Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet BASIN A H L A K YASASINA D T M A Y I T A A H H U T EDER Sahtbl: NAZİME KADt • OeneJ ECVET GÜRESİN + Sorumhl Müdür: Basan ve yayan: CÜMHUKİYET Gazetecllik T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevl Taym Müdürtl EROL DALLI •• * Matbaacılut ve sokak No 3941 GÜÎTEY tLLERİ: Meydanı, Edlrna Hanı BÜROLAR Adana . Telefon: 4550 • ANKARA : AtatOrk Bülvan Tener Ap. Yenlsehlr Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 * İZMİR: Gazl Bulvarı No. 18. Tel: 31230 ABONE Senelifc 6 »yUk 3 aylık ve Türkiy» 75.00 40.00 22 00 İ L Â N Harlct 150.00 80 00 44 00 Başlık (Maktaı) 2 3 4 5 l n d «ahlfeler (aantlml) 6 7 ncl sahifeler Nlşan, Nlkâh, Evlenme, Ooğum (MaktU) Olüm, Mevlit, Teşekkur ve Kayıp arama Kayıp (Kelımesl) 150 Llr» 40 35 75 90 1 SAYISI 25 KURUŞ Diyarbakır Mehmet Ahmet Sungur, telgrafı çektıkten Mercan bjldiriyor (Baştarafı 1. sayfada) Sılvan Bayrambaşı Jandarma Ka Faık Erbek'ı zıyaret etmış ve ken sonra hemen yola çıkmış ve Elâgelerek koye gıtmış Faık; (Baştarafı 1. sayfada) Eğıtımın bugünku durumunda «Al buna lüzum görmez ise, o zaman rakol Komutanı uzatmalı çavus disıni üç gün içinde ceza evinden çı zığ'a Mustafa Eskı, Ankaranın Kalecık karabileceğıni, Yargıtayda arkadaş Erbek'i bulmuştur. Faik, bu ışleA P.'li thsan Ataov «Geçmis ne tın Devir» sozlenyle bahseden CHP bu duruma devlet \e parlâmento ilçesindekı Hılmı ısımlı arkadaşı • ları olduğunu. bunun ıçin de para me mukabil peşin olarak Ahmede sıller okuma \azma bilmediklcri lı Nadır Yavuzkan'dan sonra soz uzak kalamaz» şeklınde \arılan na yazdığı 9/11/964 tarıhlı bır mek gerektiğini söylemiştir. Faik ile Ah bır miktar para vermış, mütebaki balde bugünkü nesilden daha ba alan MP'lı Ahmet Bılgin, «öfren hukme katılmadığını \e bundan tupta, gorev yerındekı ıcraatını şu met bu görüsmede 33 bin lira>a mu vereeeğini ise bır haftalık bonoya şarılı örnekler vermektedirler» cilerin, öçretmenleri tehdit etme uzuntu duyduğunu ıfade ıle sozletabık kalmışlar ve Ahmet derhal An baglamıştır. Ankara. 27 (Cumhuriyet Bürosu) Bız, Müslumanlığımızla oğunmelı satırlarla anlatmıştır' şeklınde konu'masına baslamış ve sinden duyduğu üzüntüvü» behrt rıne şoyle devam etmıştır • Ahmet Sungur hemen Ankara« Burada geçim sartları fena karaya ddnmüstür «Profesörleri öğrencinin dilinde mıştır. «öğretim üyeleri haricî is tazmi Turkocağı salonunda yapılan yız.» j ya dönnrus. I. ıle N. ye bır mıktar Turkıye Imam Hatıp Okulları Iki açıkgöz kâtip tüccar haline getiren taşkınlıklaOmay, daha sonra gericıhk ko değil. Sanki orada israf olmusum. Konuşmasına.. «Üniversite konu natı aldığı halde dısarda çalışmapara vermıs, bonoyu kırdırınca dırın» nedenını sormuş ve ahlâk mu snnda bir fâsit daireden çıkama larını kabul edemem, ama bu taz Mezunları Cemıyetlen Federasyonu nusuna da temas ederek «Bu mem Burada 125 kurus sökmüvur. Sopa Dolandırıcılıktan aranmakta olan « • kısmını da vereeeğini söylemış nun üçuncü yıllık genel kurul top lekette gerıciler, her sahada vardır: kuvvetlı burada. Bir elime düssen. ve Cezaevı mudurluğunden emeklı « r essesesının yerleştırılmesıne çalışıl dık» dıyerek baslıyan T.ÎJVlı Xı minatı almıyanların avrıca dısarlantısında bugtin gaaetelerın dın mühendisler besin önüne iki sıfır koymadajı bulunan Ahmet Sungur Elâzığ'dan tir Bunun uzerıne Ahmet İâtanmasını ıstemıştır. Ataöv, son günyazi Ağırnash ise, Üniversite öğ daki islerini yiirütmelerinden do aleyhtarlığı yaptığı ıddia edılmı:?, Doktorlar arasında, bulunurlar (yani 500 lira) kurtulamazsın. Çok Ankaraya gelmıs ve derhal Yargı bula gıtmıstır lerde ünıversıtelerde görülen hulayı da reform istenmesini kabul Mılli Eğıtım Bakanına, Dıyanet Iş arasında, her tarafta Durum anlasılıyor retim uyelerınden şıkâyetle bır Amma en azı, Diyanet işlerindedir» sertim. Oradaki gibi sanma. Kürt tay Dorduncü Ceza Daıresınde kâ zursuzluğun, neslın yeteri kadar edemem. öğrenci ve öğretim üyesi lerı joneucılerıne çatılmıştır tıp İ ı!e temasa geçmıştır Bu te Fakat ısler, hıç de şebekenm ısbroşürun 20 25 lıraya öğrencıleleri tir tir titretiyorum.» demiştir. ahlâklı yetıştmlmemesınden ortaarasındaki ilıtilâf, pariâmentonun 'edığı gıbı gıtmemıs, bır sonıakı «Islâm d;nı ehlıyetsız kımselerın re satıldığını soylemıstır. Ağınas< Karakola 19 koy ve 9 muh mas genışlemiş ve şebekeye Yargı cuma günü mürafaada Faik Erbek Okunan çalışma raporunda bası>a çıktığını behrterek, «Bu yönidarî vesayet bakımından nıüdaha eluıdedır Dıvanet İşlerı ehlıyetsız tay Başsavcıhğmda kâtip N de lı, «Üniversiteyi ve adaleti politide bir gelisme sağlanamadığı taklesini gerektirecek sevi>ede deçil ve bu ışten anlamajan kımselerın nın din aleyhlarhğı yaptığı öne sü tarlık bağlı. Çok hareketli. Binden gırmışür Ceza Daıresı kâtıbı t hakkında venlen karar Dorduncü rülduğunden delegcler ds buna te asağı iş yok. Diyarbakırda bır arsa dirde kalkınma güç olaeaktır. Genç kaya biz politikacılar çekiyoruz» dir.» elıne geçmıştır» denılen kongrede mas etmişler ve savcılarm lâikliğe aldım. Apartınan yaptıracafcım » Elâzığ Savcılığına kaatıiı serbest Ceza Daıresınce tasdık edıtmıs ve | dedıkten sonra. «Gençlikten endinesil bir bosluk içinde yetişmekte 1 «Üniversite öğretim üyelerini suç soz alan Devlet Bakanı İbrahim bırakacak telgrafı çekmeyı, Savcı dosya hemen Elâzığ'a gonderılmış, şe ve ümitsizlik duymuyorum. aykın hareket eden basm organları Mustafa Eskı'nın bu mektubu, lık kâtıbı N ise Yargıtaydan gele Elâzığ Savcılığı harekete geçmıçdir» demıstır Hatıp, Mıllî Eğıtım lamanın mutlu vannlar getireceği Saffet Omay bır konuşma yaparak hakkında takıbata geçmelerini iste adres kıfayetsızhğı yuzünden ar cek dosyayı ElâzıŞa mümkun ol tir Bakanhğının «Bir Bakan yeme Gençlik pırıl pırıl, belki her gün ne inanmıyorum» dnerek •sozlerı ezcumle şoyle demıstır: mişlerdir. kadasına ulaşamamış ve Bayram • duğu kadar seç gondermeyı kabul Durumdan haberdar edılen Ancenderesi» haline geldığını, son yıl . künden fazla memleketin geleceği ne de\am eden Bolak, daha sonra «Şarkta buşun sızın anladığınız Bu arada Mılli Eğitim Bakanı başına lade edıldıği sırada bu koy etmıs ve yedıser bin lıraja anlaş kara Emnıyet İkmci Şube Mudurıi larda seki2 Bakan değıstığını ve , ni, yarınını yapmaya hazırlanıyor. sun'arı soylemıstır • mânada dın ılmı yoktur Turkiye' halkından Huseyın Azarkan'ın elı mışlardır. Vahdet Erdal ıdaresındekı sıvıl ebu mevkıın bir «Bakanlık Okulu» Bizler onlara yardım etmiyoruz» «Üniversite bugün. bazı profes dekı dın eğıtımmden daha ıyı bır Dr. Oktem'in zaman zaman beya ne geçmıştır. şeklınde konusmustur. kıpler, tahkıkata el koymuslar, dın ogrenımı dunyanın hıçbır yerın natlatlariyle İmam Hatip Okullanolduğunu ılerı surmustur. ÇEKILEN TELGRAF CHP'li Aydın Bolak, Üniversıte yonel kisilerin tahribi ile karsı de joktur. Dıne en çok saygı gös nı töhmet altında bulundurduğunu Ahmet Sunguru Istanbulda yakaUzun mektubun ıçındekı ıtırafiaYTP mılletvekıh Nıhat Dıler ıse Butçesi ile ilgılı raporda behrtılen karsıyadır. Bu profesyonel kisile terılen memleket Turkıye'dır Şark ılerı süren delegeler bu ifadelerin n goren Huseyın. once Notere basBu anlaşma uzerıne Yargı lamıslar. Faık Erbek koyunde yarin ardında ise sapık kisileri. saöğrencılenn unıversıte öğretım ü J mesele ve gerçeklere katıldığını Dordüncu Ceza Daıresın kalanarak tekrar cezaevine alınmemleketlerını gezdım, gordum. den dolayı Bakanı protesto etmış vurarak komutanın mektubunu tas tay yelerıne karşı gırıstıklerı hareket soylemekle konuşmasına başlamıs, pık fikirleri ve yıkılan Türk töre Peygamberın camıınde bıle perışan lerdır dık ettırıp suretlerını çıkarlmıs ve de kâtip İm. pazartesı gunü mış, Ahmet de açıklama yaptığın lerini eörüyorum. Rektor ve De kılıklı adamların oturduğunu, uyuleri tenkıd etmış, bunun oğrencı ancak raporda «Üniversite kendi Ismaıl Tekın adında bır delege, çereklı tahkıkatın yapıîması ıçın Elâzığ Savcılığına hitaben cuma dan: kâtip i. ile, N. d yakalankuruluslarındakı yoneticılerın ye içinde bir düzenlemeye gitmez ve kanlardan, öğrenci hareketlerinde duğunu, ekmek yedığını gordum. Kaysen'de oğrencilerine «İslâm üm bu suretlerı Savcıhğa, Kaymakam günkü durusmada Faık Erbekin mistır. aristokrat bir endişeye ve aristokter kariyere sahıp olamamalarınAhmet Sungur, kâtip I. ve kâtip metındenız, Türk mılletındenız» lığa, dığer r«smi mercılere gonder beraetme ve derhal serbest bırarat küskürriiiklere düsmeden kendan doğduğunu ıfade etmiş ve dovızlermı taşıtan Lise Mudürünün mistır. kılmasına karar verildığme daır N. yarın Çankaya Savcılığına tesdi çocuklarını doğru yola sotürnıe«Bu nasıl istir ki, öçrenciler pargorevinden alınmasına da değinebir telgral hazırlamıştır Bu tel lım edileceklerdir. lerini rica ediyorum.» lâmentoda vazife görenleri beğenrek dın aleyhtarlığının geliştiğini, grafı Ahmet Sungur Yenışehir pos mezler, hocalarının bilgileri bakıBeş yıllık ılk öğretim süresinin ye dini kitap yayınlarına bızzat Diyaİşcan Belediyenin çalışmatanesinden Elâzığa göndermiştir. tersizliğmi belirten ve bunun 78 yı net İşlerınin engel olduğunu ileri mından yakalanna yapısırlar . ölarını açıkhyacak Kaatil serbest bırakılıyor la çıkarılmak suretiyle öğrencılenn (Baştarafı 3. dei surmüştur. nemli olan bu konunun fizerine e Belediye Baskanı Hasım İşcan, Elâzığ Savcılığı Ankaradan YarD pratık hayata alıştırmalarını ve mektubu gazetede de nesretmek isJilmek gerekir» demıstır Dıler'ın, b u g e c e s a a t 20 50 d e gıUy Dördüncü°Daıre Başkanlîğın îstanbul Radbu sıstemin derhal pilot bölgelerde tedim. Bir takım teknik scbepler Bir işçi yanarak öldii «tstanbul Üniversitesi diğer üniver dan dosya tarih ve numarası ile yosunda bır konuşma yapacaktır. Adana, 27 (özer öztep yszıyor) uygulanmasını isteyen CHP li Şefık \üzünden bu da olamadı.. hem sitelerimizin anası ve babasıdır» Kağnhanedekı bır demır çekme karar tarih ve numarasını taşıyan Iscan konuşmasında 1964 yılında şeklinde konuşması guluşmelere Veremle Savaş Derneğı salonun Inandan sonra konuşan CHP li Ce onu anlatmak, hem de meselâ: ımalâthanesınde çalısan İbrahim telgrafı almca şüphelenmemış ve eerçekleştirilmesıne çalışılan Bele da «Adana Unıversıtesı Kurulur lâl Sungur şunları söylemiştir: Kamazanda haıiKİ suçlann artıp Zılcı adında bır ışçı, dun kızgın deyol açmıştır. Ankara, 27 (SJI.) Yılbası muna kaatil Faik Erbek'ı «Beraet ettiğı diye hizmetleri konusunda bılgi ken» konulu bır konferans veren « tstanbul Üniversitesinde bir eksildiğini dçrenmek istemistim.. ni bırakmış, verecek ve 1965 yılında yapılması Konuşan hatıpler avrıca, eğitim Ankara Hukuk Fakultesi Dekanı hastalık \âkıası vardır. Ancak bu uzun uzun basbihal ettik.. konus mırler uzerıne duserek yanmıstır. sebetıyle Ankara Belediye teşkılâ » bıldirerek serbest d e koyune dönmüştur. sısteminın bozukluğunu, Devlet Tı Prof. Dr. Kudret Ayıter, kalkınma bıitıın fakültelere sâri değildir. Bir tuklarımız arasında göze batan pek Koma hahnde hastaneye kaldırılan tmda haftalık izinler kaldırılmışdüşünülen işleri anlataeaktır. jatrosundakı klıklerı, halk eğiti I plânının unıversiteler ve yuksek kaç tanesini kapsamaktadır. J47 le sivri noktalar \ar. Bunlardan bi ısçı. olmustur. tir. mıne gereken onemın verilmeme okullarla ılgili kısmına şıddetle riıı geri donmesi kanununu bu Mecrisi her maç günü tstanbul polisi sıni ve teknık eğıtıme vonelinme çatmış, «Plân bu muesseseleri ik lis kabul etmiştir. Şündi (acaba yan stadlara 600 700 polis gönderiyor. lıs mı yaptık?) diye diişiinüyorum.> tstanbulun faal polis mevcudu mesini tenkıd etmışlerdır. , tisadi birer müe"isese olarak gösSungur, vâkıalara çeşitli örnekler 2540. Bunlar günde 12 saat çalısöğleden sonraki oturumda Mılli termektedır. Halbuki universiteler Şubemizın X. Genel Kurul Toplantısı, 9 K>cak 1964 cumarverdikten sonra konuşmasına şöyle tıklarına göre, eündüz çalısanların iktisadı varlığı kendi dısında gös devam etmıştır: tesi gunü saat 14 00 de İstanbu! Teknik Üniversitesimn Taşadedi 1250 dir. Bundan 700 ünü fut Erkin teren müesseselerdır» demıstır. 1) Teknik Okul veya Sanat Enstitüsü mezunu ^ kışladaki binasında, 111 numaralı anfide yapılacaktır Bütün « Şahısların hatalaruıı müesse bol maçlarına gönderince geri ka(Baştarafı 1. sayfada) Bugun üniversıtede ders verme selere yüklenıeyelim. Devletin üni lan 550 kisi ile 2 nıilvon niifusun uyelerimizin teşriflerini rıca ederiz. Erkek Makine Teknisyeni. ten sonra. ılk defa gorduğum gu nin bir meydan mitingıne benzedi versiteye müdalıalesine taraftar de emniycti nasıl sağlanır?.. Üst taraMİMARLAR ODASI İSTANBUL ŞUBESI r.un gazetelerınde mevzuun tafsı ğını soylıyen hatıp, yakın komşu ğilim. Ancak, üniversite 27 Mayısın fını siz hesap ediniz. Ben bütün 2) Lâboran Okulu mezunu Erkek Lâboıan. GÜNDEM: 1 İdare heyeti adına açılışı mutaakıp, 1 başlatlı \e benı haber ıle doğrudan lanmız Surıye. Lübnan ve Irak'ın akabinde otokontrolünü yapsaydı selâhiyetimle iddia ediyorum. Dünkan, 2 başkan vekili ve 4 kâtipten müteşekkil başkanlık divanı doğru>a ılgılendırecek şekılde ele bizden daha çok üniversiteye sahip Milli Birlik Hükümeti 147 ler Ka yanın hiçbir yerinde stadlar bu 3) Daktilo Sekreter. seçımı, 2 Üç kişılık tasnif heyeti seçimi, 3 İdare heyeti alındığını gordum. olduklarını belırtmıstır. nununu getirmezdi. Bugün de ünikadar kesif polisle muhafa/a edilraporunun tetkiki ve haklarında karar verilmesi, 4 Oda GeBoyle bir durum kar^ısında hamezler. Daha azgın yerlerde asker Erkekler 3 0 3 7 yaş arasında ve askerliğini yapmış olversite otokontrolünü çaJıştırmalıkıkatı asağıda maıuz sekılde muhnel Kuruluna götürülecek şube teklifleri hakkında görüşme malıdır. Muracaatlann bır fotoğrafla bırlikte, P. K. 272 Şışlıdır. Aksi takdirde ben üniversite sevkederler. terem Anadolu Ajansı vasıtasıyle 5 Yeni yıl çalışmaları için esasların tesbitı, 6 Seçimler; den endişeliyim. Raportörler Istan Ne ise, çörüşmemiz sırasında i ye yapılması. tavzıh etmek luzumunu dujdum: bul Üniversitesi hakında objektif müdür bev bana bir istatistik ver7 Dilekler. Elçilikte çalısan kız davramşlardır. Neden Teknik Ini di. Hem «.e\ındim. hem ha> ret et1 Madrıtte Buyukelçı olarak , Ankara, 27 (Cumhurivet Bürosu) versiteji, neden Ankara, neden Ege tim. İlâncUık 4144/15842 ' Cumhuriyet 15868 gıttığımız zaman orada Rosano Turkıye Zıraat Odaları Bırliği t niversitesini kınamamışlardır da %2, »63, Ub4 senelerinde polisye Gardıa ısmmde bır Npanyol genç Istanbul l niversitesini şiddetle ten el konmus 17 çcsit suçun istatistikız, muslahdem olarak çalışıyor kongre^mde bugun konuşan Koyış kid etmişlerdir? Ankara l niversitedu. Bızım zamanımızda da isıne lerı Bakanı Yurdoğlu, iktisadı de si Hacettepe Tıp Fakultesi, Erzu ği. Buna nazaran hırsızlıkta 1961 Umumî istek üzerine yalnız daha birkaç gün için Fransızca Franscope senesi j üzde 42 eksilme var, adam sağlanamadığı takdırde, devam ettı Gayet namuslu, durust, mokrasi rum tniversitesinin Tıp Fakültesi öldürmede yüzde 33, yaralamada Merhum Muzaffer Nurbat ve (,'dhskan, ısnın ehlı ve karakterli aşırı sağ ve aşırı sola giden dikta ni kardeş fakülte ilân ederek ona İstlhkam Yarbav Raşlt Nurbatm \üzde 33. sarkıntılıkta Mİzde 85, bır kız olduğu ıçın kendısınden çok lara sapılabileceğini soylemiştır. elinden çelen yardımı yaparken Iskızları. Emekll Topçu Albay HaTurkıyede hâlâ 25 bin köyde içe tanbul Üniversitesi Tıp Fakultesi oçlancılıkta >üzde 55, kız bozmada memnun kaldık. Bu bayan, beni 111 Yurdakul'un eşl. Münevver Madrıtten sonra ısgal ettığım vazi cek bir yudum su olmadığını, bu neden bu yeni fakültemizi tel'in vüzde 85, tabanca tasımada yüzde Gınendliın kardesl. Necdet ve «GIBRALTAR» 21 azaltna var.. buna mukabil kufelerde de takıp ettı. Ve sefaret bi ralara su getirmek için her birine etmektedir?» Mellha Guvendlğin teyzeieri, Mamarda \üzde 60, uvusturucu madGERARD BARRAV ELİSA IMONTES lul Gazl Yüzbaşı Arifi Gencenalarımızın butun temızlık, muha 120 ile 140 bin lira arasında para \SiHemait Asistanların acıklı durumundan dede yüzde 28, bıçak tasımada > üzbayın halası, Levent ve Bulent faza vesaır ıslerını kendı nezareti harcanması gerektiğini Yılbaşı gecesi ve yeni yılda ailece hoşlanacağınız ve dunyanın her yerinde büyük belirten bahseden hatibe CHP li Ahmet Şe de 7 kadar artıs var. Guvendiğın teyzelerl altında mukemmel surette ıdare Bakan, «20 bin koylü geceleri maniş \apan Fransızca, Renkli ner. «Asistanlar Beyoğlunda gezi Peki nasıl oluvor da bıze suçettı. Ankarada da nezdımde avnı gal basında Ba^tajt Gazi deşt&nı o fllUHTEREM Yurdakul yor» dıye müdahalede bulununca lar artmı.s ı;ıbı şelıvor? di\e sor 27 Anlık 964 pazar gunu vefat tarzda çalısırken bundan bır mud •kuıuaktan ileri gtdemiyor» demışdet evvel bır Turk gencı ıle evlen tir. Y'urdoğlu, Üniversitelerde top komisyon üyeleri arasında Şener'e düm.. etmıştır. 28 Aralık pazartesl oj;le Sımdi bütün suıları ı;azeteler namazım mutaakıp Bakırkov dı ve kocası ıle bırlıkte kendı ev lum kalkınması enstıtuleri kurula karşı bir tepki uyandırmıştır. \azivor. Kskiüııı bu kadarı \azilÖZEN FILM Carşı Camıınden kaldırılarak Bıletlerını şımdıden alabılıısıniz. lerıne yerlestı Bu suretle, benıra cağını da açıklamıştır. nıazdı. Buna mukabil bu suçların Bakırkov aile kabrine defnedüeyanımdakı hızmetı sona erdı. Tolesonu ne olduğu vazılmıvor. Halcek'ır Mevlâ rahmet evllje dolu saıışın olarak. kendısınden nâncıhk: 4226/15836 buki vjzılan bir vakada hırsız tubahsedılen genç kadın ıle ılgım Liseler arası giireş lulursa onu da vazmakta zabıtanın bundan ıbarettır. Agopoviç Bıraderlerin (Baştarafı spor sahifesinde) otoritesi. \e hırnizların cesareti sevgili anneleri 2 Madrıt Buyukelçılığınde ya57 kilo: 1 Fehmi Pala (Haydarkırılması. lıalkın da emımet hissi DUL BAYAN pıldığı ıddia edılen duğun ve tele paşa), 2 Kasım Akay (H. Paşa Sağ bakımından fayda var. Bir hırsız. fon gorusmelerı, sayet vâki olmuş hk Koleji), 3 Şevket Arık (H. Pa Hripsime AGOPOVİÇ'in hırsızların yakalandıjını gazetelerise, bunlar tamamen bılgım dısın şa Sağlık Koleji ı. de okursa cesareti kırılır, halkın vefat ettığini teessürle bildirirda cerevan etmıştır 63 kılo: 1 Fuat Polat ıVefal, 2 da zabıtava güveni artar ve ona ler. 3 Yayınlarda bahsı geçen ka Ertan Erdem (Haydarpaşai. 3 Ke yardımcı olur. dedi. Haklı buldum. Cenaze merasimi (yarınkit pıcı. kendı ısteğı ıle ısınden ayrıl mal Sandıkçı dmam Hatıp« Bu konusmadan sonra düsün • Salı 29 Aralık 1964 saat 12 30 mıstır. t=:ınden çıkarılması hakı 70 kılo: 1 Lutfı Parlak (Haydardüm.. su müsahedeve vardım. da Beyoğiu Bahkpazarı Üç kat olmadığı gıbı benım de kendı paşa), 2 Haluk Aksu ıBakırkoy» TUrkıvede zabıta. bilek kuvveti\Horan Emneni Kilisesınde ıcKartal ılçesının, Çayırlar semti, Orhantepe mahallesınde sı lehınde bır mudahalpm vuku 3 Kerami Ekmekçi (tmam Hatip). bare alınarak metrekaresi 300 liradan 35700. liraya baüğ olale vürüvor. Batı memleketlerinde la olunacaktır. bulmus değıldır kâın (Sumerbank memurları Cevızlı Yapı Kooperatıfıne an): 78 kilo: 1 Irfan Kaplan (Haydar cağı sözü geçen gayrimenkule arsa ve inşaat bedeli de nazara kanunun temsilcisi olarak kııvvetli Işbu ılân davetiye yeııne 4 Gazetelerde \er alan ola> paşa), 2 Muhsin Aydu (Imam Ha1 518 ada, 57 parsel numaıalı ve 903 m2 mesahai sathiyeli, ahnmak üzere gayrimenkulün tamamına üç bilirkişi tarafmdır. Bir tek polis. bin kisi\i durdukaımdu ların hakıkatle hıçbır ılgısı olma tıp), 3 Akıf Aka ıHaydarpasa» rabilir. Bizde bir tek polis bir 2 Yıne ayni mevkiide 518 ada, 79 parsel numaralı ve 994 M2. dan 44700 (kırkdörtbinyediyüz lira) kıymet takdir edilmiştir. Cenaze I^leri Servisi dığı yukarıkı ızahlardan anlasıldıTakım tasnıfinde ıse Haydarpasa kisivi durdurur. Bu bir otorite ve mesahai sathiyeli, 3 Yine ayni mevkide 518 ada. 149 parsel 4 Gavrimenkul Kartalın Orhantepe mevkiinde. Çayırlar BEC1DYAN ğından Buyukelçı Nurettın Vergı Lısesi 37 puvanla bınnci, Imam Hamedenî terbive meselesidir. Halk, 360 M2 mesahıye sathiyeli, 4 Yıne ayni mevkide 518 ada, Telefon: 44 12 29 48 09 98 sahasında 518 ada. 63 parsel olup 1030 M2. yüz ölçümündedir. nın merkeze naklının vâkı ıddıa tıp Okulu 22 puvanla ıkinci ve Haypolisin bedeni kuvvetine desil. ka63 paısel numaralı ve 1030 M2 mesahıye sathiyeli dort adet lara bağlanmasına tabıatnle ımkân darpaşa Sağlık Koleji 14 pıuanla içersinde iki kattan ibaret yığma inşaat mevcut olup zemin kaııuıı ve nizam temsilcisi olusuna bahçeli ev aşağıda yazılı şartlar dairesinde ve Türkiye Emlâk ucuncu olmuşlardır. ~rbeo voktur » (Cumhurivet 15875) ta girildikte bır antre üzerinde dökme mozaik merdivenie yuitaat etmelidir. Bu his bi/do he Kıedi Bankasmın teşkiline mutedair 4947 sayılı kanun hükümkarıya çıkılmaktadır, merdivenin demir korkuluğu mevcuttur. nüz gelismemistir. Üstelik sivasî lerine göre 30 gün müddetle satışa çıkarılmıştır hâdiseler, polisin otorite ve itibazemin kata gelince yukardaki katın ayni olup (T) şeklinde iki rını da sarsmıstır. Onun irııı bir DURlîMLARI: salon ve dort oda bir banyo, helâ ve bir mutfaktan mütesekadama bir polis lâzımdır. Bazan kildır. Elektrik tesisatı mevcut ise de ceryan çekilmemiştir. Su 1 Kartal Orhantepe, Çaj ırlar mevkıi, 518 ada, 57 parsel toiz bilerek bilmiverek polisi m>imtesisatı mevcut olup kuyu motoru yoktur. Binanm meshi satsayılı gayrimenkulün zemin katına girildiğinde ufak biı antre kün olduğu kadar hırpalarız. Sonhiyesi 9 5x18=171 M2. iki kat ise 342 M2 dir. İnşaatın yapılış ve yukarı çıkan mozayık demir korkuluklu merdivenden içeri ra da polisin zaafındaıı sekvan otarzı, malzemenin einsi ve balkonlarının korkuluklarmın nokgırildikte (L şeklinde) iki salon ve ayrıca dort oda, mutfak, luruz. Amnıa, değismez hakikat osanlığı ve içersirün bazı ufak noksanları bulunması göz önündur ki. her millet lâvık olduğu ban\o ve helâ tamamının zenııni karo mozaik yukarı kat da hükümete nail olur. B. FELEK de tutularak metrekaresine 280 liradan 95640. lira arsa ise aşağı katın aynıdır. Yukarı katta ikamet edilmekte zemin kat 1030 M2. den ibaret olup denize manzaralı, civan meskun fa ıse bir çok ufak noksanları olduğundan gavrimeskundur. Yakat bahçe bakımsız, ağaçsız; ve ihata duvarları da olmadığınpının ebadı 9 5x18=171 olup bır iki kat 342 M2 den ibarettir. dan metrekaresine 25 liradan 25750. lira kj arsa ve binaya Inşaatın cinsi ve malzemenin nefaseti, işçilik durumu, balcem'an 121390. (Yüzyirmibirbinüçyüzdoksan) lira Ü Ç bilirkonların korkuluğu noksan oluşu ve içerde bazı ufak noksankişi tarafmdan takdir edilmiştir. Harput medresesi muderrisleların da bulunması göz önünde tutularak avrıca elektrik, kuyu rlnden merhum kurra hocazaİMAR DURVMLARI: ve su motoru dahil olmak üzere metrekare fiatımn 280 lira de Hacl Hafız Omer Efendl İle hesabıle 95640 liraya baüğ olduğu, arsa kıymetine gelince Avs» Hanımın kızı, merhum Kartal Belediye Başkanlığının 2141964 tarih ve 474 sa903 M2. den ibaret bulunan arsanın gayri muntazam bir şeElazığlı Bınbaşl Mustafa Nailî yılı yazısında gayrimenku 1lerin imar plânı haricinde SumerBejln esl ve merhum Doktor kilde bulunması ve bahçesinde ham vazıyette çalışılmamıs işbank memurlan Yapı Kooperatifi sahasında olup iki kat 6,5 Albay Hallt Zija Atasağunun lenmemiş bulunması ihate duvarlan ile çevrilmemiş olması metre yükseklik, bahçeli ev insaaüna müsait bulunduğu yolannesi, Yutsek Mutıendls Adil yalnız denize yakm ve civarının meskun bulunması yönünden Ozev ve M K E K Başmufettlşl dan 5 metre komşulardan üçer metre çekileceği bildirilmiştir. beher metrekaresinin 25 liradan 22575 liraki gayrimenkulün Enver Ozev'ln sevgill anneleri, SATIŞ SARTLARI: Salme Ozev. Muzaffer Atasatamamına üç bilirkişi tarafmdan 118 215 (Yüzonsekizbinikiyüz1 Satış açık artırma ile ve 4947 sayılı Türkiye Emlâk ğunun kıjmetll kavınvalldelerl, onbeş) lıra kıymet takdir edilmistir. Kredi Bankası kanununun 17. inci maddesi hükümleri dairesinSevlndık. Erol, Eıhan, Erhun 2 Kartal. Orhantepe. yukarı mahalle, Çayırlar mevÖzevln muhabbetkur babaanuede 2 subat 1965 salı günü saat 10 dan 11.30 a kadar Kadıköy leri ve Aysel Ayan'ın sevglll knnde 182 pafta. 518 ada, 79 parsel. sayılı gayrimenkul BarutŞubemiz binasında yapılacaktır babaannesi. Avşe Sa\an ve Sehane yolu üzerınde olup beş mozaik basamakla karo mozaik 2 Alıcı çıkmadığı veya verilen bedel takdir olunan kıyher Arkunun halaları kaplı açık tarasa çıkılır. Bina\a girildiğinde karo mozaik kaplı metin % 75 şini bulmadığı takdirde ençok artıranın taahhüdü Bayan CEMİLE ÖZEV antrenin sağmda ic ice iki salon solunda bir koridor üzerinbâki kalmak sartı ile artırma süresi 10 RÜn daha uzatılır. İlk ıızrın z^mandanberi çekmekte de ofıs, fayans, alaturka taşlı helâ, mutfak bulunmaktadır, artırmada teklıf edilen bedel takdir edilen kıvmetin % 75 şini olduğu hastalıktan kurtulamıvamutfak tezgâhm üzeri ve duvaıları üç sıra fayans kaplıdır. Köbulduğu veyahut 10 uncu 12 subat 1965 cuma günü saat 10 rak Hakkm rahmetlne kavuşşebent davlunbazı camlan voktur mutfaktan giriş terasına serdan 11.30 a kadar yapılacak ikinci artırmada teklif edilen bede! muştur. Cenazesl 27.12 964 pavis kapısı vardır, antre karşısındaki kapıdan salonlarla irtibatı zar gunu K. Koy İskele CamilnBanka Kanununun 17. inci maddesinde yazılı hadler dahilinde den oğîe namazmı mutaakıp bulunan büvuk bir hole girilir, holiin karşısındaki kapı bir kobulunduğu takdirde üç defa bağınldıktan sonra gayrimenkul Karacaalımet mezarlığmda alle ridora açılmaktadır. Koridorun sağmda ve solunda bir yatak isteklisine ihale edilecektir. Aksi halde meskur madde hükümkabrıstanmdaki ebedı lstlrahatodası. ortada termosifonlu favans lâvabolu. fayans alafranga leri dairesinde işlem vapılacaktır. gâhına tevdl edllmlştlr. Allah taşlı helâ vardır; oda ve hol tavanlarında gobek ve koltuk karrahmet eylı>e 3 Artırmaya girenler, tahmin edilen değerin % 7 1/2 ğu tonpiyerden konmuştur. Binanın bütün zeminleri karo mozaAUesl nispetinde teminat akresi vereceklerdir. Satış peşin para ileik, sıvaları düz çimento sıva ve üzeri kireç badanadır. Tavan Cumhuriyet 15874 dır. Istenildiğinde 20 gün kadar süıe verilebilir Tellâlıye resmi irtifa üç metredir. Beşik çatılı ve çatı kaplaması alafranga kive birikmiş vergiler satış parasmdan ödeneeek ve tapu harremittir. Bahçe duvarı yoktur, sekiz metre derinliğinde bir emı karar pullarını alıcı vereceiîtir. kuvuya tuhımba monte edilmistir, Binada elektrik ve kuyuya 4 Satış parası zamanında ödenmezse îcra ve İflâs Kabağlı su bulunmaktadır, bahçeye hiç bir bakım yapümamıştır. nununun 133 üncü maddesi gereği yapıtacak ve alıcı fiat ekBinanın bahçe içindeki istiap ettiği saha 121 metrekaredir. BiMerhum Ahmet Fevzl Paşa ve sikliğinden sorumlu bulunacaktır. nanın kıymeti: İşçilik ve malzeme nevileri nazarı itibare alımerhume Zarıfe Hanımm evlâtları, merhume Hermlne Hanımın narak kuyu dahil 30250 lira. arsanın kıymeti civar alım sa5 Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilkocası Suzanın blricik sevgill tım rayiçleri ana yola yakmlığ! denize manzara durumu tren gıliler, bu mal üzerindeki haklarmı faiz ve masraflar için ileri babası Yaşar Batumun kıvmetU ıstasyonu yakınlığı göz önünde tutularak 994 M2. den ibaret surdüklerini belgeleriyle birlikte 15 gün içinde bankaya bilkoyınpederl İstanbulun yarım arsanın beher metrekaresi 25 liradan 24850 liraki ceman bina dirmelidirler Aksi halde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkasırlık slnemacllarından Ferah sinemaları sahlbl ile arsaya üç bilirkişi tarafmdan 55.100. (Ellibeşbinyüz lira) ça satış parasmın ülestirilmesine giremiyeceklerdir. kıymet takdir edilmistir. 6 Şartnamede yazılı hükümler dışmda kalan hususlarENVER ŞİMŞEK da Banka Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu hükümleri daireyakalandıfı hastalıktan kurtula3 Yine Kartal Çayırlar mevkii, Orhantepe mahallesi 518 sinde muamele yapılacaktır. mıyarjk 26 12 964 günü vefat ada, 149 parsel sayılı arsanın yüz ölçümü 360 M2. olup arsa etmiştir. Cenazesl 28..12 964 7 Şartnameyi bugünden başhyarak Bankamızın 963/4, bedeli: mevkii, manzarası. bugünkü alım satım rayici göz pazartesl günü öğle namazım 5, 22, 25 numaralı dosyalarından herkes görebilir. İsteMılerin, önünde tutularak beher metrekaresi 25 liradan 9000 lira ve mutaakıp Şışll Camllnden almabu tarihten itibaren satış şartlarını görmüş ve kabul etmış rak zınclrllkuyu mezarlığma içersinde yığma inşaat 119 M2. bir bina mevcut bulunduğu bidefnedüecektlr. Allah rahmet sayılacakları ilân olunur. nanın evsafı (L şeklinde) iki oda. üç yatak odası ve servisten eylesin. ibaret olup elektriği. su malzemesinin cinsi. işçilikte nazarı iti(Basın 24276/15828) AİLESİ Dniversite bütçesi Imam Hatip Okulları mezunları kongresinde herşeye çatıldı Bir elime düşsen S V1ITE TELGRAF Üniversitede ders vermek mitinge benzetildi İlişilmezlikler ve polis... Belediye Zabıfa Teşkilâtında haftalık izinler kaldırıldı TECRÜBELI ELEMAN ARANIYOR KONGRE İLÂNI Tiirkiyenin 25 bin köyünde su yok Acı bir kayıp ÖLtÎM GEÇİOİ CEBELİTAR1K O Y ü N Ü A^KIIV (SISSIÖ) VEFAT TÜRKİYE ENLÂK KREDI BANKASI A. 0 . | KADIKÖY SUBESİNDEN |1 VEFAT i I Acı Bir Olüm PİVALE Cumhurıyet 15S71 S fi.lrlimnhk 4748/U855 (Basın 24276/15850)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog