Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT CUMHURtYET 28 Aralık 1964 TIPKI MASALLARDAKİ GİBİ, AZGİTTİM UZ GİTTIM; ARKAMA BAKTIM, Gene yemekhanedeyiz.. Yemek, etli patatcs, bulgur pilâvı, soğan.. Yemekte patatesten çok et var.. Ama pişmemiş etler.. Yenemiyor. Pilâv lezzetli.. Çocuklar kuru soğandan pek memnun görünüyorlar.. Pat, küt, masanın üstünde s o ğanlar yumruklanıyor.. Yemek de, ekmek de bol.. On altı kişüik masamızın baş tarafında, esmer, vakışıklı bir delikanh oturuyor.. Sofrada bir yabancının bulunduğunu hiç farketmemiş gibi.. Bizim tarafa baktığı yok. Gayet rahat, hatta «kabadayı» pozlarla yemek dağıtıyor, konuşuyor, çakalaşıyor.. Aralannda bir yabancının bulunması belki de onu, daha hareketli ve konuşkan yapıyor.. 2021 yaşlannda olmalı.. Yanımdaki «efendi» delikanlıya toruyorum: Bu arkadaş neden burda? Adam öldürmekten. Yarun saat sonra odada yalnınz. Dereden, tepeden konuşuyoruz. Demir atölyesinde çalışıyormuş.. tşinden çok memnun.. Bir yığm sipariş alıyorlarmış dışardan. Bu yü ilk defa prim de vermişler: 71 lira 68 kuruş.. Daha önce belirll bir is tutmamışmış.. Toprakta çalışınruş ailesiyle beraber.. Burada beş yılda, adam akıllı usta olmuş.. Atölyeye gelip yaptığımız i»leri görün, ögretmenim, diyor. Sanki o, yemekhanedeki, biraz eert, kabadayı delikanlı gitmiş; yerine, yumuşak başlı, tatlı bir «çocuk» gelmiş.. Şimdi yaşı ancak 15 görünüyor.. Bu yaşlar böyledlr işte.. Çocuklar, çok defa sınıfta, bahçede, sokakta re evde, kişiliklerinin ayn yönlerinl takınırlar.. Bu, heKüçük yaştan dilenciliğe başlatılan bir yavru nüz yolunu anyan çocuğun deneme man beş kardeştik, şimdi Uç karça, bu böyle gidecek.. Daha çok o olan görüşlerini dikkatle dinliyo söz ediyorsun?.. Hem de «aile naleridir.. Çevre, onu, hangi şahsiye deş kaldık.. Çılunca da, hangi tarum. musunu kurtarmak» diye söz editiytle tutarsa: o da öyle kalmafa raf çabuk davranırsa, ya onlar be caklar yıkılır bu yüzden.. tlkokulu bitirmiş, sonra da ha İyi ama, evlâdım, bak, sen yorsun adam öldürmekten.. Bu, dügayret edecektir. nl vuracaklar, ya ben onlan.. yat okulu'nda, özellikle tevkifhane «kan dâvası» nın, cahilhkten dolayı pe düz «ocak söndürmek».. Aile na ve bu böyle sürüp deki, ıslâh evindeki «hayat oku devam ettigini anlamışsın.. Bu an musu ile ne ilgisi var bunun? Birblrimize hayll alıştıktan sonra •oruyorum: gidecek, ögretmenim.. Köy halkı lu« nda iyice pişmiş bir delikanlı layışa vardığına göre, cahil değilBir zaman cevap vermiyor.. Diiböyle cahil, böyle «baş» sız kaldık nın aydınlık mantığının bir ifadesi sin artık.. Neden hâlâ öldürmekten şünuyor.. Düşünmeğe alışık bir ka Neden yaptın bu işi? Aile namusumuzu temizledim. cAile namusu» biraz da telakkiye göre değişen, geniş, yuvarlak bir Ç Hâlen İsviçre televizyonunda Dr. Ziyaettin Maktav söz.. Meselâ, kutuplarda, evine mi« çalışmaku olan genç bir safir gelen erkeğe kansuu ikram Kolah Barnn Bofas eden, kabul etmedi mi de «aile naBasUlıklan Büyük bir sınaî müessese, yüksek tahsil mezunu işletmemusuna hakaret» sayan toplumcukcilik üzerine ihtisas sahibi elemanlar arıyor. Yabancı dil bi• Türkiyede reklâmcılık. grafik , lar yaşryor. î sanatlar yada dekorasyon alanın lenler tercih edilir. Müracaat: PLASTEL A.Ş. Salhane Sok. Anlatır mısın olayı? Afız Çeo* ŞirfirjM + da is aramaktadır. Tekliflerin w Nesini anlatayım, ögretmeNo. 6 Topkapı (Eski Londra asfaltında General Elektrik Ampul • kabilse Ingilizce olarak şu adreMfitehaM» nim? Fabrikası karşısı). T se ypılması: Brack Kurt, Jo Sen bilirsin, anlatacak bir şey Taksiro Receppaas C 5/1 J sefstrasse 107. 8005 Zurich + yoksa kalsın.. «8 30 98 Anlatacak çok şey var, ögret(tsvlçrc) • îlâncüık: 4195/15845 • menim.. Ben buraya girdiğim za•••••••••••••••••••••• «Aile namusunu temizledim İsnıet KÜR BİR ARPA BOYU YOL GİTMİŞİM Ara ki bulasın Yazan: Hamdi Varoğlu bütün bir stadyum dolusu canlıyı ve cansızı içine. alan Döyle bir kazada asıl suçluyu ayırt etmek pek zor olacak. Ka7anın hemen arkasır.da, rad yonun yaptığı anonsta, o gün çehrı bırıbirine katmalcta ıkircı v« önemli bir âmil oldu. Seyirciler, kırılan parmakhklardar. asnğı dökülürken, evlerinde rahat rahat oturarlar da heyecun/a ayağa kalktıiar. Raayo; müessif bir kaza sebebiyle, bol miktarda kan »stiyordu. CEUSI GUZEU fa bu.. Pakat, belli ki, bu, benimki kadar beylik sözlerle dahi olsa, şimdiye kadar kimse onu, bu konu üstünde uyarmaga yeltenmemiş.. Bir zaman düşünmeğe devam ediyor.. Sanki gözlerinde değişen bir şey var gibi geliyor bana.. Öyle.. Lâkin benim bu anlayışa varmam yetmez ki, ögretmenim. Bizimkilerin, bepsinin bunu anlaması gerek.. Sonra insanın adı korkağa, namussuza çıkar. Sesinde yakmma ve açık bir tereddüt var.. Sanki artık bunu «aile namusu» saymıyormuş gibi bir hal. Geçen pazar günü, bütün memlekette bir heyecan fırtınası kopa ran, Yen stadyumundaki facia, şimdiye kadar çaresi bir türlü bulunamıyan dertler sürüsünü bir kere daha ortaya döktü. thmalcilik Lokomotifinin çektiği bir sürü eski vagonun geçişine şahit oluyor gibiyiz. tftira vagonu; scrumluluk yü • künü başkalarına yükleme vagonu; görevi yan çizme vagonu; olmıyacak işlere olur deme vagonu; hakikatleri görmemek vagonu; çü "Aile namusunu temizleyen,, bir i daha!.. Bu delikanlının da yüzü solgun.. Gözleri yorgun.. Bununla beraber halinde, ödevini yapmış insanlann gururu ve rahatlığı var.. ra<lvo başında bulurük tarık yapıları, sağlam dıye Kız kardeşimi öldürdüm, bun yutturma vagonu, say sayabildi nan herkesin aklına gelen ihtimaldan ötürü buradayım.. ğin kadar Ha, bir de istiap haddi !cr öii'.sında, mes^iâ Ankara sema Neden öldürdün? lokomotifi var kı; o da, çok fazla larınd? çarpışan uçakların, yüzler Aile namusumuzu temizledim.. yüklü olduğu için, gerçekler ram ce Kışının ölümune sebep ol«Aile namusunun» kanla temiz pası güç tırmanır diye, katarı ;> dı.klürı gününkine benzer bir bü vük uçak kazası: yahut bir demir lendiği tek «medeni ülke» bizim kadan itiyor, baştaki lofconv ' volu .tacıası; ya da lzmit körfezınTürkiye olsa gerek.. Bu delikanh yardım ediyor. Facia ile başlıyan olayı mı/.an fle, tcensi çoouklarla dolu olarak da, kasabalarında bir gençle ara sıra buluştugu için öldürüvermiş açısından ele alırsak. Yen stadyu sulaı't. gömülen vapur hâilcsi gibi munun etrafına toplanan sorumlu yaytıın bir âfet vardı. Acaba radkardeşini.. lann. sorumluluğu üstlerinden yo ç.;ğırısında, sfadyuı.ı kazası bu Ya adam?.. Onu ne yaptın? atarak bir çırpıda sorumsuz hale nitbeterı küçük capı i!e izsh edıl O beni alâkadar etmez.. Lâkin gelivermek için didinışlerine kah • seydı ne lâzım jjelird!? Nitekım, ablam bizim aile namusumuz de kaha ile gülraemek kabil olmaz. mızrak çuvala girmedi^ı için az mektir Hem öbürü erkek.. Elini Üstünde sosis pişırdiği ocağın sonr.T mesele açıklandı da. Bu, yıkar, sıyrılır işin içinden.. Erkege devrilip bir yangın ba?langıcına önceden yapılsaydı, hiç değilse, ayıp değil bu gibi işler.. : sebep oluşunu, büfeci, seyirciler • yalnız >akınları maçta bulunanlar ' heyecanlanır, maçla ilgisi radyo Çocuk Islâh Evleri, bi den biliyor başında oturmaktan ibaret kalan zim toplumun en gerçek aynası.. Seyirciler, kırılan demır par bütün öteki vatandaşların yüreği Tevekkeli, «çocuktan al haberi..» maklıklar panığç sebep ulmasaydı, dememişler.. Burada da her çocuk, büfeci yangın çıkmazdı diyorlar. ağzına gelmezdi. on iki yaşmdan yirmi iki yaşına Bu da, geçırilen badirçnin, LelÇürük parmaklıklardan mesul kadar, «vak'a» ları ne olursa olsun, olmaları gerekenler, ıçeriye had • ki de acısını unutturabilecek bir her çocuk, kendi ağızlanyle değil; dinden fazla seyirci sokulmasaydı başka komik tarafı. babalarının, analarımn ağızlanyle parmaklıklara bir ^ey olraszdı idŞimdi bütün bu acaıpiiklenn, etkonuşuyorlar sanki.. Sade ana rafını sımsıüı sardığj Yen stadyudiasında babalan mı; beş kuşak, on beş kumu facıasında mesu) aramamız Haddınden fazla gçlen her seyir yanı bir parça akıntıya kürek çek şak önce de bizim köylü. bizim kaciye teker teker sual sorulsa, bel mek gibi göniküyor. sabalı, hatta yer yer şehirli, tıpkı bu genç çocuklar gibi görüyor; on ki onlar da, biletımm aldık. içeri Bir dilçnci hikâyesi anlatırlar. girdik, kabahat bilfti verenlerde Sadaka ısteyıp kâhyaya lar gibi yaşıyorlardı olayları.. havale diyeceklerdir. edilmiş de: «Yarabbı, tîrafile soyTıpkı masallardaki gibi, «Az gittim, uz gittim; arkama baktım, bir Tavuğun mu yumurtacUıı, yu • le, Mikâile söylesin, Mikâil de Azmurtanın mı tavuktan oıktığı t e raiie söylesin, Azrail de gelsin, şu arpa boyu yol gitmişim...» kerlemesine bundan d=ha miikem herifin canını alsın!> diye dua etY AR IN mel örnek bulunmaı miş. Eüfecisinden müşterısıne, mıınaîşte bız hep böyleyız. Kımden BİZDE KAATİL rından bilet çişesine. parmaklıçın kime şekvâ edeceğimizi çoğu za ÇOCUK YOKTUR!.. dyn meydana şi.şe fırlatan sahte man bilemeyiz. I kabsdayılarına varıncayı Kadar, Mesulü ara ki bulasın! ELEMAN A R A N I Y O R | İSVİÇRELİ DEKORATÛR TUZCUOGLU Bugüne kadar kış aylarında tatbik edilen Amerika'ya en ucuz Jet Gezi Tarifesi 16 Amerikan Şehrine Istanbul'dan GidişDönüş PanAm Fiatları ŞEH BOtön kış boyunca Jet Ekonoml Rainbow mevki Ocretlerinde 1421 gunIOk gezi tarifesi tatbik edileeektir. Yukarıda.gösterilen fiatların her biri cari ekonomi Jet Ocretlerinden çok a ş a ğ ı d ı r. Aynı zamanda • Paris' in Maxim's Lokantasının hazırladığı yemekler dahil Rainbow mevkiinin sağladığı her turlü konfordan da istifade ederek uçacaksınız. Amerika seyahatinizi bizirale gidip dönecek çekilde ayarlayınız. 16 Kasım ila 14 Şubat arasında her hatta Pazartesiden Perşembeye kadar tenzilfltlı gezi tarifemiz tatbik edilecektir. Dünyanın En Tecrübeli Havayolu ile indirilmiş Ocretten de istifade ederek Amerika'ya seyahat etnıek işte bu kadar kolaydır. Rezervasyon için PanAm Seyahat Acenteniıe veya Bürolarıraıza müracaat ediniz. İSTANBUL : Hilton Oteli Methali, Tel.: 47 45 30 ANKARA: Atatürk Bulvarı 53, TeL: 12 1120 İZMİR: tzmır Palas Oteli, Tel.: 32100 ADANA: Agba Oteli, TeL: 32 38 auırnaklîyat servisi İRLER 1421 Günlük Jat Raınbov» Ekonomi Gezi Tarifesi NEW YORK BOSTON VVASHINGTON PHILADELPHIA DETROIT CHICAGO LOS ANGELES/SAN FRANCISCO SEATTLE/TACOMA PORTLAND DALLAS HOUSTON BALTIMORE ATLANTA NEW ORLEANS 5.923 TL. 5.860 TL 6.221 TL 6.107 TL 6.354 TL. 6.039 TL 8 539 TL. 7.748 TL. 7.970 TL 7.434 TL. 7.578 TL 6.202 TL 6.825 TL. 7.259 TL. SOLDAN SAĞA: 1 Şu sırada Istanbulda salgın hallne gelnüş olan hastalıklardan birl. 2 «Yakılacak ağ&ç parçası bul. maya çalışma» anlamına lkl 6öz. 3 Tersl güne» bolgemlzde blı ovadır, gülünç lş yapanlarla edillr. 4 Hamarat kadınınJcl bellndedir, <çok> un akslnln t*rsl. S Çevrlllnce bir yemls olur, sonu gtlmlyen garaz ve düşmanlık. 6 Çottuk göllerde yetlşen çlçefc. 7 Avrupanın akar sulanndan, sulu pll&T. 8 Temlzleylcl blr toprak cinsl yahut boğa döğüşü meydanı, güzel sanat. 9 Kuşlarm verilecek blr emlr. yaklaşıp dokunma harekel. YUKARroAN AŞAĞITA: 1 Endonezya Devlet Baskanı. 2 Kalltesl düfttk, belirll zamanlarda alınan Teya verllen paralar (eski usul çogul). S Karadenlze kıyısı olan znemleketlerden blrlnln halkı (çogul). 4 Tersl blr emlrdlr. «nesll bakltnından çogalt!» anlamına blr emlr. 5 Nota. burun (Dlvan Edebiyatında), blr soru edatı. « Komşu derletlerden blrl, v»k. tlyle Mezopotamyada hüküzn sürmüş TUrk hü kUmetlerlnden. 7 ıBundan başka yere gltme!> mânasına blr emlr, tersl »u Dunku buimaranıo yollarındandır. 8 halledilmts «ekU Geçmia aanan, futbol maçında oyuneuların blrblrterlne Terdlklerl. 9 Hanımlar HER TüRLü BARAj İNŞAAT ve FABRİKA MAKİNA TEÇHİZATve AKSAMI İSTANBUL4+&32S'İZMİR37+37'AVANA1072 İSKENDERUN1036 Te/g Tel:mimmmmmxm?^mm.^r.\vr^Ym. 125863 JUZCULARANKARA 4O 28 Arahk 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Askorî Şora bugün yine toplanıyor Şurayı Âlii Askerî (Yüksek Asker! Şura), kanunen bulunması lâzım gelen mümtaz siyasî ricâlin de iştirâkiyle toplantılanna bugün de devam edecektir. Şuraya Reisicumhur Gazi Paşa Hazretleri riyaset edeceklerdir. Cemiyeti Akvamm Musul meselesi hakkında ittihaz ettiği kararın ferdâsına rastlayan bu âli askerî toplantıya büyük ehemmiyet atfedilmekedir. *. Kanunt icaplara göre Dıj Harcamalar Vergisi ilive edilmelidir. Behçet Kânl Beyin beyanatı Dünyanın En Tecrübeli Havayolu ATLANTİKTE BİRİNCİ... PASİFİRTE BİRİNCİ.; «İTİN AMERİKADA BİRİNCİ... OÜNYA TURUNOA BİRİNCİ.. Faal Eeki gazeted arkadaşlanmızdan olup hâlen hariciye memurlanndan bulunaa Behçet Kâni Bey Finlandiya'dan Kahireye giderken Helsingfors'ta kayda değ^r bâzı bilgileri hâvi beyanatta bulunmuştur. Finlândiya bugün İsveç ve Norveç ile birlikte İskandinavya memleketlerinden addolunmaktadır. Burada 500 kadar Şimal Türkii yaşamaktadır. Hepsi de müslümandir. Medeni hususlarda yaşadıklan memleketin kanunlanaa tâbidirler. Ancak dint i$lerine Helsingfors imamı bakmaktadır. Helsingfora ünamı Veli Ahmet Hâkim Efendi kendisini bildi bileü japka giydiğini aöylemekt» ve Necip Ali Bey İmam Veli Ahmet Kur"anda ve hâdislerde kıyafete ait bir kaydın mevcut olmadığını sözlerne ilâve etmektedir. Vesikasız sarık saran şahıs mahkum oldu Sultanahmet Camii Şerifi medresesinde bulunan Halepli Hacı Mahmut Efendi, vesikasız sarık sarmaktan dün İkinci Ceza Mahkemesince hapse mahkum edilmiştir. Mahmut Kendinin 84 yaşmda ve âmâ oluşunu hafületici sebep olarak gözönünde tutan mahkeme kendisine 1 hafta hapis cez?sı vermiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog