Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

MEKTUPLA ÜÇ AYDA KENDİ KENDİNİZE MUHASEBE ÖGRENİNİZ Broşur isteyiniz. P.K. 24 Beyazıt İstGave Reklâm 216 14939 41. yıl sayı 14495 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresı: Cumhurıvet ktdnbul Posta Kutusı: İstanbul No 246 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 7 Aralık 1964 Şerhli İzahlı Alfabetık Fihristli DAMGA VERGİSİ KANUNU N. C. BÜRGE Damga Vergisi Kanunu metni Kanun maddsJerinın şerh ve izahı İlânlar Gümrük Giriş Beyannameleri Halen mer'i olan eskı hüküraler Vergiye tâbi kâğıtlar Damga Vergisi hakkında Maliye Bakanhğı Tebliği Değerli kâğıtlar İzahlı alfabetık fihrist. 5 Liradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERI İlâncıhk: 3819/14912 Dosyalor eksik haıırlanmış Suç teshil edetı fiiilerin sthhatti xahıtlarla tesbit editmediği anlaşttdt Bin Bella Alt Komisyon raporunu tamamladı GÜRSEL : "DOKUNULMAZLIK, YALNIZ MECÜS KÜRSÜSÜNDE YAPILAN KONUŞMALAR IÇİNDİR,, DEDI Kongo'do çarpışmalar yeniden başladı ı Cezayir Basbakanmın Kongoya gerilla birükleri sevketmeye başladığı ileri sürütüyor ANKARA 6, Cumhuriyet Bürosu okunulmazhklarmın kaldınlması istenen milletvekillerine ait dosyaların muhtemelen çarşamba sabahından itibaren Anayasa ve Adalet Komisyonlarından müteşekkil Karma Komisyonda görüşülmesine başlanacaktır. LEOPOLDVİLLE 6, (a.a. AP. Radyolar) Kongo nehrinüı sol kıyısında, Stanleyville yakınlarında, ücretli askerlerle takviyeli Kongo IMerkezi Hükümet kuvvetleri ve Lumumbacı âsiler arasında kanh çarpışmalar cereyan etmektedir. D Daha önce de bildirdığımız gıbi, Alt Komısvon sahte damfia pulu, «ürmek iddıasiyle Fuat Ümit, dıni jstismar sebebiyle Sıddtk Aydarla, Ekrem Dikmeniıı. Cumhuıbaşkanına gıyaben hakaretten Ali Boğdoğanoğlunun dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştı. Dokunulmazlıklarmın kaldırılması istenen mılletvekıllerıne ait dosyalar ıçın ayrı ayrı gerekçeh raporlar dun tamamlanmıştır. Komısyon dığer mılletvekıllerı hakkındaki tâkibatı devre sonuna bırakmıştır. Bununla beraber karma komısyon bu dosyaları da tekrar ınceleyıp bu mıllctvekılleri hakkında da yenı karar alabılecektır. (Arkası Sa. 7, Sü. t de) Çankaya toplantısının gündemi: "Devlet hayatının huzuru için tedbirler,, Ankara 6, (Cumhuriyet Bürosu) Salı günü Cumhurbaşkanı Cemal Gursel'in başkanlığında yapüacak «Zirve Toplantısı» nın gündemi «Devlet hayatımızın huzur içinde yürütülmesi bakımından alınması gereken tedbirler» olarak tesbit ediimiştir. Yağmur altıııda yaçmurluk ve şemsiye satışı Bu husus, geçen zirve toplantısından sonra yâyınlanan bildırmm altıncı maddesinde öngörülen hususlara uymaktadır. Bununla ılgılı olarak YTP bir muhtıra hazırlamıştır. AP Genel Yonetim Kurulu, CKMP Merkez Yonetim Kurulu yarm toplanarak gorüşlerini ve gdtürecekleri tedbiredeceklerdır. CumhurMalatya, 6 (Güney Bürosu) leri tespit başkanı kontenjan grupu salı günü lhmız çevresinde gezıler yapan öğleyin toplanacak ve kendi üyeM. P. Genel Başkanı Osman B^oluk lerinin hazırladıkları tedbırleri tesbası, Darende ilçesınde yaptığı ko pıt edecek ve böylece toplantıya nuşmada «Hükümet, size bir sey katılacaktır. ANKARA 6, Cumhuriyet Bürosu söylüjor, inanıyor musunuz? HalAP lilerin goriışu rta Avrupadan yurdumuza kayan soğuk hava akımı Ege bölgesini etkisi altma AP lıdeıler toplantısma goturebuki, Hükümet mensuplarının söceğı konular arasında CHP nın dıalmış bulunmaktadır. IÜ 24 âvar altın gibi defer tasıraalıdır. Biz, bir geminin volcuları şında bir koalisj'on hükümetinin ku Yarm sabahtan itibaren Türkiyenin bültın bölgeleri soğuk hava akımınm etkisi rulması, sıyasi partıler kanunununıız. Batarsak beraber batacağız. da yer alan sıvri noktaların duzel altına girecek ve ısı derecesi düşecektir. Hedeflerimize varırsak, beraber tılmesı ve dokunulmazhklar meseMeteoroloji ilgıhlerinın be'.irttığıvaracafcız» demistır. lesi yer alacaktır. ne gore yarm (bugünı Guneydoğu Renkli ışıklar Anadolu Bolgesı harıç dığer butun bolgeler çok bulutlu ve sağthalelerle ilgili olarak, hukümesaçarak uçan bir nak yağışlı geçecek ruzgârlar çetin hazırladığı tasarıda, Bakanlar şitli yerlerden orta kuvvette esecisim görüldü Kurulu daha yetkılı kılındığı halcektir. Son 24 saatte en çok \ağde, komisyonda bu husus değistiril Miami (Florida) 6, (a.a.) Dun murlu geçen Dikılıde metrekareye Lefkose 6( (AP) Kıbrıstaki Bir miştir. akşam Atlantığın kuzeyınden güne47 Afyonda ise 1 kilogram yağış yıne doğru mavi ve beyaz ışıklar sa leşmiş Milletler Sulh Gücüne mendüşmuştur. Soğuk hava ak.mınm çarak sur'atle uçan bır cisım görul sup Isveç birlığinın zırhh bir perCankavadaki ikinci huzur toplantısma özellikle Ekrem Alican'ın etkisi Yurdumuzda 3 gun devam sonel aracı bugün Kıbrıs Rum milmuştur edecek ve bunu izlıyecek gjnle' önemli tekliflerle gideceğınden bahsediliyor. li muhafız askerlerinin nezaret etde ısı derecesi bır mıktar vukseSa>ın Alican'ın ifadesine göre, yasama faaliyetlerijle ilgili olan Meçhul cısım, Amerıkanın doğu tıği bır yol barikatına çarpınca Rum lecektır. bu teklifler «köklü» olacaktır. Zira suni tedbirlerle huzurun kıyılarındakı Florıda'da bır çok kım lar ateş açmıştır. Olay Lefkoşenin Kovlere inen kurtlar gelmiyeceği ve sonunda «yuvarlanılaeağı» anlasılmıstır. se tarafından gorulmuştur. Cap Ken 86 kılometre batısındaki Pahy Amsürülere saldırıjor Y.T.P. Genel Baskanının görüsü ilk nazarda gerçekten ferahlatıcı, nedy fuze tesısleri yakınındakı Pat mos koyü yakınlarında vukubulESKISEHIR Kış mevsrraının rıck Askerî Hava Ussu sozcüsu, dün muştur. hattâ moda devimiyle huzur vericidir. Birlik dırlik olacak, kalbelırtilerını tam anlamıyla gosterakşam hıç bır fuze fırlatılmadığını zırhh arabanm janlarına kınma bızı artacak, toplumsal reformlar birbirini takip edecek, 15 kamedığı şehrımız koylerıne havalaaçıklamıştır. partiler dini siyasete, siyaseti dine âlet etmekten vazgeçecekzerhlı arabanm yanlarına 15 karın bıraz soğumasıyle kurt suruler, asırlardır süren bocalamalanmıza çare bulunacak, velhasıl Hilson Mıamı Meteorolojı servıslerı bu dar kurşun isabet ettiğini, fakat aTürk Kadınlar Birlvği, çok lerı ınmeğe baslamıştır. Iljnıze nun bır goktası olabıleceğı kanısın raçtaki 12 İsveçliden hiçbırinin yaÇankava'da Türkive'nin kaderi değişecek.. Ovsa Sayın Alican'ın kadınla evlenmenin önüne geçbağlı bazı koylerdekı koyun süruralanmadığını soylemiştir. dadırlar mek için bir kanun tfklifi havarınki toplantıva götürecçği muhtıradaki köklü tedbirler eğer lerine saldıran kurtlar dun gece zırlamıs. Teklifte, iki önemli gazetelere vanlıs veva eksik çeçmcmis ise sunlardır : Abbas Hahm Paşa Koyune saldıryenilik var, bildirildiğine gö1 Sivasi Partiler Kanunu Tasarısı derhal çıkarılmalıdır. mış ve ağıllardaki bir çok koyunre. Birincisi zina suçlarının siları parçaladıktan sonra kaçmışlar i Bir A.P. C.H.P. koalisyonu kurulmalıdır. kâyete bağlı kalmaması, ikindır. 3 Huzur toplantılarında sikâyet edenlerle edilenler bir araya cisi köylerde birden fazKurt sürulerine karşı koymak igelip iddialarını ortava acıkça koymalıdırlar. la kadın alnıanın, savcılı çin koy sakinlerı nobet tutmağa Açıklanmamıs olnıakla beraber, her halde bunlara Çankava'da bir ğın takibatına açık olması. başlamışlardır.. Hanımlarımızın. zina gibi ahiâk de bakive ovlar meselesi eklenecek ve böylece tedbirlerin kökŞehrimizde havalar bozucu suçları onlemek için gilülüğü büsbütını sağlanmıs olacaktır. âni olarak soğudu riştikleri çabayı beğenmemeye Londra 6. (a.a. \P • Kadvo) İnGorulüyor ki, Savın Alican'ın da «köklü» diye vasıflandırdığı tedŞehrimizde önceki gun IÜ dere gıltere Başbakanı Harold Wılson imkân voktur. Lâkin, bir kaç bırler sadece sivasi plânda kalan, sivasi plânda düşünülebilen cesının 18 e yukselmesınden jarar Amerıkan ve Kanada devlet adanı j mesele var ki, bunlara da dobirtakım alternatiflerdir. Ancak hemen söylemek gerekir ki, lanarak ceketleri ile dolaşan İs Jarı ile temaslarda bulunmak uzekunmadan edemiyeceğiz. meselelerin valnız partiler tarafından değil, bir kısım aydınlar tanbullulardan büyük çoğunluğu re Londradan ayrılmıştır Önce zina, sikâyete bağlılıktarafından bile dıs kabuktan görülmeğe devam edildiği huzurdün havaların âni olarak soğumaIngılız Basbakanmın Washıngtan çıkacak, herkes ihbarda busuzluğun basit olavlara bağlandığı bir devirde bir sivasi parti sı yüzünden evlerinden dışaıı çı ton'da Başkan Johnson ile aşağıdalunabilecek, Savcı resen hareliderinııı huzur toplantısma baska tedbir götürebilmesine de kamamışlardır. Dun şehrimizde ısı kı konular uzerinde goruseceğı bılkete geçebilecek, denilivor. doğrusu ımkân voktur. Bu bakımdan biz götürülmesi gerekenderecesi G dereceye kadar dusmıiş. ctırümektedır Peki. bu ısin sonu nere.ve valeri bir tarafa bırakıp. palvatif de olsa, Sa\ın Aliean'ın açıklayakıt ihtiyacmı gıdeımek istıven 1. Sovvet Kusvadaki değişikrır lutfen sövler misiniz? Yokııan koklü'lerı uzerinde duracağız : vatandaşlarm odun komur depola likler \e Kızıl Çin'in atom denesa. eskisi gibi imam basta, ma\.T.P. Genel Baskarıının A.P. • C.H.P. koalısv onu konusunda ileri rı ile gazyağı satan dukkânlar onun mesi karsısınıla Batının tutumu. halle delikanlıları arkada basde uzun kuvruklar meydana getırsürdüğü gereUce. ıkı kanıpa avrılmıs Türkiye'de istenilen ka2. Birle^mi', Milletlerle ilgili kın devrine mi dönmek niyetindıkleri goıulmu^tur. nunların Meclisten kolavlıkla cıkmasmın sağlanmasıdır. Gerkonular. deyiz? Zannediliyor ki, bununçekten Alican pratik bir tedbir göstermekte. aynı zamanda iki 3. Malaysia. (Junev Vietnam, la zina önlenecek. Tarihe baKongo ve Kıbrıs meseleleri. . karsak, mesru olmıyan münabüyük partivi iktidar sorumluluğuna doğru itmektedir. Bu tedsebetler, faillerin bovunlarıııın 4. Ingilterenin karşılastıçı ikbir huzur getirir mi. setırmez mi? o avrı bahıs. Ama biç olvurulduğu en mutaassıp devirtisadî güçlükler. mazsa bugünkü düzeıı içinde meselâ bir Sivasi Partiler Kanulerde en yüksek dereceye ulasBu arada Johnson • Wılson gonunun kısa zamanda cıkması ımkânı elde edilecek, yeni Seçim raıstır. Seni sekil zinayı derüsmelermde «Çok Taraflı Güç» koKanunu • eğer evdeki hesap çarsıya uyarsa sandalveleri ğil, ihbarları, isnadları arttıranusunun da etraflı olarak ele alıhıçbir partinin tam coğunluk sağlıvamıvacağı sekilde daçıtacak ve toplum asıl o yüzden nacağı tahmın edılmektedır. cak. kuçük partiler'in silinip gitmesı önlenecektir. huzursuzluk duvacaktır. Valnız, Alican'ın ikili koalisyon tedbiri, seçimlerin erkene alınmaKöylerdeki birden fazla ka • • sına karar verildisı taUdırde. Türkive'ye nispî bir huzur getidınla nikâhsız vasamalara ge ' rebılır. Zira bir C.H.P. A.P. koalisvonunun bir toprak reforAnkara 6, (a^.) Dün Bombay' | lince; alt vapıda ve köklü bir dan Romaya ddnerken, Türk sema ı munu hemen gerçeklestırmesini, ya da tasarrufları, dolayısiyle reforma sitmeden. kendine yelarmdan geçen Papa Altıncı Paul'ün i Ronıa 6. a(al) Italya Cumhuryatırımları artırıcı tedbirlere gitmesini beklemek her halde ter köy ekonomisindeki kadın uçağına refakat eden Turk jetleri başkanı Antonio Segnı. sağlık durumümkün olmaz. Acıkçası, ileri sağ görünüslü programını ilân ısgücü ihtiyacı meselesini halnin, bu uçağa değecek kadar yaklaş | mu dolayısıyle beklenen ıstifasmı etmis, iki yıldan bu yana prim toplamıs bir A.P. ile reformları Park haline getirilletmeden, ceza kanunlarını istıkları ve korkulu bır durum yarat ; bugün imzalamıştır. \apabileceğini saııan. va da kamu ovunda övle sanılan bir tediğimiz kadar ağırlastıralım, mesi kararlaştırıtıkları yolunda çıkan bazı haberler j 72 yaşında gorevınden ıstıfa etC.H.P. nin sarmas dolas olarak mpmleketi idare edebileceklealacağımız netice sıfırdır. Türk lan Eyup Defteıdar semUndeki Kıral Kızı Hammal Dede namı le ilgili olarak, Hava Kuvvetlen Ko ' mek zorunda kalan Antonio Segni, rini dusünmek. muhaldir. Kadınlar Birliği idarecileriııin ile anılan verde. \ apılan kazıları sırasında tarıhi mezarların mutanlığı yetkılileri şu bilgıvi ver 1891de Sardınya'da doğmuştur. hassasiyeti ve bütün kadınlaBu bakımdan ikili koalisyon kısa devreli ve ancak iç politika^ıkması uzerıne çalışmalar durdurulmuştur. Belediye, Abdülmışlerdir. Segni 1944'te Tarım Muşavırhği, rı kurtarmak için girisilen çadaki çekismelerı. allerji yaratan davranısları önlivecek tasavedit caddesmı genisletmek ve burada bir çocuk parkı ktırmak «Dün, semalarımızdan geçen Pa 194651 yıllarında Taıım Bakanlığı balar, kolay ve pratik yol girılarm Meclisten gecmesini sağlıvacak bir devrede isbasında pa'nın uçağını karşılayıp sınıra ka ve bundan zcre uç gun onco Kıral Kızı Hammal Dedede" kazıya başlasonıa sırasıvle Eğıtım bi görünen ceza kanunları sı . kalır, seçimlerı vapar, verini seçimden sonra gelecek hükümedar uğurlayan Eskisehir üssünc ait Bakanlığı. Başbakanlık, Baskan Yar uştı A.ıcak vol bııaz genışletnmış ve daha sonra toprak almrlarından çıkıp, daha derin • ' te devrederse, hem Savın Alican'ın bahsettiği yuvarlanma tehjet uçaklarımız. kendilerine verilen dımcıhğı, Savunma Bakanlığı. yenıından 200300 yıllık mezarlar çıkmaya baslamıştır. Bunun üzelere inmeğe yararsa ancak o ' likesi azalır, hem de memleket hiç değilse seçimlerde kararını görevi normal bir şekilde verine ge den Başbakanlık ve 1960 ile 1962 yılıne kazı durduıulmuş, duvar örü'erek, çıkan kemikler üst zaman olumlu sonuç ümidi argöstermiş olmanın rahathğına kavusur. tirmişlerdir. laıı arasında da Dısisleıi Bakanlığı tar. Gerisi sadece gösteri, ya k;ısımda açılan bır mezara gomulmvtür Resimde. tarihi m e Segnı, Refakat. normal olçuler ırır.de c° poıevlerinde bu'unmu^tuı da fantezidir. ;, • ' Ecvet GÜRESİN zarların çıktığı Kıral Kızı Hammal Dede mevkii görülmektedır. CumhuıbdjKânhğı. reyan etmış ve hıçbır tehlıkeiı du 1%2 mayısında ıııııuıııııııııııııiııııııM""""""" "" " ıııııııııııııııııııııııııııııı na geUrıimisü. rum yaratılmamışüı.» Bölükbaşı hükümetin söziine inanılmadığını söyledi Soğuk dalgast bütün yurdu sartyor... Şehrimizde ısı dün 12 derece birden düştü; Eskişehirde de köylere inen kurt sürüleri ağıllara saldırıyorlar O Çarpışınalarda ağır zayıat vermesıne rağmen hukumet kuvvetlerınln duruma hâkım olduklan ve yeni bir temizlik hareketine giriştikleri bıldırılmektedır. Dığer taraftan Kahire'den alınan haberiere gore sıvıl gıyınmiş 40 kadar Cezayırlı dun Hartum Hava alanmdan meçhul bır ıstıkamete hareket etmiş bulunmaktadır. Bu grupa Cezayır'de gerilla eğıtımi gormuş 40 kadar Kongolu'nun da katılmış olması Başbakan Bın Bella'nın bır hafta evvel yapmış olduğu «Yardım» vaadını tutmakta olduğuna ve Kongoya gizlıce asker ve malzeme gondermeye başladığına daır soylentüenn dolaşmasına sebep olmuştur. Ankara 6. (Cumhurivet Bürosu) Cezayirli ve Kongolu genllacıların Cezayir ışaretleri taşıyan Sovyet Makına Muhendislen Odası Başkanı Şukru Er, bugun yaptığı bir yapısı naklıye uçakları ile seyahat ettıklerı bıldırılmektedır. Kahıredekı guvenılır kajnaklar Kongoda Lumumba'cılara sılâh ve basın toplantısında. Ankarada hava kırlenmesıni onlemek için teşkıl e ınalzeme sevkıyatının bundan iki hafta evvel Hartum ve Juba yolları ile dılen kurulun çalışma sonuçlarını başlamış bulundugunu ılerı surmektedırler. Alınan haberlerden Kongolu âsılere sılâh yardımı ıçın tam mânası açıklamış ve kış mevsıminde Ankarada 70 metre yüksekhğmde bir du ile bır hava köprusu kurulduğu anlaşılmaktadır. man tabakası meydana geldiğini bildırmiştir. Bu duman yukseklîği bazı yerlerde 100 metreye kadar çıkmaİctadır. Başkana gore sadece motorlu taşıtların egzoz gazlarmdan yılda 3 mılyon metre küp hava kırlenmektedır. Sağlığa zararlı Aııkaravı kaplıyan duman iTasarı, en iyinin alınmasım öngörüyor cinde yıızde 4 oranında sağlığa ANKARA, 6 (Cumhuriyet Bürosu) zararlı kukurt gazları ve 10 160 I Mıllet Meclısı Butçe ve Plânlama Komısyonuna gelen Devlet İhale mikron büvüklüğunde konıur zerreleri bulunmaktadır. Hava Kanunu Tasarısının kabul edılmesı halınde bundan 33 lokomotıf olayınnın zehirlenmesinde fabrikalar da karşılaşılan olaylan onlemek mumkun olacaktır. çunku tasarı, «kamu ihtiyaçlarının binde £ oranında rol oynamakta. esas kaynağı • apartmaııların karsılanmasında en ucuzun değil, kalorifer kazaıılarında yakılan en iyinin alınması için ilgililere linyit ya da fuel oil teşkil et gerekli yetkiyi» vermektedır. nıektedir. Halen yurürlükte olan kanunun, Aynca yapilan çalışmalar, kömürlerın kazan daırelerinde bilgisiz ıktısadi kalkınmayı önlediği gerek ellerde iyi yakılmadığını göster çesınden hareketle hazırlanan yeni mektedir. Verilen bilgiye gore yan tasan, şu yenilıkleri öngormektema sebebiyle yılda 8 mılyon liralık dır : komür lozu havaya uçmaktadır. 1 tdareleriri yetki ve sorumluÇareler lukları artırılmıştır. Pek çok forOApartmanların sıhhi tesisat malite ayıklandığı için zaman kayları ve kalorifer projeleri için bı önlenmektedir. de ruhsat alınmalıdır. Bu konu2 Rekabeti genisletmek amada İmar Kanununun amir hukmu uygulanmalıdır. Apartmanlara civle teminat miktarları indirilmiş >anma>ı en uvgun sağlıyacak \e terainatların de|istirilmesi esaolcude kazanlar konulmalıdır. sı kabul ediimiştir. Q Bacalar yüksek yapılnıalıdır. 3 Bir yılı asan taahhütlerde gözden geçirilmesi ^/Büvuk binaların bacalarına sözlesmelerin duman tutucular konulmalıdır. ve fiat değişiklikleri dikkate alınCfKükürt oranı vüksek linyit mıstır. \e akaryakıtlar şehir içinde kul4 İhale kararı verildikten sonlanılmamalıdır. ra zam \e tenzil teklifleri dikkate FERİDUN CEMAL ERKIN Q Kalorifercilerin eğitimi sıkı alınmıyacak ve böylece bazı yolşekilde izlenmelidir. suzluklar önlenecektir. 5 Islerin zamanında bitirilmesini tes\ik amaciyle «Erken bitirme primi» ihdas ediimiştir. Ankara uzerinde lOOmetrekalınlığında zararlı tabaka var İHALE KANUNU TASARISI KOMİSYON GÜNDEMİNDE unun Huznr Teklifleri Kıbrıslı Rumlar İsveçli askerlere ateş açtılar Erkin «Kıbrıs meselesinden ümitliyim» dedi Boşuna gayret... Ortaklık Konseyının toplantısma katılan Dışışlerı Bakanı Feridun Cemal Erkın, dun yurda donmüş ve Kıbns konusunda: «Kıbrıs mese lesi gelişme kaydetmektedir. Kıbn s meselesinden ümitliyim. Ancak şunu belirtmek isterim ki; insanlar yanılabilirler» demıştır. Yunanlıların Kıbrıs meselesının NATO Bakanlar Toplantısma getirilmesıne mâni olmak istedıklerini belırten Erkın, Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girmesi dolayısiyle (Arkası 8a. 7. Sü. 6 da) HAROLD WİLSON WASHİNGTON'A HAREKET ETTİ Mahkeme, Ankara oteli grevinde işçiler lehine karar verdi Ankara 6, (Cumhuriyet Bürosu) Yonca yapraklı Ankara Otelinde 17 gun önce başhyan ve Çankaya Savcılığmca usulsüz gorülen grev boyunca, polisin baskı ve eziyetlerine maruz kalan işçiler, Keskin Ağır Ceza Mahkemesine yaptıklan itırazı kazanmışlar ve 'grevin kanuna uygun yapıldığı> kararını elde etmişlerdir. Papanın uçağına refakat eden jetlerimiz hakksnda açıklama yapıldı Antonio Segni istifa etti, Anne... ! ı Anne... ! Al beni I ONBİNLERCE KÜÇUK INSANIN DRAMINDAN ARALANAN BİR KISIM HERBtRİ AYRI BİR IÇ YARASI I | I BASLADlGl YERDE • BİTIVEREN • HIKÂYELER DAMGALAR...I D\MGALAR Park haline getiriliyordu (Neyyire Koçer'in kaleminden) Bugün 4 üncü sayfamızda | 1 1 I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog