Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHABETTİN ACAR Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmaıu MALÎ BİLÂNÇO Defterler Hesaplar Kayıtlar Veslkalar Zaman açımı Muhafaz» T» İbraz Incelemeye tâbl olanlar Yetkililer, Yetkiler Suçlar, İneelemeler Otokontrol müesseselerl Envanter ve Bilânço Beyannameler ö z »nnaye mukayeselerl Değerlemeler Tahlll ve reTİzyon Monografl ve tatblkat (4 kltap blr arada). Fiatı 25 Liradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 3819/15835 umhuriyet KURUCUSU: YIJNUS NADÎ TAHİR KUTSİ MAKAL'm ACIYOL Son kitabı Anadolu gergeğini vurucu bir üslupla dile getiriyor. Bütün Kitapçüarda. Fiaü 5 T. L. AĞAOĞLU YAYINEVİ: Ankara Cad. 37/7 (Vilâyet Karşısı) İstanbul 41. yıl soyı 14516 Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t İstanbul Posta Kutusr.: î s t a n b u l N o . 246 T e l e f o n l a r : 2 2 42 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazartesi 28 Aralık 1964 Birleşmiş Milletler temsilcimiz Orhan Eralp dün açıkladı Üniversife bütçesi IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIİİIİİIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIII Eralp, şiddet hareketleri tekrar başladığı ve garantör devletlerle anlaşmaya varılamadığı takdirde, tek taraflı müdahale hakkımızı kullanacağımızı da söyledi Türkiyenin Birleşmiş Milletlerdeki Temsilcisi Orhan Eralp Kıbnsta vazife görmekte olan Banş Gücü Kuvvetlerinin geri çekilmesi halinde Türk ve Rum cemaatleri arasmda çarpışmalar yeniden başlarsa memleketinin! Adaya tek taraflı olarak müdahale edebileceğini belirtmiş ve «Adada hakikî anlamda bir sulh tesis edilmediği takdirde» mart aymda görev süresi sona erecek olan Barış Gücü'nün Kıbns'ta bir müddet daha kalması için Türkiyenin çağında bulunacağmı söylemiştir. Kıbrıs konusunda yapılan anlaşmalar gereğince Türkiyenin sadece bazı hakları olmayıp bazı taahhütlerinin de bulunduğunu belirten F.ralp, Barış Gücü kuvvetlerinin Adadan ççkilmesi halinde şiddet hareketleri yeniden başlıyacak olursa Türkiyenin evvelâ diğer garaııtör devletlerle istişare edeceğiııi ve onlarla birlikte verilecek bir karara uymaya çalışacağını, fakat, lııı mümkün olmadığı takdirde «Tek taraflı müdahale hakkını kul lanaca^ğı» nı söylemiştir. Eralp, basın mensuplarının Makarios'un istifasmın Adadaki durumu düzeltmeye bir yardımı dokunup dokunmıyacağı hakkında sprdukları suali şöyle cevaplandırmıstır : «Andiçtiği şöreviııi. bu arada kutsal görevini dahi bir kenara atmıs bulunan Başpiskoposun istifaya hiç de niyetli olmadığını sanırım. Çünkü, onun asıl görevi ne pahasına olıırsa olsun Adanın Yunanistana ilhakını temindir.» Barış Gücünün görevine devamını talep edeceğiz NEW YORK 27, i Komisyonda llllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ORHAN ERALP Bir üye öğrencilerin fikir yoksunluğu ile öğretim üyelerinin yakalarına yapıştıklarını söyledi İTIIUI EDiLDi Ankara Universitesi reform konusunda teşebbüse geçti Orhan DURU Ankara, 27 (Cumhuriyet Bürosu) ve Profesörler Kurulu üyesi olabil Ankara Üniversitesi, üniversite { mek haklan verilmesi ileri sürülreformunu gerçekleştirmek için ha mektedir. rekete geçmiştir. ı Üniversitede Reform 1962 de Ankara Üniversitesi taRaporun reformla ilgili bolümün rafından görevlendirilen 10 kişilik bir kurulun hazırladığı «Pembe de şunlar yer almaktadır: Rapor» dün yapılan bir toplantıda «Üniversite zamanın gereklerine \ 15 öğretim üyesinden kurulu ye uygun dinamik bir müessese olma' ni kurula tevdi edilmiş ve raporda hdır. Öğrencilerin durumu ile ilgiöngorülen hususların bir kanun ta lenmesi gereken öğrenci bürosun! sarısı halinde ortaya çıkarılması dan başlıyarak Senato ve Üniver; için çalışmalara başlanmı.ştır. sitelerarası Kurul a kadar her : Reform çalışmaları ile ilgili'bir susun yeni şart ve anhunlara uyduöğretim üyesi, «Ankara Üniversi rulması sağlanmalıdır. Üniversite Ü tesi kendi içinde reform yapmak modern çağın hızına uyamamanın gereğini duymustur. Diğer üniver sancıları altında sıkışmaktadır.» siteler bu konuda çalışma yapsın yapmasın, hükümet bir çözüm yolu bulsun bulmasın, Ankara Üniversitesi reformu gerçekleştirmek için çabaların* devam edecektir» de I miştir. '•"'*' tir. ANKARA, 27 (Cumhuriyet Bürosu) Millî Eğitim Bakanlığı ile Üniversite bütçelerinin müzakere edildiği T.B.M.M. Karnia Bütçe ve Plân Komisyonunun bugünkü oturumunda konuşan bazı üyeler özellikle Üniversite öğrencilerini suçlamışlar ve «Kendilerini ideoloji ve fikir yoksunluğu ile Parlâmento aleyhinde konuşma ve öğretim üyelerinin yakalarına yapışmakla» ilham etmişlerdir. «Din eğitiminin komünizme karşı koyacak en öncmli vasıta olduğunu» söyliyen A.P.'li Yusuf Demirağ'dan sonra konuşan A.P.'li Şadi Binay, Türkiyedeki eğitim mü esseselerinin müstahsil elemanlardan ziyade müstehlik kimseler yetiştirdiğini ileri sürerek, «Türkiye bugün bir memur fabrikası haline gelmiştir» dedikten sonra, «Gün geçtikçe artan bir tempoyla iş» yarıyan insan ihraç ediyoruz» ;eklinde konuşmuştur. «öğrenci teşekkülleri üniversitenin bünyesine karşı aşırı denebilecek hareketlere girişiyor» cümlesiyle sözlerine başhyan A.P.'li Şadi Pehlivanoğlu ise üniversitelere hücumun son günlerde bir moda haline getirildiğini, reform maskesi adı alt'.nda birtakım hareketlere girişildiğini söyledikten sonra, «Öğrencileri tahrik eden Üniversite dısı faktörler vardır. Bunun e. »ası araştırılmalıdır. îdeoloji ve fikir buhranları üniversite içinde alıp yürümüştür» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ASKERLİGİNİ TÜRK ORDUSUNDA YAPMAK İGİN İLTİCA ETTİ Yunan uyruklu bir Türk genrf, •askerliğini Türk Ordusunda yapmak amacı ile» dün, memleketimize iltica etmiştir. Gümülcine doğumlu olan Burhan Mehmet adındaki genç, Frankfurt'tan kalkan Türk Hava Yollarına ait • Sel» uçağına binmiş ve Yeşilköy Havaalanında polise teslim olarak; Gazetelerdeki yayın • Kıbnsta Türklere ölüm saçan Yunanhların ordusunda askerliğimi ya j Dünkü 26 aralık günü saat 15.30 pamazdım. Askerliğimi Türk Ordu da nihayet bulan bütçe müzakeresunda yapmak istiyorum!.. Onun için Ierini müteakıp evime avdet ettikkaçtım» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Ankara 27. (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, bütçe komisyonundaki gö rüşmeler sırasında, Madrit Büyükelçiiiğinde cereyan ettiği ileri sürü len iddıalarla ilgili olarak bugün şu açıklamada bulunmuştur: 25 Aralık 1964 günü öğleden sonra Büyük Millet Meclisi bütçe komisyonunda Dışişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresine devam olunduğu sırada, milletvekiU Haluk Nurbâki yaptığı müdahale esnasında «Toledolu sarışın güzel» den ve bu bayanın Madrit Büyükelçüiğimizde vuku bulan düğün merasiminden, isim ve hüviyet hakkında hiçbir sarahatte bulunmafcsnon tahsetti. Taiedatu bir İspanyol bayan. uzun seneler nezdimde guvernant olarak çalıştığı için, bütçe konıisyonu müzakerelerinde yanımd» oturan Dışişleri Bakanlığı t'mumi Kâtibi Haluk Bayülken'e vâki imânın bana mı raci olduğunu sordum. Bayülken cevaben: «Hatip, Madrit Büyükelçiliğinde bir izdivaçtan bahsetti. Böyle bir şey olmadığına göre, ima'nın sizinle bir alâkası olraaz» dedi. Ben de üzerirae almak için hiçbir sebep görmediğim bu meselenin tahkik ve tavzihipe intizaren müzakereler esnasında mevzua ayrıca temas etmedim. Erkin, Toledolu kodın hokkında oçıklama yoptı ATATÜRK'UN ANKARA'YA GELIS YILDÖNUMU KUTLANDI Atatürk"ün Ankaıaya gelişinin 45. yıidönümü dün yapılan parlak törenlerle kutlanmıştır. Ankara Valisinin başkanhğındaki bir heyet, dün saat 12.45 de AnUkabiri ziyaret ederek çelenk koymuş ve saygı duıuşunda bulunmuştur. Anıtkabirdeki törenden sonra kortej, Vilâyete gelerek Atarürk'ün büstünü makam odasına koymuştur. Resimde tören dolayısiy le çiçeklerle bezenmiş bir araba üzerinde geçen efeler ve Atatürk büstü görülüyor.. Sahte telgrafla kaatilin serbest kalması sağlandı Haluk BESEN Ankara üniversitesi tarafından 1962 de hazırlanan ve şimdiye kadar gizli tutulan «Pembe Rapor» da «Üniversiteye giriş, tehacümü gidermek amacına göre değil, mes leklerin isterlerine ve devletin bu meslek mensnplarıns ihtiyacına göre âyarlanmalıdır» denilmekt*• dir. Kurul, üniversitelerde öğre tim süresini kısa bulmuş. ilk sınıflarda, sınıfta kalma sebebiyle bi, rikmeleri önlemek için paso verilImemesi, başarı sınırları konulması gibi engeller ileri sürülmüştür. örenci meseleleri öğr Tam görevli öğretim üyeleri Raporda ögretim üyelerinin tam görevli ve kısmî görevli olarak ay rüması istenmekte ve tam görevli profesörlere tazminat, ek ödenek Ankara. 27 (Cumhuriyet Bürosu) Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi ile Yargıtay Başsavcılığnıda iki memur. Elâzığ'da bir katilin serbest bırakılmasını temin edici evrak sahtekârlığı yaptıkları iddia olunduğundan. suç ortaklarıyle birlikte yakalanınışlarLniversite bütçesi raportörleriniıı ortaya koydukları gereekler, dır. aylardanberi meramlarıuı anlatamıyan, ya da anlaşılmak istenBİK CİNAYET DÂVASI miyen öğrenci teşekküllerinin haklı olduklarını ortaya koyuEkim aymda Elâzığda Faik Erbek yor. adında bir köylü cinayet işlemiş ve N'e isti\orlardı meseleleri çören üniversite öğretim üyeleriyle öğkendisi yakalanarak Elâzığ Ağır Cercnciler? Müessesenin ilmi muhtariyeti zedelenmeden bir oto za Mahkemesince 25 yıia mahkum ekontrul sistcmi kurulsun, dışardaki işleri yüzünden fakültedilmiştir. lerdeki şörevlerini ihmal eden öğretim üyeleri hizaya getirilFaik Erbek, karaıı temyiz etmiş sin, kitap bir ticaret metaı olmaktan çıkarılsm, hocalara Türve Sahir Erman ile Sulhi Dönmezer'i kiyenin standartlarına göre ücret verilsin, böylece full time ça de avukat olarak tutmuştur. Dosya Yargıtay Dördüncü Ceza lışma sistemiııe gidilebilsin, ve kadrolar yüzünden yüksek öğDairesine gelmiş ve bir cuma günü renim yapmak imkânı bulamıyan gençlerin bir kısmı daha famuraafaa yapılmıştır. Mürafaaya gikültelere alınabilsin. ren a\njkatlar müvekkillerini savunGençlik tesekkülleri isteklerini ortaya koyarken, gerçi birtakım muşlar ve Elâzığ Ağırceza Mahkenedeıılcre dayanmak çabası içinde, yakışıksız görunen ornekmesinin kararımn bozulmasını talep ler vermemiş. dolayısiyle dâvalarını zayıflatmamış değıllerdır. etmişlerdir. Dördüncü Deza Dairesi Ancak unutmamak çerekir ki, bu teşekkülleri idare edenler üyeleri avukatların savunmalarını nihayet atesli lajııı heyecanı içindedirler. Ve elbette onlardan dinledikten sonra kararı tefhim etdcrvis sabrı beklemeğe imkân yoktnr. Aslına bakılırsa, reform mek üzere duruşmayı bir hafta songürültüleriııin böylesine artması hattâ meselenin sokağa dökuraki cuma gününe talik etmişlerdir. ELÂZIĞDA BİR KURTARICI lecck dereceye selmesinde, bir yandan çıkarlara bağlı davraMürafaayı takip eden cumartesi nışların, öteyandan ortodoks zihniyetin etkisi büyüktür. 27 Mayısın üniversitcde yaptığı fikirsiz ve temelsiz operasyon'un günü Elâzığ Cezaevine Ahmet Sungur isimli bir şahıs gelerek kaatil hatalan düzeltildikleıı sonra. müessesenin kendi kendıne çekı(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) düzen vermesi ve topiumdaki uyanışa paralel bir reorganızasyona girmcsi gerekirdi. Oysa iiniversite, özellikle İstanbul tniversitesi tersine bir yön tutmuş, denetim dışmda bırakılan idarî muhtariyet, yukarda da isaret ettiğimiz şibi, kişisel çıkarlar ya da köhnclcsmis zihniyetin etkisiyle kötüye kullanılmıştır. Özellikle İstanbul t niversitesi, diyoruz. Çünkü diğer üniversiteler az çok kendilerini toplumun içindeki gelişmeye, anlayışlardaki deâisiklije uydurabilmişlerdir. ya da uydurmak için çaba çbstermektedirler. Meselâ Teknik Üniversitede öğretim üyesi ögrenci müııasebetleri başka bir anlayış içinde yürütülAnkara 27, (Cumhuriyet Bürosu) müş ve 115 sayılı Kanunun uygulanmasında üniversite idaresi, Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyetinin bugün yapılan Genel Kurul maddelerden ters anlam çıkarmak yoluııa iltifat etmemiştir. toplantısında, bir konuşma yapan Ankara Cniversitesi. bir yıldanberi, hem Hacettepe Tıp FakülŞevket Raşit Hatipoğlu «Türkiyetcsi örneğine çöre bir yeniden teşkilâtlanmaya gitmek için çade tabiatı mahvedenler insanla keIışmakta. hem de muhtariyetin siyasi kuvvetler tarafından deçidir» demiştir. ğil. kendi orgaııları tarafından denetlenmesinin formüllerini Bir üyenin Türkiyenin yakıt mese aramaktadırlar. Alınız Siyasal Bilgiler Fakültesini; öğrenci telesini halletmek için güneş enerjisin şekküllerinin orçanıze olduğıı bu fakülteden neden reform isden de faydalanmak gerektiğini üeri teriz sesleri yiikselmez? Sebebi basit : Siyasal Bilgiler Fakülsürdüğü toplantıda Prof. Afet İnan, tesinde öğretim üyesi öğrenci münasebetleri Batılı anlayısa Noel için çam katliâıJina engel ohayli yaklaşmış. çeniş bir özgürlük içinde memleket sorunları lunmasını başka memleketlerde üzerine eğilme itiyadı bu fakültemizin vasfı haline çelmiştir olduğu gibi pİâstik Noel ağaçlan de ondan... satümasını istemiş. «Bu ağaçların Şunu anlamak gerek; kesilmesine niçin müsaade ediliyor, yazık değil mi?» demiştir. Bugünün çoğunlukla gençliğini artık, sadece kürsülerden yumnrtToplantıda keçi meselesi üzerinlanan hikmetler doyurmuyor. Daha seniş ve çok yönlü öğrende de uzun boylıı durulmuş, bir mek istiyor. arastırmak istiyor, toplumun sorunlarına hocalariyle beraber esilmek istiyor ve üniversiteyi, öğretim üyesiyle delege «Keçilerin kaldırılması ekonomik bakımdan kovlüınüzün büöğrencisiyle, tek müessese halinde görmek istiyor ve biliyor ki, >ük çoğunluğuna bir zarar vermirliplomanm her kapıyı açtıiı devir yerini akıl ve bilgi devrine yeceğin'. ancak keçi sürüleri ile hırakmaktadır. bedavrian para kazanan bir azınüğın keçilerin kaldtrılmasına enEcvet GÜRESÎN gel olmağa çalıjlığıuı» söyleiuştir. EllllllllllllllllllU ııııııııııııııııııııııııııııııuıııııuııııııııuıauııu Üniversitedekî Bühran Ankara, 21 (Cumhuriyet Bürosu) ' Wilson, kendi memleketinde muha Türk Kadınlar Birliği tarafın ı lefet partisi ile liberal parti başdan sosyal yardım V£ sanat alanın ! kanlarının eşlerini de etrafına alaIzıtıit, 27 Millet Partisi Genel da iki Türk kadını ile Ingiltere irak geniş sosyal davranışlara giriş Başkanı Osman Bölükbaşı bugün Başbakanının eşi, «Yılın Kadını» tiği ve tngilterede bunun öncülüpartisinin İl Kongresi Münasebetiy olarak seçilmişlerdir. ğünü yaptığı için Türk Kadınlar le yaptığı konuşmada >Emek ve serYılın «Sanatkâr Kadını» olarak, Birliği kendisini Türkiye dışında maye arasmda âdil münasebetler kurulmadıkça, karşılıklı sömürmeler ı «Susuz Yaz» filmiyle Türk sanatçı •Yılın Kadını» seçmiştir. önlenmedikçe ietimai sulh ve sükun kadınlarını dünyaya tanıtmayı bada sağlanamaz» demiştir. şaran sinema sanatçısı Hülya KoçBölükbaşı konuşmasında özetle şun, yiğit, Türkiyede kimsesiz veya yarları söylemiştir: ' dıma muhtaç çocuklara bakma ve • «Sosyal adalet ve sosyal güvenlik onların tedavileri için aletler temutlaka gerçckleştirilmelidir. Bu min etme gibi sosyal problemlere mevzuda geç kalındığı ölçüde cemi eğilerek örnek çahşmalar yapan yette huzursuzluk artar ve birtakım Çocuk Bakım Derneği kurucuların' zararlı ccreyanlar bundan faydalanır. dan Zerrin Demirağ, 1964 yılının' Sosyal adaletten anladığımız, fertle «Sosyal Kadını» olarak seçilmişler rin arasındaki aşırı farkları amme dir. vicdanmın tasvip edebileceği bir de, receye indirmektir.» tngiltere Başbakanının eşi Mrs. BÖLUKBAŞI İZMİTTE KONUSTU ! Hülya Koçyiğit yılın sonotkâr kodını seçildi llülva Koçyiğit Zerrin Demirağ «Türkiyede tabiatı insanla keçi mahvediyor» Çanakkale tamamen sular altında kaldı Evlerinı boşaltanlar yüksek yerlere kaçıyorlar. Kızjlay 250 çadır ile 1500 battaniyeyi yola çıkardı Ş SAMİ KIRDAR BİR KOMUTANININ ITİRAFLARI "Bir elime düşsen, beşin sağınn iki sıfır koymadan kurlulamazsın,, Çanakkale, 27 Son 24 saatten beri yağan yağmurlardan sonra Çanakkale tamamen sular altında kalmıştır. Sarıçayın da taşmasiyle şehrin çukur semtlerinde sular 1,5 metre kadar yükselmiştir. Bu arada 2500 hanelik Barbaros mahal'.esi sular altmdadır. Bu yaz 100 bin lira sarfiyle yapılan ve şehrin iki yakasını birleştiren köprü, son anda yakılmıştır. ll'4i ıekici ınektup ve mektubu ele geçireu köylü Çayın kenarında ve şehrin alçak kesiminde bulunan evler boşaltılmakta, ahali yüksek yerlere kaçmak Ankara 27, (Cumhuriyet Bürosu) tadır. Ahnan tedbirlerle insanca za yiatın olmadığı, buna mukabil bazı Teessürle öğrçnildiğine göre, Ahayvanları sularm sürüklediği tah dalet Partisi îstanbul Senatörü min edilmektedir. Bütün ilçelerle Samı Kırdar, dün gece geçirdiği P.T.T. irtibatı kesilmiştir. Ezine il bir kalb krızi sonunda, vefat etçesindeki köprünün suların tazyikiy miştir. Merhumun nâşı , bugün saat 12 le yıkıldığı öğrenilmiştir. de Kavaklıderedeki evinden alınaVali Sabri Sözer, komşu illerden rak tstanbula nalcledilecek, cenayardım istemiştir. Gelibolu ilçesin ze törenı Istanbulda yapılacaktır. den Çanakkalenin ihtiyacı için 3 0 0 Sami Kırdar 1910 yılında Kerçuval un ayrılmış, kurtarma ameli kük'te doğmuş, Paris Yüksek Miyesi için Bandırmadan helikopter is mar Mühendis Faki^ltesind'erj metenmiştir. Kızılay Genel Merkezi, ta zun olduktan sonra Güzel Sanatlep üzerine bu gece 1.30 da 250 ça !ar Akademisinde öğretim üyeligi dır ile 1500 battaniyenin yola çıka • apmıştı Müteakıben basın mesleSilvan Bayı ambaşı karako' komutcr mın Ankaranın Ka'ec/k ilçesindeki rılacağını hildirmiştir. cine intisap ed^n merlıum 1964 yıarkadafma yazdığı ilgi çekıcı mektup, bir köyiünün eline geçti Sast 22 ye doğıu sularda 50 Cm. lı lıazıran ayında yapılan seçimler(Suıaı 1 nci sahifede) i kadar alcalma görülmüstür. .de Istanbuldan senatör sesilmişti. JANDARMA KARAKOL İstanbul Senatörü Sami Kırdar vefat etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog