Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

T Anit/k 1964 CUMHURfTET SAHİFE ÜÇ DEAN RUSK GROMYKO GÖRİJSMESİ Birleşmiş Milletler, 6 (AP) B. Amerika Dısisleri Bakanı Dean Rusk dün B. Amerikanın B.M. merkezinde Sovyetler Birliği Dısisleri Bakanı Andrei Gromvko ile silâhsızlanma meselesi, Avrupanın durumu, Laos ve çok taraflı NATO nükleer vuruş şrücü gibi çeşitli konuları görüşmüştür. Vietnamda harbbaşladı İLK ÇARPIŞMADA YEDİ AMERİKALI "MÜŞAVİR,, ÖLDÜ Saygon 6, (A.P. a.a. Radyolar) Büyük bir hüküraet kuvvetinin Viet Cong komünist gerillalarıyla çaıpışmasıru mütaakıp bu sabah Vietnamm Ça Kay yarımadasında büyük bir savaşm başladığı bildirilîniştir. Amcrikalı bir sözcü, her iki tarafın da ağır zayiat vermekte oldıığunu söylemiştir. ce öldürülmesi olayı ile ilgili oîaTokyo, 6 (a.a.) Japon Hukürak tevkif edilenlerin sayısı 21 i meti Komünist Çin'e günde 50 ton bulmuştur. Bu 21 kisi arasında. plâstik madde imal edecek kapasiPhiladelphia şerifi. yardımcısı, bir tede bir fabrika inşası için tezgâhpolis memuru, şehrin ileri gelen lar satmayı kabul etmiştir. bazı iş adamları ve bir din adamı Komünist Çin 30 mılyon doiâra j Görüşmeden sonra Gromyko, bu mevcuttur. Tevkif edilenlerden Hükümet kuvvetleri şimdiye kadar ikisi müstesna, diğerleri kefaletle satın alacağı tezgâhların borcunu toplantıda «bir sonuç elde edilî birkaç yılda ödij'ecektir. Japonya 74 zayiat vermişlerdir. Bunların amedifini» ve Avrupa ile dünya geçen yıl da Komünist Çin'e oo6 rasında 7 Amerikalı •askeri müşavir» serbest bırakılmışlardır. meselelerine dair muhtelif kode vardır. 23 hükümet askeri çarpış j Medeni haklar savunucuları. bu faizle 5 yılda ödenmek üzere fabnuların ele alındığını söylemişmada ölmüştür, geri kalanı yaralan : yıl 21 haziranda Mississippi eyale rika tezgâhları satmıştı. tir.. mıştır. ] tindeki bu küçük şehrin yakınlaIki saatlik toplantıyı mütaakıp Sözcü, hükümet kuvvetleıiyle ge rında öldürülmüşlerdi. Gromyko gazetecilere, çok tarillaların dün gece çarpışmaya başraflı ve karma mürettebatlı NAladıklarmı ve harekâtın bu sabah ! TO nükleer vuruş gücü tasarıda devam ettiğini söylemiştir. sının da görüşüldüğünü teyid Dün gece yarısı Tra Vinh'te Ame [ VVashington 6, (a.a.) Amerika etmiştir. rikalıların bulunduğu bir yere atıSavunma Bakanı Robert McNnmalan bir el bombası iki Amerikalının Rusk da gazetecilere, Gromyko ile ra, dün Başkan Johnson ile yaptıyaralanmasma sebeb olmuştur. Tunus, 6 (a.a.) Bir hafta süre ğı iki saatlik görüşmeden sonra çeşitli dünya meseleleriyle NALondra, 6 (a.a.) Muhafazakâr General Maxwell Taylor ile Tunus'u resmen ziyaret etmek Amerikanın önümüzdejsi yılkı sa TO tasavvurunu ele aldığını, Saygon'a döndii te olan Fas Kıralı Ikinci Hasan, vunma bütçesinin 50 milyar dolargörüşmenin bir neticeye bağlan «Sunday Telegraph» gazetesi bu Amerika'nın Saygon büyükelçisi dün akşam Tunus Başkanı Habib dan madığını ve her halde bir top sabah yayınladığı bir makalesinde, daha az olacağını söylemişlantı dafaa yapılacağını sandığı General de Gaulle'ün geçen hafta General Maxwell Taylor, Washing Burgiba tarafından şerefine veri tir. nı söylemiştir. Rusk, dünkü gö Ingiltereye Amerika ile özel bağ ton'da Güney Vietnam'daki durum len yemekte Tunus'u memleketi Özellikle bazı üslerin ve askeri rüşmede Birleşmiş Milletlerin larını feda ederek.. «Avrupayı seç hakkında temaslarda bulunduktan ile daha yakın işbirliğine çağırmış tesisleıin kapatılması sayesinde nıesi» yolunda iki defa çağırıda bu sonra, bugün vazifesi başına dön tır. Kıral Hasan, iki memleketin malî bubranından veya Vietbütçenin bu seviyede kalabileceğinamdaki harbten bahsedilmedi lunduğunu ileri sürmektedir. Bu müştür. General Taylor yarın baş ortak mücadele ve amaçlar dola ni belirten McNamara, bununla be çağırıların General de Gaulle'ün bakan Tran Van Huong ile görü yısiyle birleştiğini, Magribe giden raber, savunma bütçesinin evvelce, ğini de bildirmiştir. iki sözcüsü tarafından bildirilmiş şeceğini ümit ettiğini söylemiştir. yolda birlikte yürüyeceğini söyle tesbit edilen bir seviyeye göre âÖte yandan Vietnam'daki Ameri miştir. olduğunu, Fransa Dısisleri Bakanı yarlanmadığını belirtmiştir. Couve de Murville'in geçen pazar kan özel kuvvetlerinin bir mensutesi akşamı, Fransa'nın Avrupanın buna Amerika'nın en büyük askebirliğinin kurulması faaliyetlerine rî nişam olan «Kongre Şeref MaIngilterenin katılmasını arzu etti dalyası» nı veren Başkan Johnson, ğini ifade etmiş, Eaşbakan Pompi bu münasebetle yaptığı konuşmaKahire 6, (a.a.) Yarı resmi dou da çarşamba günü Ingiltere' da, Amerika'nın Vietnam'daki ta«El Ehram» gazetesi, Komünist Çin j nin tam Avrupalı bir vurucu kuv ahhütlerini yerine getirmiyeceği yo Başbakanı Çu En Lai'ın, önümüz vete katılmasını temenni ettiğini lundaki ithamlara dolaylı bir şej kilde cevap vererek, Güney Vietdeki mart ayında, Birleşik Arap yazmaktadır. nam kuvvetlerinin zafer sağlıyftcak Cumhuriyetini resmen ziyaret edeGazete bu çağırıları Ingiltere larına inandığını bir kere daha iceğini, daha sonra da Bağdaddan başlıyarak, Ortadoğudaki Arap ül Başbakanı Wilson'un Washington j fade etmiştir. seyahati arifesinde «De Gaulle'e kel»rine gideceğini bildirmiştir. Bu, Çu En Lai'in, Kahireye i has bir manevra» olduğu şeklinde kincl ziyareti olacaktır. Komünist yorumlamaktadır. Çin Başbakanı, 1963 yılında, Kahi! re ziyaretinden sonra Tunus, Ceza | yir ve Fasa da gitmişti. j Çu En Lai'in bu seyahati önü [ M kl levklf edildl müzdeki ilkbaharda Cezayirde tcp Karaşi, 6 (A.P.) Öğrencilerin lanacak 2 nci Asya Afrika ülkeBirleşmiş Milletler (N.Y.) 6 ( a x ) dört gündenberi yapmakta oldukleri konferansından biraz önceye Birleşmiş Milletler sözcüsü, ya ları grev ve nümayişleri dağıtmak rastlamış olacaktır. «El Ehram» gazetesine göre, Çu pılan tıbbi muayene sonunda Ge için polis, dün göz yaşartıcı gaz En Lai'in, Mısırlı idarecilerle ya nel Sekreter UThantm gastrit ol bombaları kullanmak mecburiyepacağı görüşme konulamıdan biri duğunun anlaşıldığını açıklamıştır. tinde kalmıştır. Genel Sekreterin sağlık durumu ni de Asya Afrika konferansının Yetkililer, olayda 44 öğrencinin endişe verici değildir ve hâlen is tevkif edildiğini ve bazı polislerle gündemi teşkil edecektir. tirahat etmektedir. Doktorların bil bir yargıcın yaralandığını bildirdirdikleri gibi sağlık durumu dü mişlerdir. zelmekte devam eftiği takdirde, öğrenciler, bazı taleplerde buönümüzdeki hafta ortalarında has lunmakta ve bunun için grev ve taneden çıkabilecektir. nümayiş yapmaktadırlar. Hükümet j ilgili makamlara, «yıkıcı faaliyetWa»hirı«ton S («.»,) Başkan • « •r de bulunan öğrencilerin tah •• l » e Johnson, bugün Beyaz Sarayda V «tfil hakkını geri alma yetkisini tayüksefc dereceH craBişrnanlarile Inj nımışfır. Öğrenciler. bu kararın giltere Başbakanı Harold Wilkaldınlmasını istem^ktedirler. son'un Washington ziyareti sırasınDİLEK ve KEMAL da ele alınacak konular üzerinde YASÎNOĞLU SEYLAN'DA bir görüşme yapmıştır. Bilindiği Kızlarınm dogumunu gibi George Ball geçtiğimız hafta akraba ve dostlarma içinde Londrada îngiliz idarecileri müjdelerler. ile Pariste de Fransa Dısisleri BaAnkare 5.12.1964 kanı Maurice Couve de Murville ile uzun görüşmeler yapmıştı. Cumhuriyet 14942 I Peronla bir görüşme Medenî haklar Washington 6, (ajt.) Amerika Atom Enerjisi Komisyonu, Nevada'savunucularını daki deneme alanında zayıf takatte bir yeraltı nükleer deneme yapıldıöldürmeklen | ğını dün açıklamıştır. i Atom Enerjisi Komisyonu, bu desanıklar arasında ! nemenin 20 ilâ 200 kiloton güçte olduğunu belirtmiştir. iş adamları da var İKTİDARDAN BENİ Japonya Kızıl Çin'e Philadelphia (Mississippi), 6 (a.a.) Medeni haklar savunucubir fabrika sattı AMERİKA DÜŞÜRDÜ su üç gencin bundan bir süre ön Amerika bir atom denemesi daha yaptı | Düşük diktatör hadiseier arasında I ı Renkli felsefeler imdi felsefeler artık renklendi. Çin tarafındaıı gelen sarı felsefe.. Afrikadan şelen kara felsefe, komünisîierden gelen kızıl felsele.. ırkçılardan gelen yeşil felsele.. ve böylece felsete âlemi bır hercaı menekşeye döndü. Bana sorarsanız Karagözün dedığini hatırlarım: üeli Bekir palayı çeker, Karagö DE GAULLE İKGİLTEREYE GAURIDA BULUNMUS Fas Kıralı Tgnus'la sıkı işbirliği istiyor Amerika'nın yeni savunma bütçesi Çu En Lay Kahireye gidiyor UThantm hastahğı açıklandı: Gastrit Pakistandaki öçrenci "ömayişleri sonundc kişi tevkif edildi *' aradığını% Johnson Ball'dan bilgi aldı elmas gibi sert tırnaklar Bandaranaika'nın rakibi yeni bir parti kuruyor j 1 ölümierden ölüm beğen: diye Gözlerini kıstı. As;Iı tek tablo eski karısı Evita Peron'a ait sorar. Karagöz de: olan salonun uzak köşelerine baktıjjjuan Peron, artık bu salon Hepsinın rengı soiuk.. hiçbiriria dağildi. Sarayının penceresinde, Tneydanı doiduran 500 bin l nı beğeıımedim.. cevabını verir. Arjantinl: konuşmasını beküyordu. Konuştu: Ben böyle renkli felseielerden «Ben. birtakım meııfaatlerin kurdukları Koalisyaıı tarafından hoşlanmam. Bır hayat ielselesı varyıkıldım. Arjantinli ithalâtçılarla Amerikalı ihracatçılar beni yıkdır. Çalışacaksın; rızkını kazaııaıııak için birleştiler. 1945 te iktidarı aldığımda. Arjantinin ithâl caksın: Kımsenın hafckını yemıyeettigi iC olomobilden 9 u Amerikan yapısıydı. İktidardaki son yıcek, kimseye de hakkını yedirmilımda ise 9 u Avrupa yapısı. İşte mesele. işte gerçek. Beni Ameyeceksin. Lst taratı çcrezdır burikalılar devirdi. Lâtin Amerikanın her kösesine el atmış durumiıun.. evir çevir. Kavgalar bu kapıdal.ır. Porfirio Diaz şöyle deıdi: «Zavallı Lâtin Amerika. Allahya çıkar. Ne var ki; bu işi zcnatan o kadar uzak ve Amerika Birleşik Devletleriııe o kadar vaât edınmiş olanlar habire bundan kınsın ki...» Bugünkü Arjantin hiikümeti. Amerikanın petrol şirSÜZ ederier. Çünkü susarsa dükkan ketleriyle gizli anlaşmalara girmiş dıırumda. Ve Arjantin'in öz kapanır. varlığı olan, kendi milli petrol şirketi lııı yüzden çalışanıaz halo getirildi. Biliyorum. bu durumda olan sadcce Arjantin değilŞöyie düşündüra. Bu dünja, fâdir. Bıitıiıı Lâtin Amerika. özellikle Venezüella bu durumda. j ni dunya. Kruçet bile gitti.. «BASİT...» Neden gitti bu adam?.. Dünyanm Juan Peron'a göre herşey basittir. Büyük bir güven!e 1965 e . en kuvvetii adamı idi bu Voldaş. kadar Arjantine döneceğini söylüyor. Neden düşürüldüğünü «ba iabii biz ışin ıçyüzünü bilmiyositçe» izah ediyor. Arjantinin ilerlemesi için neler gerektiğini de ruz. Rusyaya da bazı arkadaşlar gene «basit» olarak anlatıveriyorlar. Gülümsiyerek diyor ki: «As gibi bir hattaük bir seyahat yapkerleri tanırım. 10 yıl harp akademisiııde strateji öğretmenliği madıgımız için Rus politikasınm yaptım. Politikayı da tanırım. 1 yıl Ariantiııi yönettim.» 0 bütün içyüzünü onlar giüi öğPeronun kendisinden emin olduğu bir gerçek. Ancak, onu renemedık. Gitsek de bır haltaüa destekliyenler, onunla çalışanlar da Peron'dan bu kadar eminler bir şey öğrenemezdik. Çünkü bız. mi? Bunu ancak zaman gösterecek. pek aklı evvel değiliz. Onun için Juan Peron, «Ben ne yaptığımı biliyorum. diyor, Hayatımı bize dış basının verdiği malümalortaya koyduğumu biliyorum. Ancak. benim hayatımın. beni gela yetineceğiz. Kruçet'in düşmesi ri çağıran yüz binlerce Arjantinlinin yanında bir değeri yok. sebeplerınin başında zirai sektörde Sö< verdiın, sözümii tutacağım.» giriştiği büyük işlerde muvatialv SON olamayışı gelir. l'ani Kusyanın işlenmemiş birçok toprağını gübreletip ektirmiş. Milyarlarla masraf olmuş; iakat mabsul alınamamıs. U kadar ki Ruslar, bir alay fıkrası uydurmuşiar; derlermiş ki; (günahları boyunlarına) Kruçef, çok başarılı bir ziraat reformu yaptı. Rusyada ektiği buğday, Amerikada bitiyor. Hanı Rusya, Araerikadan buğday satın aldı ya! Ondan kinayeNe ise o tarafı bırakalım. DiyeIim ki Rusların Kruçefi düşürmek için ileri sürdükleri bu iddia doğrudur. Kusya, bu yanlış hamle yuzünden çok ziyan etmiştir. Onun için Kruçef düşmüştür. E, bunun ziyanını kim çeker? Bu heder olan milyarı kim öder? Rus milleti. Kruçef, bir ruble ödemez. Çünkü, bu bir devlet kapitalizmidir. Eğer bu kötü ve zararlı teşeb büsü «özel sektör» de bir,, beş, oıı, yüz v'iftçi yapsaydı, zararını kendileri çekecek, iflâs edecek, servetini, itibarını, toprağını kaybedecek: ti. Bu da âdil bir netice olacaktı. I Çünkü yaptığı hatamn cezasını kendisi çekecekti. Ama, devlet kapitalizmini idare 1 eden ve Kruçet gibi yanılanların sebep oldukları zararı başkaları çeker. Kendisinin meteliği yoktur ki kaybetsin. İşte «özel sermaye» ile devlet kapıtali arasında bir fark daba.. birinin "zararını sahibi çeker, diğerininkini millet çeker. Ve bunu istiyenler de vardır. Çünkü rizıkosuz bir büyük ekonomiyi idare etmenin maddî ve manevî faydaları da büyüktür. Hele sonundı maddi [ bir riziko da yoksa! B. FKLEK Kolombo 6, (a.a.) Bayan Siri ' mavo Bandaranaike Hükümetin devrilmesinde büyük bir rol oynayan Meclis başkanı Charles de Silva yeni bir siyasî parti kuracağını açıklarruştır. De Silva'mn kuracağı ı partinin adı «Seylân Bağımsız Sos j ! yalist Partisi» olacaktır. Partinin | tamamen Komünist aleyhtarı ola : cağını söyleyen De Silva ve hükü | met aleyhine oy kullanan 14 arkadaşı daha demokratik hürriyeti ko • ruyacaklannı bildirmişlerdir. ı Kanadada idam cezasımn kaldırılması eğilimi başladı Montreal, 6 (a.a.) Kanada Hükümetinin idam cezasmı kaldırma temayülünü tenkid eden Quebec eyaleti başsavcısı «ölüm cezasımn kaldırılması adalete büyük bir darbe olur> demiş ve bu kararı sadece suçluların alkışlıyacağını söylemiştir. Hükümet ölüm cezasımn kaldınl masına hazırlık olmak üzere, bir banka soygunu sırasında bir polisi öldürmek suçu ile ölüme mahkum edilen Georges Marcotte'un cezasımn infazım durdurmuştur. Gine ve Mozambik'te 70 Portekiz askeri olduruldu tırnak Lizbon 6, (AP) Ordu Haberler Servisi tarafından açıklandığına göre, 22 28 kasım tarihleri arasında Portekiz Guinea'sındaki harekâtta 10 Portekiz askeri öldürül ı müştür. Bu arada, Mozambik Kurtuiuş Cephesi bugün, 18 kasımda Mo ; zambik'in Mueda bölgesinde vukubulan çarpışmada 60 Portekiz askerini öldürdüğünü bildirmiştir. Cezayir, Mısır, Fas ve Suriyenin Kurtuiuş Cephesine mali ve aske ' rî yardım teklifinde bulunduklan ; Portekiz aleyhtarı teşkilâtın mali sertleştiricisi sekreteri Leurenco Mutaca tarafından bugün Darül Selâm'da açıkİlâncılık 3835/14913 , lanmıştır. | ı Amerikanın Bükreş j Konsolosluğu, Büyük | Elçilik oldu VVashington, 6 (a.a.) Amerika Birleşik Devletleri Bükreş'teki konsolosluğunu büyükelçilik seviyesine yükseltmiştir. j Bir Rumen ticaret heyetinin bunj dan birkaç ay önce VVashington'u ziyareti sırasında kararlaştırılan bu değişiklikle ilgili olarak Başkan Johnson, Bükreş'teki Amerikan ticaret heyetinin başkanı William A. Crawford'u Amerika'nın j Bükreş Büyükelçiliğine atamıştır. : Meslekten yetişme bir diplomat olan Cravvford, 1961 yılmdan beri • Bükreş'te görevli bulunmaktadır. lâstiklerinde FISK lâstiklerini imal edenlerin ılk endişe ve hedefleri, vasıta kullananlara mutfaK bir emniyet sağlamaktır. Bu gaye ıığruna hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamış, FISK lâstiklerinin yollann en emniyetli lâstiği olmasmı sağlamak amacıyla, damaklarda kullanılan hususi çelik tellerden... gövdedeki son derece sağlam nylon ipliklere... ve hepsinden nuihimi, lâstiği aşınmıya, ısıya, yanlmıya mukavim kılan ve sadece FISK lâstiklerine münhasır olan kimyevi terkip POLtB'ye kadar lâstiği meydana getiren bütün elemanlar tam bir ahenk içinde birbiıierini tamamlamıştır. Yiiksek kalitesi ve mükemmel randımanı ile kısa zamanda şoförlerimizin kalplerini fetheden FISK lâstiklerini tercihan kullanınız... ve lâstikalırken şunu asla unutmayınız: ARADlGlNIZ EMNlYET FISK LASTİKLERİNDEDİR. Türkiye Fisk Distribütörleri: Marmara/Trakya ve Karadeniz Doğu Anadolu Bölgesi: KAFRA TİCARET TÜRK LTD, ŞTİ. Cumhuriyet Cad., Dag Apt., Taksim, tstanbulTel.: 4S75 85 Ankara ve Orta Anadolu Bölgesi: Dünyanın 5 kıtasında olduğu gibi... Güney Kore Cumhurbaşkanı Batı Almanyaya ; gidiyor Seul 6, (a.a.) Güney Kore Cumhurbaşkam Park Hung," sekiz gün i süre ile Batı Aimanyayı resmen zi, yaret etmek üzere Seıil'den ayrılmıştır. Cumhurbaşkanı, pazartesf günü Bonn'a varacaktır. : Muziplerin havuza I attıklan sabun tozu köpükleri sokağı kapladı Memleketimizde de EN ÇOK ARANAN EN ÇOK BEĞENİLEN DAİMA TERCİH EDİLEN ÇELİK MOTORZÜHTC ŞENYÜVA VE ŞERİKt KOLL. ORT. HecUsi Mebjsan Cad., lşçi Sigortaları Hanı Kat 4 Tophane, lâtanbul, TeL: 49 10 08 Ankara, Tel.: 11 53 00 Izmir ve Ege BOIgesi: OTOMOBİLCİLtK VE TİCARET A. Ş. Gazi Bulvarı 4749, Izmir Tel.: 23 7 37 Adana ve GUney Anadolu Bölgesi: ALBER DtYAB Adana Tel.: 23 11 polib Kimyevi ismı "cis 1,4 polybutadiene" olan tamamen yeni bir kaufıık nevi olııp mahrem nispetler dahilinde tabii kaııcuğa kiitılmakta ve harika FISK lâstiklerinin Ustünlüğünü sağlamaktadır Roma, 6 (AP) Muzip biri Roma'nın ünlü çeşmelerinden birinin havuzuna birkaç kilo sabun tozu atmıştır. Massenzio Bazılikasının önündeki çeşmenin havuzu kısa bir zamanda sabun köpükleri ile dolmuş tur. Köpükler daha sonra havuzdan taşmış ve yaya kaldırımı ile sokağın bir kısmını istilâ etmiştir. Çağırılün itfaiye, havuzu ve sokağı temizlemiştir. 'WyxrsFssssjwrs?yy'srssssss's: S GENERAL A ELECTRIC AMPULÜ BOL IŞIK VERİR FAZLA DAYANIR CFaaij ş Armağan ve Ajlan ^ CEM'in ^ doğumunu akrab? ^ve dostlarma müj i delerler. ^ Zeynepkâmil, | 6.12.19M S/SSSSSSSSSS/SSSSSSSSSS/SSS,,,,,,,/,,,,,,,,/^ tfaai; 1U04 14909) Cumhuriyet: 14944
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog