Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Doç. Dr. NEZAHAT ABKVN ŞAHSİYET PSİKOLOJİSİNDE CATIŞMA «Freud» Sürçme, Ruya, Nevrozlardaki itilme (Refulman) rle, «Pavlov» u n karşılaştırılması. Fiati: 12 50 TL. Cılth: 18. T.L. Odemeli Gonderılır Kataloğ İsteyiniz. ANIL YAYINEVİ Vilâyet karşısı No: 11 İstanbul. Tel: 22 23 68 Reldâmeılık 4517 14895 41. yıl soyı 14494 umhuriyet KURUCTJSU: YUNUS NADt KTTRTTnTTSTT* VTTVTTfi V A n t Telgraf v e m e k t u p adresi: Curnhuriyet İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 EsktŞiirimizin taları Atamet Sevengi* Kemate şairRHnhavat hikâjea» seçme siirlerL Veni çıkü • M a tftapcdarda arajmn.ffesta Be odemrlı olarak da gönderülr. " Pozor 6 Aralık 1964 ^ ATLAS KİTABEVt Partilerin görüşleri tesbit edildi AP KOALİSYON İSTİYEGEK Q TARAFSIZ BİR BASBAKAMN YÖNETÎMİNDE MİLLI KOALİSYON KURULMASLNDA ISRAR ETME VE GÜRSEL1 İKNA ETMEYE ÇALIŞMA. Q StYASt PARTtLER KANTN TASARISINÜA DEGİŞİKLİK YAPILMASI. CHP SAVUNMA YAPACAK YTP MUHTIRA VERECEK Q MİLLÎ KOALİSTON TEKLİFİ ORTAYA ATlLDlGl TAKDİRDE, BUNUN GEREKSlZLtGt BELİRTİLECEK, A P C H P KOALİSYONUNA YANAŞILMAMA. 0 AP İDARECİLERI TARAFINDAN İLERt SÜRÜLECEK GORÜŞLERE CEVAP \ ERİLECEK. LİDERLER TOPLANTIYA HA1IR ANKARA 5 Cumhuriyet Bürosu I kinci Zirve toplantısı I Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in başkanhğında salı günü saat 14.30 da Çankavada Cumhurbaşkanlığı köşkünde vapılacaktır. # YTP NİN «TÜRKİYE'NİN TEMEL MtSELELERt» ADLI 14 SAYFALIK MUHTIRA SINDA 3 KONU VAR: DEVLET HAYATI, SİYASİ HAYAT VE MECLİS ÇALISMALARI. YTP BU KONLLARDA KÖKLÜ TEDBİRLER ISTEMEKTEDtR. YTP toplantıya bir raporla gidecek. CKMP katılmak konusunda tnütereddit C. H. P. Her çeşit Eoalisyon teklifini reddetti C. H. P. Grup Yönetim Kurullari, S. P. Kemal Satır ile koalisyona gidilmesini kabul etmedi ANKARA 5, Kemal AYDAR bildiriyor l l I I Grup Yönetim • " • r • K u r u llannın, .Merkez İdare Kurulu ile İnönü'nün başkanlığındaki top lantısında «A.P. İLE KOALİSYONA GİDİLMESİ YA DA MİLLÎ KOALİSYON TESKİLİ» konusunda ileri sürülen teklifi Başbakan oylamış ve bu teklif büyük çoğunlukla reddedilmiştir. C Ote yandan partıler bu toplantıda huzurun temini ıçîn duşundukleri tedbirleri savunacaklardır Bu toplantı, bir bakıma, partılerin birbirlerinden şıkâyetlerinın, iç politikada gerginlıği meydana getiren amillerin bır tahlıli nıteliğinde olacaktır. Bu bakımdan partıler bu gıbi konularda hazırlıklı olma.ia çalışmakta ve bazı konuları, kendi goruş açılarından tesbit ermektedirler A P. yetkıhlen, zırve toplantısında ele alınacak konulan şu noktalarda toplamaktadırlar. PAPANIN UÇAGINA YAKLAŞAN TURK JETLERI TELÂŞ YARATTI Hindistandan dönmekte olan Papa'nın içinde bulunduğu uçağa Tiirk jetleri refakat maksadiyle bir kanat 5, lA.P. Radjolar) Hınboyu sokuldutar Roma O Kuvvetli bir hükümetin kurulabilmesi için tarafsız bir Başbakanın idaresinde Millî Kabine iste*ı. ^P Sıvası Partıler Kanunu(Roma İstanbul) RadyoToto 4.P. Cumhuriyet [ ~ , nun siv'rî noktalarının âeğrs~ 1 tırılmesı. TELÂŞA SEBEP OLAN YAKINLIK Dıyarbakır Hava Ussune mensup olan P48 jetlerı, Papa'nın uçağına bır kanat boyu sokulduklan vakıt uçaktakıler tarafından çekılen yukarıdakı resmın »ol alt koşesınde, uçağın kanadı göruluyor © Dokunulmazlıklarının kaldırılnıası istenen milletvekillerivle ilgili Alt Komisyonun karan, yargı orçanının ve konçreleri takibetmekle görevli hükümet orçanlarının daha titiz ve enerjik hareketlerle görevlerini yapmalarının sart oldu ğunu, ortava koymuştur. YTP bu toplantna H sayfalık «temel meseleleı» raporu ıle gıdecektır Bu raporda ele alınan konular şunlardır O ^y Q Devlet havatı Konular Ortak toplantıda ele alınan konulardan bırmi, Demirel'ın AP Genel Başkanlığına seçılmesi ile hasıl o» lan dunım teşkıl etmiştir. Bu toplantılarda bulunan bır uyenm deyımiyle •Demirel'in AP Genel Başkanlığına scçilmesi CHP. yuksek kademelerinde bir şok ctkisi» yapmıştır. AP.'nın son kongresıyle kay dettığı gelışmenin «CHP. ne o kadar umit bağlamış çevTelerde dahi olumlu bir hava yaratmış olması» belirtilmış l.T.P. lideri Ekrem Alican'uı hazırlayacağı muhtıra liderler toplantısına bazı üyeler tarafından sunularaktır. Bu muhtırada üç konunun ele ahnacağı bildirilmektedir. ve bunun nedenleri uzerinde dığer uyeler de fikirlerini sdylemişlerdır. Ozellıkle AP.'nın i>u son ha reketlerle aydm çevrelerde de bi» ılerleme kaydettiğı hususu toplantıda inkâr edılmemiştır. Durgunluk Toplantıda pıyasadaki durgunluk ve bunun çeşitli şekılde gorülen so nuçları, ele alınan önemli konulardan birıni teşkıl etmıstir. Her na kadar toplantıda bunun sebepleri Kıbrıs gibi ana bir probleme bağlanmışsa da bır çok uye durgunluğun daha başka sebepleri olduğunu, bazı bakanların yetersiz çalısmaları dahil çeşitli sebepleri buBir yıl içinde 470 olaya el koyan teşkilât, 5 milyon lunduğunu ıfade etmışlerdır. Bır uye ornek oîarak «Muteahhitlere pa değerinde sahte tasarruf bonosu ele geçirdi (Arkası Sa. 7, Sü. 5 t e ) Mali Polis Devlete bir yılda 55 milyon lira gelir sağladı Selâhattin GÜLER Sstanbul Emnivet Müdurluğü Mali Polis Subesi bir yıl içinde 100 |mıl>on liralık çesıtli olavlara el kovmustur. Henüz mnhakemeleri Muhtırada meselelerm çozumlendevam eden 100 milvonluk 470 olaydan simdiye kadar Devlet Hamesı ıçın koklu tedbırlerın alınması ıstenmekte \e YTP olarak du zınesine 35 milyon liralık bir kazanç sağlandığı yapılan son istatistiksunulen tedbırlere genıs yer venl mektedır. llk toplantmın \apılmasma sebep olan Alıcan'ın ılk muhtırasından daha genış olduğu belırtılen bu yeni muhtıranın ıkıncı 7ir\e toplantısında da onemlı rol oynıyacaaı anla«ılmaktadır. Sıvası havat Meclis çalısmaları ınun Toplantılar Bır kaç gundenberı de\am eden C.H.P. Grup Yönetim Kurulları toplantısında çeşitli konuların ele alındığı bildiriliyor. Aslında konuların hepsini işlerin iyi gitmemesi başlığı altında toplamak nıunıkün. Zira kabine dejjişmesi, erken seçim. kalkınma bızının duşmesi, C.H.P. içindeki çekişmeler, yolsuzluk söylentileri v.s. jiırütme faaliyetinin aksamasındaki işaretler veya bu işaretlere gore düşunülen tedbirlerdir C.H.P. nın iç huzursuzluğunun ııedenleri malum olmakla beraber, bunların uzerinde ozellikle, A.P. büyük kongresinin kamu oyunda varattıfı akislerden sonra çoğunluk tarafından, durulmaya başlanmış, daha doğrusu meselenin su yüzüne çıkmasında Adalet Partisi kongresi muharrik olmuştur. Bu arada basının tutumu C.H.P. kurmayını telâşa sevkeden sebeplerdendir. Gerçi Süleyman Demireri desteklemek veya A.P. kongresinin başarılı geç•uesini övmekle bütun basının o kanatta yer almadığı bilınmektedir. Ancak kamu oyunun dikkat nazarlarının yeni Genel Baskana çevrilmesi, \e A.P. nin ümit %erici halde görünmesinde C.H P ba«ının da kısmcn rolu bulundıığunun pekâlâ farkındadır. Bunların yanında bır onenüi konu daha, \olsuziuk söylentilerinin artmıs olması. fısıltı gazetesi tirajının yükselmeye başlamasıdır. Filhakika takiijeü C.H.P. kabinesi kurulduğundan bemen sonra ortamı uygun bulan fısıltıcılar tahripftâr bir söylenti kampanyasına girismisler. bunlardan pek azı muhalefet basuıında yer alnııstır. Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır hakkında ortaya atılan \e akabinde \.P. lıler tarafından da yalanlanan bir şirketin idare meclisi iheliği nıeselesi o vesileyle yazdığunız gibi hsıltıların acığa vurulmuslarından sadece biridir ve onun yanında yukarı kademelere duyurulmadığı için tekzip edilemiyen daha pek çok sdylenti vardır. Denilecektir ki, çıkarılan söyientiler mevfiî kalır, halk saçma sapan şeylere inanmaz. Hele açıklığın hukum surdüğu memlekette ortaya atılan iddialar mesnetsiz olunca sabun kopuğü gıbi uçar gider. Gerçekten fısıltılar açığa turulsa ve arkasından aksi ispat edilebilse mesele yok. Anıa Türkiycde soylentilere inanmaya hazır öylesine psikolojik bir ortam »ardır ki saçma da olsa, milletin çoğunluğunu fısıltılara inanmaya doğru itebilmektedir. Bırakınız halkı. Türkiyede iktidarların bile soylentilere kapıldığı, hattâ Zeytinburnundan Yassıadaya tünel kazma hikâvesiniıı ciddî surette uzerinde durıılduğu bır vakıâdır. Anlaşılıyor kı, kamu oyu yoklamalariyle ortaya çıkan söylentilerin yaptığı tahribat, nihayet C.H.P. kurmayını da telâşlandırabilmiştir. Ancak bunlara karşı almacak tedbir galiba bu soylentilere hedef olan bakan, ya da ileri gelen memurların değiştirilmesinden ibaret kalacaktır. Oysa palyatif tedbirlerle hiç bir netice alınmaz, aksine hem, kurunun yanında yaş misali, değiştirilenlerin hepsi töhmet altında bırakılmıs olur, hem de yeni gelenler, bugiınkü yartlarda, haklarınd>ki fısütıları da birlikte e«tirirler. O halde, C.H.P. Konuları ayrı ayrı değil. birlikte ele almalı \e huzursuzluk nedenlerini tümüvle ortadan kaldırabilecek tedbiri bulmalıdır. Erken seçim bunlaruı en kesini gibi görünüyor. Ancak seçime kadar geçecek devre için, sorumluluğu dağıtıcı Tolları yeniden denemek her halde bugün düsünfilen yarım tedbırlerden daha faydalı olacaktır. diitan'dan Vatıkan'a dönmekte olan Papa Paul'un ıçınde bulunduğu uçağa Turk semalarmda refakat eden Turk jetlerının fazla yakından uçmaları, Papa'j'i taşıvan uçağın pılotlarının \e dığer jolculaıın he\ecanlı anlar geçırmelerıne sebep olmuştur Papa'nın uçagı Iran Turkı>e hududunu geçtıkten sonra karlarla ortulu Ağrı'nın gunev batısına doğru yoluna devam ederken, Turk Ha\a Kuvvetlerının F 84 jet uçakları uçağa refakat etmeye başlamışlardır. Fakat jetlerın gıttıkçe daha fazla yaklaşarak Papanın uçağının kanadının çok yakmma sokulmaları, pılot ve jolcuların telâşa kapılmalarına se bep olmuştur Uçağın kaptanı ve Al Itaiia nın as pılotu Turkıye'dekı yer ıstasyonları ıle konusmak ıstem'ştır. O anda kanad kanada uçan Turk jetlerının telsızlerının frekanslarını bılmedığı için doğrudan doğıuya temas rağlayamamıştır. Papa'nın uçağında bulunan Al Itaha Hava Yollan Başkanı Kont Carandmı, saatte 800 km. suıatle uçmakta olan uçağa çok yaklaşan Turk jetlerının hafıf olmaları dolayısıvla tehlıkeh bır durum yaratıldığını soylemıştır Jetler uçağın yakınında bulunmaktayken, yolcuların davranışları desığık olmuştur Papa kendısıne el sallayan Turk (Arkası Sa. 7, Mi. 1 de) B Orhan Eralp M Baş Temsııcırmz Eralpın UThanfa mektubu T Birleşmı; Milletler 5, (AP a.a.) urkıyenın B. M. dekı Daımi Temsılcısı Orhan Eralp, aşırı yorgunluktan hastaneye kaldırılan Genel Sekreter UThant'a bır mektup vererek, Kıbrıslı Rumlaıın elınde bulunan yolların Türk tıafığıne açılmasının saelanmasını ıstemıştır CKMP'mn ılerı gelenleruıın behrttığıne gore bırınci zırve toplantısında bugune kadar pek çok olay cereyan etmış ve bu toplantıda goruşulen bırçok hususlar hal yoluna gırmıştır. CKMP, yapılacak bu ıkıncı zır\e toplantısının gundemını Cumhurbaskanhğından rica etmistır. Gundemde onemlı gorduklerı hususlar olursa CKMP heyeti bu toplantıya katılacaktır. Bu konuda Partı Genel Ba»kanı Ahmet Oğuz şunları soylemıştır : «Gidip de orada bir aksesuar gibi kalmak da vardır. Gündeme bakacafeız. Katılmada favda \e zaruret edrürsek katılaca£ız.» Sahtekârlar korunmaz Mali polis teşküâtı bır çok çapraşık, karanlık meselelere el koydukça çıkan bozulanlana savunucularından sesler geliyor. Tesadufe bakınız kı bu sesler mutemadijen \nkaradan, siyasî kadrolardan çıkmakta Te mali polis tazyık altında tutulmak, ya da teşkilât ı idare edenler arasında değişıklık yapılmak istenmektedir. Üç milyonu geçen bır kaçakcılık olaymın geri tarafındaki Jî tehditler, olayı kapamak için nğ ' raşır, bir pul sahtekârhğı ortaya cıkar, faıl intihar eder, ama § altı kanstınlınca politikacıya alt >~ ızler sırıtıverır. Her kadroda ol i duğu gıbi şuphesız sıyasetçiler ?, arasında da kotuler bulunacak ' tır. Bunlar nıhayet delıl elde edildıği takdırde eğer eide edılebılirse adalete Terılır. Ancak işin kotu tarafı siyasetçılenn perde arkasından dolayısiyle sahtekârlar, kaçakçılar çıkarma bir teşkilât uzerinde yaptıklan baskının memlekette ispat edılir bır ? : • suç kabul edilmemesidir. ;| Secmene hızmet, halka hizmet, *' anlayışını one surerek dupeduz sahtekârlara hızmet edenler aslında bınilen dalı kesıyorlar ve partıler de bu ameh>enın maalesef seyırcisidırler. lerden bğrenilmistir. El konulan 470 olayın dağıtılış şeküleri şoyledir. Doviz kacakcılığı 30, Giımruk kaçakçılığı 53, Uyuşturucu madde kaçak çılığı 75, Tekel kaçakçıhğı 4, Sahtekârlık 63, Marka taklidi 26, Karsılıksız çek 21, Tefecilik 14, Bankaların açmış oldukları usulsuz krediler 6, Kalpazanlık 24, Ticari dolandırıcılık 111, Hl leh vergüer 18, Hileli Iflâj 2. HAZtNENÎN KAZANCI. Bır yıl içinde tesbit edılmıs olan dovız kaçakçılığının tutarı 45 milyon lirayı asmış, bunun 2 milyonu dıs bankalardan yurda transfer edılnnş ve Hazineve ıntıkal ettirılmistır Ecvet GÜREStN •llMllllllllllllllıllllllllllllllllllflllllllllillllltlllllllllilllllllllMltlllllllll Eralp, 26 Ekımde serbest trafıgı saglamak maksadıjla Kıbrıstakı Barış Gu CHP Çankaya zııve eunun Lefkoşe Gırne >olunu Turkletoplantısına bır kendıre açtırmasına rağmen •Kumların Turk nı savunma havası içın trafığine tatbık ettiklerı kejfî tahdıdata devam ıcın ısrarları karşısında» de gıtmektedır. A P.'nın sulh gucunun Kıbrıstakı Rumların kont ılerı surmesı mumkun rolunde bulunan \ollarda a>*nı mealde gorulen konularda nasıl karşılık bır anlaşma >apmağa rıuktedır olama verıleceğı toplantılarda gozden gedığını belırtmıştır çırılmıştır. Mıllî koahsvon ortaya Turk ekipi lak\i>e dılıjor atıldığı takdırde, bunun gereksızııAnkara 5, (Cumhurıjet Bürosu) B M Genel Kurulunda goruşulecek Kıb ğı behrtılecek, yenı bır AP CHP rıs konusunda çalışmalarda buLunmak koalısjonu teklıfının ıse karşısında uzere uç Buyukelcımız New York'a git olunacaktır CHP genel olarak zır\e toplantımışlerdır. New Yorka giden Buyukelçiler Bejruftan Vahıt Halefoğlu, Ceza sı yapılmadan once Alt KomısyoAnkara 5, (Cumhuriyet Bürosu) jlr'den Semıh Gunver, Prag'dan Tsmaıl nun hazırladığı raporu benımsemiş Erez dır. ' olarak toplantıya gıtmektedır Yapı İş Sendıkasının Ankara O ' t*~li grevinuı 17 inci gunünde, grevcilerden bir kısmı Mechse yurümek istemişler, Emniyet hazır kuvveti bunlara engel olarak içlerinden 5 kişiyi nezarete almış, Gösteri Yüruyuşleri Kanununa aykın hareketten adalete vermiştir. Bu işçilerin adları şunlardır: Hacı Kok, Halıt Duman, Mithat Aydoğdu, Eşref Bulut Hasan Yurdakul. Bu arada sendıka yöneücilerine gore, polis tarafmdan ddvülen, polıslere göre, yere düşen ve ayaklar altında ezılen Bekir Karagöz adında bırisi İşçi Sigortaları Hastahanesine kaldırılmıştır. öte yandan bu gece geç vakıt bır bıldıri yayınlavan Turkıye Uçı POLİTİKACI YO...., BEN NE İSTERSEM YAPARIM, Partisi isçılere karsı takıp edılen Meclise yürümek isliyen grevcilerin beşi nezarette MODADA VATANSEVERLIK Istlklâline geçen ay kavusan Afrıkadakı en genç ulke Zambıa'nın Washıngton Elçılığınde Cumhurbaşkanı Kenneth Kaunda şerefme bır kabul resml venlmıştır. H'ashington Klçısinın eşı bu SATLOS FATURA. | fırsatla vatanseverlîğını \e Başkana oUn bağlılıtını ynkarıda gorulen elbiKarsılıksız olarak kesilen 20 mil seyi giyerek ispat etmiştır. yon liralık naylon fatura ele geçirilmis, bu şekılde de Hazineye 20 milyon lira gelir temin edılmıştir. Bağımsız mılletvekili Fuat Ümit'in de adının kanştığı 5 mılyonluk sahte damga pulunun ortaya çıkarılması ile Hazineye aynı miktarda fayda sağlanmıştır. Yine 5 milyon lira tutarmdaki sahte tasarruf bonolannm yakalanmast Hazineye kâr temin etmiştir. Gümrük ve Tekel kaçakçıhklarından ele gcçirilen mallann satıs bedeli de 3 milyon lirayı bulmus v e bu para Hazineje intıkal etmiştir. Sinema bileti karaborsacıları yakalandı Sıslı Emnıjet Âmırlığınde gorevli pohslerın dun akşam Konak. Sıte, Tan ve İnci sınemaları onunde yaptıklan kontrollarda 5 karaborsacı yakalamıslardır Meftun Berber, Mithat Berker, Salıh Akguler Reccp Esti \ e Abdullah Demırkol adlarındakı karaborsacılarda 240 adet bilet ele geçırılmiştır I IBIRDEN FAZLA. | KADINLA ' EVLENMEK | ÖNLENECEK I Aııkara, 5 (Cumhuriyet Bürosu) Turk Kadınlar Birlığince %ir | den fazla kadınla evliliğe mânl I olunması için Turk Ceza Kanu I I nunda bazı değişiklikler yapılma I aı teklif edilmiştir. I Teklîfe göre( zina sucnnuıı cezasının altı aydan az olmamak sartıyla 3 yıla kadar yukscltU I mesi istenmektedir. Evll bir er I kek evine iMnd bir kadın aldığı g takdırde cezası bir yıldan başlı I yacaktır. Erkeğin evll olduğuna " bilerek gelen kadın da aynı ceza I ya müstehakdır. I Birden fazla kadınla beraber J yaşamadan dolayı her vatandaşın, I kummların şikâyete hakkı oldu I ğu gibi S i ğo savcılar re'sen harekete \ geçebiVcccktir. I geçebilecel Çin Pavyonu» famamen yandı SEN KARIŞAMAZSIN!. Dun gece 22 30 da çıkan yangın sonunda Beyoğlundakı cÇuı Pavyonu» tamamiyle yanmıştır Program başlamadığı ıçın can kaybı olmamıştır Zaıar 200 bin lıra tahnuu edılmektedır. hareket tarzım takbıh etmiştir. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı IIIIIIIII • • • m I ••• L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog