Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

28 Aralık 1964 CUMHURtYET SAHÎFEÜÇ DI BERLIN rek Komfinistler 1964 yılında savaş giiçlerini arttırmış bulunuyorlar. Vietnam halkı, ünümüzdcki yıl içinde ya milli bir hükümet etrafında birlik tesis edecelı, veya, hâlen hüküm sürmekte olan siyasî karışıklık bu halkı mahva götürecektir. Amerıka da Güney Vietnam ile ilgili olarab önemlı kararlar vermek zorundadır. Amerıkan hukümeti, komunistlere karşı girişüen •avaşın ya Güney Vietnam sımrlaBatı Berlin 27, <a.a.) Batı Al n içinde kazanılabıleceği kanısına ır.anya Ba«bakan Yardımcısı Ench varacak, ya da komünistlerin Laos Mende, Noel munasebetıyle Ber ve Kuzey Vıetnam'daki iaşe merbombardıman lın radyosu ile yayınlanan bir ko kezlerıni havadan Cakarta 27, (a.a.> New Yoıknuşmasmda, ccinayetler islenme etmeye karar verecektır. tan dönuşünde bir demeç veren Ensıne aldırış etmıyen bir diktatorün Bir yıl önce burada 16.500 donezya Dışışleri Bakanı Subandkaçanı vuran emri yuzunden iki Amerikan askeri vardı. Hâlen bu rıo. Endonezyanın, «Malaysia'yı Eerlin arasmda bir duvar çekildi sayı 22.000 e yukselmiş bulunmak ezmek için «mücadelesini şiddetlenğındenben duvar bolgesinde 122 tadır. direceğini söylemiştir. kişi öldü» demiştir. Sovyet idarecileri ile geçenlerde Güney Vietnam sılâhlı kuvvetleAlmanların içine kin yerleşme ri ıse 625.000 kişidır. Bunlardan yaptığı temaslardan bahseden Suiinin yarattığı tehlikeleri belirtme 243.000 i hukümet kuvvetlennde, bandrio, Sovyet Rusyanın, Endonezğe çalışan Mende, «kın fropagan 32.000 1 emniyet teşkılâtında ve ya'yı «yeni sömürgeciliği» her çedası yapmak yerıne, ıki Almanya 350.000 i de milis olarak vazife şidıne karşı mücadelesinde desteklemeyi vaad etiğıni belirtmiş, Başarasmdaki münasebetleri arttırmak I görmektedir. gerekir» demiştir. . , . . . , , . , ' kan Nâsır'm ise, ikinci Asya AfKomünistlerin kuyvetının ne ka i k a toplanmasını onferansmm dar oldugunu tesbit etmek guçtür. rtasvip kettiğini açıklamıştır. Amerikan askeri sdzcüsü, bu yıl başlannda komünistlerin kuvveti| nin 22.000 25.000 kişilik daiml bir Washington 27 (a.a.) Anvsri kuvvetten ve 60.000 80.000 garilkan «Ithalât îhracat» Bankası, Yu lacıdan meydana geldığini söyteYenı Delhi 27, (A.P.) Çarşamnanistana, Amerıkadan satın ala mişti. Temmuz aymda ise, komilcağı dort termoelektrık jeneratör nistlerin daiml kuvvetinin 28.000 • ba gunü Seylânın Yeni Delhi ve O için 5 milyon dolar (yaklaşık ola 34 0 O kişiden kurulu olduğu açık Hint karası arasmdaki kuçuk adaaskeri larda tahribat yapan kasırga ve rak 50 milyon TL.) borç vereceği lanmıştı. Güney Vietnam kuvvetleri başkomutanı General med dalgası yuzunden 750 nin üsni bugun açıklamıştır. Han ise, komünistlerin kuvvetinin tunde insanın can verdıği anlaşılHer biri 14.000 kilovat gücünde cem'an 150.000 kişıyi bulduğunu maktadır. olan jeneratdrler, Yunanistanda söylemektedir. Felâkete sahne olan mıntakalaelektrik enerjisi alanında gün geçrın dıs âlemle irtibatı tamamiyle tıkçe artan yetersizliğe bir dereoekesilmiş gibidir. ye kadar cevap vermek için yakın Can kaybımn daha da yuksek da faaliyete geçirilecektir. olmasından korkulmaktadır. 10,000 lerce insan, çarşambadanberi açıkDeerfield Beach, Florida, 21 (AP) ta, aç ve IUSUZ kalmıştır. Polis makamları, dun gece geç vakit bir arabadan açılan makineli ELHAMRA tufek ateşiyle beş zencinin yaralandığını bıldinnişl»rdır. ISTANBUL Polis, ateşin, aynı cıvarda TIYATROSU bir beyaz çocuk tarafından oturan Hong Kong, 27 (»Jl.) Yeni Çin açıldıbildirdiğine ğını ve hâdise sırasmda arabada Haberler Ajansınm ıki beyazın daha bulunduğunu bil göre, Laos Hava Kuvvetlerine men sup T28 jet uçakları, Pathet Lao dirmiştir. Makinelitüfekle ateş açan beyaz elinde bulunan Ksieng Huang bölYann Akşam lan bulmak için 100 kadar polis a gesine, aralık ayı içinde yüzden fazla hücumda bulunmuştur. rabası seferber olmuştur. SON GECE 1965 GÜNEY VİETNAM Halyada Cumhurbaşkanı İÇİN KARAR YIU OLACAK DUVARINDA seçimi Saygon 27, (a.a.) Müşahitler, Güney Vietnam için gelecek yılın karar yılı olacağını söylemektedirler. 19. turunda ŞİNDİYE KADAR Gerek Amerikalıların destekledikleri hükümet kuvvetleri ve geRnma 27, (a.a.) ttalyan parla122 KİŞİ CAN VEROÎ Endonezya Malaysia ile mücadelesini şiddetiendirecek A. Keşmir hududundo yeni çarpışmalar Yunanistana 5 milyon dolar kredi Kasırgada 750 kişi öldü 5 zenci makineli töfekle vuruldu Laos uçakları hücuma devam ediyor ZIR DELILER \ 30 Aralık çarşamba matineden itibaren *** TENCERE DİBIN KARA Yazanlar: Bülent Oran, Ahmet Üstel Reklâmcılık 4855/15851 İstanbulda ilk defa İ J t U E R İmalât A. Ş. | i TİCARET SERVİSİ'nin ' i Yeni telefon numarasını sayın müşterilerinin bılgilerine arzeder. :: İlâncılık: 4241/15841 Köyde, sayfiyede ve... elektriği olmayan her yerde Şam, 27 (AP) Dısisleri Bakanlığının bir sözcüsü, 9 ocakta Kahirede yapılacak Arap Birliği Başbakanları Konferansına Suriyenin de dâvet edildiğini açıklamışür. Sözcünün bildirdiğine göre gündeme, Ürdun nehri sularınm Israel'den başka tarafta bir mecraya yöneltilmesi için şımdiye kadar yamentosu sıhhî sebebler dolayısıyle pılan ve çok pahalıya malolan çaCumhurbaşkanlığmdan ayıılmış olan lışmaların gözden geçirilmesi konuAntonio Segni'nin halefini seçmek j su da dahildır. için bu sabah saat 10 da (gmt^ 19. , Arapiarın bu hareketı, Israıl'in defa toplanacaktır. Senato ve Tcm ' Urdun nehri suyunun mecrasını desilciler Meclisinin bu toplantısmdan I ğiştirme teşebbüsüne misilleme teşönce belli başlı partiler arasında is kıl etmektedir. tisarelerde bulunulmaktadır. Dün akşamki 18 inci turda, Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar, halen Dışişleri Bakanı olan Giuseppe Saragafı aday gdstermişlerdır. Buna rağmen saragat , Mogadisu 27, (a.a.) Somali Başancak 311 oy almıştır. Cumhurbaş bakanı Abdürrezzak Hacı Hüseyin, kanı seçilebilmek için 482 oy almak | bır suredenberi hüküm süren kugerekmektedir. Dün akşamki turda raklıktan dolayı Somali'de 700 bin sosyalistlerin adayı Nenpi'ye 380 ı kişinin açlık tehlikesi ile karşı karparlâmento üyesi oy vermiştir. şıya oldugunu söylemiş ve cdost» memleketlerden yardım talep etmiştir. Basbakan, kuyuların bulunduğu bölgelere sevkedilen surülerdeki Rawalpindi (Pakistan), 27 (AP) >hayvanların yollarda yorgunluktan Pakistan Hukumetı dun, Keşmır ! öldüklerini, kıtlık çeken bölgelere ateşkes hattmda Hintlilerin yeni ı hukümetin ve özel teşebbüsün su zayıata uğradıklarını bildirmiştir. ve yiyecek taşıdığını, fakat bu çalışmaların bütün ihtiyacı karşılamaResmî bir açıklamaya göre olay dığını belirtmiştir. lar pazartesi ve salı günleri Rawalpindi'nin 225 kilometre ötesindeki Nauseri, Chaktoi, Hajira, Nikial ve Padhar köylerinde vukubulmuş, Hintliler ateşkes hattını Pasedena (Calilornia), 27 (AP) aşmışlar ve «ivillere karşı ateş aç B. Amerıka Jet Cer Lâboratuvamışlardır. rı bilginleri, dün, Merih gezegeniPakistanlıların zayıatı hakkında ne doğru atılan Mariner4 feza peybilgi verilmemiştir. kinin seyri hakkında şu rakamları vermişlerdir : Merih dolaylanna ulaşması için gideceği yol: 523 milyon kilometre. Şimdiye kadar aldığı yol: 70 milyon kilometre. Velatlyle blzlerl derln teessürDünyadan mesafesi: 6 938.124 kilere salan aziz buyuğümüz esbalc Belgrad Buyukelçlsl Profesör lometre. Hızı: Saatte 11.302 kilometre TEVFİK KÂMİL 26 gun evel fezaya atılan MariKOPERLER'in ner'in Merih dolaylanna ulaşması een&se torenlne katılan, çeleni için daha 202 gun yol alması lâgönderen, telgraf Teya mektupla, başsağlığı dllemelc sııretiyle yazımdır. kın al&ka ve i.adirştnaslıklarmı bellrtml| bulun&n merhumun refak&r dost ve hayranlanna, bu arada Ankara Hacettepe Tıp Merhum Kerkük Mebusu Meh Fakültesl Dekan ve Öğretlm met All Kırdar'ın oğlu, Nermin üyeleriyle hastahane doktorlarıKırdar'ın eşl. merhum Fethl na, Eskt Buyuk Millet Meclisl Okyar'ın ve Gallbe Okyar'ın daRelsl Sayın General Kâzım Özmadı, Neclp Kırdar, Ismet Doğalp'a, Millet 'Partlsl Genel Başramacı. HajTlye Lutfl Kırdar, kanl muhtcrem Osmaa BolukNüzhet Kırdar, Doç. Dr Umld ba$l İle CKMP Genel Başkanı Kırdar'ın kardeşlerl, merhum muhterem Ahmed Oğuz'a sonsıiE Lutfl Kırdar'ın amcazadesi mlnnet ve şukran duygularımıİstanbul Senatoru nn lblâğına gazetenizln tavas•utunu rica ederiz. Prof. SAMİ KIRDAR KOPERLER AİLESİ 27 Aralık günü Hakkın rahme>•*••»»••••» tlne kavusmuştur. Cenazesl 28 Aralık pazartesi öğle namazuu Cumhuriyet 15870 mütaakıp, Teşvlklye Camlinden kaldırılarak MerkezefendldeU 8.11e kabrlstanına defnedllecektlr. AİLESt Mukbll Yola'mn kardeşt, merÇelenk gönderümemesl rica hum Abdurrabman Yola, Nevolunur. elTnn Yola re Nakşlye Özkan'ın Cumhuriyet 15872 ajmbeylerl. Coşkun Yola T» Ajçlçek Tolanın amcası, Mesrure Yola ve Leman Tolanın kaymblraderl, Nur Kırtaslye ortaklanndan ARAP BIRIIGI KONFERANSİ Somalide açlık tehlikesi , Mariner 4 Merih yolunda New York 27, Amerıka Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon Baines Johnson, haftalık Amerikan dergisi «Time» in Yazı işleri müdürleri tarafmdan «yılın adamı» deçilmiştir. Böjlece, yann çıkacak olan «Time» dergisinin kapağını, Başkan Johnson'un ünlü Amerika'lı artist Peter Hurd tarafuıdan yapılınış bir portresi süsliyecektir. «Time» 1927 den bu yana, «Yılın adamı» ünvanını «sona eren yıl içinde dünya kamu oyunu en fazla işgal eden ve tarihte iyi, ya da kötü fakat silinmez bir iz bırakan» kaduı ve erkeğe \ermektedir. «Time» bu yılın adamı olarak Lyndon Johnson'u seçişini şöyle izah etmektedir: «Başkan Johnson, bir yıl içinde gerçekleştirdikleriyle bütün seleflerini geriden bırakan ve şüphecileri şaşırtan, AÜnerika Birleşik Devletleri tarihinde en büyük seçhn zaferini kazanan adamdır.» 1927 de ilk defa Charles Undberg'e verilen bu ünvanı özellikle şu şahsiyetler kazanmıştır: Franklin Roosevelt (1932 1934 • 1941), Hitler (1938), Stalin (1939/1942), Eisenhower (1944/1959), General De GauUe (1958), Kruçef (1957), John F. Kennedy (1961), Papa 23 üncü Jean (1962), Martin Luther King (1963). lime Dergisi Boşkan lohnson'u Yılın Adamı sectı azı meslekler varâır ki; kendiliğinden «ilişilmeı Hk» kazanırlar. Cemiyet, hattâ adalet bunlar hak«hünnet» ten doğan bir «boş " besler. Gerçi, bunun S k l . şartlar. yardır. Ba meslekler de o hosgorurluge layık oldut«nu göstermeli, hiç deg.lse lav,k oldugunu ispat etmelıdır. Bu hösgörürlük, o meslekler mensupfarm, öteki «fâni.• lerden farkl. t«Onların sözune daha çabuk tar inanılır, onlardan daha güç şuphe edilir ve onlara ön safta yer venlir leyif ve kalem, din, ilim, sanat ve, insanî hizmetler gıbi kollarda çalısan niceleri bu kendılı • Sinden ilişmezliğe «mazhar» dırİar Bu esit cemiyetlerinin bile bıle kab'ul ettigi bir eşitsizliktir kı; Kur'anda bile: Bilenle bilmiyen nasıl bır tutulur? diye AUah kelâmı olarak kendine ılişilmezlik» durumu önce «hürmet ve sevgı» ile başlar; fakat maalesef bazı hallerde «çekinilmek ve korku» ile devam eder. Taaa bıçak kemiğe dayanır.. o laman da o mesleğın bütün mensuplarına karşı bir antıpati cereyanı alıp yürür. Gazetecilik de «cemiyet» te, sayılan mesleklerdendir. Bu meslekte yüzümüzü ağartamadıksa da saçımızı ağarttığınuz için gördüğümüz şeyler vardır. Bunlardan biri de her devirde bu mesleğe «hürmet» edildiği, saygı gösterildiği, sonunda «şekvâ» İar, «şikâyet» Ier hattâ baskılar olduğudur. Bu iş, i B taraflıdır Bence ne Iüzumundan fazla iltifat, ne lüıumnndan fazla itham. Her güzel şey, her iyi nesne gibi bu «meslek» de asaletini, saffetini kaybetmeye müstaiddir. Ne onu fazla sulayıp çiçek açacak yerde yemişsiz dal budak salmasına sebep olmalı, ne de büsbütün ihmal, hattâ inadına hırpalayıp kurutmalı.. bunun ikisi ortası da vardır. İlişilmezlikler ve polis... P A M U K B A N K T.A.Ş.Umum Müdörlüğö KıymetU müşterilerinin 31/12/1964 tarihinde yapılacak olan tasarruf hesaplan ikramiye çekilişıne kaç kur'a üe iştirak edebileceklerini ve kura numaralarını, hesaplannm, bulunduğu, TEŞEKKÜR Pamukbank Şubelerinden öğrenmelerini rica eder. Reklâmcılık 4853/15852 VEFAT VEFAT Poli» Müdürünü liyaret ettim. Bu müesseseye ziyaretçi olarak girmeyi daima tercih ettigim için böyle yaptım.. Müdüre de bir borcuin vardı. Vaktiyle îstanbuldan bir okuyucu bana bir mektup göndermiş..«bütün hayatı boyunca kazandığı ile satın aldığı altınlarının hırsızlar tarafından çalındığını ve polisin de bulamadığını» yazmıstı. Mektubn o zaman Emniyet Müdürüne göndermistim. Birkaç gün sonra eevap geldi. AHınlar bulunmnş, sahibine teslim edilmiş™ ve soınyordu müdür: Çahndıgı zaman size mektupla şikâyet eden zat, acaba altınlarını bulup kendisine verdigiTürkiyede bir benzeri daha yayınlanmamış eksiksiı yazdı mı? mizi de Tazmadı; fakat ben hırsızlıkları AYLIK ÇOCUK DERGİSİ'nin adıdır. yazdıgımız kadar, • batıda olduğu Yarınki tafsilâtımızı bekleyiniz. gibi • polisin başarılarını da yaz mayı lüzumlu bulduğum için ba (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Ilâncılık: 4206/15847 Anneler, Babalar, Öğretmenler 26.12.1964 cumartesl günU vefat etmlştir. Cenazesl 28.12.1964 panartesl günü Şlşll Camlinden, 6ğle nsmazıru mütaakıp, Zlnclrllkuyu'dakl »İle kabristanma defnedllecettlr. Çelenk gonderllmemeal rlca olunur. YOLA AİLESt Cumhuriyet 15869 Cumhuriyet 15867 ABDULLAH YOLA I GOOD,7YEAH Goodyear'in nakliyecilere sağladığı Gfl ARTIŞI YAPMADAN HİÇBİR FİAT dan sonra ÇELİK TEL KAUÇUKLU SIRTALTI Yalnız Goodyear İn sahlp olduğu Ekstra llave tabaka 3T NAYLON LASTİK GÖVDESİ Electrolux Piyasaya arzedılmiş olup, siparış kaydına başlanmıştır. Gazyağı veya elektrikle ijler Çok ekonomiktir (günde 85 krş. ) gazyağı yakar Tam genijlikte büyuk buzluk, kapı arkası rafAZİM 5 SENE GARANT1UDIR. Gazyagı ile işler BUZDOLAPLARI ÇEÜK TEL KAUÇUKLU SIRTALT1 ile Goodyear, Türk lastik piyasasına büyük bir teknik yenilik getirmektedir. Fiatta artış yapılmadan 3T Naylon gövde ile sırt arasma konan Çelik Tel Kauçuklu tabaka. Türkiyenin zorlu yol şartlarmda kamyon lastiklerinin ömrünü kısaltan bellibaşfı arızalara karşı kudretli bir kafkandır. Sırialh Çelik Tel Kauçuklu SUPER ROAD LUG lasiikterinin yanaklartnda SWU yaztsı bulunur. pelik fel kauçuklu sırfalf ı GOOD ÇELİK TEL KAUÇUKLU SIRTALTI O lastiğe ne kazandırır . Sırt kesiklerinin büyüyüp derinleşmesini önler Ayrılmalara mani olur Sırttaki harareti gövdeye geçirmez, lastiği soğuk tutaı Yaralayıcı tesirlere karşı lastiği korur Lastiğin kaplanma kabiliyetini arttırır SİZE KAZANÇ SAĞLAR Çelik Tel Kauçuklu Sırtaltı başiangıçta 3T Naylon SUPER ROAD LUG Kamyon lastiği 9 0 0 2 0 ve 120020 ebatlarına* tatbık edilmektedır.j ları, tereyağlık peynirlik ve sebıeliğile modern yapılı sağlam lüks ve zarıl bir buzdolabıdır. Bir ailenin ihtiyacını karçılıyacak kapasitededir. K O İ I . Ş t İ . DURMUŞ vı ZİYA ALPASLAN 42M/1MM Sultanhamam DaSoğlu HanKat 5 Tel: 27 42 06 J ı l g >ZİMKOLLAR l ı t EAR İlâncılık: 4095/15843
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog