Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

J. BRUN ROS HATİPLİK SANATI Çeviren: Nazife MÜREN Bir oylamada seçimi kazanmamız, bir kongrede, bir mitingde fikirlerimizi benimsetebilmemiz iyi konuşabilmemize bağlıdır Bu kitap size toplulukta konuşurken sesinizi ayarlamanızın, nutkunuzu hazırlamanızm, dinleyicileri «tkilemenin psikolojik yollarını öğretecektir. Fiyatı 400 Kuruş REMZİ KİTABEVİ umhuriyet İTORUCÜSÜ: TUNUS NADI MURTAZA Orhan Kemal*in roaganları Mpasında en çok sevilen Te okîftn4»laşlMunaza, Türk cdebisatına J J ^ ü z * bir tip kazandmnıştır. Cözlerini kapayarak vazifesini yapmay»' şiar edinmiş Murtazanm başmdan geçenleri bir güldürü havaa içinde anlatan Orhan KemaL, yer yer göz; yaşartıcı dokunaklıkta tablolar da çizmektedir. Varlık Yaymlan arasında dördüncü baskısı yapılan bu kitap 4 lira fiyatla satsşa çıkmıştır. Üâncılık: 3782/14758 41. yıl sayı 14491 Telgraf ı * m e k t u p « d r e s i : C u m h u r i y e t İ s t e n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u ! N o . 246 T e l e f o n l a r : 3 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 3 Arolık 1964 Sunay'ın soıt durumla ilgili demeci ORDU MENSUPLARLMN HATALI BİR HAREKETI, DURUM VE SIKINTILARI BİR YANA BIRAKILARAK BÜYİJTtİLÜRSE, BU ÜZÜNTÜ YARATMAKTADIR. PARTİLİLERİN VE VATANDAŞLARIN BU DURUMU TAKDİR EDEREK ORDUDA AKSİ TESİR YARATACAK HAREKETLERDEN KAÇINMALARI GEREKIR. PARTİLİLERİN ŞİMDİ TUTTUĞU YOL İYİ OLABİLIK AMMA BİZİ TATMİN EDECEK ŞEY NETİCEDİR. NETİCEYE BAKALIM. BU TERTİP KONUŞMALARA MÜSAMAHA EDİLİR. SUÇLULAR CEZASIZ BIRAKILIRSA BU NETİCE TATMİN EDİCİ OLMAZ. «GÜZEL» DENİLMESt YANLIŞ ANLAŞILMIŞTIR. Öıtrak, Güney Doğudaki olaylar konusunda konuştu "Oyalayıct tedbirler hiç bir xaman netice vermetniştir. Bu9 itimatsıxlığı artırtr» DEMİREL'İN A.P. TEŞKİLÂTINA TAMİMİ \ l'lif I I i BEKLİYORIJZ» enelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, «KİM» dergisine özel bir demeç vermiş ve ikaz ! mektubundan sonra gelişen olaylar ve son durum etrafında Ordunun görüşünü ı izah ederek «neticeyi bekliyoruz» demiştir. ORDUMUZUN PARTİLERDEN BEKLEDİĞİ "İDİL'DE HUZURSUZLUK TAMAMEN GİDERİLDİ,, Öztrak, İdil Jandarma Kumandanı ile bazı kaymakamlavın yerlerini değiştirdiğini bildirdi. Ankara 2, (CumhuriyetBürosu) çişleri Bakanı Orhan Öztrak, İdil olaylan dolayısiyle verdiği 'demeçte «bölgedeki huzursuzluk, zamanında alınan tedbirlerle tamamen giderilmiştir. Bütün asâyiş yetkiüleri ve yöneticiler değiştirilmiş, Süryani vatandaşlar eski huzurlarına kavuşmuştur» demiştir. G I Orgeneral Cevdet Sunay'ın demeci şudur: «Realiteyi görmek lâzundır. Subayları, astsubaylan ve yedek subayları ile ordu, memleketin en bü yük aydınlar grupudur. Görevleri İtutsaldır. Vatani hizmet büyük feAnkara 2, (a.a.) ragat ve fedakârlıkla yapılmaktadır. dalet Partisi Genel Baş Orduda bulunanlar en ağır görev sırası gelince hiç bir talepleri olma kanı Süleyman Demirel, dan en ağır şartlar altında bu göAdalet Partisi il ve ilçe teşrevi yerine getirmektedirler. Hudut kilâtına gönderdiği bir taboylarında, dağlarda bazan her tür lü konfordan uzak olarak çalışmakmimde Adalet Partisinin mil tadırlar. Yine ordu mensupları selî birlik ve beraberliğin, huhir hayatında «ürlü baskılar altınzur ve sükunun tesisi yoda kalmaktadırlar. Medenî görüslü olmaları, temiz giyinmeleri, disiplin lunda gereken gayreti gös11 olmaları istenmektedir. (Ki isten termeye devam edeceğini mesi gerekir.) Durumlan hassas, go bildirmiştir. reileri ağırdır. ZateD mânen ve mad Tamimde, parti çahşmalarında deten katlandıklan larurî baskılar parti içl' demokrasisine ve teşkiyctmektedir. Bunlara rafmen her latm sesine dikkat edllecefi, her | hangi bir ordu roensubunun hatalı ÜNLÜ ORKESTRA GELDİ Dünyaca tanınmlş Londfa Senfoni bir hareketi, diger ordu mensupla bakımdan ahenkli ve sistemli çalış ' manın icaplarının yerıne getirıiece ,Orkestrası, dün özel uçakla şehrimize gelmiştir. Resimde bugün Uk rının durumları, sıkıntılan bir yaği kaydedildikten sonra şoyle de konserini verecek orkestra elemanları gorülüyor. na bırakılarak, unutularak büyütü nılmiştir: lürse, bu üzüntü yaratmaktadır. Yersiı ithamlar. hareketler daha kö «Her meselenin, teşkilâtunızın tec tüdür. Partililerin ve diğer vatanrübeli mensuplarının yardımlariyle daşların bu durumu takdir ederek çözülecejpne, arkadaslarımın çalışOrduda aksi tesir yapacak, onları malarunda bana her türlü yardımı { mesleklerinden soğutacak hareketesirgemiyeceklerine inancım tamlerden kaçınmaları gerekir. Bunlar dır.» memleket menraatleri aleyhinde so (Süleyman Demirel hakkında sözlü nuçlar verir.» soru veren Giritlioğln'na A.P. Genel Başkanının cevabı 7 inci sayYARANIN KABUĞU faraızdadır.) «Son yıllarda bilhassa şartLimasol. 2 (özel) lar sebebiyle ordu mensupları nın sivil hizmetlerde kullanılunanlılar Kıbrısa gene silâh ve maları zarureti doğmuş, bu du cephane çıkarmışlardır. rum orduda meslek dışı hizPigasus adlı Yunan gemisi 28 met münasebetlerine yol açKasım tarıhinde Limasol limanına mış, dolayısiyle ordu bünye200 kasa silâh ve cephane boşaltsinde istenmiyen olaylar da mıştır. meydana gelmiştir. Bugün diGenel Kurmay Başkanı Sayın Ce\det Sunay'ın «Kım» mecmuasına Gıda yardımı siplin bakımından bunlara son verdiği bzel demeç, pek karışık görünen ve çeşitli söylentilere Ankara, 2 (Cumhuriyet Bürosu) verilmiştir. Ama bu demek sebep olan birtakım meselelere ışık tutması bakımından ilgi Kıbnsa yapılan Kızılay yardmııdeğıldir ki herkes istediğini çekicidir. Gerçi yetkiler ve sorumlulukları dar çerçeve içinde nı götürecek olan «Pek» motoriı yapabilir, istediğini söyliyebi | görenler, Sayın Genel Kurmay Başkanının şimdiye kadar alılir. Yara kabuk bağlamıştır, bugun 17 de Mersınden ayrılmıştır. yaranın kabuğunun koparılma sılmamış şekilde siyasi konulara değinmesini ve huzur getirici Motor yarın Magosaya varacaktır. ması lâzımdır. Yiyecek ve gıyecek yardımı 4,5 tedbirlerden bahsetmesini yadırgıyabilirler. Ancak unutmamak •Ordu bunyesinde. Silâhlı Kuvgerekir ki, Türk Silâhlı Kuv\etleri bu toplum içindedir ve bu mılyon lıra değerındedır. vetlerde disiplin, eğitim bugün en düzenin temel müesseselerinden biridir. Binaenaleyh birtakım Plaza geliyor iyi dereceye gelmiş, işler yoluna sorunlar üzerinde elbette duracak, durmak zorunluluğunn duAnkara, 2 (Cumhuriyet Burosu) girmiştir. Fakat memleketin en büyacaktır. Ikincisi. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tek görevi sade Kıbns arabulucusu Galo Plaza yuk aydınlar grupunun memleket ce memleketi dısardan gelecek tehlikelere karsı korumak deOcak ayında yeniden Ankaraya ge meselelerine gbzlerini kapamaları, çil, amı zamanda içerde dağılmavı önlemek, kısacası iç güvenlecektir. kulaklarını tıkamaları da bekleneliği de korumaktır. Bnnlann sağlanabilmesi için Türk OrdusuPlaza'mn Londrada verdıği bir mez. Olayları tâkip etmek. iyiye se nun önce her türlü bozucu, dağıtıcı akımlardan uzak kalması beyanatta raporunu, Birleşmış Mıl vinmek. kotü>e üzülmck her vatan gerek. Nitekim Sawn Sunay demecinde, ordud» istenmiyen letler Genel Kunılu Kıbrıs konusu daş gibi bir ordu mensubunun da olaılara kısaca değindikten sonra, bugün disiplin bakımından nu görüştukten sonra vereceğini hakkıdır. Hele bu arada sebepli sc böyle olaylara son \erildîğini, fakat «yaranın kabuk bağladığıbildırmesi Ankarada iyi karşılan bepsiz konuşmalar. itharolar karşısında hassasiyet gostermiyecek bir nı» ve bu kabuğun koparılmaması gerektiğini söylüyor. mıştır. insan tasavvur edilebilir mi? Ordu Sayın Sunav'ın Millet Meclisi Başkanına yazdığı mektubun bir da milletüı bir parçasıdır. Özelliği anlamda izabı olan bu demeçten anlasılıyor ki, Türk Silâhlı i vardır. Daima moralinin beslenmeKuv\etlerini yoneteııler'in titizlikle üzerinde durdukları baş' si, üstün tutulması lâzımdır. Ordu lıca meseleler sunlardır : mensuplarının yüklendikleri görev, 1 Memlekelin iç \e dıs güvenliğini koruyan bütün halindeki icabında hayatlaruıı vermeyi gerek ordunun bu göre\ine etki yapacak ve doğrudan doğruya Türk tirmektedir. Bu insanlan tâzip ede Silâhlı Km\etlerine tevcih edilmis görünen hareketler (ki Sacek hareketlere aklı başındaki inyın Sunay burada herhangi bir ordu mensubunun hatalı davsanlar başvurmazlar. Ordu mensup ranısının büy ütülmesiııi. yersiz ithamlara kadar gidilmesini ları normal yollarında yürürken on örnek olarak vermektedir). lan taşlamakta mantıklı sebep de Ankara, 2 (Cumhuriyet Bürosu) yoktur.» 2 Yukarıdaki hareketlerle iliskin olarak ordudaki disiplini boz Sovjetler Birliği ile ticari ilişduracak yine dısarıdan içeriye, doğrudan doğruya veya dolakilerimizı geliştirmek ıçın Mosko İKAZ MEKTUBU vısiyle etki yapan hareketler. Açıkça sövlenmemekle beraber, bunların arasında bozucu akımların ordu içine sızmasını ko vaya gidecek olan uzmanlar kuru«Bozguncu hareketlere, alay luna Türkiye Ticaret ve Sanayi etmelere ne lüzum vardır? Du lavlastıran bir zeminin yaratılması da vardır. rup dururken kimse sinirlen Odaları Birliğınden de üieler ka3 Sayın Sunay gecen a\ Meclis Başkanına gönderilen mektumez. Kasdî rivayetler çıkarıltılacaktır. bun akislerine deçinirkeıı, bir önemli noktava parmak basmakmış. uygunsuz propaganda yatadır. «Partilerin siındi tuttuğu yol iyi olabilir ama» diyor GeUzmanlar kurulu. \urda donüşpılmıştır. Partililerin şimdi nel Kurmai Başkanı. «bizi tatmin edecek olan neticedir. Bu lerinde hukumetle konuştuktan tuttuğu yol iyi olabilir ama tertip konusanlara müsamaha edilir. suçlular suçsuz çıkarılırsonra kararlarını açıklıyacaklarbizi tatmin edecek şey netice sa bu netice tatmin edici olmaz.» Hülâsa Sayın Sunay, bu me dır. dir. Neticeye bakalun. Bu ter seleye politikacılardan ayrı bir açıdan bakmakta, ve oyalayıcı tip konusanlara müsamaha eÖte yandan Moskova Buyukelçitedbirlerin hicbir netice vermiyeceğini. ileri geri konusanladilir, suçlular suçsuz çıkarıhr miz Hasan Isık, tahmat alması ve rın bulunup ceza görmeleri gerektişini açıkça ifade etmektedir. sa bu netice tatmin edici olgdrü'meler yapması için çaŞırılmaz. «Güzel » denilmesi yan4 önemli meselelcrden biri daha. Genel Kurmay Başkanının mıstır. Isık 7 arahkta Ankaraya lış anlaşılmıştır. <Güzel» dedemecinde ifadesini bulan. millî birliğimizin korunması göregelecektir. mekle de iş bitmez. Söyleyen \ inde aydının durumudur. Savın Sunav bu konuda da yine asler bulumnalı, ceza görmelikerlere özel bir düsünce örneği veriyor. dir. Oyalayıcı tedbirler hiç Cenel Kurmay Başkanına söre, ekonomik \e sosyal alandaki ekbir zaman netice vermemiştir siklerimiz meydaııdadır. Bu bakımdan geriliğin sebeplerini araBu itimatsızlığı artırır.» mak yerine, birlik olmak \e hep beraber açık düsünerek, gerçeklere eğilerek çözüm yollarını bulmak gereklidir. Birliği sağEN ÖNEMLİ MESELE lama görevini ise Atatürkçü avdınlar yapacaklardır. Aydınlar •En önemli meselemiz. millî birköselerine çekilmemeli. bu görevi omuzlarına yüklenmelidir, liğimizin korunmasıdır. Kuvvet birler . Sayın Sunay'ın devam eden sözlerinden anlasılıyor ki, Ankara, 2 (a.a.) Prof. Besim liktedir. tktisadi. sosyal alanlarda Türk Silâhlı Kovvetlerini asıl endişeye sevkeden konuların eksiklerimiz meydandadu. Sebeple Üstünel'in istifasıyle boşalan, Dev riııi aramak gecikmiş bir iştir. Birbasında Türkiye'de birliğin sağlanamaması, ve küçük meseleIet Plânlama Teşkilâtı Koordinas lik olursak hepsini yenmeye kadilerin ayrıntıların sebebi olarak çösterilmesi gelmekte ve Atayon Dairesi Başkanlığına, Türkiye riz. Görev, aydınlara düşmektedir. türkçü aydınlarm cekimser davranısı iyi karsılanmamaktadır. Kömür İşletmeleri Kurumu Müsa Atatürkçü aydınlara .. Ayduılar tiGenel Kurmav Başkanı bu konuda daha açık konnşulmasını, kısacası Atatürkçülerin tutnmlarını açıkça belli etmelerini is viri Cevdet Akarun tâyin edilmiş tiz, hassas olmalı, köselerine kaçtir. mamalı, çekilmemeli. Atatürk bize • tiyor ki. defindiği konunun sınırları içinde, yalnız kb'seye çeÖte yandan, Ticaret Bakanlığı nelerin ve kimlerin çelme taktığını kilmek değil, her halde Atatürk ilkelerini izledifi iddiasında Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı Mü iyi biliyordu. Kapalı değil, dosdoğbnlnnan politikacılars ve partilere de târizler vardır. şaviri Adnan Ardaş da, Devlet Plân ru, açık konusmalıyız. Açık olmalı Ecrct GtÎREStN lama Teşkilâtı Musteşar Muşavirli gerçeği söylcmelidir. Atatürk ilke I (AıkMi t>«. 7, Stt. i U>) 5ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııınni'«""iıııııınııııiiiıııııııııumıııııııı** l Huzur için gereken gayreti gösterelim» A Olayların başlangıcından beri konuyu çok yakından izleyen Başbakan Yardımci1;! Dr. Kemal Satır da, «Meselenin zamanında alınan tedbirlerle kapandığını» söylemiştir. Görevlerinden alınanlar Içişlen Bakanı Orhan Öztrak, beraberınde Jandarma Genel Komutanı olduğu halde olay yerıne gidip vatandaşlarla görüştukten sonra Mardin, tdil jandarma yetkilileri ve civardaki bazı kaymakatnlar baska yeriere atanmışlardır. Kürtçiilük yaptığı iddia ediien sanıkların hapsi istendi Ankara! tCumirurtyet Bftro»»)" Kürtçuiük propagandası yaptıklan ıddıasıyle yargılanmakta olan Abdulsettar Hamavendi ve 22 arkadaşınm durusmalannda Savcı Bulent Akmanlar: «Bn v« tan sınırları içinde Kürt unsurunun olamıyacağını» soylemıs ve sanıkların cezalandırılmasını talep etmiştır. Şehrimız Ikmci Ağırceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklardan Irak tebaalı Abdulsettar Hamavendi, mahkemenin huzurunu ve disiplinini bozuctrhareketler yapttfT, Hrar ve ihrarlara riayet etmediği için dışan çıkartılmıştır. Savcı bundan sonra Abdülsettar Hamavendinin 3 ilâ 15 yıl, Doğan Kılıç, Edip Karahan, Sait Elçi, Ergun Koyuncu, Kemal Bingolü ve diğer sanıkların da 1 ilâ 3 yıl sure ile cezalandınlmaları talebinde bulunmuş, duruşma sanıkların savunmalarını yapmaları için başka güne bırakılmıştır. Yunanlılur Kıbrıs'a tekrar silfih çıkardı Y Cevdet Sunayın Demeci Millî Eğitim Bakanlığı bir genelge yayınlıyarak, lâikliğe aykırı olan sabah dualarını yasakladığmı bildirdi «Babeuf» samkları KARAAU ! arasına bir de Bazı ilk okullarda sabah dersten önce bütün öğrencilerin hep bir ağızdan I dua ettiklerini müfettişleri vasıtasıyle tesbit eden Millî Eğitim Bakanlığı, yadüşünürü Bazı köy okullarında sabah duası yapıldığı tesbit edildi Ankara, Z (Cumhuriyet Bürosa) Cumhuriyet Senatosu Istanbul üyesı Mebrure Aksoley 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 93. maddesinin (B) bendinin sonuna bir fıkra eklenmesı suretiyla «Evlenmeleri dolayısiyle dul aylıgı kesilen karıların, tekrar dul kalmaları veya boşanmaları halinde ve bir defaya mahsus olmak üzere kesilen aylıklarının ödenmesi» ni sağlamak uzere bir kanun teklifi hazırlamıştır. Aksoley, teklıfinin gerekçesinde, memur kocalarınm ölümü halinde yeniden evlenen zevcelerin Emekli Sandığından aldıkları maaşlarının kesilmesinın bazı sosyal problemler husule getirdığıni, bu gibi zevcelerin maaşlann kesilmemesi için evlenemediklerini belirtmektedir. Meclise, dul aylıkları ile ilgili yeni bir kanon tekfffi yapıldı «Babeuf.e yinladlğl bir genelge İle lâİMİğe a y k i n tma çelenk koyan" Türk Edebiyatcılar bUİduğll Sabah d u a s i m yasaklamiŞtir. Birliği üyeleri hakkında açıTürkiyedeki bütun ilkokullara gönderilen 332/ £ , b d . ^ ^ ^ ^ ^ S y Moskova Elçimiz talimal için Ankaraya çağırıldı MÜZEYYEN ÖZMUT Yankesicilik piyasasında değeri yarıra mılyon "Paraya dayanamam çatarım» ALÂEDDİN BİLGİ M Cevdet Akarun Koordinasyon Dairesi Başkanlığına getirildi I I emleketimizde şimdiye kadar isim yapmış hiç bir «hânka» çocuğun kendi sahalarında varamadığı maddî değere, 11 yaşında bir yankesici kız çocuğu ulaşmıştır. Yaşının küçüklüğüne rağmen, elini kullanıştaki çabukluk ve ustalığından dolayı sehrimiz «yankesiciler piyasasında» değeri son günlerde tam «yarım milyon» liraya yükselen bn çocıık: «Müzeyj'en Özmut» adını taşımaktadır. DEĞERİ NEREDEN GELİYOR? Her gün. 1525 i yankesici olmak üzere 4159 sabıkalıyla uğrasmak zorunluğunda olan «Dolandırıcılık Masası» şefi Zeki Arat, dün, oturduğu sandalyeden ayakları yere değmiyen çekik gözlü. sempatik bir çocuğu göstererek: « Şu karşımızda dııran kız var ya, 504 büı lira değeri olan bir yankesicidir...» dediği zaman doğrusu inanmamıştım. Kendisine boyle «ast ronomik» bir fiyat biçilen bir çocuk, hayalimin bütün zorlamasma rağmen. aklıma gelmiyordu. N'e yerli filmin hârika çocuğu «Ayşecik» ne ti PAPA VI. PAUL yatronun •Alev Oraloğlu» su ve ne de resim saTÜRKİYE SEMALAnatının bir «Bedri Baykam»'ı ile musiki alanının •İdil Biret»'ine kendi sahalarında böyle bir maddî RlNDAN GEÇECEK değer biçildiğini sanmıyorum. Tereddüdümü gidermek için Arat'a: Ankara 2. (Cumhuriyet Bürosu) « Böyle bir fiyat neden dolayı \eriliyor? di Papa Altıncı Paul, cumartesi gü ye sordum. nü özel uçağiyle Türkiye uzerinden (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) geçerek Romaya gidecekür. Papa b donecektir. 112096 sayüı bu genelgeden uılaşıldlgına göre, bil nık» olarak katılmışür. hassa Samsun, Bolu ve Edirne illerindeki bazı köy Durusmadan önce, Savcıhğa diokullarında sabahları öğretmenlerin öğTencilere hep lekçe ile müracaat eden, Sabri Albir ağızdan dua yaptırarak derse başlamaları şıkâyet tınel, diğer 9 sanık edebiyatçı ile konusu olmuş ve Bakanlık olaya el koyarak mahal birlikte dün, 5. Asliye Ceza Mahhne müfettişler . göndermiştır. , . , ,, j kemesinde hazır bulunmuş ve YarYar. . .„., •, kemesinde hazır bulunmuş Müfettlşler habersoz gıttıklen okullarda şıkayet .Ben d e ol yerindeydinu konusu olaya bızzat şahıt olmuşlar ve durumu ra Protesto karannda benim de imbizzat şahit durumu rausu porla Bakanlığa bildirmişlerdır. zam vardu:. Beni de sanık olarak yeni dâvaya lütfen katınız!..» demistir. İlk deia oiarak böyle bir olayla karşılaştığını belirten yargıç, bu istek karşısında hayretini gizliyememiş ve, «Üstelik kendi hakkmız daki delilleri de toplıyarak gelmişsinız!..» demekten kendini alamamıstır. Bursadan duruşmaya katılmak üzere şehrimize gelen Altınel, «anıkhğını ispat ettiği için, bilâhare sorgusu yapılmıştır. MiiMnıııııiMiınmııı,,,,,,,,,,,,,,,,, Ankara 2, (Cumhuriyet Bürosu) Emniyet Genel Müdurluğunce kısa bir sure once çıkarılmıs bulunan Emniyet Müdürlerine ait kaıarnamenin yürütülmesi durduruloo muş ve bu hususta ikinci bir kararname hazırlanarak yiıksek tasdıkten çıkmıştır. Buna göre önceden başka yere tâyin edilmış bulunan Artvin Emniyet Müdürii Selâhattin Baktıroğlu. Van Emniyet Müduru Ramazan Kacıkoç ve Muş Emniyet Mudürü Zahit tdil, tekrar bulundukları yerlerde bırakılmışlardır Ayrıca gene bir kararnams ile Sıvas Emniyet Müdürlüğüne tâyin ediien Istanbul Emniyet Müdür Muavini Arif Yüksel ile Adanaya atanan Antalya Emniyet Müdürü Niyazi Bicioğlu'nun bu tâyınleri de şimdilik durdurulmuştur. Üç Emniyet Müdürü ile ilgili tâyin durduruldu '•4 ANLAŞILD1, MİLLETÇE BİRAZ DAHA AÇILTP SAÇILACAĞIZ DEMEK!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog