Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFEİKİ illllllfilffflIIflflIffffiTIIIfi CUMHURÎYET 7 Arahk 1964 DUŞUNCELER ıııı^ıifiiiTvifiiııınnıııvfiıııııııifrınıııiıııııııııiıınııiTf ifTTTfifTTiniıııiiifiııııiiTiTiııifTinTinıif niııııı=ıııı on günlerde politık çevSt Avukat relerde çok İcra ve İflâs Kanunu tasarısının Yani aynı icra takibi içinde bu taz konuşulan ve Türkiye Büyuk Millet Mcclisinin minatın tahsili mümkun değildjr. halk efkârını yailgili komisyonunda görüşüldüğü Bu dururada şöyle bir sakınca orkından ilgilendiYukarıda da şu günlerde. adı geçen kanunla taya çıkmaktadır: ren bır konu olarak, jasama dobelirttiğimiz üzere «refi itiraz» ilgili bir konuya değinmek gereTarıhi Galata Koprusunün kunulmazlığı muessesesi hakkınğini duyduk. L'zerinde duracağı volunun secilmesi kısa zamanda Emınönu yonündekı ayağı da da vatandaşın aydınlatılması bır mız konu gbrünüşte basit fakat uy sonuca varmak bakımından '• 80 30 santım yukseltılecektır. Azaruret halıne gelmistır. giıjama alanında çok önemlidir. tercih edilen yoldur. Tazminatın Bılhassa sayın Genelkurmay yak. bataklık bir zemın üzerınEleştirimizi hâlen >ürürlükte bu da bu yolla tahsili imkânının buBaşkanının Yasama Organları de bulunduğundan dolayı her lunan «İcra ve İflâs Kanunu» ile lunmaması, işlemi geciktirici itiBa'kanlarına yazdıkları mektupgun bır mılımetre kadar çok««2004 sayılı İcra l e İflâs Kanunu razların yapılmasına sebep olmaklar uzerıne, sosyal ve politık bun mektedır. Uzun yıllardan beri nun bazı maddelerinde değişiklik tadır. yemızde mevcut huzursuzluklaıı onarım gormıyen ayağın yukyapılnıasma ve bu konuda bazı Tasarının 68 ci maddesine yeni tetkik ve tedbırler aramakla goseltilmesıne yakında başlanamaddc ve fıkralar eklenmesine bir fıkra eklenmiştir. Bu fıkra r«vlı muhtelıf sevıyedeki komıscaktır. dair kanun tasarısı \e Adalct Ko hükmüne göre, borçlu itirazını yonlarda ekserıyetm savunduğu Trafık tıkar.ıklığına meydan misyonu Raporu» nu esas alarak yaparken, alacaklıdan sadır olan fıkirler. basına eksık veya yan\ermemek ıçın ayak bir gunde yapmaya çalışacağız. bir belgeyi ibraz eder ve alacaklı lış ıntıkal ettığınden. çeşıth tefyukseltılecektır. Bılındığı uzere da ref talebinde bulunup, borçVâdesinde ödenmiyen hir alacasırlere d» maruz kalmıştır. Bu lu tarafından ibraz edilen belge koprunun Karakoy ayağı 70 ğın ilâmsız icra yolu ile takibi yazımızla >anlıs bılgiye mustekendisine ait santimetre yukseltilmıs ve bu için önce odeme emrinin tebliği altındaki imzanın nıt tefsırlere de ısık tutmuş olaolmadığını ileri sürer ve yapılan is bır gunde tamamlanmıştı. cağımız kanısında\ ız. gerekir. Borcun kesinleşmesi ise, tetkikatta da imzanın alacaklıya ödeme emrine kanunî süre içinAnayasamızın 79 uncu madde^ı ait olduğu anlaşılırsa 50 liradan de itiraz edilmemiş olmasına \eya Parlâmento uyelerinın Meclıs 13 hırsızdan ancak 11 i 5.000 liraya ka<tar para cezasına yapjlan itirazın kaldırılmasına içmdeki oy ve sozlerınden, duhükmolunabilrnektcdir. Kötü iyakalanabildi bağlıdır. İtiraz vaki olduğunda ic nançlı alacaklıyı cezalandırma başuncelerınden ve bunları Mechs Öncekı gun sehrımızın muhtelıf ra yolu ile takibe devam edebil kımından çok yerinde bir hüküm. dışmda tekrarlamaktan sorumlu semtlerınde \uku bulan 13 hırsızmek için itirazın kaldırılnıası ge Ancak, belirtildiği üzere, borçluolmıyacaklarını açık ve Kesin lık olayı faıllerınden ancak 11 i olarak belirtmı<itir. Bunun neden rekir. Bunun için de gerek yu nun ref yolu ile takibi sırasında yakalanabılmıstır. Tutulan ıs*atıslerını munakaşa etmek bıle lu rürlükteki İcra ve İflâs Kanunu yapacağı itirazın veya imza inkâtıklere gore, «on günlerde sehrizumsuzdur. nun 67 ve 68 nci nıaddeleri gerek rının kötü inançla yapıldığının an mızdekı hırsızlık olaj"larında belır | se tasarının 42 ve 43 ncii nıadde laşılması halinde, kendisine tahAnayasamızın aynı maddesi. lı bır artıs gorulmektedir. Bu ıa ; ağır cezayı ger^ktiren suçustu leri kl Adalet Komisyonu Rapo mil edilebilecek herhangi bir mükamlara gore son bır ay içinde orm da aynı gorüşte iki yol dereyyidenin derpiş edilmemiş olmahalleri harıç olmak uzere, seçimtalama 10 hırsızlık olayı vuku bulpiş etmektedirler. Birincisi •Mah sı alacaklı ve borçlunun durumladen onee veya sonra bır suç işmaktadır. lediğı iddia edilen uyelerin, kenkemeye başvurmak suretiyle» iti rı bakımından dengesizlik yaratdı meclislerinin kararı olmaaıkça razın kaldınlması: ikincisi de «İti maktadır. Kanaatimizce bu denYaya geçitlere telefon tutulamıyacaklarını, sorguya çerazın kesin olarak kaldınlması» gesizlik 67 nci maddedcki tazmina konulacak kilemiyeceklerini, tutuklanamıya yollarıdır. Bu yolların birincisi tın bu yolla takip için de kabul însa edılmekte olan Karakoy v« j caklarını ve yargılanamıyacaklalhtiyar edilir de borçlunun, itira edilmekle ortadan kalkar. Aksi Saraçhanebaşı yaya geçıtleri ile, ' rım açık olarak belirtmektedir. xı, haksız yere yaptığı anlaşılırsa lhade fıkra bu şekliyle kabul eyapımı tamamlanan Çarşıkapı geBazı memleketlerde dokunul • yiirürlükteki İcra ve İflâs Kanu dildiğinde, kötü inançlı borçlulaçidine teiefon konulması kararlaşmazlık muessesesi sadece Meclisnunun Md. 67 fıkra 2 ye göre • '• 10 rı, yersiz ve mesnetsiz inkâr ve tınlmıştır. olacaktır. 1erın çahşma devrelerine inhisar dan aşağı olmamak üzere tazmi itiraz yollarına itmiş öte yandan trafik akımının düzettirilmişse de, bizim Anayasa nat takdir olunur. Anlaşılacağı ü Ustelik yeni çıkan 2,",'964 tarih ve ğun hale getirılmesi amacı ile in mız daha mutekâmil bır sıstem zere burada tazminatla ytikümlü 292 sayılı harçlar kanunu raasrafşa edilen Çarşıkapı geçidinden yaolan, devamlı dokunulmazlık sissadece kötü niyetli borçlu tutul lar bakımından «icra tetkik merrarlanmıyan vatandaşlar, geçidin temini benimsemiştir. mustur. Kötü niyetli alacaklıya ci» lerine başvurmayı oldukça güç uzerınden geçmektedirler. llgililer, dair hiçbir kayıt yoktur. Tasarıda leştirmistir. On liradan daha az Anayasanın Parlâmento üyeletrafik kurallarına uymıyan yayaİse (Md. 42) çok yerinde olarak, olan eski masrafların yeni harçlar rm« tanıdığı (yasama dokunullara ceza uygulanamaması yüzunkanunu ile 35 liraya yükselmiş oltazminat yükü, kötü inançlı, alamazlığı) denilen bu müessese, üden geçitlerın fonksiyonlarını ye cakh veya borçludan hangisi o ması bir takım yeni güçlükler oryelerin hiç bir tehdid, baîkı verine getiremıyeceğini ifade etmektaya çıkarmıştır. Kanaatimizce bu lursa olsun ona tahmil edilmiştir ya endise duymadan yasama gotedirler. ve nispeti • 15 e çıkarılmıştır. durumlar düzeltilmedikçe ve ka' • revl«rini cesaretle ve dürüstlükŞayet birinci yol değil de ikinci nunlar arası koordinasyon kurulle yapabilmeleri gayesine matufÖldürülen dokuz köpekte madıkça halen yürürlükteki icra si yani «itirazın kesin olarak kaltur. ve iflâs kanununun bir takım akkuduz mikrobu bulundu dirılmasi» (itirazın refi) yolu «eSon günlenn heyecanlı havası sak hükümleri yüzünden borçlaçilirse, ki genel olarak sonuca Beledıye ekıpleri tarafından geiçinde, (böyle saçma şey olur nnı senelerce sürüncemede bıraçen ay içinde yakalanan 43 köpekdaha kısa zamanda ulaşma olamu, suç işliyçn kım olursa olsun, kabilen kötü niyetli borçlular yiten 9 unda kuduz mıkrobu bulunnakları bakımından uygulama aboyle bir kalkanın arkasında bıne avnı gavelerine ulaşabilecekler muştur. Vatandas sağhğını korulanında bu yol tercih edilmekte dir. Temennimiz, tasarı şu günrakmak doğru mudur?) diye mumak amaciyle şehirde dolaşan sadir (1. If. K. Md. 68. Tasarı Md. lerde komisyonda müzakere edinakaşa etmek istiyenlerle de kar hipsiz kopeklerin toplatılması için 43) kötü niyetli borçlu veya ala lirken bu konuların da dikkate aşılaştık. Muessesenın zaruretın» ekipler bundan böyle faaliyetine acaklıya sözii edilen tazminatı yük Iınmasıdır. inanmı? bir insan olarak, boyle rahksız olarak devam edeceklerleme olanakları ortadan kalkıyor. bır duşünceyi munakaşa konusu dir. Geçen ay içinde toplattınlan dahi yapmıyacağız. sahipsız kopeklerin sayısı ise 96 nayasamızın aynı maddesidır. nin son fıkrası, sıyasi parti gruplarınca yasama dokunul Beş karaborsacıda 49 mazhğı ile ilgili goruşme yapılabilet bulundu mıyacağını ve karar alınamıyacag i DÜNYACA TANINMIŞ ^ 1 Dün Beyoğlundaki sınemalann öğını âmirdir. Bu hüküm, yasama > nünde bllet satmakta olan 5 karadokunulmazhğının kaldınlması borsacı jakalanarak haklannda koveya devre sonuna bırakılması vuşturma açılmıstır. Kemal Yılmaz, ıçın yapılan oylamada, uyelerı Hikmet Aşkm, Mustafa Ayhan, Alvıcdanları ile basbaşa bırakmak, pay Şanh ve Muhittin Durmaz isim sıyasi veya şahsi tesırlerden u Amerikan resml makamlan İle Cumhur Başkanlırınca da kullanıltn li karaborsacılann uzerlerinde 49 7ak tutmak ısteğınden doğmusrjı harlka Oolma kalem bilet bulunmuştur tur. Bu hukum de o kadar kesınHıçbır dolma kalem ESTERBROOK kadar rahat, lyl ve güzel yazamaz. dır ki, ne munakaşasına imkân, Pil fabrikasmda grev ne de tefsırıne luzum vardır. r» ~« /*K iB58'den berı 5 memlekettekr 1 bugün başlıyor Anayasamız, konuyu bu kadar THE ESTERBROOK PEN COHS Gaziosmanpaşada kurulu B»reç açık olarak belırttığıne gore. poPANY fabrikalarında imal edipil ve batarya fabrikasında bu sa ; litık çevrelerın uzerınde anlasalen, 130 memlekette mllyonlarbdh sıat 8 den ıtıbaren grev baslı ' madıkları husus nedir? ca insan ve on binlerca resml >&c.ıktn Petrolts Sendikası tara ' Tetkik konumuz, bu yuzden, •ııi'Kr. ılân edıicn grcvre 900 ı%; j ve hususl müessese tarafından 91 Hıl H~l I I sadece Meclıslenn kendı yetkılekat! .ıcaktır. G;ev, Turkt« KonfeİFTİHARLA kullanılan ve güvend«r,«onu •^laf'r.e'nıı d= desteklc rine bırakılmış olan usul mesele hedıye edilen ESTERBROOK lesi hakkındaki tutumlan ile ılyili olacaktır. dolma kalemleri daha şık, ömür1 n 1 Yeni ıç tuzuklerı lıenuz hazırlü, kullanışlı, emniyetli, ekonoARALIK 7 ŞABAN 3 rar lanmamış olduğundan, Millet Mec mıktır.Garantilidlr. Patentli ALlisi hâlâ, 1 kasım 1956 tarıhli TINve ÇELIK uçlan çok daha 1° 7 e (dahili nizamname) esaslarını lyl yazar. Bütün kırtaslyecilerq tatbik etmektedir. Buna mukabil lo a O a den arayınız. Itfl Cumhuriyet Senatosu, 27 aralık O 527 16 40 18.18| 5 21 1963 tarihli yeni iç tuzüğunu uy7.10 12 05 14 gulamaktadır. icra ve iflâs Kanunu tasarısı hakkında eleştiri liiilfili) Köpriisuııün Yazan: Haydar ZENGİN llllllllllllllllllllllllllllllll İ GÜNÜN KONULARI 1 ııiEım ııııİıııııııııııiMiiMiııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııı Resimli Bilgi Dünyanin I I memleketinde yayınlanan Türkiyenin en güzel ve eşsiz ansiklopedik dergisi Başhbaşına bir mekteptir • Bu hafta 50. sayısı çıktı. • Eski sayıları azalmakta olduğundan eksiklerinizi süratle tamamlayınız. Sayısı 300 kuruş Yıllık abone olanlara 250 kuruştan verilir. (Yılhk abone 48 sayı 120 lira) • Cilt kapakları satışa arzedilmiştir. Müracaat Doğan Kardeş Matbaası Klotfarer Cad. Divanyoluİstanbul Yasama dokunulmazlığı Yazan: Gminönii ıniioı da S yiilıM'lıili'ri'lı Sadi KOÇAŞ Senelerce tatbik edilen dahııı nızamnamenin bu hukmunun r.e derece yanlış ve maksatlı tefsirlere tâbi tutulduğunu son yıllarda muteaddıt defalar gorduk. Bıraz da bu acı tecrube do'avısıvle. Cumhuriyet Senatosunun bır yıldanb^rı u\gulanmakta olan ıç tuzuğünun 140 ıncı maddesi, bu hususta daha açık esaslar kabul etmıstır. Bu esaslara gore. ısnadı tetkı',; etmekle goreviı ait komısjonun, daha açık olarak ıfade etm^ye ça lısacağımız, şu uç hususa dıkkat ederek bir karara varması la zımdır. Cumhuriyet Senatosu içtüzüğün de belirtilen ve yukarıda 2 ve 3 üncü fıkralarda izah edilen esaslar dıkkat nazaıına alınarak karar yetkısı mahkemelere bırakıl mıyacak olursa. meclısler.ıe muzalt^re sırasında. muhtelıf duşun celerle parti grupları uyelerı arasında otomatık bır bırlesme meydana gelmektedır kl, bu da Anava«anın ruhuna avkındıı ..J A ilhassa bu hususu mevhum bir endişe olarak değıl. son uç yıl içinde şahit olduğumuz mısallere istinat ederek ileri süruyoruz. Milli muesseselerımize kadar küstahça dil uzatıidığı iddiası ile dokunulmazhkların kaldırılması için Millet Meclisine ge tmlen konuların oylanmasında bır partinm butun uyelerinın red, O Suç isnadı, üyrniıı sivasi diğer bir partımn butun uye'.erifaaliyetine mâni olmak veva onu nın mutteh.den kabul oyu verdıkbsskı altmda tutmak maksadı ile lerini gördukten sonra, Anayasaortaya çıkarılmış bir tertip eseri nın 'grup kararı alınamaz» hükolabilir mi? mune riayet edıldığini iddia etFransız Parlâmentosu iç tüzumek biraz zordur. ğünün de kabul ettigi bu hüküm, Maalesef bu hal, tecavuz ve tah iç tüzügümüze, yukarıda da berikleri kendileri için birer siyasi lirttifimiz gibi. busüne kadarki yatırım sayan bir takım politika yanlış tatbikattan alınan dersler bezirgânlaıına cür'et ve cesaret yüzünden girmiştir. vermekte ve rejimimizi temelinSuç isnadında böyle bir mak • den sarsacak hâdiselere sebep olsat sezilirse, komisyonun, dokumaktadır. mazlığın kaldırılmaması lüzumuTurk Milletinin itımadına mazna karar vermesi gerekir. har olarak Yasama Görevi yapQ Kovuşturma konusu olan mak üzere seçilen Milletvekili ve fiilin kamu oyundaki etkisi neSenatörlerimizin Anayasa ve Iç dir? Efer, isnad edilen »uç, ka Tüzük esaslarına riayet ederek, mu oyunda reaksiyonlar ve mendostluk, arkadaşlık hislerine dafî tesirler yaratacak. Parlâmen • yanan himaye düşüncesinin ve tonun veya üyelerin halk naıa • partizanca tutumların zebunu olrında küçük düşürülmesiııe semayacaklarma inanıyoruz. bep olacak mahiyette ise, doku Parlâmentoda bütün milletin ve nulmazlıfın kaldınlması lüzumu müesseselerin dikkat nazarı altınna karar verilmesi uygun olur. da cereyan edecek oylamalarda, O İsnad edilen suç, bir mah bu hususta gösterecekleri dürüstluk ve verecekleri kararlardaki keme tarafından aksi sâbit olma isabet derecesi rejimimizin temidıkça, üyenin şeref ve haysiyetinatı olacaktır. ni rencide edecek mahiyette ve onun itibarlı bir kişi olarak yasama görevine devamına mâni midir? Böyle ise, yine dokunulmazlığın kaldınlması lüıumnna karar SAIME IZGIT verilmesi uygun olur. İle orüluyor ki, Cumhurıvet SeStHEY DONAY natosu, iç tüzuğu demokra Nlçanıandılar sınin en mukemmel şekilde 6 12 964 tatbik edildığı ulkelerın uyguladığı iç tüzükleri de emsal kabul ederek. son yıllarda buyuk olçuCumhuriyet 14941 de suiistımal edilen yasama dokunulmazhğının kaldırılması usullorinı çok sarih bir şekilde hükümlere bağlamıştır. Bir senedenberi tatbik edilmekte olan iç tuzuğun bu maddesının Anayasaya aykırı olduğuna dair ougune kadar nç bir ıddia ortaya atıl mış, ne de Anayasa mahkemesine bir müracaat vâkı olmuştur. Yani, bu tatbikat usulü Anayasa nın ve demokratık rejımın ruhuna uygundur. B ıBateş Reklâm: 104 14940) ATLAS SINEMASINDA • Bugün suareden itibaren Fransanm en meşhur sılâhşorünün fevkalâde heyecanlı aşk maceraları Renkli Dyaliscope İngilizce SCARAMUŞ'un K ILIC I (Adventures of Scaramouche) Üâncılık 389514918 JERAİtD B.\KRAY GİANNA MARİA CANALE Seanslar: 12.00 14.15 1630 18,45 21.15 Elektrik Teknisyeni Alınacak Teşkilâtlı bir fabrıkanın elektrik tesisatının kontrol, bakım ve icabı halinde tevsiatını yapabilecek, fiilî tecrübe sahibi, askerliğini yapmıj ehil elektrik teknisyeni alınacaktır. Müracaatların referanslarını bildiren bir yazı ile Posta Kutusu No. 965GALATA adresıne müracaatları. !•••••••••••••••••>••••••••••««••••>••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••>••' G Reklâmcüık 4542/14921 II si S 11 9 I I I I if II » lw 1 3 9 1 3 J. ıı 11 m ıı n III II1 1 II1 I II1 • ! II lıM II n ! II1 ! II " 1 2 < j ClMJlc Clıulc Dtlıut Dtluıt Scrıbt ! Dtluu ÖĞRENCl' •2 •• P 2 F 2 1 1A H M O . Jaksim »tudtntUT Tel: Flomaı 44 74 61, " " " ' " Sarayı, 44 7979 fl V E. 2 30 7 25 9.47 12.00 1.38; 12.41 ^aa^ ^••^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^^r ^ ^ ^ ^ ~^r ^» ^ ~ ^ ~^ ^F ^* ^ Dr. KEMAL ÇAĞLAR 1 W ^0^^^^ A.Ş. f Idrar lolları ve Tenasül â Hastalıkiarı Mütehassısı f Galatasaray, Turnacıbaşı So. t No 12 Uğur Apt. Saat 1012 t ve 1318. T e l : 44 14 36 Ilâncılık 3729/14914 StandrO Ktct uçlu O S T A Y T I C A R E T ' Ülâncüık: 3890 14916) Millet Meclisinın uyguladığı dahili nizamnamenin 180 incı maddesi, dokunulmazlık mü»ssesesinın kaldırılması talebini incelemekle gdrevli bes kisıük ko misyonun, kendisine suç ısnad edil»n uyeyi de dinledıkten sonra, (tetkikat neticesinde buna kanaat getirirse, yasama dokunulmazhğının kaldınlması lüzumuna dair, delilleri de ihtiva eden bir mazbata tanzim ed«ceğini) âmirdir. Vatan sathında uç yıldanberı hissedilen ve Genelkurmay Başkanının mektubu ile btr defa daha su yuzune çıkan huzursuzlukların sebeplerını araştırmak ve tedbırler aramakla gorevlı komısyonlarda, ekserıyelın savunduğu tez Yasama dokunulmazhklarının kaldırıhp kaldınlma ması hususunda Cumhuriyet Senatosu iç tüzuğünde yer alan bu hukümlerin butun parlâmentoda tatbik edılmesi tezı ıdı. Yoksa, Anayasayı hiçe sayarak, do kunulmazhklann kaldırılması içın parti liderlerince bir karar alınması, kımsenın aklından bıle geçmemıştır. Bu tezi savunan ekseriyetın mu cıp sebepleri şunlardır: Yasama meclisleri yargı mercii değildir. Bir suçun kesin olarak mevcut olup olmadığı hususun da karar vermeye yetkili makam, yargı organıdır. Yani mahkemedır. Dokunulmazhkların kaldınlma sı hususunda grup kararı almak, Anayasaya açıkça aykırı olduğuna gore. bu hususta karar ve oy sahıbı olan üyelerin, teker teker, ısnad edilen suçun vâki olup olmadığma, bır mahkeme ısabet ve selâhiyeti ile karar veremiyecekleri tabiidır. Aynı zamanda, isnad edilen suç konusunda, eğer 114 RADYOLARI GUVENEBİLECEĞİNIZ Ğİ YECÂNE RADYODUR I SA 311S T MODELİ. SA 70*8 T MODELİ ! SA 7 transıstor 1 D'Oİ 4 dalga banttı Kadran aydınlatma tertıbatlı 311S A MODELlı I ER A • • Ferro Manyatıl< anten tertıbatlı RıkaD tol.batlı 6 adet 1 5 U / 2 pılı ile CUMHURIYEnn rerrikan: Bir acı şarkî Yazan: A. J. Cronin 392 BİR ACI ŞAKK1 BÎR ACI ŞARKJ 393 394 Ne yapmam gerektiğini biliyordum, aşağıyukarı elimde olmadan oraya doğru da gidiyordum ama, gene de, bunu gerçekleştirecek olan ben miyim diye düşündüğüm, kendimi yadırçadığım da oluyordu Benliğimin bir dış boşluk içinde silinip gitmesi gibi bir eğilim vardı bende; bu öyle korkunr bir şeydi ki bunun içinde bütün bütün kaybolur, kişiliğimden sıyrılarak, bambaşka bir kimse gibi, tuhaf bir gölgeler dünyasında, dolaşır dururdum. Yalnız, pek uzun sürmezdi bu hal.. Geçince de, şimdi olduğu gibi. yeniden Laurence CarroU oluverirdim. İşte şimdi de bu Laurence Carroll o gün öğleden sonra saat tam ikide üniversitede bulnnacağından başka bir sey düşünmüyordu. Lokomotif. son bir islim sahverip fıslıyarak, sarsılarak, YVinton'un Kuzey Iııgiltere istasyonunda durdu. Içimde bellibelirsiz bir sevinç duydum: 1yi ki Merkez Istasyonuna gelmemiştik. Trenden iııdim, Kıraliçe Caddesine çıkan kapıya doğru yürüdüm. Bir vandan da, saati arayıp baktım: Bire yirmi vardı. Topu topu beş dakika geç varmıştık. Aceleye lüzum yoktu, her şey yolunda gidecekti. Cebimde biraz bozuk para kalmıştı, sınava girmeden önce kendimi toparlamam da doğru olurdu; onun için, öğle vemeği yemem gerekiyordu. Biraz ötede, yolun öbür yanında baktım bir Romback var. Romback'lar Winton'un pek pahalı olmıyan lokantalarıydı, şehrin hir çok yerlerinde bunlardan vardı. Karşıya geçtim, oraya girdim. Açık maviyle yazılı listede çeşit çeşit et yemekleri vardı: Koyun külbastısı, haşlama sıfır dill, pirzola. böbrekli börek. Hiç düşünmedcn, külbastı söyledim. Yanında bezelyeyle, patates ezmesiyle geldi. Alışkanlıkla yiyor gibiydim: Ne iştahım var mı, yok mu farkındaydım, ne de yediğimin tadını alıyordum. O zamaıı farkında değildim ama, bütün yaptıklarım, makine gibi, kendi kendüıe oluyordu. Sinir bitikliğinin başlangıcıydı bu. önüne geçmek istesem bile geçemezdim. Lokantanın giriş yerinin üzerindeki saat bana boyuna zamanı haber veriyordu. Biri yirmi geçe, hesabı istedim, kasaya verdim, çıktun. Yeşil bir tramvay beni Gilmore Tepesinln eteğine kadar götürecckti. Bu yolda sık tramvay işlerdi. Derken, bunlardan biri göründü. öfle yemeğine evlerine giden işçilerle doluydu ama, beceriklilik gösterdim, bindim. Ama, bütün yol boyunca ayakta kaldım. Yamacın eteğine gelip de inince pek kendünde değildim, hele bacaklarımı kıpırdatacak halim hiç yoktu. Yamaçtan yukan ağır ağır çıkmaya balşadun. Bana kalsa çıkmazdım ama, çıkmak zorundaydun, onun için çıkıyordum. Ter içinde kalmıştım, başunın tepesinde de tuhaf bir gerginlik vardı. Üniversitenin kemerleri altındaki serinliğe ıclinc« bile geçmedi. Salondan içeri girerken knledeki saat iklyi vurdu. Kürsüdeki adam listede benim adımı isaretlerken: «Pek soğukkanlısın maşallah;» dedi. Sınav kâğıdım uzattı, bana şöyle bir baktı, boş bir sırayı gösterdi. Oturdum, çevreme bakmdun. Otekiler yirmi kişi kadar vardı kendilerini bütün varlıklariyle işe venniş kimselerin haliyle, çoktan hanl hanl yazmaya baslamışlardı. Hiç isttfimi bozmadan, defterbni nranm â cvıren: Vahdet Gultekin r 7 transistor 2 Oıot 4 dalga bantlı Kadran aydınlatma tertıbafh Herdalga bantı ıçın dahıh anten terttbatl 6 adet 1.5 U 2 pih . a çalijır ÇBİI»ır SA 3117 T MODELİ: 6 lambalı 4 dalga bantlı DanılT anten tertibotı M u n t a m hoparior ve pıkap yefı mevcut SA 3117 T MODELİ SA 4108 A MODELİ I BİR ACI SARKI Transıator 3 Dalga bantlı Kendınden orljınat açı<ir kapanır saplı leriııe koyup açtım, sonra ı ı n n kâğıdım aldım, sonıyu okudum: Ellison yazı yarışması tskoçya Kıraliçesi Mary üzerine, Lord Darnley'e karşı dayranışı, özellıkle 9 Şubat 1567 gecesinl anlatarak, iki bin kelimeden az olmamalc üzere, eliniıden geldiği kadar güzel bir övgu yazın. Güleceğim geldi; öyle ki, kendimi zor tuttum. Bunu, ya da buna benzer bir şey sorabileceklerini bana biri söylemiş gibi geliyordu da ondan gülmek gelmişti içimden sanmayın. Hayır, bulunduğum durumda o Kıraliçe denilen macera kadınını nasıl savunabilirdim ki, işte bu gülünç %eliyordu bana. Yüz kere Ellison armağanı kazanacağunı bilsem gene yazamazdım. Başan ihtimalimi kendi elimle balUUdığımın farkında olarak, sâkin bir tavırla, kalemimi hokkaya batırdım, yazmaya başladım. Hiç durup düşünmeden yazıyordum, kelimeler kalemimin ucundan akar gibi dökülüyordu, her kelime de uğradığım sarsıntıdan fırlayıp çıkıyordu. Onbesinci, Onaltıncı yüzyıllar arasında İskoçyada olanlar benim en çok okuduğum konulardı; o talihsiz Kıraliçenin bütün tarihini biliyordum. İşte simdi de, bilinçaltımdan doğru kabaran bir dalganın altında kalmış, hemen hemen hınnrlık olsun diye, hiç acımadan yerin dibine batınyordum onu. Hem bunu öyle bir tncelikle yapıyordum kl btrl aöylese inanmazdım. Kıraliçeyi sözde tutar gibi, ondan yana olan durumlan birer birer ileri sürüyor, sonra bunlan pek zalimcesine yere seriyor, hepsini birer birer çiirütuyor, tarihin aman verme» olaylanyla onlan yere seriyordum. (Artcaa var) 2 Dıot 2 D.ot 3 Dalgs banth U a t a v* çanta tıpt < Renkli şık kllıfR O adet 1.2 U'2 plll Ra çolışı» 7 transıstO/ 6 lambalı 4 dalga bantlı Otonvatık ton kontrol Maun Moble Ferro rnanyetık anten tertıbatı Munzaın noparlor ve P'kap yerı (Reklâmcılık: 4378 14922) BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN Şimdiye kadar çevirmiş oldukları filimJeri büyük takdirini kazanan mSirtemaiı ile seyircilerin ROBERT HOSSEİN PİER ANGELİ KERVVİN MATHEWS Fransızca Renkli FRANSCOPE CASUSLAR BELDESI BANGKOK Filminde (BANCO A BANGKOK POUR OSS 117) Kıtaplan herkesin elinden düşmiyen JEAN BRUCE'run «LİLA de Calcutta» eserinden, ANDRE HUNEBELLE'irj yarattığı MİCHEL MAGNE'in müziği ile canJanan bu filim, gosterildıği bütün sinemalarda mütemadl surette uzun kuyruklar yaptıktan sonra bilet alınabüir, dostlara tavsiye edilebilir. Harikulâde bir filim olduğundan halkLmıza bir kolayhk olmak üzere şimdilik bir haitalık biletler satısa çıkanlmıstır. ÖZEN FİLM tâncılık 387914915
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog