Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ProfMÖr TARIK ZAFER TOHAYA'ınn Kitapları 1 Hürriyetin İlânı 2 İslâmcılık Cereyanı 3 Türkiyenin Siyasî Hayatında Batalılaşma Hareketleri 4 Devrim Hareketleri İçinde Atatiirk ve Atatürkçülük İsteme Yeri: Bateş Bayilik Teşkilâtı Cağaloğlu İstanbul. Bateş Reklâm 97,15744 41. yıl sayı 14514 u m h u r i yet KURUCUSlk VLNLS NAD1 Teigraf ve mektup adresi: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusv.: İstanbul No. 24S Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çocugu yetiştlrmek lçln onu tannrnüc tfgımrtir Bu kltap jalni2 eğltlmdlera değil, tra bahmdan ana babalara da rehber olacak nlteuktedlr. Herkesln anlıyabileceğl glbl açıi blr dille ve hayattan »lınmıj misallerle doludur Çocugu ilk yaşlsrından gençllfc çağınafcadarklruh gellşmeslnln lncelenmesl yanında çok pratlfc eğltün yollsn da gösterllmiştlr. Fiyatı 400 Kuruş Guy Jacquin ÇOCUK PSÎKOLOJİSİNİN ANA ÇİZGİLERİ Çeviren: Mehmet TOPBAK Cumartesi 26 Aralık 1964 REMZİ KİTABEVİ Dışişleri Bakanlığı bütçe komisyonunda Batı Almanya Başbakanı Hlıllllllltllllllllllllllltlllllllllllllllllltlllllllllllllllllflllllttllllllllllllllllllllllllllfllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ERKiN'iN iSTiFASI iSTENDi Amerikanın, müsiemlekeye müdahale eder gibi iç ve dış meselelerimize karıştığı söylendi ANKARA 25, (Cumhuriyet Bürosu) T. B. M. M. Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının bütçesinin müzakeresi sırasında konuşan üyelerin bir kısmı Feridun Cemal Erkin'i istifaya davet etmişler ve Bakanhğa yeni bir yön verilmesini ve bir şahsiyete kavuşturulmasım istemişlerdir. İlk konuşmayı yapan Kayseri milletvekili CHP li Mehmet Sağlam Dışişleri Bakanlığı mensuplanna ağır bir dille çatmış ve bu arada «Kadere teslimiyet zihniyetindeki kendi içine dönük Dışişleri ailesi, benim vasıflı haysiyetimi. benim gururumu temsil etmekten çok uzak bulunmaktadır. Hariciye bir sebepler hilkatıdır. Kendi diizeni içinde kendi fasit dairesi içinde dönen, hududu dar, yolu belirsiz, hedefi yok bir özel aile... Mensupları arasında her tiirlü hususiyetler olan bir aile... Bu aile arasında geçimsizlik, âhenksizlik devamlıdır. Ama, evin itibarını korumak, ailenin kökten gelen aristokrasisini kurtarmak her kes için bir ahşkanlık ve adettir» demiştir. Dr. ERHARD Dr. Erhard'ın demeci 44 lilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimi TarafÜIZ olamayız,. Dr. Erhard kalkmma honusunda "Amerikanm rotünü Türkiyeye karşt tek başnmıza oynayamayız» dedi I Federal Almanja Başbakanı Dr. Ludwig Erhard, Akiı Dergisl Basyazan METİN TOKER'e Bonn'da özel bir demeç Termiştlr. Türkije Alman;a mttnasebetlerine, Almanyanın blrlestirllmesbı» Te dflnya poUtlkasına definen bn demcel y»yınlıyomı. Federal Almanya Şansölyesi Dr. Lud wig Erhard bugün Bonn'da bana «Almanya hükiimeti, Almanyanın birleştirilmesi için Almanyanın tarafsız hale getirilmesi yolunda bir teklifi kabul edemez. Çünkü böyle bir politika Almanyanın emniyet ihtiyacuıı karşılıvamaz» dedi. Federal Aimanya Şansölyesi tarafından Bundes tag'daki Hıristıyan Demokrat Partinin toplantı odasında kabul edildim. Dr. Ludwıg Erhard, kendısıne sorduğum dokuz sorudan yedisini cevaplandırdı. Cevaplandırmak istemediği sorulardan bıri Kıbrıs mese lesi hakkında ne düşündüğu sorusu oldu. Cevaplandırmadığı ikinci soru ise şudur: «Sansölyenin, Amerik aya gittikçe yakınlaştıfı, buna mukabil Fransadan gittikçe uzaklaştığı yolnnda iddialar mevcuttnr. Politikanızda böyle bir iddiayı haklı gösterebilecek bir hosus var mıdır?» I Salonlar, kokteyller Sağlam, Bakanlığın temsil düzensizliğine de şiddetli bir dille değinerek: «Salonlar, kokteyller, bol seyahatlar, turistik geziler sizlerin ol sun, beyefendiler. Ama lütfediniz bir tek vasfıma hürmet ediniz. Dış ülkelerde A ve B değilsiniz. Oralarda Tıırksünüz ve Türk milletini temsil etmektesiniz» şekiinde konuş tuktan sonra: «Türkiye daha gerçek Ankara 25, (Cnmhuriyet Bürosu) ei bir dı; politikayı tâkip etmek Bakanlar Kurulu, bugun de ikimecburiyetindedir. Kendi şahsiyetibuçuk saatlik bir toplantı yaparak ni bulan. hedefi olan, istikameti oSeçim Kanunn tasansını görüşmüş lan, herkes tarafından açıkça bili\f millî bakiye sisteminl kabul et nen (yurtta sulh. cihanda sulh) ilkesine bağlı bir dış politikayı uygıı mistir. lanıak mecburiyetindeyiz» demiştır. Ismet Inönünün başkanlığındaki Yıllardan Tjeri Yunanîılarm sistem toplantıda millî bAkiye sisteminin şekli ve uygulanışı esaslan müzake li propaganda ve taktiklerine karşı re edılerek kesinleşmiştır. Millî bâ lık Türkiyenin uyuduğunu ve atı kıye sisteminden sonra Seçim Ka alanın Üsküdarı geçtiğini belirten 2 nunu tasarıstnm diğer maddelerinin Sağlam, Bakanın şahsına ceşitli so ; müzakeresine geçilmiş ve müzakere rular yoneltmis; ve bu arada «Dışişlerin yarın da devamı kararlaştırıl leri Bakanlığmda yabancı kadınla mıştır. (Millî bâkiye sistemine ait, evli ya da birlikte yaşıyan var mı» teknık bir yazı, diğer sütunlanmız seklinde bir loruya da yer vermiştir. dadır.> İstifa müessesesi Mutaakıben 1965 yıh kotaları ince lenmiş ve Bakanhklar arası iktisadi Sağlam. konuşmasını •Dtizensizli kurulun görüşleri müzakere olun ğin tek sorumlusu sayın Bakandır, muş, 1965 kotaları tesbit edümiştir. hiç bir dıg seyahati aklından çıkar [«Millî Bakiye Sistemi nedir?» mıyan sayın Bakan, Türk idaresi ve baslıklı yazımızı 7 nei sayfa siyasi mevzuatında bir istifa mües (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) mızda bnlacaksınız.] BAKANLAR KUfiULU MİLLİ BAKİYE SİSTEMİNİ KABUL İ iki minibüs kazasında dün 8 kişi öldü, 18 kişi ağır şekilde yaralandı Aİ1 S a m i Y e n stadında 84 kışinin yaralanması ile sonuçlanan facia ile ilgili olarak dün olay yerinde yeni bir keşif daha yapılmıştır. Dünkü keşifte inşaat incelenmiş ve oturulacak yerlerin me>yilleri ölçülmüştür. Resimde bilirkişi kurulu dünkü keşif sırasında görülmektedir. TüRKÎTE • ALMANTA Federal Almanya Şansölyesi, «Türkiye ile Almanya arasındaki münasebetlerin bugünkü durumu nedir?» sorusuna su cevabı verdi : İKİNCI YAPILDI İşçiSigortaları Genel Nüdürfi dün yolsuzlukları açıkladı Dr. F/kret Pamir geniş bir teşkilâtta «yolsuzluksever» kimseler bulunab'Heceğini, buıvarın dikkatle tesbit ve takip edildiğini söyledi lllftlllllllllllllllllllllllllttlŞ ' Ankara, 25 (Cumhuriyet Bürosu) Işçı Sıgortaları Kurumu Genel Muduru Dr. Fıkret Pamır, bugün Kurum çalışmaları hakkında bilgı vermis ve Kurum içindeki «yolsuzHükümetin benimse>ip Seçim Kanunu Tadil Tasarısının içine alluk» ları da tek tek açıklayarak dığı millî bakiyeler sistemi nibayet Meclise gtliyor. Hükümet «alışümamış» bir basın toplantısı ba sistemi görünüse göre en uygnn zamanda benimsemiştir. yapmıştır. Zira Î.T.P. nde, daha çok seçimle ilgili olarak başlıyan çöziil20. faaliyet yılını dolduran Kurneyi millî bakiyelerden faydalanmak ümidi durdurabilir ve rum marttan ıtıbaren «Sosyal Sigaliba bazı T.T.P. milletvekillerinin Grnpta, istifa için bir hafgortalar Kanunu» nu uygulamaya talık miihlet istemelerinin sebebi de budur, Sanıyoruz ki, aynı başlıyacaktır. Kanun, tek işçiyı ve tasarı C.K.M.P. deki kaynasmaları ve kaçma ihtimallerini de »igortalının eşi ve çocuklarını da sadece bu sebeple önliyebilecektir. kapsamına almaktadır. Dünyada uygulanan ya da uygulanmıs olan çeşitli D'Hont sistemVygulamaya önce uzun arastırleri, geri kalan oyların kaybolmamasını sağlamak maksadiyle, malar yapılan pilot bölgelerde, bu oyları matematiğe dayanan çeşitli sekillerde değerlendirme Ankara, Izmir, Eskişehir, Kayseri vollarını bulmuşlardır. Hükümetin Meclise sunmak üzre oldnğu tasarı da ba şekillerden bir tanesidir. Sekle göre, bir seçim böl ve Aydın'da başlanacak, buralardan ahnacak sonuçlara göre yavaş [ gesinde divelim ki muteber oy sayısı 100 bindir ve dört siyasi (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) • parti bes milletvekili çıkaracaktır. Bunlardan meselâ A Partisi 42 bin, B Partisi 37 bin, C Partisi 11 bin, D Partisi ise 10 bin oy almışlardır. Halen uygulanan nispî temsil usulüne görc partilerden sadece A ile B milletvekilliklerini, üç ve iki olarak aralarında bölüsecekler, C ve D partilerinin ise aldıklan oylar hiçbir ise yaramıjacaktır. Bu arada milletvekillerini çıkaran partilerin de bakiye oyları tam anlamında değerlendirilmis olmamaktadır. Sistemin Kurucu Meclisteki müzakereleri sırasında bu konu ele Emniyet Müdurü Haydar Özkın'ın oalınmıs. ancak o zaraan C.H.P. çoğunluğu, bir yandan seçimleturduğu Aksaraydaki blok aparlmanrin nasıl olsa kazanılacağı, öte yandan Meclisteki sandalvelelara uçüncü kere hırsız girmiştir. Bundan önce iki defa B blokuna giren rin dağılıp istıkrarsız ve zayıf hükümetlerin knrnlabileceçi hehırsız, yine aynı blok 13 sayılı dairesaplariyle, oylann daha çok büyük partiler arasında bölünmeden bir transistörlü radyo ile 1000 11sini savunmuşlardı. Bunun dar bölge, çoğunluk sistemi, kısacası raya yakın para çalmıştır. kuvvetli hükümet istiyenlerle, tamamen nispî temsil uygulamaDaha ziyade hırsızlık için çarşamba sı taraftarlarının arasını bulmak için tutulmus bir yol olduğu gunlenni seçen meçhul hırsız bu defa nu söyliyenler de vardı, amma, bu tedbirlere rağmen görüldü polıse «şaşırtmaca» vermis ve son soyki, sistem iyi islemiyor. önce seçimler beklenilen neticeyi vergununu salı gecesi yapmıştır. Bir ay 1 içinde aynı yerde vukua gelen uç hırmcdi ve hükümet istikrarı, sandalyelerin bölünmesinden çok sızlık olayı ile ilgili tahkikata devam Anayasanın 104 üncü maddesindeki salt çoğunluk hükmüne daeden polis, blok apartmanlara giriş çıyalı kaldı. Sonra iki kampa ayrılmıs kıtle partilerinin yanında kışı çok iyi bilen birisi olduğu kanısıdiğerlerinin erimesi olaylariyle karşılastık. Nitekim 60 küsur na varmıştır. milletvekiliyle Meclise gelen Y.T.P., üç yıl içinde 26 sandalyeye kadar düştü. Simdi bn yoldan geriye dönülmekte ve sadece istikrarı sağlamak için küçük partilere daha fazla sandalye vermenin çareleri araştırılmaktadır. Oysa millî bakiyeler sisteminin gerekçesi, Batı memleketlerinde hayli değisiktir. Sistem birbirinden ayrı düsünen cesitli grupların ve sınıfların merkezi partilere verdikleri oylar kaybolmasın diye icat edilFormoza'da yapılan Asya Devletmiştir. leri Komünizmle Mücadele KonfeŞimdi yukarıdaki örneğe tekrar dönelim, e|er millî bakiyeler sisransına katılan İlhan Darendelioğlu, dun Emınönü Oğrenci Lokalintemi nygnlanırsa A partisi iki milletvekili çıkaracak, geriye 2 bin oy kalacak, B Partisi bir miIletvekiHiği alacak, 17 bin de «Basında Komünist Faaliyetler» konusunda, komunizmin yayılması oyunu bırakacak, C v e D partilerinin ise 21 bin bakiye oyları nın önlenmesi için komunistlerin kalacak. Şu hale göre bakiye 40 bin oy, yani iki milletvekilliğinden hesaba nazaran küçük partiler 1, B Partisi de 1 mil açıklanmasının şart olduğunu ileri surmüş, «Est Ouest bülteni Türkiye letvekilliği kazanabilecektir. de 3 bin komünistin faaliyet halinBu karışık sistem yukanda da söyiediğimiz gibi, küçük partilerin de olduğunu yazıyor. Şimdi belki sandalye sayısında nispi bir fazlalık sağlıyabilir. Ancak artış de bu rakkam 10 bine yükseunişacaba istikrarlı olur mu? Ve dönera ortasında büyük partilere tir.» demiştir. dojru kaçıslar önlenebilir mi? tste mesele buradadır. Fikirsiz ve karmasık grnplasmaların türlü sakıncalarını sadece Daha sonra Darendelıoğlu, Türk sekillerle önlemek, ya da onledik sanmak yüzünden yıllardır Ceza Kanununun 141142 nci maddelerine göre, «Komünizn» suçunhesapları tutturamıyoruz. Teııi sistemle belki kişilere baflı küdan» mahkum edilenlerin, madde ciik partilerin temulcilerini Meclise eetireceğiz ama. hesaplar içinde «Komünizm» kelimesüıin ^ ine tutmıyacaktır. geçmemesi sebebi ile bu suçu kaEcvet GÜRESİN bul etmiyerek «Ata*ürk» adı altına sığındıklaruu üeri suımüstür. illlllllllllllMIIIUlllillilllUaillKllttlUllllltMlllllllillIIIIIHUımıtlllllllln ünün Yeni bir deneme « Federal Almanyanın Türkiye ile olan münasebetleri iyi ve dostanedir. Türk milletine karşı mevcut ananevi dostluk Alman milletinin geniş çevrelerinde, suurla yer etmiştir. Ayrıca suna kaniim ki, çok sayıda Türk isçisi \e stajycrinin Almanyada bulunması ve AlAnkara 25, (Cumhuriyet Bürosu) ' kamyona arkadan çarpması ile mey man turistlerinin Türkiyeye yaptı Bir minibüs kamyon çarpışması , dana gelmiştir. çı seyahatlerin eittikçe artması sonunda dört kişi ölmüş, yedi kişi ı Minibüste bulunan Ahmet Sevgi dostluk münasebetlerinin derinleşağır surette yaralanmıştır. can, Neriman Cankurt, tbrahim mesine yardım edecektir.» Gece saat 21 «ralarında Samsun Öyoncü ve Mustafa Bogatlı isimli yolunda y«minci kilometrede dur. d a yolcular ölmüstür. Yaralı 11 yolcu Dr. Erhard'a f.axie dedim : makta bulunan kereste yüklü bir hastanede tedavi altma ahnmıştlr «Bilindifi tibi Türkiye, kendi kamyona, Ankaradan Kayaşa dolplânı çerçevesinde ekonomik kalmuf yapan bir minibüs süratle çarp kınmasını yürütmeğe çalısmaktamış ve bu sademe neticesinde minüdır. Federal Almanyanın bu çalısbüsde bulunan onbir kişiden dördü malara karşı dostane bir alâka gösölmüs, yedısi yaralanmıştır. terdiği ve bu çalışmaları dcstekÖlenler Mehmet Öztürk, Lutfi Sez lediği de malumdur. Federal Hügin, Ömer Demir, Mahmut Aktaş'tır. kümet, Federal Almanya CumhuYaralılar tedavi altma alınmışlar, riyeti ile Türkiye arasındaki iktitahkikata başlamlmıştır. sadi münasebetlerin istikbali haktzmirdeki kaza Bundan bir bafta, on gün ev kında ne düsünmektedir? Ru nıüİzmir 25, (a.a.) Menemen'in Ulu vel, Ayvansarayda, iki kat üâve nasebetler gelisebilir mi ve Amecak köyü civarında, dün gece mey yüzünden, 7e temeli bu fazla yü(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) dana gelen trafik kazasında dört ki ke dayanamadığından çöken bişi ölmüş, 11 kişi de muhtelif yer naya, yapı izni veren, bir adam. lerinden yaralanmıştır. Kaza, Ibrahim Aktaç isimli şoföKadıköyün bir tarafında, niriin idaresindeki minibüs'ün, virajı zamlar ve plânlar dışı inşaat yalüratle dönmesi Te park yapan bir pan, ve böylece şimdi, içindekileri oturmakla oturamamak arasında, zor bir çıkmazda bırakan, aynı adam. Gün gibi aşikâr Duyduğumuza göre, geçen sene içinde mühürlenen (ama, elbette, günün jirinde bu mühürleri sökülecek olan!) kanunsuz yapılann bir (oğunu üzerine aIan, yine aynı adam. Emniyet Müdürünün oturduğu apartmanda üçüncii hırsızlık Dün şehrimizde bir basın toplan tısı düzenliyen Türk İş Genel Sekreteri Halil Tunç, politikacılann ihtiras uğruna memleket meselelerine sırt çevirdiklerini öne süVe. (Gülmeii mi, ağlamab mı, rerek, «İthalât ve ihracat millileşTarabbi!) Belediye Meclisinin tirılse dış ticaret açığımız bir günİmar İşlerinde, hem de pek nü de kapamr. Fakat Hükümet 500 kifuzlu bir mevkide, bulunan yişiyi 'zengin etmek için bu duruma ne, yine aynı adam. gbz yumuyor» demiştır. Siz bâlâ, güzel İstanbulun Genel Sekreter, Türkiye'de bir imar durumutdaki perişan ha özel sanayiın mevcut olmadığuu, linden şikâyet eder misiniz? sadece özel teşebbüsün bulunduğuBiz, artık, edemiyoruz. nu ve iş adamJanmızın Hükümetin Çünkü, her şey bile bile, göz zaallanndan yararlandıkJannı ifada rumula yumula, ve daha nelerle, etmiştir. Tunç, sendikalann belli nelerle yapılıyor!. bir seviyeye ulaşmadan fülen siyasetle uğraşmalannın iyi sonuç vermiyeceğini, belîrtmiştir. ;İ Tunç, "bizde özel sanayi değil, özel teşebbüs varrf dedi ^•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Konsomatris kadın ve kaçak eşyalar Bir konsomatrısin 50 Darendelioğlu'nun dünkü konferansı Avrupadan 50 bin lira değerinde 10 bavul kaçak eşya getiren Gülseren Kovancı adında bir pavyon artisti, dün evine yapılan bir baskın sonucunda yakalanmıştır. Getirdiğı kaçak eşyayı îpsala'dan yurda sokan konsomatris kadın hakkında yapılan ihbarlar üzerine Gümrük Muhafaza Teşkilâtının sivil ekip leri bareketc geçmişlerdir. Yakalandıktan sonra Gümrük Müdürlüğüne getirilen kadının çok şık giyimi ve özellikle leopard mantosu dikkati çekmiştir. Foto muhabir lerinin fotoğrafım çekmelerine engel olmak için devamlı surette elleriyle yüzünü kapamağa çalışan Gülseren Kovancı hakkında kovuşturma açılmı«'ır eşya buiunduj mahalle bekçisi de katıldı İKİ MİLLETVEKİLİ DAHA YTP DEN İSTİFA İ Dolandırıcılık ve fuhşa teşvik suç Ayrıca, tsmet Koçoğlu'nun tuzalarından haklarında soruşturma ya ğına düştükten sonra intihar eden pılmakta olan 7 filim şirketinden şi Leman Bitim'in nüfus cüzdanının kâyetçi olanlar arasına dün de ikiölümünden iki gün sonra çıkarıldımahalle bekçisi karışmıştır. Rıza Yü ğı tesbit edilmiştir. Polis aynca bu dırım ve Hüseyin Inal adlarındaki konu üzerinde de durmaktadır. bekçiler, «Bizi artist yapacaklarmı söyleyerek, eşlerimizle birlikte resimlerimizi aldılar. Kapora istediler, verdik. Fakat ne artist olduk, ne de paralanmın g«ri »labildik» demişlerdir. Öte yandan, bildirildiğine göre, Orijinal Filim Firması sahibi İsmet Koçoğlu hakkında Konya Savcüığı da aynı suçtan takibat açmış bulun Ankara 25, (Camhuriyet Bürosn) maktadır. Koçoğlu'nun 1963 yılında YTP Muş Milletvekili Saml Öztürk Te Konyada artist yapacağı vâdiyle 50 Sait Uslu partiden İstifa etznislerdir. genç kız ve erkeği dolandırdığı tes İki milletvekili, daha önce düsiinmek bit edılmiştir. Koçoğlu, Konya As için bir hafta mühlet lstemisler, dün, lıye Ceza Mahkemesinin bu yüzParti Genel Baskanlığına gönderdiHeri den verdiği para cezasını ödemedi mektupta istifa ettiklerinl büdirmişlerdir. ğı için 31 gün hapse mahkum edil Öztürk ve Uslu, bir sure bagımsız mirtir. Koçoğlu dun tevkif edilmiş kaldıktan sonra nauhtemelen AP ne se * v« oezaevin* gondarilmiftij. ,u. muuıt «r * s Kongoda âsilerln ellnde olan yerlertn blr kumı lfgal edlldl Gazeteler « lllllılııııııu llllll•••ııllllılııı •MIIIIIIIÎ ıııııııııııııııııııllllll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog