Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Türk Ansiklopedisi Fasikül: 94 Millî Eğitira Bakanlığınca yayımlanan TÜRK ANSİKLOPEDİSİ'nin 94 üncü fasikülü çıkmıştır. (Darulfıinun), (Darüttıbaa), (Darwinl. (Daudet), (Davut), (Debre) maddelerı uzerinde dzellikle durulan bu fasikül Bakanlık Yayınevlerıyle bütun kitapçıIarda 10 lira fiyatla satılmaktadır. (Basın 22749 14820) | 41. yıl sayı 14493 umhuriyel KURUCUSU: YUXUS XADt Telgraf v e mektup adresı: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 \ uru Sevda Üâncılık: 3782'14835 •ftfahmut Makal'ın eri başarüı kitaplarindan biri olan Kunİ. Sevda'nın çoktan^ır mevcudu kalmatnıştı. Köy izleninlerini kısa hıkâyeler havası içinde veren b » güzel eser Varlık Yayınlan arasında 2 lıra fiyatla ikinci defa basılmıştır. Cumartesi 5 Arolık 1964 Inönü sinirliydi CHP YÖNETİCİLERİNİN DÜN 3.5 SAAT SUREN GİZLİ TOPLANTISINA BAŞKANLIK EDEN BAŞBAKAN' İNÖNÜ'NİJN' TOPLANTIYA GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA ÇOK SİNİRLİ OLDUĞU DIKKATİ ÇEKMİŞTIR. BAŞBAKAN TOPLANTIDAN ÇIKARKEN GAZETECILERE: « SÖYLİYECEK BİR ŞEY YOK! » DEMEKLE YETİNMİŞTİR. ÖTE YANDAN TOPLANTIYA KATILAN CHP'Lİ ÜYELERİN HİÇ BIRIN1N AĞZIM BIÇAK AÇMADIĞI DA GÖRÜLMÜŞTÜR. DOKUNULMAZLIGIN KALDIRILMASİ NASİL OLUR? KABİNEDE DECİŞİKLÎK YflPACJtölM,, Başbakan 3 saat süren gizli toplantıda kabine değişikliği hakkında yukarıdaki sözleri söyledi: Ankara 4, (Cumhuriyet Bürosu) kOrtak Gruo, Yonetim Ku'rullarıyla Merkez Yonetim Kurulunun Başbakan Ismet İnönünün başkanlığında Meclıste yaptıklan üç saatlik gizli toplantıda Başbakan Ismet înonü «Kısa zamanda kabinede bir değişiklik yapacağım» demiştır. Inönunün gerek toplantıya gelirken ve gerek ayrılırken çok sınırli olduğu gorülmüş, toplantıdaki muzakerelerın sert geçmesinin bu sinirli durumu yarattığı öğrenilmıştır. Toplantıda söz alan yöneticıler î nunuden «Bir kısım bakanlann yetersiz olduğunu, yolsuzluk soylentılerinin bazı bakanlara kadar yajıldığını» ileri surmüşler ve «ayııca CHP nin seçimlerden önce verdığı vaadlerin yerine getirılmesi içın 1965 de yapılaeak genel seçimlere daha enerjik bir kabine ile gıtmesi» istenmıştir. înonü bu sert konuşmalardan son ra Başbakan olarak yaptığı cevabî konuşmasmda «Kısa zamanda geniş bir kabine değişikliği yapacağım» demiştır. Toplantıdan sonra «Soyleyecek bir je> >ok» demekle yetınen Inonuye karsılık, Başbakan Yarduncısı Kemal Satır şu bilgiyi vermıştir: «PARTİ İÇİ VE DISI MESE İnonii. çok sinirliydi (< ALT KOMÎSYON TARAFINDAN VARILAN KA RAR MECLÎS t'MUMÎ HEYETİNE GELMEDE.N ÜNCF ANAYASA VE ADALET KOMİSYOM' ÜYELERİNDEN KURLLU OLAN" KARMA KOMİSYON, DOSYALARI İNCELEYECEKTİR. BU tNCELEME SIRASINDA DOKLNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASİ İSTENEN MİLLETVEKİLLERt DE DİNLENECEKLERDİR. KARMA KOMtSYONDAN SONRA NİHAÎ KARAR MİLLET MECLtst GENEL KURl'LU TARAFINDAN GÖRtŞÜLECEKTlR, Fual Umit «Sahte Damga pulu sürnıek iddiasiyle» dokunulmazlığı kalriırılmıştır. •Dini istismar» daıı yasama dokunulmazlığı kaldı rılmıştır. Sıddık Aydar Bozdoğanoğlu •Cumhur Başkanına gıyaben hakaretten» dokunulmazlıgı kaldırılmıştır. Ekrem Dikmen •Dini istismar. dan yasama dokunulmazlığı kaldırılmıştır. MiUetvekiUerine ait dosyaian Ait Komisyonun hararı inceteyen açtklandt CHP 4 DOKÜHÜLMAIUK KALKIYOB ANKARA 4, Cumhuriyet Bürosu lt Komisyon bir bağımsız ve üç A.P. li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldınlmasına karar vermiştir. KOMİSYON. GÖREVLERl.M IYİ YAPMIYAN ÜÇ SAVCI İLE ADALET BAKANLIĞINDA YÜKSEK BİR MEMLR HAKKINDA DA TAHKİKAT AÇILMASI İÇİX ADALET BAKANLIGl.NA tKAZDA Bl'LUNULMASI.M KARARLASTIRMIŞTIR. Dokunulmazlıklarının kaldınlmasına karar verilen milletvekılleri şunlardır: Ft'AT t M İ T (BOLU BAĞIMSIZ), SIDDIK AYDAR (BİNGÖL AP). \I.t BOZDOĞANOGLU IADANAAP) EKREM DİKMEN (TRABZOX AP). ÖTE YANDAN HAKLA CHP Merkez Yonetim Kuruiu KaU.nk.ııı Inonü'niin başkanlığında dünkü toplahtısında Inönü: Şaşsrmış bir idare yoktur, dedi Başbakan, Styasal Bilgîler FaküitesinİR kurulusunun LAR HAKKENDA ARKADAŞ (Ark,s.sa.7,sü.Ffe; yıMöniimii miinasebetiyle dün öğrencilere bir konuşma yapiı ifiıııııiMiııııııııtififaııııııııtıııııııııı» CHP lcindeki Kaynaşmalar C.H.P. bir kaç aydanberi de\am eden \e kabinenin teşekkül tarzıns bağlanan huzursuzluktan kurtulmak için Bakanlardan bazılarmı feda etmek yoluna gidiyor. Iki ay önce Grup İdare Heyeti ile İnönü arasındaki görüşmeler sırasında değişiklik yapılması istenmiş, ancak o zamandan bu zamana değiştirme imkânı bir türlü bulunamamıştır. Aslında Uerlemis hastalığın aspirinle tedavisine benziyen bu operasyonu gerektiren sebepler C.H.P. ileri gelenlerince yanlış anlaşılıyor, ve yanlış anlaşıldığı için palyatif tedbirlere gidiliyor. Grupta büyiik bir çoğunluk, hükümetteki değişikliği çesitli sebeplerle istemektedir. Kimine göre filâıı Bakaıı, o milletvekili veya senatöriin seçim bölgesine ait herhançi bir işi halletmemiştir. Kimine göre, falan Bakan arzu edildiği kadar partizan değildir. Bir başkasına göre artık Bakan olmak sırası kendisine gelmiştir. Yine çoğunluğa göre ise Inönü hükümeti siyasi parti çatışmalarında Bakanlannın beceriksizlikleri yüzünden mütemadiven darbe yemekte. sert hareket edememektedir. Kısacası çoğunlukla siyasi. ama ilkel siyasî plânda ve kişisel plânda yapılan bir takım hesaplara dayanıyor bugünkü çekişmcler. Oysa kabinenin başarısızlıjı zaten siyasî plânda kalması, günlük işler dışındaki asıl büyük sorunlara el atamamasındadır. Eğer Türkiyenin kalkınma hızı bugün yiizde dördü bulabilmişse, böyle bir kuruluş için bunu bir başarı saymalıdır. Keza Kurultayda okunan tekerleme misali bildiriyi komünist manifesti olarak niteliyen hükiimet üyeleri için bugüne kadar gelebilrneleri yine başandır. Dünkü yorumumuzda halk Partisinin bünyesinden gelen rahatsızlıfı hükümetin şanssızlığında asıl sebep olarak göstermiştik. Oysa meselenin bu tarafına parti içinde önem verenler pek azdır. Bir kısmı ise önem verilmesi gerektiğini bildikleri halde ya alıştıkları bir düzenin bozulmaması. ya ancak meseleyi sadece bir açıdan görebildikleri. ya d s işlerine öyle geldiği için statüko uzerinde ısrarla durmak isterler. Bu arada bir azınlık gördüğü, bildiği halde meseleyi orta>a hatalı koyduğu için harcanmak tehlikesiyle karşıla.şmıştır. Bunun son örneği Turhan Feyzioğlu ile arkadaşlarmın Grupta yaptıkları çıkıştır. Feyzioğlu kanadı daha C.H.P. Bağımsızlar hükümetinin kuruluşunda iki nokta uzerinde ısrarla durmuşlardır. 1 Türkiye süratle kalkınmak zorunluğundadır. Bu bakımdan siyasi çekişmeleri ve her meseleyi siyasî görüş açısından değerlendirmeyi bir tarafa bırakarak hedefe varmak için gerçeklere eğilmeliyiz. 2 Gerçek önce Türkijenin hürriyet içinde kalkınacağıdır. Seçimle gelmiş Meclis, Mecliste kurulacak hükümet el ele vererek bu hedefe varacaklardır. Hükümetle Meclisin el ele olabilmesi için ise hiıkümetin Meclis çoğunluğuııa dayanması gerektir. Kısacası Turhan Feyzioğlu ve arkadasları kalkınmanın ancak iki kamplı Türki\ede kaınpları bir ara\a getirmek suretiyle mümkün olabileceğini savunmuşlardır. Bu görüste hedef, kalkınmadır. Politika ise kalkınma yolunda kullanılacak vasıtadır. Binaenalejh politikayı kalkınma emrine vermek zorunluğundayız. Te7 böyle olduğu halde Gruptaki tartışmalar, hem van ve yukarıdan gelen yön de^iştirici da\raııışlar, hem de bu düşüncenin savunucularının yanlış tutumları yüzüuden. sadece bir C.H.P. A.P. koalisyonu yapılsın mı. vapılıuasııı mı konusu olarak ortada kalmış, ve Fevzioğlu grupu işbirlikçi damçasını yiyivermiştir. Aslında Feyzioğlu \e arkadaşlarına karşı girişilen hareket, meseleleri çeşitli sebeplerle tek >önlü görmenin, yahut görmek istemenin neticesidir. Ama iste bugün C.H.P. o neticenin de, tabiî neticesiyle karşı karşıya kalmıştır. Simdi bir kaç Bakan değiştirmekle meselenin halledileceği sanılıyor. Oysa bağımsız Bakanlann nasıl tasfiye edileceği bir yana, değişiklik. hiç bir yenilik getirmiyecek, huzursuzluk çevreden merkeze doğru kesifleşecektir. Bu huzursuzluğu İnönü bugün ve yarın kendi gucüyle önliyebilir, va da önlemiş görünür. Ama özeilikle A.P. kuvvetlendikçe, C.H.P. nin getiremediklerini Adalet Partisinin getireceği ümitleri büsbütün gelişecek, o geliştikçe C.H.P. deki bocalama artacak ve nihayet seçim gelip çatacaktır. Normal hesaplar, olayların bö>Ie bir yolu takip edeceği intibauıı veriyor. Ancak C.H.P. nin içindeki ters akımlara, yanlış görüşlere bağlı beceriksizlikleri kabul ederek, boynunu uzatmıyacağını da düşünmek gerek. Bu bakımdan ortaya atılan Bakan değişikliği haberlerinin hemen arkasından sürprizli manevraları beklemek yerinde olur. ^, Ankara 4. (Cumhurivpt Bürosu) „ 4. lCumhuri.vet Basbakdn Ismet Inonu bugun Sıyasal Bilgîler Fakultesının kurulusunun 105 ınci yıldonomü münasebetıyle tertıplenen tdrende bir konusma yaparak «Menıleketin çok bu>uk guclukler içinde t e ne yapacağını şaşırrnış bir idarenin altında olduğu volunda \ehim vardır. Bu \ehim >anlıştır. Emin olabilirsiniz ki, bu işleri takip edenler guç lükleri \enmekte kararlıdırlar ve iktidarda olsunlar olmasınlar, bu güçlukleri yenecek kudrettedirler» demiştır. Torene, Istıklâl Marşı ile saat 17.30 da başlanmış ve çeşitli konuşmalardan sonra buyıik tezahurat ıçınde kursuye gelen Ismet înonü, Belediye MechM mımbuslerden • SUÇLAR çesitli konulara temas eden ve mem alınmasına karar Terılen 2500 lıra 1 Fuat Umıt'ın dosyası «Piyasaya leket meselelerini ele alan konuşharç yüzunden gurultulu geçmışsahte danıga pulu surmek» ıddıasıymasmı S. B. Fakültesı üyelerini tir. Evvelce alınan karara aykırı 1 la hazırlanmış ve dokunulmazlığıselâmlıyarak başlamış ve şoyle dehareket edenlere verilen ceıalaru» | nın kaldınlmasına ekserıyetle kavam etmıştır: kaldınlması İçin Meclıse verilen m rar verilmiştir. A P. li Esat Kemal «Memleketuniz bugünkü ve yarmki hedeflerini sağlanı bir bünyeve mazbatanın kanuna aykın oldu I Aybar karara muhalıf kalmıştır. kurmuştur. En zayıf istikametlerdeSıddık Aydar'ın dosyası «Dini isğu iddialan uzerine salonda dinki meselelerimiz bile sağlam esastismar» iddıasıyla hazırlanmış, Esat leyici olarak bulunan minıbüsçulara bağlanmıştır. Plân vardır, ka>Kemal Aybar karara >ıne muhalıf Ier aleyhte tezahurat yapmışlarnakları vardır. Binbir ihtiyaç içinkalmıştır. lardır. Bunnn uzerine bazı Mec de olan vatandaşlarımız sabırsızAli Bozdoğanoğlu hakkmda halıs uyeleri «lş sahiplerinin Mecdır. Herkes kendi meselesinde on; zırlanan «Cumhurbaşkanımn gıyacelik istediği için sabırsızdır. Plalıse baskı yaptığı» gerekçesi Ue i bında hakaret» dosyası ınceienmiş (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) ve komisyon doknulmazhğın kaldısalonu terketmişlerdlr. Minibus nlmasına çoğunlukla karar vennışkonusu bu otuTumda da halle1 tir. A.P. li Komisyon uyeleri Mazdilememıştır. har Aııkan ve Esat Kemal Aybar , muhalıf kalmı^laıdır. Aynı millet(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) I gürültü cıkardı j I Minibüsçüler Belediye | Meclisinde yine RINDA StYASt SCÇ İSLEDtKLERt İDUlASlYLE DOS YA HAZIRLANAN TURAN *«îrGtN, HtCMt TEZKAX, SÜLEYMAN ÜNLÜ. VEDAT ALt ÖZKAN, ÎHSAN ATAÖV, GÖKHAV EVLÎYAOGLU, SADETTfN BİLGİÇ. ETEM KILIÇOGLU VE KADRt EROG*N HAKKINDAKİ DOSYALARIN GÖRÜŞÜLMESt DEVRE SO N I N A BIRAKILMISTIR. Komısvon Başkam Burhan Apaydın bu karnrı şoyle açıklamıştır «Komıs>on ordu ve dın konıısunu onemle ele almıştır. Komisyonumu? her iki muessesenin mukaddes bir huviyet tasıması ve politika konulann» metzu teşkıl etmemesi gerektiğı kanaatınden hareket etmistir. Bu bakımdan ılgılı doslar hakkmda dokunulma/lıkların kal. dırüması kararı verumıştır. Her iki konu politikarılar tarafından tartışm* haiine getirilemez » Ankara 4 (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaskanı Cemal Gürsel bugunku olağan gezısi sırasında «liderleri salı günü tekrar toplanhya çağırmak niyetinde» olduğunv soylemış ve Başbakamn onceki gun kendisine yaptığı zıyarette «Kabinede değişiklik yapmak istedigini» bıldirdığini açıklamıştır. Gursel bugünkü gezisinde basıa mensuplariyle yaptığı sohbette çeşitli konulardaki düşüncelerini açık lamış ve bazı olaylar hakkmda bılgı vermiştir. tnönü ile görüşmesi önceki gun Başbakan înonü ile yaptığı gorüşmede Kıbrıs meselesinden Rusya ile ilgıli mıinasebeblere», «kabine değışikliğınden U > ' derler toplantısına kadar her k» ' nunun gözden geçirildiğini» söyl» ^en Gursel, «Liderleri salı güni | tekrar toplantıya çağırmak niyetirv deyim» demiştır. (Arkası Ss. 7, Sü. 6 da) Gürsel, salı günü Liderleri toplamak istîyor (•Kun.91.) LlilLLı: lııı 1akulıesı 2. sımf ugrcnıılen dun LniTersitc bahçesmde toplanar.ık Tıp Fakultesinin Teni jonetmfliğini protesto etmişlerdır. Bu konuda o|rencıler şoyle demişlerdır: «Şubat hakkumz kaldınldı, sınıfların baraj olması istendi. Halbuki bize bunu tatbik etmemeleri lâzım. Çünku biz 1 kasımda oğretime başladık, ancak sfneye bu vönetmeük tatbik edilebüir» Tıp Fakultesi Dekanı Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli ise şoyle demiştır: «Bu Senatoda tasdik edilmis bır'meseledir. Fakat biz yine de öğrencılerin dertlerini dinlemeye hazırız. Buııun için bir komisyon kuruidu » «Amerikada iki kişiye olomobil, faka! bizde her eve bir eşek düşmiiyor» Malatya, 4, (Güney Bürosu) • M.P. Genel Başkam Osman Bolukba şı Akçadağda «Amerikada her iki şahsa bir otoraobil düşüvor, bizde ise her eve bir eşek düşmiiyor» demiştir. 1965 seçimlerinin mücadelesini Ma latyada açan Bölükbaşı, Amerika arularını anlatmış, bu arada Amerikada millî gelirin ferd başına 3 bin dolâr olmasma rağmen Turkiyede 200 dolârın altında bulunduğuna ıfade etmiştir. | Kongoda çalışan Türk doktorlarm hepsi sıhhatte ANKARA 4, <a.a.) unya Sağlık Teşkilâtı emrmde, Kongo'da çalışan Türk doktorlarının, cereyan eden son olaylardan sonra, hayatlarından endişe edılmesı uzerine, Ankara Etıbba Odası Başkanı Dr. Hamdı Açan tarafından teşkılâta bir telgraf çekılerek, doktorların sıbhati hakkinda bilgı istenmiştir. Telgrafa gelen cevapta, Türk dok(orlarmın hepsinin de sıhhatte olduklan. ve kendilerinden azami derecede faydalaruldığı bildirilmiştir. Danya Sağlık Teşkilâtı Kongo'daki Türk doklorlannın emniyelte olduğunu bildirdi Dehşet Safır, Demirel'i ziyaref etti D Ankara 4. (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreterı Dr. Kemal Satır, AP Genel Başkanı Süleyman Demirelı ziyaret etmiş ve «Başarılar» dilemiştır. Genel merkezde yapılan bu ziyaret hakkmda Dr. Kemal Satır bize «Bu bir nezaket ziyaretidir. AP Genel Başkanı Demirele başarılar dilediın» demiştır İcra ve İflâs Kanunu tasarısı Senato gündemindfc l Ecvet GÜREStN Millî Turk Talebe Bırhğının 48. kuruluş yıldönümü münasebetıyle dun Eminönü Oğrenci Lokalinde I duzenlenmış olan «Üniversite refor I ma muhtaç mı değil mi?» konulu j açık oturumda bütün konuşucular | ittifakla muhakkak bir reform geAnkara, 4 (Cumhuriyet Bürosu) reklidir sonucuna varmışlardır. Alaeaklının hakkını suratle elSadece konuşuculann reform hak de etmesıni sağlamak, bunun yakmdakı metodları farklıdır. Bu nında borçlunun ve uçuncu kişimetodlara gore bir grup, reformun lerın mesru menfaatlermi koruya bütun muesseselerde yapılmasmın cak tedbırleri de almak amaciyle lüzumlu olduğunu, bir kısmı ise Universıtenın kendi bünyesinde yaveniden ve gunün sartlarına uygun olarak hazırlanan «îcra ve İf Ankara Oteli inşaatında Yapı İş Sondikası tarafından yapılan grev ile Ugili olarak Divarbakır milletvekili pılması gerektığını ıfade etmişlerlâs Kanunu Tasarısı», Cumhuriyet Adnan Aral, Millet Meclisi Başkanlığına bir sözlü soru vermiştir. Aral. sorusunda grevin kanuna aykırı olup Açık otuıumu Ecvet Güresin yöSenatosu Anayasa ve Adalet Ko olmadığını, aykırı ise niçin aykırı olduğunu, polisin müdahale etmesini icabettiren bir olay olup, olmadımisyonunda gdrüşülerek, Genel ı ğını ve Sendika yöneticilerinin niçin nezaret altına alındığını, Adalet ve Içişleri Bakanlanndan sormafcta netmiş. konuşucu olarak sırası ile, dır. Resimde grev yapan ijçiler göriilüyor. Cahit Tanyol, Sami Küçük, Memduh Kurula sevkedilmistîr. Eren, Sabri Esat Siyavuşgil, Sadun • •••lllllllllllllllllllllflllllllfllllllllliailllllfBIIIIIHiaıllllllllllllllllftiıııtlMIIIIIIIBIIIIIIIIIftfllllllllMIIMIIIKUIIII Tanju, Nedım Zembilci ve Çetin Altan katılmışlardır. Bu arada Prof. Siyavuşgil «üni I versiteyi siyasî kadrolar dahil hiç bir teşekkül islâh edemez. Ancak kendisi ve bugün doğaeak ilim efkân umumiyesi islâh edebllir» demiştir. Adalet Partiai II Ydnetım Kurulu Öte yandan Sami Küçuk de öğredun akşam yaptığı toplantıda, Ahtim üyeleri öğretim metodu ve öğmet Dallmın Genel Yonetim Kururencilerde reform yapılmasmın lüluna seçilmesi dolayısıyla II Başzumlu olduğunu belirtmiş ve ilmi kanı seçimini yenılemiş ve Başkanyetersizliğe de değmerek «İlmî yeGERİCİ CHP çok ilerde;.. ÎLERİCİ CHP çok gerlde lığa Mustafa Gürpınarı. ikinci Baştersizlik, kitapların. içlerinm değil, kanhğa da Orhan Cemal Fersoyu DURUM MUHAKEMESİ sadece tarihlerinin değişmij olmagetırmısür. ' •••ıiiiıııııııııaıııııtiiiııiiiiııuııiiiııııııııiiiiiiııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiiiıııııııııııaıiiuıııııııu nndan bellidir» demijtLr. Unjversilede reform yine gerekli görüldii ITALYADAKİ VILLALARINDAN ŞİKAGONTJN KENAR MAIIALLELERİNE KADAR KOLLARIN1 UZATABtLEN BİR KORKU VE DEHŞET İMPARA TORLUĞUNTJN HÂKİMLERI . DÜNYAYA DEHŞET SA LAN BU ADAMLARIN SÜPHE VE KORKU ÎÇÎNDE GEÇEN HAYATLARL KANUN DIŞ1 DÜNYANIN HÂKJMLERI ÎLE TEK BA ŞINA SAVAŞAN BİB AJANIN HIKÂYESİ... Büyük munarrir Richard Martin Stem'in yazdığı ve Ofuz ŞEREN'in dilimize çevirdiği, büyük bir kısmı hakikatten alınmı; ilk ŞÜPHE Romanı... Ankara Oteli inşaatındaki işçilerin grevi Meclise aksetti A.P. İl Başkanlığına Mustafa Giirpınar getirildi BUGÜN 6.SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog