Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

İtalya'da 70.000 nüaha mtüan, Brigitt» Bardot fl« Vadim'ln film» «ldıklan eser. Yazan: CHBISTIANE EOCHEFOET Christiane Rochefort'un bu eaeri hmyattan almnus gerçekçi blr komıdur. Alkolü bir adartun aşk başanlanndan çok, alçalmasmj gözönünde tutmaktadır. Lüks ciltli fiatı: 10 Lira. Ödemell gönderilir. NİL YAKLNCVİ: Nuruosnuuıly» Cad. J8 İSTANBUL ARZUNUN ESİRİ Cumhuriyet KURUCUSU: CTJNUS NADÎ J. BBUN • BOS HATİPLİK SANAH Çevirau N*dfe HÜBEN Blr eylamada «eçinıl kaanmutiB, bir kongreda, blr mitingclefikirlerimMb«nimsetebflmemiz lyi konuşabiİTtnmıi»» bağlıdır Bu kitap size toplulukta konujnrken sesinizi ayarlamanızın, mıtkunuzu hanrlamaıuzın, dinleyicüeri etkilemenin psikolojik yollannı öğretecektir. Fiyatı 400 Kunış EEMZİ KİTABEVt 41. yıl soyı 14518 Telgraf v t mektup adresi: Cumhurly«t Telefonlar. 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 istanbul Posta Kuttıstu tstanbul No 240 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşambo 30 Aralık 1964 Rektör tenkidlere cevap verdi İ€ ÖĞRENCİNİN BÜYÜK KISMI REFORM İSTİYOR Rektörler ve profesörler bütce komuyonunu tâkip ediyorlaı BEKTÖR ÖMEB CELAL SARÇ Sarç "1015 yılda bir reform yapılacaksa, bu memlekef Üniversiteye lâyık degildir,, Sana İ Senden Gelir.. llllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll tllllMIIIIIMItllllllll REFORM EVET. TASFİYE HAYIR Ön seçim, ocak teşkilâtı ve merkez kontenjanı konusunda Parlâmento üyeleri serbest bırakılıyor Ankara 29 (Cumhuriyet Bürosu) Ortak Grupu Başkan vekillerinden Kemali Beyazıt'ın başkanlığında toplanmış Sıyasi Partıler Kanun tasarısının partılerarası komısyonda aldığı son şekıl üzerinde göriişmeler yapmıştır. Partılerarası komisyon, hukümet tasarısının hemen hemen tumünü aynen kabul etmiştı. CHP lı üyelerin ön seçım ve ocak teşkilâtı nın kaldırılması ve merkez kon • tenjanı hususlarında Mecliste serbest bırakılmalan kabul edilmiştir. Üyelrin bu üç konuda dılediklerı şekilde oy kullanmalarmı ıstiyen Kemal Karan ve Fakıh özfakıh'in önergesi kabul edilmiştır. Partılerarası komiıyonun aldığı karara göre önseçimin siyasî parti lerce nasıl yapılacağı, sıyasi partılerın kendi yönetmeliklenne bırakılmaktadır Ocak teşkılâtı ise, kaldırılmaktadır Merkez konten janında ise siyasî partilerce yüzde 5 ve yüzde 15 arasında bir açıklık bırakılmaktadır. FAKAT BİRÜKLERİNİN YOLUNU BEĞENMİYOR.. ANKARA 29, (Cumhuriyet Bürosu)' stanbul Üniversitesi Rektörfi Prof. Dr. ömer Celâl Sarç bütçe komisyonunda tenkidlere cevap vermistir : C.H.P. PARTİLER KANUN TASARISINI GORUŞIÜ ağdaş uygarlık düzeyine Bir kısım delegelerin imza toplamaları üzerine olağanüstü bir toplantı yapan İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Rektör Devletle Üniversiteler arasındaki iliskiyetişmek amacı ıle girişGenel Kurulu, Birlik Başkanı Osman Zeki Telei'yi ibra etmemiştir. Bu suretle, Birliğe ait bütün evrak ve hesapların tiğimiz devrim hamlele lere değinerek şunlan bildirmiştir: «Biı Devlet içinmahkemeye tevdii gerekmektedir. Saat 10 da Marmara Lokalinde başlayan kongreye Eczacılık, Edebiyat, Fen, tktisat, Or^j rı tavsayıo da siyasal ta de Devlet değiliz. Varidatımmn yüzde 95 ini dev man ve Tıp Fakülteleri delegeleri katılmamışlardır. Bu delegelerin Telci aleyhindeki cereyanı tasvip etmedikleri bildirilmekletten alıyoruz. Büyük Millet Meclisi bizi ikaz edevizler yüzünden geriye «Ingru kaytedir. Resimde, heyecanlı bir hava içinde cereyan eden Marmara Lokalindeki kongreden bir sahne görülmektedir. maya başladıgımız gündenberi bilir. Ikazı dinlemezsek tahsi&atı kesebilir.» demış«devrimcilik» terimi de anlamını tır. az çok yitirdi. Bugün: «Afır tenkidlere maruz kalmif bir ÜniversiteAtatürk'e dönelim. Onnn bı • nin temsilcisi olarak huzurunuıa çıkmış bolunuyorum. Ancak bu müessesenin bir avukatı gibi konusraktıgı yerden işe koyulalım! Derken ne demek istedigimizi mıyaeafim.» diyerek sozlerine başlıyan Sarç sozleaçık seçik ortaya serdigimizi id rıne şoyle devam etmıştır: dia edebilir miyiz? Atatfirk Sleli «tstanbnl ÜnİTenitesi Ofretim fiyeleri yirmi altı yıl olmuştur ve yirmi arasında talebeye husumet besliyen birisi altı yıl içinde yurdumuzda ve dünbulunduğuna asla ihtimal vrnniyonım. Çoyada çok şey degişmiştir. Bngün (Arkasi Sa. 7, Sü. 4 de) elbirligi ile çözmek zorunda olduğumuz dâva, Atatürk'ü kaybettiğimiz yılın koşullarına dönmek olamaz artık. Bu imkânsız. Dâvamız arada boşn boşnna harcadığımız yirmi yılı biran önce kazanmak dâvasıdır. Bu da Atatürk'ün izinAnkara 29, (Cumhuriyet Bürosu) den ayrılmasaydık bugün varmıs laştımna Bakanlığı ile Türktş olacağımız noktaya en kısa zamanKonfederasyonu arasında anlaş da nasıl varabilecegimiz sorunu ile maya vanlması üzerine 38 bin ilgilidir ve çözümü süphesiz bizi Demiryolu işçisinin yapacakları grev büyük güçlüklerle karşılaştıracakönlenmiştir. tır. Unutmıyalım ki, dâvavı beMoskova, 29 (AJ*. a.a. Radnimsemekte ne denli gecikirsek, Ulaştırma Bakanı Mahmut Vural, yolar) Türk ve Sovyet tıcaret karsılaşacağımız güçlükler de o sözleşmenin imzalanması ile Demiruzmanlanrun Moskova'da yaptıklan oranda artacaktır. Yazık ki çoğuyolları Idaresinın yılda 52 milyon li toplantıda konuşan Sovyet Dış Tımuz bu gerçeği ka\ramaktan he ralık bir ek masraf yuklenmiş oldu caret Bakanı Nıkolaı Patoliçev, İLGİ BEKLİYORLAR Askeri Httze, nüz nzağız. ğunu bildirmıstir. Sovyetler Bırliğı ıle Türkiye ara Ayaerini Kilisesinden tasınırken bahYeni sözleşme ile 25 bin daimî 15sındaki ticaretın arttırılmasını tek çeslnde bırakılan tarihi toplar, öteGeçenlerde tsviçrenin Basel sehçi ile 13 bin geçıci işçi ortalama yüzlıf etmıştir. Patoliçev, Türk ış adam denberi bakımsız bir nalde bnraya rınde bir kültür konferansı top • de 30 zam almışlardır. Ayrıca işçilarına hitaben yaptığı konuşmada terkedilmiş bulunuyordu. içinde y»ğlandı. Çağrıldığım halde katılaler yeni sosyal haklar kazanmışlarşoyle demiştir: lanıp Silâh Muzesinde saklanacak kamadıgım bu konferansa ait tutadır. Sözleşme 1 ocaktan ıtibaren yü«Sovyetler Birliği ve Türkiye dar değerlileri de bulunan bu toplar nakları, sayın düzenleyiciler lutrürluğe gırecektır. komşu memleketlerdir ve şimdi daha ne kadar yerli ve yabaneı mflze fetmişler, bana da göndermisler. ziyaretçilerinin göıleri kinden daba geniş ölçüde ticaret şan durumda kalacak, önünde bn perlBin sahifeyi aşan notlar arasında acaba. yapabilirler.» pek ilgi çekici düşünceler gözüme Turk yönetıcileri, karşılıklı ticailisti. Bir süre inceledikten sonra retın genışletilmesi ile ilgıli müzaokurlarımı yararlandıracaguıı umkerelere girişılmezden once, Turk duklarımı ileride burada söz konuheyetmin istişarelerde bulunmak üsu etmek istiyoruın. Avrupazere Ankara'ya doneceğinı belırtlı bilim, politika ve basın temmişlerdır. silcileri, çagımızda tıassjösteren teknik gelisimin yeni bir dünya yaratmakta olduğu kanısmdadır tzmir 29, Emeklı Sandığı men lar. Oysa, teknik gelisim dedigisupları arasında kur'a kazanan temiz, Avrupa kültürünün pra • mızlık ışçısı Halil Vurucu îzmirDostumuz Ali İhsan Gögüs tik ürünlerinden baska bir sey TATİLE GİDİYOB Dağınık saçları ve acı tebessümü ile bayan deki Buyük Efes Otelınde bir haf1965 yılı turizmde hamle yüı degildir. Her ulusun \ararlanta ıçın misafır edilecektır. demişti. Gerçi 1965 e benüz mak istediği bu teknik gelisim, Jacqueline Kennedy, New Yok'un Kennedy hava alanından tatilini geçirmek üzere uçakla Colorodoya gitmiştir. Carolin \*e John Ken 56 yasındaki temizlik işçisi, eşi girmedik ama hamlemiz anlaonu doguran kültür bir yaiki çocuğu ve kayınvalidesi ile bir SELDEN SONRA Sel felâketine uğrayan Çanakkalede yarşılan simdiden başiadı. na bırakılırsa, yarın kötü ve nedy ile geziye çıkan bayan Jacqueline; ski yapacaktır. Ortadoğu Boks Şampiyonluğu ünva likte otelin dördüncü katmdaki dım ekipleri, su altında kalan evlerin boşaltılmasına ve sokaklann yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Garbisie karşılaşan misafir nını kazanabilmek için şehrimize ge şahane daireye yerleşmiş ve otel Kötü sonuçları önlemek, tüm in temizlenmesine çalışmaktadır. İmar veı İskân Bakanı Sadık Kutlay, len Lübnanlı boksör Maroun Jeres, Lübnan şampiyonunu bazı hesabına yiyip içmeye başlamıştır. sanlığı mutlu kılacak iyi sentezhamleci seyircilerimiz hem Vurucu, işçi olmakla beraber Be çalışmaları yerinde görmek üzere ÇanakkaJeye gelmiştir. Kızüayın dimyata pirince giderken evdeki bul lere imkân sağlamak uğruna batı tekmelemişler, hem de kas lediyenin, temizlik isleri kadrosuy gönderdiği yardımla bugün halka sıcak yemek ve ekmek verilmiştir. gurdan olmuştur. uygarlığım yaratan Avrupa mil • göz arasında eşyalaruu çalıEvvelki gece Spor ve Sergi Sarala toplu sözleşme yapma mecburi Resimde, su ile çevrilı evler ve sokaklar görülmektedir. letlerine, her türlü bencil duyguvermişler. Şimdi polis bir yanyında Garbis ile bir «şampiyonluk yetinden kurtulmak istemesı yülardan uzak kalmak sartı ile büdan hırsızlan, öte yandau zamaçı» yapan Jeres bir ara ringden >ük göre\ler düsmektedir. Bunla zünden diğer arkadaşlan ile birlik vallıyı tekmeüyenleri anyorduşunce, kendini bilmez bir seyircı rın basında da geri kalmıs millette Emeklı Sandığına bağlanmış ve muş. Onlar arayadursunlar, başına şişe ile vurmuştur. Diğer bir lerin kalkınmasına vardım dâ\ası otelde bir hafta boyunca milyobizim merak ettiğimiz memheyecanlı (!) seyirci de misafir bokgelmektedir. Konferansa katılan nerler gibi yaşayabilme şansını an leketine dönecek olan Lfibsörü tekmelemiştir. Ringe çıkamadı bilzinler, düsünürler ve vazarlar cak bu sayede kazanmıstır. nanJının turist merkezi Beyğı için «mağlup» addedilen Lübnan bu dâ\ayı oybirliğiyle benimsemişrutta hamle yılı lı sporcu, başına gelen bu olaylarOtel Idaresi Vurucu ailesinin olerdir. Müştcrek çalışan 5 grupun, kaçak arabalardan ler söyliyeceğidir. dan dolayı çok sinirli bir halde so teldeki ıkametgâhınm 10 bin liraPakat geri kalmıslık, az gelis • Geçen yıl hamleler yunma odasma dönünce, saatinın, 31,5 milyon lira kazandığı tesbit edildi ya malolacağını tahmin etmektemislik ne demektir? Bu terimleriıı iki Alman gencinin kaybı üzeparalarınm, kıymetli yüzüklerınin dır. kapsadığı anlam hangı öleüve vnBeyrut (Cahit Güçbilmez bildlrine Alman gazetelerinin hakve birçok eşyasının çalınmış olduğu rulmalıdır? Her ulus ancak bir rijor) 24 gün önce şehrimize geBu arada yeni yıla da Efes otekımızdaki yayınlanm hatırlınu gormüştür. Bütün bu üstüste tâbaska ulusa kıyasla geri ya da ileri len Maliye Bakanlığı Hazine ve Kam yoruz. Bu defa da Lübnanı linde gırecek olan Temizlik işçisi lihsizliklerden dolayı kendini kaysayıldığına göre ortava derhal bir biyo Kontrolörlerinden Yılmaz Aybekliyelim. Klmbilir nasıl ögece için otelin «Efes Meyhanesi» beden Jeres. hırsuıdan duvarlan oran mesclesi çıkmaktadır. örne dın ile Beyhan Özbay, 5 kaçakçı şevecek şampiyon, Türkiyedeki yumruklamış, kapıları tekmelemişadı verilen eğlence salonunda terğin Türkiye Isveçten geri. Habe bekesini meydana çıkarmışlardır. Elmisafirperverliği . tir. tiplenen baloda hazır bulunacaksistandan ileri divebilı\oni7. Fa de edilen delillere göre, şebekeler Cüretkâı hırsız, üçüncü soygununu birkaç gün Polis, misafir boksörü soyan hırtır. *•* kat bu deyim Türkiyenin az gelis son 11 ay içinde memleketimize 900 sızlarla maç sırasmda kendisıni hır önce yapmış ve hiçbir iz bırakmamıştı misliçini. ya da tsvecın çok gelis usulsüz permi ile binek arabası sokBelediye Halıl Vurucuya bir haf palıyanlan tesbite çalışmaktadır. misliğini matematik bir kesinlikle muşlardır. Kaçakçılann permi satıta için izin vermiştir. stanbul Emniyet Müdürü Hay••••••••••lllllı • ıııııı •IIIIIMI IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII! ••••••••••••••••••••••III dile getirebilivor mu? Bugünkü ya şından 4,5 milyon, otomobil satışmdar özkın'ın oturdugu blok tınm temposu ile Türkiye su ka dan da 27 milyon lira ki ceman 31,5 apartman, son iki ay içinde, dar yılda tsveçin gelisim düzeyi milyon lira kazandıklan tahmin edildördüncü defa soyguna oğramıştır. ne ulasacak dediğimiz zaman da o mektedir. Aksaraydaki Emlâk Bankası blok süre içinde bütün ileri milletlerle apartmanda bir kaç gün önce überaber tsveçin de simdiki duru munu asacağını hesaba katmak geçüncü soygununu yapan hırsız, Türk Iş'e bağlı Bank Is Sen «vvelki gece de binanın altındakı rekiyor. tki toplum arasındaki gedikası yeni yılda iki bankada bir Faik Berkman'a ait 6 numaralı lisme hızını besaplayıp da su kadar yıl içinde tsveçin o zaman varden grev yapılmasını kararlaştır kırtasiye mağazasına girmiştır. Kamıs olacağı ekonomik düzeye vamıştır. pının üstündeki camı keserek maTürk Hava Kuvvetlerinin Tuğge racagımızı ispat edebilirsek, bu Grev, 31 Arahktan itibaren Os ğazaya gıren hırsız, çeşıtlı oyun • A.nkara 29, (Cumhuriyet Bürosu) neral Cemal Engin komutasındaki takdirde o tarihten bir v<l sonra caklar, elbıseler ve sigaralar çal Isveçi de asacağımıza göre. geri AP Ordu milletvekili Şadi Peh 15. Füze Üssü Tesasta yapılan se manh Bankasının Yenicami, Tak dıktan sonra; hiç bir iz bırakmasim ve Osmanbey şubelerinde, 1 O kalmıslık deyimi simdiden anlamı iivanoğlu butçe komisyonundakı nelik atış tatbik manevralarında dan kaçmağa muvaffak olmuştur. nı yitirmis oluyor. Fakat Türkiye sözlerınin basına yanlış aksettiğı yeni rekorlarla büyük basarı ka caktan ıtibaren de Türk Tıcaret Dün sabah olay yerıne gelen Bankasının butun şubelerinde baş nin kalkınma temposu, niifus ar nı ılen sürmuş ve Üniversite tem zanmışlardır. dükkân sahıbı, durumdan polisi layacaktır. tısı da gözönünde tutularak, hiçbir sılcılerine cevap vererek «Huknk Resimde yüzde 92,5 luk bir orta haberdar etmistir. Emniyet Müdüzaman bizi tsveçe vetistiremiyecek Fakültesini iddia edildifi gibi 1 lama ile takdir toplayan Füze üs Sendika işverenle tayinler, terfi rünün oturdugu apartmana dada • 6 HER HALDE PETROL ARAMATA BAŞLADI... NADİR NADİ yılda değil 9 yılda bitirdim» de sümüzün komutam Tuğgeneral Ce 1er ve ıkramıyeler konusunda anla nan curetkâr hırsızın aranmasına jamamaktadır. devam tdılmektedir, mal En(in (örülüyor miştir. •IIIIIMIIIMIMMMIIIIIIIMIllllllllllllllllllllllllllllllimillllMM ••lllllll llllllllllllllllllllllllllllll •••lllllllllllllllllll» (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) «Reform tekâmül mânasına anlaşılırsa reforma taraftanm. Eğer reform, tasfiyeler ve dışandan yapılacak teşebbüsler mânasını taşıyacaksa buna taraftar olmıyacağız. Bu şekilde 1015 yılda bir yapr lan reformlarla Üniversite yürütülüyorsa ve yürütülecekse, bu memket Üniversiteye lâyık degildir demektir» demiştir. T. B OLAÛAN USTU KONGRESİNDE İBRA EDİLMEDİ CHP 38 bin demiryolu işçisi He aniaşmaya varıldı Ui Ulaştırma Bakanı, varılan anlaşmanın Devlet Demiryolları İdaresine yılda 52 milyonluk ek masraf yiiklediğini bildirdi Rus Bokan Türk Sovyet licaretinin artmasını istedi Bir temizlik işçisi, Efes otelînin lüks dairesinde kalacak DÖVÜLDÜ, TEKMELENDİ YE SCYULDU! Misafirseverlik 11 ayda yurda 300 kacak araba sokan şebeke ele geçirildi Emniyet Müdürünün oturdugu aporlmana 4 üncü defa hırsız girdi İ «Fakülteyi 16 değil 9 yılda bitirdim İki bankada grev başlıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog