Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ÎKÎ CUMHURtYET 28 Aralık 1964 Haysiyetli ve akıllı... Bütçe hazırhklarında dıs isleri konusuluyor. Hangi partiden olnrlarsa olsunlar konaşan milletvekillerinin bulustukları bır •rtak duşünce var : Bağımsız, haysiyetli bır dıs politika istiyorlar sayın mılletvekıllerimiz. Eskılerin deyimiyle, bu «fikrin mefhumn mnhalıfınden» ortaya çıkan gerçek sudur : Demek ki bugıine dek bağımlı ve haysiyetsız bir dıs polıtikamız varmıs. Memleketın kaderinı ellerine teslim ettığımiz saygıdeğer parIâmento uvelerimizın kendi dilleriyle açıkladıkları bu çok acı gerçeği bir an once değıstirmek içio gereken tedbirlerı almalarını bekliyonız. Çünku bir devletin dıs politikasımn haysivetsiz olnşn çok şey ifade eder; ber seyden önce iç politikasımn haysiyetsiz olduğnnu ıfade eder. Çunku iç ve dıs politika birbirinden ayrılamaz bir butündur. Yabancı ipoteği altındaki bir iç politikadır ki, dış politikada haysiyetsizlik biçıminde gorunür. Bu arada son günlerde basında çok tartısılan bir dıs politika olayı, Kongo savaşı ustüne birkaç soz söylemek istiyoruz. Tirminci Tuzyıl, az gelısmis ülkelerın bağımsızhk harblerıyle doludnr. Bırinci Dunya Savaşından sonra kurulan Milletler Cemiyeti resmen manda yonetımini tanımıstı. Bu cemiyete katılan devletlerdeki somürgecilik niteliği kendilerını utandıracak bir Ieke gibi suratlanna çarpılmıyordu. Bngun durum degismistir. Birlesmiş Milletler'de az gelişmis Asya ve Afrika devletlen gucIfi bir cephe kurmuslardır. Bız buralarda Afrikalıları ıstedığımız kadar kınayahtn. Afrika devletleri dfin\a polıtikası forumunda önemli göze sahıp olmuşlardır. Bakınız, daha vırmi gun once Birlesmiş Milletler Baskanlığına seçilen Ale\ Ouaison Sackey bir Afrikalıdır, Osford mezunudur, Marksisttır. Bu \asıflari\le Birlesmiş Mılletlerin basına geçmesı dünvanın nereden gehp nerelere gideceğini gostermesı bakımından ılgi çekicidır. Şimdi bu ortamda Kongo olaylarında Lumumbacıları okurlanmıza yam yam dıye tanıtıp, Belçikalı sömurgecilerin yanında bir politika\ı halkovuna benimsetmek bıze ne kazandırır? Ne kaybettirir? Hem bunca masraf edip çeşıtli ulkelere Kıbrıs dâvan için heyetler yollamağa kalkısırız, hem de az gelismis ulkeIerin bağımsızlık savasında venı bir anlavıssızlık ve anlasmazlık ortamını ellerimizle hazırlamafa çalısırız. Koneo savasında Belçlka somürgecılerını tutan bir Turkive.vi Üçuncıi Dünvanın bağımsız ülkeleri nasıl karsılarlar. hiç düsunmevız. Görulüjor ki, dış politika meselesi ajnı zamanda kalın çızglsiyle bir dıinya gorüsü meselesidir. Cezajir'in kurtulus savasında en buvük anlavıssızhfı biz gosterdik, simdi Kongonnn kurtulüş savasında da kafalarımızın değismediğıni âdeta ispatlamafa çalışıyoruz. Batı empervalızmının propaçandasiyle kafaları jıkanmif beyinlerimiz, çala kalem Lumumbacıların üstüne vurumeyl marifet savıvorlar. Sonra da güç dnrnmda kalınca elimizi dizlerimıze vurup dövfinürüz : Teryüzunde yalnız kaldık, dunva bıze karşı bırleştı dıve. Eger Kıbrıs dâvasında Üçüncu Dünvanın tarafsızlarını kazanmak istiyorsak, eğer amacımız Tunan Enosis'ini engellemek ise, eğer Moskovava gıden temsilcilerımiz dıs politikamızı bu yorüngeye otnrtmak istıyorsa, eğer Kıbrıs dâvasında hançi tezi savunnp tatturabıleceğimizi iyıce biliyor isek Ve biitün bunların anlamını kavnyabılecek kadar kafamız var ise Evet, var ise O laman Kongo olaylarını da hem Kıbrıs polıtikamız, hem mlllî dıs polıtikamız, hem de dunya politikasımn gerçeklerine göre değerlendirmesini bilıriz. Tok böyle değilse alırız kalemi elimıze, Batı kapıtalızmının bfiyfik ajansları ne söylemisse yntar, papafan gibi tekrarlarız. Şehir =haberleri İll.T. lilMlillildllil Î E T T otobus ve troleybuslerıne bmen yolcuların sayısında geçen \ıllara nazaran onpmlı bır azalma gorulmektedır. Beledıye Mechsı Butçe Encumenı tarafından hazırlanan 1965 Mİı İETT Butçesı mazbatasında azalıs sebeplerı şo\ le belrrtılmektedır «Trafık kaıde ve nızamldiına rıayet etmıyen dolmus \e mınıbus gıbı vasıtalarla hemen tamamı >ol guzergâhına ısabet eden geçıt \apimi \e \ ol onanmlarından doğan trafık tıkanıklığı dolayısı\le İETT vasıtaları seferlerını belırh zamanlarda japamamakta \e bu da volcu savısını azaltmaktadır » Yapılan tahmınlere gore otobus jolcu gelırlerınde 2 500,000, trolevbus yolcu gelırlerınde de 1200 000 lıralık azalma olacaktır 1 DÜŞÜNCELER 1 B U H A FTA ıııı=ıııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııii(|iiıı lıiııi'iılcr azalıyur Almanya'dakî Türk işçileri ve iyimserliğimiz ılbaşı tatılle nnı Turkıyede geçırmek uze re, Batı Almanva da bulunan ışçıle rımız kafıleler ha Y I İDoç. Dr. Cavit Orhan Tütengilj ele alınmış, teş\ık eaıcı yollar bu lunmak ıstenmıştır Nıhayet, bır kaç yıl sonra Turkıyeye temellı gelecek ışçıleruı, bır staj donemı geçırmışçesıne, çalışma dısıplını ve gorgü yuku ıle eskı ış yerlerme doneceklen sanılmaktadır *•• ılbaşı tatıllerım geçırmek u zere yurda gelenlerın Alman yadakı Turk ışçılerı konusunu gunun meselesi yaptığı şu sırada, konuyu ıncelıyen cıddî bır çalışma yaymlanmış bulunmaktadır Dev let Plânlama Teşkılâtı yaymlan arasında bulunan bu kıtap «Batı Almanyadaki Türk işçileri ve Sorunları» admı taşıyor (1) Sıyasal Bılıgler Fakultesı ogretım uyele rınden Doç Dr Nerıman Aba dan'ın yonetıcılığmde 1953 yılı gu zunde Almanyada yapılan bu ara> tırma, ılgı çekıcı sonuçlan ortaja koymaktadır «Değişik sorunları olan bu aktuel problemı ılk defa bılımsel amprik metodlarla» ıncelıyen Dr. N Abadan ve yardımcıları, 125 sorulu bır ankete ornekleme usuluyle seçilen 494 ışçı (67 sı kadın) tarafından verılen cevap ları, 83 kışı ıle yapılan açık mulâkatı ve yazılı kaynaklan 242 tab loda değerlendırerek yorumlamak tadırlar. Sıyasî davramş ve ınanç larla llgılı sorulara ankette yer venlmemekle bırlıkte konunun na tıra getıreceğı pek çok meselenm bu araştırma sırasında uzermde durulduğu soylenebılır i Doç Dr Nerıman Abadan'm a raştırmasında va nlan sonuçlan burada ozetlememız mumkun de Yıl Başı Fevkalâde Sayısı lmde yurda gelmeje başlamışlar dır Alman Çahşma Bakanlığının Turk ışçılerı ıçm ozel olarak hazırlattığı 30 katar dışında otobus ler, hattâ Munıh istanbul sefen yapan dolmuşlar, kendı otomobıl leıı ıle gelmekte olanlarm yanı sıra, azımsanmıjacak mıktarda vıl başı hedıyelerıj le vurda donenlerı taşımaktadjrlar Bu vesıle ıle : zınlı gelen 25 bın ışçımızon, en a zından 10 mılyon lıralık «Yılbaşı hediyesı» getıreceklerı umuluyor Geçen yıllarda benzen olmıyan bu olayın ügımızı çekmesı gere ken çeşıtli yanları vardır Avrupa ulkelerı arasında Turk ısçılerının çogunlukla bulunduklan Batı Al manyada, Berlın de dahıl, 1964 yılı Hazıran a\n sonundakı sayı ları, Alman resmı makamlarının beyanlarma gore 69 200 ıdı Geçen her ayın bu sayıya 10 bın civarın da bır ek yaptığını kabul edebıh rız Adı geçen tarıhte sayıları yak laşık olarak bır rmlyona varan ya bancı ışçılenn S 7 4 ünü Türkler teşkıl etmekteydıler Bugün Av rupamn çeşıtli ulkelerınde 150 bın kadar Turkun yaşamakta olduğu rahatlıkla soylenebllır. Gıttıkçe artma efılıml gosteren ve 1970 yılında yarun müyonu aşacagı tah mın edılen Avrupadaki Türk işçılerı, olayın kemıyet plânında taşıdığı onemı gostermeye yeter Son yıllara gelinceye kadar bellı zumrelerın tekelinlde olan Avrupa yolculuklan, yalnız tabana inmekle kalmamış, büyuk çoğunluğunu «tuketici» lerin teşkil ettiği küçiık gruplann yerini büyuk «uretici* kitleleri almaya başlarruştır. Yurt dışında çalışan dok torlann tepkıyle karşılanmasma karşüık, ışçılenn yurt dışındakı çalışmalan buvuk ıyımserhklere jol açmış gorunmektedır Bır yan dan Turkıyedeki aşırı ışgucu arzı ve bundan doğan sonuçların «emek ihracı» suretıyle karşılanacagı umalmakta, ote yandan ışçılenn tutumlu davranışları sonunda çok muhtaç olduğumuz dovızlenn yurda gırmesı beklenmektedır Bunun ıçm akla gelen kolaylıklar Y Bir kahveci diğer kahveciyi baltayla başından yaraladı Zeytınburnu Sumer Mahallesınde, Nn azı Kalender adında bır kahveci, Ahmet Doğrubev adındakı dığer bır kahvecıvı, dun balta ıle başından yaralamıstır Olay, aynı semtte kahve ısleten bu ıkı şahsın, muşterı rekabetlerı juzunden çıkmıstır Yaralı kah\ecı tedavı altına alınmıs, sanık kahveci ıle kendısıne yardım eden dıŞer ıkı kısı nezaret altına alınmi'itır 18 inci Verem Haftası 3 ocakta başlıyor 18 ıncı Verem Propaganda ve Egıtım Haftası 3 ocakta başlıjacaktır Vereme karşı aiilmıs olan mucadelenın, olumlu sonuçlara \aklaşmasına rağmen, hastanelerdekı yatak sayısının yetersızlığı dolavısıyle tam başarıya ulatamadığı belırtılmektedır Bu yuzden 9 ocakta sona erecek Hafta ıçınde \eremden korunmanın jolları hakkında halk u'varılacaktır Okullarda da a\nı konuda konferanslar duzenlenmı^tır Özel İdare için rapor hazırlanıyor Resimli Bilgi Ounyanın 11 memleketınde yayınlanan Turkiye'nirt en guzel ve essız ansıklopedik dergısı • Bugıin 53. sayısı çıkti. • Eski sayıları azalmakta olduğundan eksiklerinızi suratle tamamlayınız. ISTEME YERI Bale» B.yılık T.jkıljtı Cagjloglu lıtjnbul lstanbul İlı özel tdaresının reorganızasjonu ve çalışmaların daha olumlu bır hale getırılmesı ıı,ın kurulan 3 kışılık komısjon ıncelemeler japmaktşdır Komıte, Hasan Refık Ertuğ Cevdet Gurkan ve Birlesmiş Milletler tarafından memleketımıze gonderılen bır trsgılız uzmandan kuruludur ll Genel Meclısının denetımı altında faahvet gostermekte olan Özel İdare şehrın devlet butçesı dışında kalan hızmetlerını duzenlemektedır Batı Almanyada çalışan yabancı ışçıler arasına 1960 yılmda 2 700 sayısı ıle gıren Türk işçileri, küçuk ve kısa sürelı donemler ıçın daha oncekı yıllarda da karşılaşılan bır «vakıa» dır Olayla ılgılı olarak bızım bıldığımız ılk yolculuk Bırmcı Dunya Savaşı yıllarındadır Bremen'dekı bazı onemlı fabrıkalara 50 Turk ışçısının gonde rıldığını bıldıren bır haberı «Iktısadiyat Mecmuası» nda goruyoruz (2) Bu tanhten once de, ıhtımal ki, Almanyaya gonderılen ı* çıler olmuştur Ellı jıl kadar oncesının «izâm edilen • gonderılen» ısçılerının vennı bugun «giden» ışçıler almış bulunuyor gıldır Bız sadece, bu konudakı ıyımserlıklerın ne olçude mevcut olduğnnu gosteren netıcelere ılışmekle yetmecegız Konunun butu nune ılgı duyanlar, bu değerlı a raştırmayı elbette okuyacaklardır. kla ılk gelen, ışçılerimizdeki tasarruf eğüimidir. Ankete katılanlardan "o 80.2 sı para biriktirdiklerını sovlemektedırler Bu paralann • • 64 6 sının bankada saklandığı anlaşılmaktadır. Erkek ışçılerımız, kadın ışçılere kıvasla, daha genış olçude tasarruf etmektedırler Tasarruf ıçm ellverışlı olan sektorler, sırasıyle, kımya sanayıı, maden ocaklan, ın şaat, hızmetler ve metalurji ola rak karşımıza çıkmaktadır Dr. N. Abadan'm belirttiği gibi «Turk işçilerinin kazançlarmı Turkıyeye aktarmak hususunda gosterdikleri isteksizlik, hattâ direnişe karsılık, tasarruf hevesleri hayli yüksektir.» (S 94) Sozü edılen isteksizlik, tabmln edıleceğı gibi, dövız kurlan arasındakı farktan doğmaktadır. Bu durumda ışçıler kazançlarım «gay rı resml doviz transferi yolu ıle olduğu kadar meşru kazançlar karşılığında Türk hukümetınce ve rılen ıthalât permısi yolu ile» de değerlendırrneye çalışmaktadırlar. En fazla satın alınmak ıstenen esyayı gosteren 79 sayılı tabloda, «Turkıyede taksı olarak işletmek ya da devretmek suretıyle kolaylıkla kuçuk bır sermaye sağla mak» umıdını ıfade eden otomobıl °o 43 oranında yer almaktadır «Para bırıktırmek ve onu memlekete getırıp başlangıç ser mayesı olarak kullanmak» dılegın de olan ışçılenn yanı sıra, «ornek lemeye gıren işçılerden yansmdan fazlası» mustakbel mesleklerınde kullanacakları arac ve makmelen satın almayı duşunmektedırler 6 4 Sayfa Fotoğraflarla Atatürk'ün hayatı 50 X 68 boyunda, yaldızlı ve dort mevsimlik 4 renkli tablo ile 8 sayfalık ilâve halinde A 1965 Duvar Takvimi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Gençlik ve Edebiyat hâtıraları Köroğlu Destanı Bugünkü komjşma diliyle, resimli Dünyaca meşhur Frederic Sands'm yalnız Hayat Içın hazırladığı Tanıdığım Meşhurlar Çiçekler Tablosu Ev Kadın Moda 4 sayfa halinde Kessam Van Gcgh'un unutulmaz atı Almanyadaki Turk işçilerinin '("4.5 i iş âkitleri sona erdiğinde Almanyada kalmak için talepte bulunacaklarmı ifade etmişlerdir. Bunlardan % 46 sı para kazanmak, '• 22.2 si de «ıstikbahnı kendısi ve çocukları için garantilemek» gerekçesini one sürmektedirler. Turkijeye döndükten sonra yapmak istedikleri işler, Al manyaya işçi gonderilmesine bağ lanan ivimserliğin ne kadar cılız olduğnnu gostermeye yetmektedir. Zira, endüstri isçiliğine drvam etmek istiyenlerin '• 19 olmasına karsılık işçilerimiıin 'o 311 i «bırıktırdıkleri paralarla tı carete atılmak, makine tamiratı yapacak hir atellve açmak, şoforİuk va da kamvon isletmeciliği yapmak» tasavvurundadır. B Atmacanın GÖIgesinde Ramazan âdetlerini canlandıran bir yazı serisi Yılın en meraklı romanı Ramazan Folkloru Ayrıca her hafta Haftalık Hayat Ansiklopedisi Turkıye'nın en zengın ve en guzeJ mecmuası Sağnak yağışlı Bateş Reklam 109 15863 AKBANK MENEMEN ŞUBESİ HIZMETINİZDEOIR • Bu şubede Hesap açtıranlara r Sayın Sanavici ve Tuccarların Dikkatine DemirÇelik Fabrikalan mamullerinin Emniyetle Suratle Ucuz fiata Türkiye'nin her yerine KARA ve DENIZ >olu ile N A K L İ Î E EREĞLİDE TAKİP VE TESLİM ALMA HİZMETLERİNDE SİNOP GERZE NAKLİYAT ANBARI ALİ F U A T KOCA K. Dz. Ereğli: SİNOP Gerze anbarı Telf İstanbul : 225725 : Eminonü l'ağis» Ereğli : 298 İstanbul kelesi Kantarcı» ANKARA : 116194 ocağı Sok, No: 5 Telg. : Tarkoca. Reklâmcılık 4844/15853 Ege. Marmara, batı Akdeniz bolgelerı çok bulutlu ve aralıkb >ağmur, yer yer gok gurultülu saçnak yağışlı, iç Anadolu bolgesi çok bulutlu ve öğleden sonra ara sıra yağmurlu, batı Karadeniz bolgesi parçalı bulutlu ve akşam saatlerınden itıbaren ara sıra yağmurlu, dığer bolgeler az bulutlu geçecek, ruzgârlar Marmara ve Ege'de giıney jonlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklınde, batı Karadeniz ve ıç Anadolu'da gunev vonlerden onceleri orta kuvvette, sonralan zaman zaman kuvvetlice, diter bölgelerde doğu yonlerden hafıf ve ara sıra orta kuvvette esecek, Kıtabının «Sonuç» bolumunde a cıl ve onemlı meselelere değınen Doc Dr Nerıman Abadan, çeşıtli açılardan çok duşundurucu mese lelerı ılmın objektıfl'gı ıçınde or taya kojmakla değerlı bır hızmet gormuştur Yonetıcıler bu araştırmadan çok yararlanacaklardır, u marım (1) Ankara, Kasım 1964 280 sa\fa Fıyatı yazılı defıl I (2) Bk S 15, s 2 ve S 16, s « ] 8 ve 15 Hazıran 1916 Ilk haber dergının Fransızca bolumundedır Hayat Bu hafta 300 000 nüsha basıldı HUSUSİ ÇEKİLİŞ Umumi çekilişlerde kazanma şansı ARALIK 28 ŞABAN 24 z V. ] E • § o23 7 g e S a a M < S m S 1 2 15 14 35 16 48 18 27; 5 33 S J 2 3 6 , 7 28 9 48 12 00J 1 39112,46 AKBANK Reklâmcüık 4780/15856 CTTMHURtYET'm Tefrıkası TIFDRUK MATBAACILIK SANAYII A Ş Tahvıllerı hakkında ILÂN \ Ihraç ettiğimiz °o 9 faızlı ve >ılda 300 000 lıra ıkramı\elı 10 Mılvon lıralık tah\ılleun 1 1964 jılına aıt faızlerı, ( 1 ) No lu kupon mukabılınde Yapı \e Kıedı Bankasının butun şubelerınde, 4 Ocak 1965 taııhınden ıtıbaıcn odenecektir 2 1965 >ılına aıt ıkramı\e keşıdesı, 4 Ocak 1965 Pazartesı gunu saat 17 de, Yapı \e Kredı Bankasının, Galatasaraj'dakı Lmum Muduıluk bınasında Noter, Defterdarlık Murakıbı \e Şirketimiz Mumessıllerı huzuıunda %apı'acaktır. Tah\il sahıplerının bu çekılışe teşntlerını hurmetlerımızle dılerız. TIFDRUK MATBAACILIK SANAYII A Ş B O Z K I R D A K I Ç E K I R D E K // Yz n K M L T HR ,a : E A A I 46 Bozkırdaki Çckirdek Bozkırdaki Çekirdek 47 48 Bozkırdaki Çekirdek Kotu ki, ne kadar Çunku bizim Hacı Zekeriya emmimiz. on kaymalık malı iki hafta kanlılar gibi jalvartmadan vermez. Komşu dukkândan arsında on kuruş fazla yazıp, ustune de şu kadar faiz bindirmevınce eline kalem almavan herıf Eskı bor cu sılmedın» diverek suratuu yıkıp seni dukkâna sokmayan Beş kaytna için elli evlik kdyu, birbirine jeminli kefıl bağlajan Nedenmiş peki? Meğerse beyim. Alman savaş açıp Polonvaya yuklcnınce Hacı Emmime Ankaradan buyuk yerdeki casusu telegraf çekmış Diyor ki, Alman, Allahın iznijie savaşı acmıştır, ambarları az biraz hafiflet» dijor Anlaınadun Tamam Fukara Hacı emmim de anlamamış. Daha doğrusu. savaş lafı ortaya duştu duşeli, «Mağa zalardakı, ambarlardaki mallara hukumat el koysa gerek. diyerekten Hacı emmimin yureği kuşkuda . Gelen telgrafı bu haber sanıyor. Niyeti meğerse kim seye duyurmadan, varlıklı alıcılarım, borcuna sağlamları çekip mallart elden çıkarmak Meğerse, Ankaradaki casusu «malı scbil et, dağıt» dememiş, «Hep si bir jerde bulunmasın Osmanlıya guven olmaz, sağlanı akrabaların evine mevine sakla> demiş Hay Allalı Sonra? Sonrası Beyim, Hacı Zekeriva koşup, hoplamaktan gok tere battı, koca makası tezgâha koydu, derin bir ah çekti ki, oğullarının olüm haberi gelse boyle yanmaz. •Ettin rai bize edeccğini kahpe felek, yuru» deyip kara kaplı alacak defterini çekti dizine . Guduk kalemi diline değdirip değdirip rakam dokü>or. Ben «fırsattır» dedim, «Eh bize izin Hacı Ağa, hukumet kapanmadan jetlşelim ki, bir iş gurebilelimdiyeyim derken Hacı emmim başmı kaldırdı: «Tamam topal ağa> dedi, ben «Tamamsa ne i\i» dedim. «Yuzyetmiş yedi kayma yuttu bunlar bcylece » dedl, «Evet tutmujtur. Dıiğun sahibi klmlerden" Ben tanır mıyım?» diye sordum. «Eski hesaptan da yirml dokuz kayma seksen kuruş borcun vardı senin» demez mi? Bunu duymamla benim vureğime ineyazdı. •Yırnıi dokuz seksen olmavacak oh Hacı emmi, Yirmi altı seksen ..» diyey im dedim. Guldu bir zaman » «Ovle dedikti ama, sonradan iki kayma daha cıktı. Hiç kıymeti yok > dedi. •Aman Hacı emmi Sana kıymeti >oktur ama bıze vardır» diyecek oldum. «Haltetttin muhtar, çunkıi gerisini dinlemeden konuş tun. Muhtarlıkta lâf bitmeden konuşulur mu?> dedi. «Evet eski hesaptan yirmi dokuz seksen, yuz jet mış yedi daha, iki yuz altı seksen Altı seksenl, nah sildim gıtti. Yuvarlak hesap iki yuz kayma Al hayrını gor, elın bolaldıkça verirsin!» dedi. Birden kavrayamadım, «Neyi veririm» dedim, •borcunu..» demez mi? Bunu duymamla az kaldı ki vureğim yarıla Kalkıp eteğine varacağım, kendiml jere çalıp «Aman Hacı emmi» dıye yalvaracağım, etim kemiğimden aynlmıs, korku boğazımı tıkamış Neden korkuyorsunuz? Çok mu pahalı verijor? Pahalısının ucuzunun daha farkında değilim! Kendimi, oturduğum iskemledeıı koparmaya çabalamakUyım. Koparır koparmaz Hacı Ağamın e"teğine sarıldun. «Etme eyleme» dıyerek yalvarıjorum ki, adara gâvur olsa imana gelır. Ben «Aman Hacı Emmi, amanı bilir misin? dedikçe, sağ olsun Hacı Emmim, «Bunlar hana mı gitsin?» diye soruyor. Ben iyice şaşırtmışım, «Aman»dan başka lâf edememekteyim. Ha cı Ağamsa, aralıksız. «Ne olmak lhtimâli var?» diyor, «Takun yapmsınlar da sağlıcakla giysinler çoluk çocuk • diyor, «Sırtlarmda paralansm» diyor, «Ba dukkân benim değil senin, hey topal a|a, siz beni yanlış bilmişsiniz» diyor. Baktım, şakası makası yok Hacı Ağam, bu lâflan bize etmekte ve de ger çekten etmekte Allahın blldiğini kuldan niçin sak lamalı, korktum. Korku boğazımı tıkadı ki, soluk alasun kalmadı. Bir yeklndim, bir daha yekindim. Savuşmaya veklniyordum belleme! Yutkunmaya yekiniyorum ki, az biraz soluğumu açabıleyim Gulersin imansız Çopur! Buna «mal korkusu» derler, sırasından can korkusundan baskındır. Belli bir şey, Hacı Emmim, her nedense, bızi borca gommek niyetinde ikiyüz kayma borç ki, tarlalan, değirmeni versen, tavuklara kadar butun hayvanlan bıraksan, Hacı Emmimin >anına hızmetçl girip kıyamete kadar uğraşsan, yakanı kurtaramazsın! «Bu işde bir duşmanlık olduğu meydanda Bızi dukkâna çeksin de, bir kağnı yuku pırtıyı denkleyip boyle peşinatsız meşinatsız. sırtımıza neden sarsın? Duğunum mayramım yok » derken, Beyim, birdenbire o mal korkusu savuşup bu kez de can korkusu kaptı yureğimi Neden? Nedeni var m ı ' Dinim gibi bildbn kl Hacı Emmim aklmı sıçratmıştu. Bir adam dellendl mi, isterse Hacı Emmim gibi, oksuruklü, zebun, elllsini çoktan aşmış olsun, gucü artar ki, Dunya pehlivanlan bileğini bukemez. «Simdi makası kapar da yanaşırsa Pırtı doğradığı gibi, karnımdan yukarı, (Yallah bismillah) diyerek bizi paralamağa kalkarsa» devip dururken, tezgâhı dolanıp yanıma gelmez mi? «Hepstni bu harmanda odiyecek değilsin Topal Ağa» diyor, «Canın çektikçe vereceksin» diyor, «Her yılda on kayma ver, baktın olmadı, bef kayma ver» diyor. Çırak da benim gibi saşırmiî bel bel bakmakta Bunu farketm slyle metre tahtasını çekip yfi. rudü Hacı emmim, oğlanm bçma bir iki çaldı. «Daha burda mısm, alçak?» diye bağırdı, «Bunlar hana gidecek denilmedi mi?» diye kukredi. Oğlan paketleri kucaUayıp çıkarken ardmdan seslendi: «Topal Muhtar Ağanın» diyeceksin, «Şirinin mnhtan (Arkası var) fkramiye Plânı 1 Adet 100.000 Lıra = 100.000 Lira 2 » 50.000 Lira = 100.000 Lıra 20 » 5.000 Lira = 100 000 Lıra İkramıye yekunu 300.000 Lııa KeJdâmcıük 4S58/15850
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog