Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

BATTANİTE'nin HER ÇEŞİDİNİ EN UCUZ FİATLA İÇILIER Mağazası satar Sultanhamam İş Bankası yanı No. 53 Tel: 27 28 26 22 55 43 İlâncılık: 372S 15799 umhuriyet KURUCTTSU: YUNUS NADÎ i Bn 8on Değişmelerle Fevri ILGAZ tşçl Sigortalan Kurumu Müiettlşl Kanunlar, tuzukler, kararnsmeler, yönetmellkler, gcnelgeler, lçtlhat kararlan Bez ciltli, 346 sayfa 20 Lira Toptan ve ödemell satış: P.K. 57 Bakırköy Perokende satışlar: İstanbulda Teni Üniniversite (Ankara Cad ) Ankarada Bllgl (Sakarya Cad.) izmlrde Kultür (B. Berktay» Kltabevlerl Cumhuriyet 15789 Sosyal Sigorta ve İş Mevzuatı 41. yıi soyı 14515 Telgraf * e m e k t u p « d r t s i : C u m h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : î s t a n b u l N o . 246 Telefonlar: 2 2 42 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pozor 27 Arolık 1964 îstanbul Üniversitesi llllllllııılılliillllllıılllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Feridun Cemal Erkin tenkidlere cevap verdi 1965 yılı biitçe raporu "Gençler koderleriyle basbaşa bırakıldı,, Raporda problemler üxerine eğilerekcöxüm Dnh ıiA yollarmm bulunması isteniyor •111 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l•l•l•l•l•l•l•l l l l ıııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı " Hazımlı^ııtı, istita honusunu uüşünmüpotum 11 Bakan iki saatlik gizli bir otnrumda Komisyon üyelerine açıklama yaptı ve Türk Sovyet münasebetlerinden "yeni çığır,, diye bahsetti ANKARA 26, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişlevi Bakanı Feridun Cemal Erkin bugün Bütçe Komisyonundd yaptı^ı bir konuşmada kendisinin istifasını istiyen üyelere cevap olarak «Hazunlıyım. Bu göreve başladıktan sonra hazımlı olmak gerektiğini öğrendim. İstifa konusunda bir şey düşünmüyorum» demiştir. Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Dışişleri bütcesi dolayısiyle Bütçe Komisyonundaki tenkidleri cevaplandınrken iki saatlik bir gizli oturum yapmış, bu oturumda Kıbrıs'ta geçen yıl Rumlarm giriştikleri katliâma da değinerek Dışişleri Bakanbğının 1963 ekiminde tehlikeli ihtimalleri görerek durumu Millî Güvenlik Kuruluna intikal ettirdiğini açıklamıştır. ve • IIIIIIIIII11IIllllll Madde II tni Adalet Bakammız Sırrı Atalay'ı genç, uyanık fikir«ögrencilerin sosyal ve ekonomik li, ülkücü aydınlarımızdan dnrumları çok ağırdır. Talebe yurt biri olarak tanırız. Bu itilarından istifade imkânları ögrenb<ırla Hükiimette görev alması bir cilerin çok azına inhisar etmekteçokları gibi bizi de sevindirmişti. dir.» Bakan, «21 aralık katliâmından da Işte, kısa zamanda Adalet me MESELELERLE İLGİLENECEK ha önce Dısişlerinin haberdar olup kanizmasma taze bir ruh üfliyebiORGAN YOK olmadığı» yolundaki soruları cevap lecek bir arkadaş! dedik ve o se Rapoılarda oğrencılerın sorunlalandırırken» Rumlann Türklere tevinçle sayın Atalay'ın düzenledigi nyle ılgılenecek bir devlet organı cavıiz ihtimalleri anlaşmalann imzailk basın toplantısında söyledikle mevcut olmadığı belırtılmekte ve Üniversitede reform meselesi landığı tarihten berl hatırda rutulrini gazetelerde okumaya koyul«bu reform nasıl yapılmalıdır?» duk. Vazık ki sevincimiz boğazımı «Cniversite öğrencilerinin sosyal muştur. Türk cemaatince buna göre seklinden çıkıp, «yapılmalı mı, za tıkandı, kaldı. Zira, derli toplu \e ekonomik durumlariyle direkt gerekli savunma hazırlıklan yapılolarak ne Millî Eğitim Bakanlığı yapılmamalı mı?» voluna dö\e ölçülü düşüncelerle sözlerine mıstır. Nitekim bir yıldır kahraraanca küldü. Aradaki, pek de ince başhyan yeni Bakan konuşmasının ve ne de üniversitelerin ödevli ola\akta durmaktadırlar» demiştir. madıkları bilinen bir gerçektir» olnrnan, fsrka dikkat ediyorsonuna doğru belki de bir soru Turk Sovyet ilişkileri sunuzdur. iizerine konuyu Ceza Kanunu denilmektedir. Bakan, Türkiyenin dünyadaki yuBizce: 1 Oniversitenin bir muzun şu meşhur 141. ve 142 nci Rapor şu sozleıle devam etmekl muşama havası içinde hareket etmiş ögretim üyesi, kendi arkadaşmaddelerine getiriyor ve bunların tedır : I olunduğunu bildirmiş ve «Türkiyelarından kurulu, bir heyetten Anayasaya aykırı olmadığını göğsünin komşusu Sovyet Rusyaya karşı «Üniversite öğrencilerinin isaret «çalışamıyacak derecede hastanu gere gere ilân ediyordu. muarız bir politika sözcülüğü yapaettiğimiz ekonomik, sosyal sornndır» diye rapor alırsa, mıyacağını» söylemijtir.. Turk SovOtuz yıla yakın bir süreden be ları ile ilgilenmek esas itibarivle 2 Bir sene kadar müddetyet münasebetlerinden «yeni çığır» ri fikir hayatımra dumur» uğra(Arkası Sa. 7, Sii. 6 da) le, tekrar tekrar verilen, ,bu şeklind» bahseden Erkin bu «çığır»tan. insan haklanna, demokrasi ilrapora dayanarak üniversite • ın millî politika hedeflerin» uygun kelerine, siyasal özgürlüklere engel nin semtine bile nframazsa, olduğunu belirtmiştir. teşkil ettiği en yetkili bilim otori3 Bütün bu müddet zarteleri tarafından her fırsatta tekBakan, Moskovada yaymlanan bilfında, hayrete deger bir sıhlıat rarlanan, şimdiye kadar yapüan diriye temasla şunları söylemiştir: \e intizamla, çerek hususî klideğiştiriler sonucu olarak artık el«Sovyet Rusya anlasmalara rianiklerde, gerek kendi mnayele tutulur yanı kalmadığını hep Selâhattın Arnavutoğlu ayet prensipini büyük, küçük halktstanbul Baro«u. dun kendı u%e nehanesinde, hasta tedavisine bildiğimiz bu iki maddeyi şimdi lerı taıafından «Giinlük islerle dında bır esrar satıcısı dun, Urın eşitliğini, insan haklanna ride\am ederse, burada sayın Bakana karşı çekiş uğraşan esnaf derneklerine» benze1. Ağırceza Mahkemesinde, (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) 4 Bir yandaıı da. vine haytirecek değiliz. Faşist Italyan Ceza lılrnış ve «Anayasa'nın ısığı altında üzerinde bulunan esrarm her rete deger bir sıhhat \e intiKanunundan aktarılan ve Mussoli iizerine düşen görevi yapmamakla» 100 gramı için 1 yıl ağır hazamla, aylıklarını almakta biç ni'nin bile vaktiyle cesaret ederae ıtham edılmıştır pıs cezasına mahkum edıl bir ihmal göstermezse. diği oranda ağırlaştırılan maddeler miştir. 840 gram esrar için 8 Galatasaray Lısesı salonunda, ge5 Ve, bu misal, diçer bir ortadadır. Bu maddeler yüzünden yıl 4 ay hapıs yatacak olan çen yıllara kıyasla daha olgun bir coklarmdan, yalnız bir tanesi jüzlerce vatandaş tutuklu olarak Arnavutoğluna ayrıca 7250 olursa... a\larea cezaevlerinde yatmıştır. hava ıçmde cereyan eden dunku ağır para cezası ile 2 yıl 6 ay Evet, Cniversitede reform lâSanıkların büyük kısını beraet edip genel kongrede konuşan bir avusurgun cezası da verilmişzımdır. Hattâ, buna reform bikurtulmuşsa, bu daha ziyade >ar kat; «Biz sayısı 4000i aşan yüksek tir. le denmez, Üni\ersiteye bır gıçlarımızın anlayışlı davranışları tahsilli büyük bir kitle olmamıza Îstanbul Emnıjet Mudürlüğünçekidüzen, bir ciddiyet, ismine sayesinde olmuştur. İdam cezala rağmen. şimdiye kadar Anayasa'dekı Teknık Büronun yapmış oldu Îstanbul pohsi, Emniyet Müdürünun oturnın ısığı altında üzerimize düşen lâvık bir ajırbaslılık vermelirınm bile medenî ülkelerde kaldığu istatıstikl»r, şehrimizde geçen makta olduğu apartmanı üç defa üstüste dir. rıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bu ko ne gibi iş yaptık?. Biz eğer. yüzde yıla gore, suç oranında duşme ol6O'ı okumayazma bilmeyen topluso\an cüretkâr hırsızı yakalamaya muvaffak olamazken, batıda nutla Ingiliz Işçi Partisinin getirdiği duğunu ortaya koymuştur. Vani. adına ne derseniz de munıuza sahip çıkmazsak, kimse henuz suç işlenmeden onünü alnıak için çareler aranmakkanun tasarısını, birçok MuhafazaŞehrın genel asayişini etkiliyen, yin, herhalde bir şejler yapılkârlar da katılarak Avam Karaara de bize sahip çıkmaz. Biz toplumu tadır. Resımde New York'un arka sokaklarında soygun yapgasp, soygun, karmanyola, ırza temalıdır. M birkaç gün önce onayladı. Ce ilgilendiren konularda neden faalicavuz, sarkıntıhk, olaylarında bemaya teşCbbüs eden bır gangster, polisler tarafından suçustü zavir olayları sırasında hükümeti jet gösterip, vatandaşlan aydınlatlırlı bir azalma olmasına rağmen, yakalandığı sırada gorulmektedır. zorla devirmeğe kalkıştıkları için madık?. Fikir özgürlüğü münakasuçlarda az da olsa bır yukselme hukum giyen suçluların idam ceza şalarında Baro nerdeydi?. Yok.. Bu muşahade edılmıştir. Ancak yine RLS KAPTAN larını General De Gaulle tüm af faaliyetlerde yok olan Baro da ılgılilerın behrttıklerine gore, bun (yok) olur' » demiştır. fetti. Böyle bir dünyada «toplum larm asayıse tesir etmiyen suçlar Denizeılık Bankası perbonelınin duzeni söyle olmalı, böyle olmalı» Aynı konuda konuşan dığer bir olduğu anlasılmıştır. «fare avcılığı» hususunda gosterdidi\e mâsum bir fikir ortaya atan bir avukat da, «îstanbul Barosu bugünBılhassa ekıplerın, bütün yükii ği başarı, CENTO'ya bağlı mem\atandaşı yedi yıldan onbeş yıla ka kii vaziyette görevini yapmamaktauzerınde tasıması, sehırdeki suçla, , , , leketlenn ilgısını çekmistır. İlk odar hapse atıp mahvetmeği hançi dır. Esnaf dernekleri gibi, giinlük rın azalmasmda baslıca rolu ovna , , • uı • » ' m . f ,.,.• ^. ,"^ Aİcdan hoş g»rür, hangi demokrasi islerle uğrasmaktadır. Biz parlâmıs v.., bulunmaktadır. Geçen yıl, ge larak Iran hukumetı, Turkıyede gemi farelerının nasıl avlandıklaanlayışı uygun bulur? ınento'da çoğunluktayız. Fakat Adnel olarak 6215 suç işlenmesıne rağ lî valışmaları murakabe edeıniyomen, bu yl 5950 suç ışlenmıştir. , rını oğrenmelerı ıçın ıkı kı=m seh rimıze gondermıştır. Iranlı faıe av Ceza Kanunıımuzun 146 ncı mad ruı. Baro olarak, Meclise uyarıcı Rumehhiiannda, «Hasıp Pasa» cıları uç aylık bır staja tâbı tutuldcsi, Anayasamızı zorla değiştir çalışmalar yapamıyoruz» demiştır ı. ahsına bındıreıek 3 kısının olumaktadırlar. trandan sonra Pakısmeğe \e Anayasaya uygun olarak Konusmalardan sonra seçımlere mune, 17 kışının de yaralanmasma tan da ajnı nıaksat için mamlekekurulmus Biiyiik Millet Metiisini geçılmıs ve gece geç saatlere kadar tımıze bır he>et gonderecokt'r. zorla dusürmeğe kalkışanları. bu devam eden tasnıf sonunda Ferruh sebebıyet veren «Aıhangelsk» adlı uğurda söz \e jazı ile propagan Derelı'nın 282, Orhan Arsal'ın da Rus sılepının kaptanı, dun > apıBılındığı gıbı, banka bır sure on da yapanları en ağır cezalara çarp 43 oy aldığı anlaşümıştır. Her iki lan duru^ması sonunda 6 ay hapse ce, sıyanur gazı ile fare avlnma mahküm olmuş; kılavuz kaptan Ankara. 26 (Cumhuriyet Bürosu) Bugün Ziraat maktadır. Hal boyle iken a.mca aday da mevcut üyenın yarısından tekmğını öğrenmek üzere Almanbir lakım suçlar «ihdas» ederek bir fazlasının oy'una sahip olanıa Muharrem Kamaoğlu ıse beıaet Odaiarı Birliği kongresinde konuşan Başbakan İsmet yaya bır heyet yollamıştı Kurslşrı bunları maddeler halinde Ceza Ka dığı ıçın başkan seçılememış ve etmıstır. 1. Ağır Ceza Mahkemebu uzmanlar yonetmektedır. nıınunda yaşatmak. \urdumuzda baskan seçımi 15 gun sonra yapıla sı, facıadan sonıa sakal bırakraaya İnönü, Toprak reformu konusuna değinerek «Bu, tarıma gerçeklestirmeçe cjlıştıçımız çok cak balotaja kalmıştır. (Arkası Sa. 7, Sıi. 3 de) ait birçok meseleler için bir tedbirler cümlesidir.» dedi. partili havatı «biçim» sınırları jcinde dondurmak gajretinden başİnönü, ezcümle şunları soylemistir: ka ne ile izah ed.lebilir? Bizde de <ok parti bulunsuıı: anıa ve lâkiu «Teşkilâtınız, bu memleketin buhepsi birbirinin eşi olsun. Buna yük bir ihtiyacına ce\ap vermiştir. demokrasi denemiy eceğiııi eğer .saHenüz yeniyiz. Daha ikinci toplan>ın Atalay gerçekten şiiphe ile kartınızı yapıyorsunuz. Cumhuriyet, Ankara. 26 (Cumhuriyet Bürosu) Mİıyorsa. kendisine tavsiye ederiz. memleketin her tarafında olduğu Turkıye ile Rusya arasında her tür bundan iki jıl önce hükünıetimizin gibi ziraat alanmda da birçok yeni lü vızeden harçların kaldırılması dâ\eti ile buraja gelip Türkijede unsurlar, yeni hamleler çetirmeve Erkin ile Buyukelçi Rıjov arasında basın hürrijetine dair çalışmalar(.alışmıştır. Ziraat alanmda yenilik teati olunan mektuplarla kabul eda bulunan Doktor Polak'ın hazıryapmak kolay değildir. Geniş \e dılmiştır. ladığı raporu okusun. Orada 141. bos araziyi bulunca bir ekim sah.ıYapılan on hazırlıklan takıben» ve 142 nci maddelerle beraber nes>ı haline getirmeyi bir buluş zaııSovyet Rusya ile Turkıje arasında lerin antidemokratik \e Anayasaya nettik. Tarım alanındaki deği^iklik seyahatleri kolaylaştırmak gajesi a^kırı olduğunu görecektir. daima her memlekette güç olmu<i ile her turlü vızeden harçiarm kaltur. Tarım alanında yapılacak çok Fakat bu söylediğimiz de lâf mı? duılması hususu kabul edılmış ve bu mühim işler \ardır. Başlıca meseBiz sayın Atalaja her şeyden önce husustaki mektuplar Buyukelçinın lemiz, bizden toprakça \e nüfusç.ı Meclis tutanaklarını çetirterek Dışişlerı Bakanını ziyareti sırasında daha az olan memleketlerin elde et teati olunmustur. şöyle bir gözden geçirmesini sağtikleri verime göre, bizim verinıi 1 lık \ermeliyiz. 1951 yılına ait eiltBdylece Turkıye ile Sovyet Rusya mizin daha az olıısudur. Gıpta M lerde oldukça ilginç sahifelere aıasmda ücretsiz vize usulü 15 Ocak acı ile görüyoruz ki. daha iyi usulrasthjacak. adı geçen maddeleri 1965 gunünden itibaren yürürluğe lerle çalışan memleketlerin mahsuşiddetlendırerek bugunkü baline gırecektır. lü bize göre iki üç misli fazla olugetirmek istijen D. P. hükümetine yor. Bol mahsüle ihtiyacımız \ar. karşı C.H.P. li sözcülerin arslanlar Başbakan, dunkü kongrede konuşurken. Lcuz mahsüle ihtiyacımız \ar. Bun gibi nasıl direndiklerini görecekları alıcıların kolaylıkla. hizmetlerin tir. Kürsüye gelip bu maddeler kade bulundurmak gerekir. Bunları bııl edilirse yurdumuzda demokratahakkuk ettirmek kolay değildir, lik hürriyetlerden söz edilemiyeCumhuriyet, esaslı seyler vapmıştır. ceğini haykıran Faik Ahmet BaYeni âletler getirmiştir. Bunları gerutçu'lar, Kâmil Boran'lar arasınniş ölçüde yaymak, kullanmak ve da kimbilir, belki kendi adını da değerlendirmek Cumhuriyet devrin Konya Muhtelif yerlerden bulacaktır. Kenyaya gönderilen mektupların de mümkün olmuştur.» Ya, bizim siyasal ortam böyle iş, . yanlı«lıkla Konyaya geldığı anlate. Politikacılarımız muhalefette tnonü, pamuk, pancar ve çav Bereç Pil ve Batarya Fabrikasında devam etmekte Ankara, 26 (Cumhuriyet Bürosu) Bu kardeş koylere okul, çeşme, su sılmıştır başka türlü, iktidarda başka türlü mahsullennin ekım ve kazanç me MılU Güvenlik Kurulunun almış yolu, ışıklandırma işlerinin yapımı İlgı'hler, Belçıka ve Almanyadaolan gıevi destekleyeceğıni açıklayan Türk İş Konkonuşabiliyorlar. Hele Bakan olunselelerıne de temas ettı!;ten sonra olduğu bır karar gereğince Turk Si ve onarımı, sağlık hususlannda kı ısçılerımızın Konyaya yolladıkfederasyonu, dün işçilere erzak yardımı yapmış tır. Şehrimizde bulunan Türkİş Genel Sekreteıı oa büsbütün değisebilijorlar. Drasözu toprak reformuna setırerek lâhlı Kuvvetlerı, koylenn kalkın yardım edılmektedir. ı a r ı mektuplarm d> yanlışhkla i Halıl Tunç. dun grev yerine giderek erzak dağıtımına nezaret etmiştir. Resimde «Grev bir yıl da mımızın asıl nedenini de kanun şoyle demiştır dınlmast ve eğitımı konusunda haHava kuv\etlerı K ? n l a ; 3 gıttıgını tahmın etmekte sürse işçilerin bütün ihtiyaçlannı karşılayacak dnrumdayız» diyen Tunç, bir grevcıye yiyecek maddelerindeki aksaklıktan ziyade «Önümüzde toprak roformıı de rekete geçmıstır. Bu arada ilk ıs Ote tandan Eskisehir Bırincı dırler Konva PTT Murlurlıigu, \ ekimi aydınlarımızın bu ruhî tutupaketını verırken gorulmrtctedir. nen bir mesele vardır Bnnu türlıı nlprak Kara Ku\Tetlerı birlık ve Ha^a Ku\ vetlerıne baflı birlikler, kunu bır ru< lı kabarık olan bu Hunda aramalıvız galiba. îekillerde incrVrlik Bu tarnna ait ^•r'i'nîannca kendılennp yakın 497 ajnı sekilde ko^lerde faalnete g\ mektupları Kenjaja gonderecekNADİR NADİ (Aıkası Sa. ?, su. 1 de), kuy kaxde$ lıoy olarak segünuştır. t lArkası Sa. 7, Sü, 2 de) , tır. ANKARA 26, (Cumhuriyet Bürosu) Butçe Komisyonunun bu gün görüşmeye başladığı Üniversiteler bütçesi ile ilgili olarak hazırlanan îstanbul Üniversitesi 1965 yılı bütçesi raporunda «Yüksek öğrenim gençliği kaderleriyle başbaşa bırakılmışlardır.» denilmektedir. Aydın Mılletvekili Orhan Apaydm, Mardıiı Milletvekili Şeyki Aysan, Sakarya Milletvekili Muslihittin Gorez tarafından hazırlanan raporda, Üniversite öğrencilerinin ve Üniversitenin meselelerine dokun ulmakta ve söyle denilmektedir : Lâzım mı, değil mi? Baro, Esnaf Derneğine benzetildi HER 100 GRAM İÇİN BİR YIL HAPİS YATACAK ASAYIŞE TESIR EDEN SUÇLAR AZALMIŞ! SUÇUSTÜ Yalıya bindiren Rus kaptanının cezası tecil edildi Inönfi "Toprak reformu tarım meseleleri için tedbirdir,, Başbakan dün Ziraat Odaiarı Birtiği kongresinde bir konuşma yaptı J İran hükümeti, fare avcılığını öğrenmek için Türkîyeye iki kişi gönderdi Rusya ite Türkiye arasında vize harcı kalktı 4 1 Silâhlı Kuvvetler köy »eldiji anlaşıldı kalkınmasına katılıyor mkiUflmn Konyaya Kenyaya gönderilen SREV DEVAM EDIYOR 51
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog