Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

gAHtFE ALT1 CUMHURİTET 28 Aralık 1964 R MJSS Tiuy TAMİC IŞLQİTİMCE BENI CENEVEDe OTEiİND£N ABÛMAUVBMI SOX KONSER BOY 8 Fransistorlar 2 Dıod 3 Oalga IÇIZLAR GÛNEŞ GÖZLÜâÜ BULDUNUZ MU ? LUKUEBİNİ BUBuuA.kA BETMEMIŞ 8 E N D G 81UVPRUM AMA AOAMAtC IÇ.IN BUBAPA D A A ıy\ B GRUNDIG TİP 97 TT 9 Transistor2 Diod 4 Oalga HEV FENNV . İNANA MTVOGUN. GRUNDIG TİP 997 TT 8 Transistor2 Diod 3 Dalga GRUNDIG TİP 89 TT 8 Transistor 2 Oiod 3 Oalga CİHAN KOM. ORT. Sultanhamam Katı cıoğlu Han Kat 5 Istanbul GRUNDIG" TİP 2 3 4 0 TT 8 fransistor* 2 Dıod 4 Oalga I I I I 22 Ricci jğır \e temkinli adımlarla otelin jıllaıımış asansorüne girdi. Gino da hemen pesinden onu takip etti. Asansör her katta dnracakmış çibi sarsılarak ya\as >avas \ükselirken Ricci I.ucca ve Anthomi düsünerek Pierre'in de bir însan olduğuna kafasından silip atmağa çalısıyordu. Bunlardan hiçbirisine acımamak lâzımdı.. Fırsat buldujju laman tıpkı birer yılan gibi başlarının ezılmesi gerekiyordu. îşte Pierre de onlardan birisivdi. Pierre de onlardan birisi di\e tekrar tekrar düsünerek içindeki acıma hissini öldürmeğe çalıstıgı sırada asansör durdu. Asansörcü çocuk «altıacı kat Sin\or» dedi. Ricci bir an durakladıktan sonra asansörün açık kapısından dısarıja çıktı \e 613 numarayı bnlmak için oda kapıUrının üzerindeki rakamlara bakmaya başladı. Gino sanki Ricci'nin bir parçası haline gelmis, hareketlerini tamamen onnnkilere u>durmustu. 613 numaralı odaıtın önune geldiktcri zamaıı Ricci bir an durdu. Gino «Ricci, durmadan duşunmek seni jormujor mu?» diye sordu. Sesinde sıkâ>etten ziyade bir hayranhk ifadesi \ardı. Düsünebilen bir kimsejle beraber olnıak oııa sanki gurur \ ermektcydi. Rioci ıle iltihar ediyor gibi bir hali vardı. Ricci «Bazen düşünceler benı hakikaten joruvor Kuçuk> dedi. Bir taraftan da uzun zamandan beri bu adamlarla birlıkte bulnnmaktan onlar gibi hareket etme\e. onların sevijesine inmeğe basladıgım düsünüj ordu. «Ne olursa olsun Bir fcere bu isin içine girdik» diye mırıldanarak oda kapısını ani bir bareketle ardına kadar açtı \e içeri>e girdi. Cadde\e bakan biiyük odaııın penceCadde\e bakan biiyük odatıın pencerelerı ağır perdelerle kapanmıstı. Pierre elerı aeır perdelerle kapanmıstı. Pierre 'İ t RICHARD M. STERN Çev,ren.OĞUZ ŞEREN DEMEK OLDURÜLEN WALTER'DI geniş bir yalağın iizerıne uzanmıs >atı>ordn. Yatağın janındaki komodınin üzerinde yarısına kadar içilmiş bir konyak şisesi ve boş bir bardak vardı. Pierre onların içeriye girdiğini gdruııce dökülmüs olan uzun saçlarını elijle düzeltmeye çalısarak ağır ağır >atağında dogruldu ve yüzünde budalaca bir ifade\Ie «Lucca'dan bir haber getirdiniz her halde» diyerek gülumsedi. Ayağa kalktı \e gerinerek devam etti. «Belki de benden özür diliyordur.» Ricci, «Pek özür dilediği falan jok» dedi. «Hem sen çok sarhossun.» Gino hemen yanında kollarını goğsunün üzerinde kavusturmus, avakları iki >ana hafifçe aralanmıs her an atılma>a hazır bir \aziyette bekfîvordn. Pierre Sarhoş mu?» di\e mırıldandı. «Bu pek giızel bir sıfat değil. Bcn sadece biraz dinleniyordum. Birçokları sıcak >ataklarmda yatarlarken ben dun gece çalısı>ordum. Onun için yargunluğumu cıkarıyordum.Gino sabırsız bir tavırla kımıldadı. Ricci bir el işareti ile onu durdurarak «Bu sozlerinle bizi mi kastediyorsun? dije sordu. •E\et. siz ikiniz ı c diğerleri şu pırıl pırıl parlı>an ininizde u\urken... Ricci. Anıa ben hikâ>eyi böyle boyle duymadun» dedi. Pierre konyağın verdiği sarhoşluğu üzerinden atmaya calışarak gozlerini oğuşturdu. Bütiuı gayretine rağmen diline hâkim olamıyordu. Kelimeleri Halyancava. Fransızcaya tercüme ediyormuş gibi ağzının içinsızcaya de gevelijerek soylüjordu. soylüjordu. «Ueınek Lucca size işi başka turlu aıılattı Haaa » dedi. «Lucca butun sucu bana mı yukledi joksa? Yani berızin istasvonunu kapayan Paketi korkudan denize atıveren . \e polise ihbarı >apan da Walter değil de ben mi> mişim?» Ricci, Walter> di\e mırıldandı. Dcmek oldurulen VValterdi. Yııksek sesle kahkahalar atan, mukemmel kayak >apan, çok iji danseden, herkese şakalar >aparak butun etrafım neşelendiren Walter demek oldurulmuştu. Bir daha •\Valter» di>e mırıldandı ve sonra «Demek onu sen öldurdun?> diye bagırdı. Pierre gozlerini hayretle açarak «Lucca size bunu da mı soyledi» dedi. «Siz >umuşak yataklarmızda mışıl mışıl uyurken » Ricci karşısmdaki adamm daha cok konuşmasını, içindeki acıma hissini i>ice >ok etmesini istiyormuş gibi sustu \e bckledi. Pierre, bir parmağuıı şakağma dajı>arak «Evet VValter'i ben oldürdum» dedi. «Çunku onun kim olduğunu aramıza ne için katılmış bulunduğunu herkesten evvel ben farkettim. Bunu Lueca'ya soylemeyi unutına>ın. Lucca'.va dejin ki » Ricci sakin bir sesle «Biz Luccaya biı şe} soyliyemeyiz. O bize lâzım gelen se>ı soyledi b i l c dedi. Gino \amnda sahibinin emrini sabırsızlıkla bekleyeıı bir av köpeği gibi adeta fermada bekliyordu. Ricci, elijle ona sakin olmasının gerektiğini belirten bir işaret yaptı. Pierre dudaklarmda alaycı bir tebessümle sordu: «Soyle bakalım . Lucca hazretleri size n e e m a ne emir veroı:» verdi«?» (Arkası var) (Arkao I I I I I I I I I I I i I ATLAS SİNEMASINDA GRURDIO Bugun Suareden Itibaren Smema dunyasııun en buyuk aktorlerinin yarattığı şahane bir macera fılmi. Renkli Cuıemascope İngilızce Seyir \e Hidrografi Dairesi Başkaıılığından Deniz Kuvvelleri Komufanlığı bildirilmiştir Denizcilere ve havacılara 155 sayılı bildiri 29 ve 30 Aralık 1964 tarihlerınde 09.00 ile 17.00 saatierı arasında aşağıda sınırlan büdirilen saha içinde seyretme, demirleme, avlanma, dalma, sualtı sejTİ ve bu sahanın 12500 metreye kadar olan yükseklıği can ve mal emniyetı bakımından tehlikelidır. DOĞU AKDENİZ ANTAKYA KÖRFEZİ AÇIKLARI 1 ncı nokta : E. 5916 No lu Akıncı fenerınden 246 derece ve 21 5 mil mesafedekı enlemı 36 derece 10 dakika Kuzey, boylamı 35 derece 30 dakika Doğu olan nokta 2 nci nokta : Enlemi 35 derece 55 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 30 dakika Doğu 3 üncu nokta : Enlemi 35 derece 55 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 00 dakika Doğu 4 üncu nokta : Enlemi 36 derece 10 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 00 dakika Doğu. DENİZCILERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR I I I I I I • kıırlıiııır Mücadele (Warlock) Richard Widmaık Henry Fonda J Anthony Quinn Dorothy Malone : Seanslar: 12.00 1415 16.30 18 45 21 15 !i I I • I Dr. KEMAL ÇAĞLAR \ Idrar Volları ve Tenasfil Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Turnacıbaşı So. No 12 Uğur Apt Saat 1012 ve 1318 Tel: 44 14 3e llâncıhk: 3729/15848 Uahtllye (MOtehamnn Dr. Kâmron Şenel Taksim Sıraselnleı Cad 111/5 (AlmaD Haatanesl yanı) rel. 44 55 14 I I AYŞE İLE ALİ I RADYO ISTAN3UL 7 30 Açılış Kısa haberler Turtculer 7 45 Hafil m u z i i 8 00 Haberler 8 15 Çeşitli muzık 8 45 Salon orkestralan 9.00 Şar. kılar 9 30 Sabah fconsen 10 00 Kısa haberler Kapanış. 12 00 Açılış . Kısa haberler Turkuler 12 20 Salon orkestralarından 12 35 Kısa ilanlar 12 40 Şarkllar 13 00 Haberler 13.15 Gitarist Rona Refığ 13 30 Şarkılar 13 50 Çeşıtll muzık 1415 Turkuler 14 300 Konçerto saati 15 00 Kısa haberler Kapanış. 17 00 Açılış Kısa baberler 17 05 Yurdun sesi 17.30 Şarkılar 18 00 Reklâmlar geçldl 19 00 Haberler Gunluk olaylar 19 30 Kısa llânlar . Hafif muzık 19 30 Radyo erkekler faslı 20 00 Turk sanatçılan 20 30 Sarkılar 20 50 Hafıl muzık 2100 Açık oturum 21 40 Şarkılar 22 00 Reklâmlar geçidl 22 30 Kemal Gllleşoğlu orkestrası 22 45 Haberler 22.55 Ara melodilerl 23.00 Otuz dakika caz 23 30 Çeşltl) müzlk 24 00 Kısa haberler Kapanış. İSTANBUL İL RADYOSU 17.58 Açılış 100 Dansa davet 18 30 Cazseverln saatl 19 00 Melodller ülkeslnde gezl 19 30 Karışık sololar 20 00 BarltoD Erlch Kunz 20.IS Radyo Ue İngülzce 20.30 Plftklar arasında 21.00 CM» mOzlgl 21.30 Muzik derglsl 22 30 Çeçltll müzlk 24 00 Kapanıe. A N K A RA 6 27 Açılış 6.30 Gunajdın 7.30 Sabah müziğl 7.45 Bu sabahın sollstı 8 00 Haberler 8 10 Hava raporu 8 15 Çeşıtlı melodller 8 30 Oyun havaları vr şarkılar 9 00 Kapanış 11 57 Açılış 12.00 Ogle tatll İçin 12 25 Kuçuk Uanlar 12 3' Beraber ve solu şarkuaı ljoı Haberler 13 10 Hava lapuıu 1315 Öğle feonseri 13 40 Şarkılaı 14 00 Ceşitli solıstler çeşitli melu dıler 14 30 TürKuler 14 45 Şar kılar 15 00 Kapanış 16 57 Acılış 17 00 Dan c rau/u1 17 30 Incesa7ddn Nıhavent faslı 18 00 Reklam programları \s 70 Yurttan sesler 19 00 Haberleı 19 25 Hava raporu 19 30 Şarkııaı 19 50 üvkudan once 19 5^ Kucuk llânlar 20 00 tilbrls tçıp 2010 Şarkılar 20 30 Kuçııl konser 21 00 Mıkrofonaa tl\atr> 2215 C.z 22 30 Hallt mu/lt 22 45 Haberler 22 55 Hava ra poru 23 00 Opera albümundei' 23 45 Geee yarısına doğru 24 00 Kapanış ANKAR* İL RADVOSU 16 57 Açılış 17.00 Paul Anka soyluyor 17 20 Dans mülzğl 18 00 Akşam ltonserl 19 00 Ca? müzlgl 19.30 Almanca melodller 19.45 Radyo Ue Almanca 20 00 Senfonlk konser 20 35 Solistleı ve orkestralar 21 00 Yenl dumadan şarkılar 21 30 Uç yayında bir opera 22 10 Dans müzlgl 23 00 Kapanış erede • Ne zaman • Ne Sinemaiar : BEYOĞLl) Kız ıF Akınt ıSuarede) Ve Allah Gençlerı Yarattı TA\ (48 07 40) Heı verde Tehlıke (E Costantın > ıSuarede) Romanın Yıkılıüi IRT ) UNAL (44 93 061 1 Kadın Berberı (A Işıkı 2 Yankesicı Kız (F. Akını ZAFER 144 93 06 ı 10 Emır YEN1 AR (44 28 51) Olum Geçıdı CeDelıtarık (J Darry) YEN1 ATLAS (48 65 02) Muhteşem Sersen (A Işık) Yb'Nl \IK! EK . , 4« 4İ >İ9) Batın GUHPS (A Delon) UARMARA '22 38 60) Romanın Yıkılışı ( R T ) RENK (Patlb) (21 15 25) Turıst Ömer (S Alısık). TUNCA: 1 Hızlı Yaşıyanlar (A. Isık), 2 Susuz Yaz MELEK: (Eyup) 1 Ajşeclk Cımcıme Hanım (Z Değırmencioğlu), 2 Şıpsevdı ŞIK: Yankesıcı Kız (I. A i m ı rENl (B Eöy) (71 68 26) 1 Ahtdpotun Kollan (H Koçyıgıt), 2 Beş Şeker Kız (F. Glnk). ?ENİ (S Bajıl (22 58 32; 10 Emir (C Hestonı TENİ METE (EyüD) 2155 14 1 Kara Şakır (Y Guney), 2 Damat Ba>efendı UZUSK.AYA ( 53 41 43 ) Koje Gıden Gelın (F Gnık) SINEMA 63. Sahrada 6 Kışı SUNAR (36 03 69, Romanın Yıkılışı (R T ) BEKS 136 01 12) Jerrv Le•İS Goll Şampijonu (J. Levısı v^r İŞ SAATLER! ATLAS '44 Ot ibı 'Mtuna Mahkumla.ı IS L ı ıSuaredeı Korkunç Mucadele (H t oa EMKK (44[ M sv Batı Ka Kasının Hıkâvesl <N GUREL. (47 03 94, 1 Luks Kadınlar (D Da\). 2 6 Kooru ( r Cumsı USCl <*& 45 05, Ha\at Kav.ası ıT Vı"itı KERVAN (48 04 231 HakaYK>V! I AKSIM 44 11 « 1 nın Zafcrı (R Ing ) Yankesıcı Kız (F ^kın). KO^^^K (4d ^ü l>6 \K Baü VII Ul<î <Heş)KUısı 4 o.' 42) ccs) (N IVuuO ' Mahkumları Olum RUYA(44 84 39) Şejtamn 1 S I A NB 0 L Uçakları (O. Gun«ıra>) LUKS(44 03 80ı Hayat Kav^ası (T Yığıtı ALEMDAR: (22 36 83) Turlst LEV I IT 163 55 39) Aşk ve Ömer (S Alışık). Para (K Douglas) AYSu (Karagumruk 111917) LALE' (44 35 95) Muhteşem Ayşeclk Cimclme Hanım Serseri (A. I$ık). BULVAR: (21 35 78) Hayat SARAY: (44 16 56) Romanın Kaveası (T. Yiğit). Yıkılışl (R.T ) KULÜP (Ş. Başi) (23 7183) SİTE: (47 77 62) Altona Şeytdnın Uşakları (O. G ü n . Mahkumları (M. Schell) KADIKÖY I5IK (OskUdar, (36 24 93) Ve Allah Gençlerı Yarattı (T Yığıt). IHYA (55 10 72) Daglar Kırah IF. Hakan). OPERA: (36 08 21) Yankeslci Kız (F Akm). ÖZEN IKadlEöyt (36 8S 94) Ve Allah Gençleri Yarattı ÇEHJİKTAS: (53 43 70) Yankesici Kı» (T. Akın). 1 suuda) üeşaulı AU Destanı KARACA: Prenses Hazretleri ORALOĞLD: (49 49 35) Pygmallon (Pazartesl narlç her çun 2130) Carşamba Cumartesi. Pazar 15 de. Polyan na (Pazartesl carşamba harıç her gun 18 de"). KENT OYUNCULARI (44 97 36) Taşralı (Carşamba harlç hergun 18) ARENA TIYArROSU: Pazar SOÇÜK SAHNE: <U1»» Oraı Pazartesl, Sal) (Kargalar (49 56 52) Gözlerlml KapaOkulu) Çarşamba, Perşemrım • Vazltem) Tapanm Be, Cuma Cumartesl (Ka MUNIR ÖZKUL (Karac» n rolln Kayboidu) Cumartesl, yatrosunda) (44 68 66) Heı Pazaı 15 30 da, dlğeı günAKşam 18 fle PazarteB ler 18 30 ve 21.15 de 21.30 aa «A?i A ş t &sk> AZAK: (22 62 46) Gene MI FATTH: (22 01 71) Hülled Paıa (Salı, Çarşamba, Per. KADIKOY: Içerdekiler (Paşembe, Cuma 2115 te). zartesl harlç hergun 21). BAKIRKÖY HALK OYTJNCU ÜSKÜDAR: Hanemde ber 21. LARI «Iklncl Baskı> Pazar 15.30 da BOLVAR: (214892) Rarl Ho TEPEBASI: (44 21 57) Paroz Pazartesl osriç. zar Pazartesl . Çarşam. OOBMEN: (44 97 36) Alamanba • Cuma saat 21 de, yadan Bir Yaı Gellr Blzlere Pazar 15 30 da Elektronlk GENAR: Aşk Zinrir!: DaktlloBeyln. Macbet: Salı. Perlar Te Kaplan şembe, Cumartesl 21 de. ISTANBUL. (44 22 36) Zlr ?ENİ ROMKDt(44 04 0 l ı Delller (Kumedl) Zalamea Kadısı (Salı, ÇarGÜLRİZ SURURJ EMGtN çamba, Pazar harlç hergtln JEZZAB(tstanbuJ n y a t r o 16 30). Tiyatrolar: Bugün sakin diş macunu almayı unutma. Ben de senin gibi unutkan olsam kimbilir dairede halim n« olurdy,.?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog