Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

28 Aralık 1964 CUMHURÎYET 8AHIKE BE9 UV.\i\ DALGALARI İLE YAY1N YAPILIYOR Hiçbir hareket yapıimaksızın Mors işaretleri gönderildi İnsan beyni elektromanyetik dalgalar nu neşrediyor? Bu nazariye nin doğrnluğu Dr. Edmond Davon aduıda 34 yaşındaki bir Amerikan fizikçi tarafından ispat edilmiş bulunmaktadır. UNLÜ ALMAN TİYATROSU " DIE BRÜCKE, AHKARADAH SONRA ISÎAHBULDA OYNUYOR Misafir Alman topluluğu Istanbulda Türk Alman Kültür Merkezi'nin daveti üzerine Tüneldeki 'Teutonia» Tiyatro salonunda 28 aralık pazartesi akşamı saat 20.30 da Lessing'den «Minna von Barnheim» komedisini ve 29 aralık salı saat 20.30 da Büchner'in «Woyzeck» dramını sunacaktır. «Minna Von Barnheim» komedisi 1793 yılında, ünlü Alman klâsiklerinden G. E. Lessing tarafından yazılmıştır ve bugün de değerinden bir şey kaybetmemiştir «Woyzeck» adlı dramın yazarı Georg Büchner 23 yaşında ölmesine rağmen bu kısa süre içinde çok değerli eserler vermiştir ve günümüzün en başarılı Alman tiyatro yazarları arasında sayılmaktadır. Bu gün insan beyninin neşrettiğı dalgalarla elektrik düğmeleri Bgılıp kapanabilmekte Mors alfabesi ile haberler yollanabilmektedir. Dr. Davon Amerikan Hava Kuvvetlerinin Massachussets'deki araştırma lâboratuvarlarında insan bey rıinin neşrettiği elektromanyetik dalgalar üzerinde geniş çapta incelemeler yapmaktadır. llim adamı bu araştırmalarında çoğunlukla elektronik beyinler kullanmakla beraber insan beyninin en mükemmel kabul edilen elektronik beyinlerden dahi daha üstün olduğunu ileri sürmektedir. Dr. Davon bir müddetten beri inian beyninin neşrettiği elektro manyetik dalgalan bir hastaneyi ziyareti sırasında farketmiş ve bu titreşimleri Elektroensepholograra adı verilen bir makinede incelemeye başlıyarak «Alpha» titreşimi denilen dalgaların kendisinde de mev cut olduğunu tesbit etmiştir. mak için bu şahısların üzerinde incelemeler gerekmektedir.» Alpha titreşimleri'nin kuvvetli olduğu sahısları tesbit etmek için bu kimseler evvelâ tam bir istirahat haline getirilmekte veya uyutulmakta, ve düşünceleri muayyen bir nokta üzerinde toplattırılarak insan beyni tam bir makine haline getirilecek duruma sokulmaktadır. Mors İşaretleri Dr. Davon Alpha titreşimlerini tesbit edebilmek için evvelâ kadın asistanlarından birisini kullandı. Asistan başına alet yerleştirildikten bir süre sonra doktorun «Zihninden konuş!» emrine uyarak düşünceleri ile «konuşabildiğini» söyledi ve bu elektrik ışıkları ile tesbit edildi. «Alpha Titreşimleri) Dr. Davon'ıın söylediğine göre, • Birçok kimselerde çok kuvvetli Alpha titreşimleri vardır, fakat, bu titreşimlerin kimlerde kuvvetli, kimlerde zayıf olduğunu anla Hatırlarda olduğu gibi Atatürk zamanında ve özellikle ünlü yönetici Carl Ebert'in Ankarada Devlet Tiyatrosunun başında bulunduğu sürece Alman ve Türk tiyatroları arasında sıkı bağlar kurulmuştu. Sonraları ve Ikinci Dünya Savaşından sonra memleketimizde bir Alman tiyatro trupunu seyredebilmek fırsatı, sadece iki yıl önce gelen gene cDie Brücke» topluluğu ve Sylva Denz ler ve Wolfgang Haller gibi küçük truplara inhisar etmişti. Evvelce seyrettiğimiz «Die Brücke» trupu da bugünlerde seyredeceğimiz aynı tiyatronun ancak küçük bir parçası sayılırdı. Bugünlerde yurdumuza gelmiş bulunan »Die Brücke» trupunun ;eniş kadrosu içinde: Viyana Burg Tiyatrosundan Judith Holzmeister, Frankfurt Brücke'den Inge Rassaerts, Dieter Brammer, Heinz Schim melpfennig, Hamburg Tiyatrosundan Bruno Dallansky, Göttingen Alman Tiyatrosundan Jörg LiebenDr. Davon beyninden çıkan elektro manyetik titreşimlerle bir el?, Brücke Remond Ensemble masa lâmbaıını yakıp söndürerek mors işaretleri veriyor. LabaratuFrankfurt'dan Joast Sidhoff gibi ar masasmm üzerinde beyinden gelen titreşimlerin elektrik gücünii değerli sanatçılar bulunmaktadır. kuvvetlendiren amplifikatörler ve diğer âletler görülmektedir. «GOETHE Enstitüsü» nün düzenlediği bir turneye çıkmış bulunan ve bu arada memleketimizi de Genç asistan kadın Alpha titre fak bir transıstorlu radyonun bir zijaret eden tanınmış Alman Tişimleri sayesinde »Ben konuşabili teledaktilo olarak kullanılabilece yatro trupu «Die Brücke» Ankarayorum» gibi basit bir cümleyi söy ğini söylemektedir. da 26 ve 27 aralıkta temsiller verliyebilmek için üç dakika uğraşdikten sonra, şimdi de tstanbulda mak zorunda kaldı. Fakat, Dr. Daoyunlar sunacaktır. von tekniğin gelistirilmesi ile ileİnsan beynindeki elektro manAnkarada' Alman Kütüphanesi ride bu zamanın çok kısaltılabile yetik dalgalarla haberleşmenin ceğini söylemektedir. mümkün olabileceği ispat edilmiş ve Dostiuk Cemiyeti'nin Küçük Tiyatro'da düzenlediği temsillerde Birçok kereler toplum içerisinde bulunmasına rağmen, mevcut usul • Die Brürke» topluluiŞu G. E. Lesde tekrarlanan bu deneyler daıma lerin hiç de pratik olmadıkları kasing'in «Minna von Barnheim» ve bul edilmektedir. başarılı olmuştur. Dr .Davon deneylerine başlama Georg Büchner'in €\Voyzeck» piyesDr. Davon bir insan beyninin lerini oynıyacaktır neşrettiği elektromanyetik dalga dan evvel insan beyninin neşrettiği elektromanyetik dalgaların illarla düşüncelerini tesbit edebilme büyük faydalar sağlıyabilecemek için bu dalgalarla gönderilen ğini düşünmüşse de, sonradan bu Mors işaretlerini zaptedebilecek u dalgaların herkeste aynı derecede ZALAMEA KAD1S1 KlâsiK ispanvuı iıyaLiOaunun en ünlü ya zan Pedro Calderon de la Barca'nın «Zalamea Kadısı» adlı oyu nu 18 Aralık Cuma gününden itibaren İstanbul Şehir Tiyatrosu nun Yeni Komedi Bölümünde temsile başlanmıştır. P'azarte&ı Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 16,30 da temsil edı len eseri Selâhattin Hilav dilimize çevirmiş. Tunç Yalman sah neye koymuştur. Seramik sergileri Nurullah BERK Camılerimızı, saraylarımızı, *ski evlerimizi süsliyen çinicilik sanatının Türk uygarlığındaki seçkin yerini bilmiyen yok. Onsekizinci yüzyıldan bu yana teknik sırlarını bile kaybeden bu muhteşem sanatımız, yeni ellerde. kollektif çabalar sonucunda dirilme, çağdaş estetiğe uygun biçimlere bürünme yolu üstünde Geride bıraktığımız haftayı «seramik haftası» olarak vasıflandırabiliriz: Îsmail Hakkı Oygar Ankarada, Sadi Diren tstanbulda, Füreya Koral Bern'de özel sergiler açtılar Çağdaş seramik sanatımızın ilk temsilcisi Îsmail Oygar, özellikle başlangıç devrelerinde gereç bakımından türlü zorluklarla çar pışmış, ama yolundan şaşmıyarak modern seramik sanatımızın kurulmasında verimli çabalarda bulunmuştu. Bir sanatın kuruculan, »pionnier» leri arkadan gelenlerce ne kadar aşıhrfa aşılsın, yerlerini, prestijlerini kaybetmez ler. Kaldı ki. Îsmail Oygar konusunda, bu sanatçının teknik ustahğma büsbütün egemenliği. güzel örgüler bulmadaki başarısı meydanda. Frankfurt'ta, Münih'te, Bremen'de, Milano'da, Cannes'da ve başka Avrupa şehirlerinde sergiler açıp başan kazanan Sadi Diren'in Türk Alman Kültür Mer kezindeki sergisi bu genç sanatçı yı daha da gelişmiş gösteriyor. Soyut renk ve biçim kombinezonları burada yerini, fonksiyonunu bulmuş: Hayatın dekoru, evlerimizin içi her gün kullandığımız eşya, ya da insanlann toplandığı kültür yerleri, eğlence yerleri seramikle dayanıklı, ölmez bir süs aracına kavuşuyor. Pratik Değil RESMİ SEKTÖR VE SANAYİCİLERİN OİKKATİNE Takım Tezgâhlarında ısrar ile aranan ilk üç isim 1 kuvvetli olmadığınf ve kontrolunun da çok güç olduğunu anlıyarak çalışmalarına son vermiş bulunmaktadır Çok Pahalı Dr. Davon'un söylediğine göre, beynin neşrettiği elektro • manyetik dalgaların tesbit edilmesine yarıyan alet hem çok pahalıya malolmakta, hem de çalıştınlması hayli güç ve ileri bir bilgiye sahip olmayı gerektirmektedir. Böyle bir alet yaklaşık olarak en az 5,000 liraya malolmaktadır. Beyinden bir voltun 50 milyonda biri kuvvetinde çıkmakta olan Alpha titreşimleri'ni 34 volt gibi kul lanılabilir biç takate çıkarabilmek için en az iki amplifikatör ve bir ayırıcı lâzım gelmektedir. Ayrıca insanın başında birtakım teller ve lâstik bantlarla dolaşması da hayli can sıkıcı bir durum olarak göz önünde tutulmaktadır. yeni parti ÜNİVERSAL TORNA REVOLVER TORNA ÜNİVERSAL FREZE VERTİKAL FREZE (kopya tertibatlı) PLANYA RADYAL MATKAP SÜTUNLU MATKAP SATIH TAŞLAMA EKSANTRİK PRES HİDROLİK PRES SAÇ MAKASI EL MAKASI SAÇ KIVIRMA ŞAHMERDAN SKODA TEDiYEDE KOLAYLIK Hayat Kontrolu Dr. Davon. insan beynindeki elektromanyetik dalgaların, eldeki mevcut usuller ve aletlerle, şimdilik ağır yaralı ve konuşanıaz olan kimselerle konuşabilmeye, ve onların hayatta olup olmadığım kesin bir şekilde anlamaya yarıyabileceğini söylemektedir. Şişmanlayıp ta zayıflama çareleri aramak akıl kârı TEZGAHLAR DERHAL VEYA KıSA VADELI OLARAK TESLIM OLUNUR. SIPARIŞ KAYDıNA BAŞLANMıŞTıR. Her türlii malumat için teşkilitımız emrinizdedir. Türkiye Mümessili (Ege hariç) Çelik Makinu Tic. A*Ş, Tünel Caddesi, Transtürk Han 18, GalataTel.: 49 11 41 Tel.: ÇELMATED Istanbul 10,2 fin: AYAK: 2,900 lira Tsksitlt: 3,700 lirı (300 lirası peşin. bakiyesi ayda 200 liradan Uksitte) Genel DistribUtörU (Ege hariç) Metal Ticaret T.A.Ş. Tünel Caddesi, Transtürk Han 18, GaiataTel.: 49 51 1» Telg.: METURAŞ Istanbul 8 AYAK: Ekmek yerine Pejin: 2.&00 lira Taksıtle: 3.200 lira (225 lira peşin, bakiyesi ıyaa 17$ liradan 17 taksittt) Ankara Mağazası: Çankırı Cad. 15/ATel.: 11 09 82 Faal 11431/15833 GRİSSİNİ yiyerek endamınızı Batı Bölgesi inşaat Emlâk Grup Başkanlığından: ruzla Pıyade Okulu ve Başıbuyuk Muhım mat Deposu ihtıyacı ıçın 683U sayılı K a n u n gerennce 1964 Mali Y,l. i ç e r m n d e Hazine namına M. S Bakanhgmca istimlâk edilecek arazilerin listesidır tsumlâk edilmesi sebeb.yle mezkur gayrimenkuller hakkmda Umumi Meniaat K a r a n alınmış ve istimlâk bedellen Bankaya bloke edilmiş tır. Açılacak dâvalarda husumetin M. S. Bakanlıâına tevcihı icap eder fşbu tebliğ tstimlâk Kanu nunun 13 üncü maddesı geregmce ılan olunur. Lıra Kr . K ö y ü 4700.00 4862.50 4800,00 3570,00 1155,00 705,00 195995,25 274700,00 9360,00 Aydınlı Pafta 14 14 14 14 °'*b, Parsel 799 802 80İ Miktarı M2 18800 19450 19200 17850 7700 4700 Hıliki Müstecep Gür. tsmail Arıkan Mehmet Alı Çetinta» Sıdıka Yıllar, îsmail Ankan r e difer Mnedarlar Emine, Hasan Çevik, Semiyt Zeliha Taylan r« diger bisıedarlar vt Ayşe mirasçılan Selâmi Setin, Mustafa C«tin Mehmet Kamil Abdu» Mehmet Kızı Esma Ziyn«t Haliı* Hatic* fatma, Emine miraşçılan î /84 hisseıi Selâhattin Salon ve 20 hiuedan (2141 Basm 2S353/158S9) lıancılılt: 40 ia Tuzla Köy Tuzla Köy > 7 20 17 15S 2900 2916 2917 23757 3084 Ifraz 1331 K . K s : 399500 M88 23400 2 14686 nır 786.73 Yenikarye ARCELİK Genel Satıeüan: BEK0 TtCMET * . $ . Miklll C*4Mst S4«, Beyoğlu. T«l.: m»t» BURIA BİRADERIER »• Ş»i. Hmren CaOdtsl 6163, GaKtt, Ttt.: 444720 5 «« e h
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog