Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

«•nnmımnm SABAH ŞARKISI htf. şaheserdirl * Kadın ruhunu en iyi Lahli! eden kadın yazar olarak tanınmtf TAYLOR CALDWELL1» bu romını binde bir rastanacak • ŞAHESER O*.. • VAHDET | ROMANLAR T CLŞEN Hfcjııa••••••»>••••••••• ,"?'" umhuriye! KURUCUSU: YUNUS NADÎ MUKAYESELI MODERN MUAŞERET (GÖBGÜ) Nâzım SILANOĞLU tnsanın cemiyette itiba» kazanması ve muvaffak olması için öğrenınesi icap eden bilgl ve kaidelerl geniş bir şekilde izah etmekte olan bu kitap, Türk muaşeret kaidelerl ile Alman, Amerikan, Ingiliz, İtalyan ve Fransız âdetleri arasında kıyaslama yapmaktadır. Eserin sonunda ev dekorasyonu ve bilgüerine ait resimli malumat eklenmiştir. Nefis cUtli 15 liradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ (llâncıhk: 3829/15968) 41. yıl sayı 14519 Telgr&f » e mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusv,: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 22 42 9 8 2 2 42 99 Perşembe 31 Aralık 1964 SİYASİ PARTİLER KANUNU PROTOKOLU İMZALANDI SEÇIM KANUNU MECLİSTE Ankara 30, (Cumhuriyet Biirosu) •cçimlerinin ekim aymyapılmasını temin edecek ve Seçim Kanununda değişiklik yapacak olan hükümet tasarısı, Başbakan Ismet înö nü tarafından imzalanmiî, Meclise sevkedilmiştir. Milletvekili Seçim Kanununun 5 inci maddesini değiştirerek 1965 yıh ckim ayında ve 15 ekim tarihinden önce seçim yapılmasını öngören tasarı, Dr. Kemal Satırın Başkanhğmda toplanan Bakanlar Kurulunda, son şeklini alarak imza edilmiş ve evinde istirahat etmekte olan Başbakan İsmet İnönüye gönderilmiştir. İnönü de tasarıyı imzalamış ve ta sarı, Meclise sevkedilmiştir. Bilindiği gibi tasarı, seçimlerin 1965 ekiminde yapılmasını teklif et mekte ve milli bâkiyeler sistemini getirmektedir. Uç hafta devam eden Komisyon çalışmaları dün sona erdi GAZETEMİZ BUGÜN SAYFA 10 1965 Yeni tasarıya göre suçlu üyesini ihraç etmeyen partiler kapatılabilecek sorumlu başındayız Gürsel ile Sunay arasında da tebrik mesajları teati edildi ANKARA, 30 (Cumhuriyet Bürosu) iyasî Partiler Kanun Tasansı üzerinde mutabakat temin etmek maksadiyle, siyasî partiler ve diğer gruplarınr.ı iştiıakiyle üç haftadır devam eden toplantılar sona ermiş, ve bir protokol imzalanmıştır. Anlaşmaya vanlan hususlar şunlardır: S 4 ocakta gelecek Rus heyeti ile siyasî görüşmeler yapılacak Ankara, 30 (a.a.) 4 ocakta mem leketimizi ziyaret edecek olan Sovyet Yüksek Şurası Başkanlık Divanı üyesi Podgorniy başkanlığındaki Sovyet Heyetiyle birlikte, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakan Yardımcm S. G. Lapin de gelecektir. Ankara siyasi çevrelerince, Lapin, «Sovyet Hariciyesinin iki nomaralı adamı» olarak vasıflandırıl mıştır. Aynı çevrelerce, Heyet Baş kanı Podgorniy'in. «En azından Sovyetler Birliğinin dördüncü önemli devlet adamı» olduğu ifade edilmiştir. Öğrenildiğine göre, bu iki önemli Sovyet Devlet adamının memleketimizi ziyaret etmesi, «siyasi gö Yarından itibaren tatbik rüşmeler» e de yol açacaktır. müzik yayınları da yüzde ANLAŞMAYA VAKDILAR Siyasi Partiler Kanunu Tasarısındaki maddeler üzerinde görüş birliğine varan Parlâmentodaki parti ve grup temsilcüerinden müteşekkil karma komisyon üyelerinden bir kısmı, protokol imzalandıktan sonra görülüyorlar. Bilindiği gibi, karma komisyon, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın »ikaz mektubu» üzerine çalışmalarına başlamış ve tasannın. kanunlaşabilmesini sağlamak için partiler ve gruplar arasındaki görüş aynlıklarının ortadan kalkması yolunda çalışmalar yapmıştı. Bölge veya ırk esasına veya adına dayanan parti kurulamıyacak ve par tiler bir ırkın diğerine hâkim veya imtiyazlı olmasını savunamıyacaklardır. Bunun gibi partiler Türk vatandaşlannın kanun önündeki eşitliği ilkesinin aleyhinde bulunamıyacaklardır. O Cumhuriyet ilkesi aleyhinde partiler kurulamıyacaktır. Partiler millete ait olan egemenliğin bir şahsa, zümreye, aileye veya sınıfa bırakılması amacını giidemiyeceklerdir. Devletin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü aleyBu gece yarısından itibaren 1964 yüını tatlı, acı velhasıl her türlü hâtıralariyle gehine parti çalışmaları yasaklandırıldıktan baş ride bırakmış olacağız. Saatlerimizin ibresi 24'ü gösterdiği anda 1964 bitmiş, her birimiz ka Türkiye Devleti içersinde federe devletler için nasıl ve nerede geçeceği bilinmiyen 1965 yılının ilk saniyeleri başlamış olacaktır. veya muhtar bölgeler bulunması veya din, dil Bitmesine artık gün bile değil saatlerin kaldığı 1964 yılında İstanbulda yer alan veya kültür esasına dayanarak azmlıklar yara bazı olaylarm enteresan istatistiği aşağıdaki gibidir: tıhuasma çalış.ılmıyacak, bu gibi faaliyetler parYüm 9 aylık süresi içinde 11151'i kız, 11243ü erkek olmak üzere 22394 çocuk dünç , /»ı... e o cii A H»» ti kapatma müeyyidesi ile karsılanacaktır. İArKası aa. ». au. * ueı ,yaya gebnis, 5477 si kadın, 5602 si de erkek GECE YARISI BİR YIL DAHA GERİDE KALIYOR Radyotartn yaymt 3 saat uzatnldt edilecek programlarda 55 oranında artıyor ö Partiler lâyıklik ilkesinin aleyhinde bulunamıyacaklardır.. Halifeliğin ihyasını isteyemiyecekler ve devletin hukukl, sosyal temel düzenini din kurallarına dayandırmak veya dini, dinî duyguları veya dince kutsal sayılan şeyleri şahsl, siyasi çıkar elde etmek yolunda is(Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) Ereğli tesisleriyle ilgili iddialara cevap verildiI Ankara 30, (Cumhuriyet Bürosu) r»tın reğli Demir Çelik Tesisleri î dare Meclisi Başkanı Daniş Koper, Müessese hakkmda ortaya atılan yolsuzluk iddialarını cevaplandırmış ve tesislerin 42 ayda yüzde 98 inin tamamlandığını, işletmenüı başarı ile yürütüldüğünü ifade etmiştir. Daniş Koper'in yolsuzluk ididalan ve sorulan sorular hakında verdiği cevaplar bzetle şöyledir: O İşletme sermayesinin yüzde 51 inin devlet sektörüne ait olduğu halde, devletin murakabesinin bulunmayışı hususu doğrudur. Çünkn tesislerin kurulşu ile ilgili olarak Amerikalılarla yapılan anlaşmada bu husus şart koşulmuş ve piyasada alıcı olduğu takdirde devletin (Sümerbank ve Karabük) elinde bulunan hisse senetlerini 7 yıl içinde özel sektöre devretmesi esası ka bul edilmiştir. Bu sebeple devletin, işletme üezrinde kontrolü yoktur. Ankara 30, (Cumhuriyet Bürosu) |enel Kurmay Başkanı Orgeneral I Sunay, Türk Silâhlı Kuvvetlerine gönderdiği mesajda şöyle demektedir: •Büyük bir dikkat, ilgi ve uyanık lıkla izlediğimiz gerek yurt içinde, gerekse dünya sathındaki önemli ge lişmeleriyle gerçekten belirgin bir devre sayılmaya değer 1964 yılmm sonunda ve yeni yılın başındayız. Kutsal görevinde ve taşıdığı ağır sonımluluklarmda değişiklik olma yan Cumhuriyet Sılahlı Kuvvetleri . ... gene kcndısıne has butun yurtsever lik şuuru ile hiznıct başında ve azia milletünizin güven ve iftihar nazar Arkası Sa. 9. Sü. 5 te) ~\ Daniş Koper, temel müleahhide 10 milyon liranın hakem kara | riyle verildiği ve usulsüzlük olmadığını söyledi I E ^şö^Si»^»^ ILOIII mll ıı^anların geleceğini bilebilmesi, ber balde tahammül edilmez bir şey olurdu. Mutsuzluklara, felâketlere intizar, hattâ mutluluk günlerinin iple çekilmesi kadar korkunç bekleyiş tasavvur edebilir misiniz? Aynı zamanda ümitle ilgisi azalmış, daha iyiye ,daha güzele vardığı bile belirsiz. monoton bir mutluluğun insan psikolojisinde yaptığı etkinin tahripkâr olmadığını söylemeye imkân var mıdır? Ve var ki bilim ilerledikçe ve matematik, sosyal bilim kollarına el attıkça insanoğlu, geleceği bir sinema filminde seyredememekle bcraber. yine de kesinliğe gittikçe yaklaşan tahminlerde bulunabiliyor. meselâ tepeden inme felâketler hariç, mutsuzluğunun devam edeccğini kestirebiliyor, ya da mutluluk hesapları yine aynı neticeyi veriyor. \slında. palavralarını bir yana bırakırsak, falcılarla bilim adamlarıııın söyledikleri arasmda pek fazla fark yok. Hattâ çağımızın bilim adamları dünyamızın ve toplumların yakın günlerden çok daha ilerideki geleceğine ait problemleri, sosyal ve ekonomik olayları. artık sadece tarih yoluyla değil, matematikle birer birer çözüyorlar. Bırakınız 1965 i, 2000 yüında bile dünyamızın sosyal biçimi. toplumların hangi noktalarda bulunabilecekleri hemen hemen belllidir. nci Dünya Harbiııden sonra gelişmeıniş, ya da az gelişmiş memleketler problemi, sömürülen toplumların sömürdüklerini birer birer farketmeye başlıyacakları. daha çok, ileri ülkelerde görülen mutsuzlar, mutlıılar kavgasınm ülkelerarası hale geleceği ortaya atıldığı zaman. bu «kehânete» gülüp geçen çok olmuştu. Oysa ^0 yıldanberi dünya bir başka kuruluşun afrıları içindedir. Uygarlık ve özgürlük savaşları 1945 ten bu yana üçüııeii dünya ülkelerini meydana çıkarmıştır. Kara adamın, sarı adamın, beyaz adaının ııvanışı mutluluk kavgasını yavaş yavaş daha muvazeııeli bir ortamın kurulmasına doğru itiyor. 1964 yılı bu kavgamn örnekleriyle dolu. Görünüş odur ki 1965 ler, 1975 ler yeni yeni örnekler vermeye devam edeceklerdir. Bu yıllar, bir asır, yarım asır, hattâ çcyrek asır önceki anlayışla bakıldığı zaman, çok sevimsiz görünürler. Savaşlar huzursuzluklar. Ueri ülkelerin, ya da ileri toplumlardaki beiirli grupların canını sıkacak, yarının rahatının hcsaplarını altüst edecek bir takım olaylar. Tıpkı Türkivede bııgün, pek cok can'ların sıkıldığı, toplumdaki çalkantılann, uyanışların hâlâ tiksintiyle seyredildiği gibi. Oysa. can'lar ne kadar sıkıiırsa sıkılsın, uyanışlar. çalkantılar ne kadar sevimsiz çörünürse görünsün. suları tersine akıtmaya imkân yoktur. Anlayışlar defişmediği takdirde ve ölçüde, yeni yıl ve yıllar 1964 ten daha az can sıkıcı ve anlayışsızlar için daha rahat olmıyacaktır. Ankra 30, (Cumhuriyet Bürosu) Genel Müdürü Adnan Öztrak. 1 ocaktan itiba ren uygulanmaya başlıyacak yeni radyo programları ve TRT hakkmda bilgi vermiştir. Yeni programlar özellikle şöyledir: O Ankara ve tstanbul Radyoları saat 06.27 den 15.00 e; 16,57 den 24.00 e kadar yayın yapacaktır. Böylece yayınlar 3 saat nzamıştır. ^P Sabah birinci haber büiteni 08.00 yerine 07.45 te başlıyacaktırDiğer haber bültenleri aynı saatlerde olup bunlardan ayrı olarak 6 defa ara haber verilecektir. Çj Yeni programlarda söz yaYILDAN YILA Moskovalı gençler yılbaşından iki gün önce açık hava pisininde her yıl suya gireryınların • 28, haberler • 8 ler ve bir süre yüzerler. Pisinde sıcak su vardır ve gençler karlarla kaplı park içinde neşeli şekilde » « rakamlar • 6 ve müzik '• 58 ola« yeni yüı karşılarlar. Resimde kürklere bürünmüş bir çocuğun gerisinde havuza girmeye hazırlanan gençrak tesbit edilmiştir. ler görülmektedir. O 1 ocak 1965 ten itibaren e ğitim, aktüalite, moral, dramatize, sohbet; eğlence programları yeni bir şekilde sunulacaktır. Süreli programlar bittikten sonra yeni programlar arasında ilginç bazı programlar hazırlanmıştır. Adnan Öztrak daha sonra içinde bulundukları maddi yetersizlikten bahsetmış, buna rağmen persone • lin aşırı çabasını övmüştür. G. Saray Kız 1 Lisesi ve Koleji | kurulacak | Bu gayeyi temin [ için bir vakıf kuruldu • I IRI alatasaray Lisesinin geliştirilmesini ve buna pa I ralel olarak da bir Gala I tasaray Kız Lisesiyle Galata * saray Yüksek Koleji kurul masmı sağlamak gayesiyle | bir vakıf tesis edilmiştir. I Kanunî formaliteleri de tamamlanarak «Galatasaray Li I sesini Geliştirme Tesisi» adı | 0 Tesisin 3 milyar lirayı aşacağı altında faaliyete geçen tesis, ve 450 milyon liralık yolsuzluk ollise binasının tadili, öğrenci I duğu iddiaları dogru değildir. 450 I lerin kitap ve ders malzeme I milyon liralık bir artış olmuştur. lerinin temini ve manevî var . 1959 yılında tesislerin 2 milyar 511 lıklarının korunmasını başlı I milyon liraya mal olacağı hesaplan ca gayeleri arasında göster • dığı halde işletmeye tam olarak geArkası Sa. 9. Sü. 5 te)ı çilecek Mart 1965 te ise bu mikta'"•"" ^ ^ " ^ «" ^ ^ * ^ ^ «•« M ^ (Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) S I I Anadolu Ekspresinin üç vagonu Bilecikte devrildi B Ankara, 30 (Cumhuriyet Bürosu) ilecik yakınlarında toprak kay ması sonucunda Anadolu EksAnkara 30, (Cumhuriyet Bürosu} presinin lokomotü* ve üç vago Ölüm cezasına hükümlü Müdür nu devTilmiştir Kaçmazhan, Alim Baydar, Cevat Dün gece saat 20.10 da AnkaraBaş, Recep Oruç, Kaçak Çelik, Abdan İstanbula müteveccihen hare dülmecit Taşdemir, Abdülgani Kaket eden 5 numaralı yataklı Anarasu ve Mehmet Demir haklarında dolu Ekspresi saat 2 sıralannda ki dosyalar T.B.M.M. ne gelmiştii Bilecik yakınlarında Karaköy ile İlk toplanacak T.B.M.M. birleşi Yayla arasmda 80 metrekiip topraminde, adı geçenlerin ölüm cezala ğm anî kayması neticesinde dev rına çarptırıldıklarına dair Başkan rilme tehlikesi geçirmiştir. lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu '.ıı bir kehanet değil. Talcıiık •değil. Türkiye gibi nüfusu 32 milyona raporları görüşülecektir. Lokomotil ve furgon ile İki yolcu çıkan, buna karşılık yatırıma tahsis edilebilecek millî gelir artış vagonu raydan çıkmış, lokomotif farkı yüzde 1 i geçmiyen ülkede toplum elbette huzursuz olacakbeş metre kadar hendeğe sarkmış lır Türkiye gibi Batıyla ilişkiler kurmuş, aydın kadrosu geliştır. mi.ş, beri yandan dünya okuma yazma sınıflandırılmasında sonlara giren bir memlekette elbette çalkalantılar olacaktır. Ve TürHiç bir yolcuya bir şey olmamış • kiye gibi meseleleri 19 uncu asrın kafalariyle bile göremiyenlerin ve trenin bütün yolculan alınan politika kadrosuna çoğunlukla çöreklendikleri bir memlekette can tedbirler sayesinde otobüslerle Kasıkıcı olaylar elbette birbirini takip edecektir. raköyden Bilecike nakledilmek suretiyle aktarma edilmişlerdir. Seçen yıl 1964 başlarken mutlu olsun, demiştik âdet üzere. Aslında Zimmetine 9360 lira geçiren MehEskişehirden gelen yardım ve geçirdiğimiz yıl, ne toplum için, ne de mutluluk imtiyazı sahipleri met Zeki Güvel adında bir elektrik SESSİZ VÜRÜYÜŞ Serbest ve yeminli müşavirlik mesleğini Kurtarma ekipleri vinçlerle vagoniçin iyi bir yıl olmadı. Bu bakımdan 1965 arifesinde mutluyu, agU or anİze e d e n Serbest Malî kutluyu bir yana bırakalım da akılcı olalım diyeceğiz. Ötekiler ^ Sim™ liSİ.r " , « ' Müşavirlik Kanununun 18 senedenberi ları ve lokomotifi tekrar raya sokse 5 mahkum ' olmuştur. ^ muşlar, ancak yol böylece gece anasıl olsa arkadan gelir. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargı T.B.M. Meclisinden çıkmaması ve 2. defa komisyona sevki üzerine dün çılabilmiştir. Bu sebeple bugün İktisat Fakültesi ve İktisadî Ticarî İlimler Akademisi öğrencileri ses bütün trenler Ankara İstanbul alanan karaEcvet GÜRESİN rından tahsildar, mahkumiyetcezaevi siz bir yürüyüş yapmışlardır. Beyazıt Ü> ısite b?!1 «inde sonra tevkif «dilerek rasında aktarma suıetiyle çalışmış• •••••••••••••(•••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı a t gönderilmijtir. bıııııı lardır. lyürüyüf Sirkecideki Baro binası önünde son bulmugtur. Sekiz kişinin ölüm cezası kararları Mecliste { Ölii ve yaralı yok, yol kapandığından iron seferleri aksadı Ankara İslanbul Iren seferleri Bileciklen aklarmalı yapılıyor Zimmetine para geçiren tahsildar mahkum oldu Y AZI SI Z ıınıııııııııııııııııılllMMMllllllllılllılMiıııııuıııııiM,,,, ıııııııııııı;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog