Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makale



Katalog


«
»

»AHtFE DÖRT CUMHÜRtTET 7 Aralık 1994 Hukukta yenilik Yazan: Hamdi VAROGLU Btr haber dolaşıyor Hukuk dilinı, Arapça ve Farsça kelımelenn istüâsından kurtarma yolunda adımlar atümaya başlainıs Genç, yaşlı bütun hukukçular, Bir dıl işınden zıyade bır hukuk i$i karşısında bulunuyoruz Suçlunun, Uk oturumdan sonra gıyeceğı hukmün, bır üst mahkemeden geçmesı, bır nevı temyız ks ranna bağlanması, yetrnezse bır de CEUSI GUZEV. ANNEJ. ANNE..! AL BENI "SENIN ANNEN FILAN BABAN FALAN I ••• ı OYSA Jlfö HLAN \ARD1, IAIAN DUzgun çarşaflar. Beyaz gömlekM ıki bekim hanım Uç hekınoi var Yuvanın, bın gece çalışıyor Beyazlı hemşıreler ve havada ezık, ezık, yapışkan bır koku Sıcağı gor dükçe yayılmış Doktor Mesut Savcı günde 3000 bez yıkanıyor, d«mıştı Günde bır saat su veriliyordu Yuvaya Artezyen vardı da duru mu kurtanyordu Ama, bu ağdalı koku durumun pek de kurtulmadığını, daha kapıdan, ilân ediyordu. Beyaz gomleklı hekimler karyolaları dolaşıyorlardı, beyazlı hemşıra ler yokluyorlardı bebeklerı Kendl alın yazısına bırakümış ınsan yavrusu ıçın ruyadan da guzeldl bıltun bunlar Ama ne pembe pembe uyuyan bebekler vardı, ne havada bogum boğum kolların, bacaklann keyfi, ne de gülücukler Arada bır vızıltılar geliyordu Soluk, yorgun, küçucük golgelere benziyordu bebekler Korpe yaşantının sevmci ye nne dertli bır şey çöküyordu içlraıze *** Bahçe guneş, salıncaklar, trapes ler, tahtaravallı, arkadaş, istedi^ın kadar arkadaş Oyuna çeken, baştan çıkaran şeyler Ve uç, dört ya şındakı, ılk oyun çağmdakı onlarca çocuk küskün gıbi hepsıne Bır ilgısızlık, bır bağsızlık Bır şaşkın, tedirgm, havada yaşar gibi hal. Başka yerde bu yaş çocuğunun oyununu seyretmeye doyum olmaz. llk arayışlar, buluşlar, yaratıslar. Kaşla göz arasmda afacanlıklar Na ler yapmaz, nelerden oyun çıkarmajs kl bu yaşta çocuk Ne bitmes, ne bilmeceli meraktır onunki Bu tatlı, aç merak bu bahçeya uğramamış Burada çocuklar, içinde yaşadıkları dünyayı sezmek, avuçlarında ilmık ılmık çözmek istemıyorlar Yalrız foto muhabıri ar kadaşla benim yanıma sokuluyorlar «Al benı, beni, benı » «Beni, bem, benı » Bütün ıstedıkleri kucak Bırinı alıyorsunuz kucağınıza, beşi bırden kucaklannıza sanlıyor Eğılıp kucaklamak istiyorum, kat kat kol dolanıyor boynuma Yere yuvarlıyacak bır kuvvet yaratıyorlar Kucak kucak Yanaklarını kovuyorlar yanağıma bır çıft kol, bır çıft 1 daha, bır çıft daha «Anne1 Anne Anne1» Açken de daha fazla çırpınmaz çocuk Alıp tahtaravallıaydınlatabılecek mıyım9 ye bindlrıyorum, hala kollan boy* * * llk gorduğüm yer Bebek pav numda Her şeyın ustünde anne oz yonları 0 1 yaşları arasındaki ço lemı Tek ilgl, tek heyecan, tek cukların yen Bol ışıklı salonlarda erişilmeye değer şey kucak. Tek 1 sıra sıra, ufak, beyaz karyolalar soz «Beni al, benı » Röportaj: NEYYIRE KOÇER Bır gun, bır genç mühendıs gelır çük insanm dramı Arşivin büyuk Çocuk Yuvasına «Hayal meyal ha deftennde bır kaç santimetrecık tırhyorum, der, boyle btr yerde bu her çızgı çerçevesmde ayrı bir yüdüm ben Yeşılhkler vardı Bu dram Kaldırım kenarına, kapı dıpmutfak yoktu burda Küçük bir kız lerıne, lâğım çukurlanna, hastane vardı, gızli gızlı doverdım Adım lere, cezaevlenne, ölum döşekleri şu, annemin adı C Babamınkı ne dayanıyor ucu Hepsi de degiş V Kimım ben' Kımm nesıydım'» mez olçulu, katı sozlerle baslıyor Kayıtlan araştmrlar Kadın ıkız «Genel Merkezın emriyle alınmışçocuk yapmış, veremden ölmüştur tır» Sonra, bir kaç satırda koca Baba çocuklara bakamamış, Yuva bır facıa Kımınin ustünde bir yu ya bırakmıştır Yuvada okul çagı varlak damga «öldü» anlamına ge na varan oSlan bır \iırda gonderıl lı\or Ba'pladığı yerde bıtıvermış hı bu çabayı övuyorlar, tasfiyeyi lü istınaf hükmu alraası şart ımnlu buluyorlar, şımdlkı hukuk Ta kı, hukukî terımler de, konuşdılinden, dâvacının da, d&valırun ma ve yazma dilının uğradığı hü da, hakımln. avukatın, zabıt k&tıbı cumlara, tenkıdlere, aleyhtarlıklara nin de sekvacı oldugunu soyluyor uğramasın ve uydurmacdann elinlar de oyuncak halıne gelmesın. Dıl, ber alanda buyük değışıklıkArapça ve Farsça kellmeleri, gelere uğrarken, hukuk dılırun yenn lışı güzel yanyana getırıp faili, mefde sayması elbette yersız Değışen ulü, bağlantılan, başlangıçlan ve hayatın gıdısıne uyma, elbette sonları yerli yennde, son derece »art derlı toplu, mükemmel cümleler ya Ne var kl hukuk bambaşka şey parak cıddi cıddl okuyan bır dosHukukta «teptım keçe oldu, sıvrüt tum vardı ki, bu sekilde yaptıgı tim külah oldu» tertıbl bir dil de cUmlelerle uzun uzun nutuklar çeğışıkhğı, eskı hayatı da berbat e ker, dinlıyenleri karar geçirirdı Bu den bir netice lle karşılaşmamıza cümleler meselA şu tıp şeylerdi •ebep olabüir. «Tahtelbahır butun balıklann öte yandan, adllyede işi olan va şeraiti hayatiyeleri hakkındaki etendaşlann, yabancı kelımelenn lektrıkt nizamatı ahireden aldığunız çokluğu ytızünden, dâvalarından siyasl tecrübelere göre ulemayı nahlç bır şey anlıyamadıklan, genç tıka şu ahkâmı saliseyı çıkanyorbukukçulann, yıne bu yuzden, bü lar» yük güçlüklerle karşılaştıklan, inBu mükemmel zırva orneğıjle kâr edılemez bir gerçek Ama, hukuk terünlerlni bır hu başlıyan hıtabeleri bazan delı saçkuk bilginleri surasından geçirme malarının bırer şaheseri olurdu. den değistirmeye kalkar, hukuk ft Bir gun, kahvede, ukalâlığıyla tallmi yerine, zamanımızda saymakla nınmış bir balık meraklısınm yanm tükenmıyecek kadar fazla olan dıl saat atıp tuttuğu yâvelerı dınledikbılglnlerınl bu işe memur edersek, ten sonra, bır yanm saate yakın rnevort nii«ıimiK tabirlerin yerine, da kendısi ona uzun bir nutuk çekEmekleme çabası ber kafadan çıkan sese uyup uy miş, muhatabını ağzının içıne bakdunna laflan zorla dıle sokarsak, tırmıştı Kelımelen bır zincirin mış, kız geride, Yuvada olmüştür. kAye Damgalar, flamgıtlar Klmkorkanm, ortaya çıkacak keşmeke baklaları gıbi birbırıru tutan, fakat Genış bir neies alır muhejıdıs dıler, kimindıler? hlç manası olmıyan cümleler yıgısin içinden sıynlmak busbUtun güç *** nını sonuna kadar dinleyen adam Arar, babasıru bulur: Baba yeniden clacaktır Yuvayı ük gördüğüm geo8 gözum cağız bu talakat karşısında meat ol evlenmış, yabancı olmustur Olsun, «tzale1 sUyu» dan «ızalei biknte artık onun da herkes gıbı adlan kadar bütün hukuld ve cezal k o muş sonunda şöyle mukabele et belli bır ana babası vardır Yıllar uyku tutmadı Parmaklıklı kapı açılınea alabüdıgıne geniş, bakımlı mıştı nuları Arapça veya Farsça tabirleryılı içini kemiren kuşkunun elınden bu bahçe senlıyor onümtoe ve yo Haklısın beycağzım, gelgelelim, le anlatan bır hukuk dılini kökunkurtulmuştur kuş yukan tertemiı bir yol uzanıden değıştırmek değme babavığıdın kime anlatırsın' Başka bır gun, otuz yaşlarında yor Yuvaya dogru Yuva Yamaçta, harcı değil Hukuk dilini sadeleştiEskı hukuk terimlerı gıdıp yemrirken, yabancı terimlerı, birer suç len gelır de, öz Türkçe yerine uy bir genç gelır Yakışıklı bır genç türlü bıçımde bir kaç bina. Yazdan bır gun. Nereye dönaen lu glbi karşımıza almak, birer suç durmas\on Türkçe ile karşılaşırsak ıBen burada büyüdum, bunu büı hı glbi, hatır gönlll tanımadan sor onlan dınlıyenler de bdyle bir hü yorum ama kımım' Kımdı benim ışık Işık ve sıcak Taşlar bıle ya7 şıyorlardı sankı Oyundan coşmuş, annem babam » guya çekrnek zorundayız küm verebiİlrler diye korkanm. Kayıtlara bakıyorlar «Senın an yasamaktan coşmuş çocuk sesleri, nen filân, baban falan Ikısı de tra duyacagımı samyordum Oysa gbs fik kazasında ölmüşler » Genç a kamaştıran bır beyaz sessizlige yal dam rahatlıyor ölmüşler ama ad nız kundak bebeklerinin ağlamalan lannı bırakmışlar ya Ovsa ne fı damlıyordu dertli dertli Bir hastal&n vardır, ne de falan Bır aksam neye çıkar gıbiydi yol Yine de ken vakti onu Büyuk Mıllet Meclısi dımı avutuyordum, neşe lçerdedir tor nın önünde ktıhdakta bulup getırmış diye Bankarmza aıt olup, asağıda cinslen yazılı rantabılıte«1921 tîazıranında bir gun, Ata nm lerdir Yuva Müdürü Dr Mesut Sav sini kaybetmış denız araçları, kapatılmış zarf içınde teklıf cı bunlan anlatırken âdeta heye türk Istıklal Savaşında şehit düşen da. da, almak suretıyle ıç pıyasaya satılacaktır. Bu satıs. içın son canlanıyordu «Yuzune karşı nasıl, lenn çocuklarının korunmasuıı em ken, teklıf verme tanhı 21 aralık 1964 dur Fazla malumat ve sen gayri meşru çocuksun, derdık reder On iki ıdealist ınsan HakiAslında bu çocuklann da tıpkı o mıyetı Mıllıye gazetesinin bır odasın sartnamesı Bahçekapı 27 Mayıs Handa Malzeme Mudurbürleri gıbı bir ana babası var Gay da toplanırlar 25 er lıra bağışla illc luğunden alınabılır. n meşru olan hâdısed'r, çocuk de yuva lonunu kurarlar 1921 Ekiml1 Adet Romorkor (Bozcaada) ğil, derim ben bır fark yapmak is nın ılk gunu Hacı Musa mahallesın 1 » Saç duba de ılk yuva açüır 30 40 çocukla tiyenlere » 1 ı Tenezzuh motoru Artık çocuk dAvası ele almmıştır *** Mıllet Meclisınde bu konu ustünde DENİZCİLİK BANKASI T.AO. Ankarada, Keçioren Ataturk Ço durulur Yuvaya gelir kaynaklan cuk Yuvasından 43 yılda gelıp ge araştınlır Vakıflar tesıs edılir 1925 (Basın 22902/14936) çen on binlerce dramdan bir yap e kadar surer bu 1926 da Yuva Ke rakcık araladık On binlerce ku çıorene teşınır O günden sonra de vamlı bir gelısme Fuat Umay (Kuruculanndan) pavyonu, kolej, karantına bınalan, mutfak, büyuk salon, marangoz atelyeleri, ambarlar eklenir Bugun 39 bin metrekare arazı ıçinde bır sıte Kapasitesı 600 çocuğu buluyor ama, mevcudu 400 çocuk » Bunlan bana nazık bır idare adamı sabriyle tane tane sayan Yuva Müdurü Dr Mesut Savcı'y»: Bir ricam var, dedim, ben Yuvayı gezip görmek değil, yas&mak ıstiyorum Büyuk bir anlayış gosterdi, dok Deniz Araçları Satılacak Kimsesiz ysvnılar arasında Evunmış gıbı dolaştım Yuva her yerinde Saaüenm, günleakıp gitti 400 çocugun yanınBahçede, balkonda, karantına yataklarmın basında, yıyip içer yatarken, uyurken yanlann daydım Gulüp oynarken diyemıyo rum Çunku bu çocuklann bızim bUdiğimiz, tattığımız gibı, bütün ço cuklar gıbi ne guldüklerini gördlim, ne de oynadıklarını Bunun nedeni derınlerde Bılmem bır damlacık PİVALE MAKARNASI 4 Aralık 1964 giinü İzmir 2. ci Noteri huzurundaki çekilişte: 10 000, TL. Ender Ekbul îstanbul 5M0, TL. Ekrem An Îstanbul 2.500, TL. Nurten Özsoy İzmir Sueda Akalp îstanbul 500, TL. Mebrure Saygın, Îstanbul Kenman Gorkey, Babae«kı Nejla Kırmızıhoğlu Bolu Samıme Sencer, Izmıt Gunseren Asgun Yalova 100, TL. Metın Turgut, Eskışehır Valerıan Rzeckı Îstanbul Sacıt Haydar, Îstanbul Ibrahım Suculca Îstanbul Aysel Ekmekçıoğlu, Îstanbul Alı Tahır Tıpı, Îstanbul Hıdayet Dırgın îstanbul Kerıman Çıt, îstanbul Jale Berkcan, Îstanbul Remzıve Gundoğdu îstanbul Reşıde Dıkıcıoğullan, Bursa Haraçya B Kuzuman î«tanbul Mufıde Kurçer, Îstanbul Mustafa özhan, Îstanbul Mehmet Teoman Bursa Leylâ özkan, Îstanbul Sevgın Maltepe, îstanbul Vıoletta Ventura, îzmır Cahıde Ant, îetanbul Vurujun Uğuçgan, îstanbul Senıha An Îstanbul Katmna Ventura, Izmır Selâhattın Tufekçı Samsun Ahmet AyMİdız, î«kenderun Zehra Pekguzel Îstanbul konu veresim: Ayhan Başoglu 1 2 1 234 5 6789 Satıcı İkramiyelerinin çekilişinde de 2^S00, TL. H îbrahım Kılıçarslan, îzmır 500, TL. Huseyın Dolen, Gemlık Nıjazı Turan, Îstanbul 250, TL. Apdullah özdenız, Ankara Vural Oktav, Adana Mah Mes Dz Bnk Mensupları îstıhlâk Koop, Îstanbul Recep özçakar, Adapazarı 100, TL. Rıza Feyyaz, Levent Çarşısı Husejın Uğuz, Îstanbul M Nejat Tuzun, îzmır Tulun Foçalı, Izmır Burhan Cahıt Kumral, Gemlık KAZANMIŞLARDIR. İKRAMİYELERİ ADRESLERİNE GÖNDERÎLECEKTtR. (Reklâmcıhk: 4563/14920) 1111111 3 4 5 6 $ 11 1 SOLDAN SAGA: 1 Hayvan ve>a duşman tuzağa duşurmek ıçm tertıp yapan (ıkı soz) 2 öğretım yerı yaptınp onu çahsır hale getıren (ıkı soz) 3 Cuma gunlerı oğle zamanında mınarelerden venlen, sızın benim gıbı ınsan 4 «Hoş ve guzel lâtıfe» anlamına ıkı soz 5 «Hepsını elden geçırıp hesaba vurur» manasına bır çekım doğu kuzey kom şumuzun halkından. 6 Orta hararet derecesındekı bolgeler coğraf vada bo\le adlandınlır, hayatın ka>nağı olan maddelerd«n 7 01memek 8 Yurdumuzun koruvucusunun varısı, ıplık sarılmaya mahsus araç 9 î? goren cansız tertıbat TUKARIDAN AŞAGlYA: 1 .Su\u sıkıldıktan sonra gerı>e kalan kısmı mevcut değıl» kar şılığı ıkı soz 2 Baskasına zorla akıl ogretmeğ» kalkanlar (çDğul). 3 Bostanlara jazın bu hareket tatbık olunmazsa mahsul vermez. 4 Gıtmek ıstedığı >ere varamama 5 «Bas» ın jarısı, ka%bolan şeyı tekrar »le geçırmeğe çalış1 23456789 mak 6 Hava gemısı, bır er • kek adı. 7 Ka ranlıkta gemılere yol goster»n araç, kazava uğrıvanlara radyo ıle aranılan 8 '•anfco t.ıııniıaı. Bızı dun\ava ge halledllmls »ekll tıren, kafada bu lunması gereken bır çesıt Hmd hu kumdarmın \an«ı 9 T»zgâha konulmak uzere ustune ıplık sarılnu» »raf. i u Sizin de iştirakinizi bekliyor, bol şanslar diliyoruz. Maktaş Makarnacılık ve Ticeret T.A.Ş. PİVAIE »""••" 4O Sabri Bey Rusyada Hikov ile görttştü Zıraat Vekılı Sabrı (Toprak) Beyın Rusyada yapüğı son seyahat munasebetıyle TurkRus dostluğunun gun geçtıkçe kuvvet bulan tezahurlerıne şahıt olmaktayız. Rusya hukumeti ve bıttabı Rus efkârı umumıyesi Musul meselesınde bizimle beraberdır. Sabrı Bey Sovyet Komıserler Şurası Reısı M Rıkov ile gorüşmuş \e bu goruşmede ıki devlet dostluğunun esaslan belırtılmiştır. General Gamelın Rıkov artan natlar karşısında Şehremanetı mufettışlerı derhal faahyete geçmışlerdır Sofyadan bıldınldığıne gore, Bulgarıstan Başvekılı Sobranıye Meclisınde u^d ettığı bır nutukta Turkıye ıle olan munasebattan bahsetmış ve demıştır kı « Turkiye ıle ücarî ve sıyasî sahada tabıî munasebet tesıs ettık. Bulgar tebaasına yenı Turkıye topraklarında ıktısadî teçebbüsatta bulunmak ımkânını bahşeden muteaddıt mukaveleler ımza ettık. 7 Aralık 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Suriyede muharebeler şiddetlendl Surıyede şıddeth muharebeler cereyan etmektedir. Alınan bır habere gore, Fransız kıtaatı kumandanı General Gamelın Sunyedekı Askeri Kıt'alar Kumandanhğına tâyın edılmıştır. Bır haftadanberı devam eden şıddetlı lodos fırtınasından sonra suhunet bırden bıre sıfıra inmıştır. Bu hâli gören oduncu re komurculer fıatlara zam yapmayı fırsat bılmişlerdir. Alabıldığme Bulgar Başvekilirün sözleri Sühunet birdenbire düştü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog