaya çıkmaya başladı. Ondüleli saçlar, duz saçlarm yerini pek yakuıda alacağa benziyor. Bu yüzden de, boşuna »çlarmızı dıizleştirmeye çalifmayın. Bu yılın kif modasınm başlka özelliklerinden birisi kollan ve yakası yün örgıilü deri ceketler. »••••••••»••••••••••••••••••••••••••••••••••• İ:P7T Genel Müdürlüğündeni | Sınavla MüfeHiş Mnavini alınacaktır • Sınava girebilmek İçin Memurın >rı»Tmnnn<i»iH şartlan balz olmakla beraber, askerhgini yapmış, 30 yasmı bitlrmemiş Teknilc Üniversite ve teknik okullar ile Hukuk, Iktisat, Sıyasal BUgiler Pakültcleri ve tktisadl ve Ticari tlimler Akademilerinden veya bunlara muadil yabancı fakülte ve okullann btrinden mezun olmu; bulunmak l&nmdır Sınav 21 Aralık 1964 pazartesi gtinü saat 14.00 de Anka rada Genel MUdürlükte, îstanbtıl ve tzmirde P.TT. Bolge Başmüdürlüklerinde yapılacaktır. tsteklilerin 19 Aralık 1964 cumartesi günü mesai saati sonuna kadar, dilekçelenne ekliyecekleri nüfus hüviyet cüzdanı, diploma, askerlilc terhis tezkeresi veya btmlann noter tasdikli sureUeri ve bir adet vesıkalık fotograf ile birlıkte Ankarada Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığına, tstanbul ve İzmlrde P.T.T. Bolge Başmüdürlüklerine muracaatlan llftn olunur. Gayrimenkul Satış İlânı İSTANBLL İJOKtZLNCLı ll.KA Mfc.UL KLLÖt.NUAA li*«3/264 1 Emınonu, Hobyar Mahallesının Zaptıye Caddesınde 6, t kapı, 422 Ada, 9 Parsel sayılı 30.50 M2 mıktarmdaki altında dukkânı olan kârgır otelın 4/12 hissesı. 2 Eminonü, Hobyar Mahallesının Hamidıye Turbesi Sokagında 10, 12, 14 kapı, 422 Ada 10 Parsel sayılı 61 M2 miktarındaki altında iki dukkânı olan kârgır LETAFET Hanının 2/28 hissesi bır borçtan dolayı ıpotekli iken gayrimenkullerde mezkur merhun hisselerin satılmasına karar verilmistir Her iki gayrimenkulun vakıf tavız borcu alıcıva aittır fMAR DVRUMLARI : 1/500 mıkyaslı htanbul ımar plinında 9 ve 10 parselin tevhidi çartıyle ıskân sahasında kalan bu yer bo? arsasında nızami aydınlık bırakıldıktan sonra kalan kısımda 7 metre derinlık ve 18 50 metre irtifada bıtisık nızam ve civarı parapette ınşaat yapılmasına mu«aade edılmektedır. MEVKtLERt, EVSAF VE DEGERLERt : Gayrimenkuller Eminonundekı Hobvar Mahallesının Mimar Vedat Caddesinde olup 9 parsel, dukkânlı bır kârgir hanın bir kısmı, 10 parselde 9 parsele bıtışık olup dukkânlı ve kârgır handan ibarettir. Gayrimenkuller Dorduncu Vakıf Hanı ile Yeni Postane arasında uzanan cadde üzerındedır 9 parseldeki bına 31 50 M2 plânında olup altında 6 ve 8 kapı No lu bır dukkânı ve bunun ustunde mucavir 10 parseldeki yapının mprdıvenlerınden faydalamlan ve ust uste bulunan uç odayı ıhtıva etmektedır. Yapısı tam kârgır, doşemelen çehk putrelli kârgır olan bu bınanın alt katında bır vıtrınlı bır kapıh ve buyuk plânlı olan bu dukkânın cephesi çelık ıstor kepenkli ve zeminı ahşap kaplamahdır. Bu bınanın birınci katındakı odada tesbit esnasında kapalı olduğundan haricen ıncelemede buyuk plânlıdır. 2. katındaki oda da dahılen basit bolmelerle teçhız olunmuştur. Üst katında da bir oda mevcuttur. 10 PARSELDEKİ BİNA: Bunun zemın katındakı 10 kapı No.lu bır kuçuk matbaa olarak kullanılan zemini ah^ap doşemelı olan bu dukkânın kuçuk bir vıtrini ve cephede ıstor kepengi vardır. Bu katın ortasında iki kanatlı çelik doğramalı han kapısı ve u*t katlara çıkan beton mozaik merdiven yer almıstır. 10 parselın dığer yanında da 14 No.lu baklavacı dukkânı bulunmaktadır. Bu dukkârf kıracısı tarafından luks denecek şekilde dekore edilmiş ve zemini cam mozaıkle ve duvarları ahşap lambirilerle kaplanmıstır. Altında karanlık ve kuçuk bir bodrum hücresı olan bu dukkânda su ve elektrik tesısatı vardır. 1. kat 20 basamaklı merdıvenle çıkılan bu katta bir kondor arkadan hava ve ışık alan bır hole cepheye nazır cumbalı iki büyük oda olup yandaki buvuk oda diğer katlarda olduğu gıbi dahilen ikive avrılmıstır. Ortadakı oda diğerleri gıbi volta tavanlıdır. Bu kattaki koridordan 9 parsele ait odaya da geçilmektedir. Bu binanın ıkınci katı ile üçuncu katı da aym plândadır. üst kat daha alçak plânhdır. 9 Parselin tamamına 130 000,00 TL., 10 Parselın tamamına 250 000 00 TL. kıymet tahmin ve takdir edilmekle, Karar dairesinde tstanbul, Adliye Sarayı Satış mahallinde 11/1/1965 pazartesi günü saat 1516 arasında açık artırma usulü ile satılacağı, artırma şartnamesl memuriyetimızde herkesin gönip okuyabilmesi için 1963/264 dosya numarası tahtında 30/12/ 1964 tarihinden itibaren açık bulundurulacağı, artırmaya iştirak etmek istiyenlerin muhammen kıymetin O'o7 5 u nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunun iraesi gerektiği, ipotek alaeakhlan ile irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul uzerındeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddıalarını işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müspıtelenyle birlikte Memuriyetimize bildirmeleri, aksi halde hak!an <apu sicili ile sabit olmadıkça paranın paylastırılmasından hariç v^lacakları, gayrimenkulün tâyin edilen zamanda üç defa nıda oluiıiuktan sonra en çok artırana ihale olunacağı ancak arc tınlan bedel muhammen kıymetin ,i75 ini geçmezse en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere on gun daha temdıtle mütesadif 21/1/1965 perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak ikinc\ artırmada paraya çevrilmesi ve paylaştırılması masrafları mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle en çok artırana ihale edileceği, böyle bir bedel elde edılemezse ihale yapılmayıp satış talebinin dusüruleceği. gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veva verilecek müddet içinde ihale bedeli ve tellâliye rüEumunu vermezse ihale kararı feshedilerek kendinden önce en yuksek" teklifte bulunan müşteri arzettiği bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılarak en çok artırana ihale edileceği, iki ihale arasında doğacak fark ve günlerin »o5 ten hesaplanacak faiz ve dığer zararlar hükme hacet kalmaksızm ilk alıcıdan Memuriyetimizce tahsil olunacağı, artırmaya iştirak edenlerin artırma şartnamesini okumus, lüzumlu malumatı almıs ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunacaklan, daha fazla malumat almak istiyenlerin 1963/264 numara ile memuriyetimİ7e muraeaat etmesi ilân olunur. CBasuı 22030/14923) KIŞ SEZONU DOLAYISİYLE I BUZDOLABI ARÇELIK ALANLAR ARASINDA HER AY BİR ÇEKİLİŞ YAP1YOR VE •••••••••••••••••••••»»•••••••»••»•»•••••»••« (Basm 22647 A. 13709/14932) Cekmece Niikleer flrastırma ve Eğitim Merkezi Müdürliiğünden: V Araştırma Merkezımızde çalıştınlmak tızere bır erkek kımya mühendısi veya kimya lısansı mezunu alınacaktır. A daylann kımya literaturünü takip edecek kadar tngılizce bilmeleri, 35 yaşını geçmemiş olmalan lâzım olup askerlik görevlni yapmış olanlar tercih olunacaktır. îstekUlerin en geç 20 Aralık 1964 tarıhıne kadar Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğıtun Merkezi, PK. 1, Hava Alanı adresine başvurmalan rica olunur. (Basm 22865/14925) APARTHAH OTOMOBİL SEYAHAT hediye ediyor önümflzdeki çekiliş 25 Aralıkta. Şimdi alanlar bem bu çekilişe, hetn de Ocak, Şubat ve Martta yapılacak çekilişlere katılarak 4 defa şanslarını deneyebilirler, RFFA her ay Oevlet Orman İsletmesi Kozan Nüdürlüğünden 1. İşletmemızın Kozan son deposundan 9.108 M3. 1 Sn. N. boy çam kerestesi 459 lıradan 26 934 M3. 2 Sn. N. boy çam kerestesi 363 lıradan 15.832 M3 3 Sn. N. boy çam kerestesi 270 lıradan 9.732 M3 2 Sn. K boy çam kerestesi 270 liradan 4.167 M3. 3 Sn. K. boy çam kerestesi 220 liradan 1.338 M3 2 Sn. K. boy sedir kerestesi 270 liradan 150 508 M3. 2 Sn. K. boy çam tomruğu 225 liradan 4 partı 57.191 M3. 3 Sn. K. boy çam tomruğu 162 liradan 48.925 M3 2 Sn. çam maden direği 154 liradan 6.400 M3. 2 Sn. sedir maden direği 154 liradan 499.414 M3. çam sanayi odunu 140 lıradan 19 parti 79.424 M3. çam sanayi odunu 126 liradan 3 partı 85 853 M3. çam sanayi odunu 86 liradan 2 parti 32.820 M3 sedir sanayi odunu 140 lıradan 636 ster kabuklu çam sanayi odunu 63 liradan 12 parti 53 ster kabuklu sedir sanavi odunun beher steri 63 liradan 1 partı halinde 16 12'1964 çarşamba gunü saat 14.00 de Işletme Müdürlüğü binaslnda toplanacak komisyon huzurunda açık artırma suretiyle saülacaktır 2 Ahcıların 16/12/1964 günu saat 12.00 ye kadar almak istedıkleri partılerin geçici teminatlannı vatırmalan şarttır. 3 7, 8, 10, 11, 24, 25. 26, 27; 28: 29; 30; 31; 32; 40; 41; 42; 43; 46, 47, 48, 49 ve 50 numaralı partiler muhteviyatı emvaller yanık sahadan istihsal edilmiş olduğundan bu partılerin ıhâlesine Kozan kazası dahilindeki hakikî veya hükmî şahıslar iştirak edemezler. 4. Sanayi odunlarının ihalesine ancak anbalâj sandığı imalâtçüarı iştirak edebilirler. Satışa iştirak edecek olanlar imalâthanelerinin faal durumda olduğunu hangi çeşit ımalât yaptığmı ve senelık kapasitesini gösterir mahallî Orman İşletme Müdürlüklerinden alınmış bir vesikayı ibraz etmeleri mecburidir. Bu vesikayı ibraz edemeyenler ihaleye iştirak edemezler. 5. Satışa ait şartname, eb'at listeleri Orman Genel Müdürlüğünde, Adana Orman Başmüdürlüğünde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Elâzığ. Antakya, Osmaniye İşletme Müdürlüklerinde, Kayseri, Ceyhan Orman Kâtipliklerinde ve isletmemizde her gün normai mesaî saaÜerinde göriilebilir. 6. Taliplilerin belirli gün ve »aatte teminat makbuzları ile bilnkte komisyona müracaatlan ilân olunur. 4 125.000 lira değerinde Apartman Dairesi Ford Taunus Aile Arabası Seyahat talihlisi, dilediği takdirde 2 kişilik Uçak bileti ve 400 dolar karşılığını nakten alabilir ARCELİK PİYASANIN EN İYİ BUZDOLABIDIR: Arçelik, kalite bakımından en üstün ve kalitesine kıyasla fiat bakımından en uygun buzdolabıdır. Daimi yedek parça, kalifiye servis, her ihtiyacınız olduğunda size muhatap olabilecek Arçelik gibi dev bir müessesenin gerçek garantisi. Arçelik alıcılan için eşsiz avantajlardır. 10,2 AYAK: Peşin: 2.900 lira Taksitle: 3.700 lira (300 lira peşin, bakiyesi ayda 200 liradan 17 taksitte) 8 AYAK : Peşin: 2.500 lira Taksitle: 3.200 lira (225 lira peşin, bakiyesi ayda 175 liradan 17 taksitte) i Konya Çimento SanayiiA.Ş. deı: Pabrütamıa 1965 yılında çimento alpariçi vermek lstiyen satıcı TS hususl ihüyaç sahiplerinin en geç 20 Arauk 1964, resml sektör, iktisadl devlet teşekkulü ve belediyelerin en geç 15 Ocak 1965 tariMne kadar Fabrikarruza müracaat ederek taleplerinl 12 aya tevzi edllmls şeküde bildirmeleri gerekmektedir. Postada ruku bulacak gecikmeler v» bu tarihten sonra yapılacak taleplerin dikkate alınmıyacağı llgüüere önemle duyurulur. ARCELİK BEKO TİCARET A. Ş. Istiklâl Caddesi 349, Beyoğlu, Tel.: 49 35 00 GeneJ Sfttıcılan I BURLA BİRADERLER ve Şsı. Hezaren Caddesi 6163, Karaköy, T e l 44 47 20 L x vm (Faal: 11107 14911)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog