Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

mmımnmmnmiM SABAH ŞARKISI Kadın ruhunu en iyi tahli! eden kadın >azar olarak Unınmış TAYLOR CALDWELL'!n bu romanı binde bir raslanacak • bir şaheserdirf [ ŞAHESER C«"«» • VAHDET CÜLTEKIN j ROMANLAR GÜVEN "uü'u'fT İ MTH.İVİ ' ^" • umhuriyel KURDCUSÜ: TÜNUS NADÎ AK Kitabevi Yılbaşı hediyesi yapabileceğiniı iki yeni eserini sunar »IODERN YEMEK KİTABI Yazan: Atatürk'ün Aşçıbaşı» Mehmet Yıldır Ş A H Î N R E t S 41. yıl sayı 14517 Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t Istanbul P o s t a K u t u s t t : î s t a n b t d N o . 246 T e l e f o n l a r : 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 Salı 29 Arolık 1964 Büyük tarihî roman yazanı N. Ahmet BANOĞLU Her işi roman kuşe kap içinde Lüks ciltli 15 liradır AK KİTABEVİ. Ankara Cad. No. 78 İSTANBUL Üâncıhk: 4254 15899 TRAKYA VE EGEDE SEL TRAKYA VE EGE BÖLGESİNDE SEL BİR FELÂKET HALLNİ ALMIŞTIR. ALINAN İLK HABERLERE GÖRE ÇANAKKALENİN 4 DE 3 Ü SULAR ALTINDA KALMISTIR. İZMIRDE DE 1100 DEN FAZLA EV SÇLAR ALTINDADIR. TURGUTLU. MANİSA VE SALİHLİ DE BÖLGE BÖLGE SV BASKINİARINA UĞRAMIŞTIR. İZMİRLV BAYRAKLJ SEMTİNDE SULARA KAPILAN BİR KIZ BOĞULARAK ÖLMÜŞTÜR SATIR, SEÇIH 15 EKİMDEN ONCE YAPILACAK, DEDÎ Ege'de sel bölgesini gösteren barita ÇAHİKKALEDE 35 EV YIKILDI İzmirde dellOO den faxia ev sular altında kaldt MEıMLEKET HABERLER SERVISİ Başbakan yardımcısı Seçim Kanununda yapılan değişikliğin tamamlandığını bildirdi Ankara, 28 (Cnmhnriyet Bfirosn) aşbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır, «1965 seçimlerini 15 ekimi bir gün dahi geçirmeden yapacağız» demıştır. Bakanlar Kurulu toplantısından çıkarken gazetecilerin Seçim Kanunu ve seçim tarihi konusunda sordukları sorulara Satır su cevabı vermıstir : «Seçim Kanunu ile ilgili tadilâta ait tasanyı mnhtemelen yarın, Bakanlar Kurulnnda tamamlıyarak Meclise sevkedeceğiz. Seçimleri 1965 yılı ekim ayının 15 ini bir gün datai geçirmeden yapacağız. Tarihini artık siz düsünün. 15 ekimden iinee 3 ve 10 ekim günleri pazara tesadüf etmektedir. Muhtcmelen 10 ekimde seçim yapılabilir.» B Ağırnaslı T. İ. P. den istifa eiii İstifa gerekçesini açıklamıyan Senatör bağımsız kalacak Ankara 28. (Cumhurıvet Burosu) Ankara Senatörü Niyazi Ağır naslı, bngün Türkije îşçi Partisinden istifa etmistir. Ağırnaslı, T.l.P. ne CKMP den geçmışti. Istifasının gerekçesini açıklamıyan Ağırnaslı, yasama gorevıne bağımsız olarak devam e decektir. Ote yandan T.t.P. Genel Sekreterlıği şu açıklamayı yapmıştır: « Ankara Senatörü Niyazi A|ırnaslının, parti tüzük hükümlerine aykırı ve yetersizee davranış \f beyanlarından dolayı Merkez Yürütme Kurulunca 35 aralık 19«4 tarihinde tahkikat açılmasına it tifakla karar verilmiştir. Senatör Ağırnaslı, sıhhî sebepler ilcri sürerek, 27 aralık 1964 günü parti üyeliğinden istifa etmistir». iddetli yağmurlar yüzünden Çanakkalede 35 ev yıkılmış, İzmirde bir kız sır lara kapılarak boğulmustur. Turgutlu, Manisa ve Salihlide de can ve mal kaybına sebep olmuştur. Büyük hasar İzmirde suUrla mücadele eden otobüs ÇAN'AKKALE Ikı ay yırmi dört sun sonra ikınci defa sel baskınına ugrıyan Çanakkalenin dörtte üçu sular altmda bulunmaktadır. Sarıçay'ın taşarak mahallelere yayılması ile şehrin içinde suyun yukseklıği 1,5 metreyl bulrnuş, bu arada 35 ev yıkılmış, yüzlerce ev de oturulamıyaack hale gelmıştir. Şehrın ıkı yakasını bırleştiren 150 netrelık köprüniin Barbaros mahallesındeki ayağının suların tesıny le çokmesınden bu mahalle ile butun gece irtıbat kurulamamıştır. Bu rada da 7 evin tamamen yıkıldıgı oğrenilmiştir. Sanayi Mmtakası, Orduevi, Boğaz ı Komutanlığı, Kordonboyu ve Stad\om semtlerinde hasar buyuktur. Stadyom cıvannda 28 ev yıkılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ı Çanakkalede tamamen sular altında kalaıı bolgesinden bir görünüş. (Fotoğraf: Ahmet ÖZKAN) Oktem "Gençliğe gerekli îlgî gösterilemedi,, dedi Millî Eğitim Bakanı yaptığı konuşmada Kültür Bakanlığına taraftar olduğunu söyledi. İstanbul Üniversitesi öktem'e cevap verdi ANKARA, 28 (Cumhuriyet Bürosn) illî Eğıtım Bakanı îbrahım öktem, Butçe Komisyonunda, «Üniversitelere verilen haklar, hak olabilmek için değerlendirilmelidir. Bir hakkın verilmesi her şeyi halletmiyor. Bu hakkı alanlar ile bu hakkın konınmasını isteyenler, bunun üzerinde önemle durmalıdırlar» demiştir. Bakan, konuşmasında üniversiteler tarafmdan hazırlanan Ünıversıteler Kanun Tasarısının Mılli EAnkara, 28 (Cumhurijet Bürosu) ğıtım Bakanlığını tatmin etmedığiÖZGEN ACAR Ege Ünıversıtesmde 500 kısılık ni açıklamış ve Üniversite konuAnkara, 23 (Cumhuriyet Bürosu) ve yuzme havuzlu bır öğrenci yursuna değınerek, «Üniversite gençdu kurulacaktır. ır sure öncesıne kadar Dışişleri Bakanı F. C. Erkın'ın yamnda çaligine ilgili organlar ve devlet gelışan ve Butçe Komisyonunda «Toledolu sarışın» olarak tanımlanan Yuksek Öğrenim ve Kredı Kureken ilgiyi göstermelidir. GençRosario Garcıa'nın kayınvaldesi Celıle Tur: «Gelinim masumdur. rumu ile Ege Ünıversıtesi Rektorlik son yıllarda muhtaç bnlnndnluğü bu konuda anlaşmaya varmış Bu bir iftiradır. Politik bir oyundur. Oğlum, boşansa dahi, ben geliğn ilgiyi görememistir» şeklinde ve" yurt için gerekli saha Ünıver ı nimi ömrümün sonuna kadar yalnız bırakmıyacağun. Vç kızım ve da ı konuşmuştur. sıte arazisi içinde ayrılmıstır. I madım da benim gibi düşünmektedir» demıştır. BİLİM ÖZGÜRLÜGÜ Rosario Garcia ise «Bana İspanBakan, üniversiteler ve bilim yolc» (Nına) yani (kuçuk kız, evlâözgürlüğü konusunda şunları söydun) diye hitap eden beyefendi ile lemistır : aramızda böyle bir şey olması im«Türkiye Batı uygarlığını benimkânsııdır» şeklinde konuşmuştur. seme yolunda bir toplumdur. Batı %&?m?:$mı&mi i ^ l f î F C ' . y € 5 • Konuşmaktan şiddetle kaçınan nygarhğının temeli bilim özgürlügelm ve kayınvalde once «söjliyeT.B M M. Butçe Komisyonunda bazı parlamento üyelerinin üniver ğüdür. Ben de kayıtsız sartsız, bicekleri hiç bir şeyleri» olmadığını, «gerçeğin zamanla ortaya çıkacağına sitelı gençler hakkında ıleri surdükleri ithamlara cevap vermek üzere lim özgürlüğü taraftarıyım. Bunda Bir basıboşluk, bir düzensizlik içiııdeyiz. Tukardan asağıya doğrn inandıklarım» ifade etmekle yetin dun bır basın toplantısı tertipliyen gençlik tesekkullerı baskanları, kimsenin şüphesi olmamalıdır. gidiyor bu basıboşluk. Bazılarına göre, demokrasinin mukadder mek istemışler, ancak ıkna edılme Üniversitenin gerçekçi ve bilınçli bır çalışma yoluna gırmesi için so Bundan sonra, bu bilim ozgürlüneticesi kabul edilen toplumdaki düzensizliğin belirtilerini gör leri üzerine konuşmak zorunda kal nuna kadar mücadele edeceklerine andiçtiklerini bıldırmıslerdır. fünün nasıl gerçeklesmesi ve naBu arada T.M.T.F. Genel Baskanı Ahmet Guryuz Ketenci soyle sıl yürümesi hususunda açıklığa memeğe, hissetmemeğe imkân >ok. Beri yandan Mecliste, parmışlardır. demıştır : (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) varmalıyız.» tilerde hattâ hükümette bile geleceği karartan davranıslar muvazenesizliği, >a da davranıssızlıklar, Türkiyenin bir çözülme OLAYIN GERÇEĞİ İDARt MUHTARİYET nin arifesinde bulunduğu hissini vatandasa veriyor. Herkes «tdarî muhtariyet, malî muhtariRosario Garcia şunları soylemişbir seyler bekliyor, ama ne olduğunu bılmeden belki, sadece ITALYADAKI 1TTRK OĞRENCİLERLE Genel Kurmay Başkam yete dayanmadıkça tam olamaz. beklijor. Ve beklerken ciddî konularla da ilgilenmek istemiyor. tir: Üniversite idarî muhtariyet bakı Cevdet Sunay Güneydoğu Müttefik Karargâhıru resmen ziyaret ederken, «10 yıl önce Türkiyenin İspanya Dikkat ediniz, Dışişleri bütçesinin en önemli meselesi bir Toledolu (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) orada kendisini bekliyen Napoli Türk İlkokulu öğrencilerini de selâmsarısındır. Ne NATO, ne Kıbrıs, ne daha bağımsız politika.. Büyükelçiliğinde çalışmaya başlalamış ve hatırlarını sormuştur. Sunay okul basöğretmeni Perihan dım. İşe başlamamdan bir kaç ay Mecliste kanunlar çoğunluüla 1015 kisinin kaldığı oturumlar sonra Feridun Beyefendi Madride EVRENOSOĞLU'nu da tebrik etaıiştir. da sörüsülüjor. Basbak3n sık sık nikâh törenlerine gidip, kız tâyin edildiler. Hanımı İtalyanca • •IIIIIIII1I1IIIIIIIIIIIIII1IIIIM1IIIIIIMIIIIIM • lllllllll I I I I I M M I ••••••••• IIIMII,, ya da oğlan tarafının sahitliğini \apmasa, evinden çıktığının biliyordu. Ben de İtalyancayı bilibile farkında olmnaca|ız. Hele iktidar partisi C.H.P. âdeta yordum. Kendisi çok hastaydı. İki1950 seçimlerinin öncesindekine benzer bir hava içinde mukad mizin de aynı dili konuşmamız, bider âkıbetine hazırlanıyor çibi. zi birbirimize yaklaştırdı. Mukaddes Ojsa 1965 yılı Türkiyenin silkinme beklediği yıldır. Bu jıl dıs Erkin Hammefendiye bir evlât giRoma 28. ( A P a.a. Radjolar) Ankars, 28 (Cumhuriyet Bürosu) borç taksitleri artacak, bu >ıl, bir yandan beceriksizliklerin, bi bakıyor ve yardım ediyordum. Dışişleri Bakanı Giuseppe Saragat Bir Yunan yazarının yazmıs olöte yandan Kıbrıs meselesinin kösteklediği yatırım hızı açığı Bir süre sonra Hanımefendi bana bu akşam Italya Cumhuı baskanı s e güvendiğinden Sefaretin bütün akapatılacak, toplıımda gelisen calkantıları bu memleketin daha çilmiştir. İtalyanın bır cumhuriyet o l duğu kitabm Türkiyeye sokulma(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de; iyiye, daha mutlu günlere varması için kanalize etmek ve 1961 masından beri seçılen beşmci c u m sı Bakanlar Kurulu karariyle yaAna> asasının öngördiiğü zaruri reformları Meclise getirip, hiç hurbaşkanı o l a n Saragat aynı z a saklanmıştır. Resmî Gazetede bugun yayınladeğilse bir kısmını, kanunlastırmak gerekecek» manda b u m e m l e k e t i n devlet reısi nan yasak kararına gore, Georges olarak başına geçen ilk sosyalisttir. Papageorgiou tarafmdan yazılan Saragat Mechsteki 21 inci o y l a m a 1964 Atına baskıh «Politiki Morfoda seçılmiştir. Bu karmasık durum içinde C.H.P. nin tutumu ilgi çekicidir. î a sis Tom Hristyenikon Ke Müslükarıda da isaret ettiğimız gibi, Halk Partisi simdi kendi66 yaşında olan yeni devlet b a s manikon Laon Müslüman ve Hısini tehlikeli bir noktaja doçru âdeta itiyor. Iddialı parkanı İ t a l y a n ı n D e m o k r a ü k Sosyaliot ristiyan Halkının Siyasi Talim ve tideki tersine çabanın belirli sebebi, son kabine değisikliğinPartisınin kurucusudur. Yıllarca K o Terbiyesi» isimli Yunanca kitap de umulanın bulunamamasıdır. Gerçekten C.H.P. Grupu ve münizme karşı mücadele etmiş o l a n Türkiyeye sokulmıyacak ve dağı Ankara 28 (Cumhuriyet Burosu) teskilâtı son tnönü kabinesinin jürütücülüşpinün yetersizliğine Saragat, komünistlerin kendisini d e s tılmıyacaktır. Içişleri Bakanı Orhan Öztrak, gaze öylesine inanmıstı ve Grup idarecileri, Genel Merkez kurmayı t e k l e m e teklifıni kabul ederek s e temizde bir Jandarma Karakol Koda bu havava kendilerini öylesine kaptırmıslardı ki, ancak çilmiştir. mutanmın mektubu ile ilgili olarak hükümette yapılacak büyük capta değisikliklerin tökezlenmeGiuseppe Saıagat'ın Italya C u m yer durumun tah yi durdurabileceği ortak kanaat haline gelmistı. Idareciler me kiki alan haber üzerineValisine emir hurbaşkanlığına seçılmesi ile sonuç için Diyarbakır seleyi bu istekleri tatmin edecek sekilde ortaya koydulanan 21 inci turda oylar şdyle davermiştir. lar. Kimisine göre kabinede 8, kimisine göre 12 Bakan değiseHaşim tşcan ğılmıştır: Ayrıca, Öztrak, gazetemize özel cek, liderliğe yükselmis olanlar Başbakan Tardımcılığına gebir demeç vererek şöyle demiştir. Giuseppe Saragat: (Sosyalist D e tirilecekti. Parti Meclisi olağanüstü toplantıya çağnlmıs, tnö«Memlekette vatandaşlar arasmda mokrat* 646, Ankara, 28 (Cumhuriyet Bürosu) nü, kendi deyinıiyle, «lider arkadaslarla» temaslara başlamıstı. tefrik yapan ve vatandaşlara kanun Elâzığ'dan bir katili sahte telHerkes yeni bir anlayıs, yeni bir kadro'nun dâ\alara sarılabiGuetano Martino. ıLıberal) 56, dısı hareketlerde bulunan böyle bir Ieceğini sanıvor ve bekliyordu. Parti Meclisi toplandı, C.H.P. Austo de Marsanıch ( N e o F a ş i s t ) şraf ile serbest bıraktıran Ahmet şahsın bu beyaııı. şerefli jandarma İbrahim Sungur tevkif edilmiş, 40 Gene) Baskanı kararını bildirdi: Üç kişiyle mesele halledilmesleğine yakışmayan bir tutum ih kendisiyle işbirliğinde bulunan iki eledıye Baskanı Haşım Işcan, misti ve bu hükümet, programında vaadettiklerini getirecekti. tiva etmektedir. Konu üzerinde tet Polo Rossı (Sağcı Sosjal Demok Yargıtay memuru ise haklannda tstanbul Radyosunda yaptığı Iste C.H.P. içindeki halen çörülen karamsarlıgın ve dagınıklıkikat yaptırıyorum. Subut bulursa takıbat yapılmak üzere rnahkemekonuşmada, Belediyenin 88S rat) 7, ğın kökteki değil. fakat üstteki belirli sebebi budur. gerekli işlem derhal yapılacaktır. m jjy O n ye sevkedilmişlerdir. lira borcu olduğuBeyaz oy: 150 Halk Partisi kendisini bu karamsarlıktan kurtarabilecek, bırakıBundan önce de defalarca belirttiÇankaya Savcılığı, zaten hakkm; nız topyekun silkinmeyi, kendisi silkinebilecek midir?. Komisffim gibi kesinlikle bu şekildeki dav nu açıklamıstır. Sayılmıyan oy: 4. da giyabi tevkif müzekkeresi buluSehir nüfusunun günde 253 kisi yondaki bütçe müzakerelerine bakarsak, silkinme yerine sinis ranışları tasvip etmiyorum.» Oyların sayılması bıttıkten sonra nan Ahmet tbrahim Sungur'u tevarttığını belirten tscan, mesken de\am edıyor ve hükümet, gittikce artan düzensizlik ve huzurBakan. Diyarbakır Valisine verdi sıkmtısına da isaret ederek, günde Saragat. Meclis Baskanı Buccıarelh kif ederek cezaevine göndermiş, snzluğu önliyecek davranıslar •»oluna bir türlü giremiyor. ğı emırde, Karakol Komutanı böyle 75 evin ın«a pdilmesi gerektiğini Ducci tarafmdan Cumhurbaşkanı ilân ıkı kâtıp ise şimdilik serbest bıraErkin <Haznnlıyım> dedi Gazeteler edilmistır. Yeni Cumhuı baskanı vaEcvet G Ü R E S Î N = bır mektup yazdıjsa tesbiti halinde söo v v,e m „ . DISİŞLERİNİN tÇ İ Ş L E R İ tın saat 10 'gtn* ı de Me'lıte ycmm : derha! meslekten uzaklastııılmasını l ls" oiuın riuruşmasuıa yakında baş• •••••ııı • • • • • • • • • da ••••••••: »a. 3, Su. i de) i eaecek ve bu konugraa yapacaktu. lanacakur. llillllllllllllllllllııllııııııııııııııııııaııııııııı ılııınlııııılllllııtlıg • ıııııııııııııııııııiMiııııııı Ege İlniversitesinde 500 kişilik yurt yapılacak ((Gelinim mosumdur; Bu politik bir oyundur» Rosario Garcia, Dışişleri Bakanı Erkin için «benim velinimetimdir» dedi Toledoiu Sarışın'ın kayınvalidesi konuştu: M Diyarbakır Çcınıık old>larında uç kışıyi vurarak kaçtıkları iddıa olunan dört kışı jandarma ile yaptıkları çarpışmadan sonra mavzer ve tomson tabancalarıyle birlikte ele geçirilmışlerdır. Bir süre önce Çermık ilçesinin Sarsap köyunde meydana gclen sılâhlı çarpışmada Yeldemır, Mehmet Kılıç ve e^ıni öldürerek kaçtıkları iddia olunan ve o gündenberi jandarma tarafmdan takibedilen Bekır Pekdemır, Hasan Çifteyüzer, Mehmet Güneş ve Yusuf Karacan adıTrdaki şahıslar, dun gece Sıverek ilçesinin Bapviran köyunde Yusuf Sutpak'ın evınde kıstırılarak ele geçırılmışlerdır. Alman ve Ingıhz yapısı mavzer, Tomson silâhları ve sayısız mermi ve dürbünleriyle tam teçhizatlı olarak ele geçirilen sanıkiar, Çermik'e getirilerek adalete teslim edilmişlerdir. 4 CERMIK SÂNIĞI YAKALANDI B Gençler bazı Parlamento iiyelerine cevap verdi 21 inci turda gerekli oyu toplayobilen Saragat İtalyanın ilk Sosyalist Baskanı Giuseppe Saragat Italya Cumhurbaşkanı seçildi Yunanca bir kilabın yurda sokulması yasaklandı Bayrampaşa karakol kumandanının durumu tetkik ediliyor B istanbul her gün 253 Elâzığh katiliserbest bıraktıran İ. Sungur tevkif edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog