Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Bir turnuva başlıyor Fenetbahçe bugün Hhkatapa gidipot PTT kampa giriyor, G Birliği maçlara tam kadro ile hazır u hafta Ankarada PTT \e Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Feneıbahce futbol takımı dun sabah haftanın son calısmasuıı tam kadro halinde kendi stadında yapmıştır. Çalısraa\ı Oscar Hold \oel tatıli icin Ingılterede olduğundaa menecer Ahmct Erol vonetmistir «tek puvan vermege bile niyetimiz vok»dedi Ankara yolculuğu Ismet Uluğ'un sozleri Takımı \akından takıp eden Fe nerbahçe kulubu başkanı Dr Ya vuz îsmet Ulug Ankara maçları hakkında kendısıyle goruşen bır ar kadaşımıza «Ankara'nın takımları her zaman çetındır Fakat Fener bahçe bugun Turkıye nın en kalıte lı futbolcularını kadrosuna almış bır ekıptır Maçlarda puvan kaybe dılır de kazanılır da fakat bızım tek puvan vermeğe bıle nıvetımız \ok Bunun \anısıra FBahçe\ı çok seven Ankara seyırcısıne de ıyı bır oyun gostermek ısterız » demıştır B Bulgariston, Yugoslavyo, Türkıye İIGOSLAVLAR D\ GELDILER Bugun başlajacak olan Boğazıçı Kupası Basketbol maçurına katılacak Yugoslav Mıllı Basketbol takırm Sırkecı garında gorulujor Boğaziçi basketbol turnuvası bu gece Ilk gün bilet öğrencilere 1 lira Dun bu konuda Paık Otelde bıı basın toplantısı vapan Federasyon Başkanı Faık Gokay <Hedefımız Bal kan Basketbol Sampı\onasına genç dısıplınh bıı kadro hazırlamuktu» demıştır Program Bu akşam saat 20 00 de \apılaeak torenden sonra Bulgaııstan Yugos lav takımlaıı kaısılaşacak, mıllı takımımız ıse ılk maçını cumartesı ge cesı vapacaktıı Teskılat, seyırcıler ıçın otobus te mın etmıs maçlar ıçınde geıeklı em nı>et tertıbatı almıştır Musabakalaıa >alnız basın mensuplaıının ser best gııış kaıtları mutebeı olacaktır Maçları Alman Wıllv Bestgen ile verh hakemlerımızden Ilhan U\guç ıdaıe edecektıı B asketbol Federasyonunun buyuk umıtler \e projelerle sunduğu (Boğazıçı) basketbol turnuvası ıkı \.ıbancı \e Turk mıllı takınıının kdtılması ile bu akşam saat' 20 04 de Spor SaraMiıda başlavacak tır Turnuvayı Devlet Bakanı Malık Yolaç bu konuşma ile açacak ılk musabaka\a ogıencıleı 1 lıralık bılet lerle gırebılecekler dıgeı ıkı gece bılet ucretlen. 2 5 \e 7 5 lıra olacak tır Fenerbahçe futbol takımı bugun saat 17 30 da uçakla Ankara ja tıa reket edecektır San Lacıvertlı takımda uç ıdarecı 19 futbolcu, masor ve doktor bulunacaktır Ka fıle şu şekıldedır Idarecıler Mushm Bagcılar, Necmı Kurtuluş Kemal Atakul Menecer Ahmet Erol Doktor Reşat Dermanver Masor Kazım Oyuncular Hazım Alı Şukrü, Attıla Ismaıl K Ismaıl Ozcan, Şeref Osman Huseyın Ah Ihsan Ogun Bırol Şenol Zıja A3dm Er gun, Yuksel Bu duruma gore Sarı Lacıvert lı takımda sakat olan Ozer Ijarıç butun kadro Ankara ya gıtmekte dır Antrenor Hold bu akşam gele rek transıt olarak Ankara ya geçe rek takıma katılacaktır Galatasarayla maç Galatasaray kulubu 2 ncı başkanı Ruçhan Adlı Fenerbahçe ile Gala tasaray ın Turk Kanser Cemıyetı yararına 17 Ocak gunu Alı Samı Fotograf Tulâv DIVITÇtOGLO SOV ANTRENMAN Fenerbahçe takımı tam kadro halinde Ankara deplasmanından once çalıştı HepYen stadında karşılaşacaklannı be>an etmış, Uluğ bu beyanı tasdık si neşelı, hepsı sakın gorunduler I etmış fakat maçın sahasının henuz ' tesbıt edılmedıgını ılave etmıştır Stad tasdik edildi Fenerbahçe stadmın projesı Imar | Bakanlığınca tasdık edılerek >ol lanmıştır Stad Turkı>enm en mo dern stadı olacak uç jonden uç ı buyuk jola açılacak \e temelı O | cak ayının ıkıncı haftasında torenle atılacaktır Ya$: 18, bayı L8O, Uiloı 76 2 milyon bilet satıldı Tokvo, 24 Tokvo Olımpı\atla rı Oıganua'von Komıtesı, bu >ıl ekım avında tertıp edılen o\unlar Mrasında 2 000 983 bılet satıldıgını bıldırmıstır Olımpı\atlara, 94 memleketten 7 482 kı<ı katılmıstır Bunların 5 5D8 ı sporcu \e 1924 u de ıdare cıdıı Ankara 24 Turkne lıg lıderlı|ını muhafaza eden Sarı Lacıvertlıler baskentın Kırmızı Sı\ahlı takımı ile Sarı Sıvahlıları karsısında terlıvecege benzemektedır PTT lılerın cumartesı \e pazar gunu çıkaracakları kadıo bugun kampa gııecektıı Gençlerbırliğınde sakat yoktur Yonetıcıler Orhan Zeynel kalecı Yuksel Alı, Zekı, Faruk Uğur ve Ozkan m bu akşam kampa alınma ları beklenmektedır Kırmızı Sı vahlılar her ıkı maça da tam kad roları ile çıkacaklardır PTT jonetıcılerı hedeflerının stNOL \ t BIROL TurK tutoolunun bu ıkız şohretı son haftanın Beykoz maçı olduğunu Gençlerbır en formda ovuncuları olarak dun de temavuz ettıler lığı ıdarecılerı de Beykoz maçını kazandıklan takdırde Fenerbahçe karşısına daha guvenlı \e rahat bır hava ıçınde çıkacaklarını sojlemek tedırler Ankarada hava Solafasoray kaiesinin yeni bekçisi • Erden Arad • Roportaj. Tuncer BENOKA\ kat ojnamajan tek kalecı Ajnı za Genç kalecı Devlet Demırjoüarın nıanda memleketımızın en ıvı kale da çalışıjor Çukurova Idmanyurdu cılermden bırı Idarecıler «G Sa kalesını korudugu sıralarda Fede rav ın burada bujuk bır şansı \ar rasjon karmasına çagırılmış, geçen mış O kadar kalecı denedık son sene ıse Mersmde Romenlere karşı ra tahh karşımıza bır koşede san ovnamış, Hollanda da Avrupa genç kı buyuk ve kapısı kolay kolay a takımlar şampıyonasında kalemızı çılmajan bır kalevı korumak ıçın şerefle korumuş bek'nen bır şohretı çıkardı» dı Erden Arad ın G Saray a gelme vor sı de bır enteresan olmuş G Sa Erden futbola Seyhanspor da baş ray'ın kalecı aradıgı bır sırada G lamış Antrenor Mete Ahmet bu go Sarav lı olan Adana <• alısı Mukad zu pek korkmajan kalecıvı salon der Oztekın'm hemen aklına o sı larda denemış Erden tahtalann rada Karşıvakaja transfer olan, ızerıne kendını çok atmış Kurta fakat takımda ovnamajan Erden rıslar vapmış, çamurda futbol oy gelmış Osman Yeresen e soylemış narraya kurtarışlar yapmaja bayı durumu Ve Yereşen de Erden'ı lı>or Buyuk zevkı Hakem Osman alıp Adana dan tutmuş 50lu \ ereşen 1 80 boyunda 76 kılo agır Sımdı karşımda Turan ın fırla lıgındakı kalecıyı degaje çalıştır masına ragmen topu yumrukladı rnıs «Şımdı topları rakıp ceza sa Belkı de 1965 yılı trıbunlerı «Erden hasına kadar gonderıjorum,» dı Erden » dıje tempo tutacaklar, bu \or genç kalecı ıçın Bir metreden şut atan forvetin ayağına kapanmıyana bizde kaleci demezler,, l'llllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII^ 4 + 2 + 4 mü IKI AS Başarılı kavak ogretmenlerımızden ıkısı Cevdet Çakar ve Mahmut Eroğlu i Özcanlı Aıutria I Yunanistanda Atına 24 (Ozel Muhabırımızden) Ozcan lı Austrıa bu gece 1 5 saat rotarla Atına ya gelebılmıştır Hava alanında eskt takım arkadaşını kar şılayan Lefter Ozcanla bır an ıçınde sarmaş dolaş olup opuşmuşlerdır Atına Havaalanında kendısnle go ruştugumuz Özcan, Austrıa nın Olım pıakos ve Panatınaıkos la oynajacağı maçlardan yalnız bırmde jer alacagı nı \e dırsegındekı rahatsızlıgının geç medıgını so>lemış,tır Özcan ajrıca «Austrıalıların benı Turk Mıllı takı mına gondermemeler. sakat olusum dan oturudur Dığer sebep de hem sakathgımı, hem de programlaştınl mış maçlarım duşunduler» demıştır Auıstrıa ılk maçı cumartesı ıkın cısını de çarşamba gunu ovnayacak IMITLI1IM \rad arkadaşımız Benokan a ıvı netıce alacağından tır umıtlı olduğunu sovlerken. Eşfak AYKAÇ = S 5 ;: Ş ™ ZZ ^ ~ « 5 ~ ~ ~ » ^ bo7Uİmaga dagılmaga sahada tuBulgarıstan mıllı maçı sonrası tıınamama\a \e hezımete kadar goso>lentılerı arasında Dun\a kupaturebılır Bılhassa bu sıstem, 4 2 4 sı elemelerı vuzunden en buvuk ehemmıjetı taşı>an, Puppo Sandro gıbı, msp«ten karışık ve tatbıkattakı başarısı pı\onların dortbaşl nun sozleri Kıymetlı hoca dıvor kı mamur elemanlar olmasını ıcap et«424 >erleşecek lıren bır sıstem ıse Kendısını bovle bır kehanette buGalatasarav 42 4 lın vurıımedılunmaga sevkeden faktorler nelergını gorerek bu ^oldan dondıı dır bılmıyorum Ancak, bu gorusle tenerbahce bu sı^temle saha>a bır mutabık degılım turlu oturamı>or Bahıs konusu Turkıvede temel prensıplerı aslıM>tfnım son Bulgarıstan maçında na uvgun olarak jerlesmış, koklesfazla sırıtmamış olmabi tatbıkın. mış bır futbol anla>ışı mevcut olde gosterdıgımız basarıdan degıl tok ga\retlı o\namamızdaıı ve avnı madıgı ıcın Turk mıllı takımı kensıstemııı Bul;arlar (arafınd uı da dını rakjplerıne, muauen bır sısbasarı ile tatbık edılememesınden tem tatbıkı ile «empoze > edemez ılerı geldı Bovle bır duşunce, mıllı takımımızı, Turk mıllı takımı ıı,ın şavet Dunva Kupası elemelerıııde bır umıt varsa bu umıdı gervekleştırecek unsur Puppo nun oturacagını soyledıgı 4 2 + 4 olamaz Turk nııllı takımı esası \\ M olan bır sıstem ıcıdne rakıplerımıın hıısu^ıyetlerıne gore dusunulmus ve hazırlanmıs hususı taktıklerle avakta dıırabılır muhtemel bır başarıva antak bu voldan ulaşabıiırız Bu gercegın anlasılmasını bu tek umıt volunun Turk futbolu realıtelerının unutuldugu bır haval alemınde husrana ugramamasını temen'iı ederını Doğuda kayajjın önciileri 5 lii'iır kayak iioN'iııırııiıııi/ Avııstıırvadan Avustuıvanın şohretı d u n u M tutan Ka\ak Oğretım Okulu St Chrıstoph'da bır avlık antrenor \e kavak ogretmenı kuısunu basarı ile bıtıren 5 mıllı ka\akçımız oncekı gun trenle \urdumuza donmus lerdır Ka\ak ogretmenlerının sıtajışle bahsettıklerı genç ogretıcüer «>\rtık \olumuz bızım sampıvonlaı \etıstırecek karlı daglarımızdır Her bolgeden bır genç takım l a samız olacaktır» demısleıdır Genç oğretıcılerın çalısma bolge ler ısovledır Ce\det Çakar (Saııkamıs) İh^an Çınar (Bıtlısi Tahsın Modoglu (Er zurum) Dogan Kırbaç (Ka\serı) Mahmut Eroglu (Saııkamıs) =5ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi[iııır BONOLARINI ÖDEMEDİKLhRİ IÇIN BÜLENT FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK Lefler kulübü AEK'i mahkemeye veriyor Atına 24 (Ozel Muhabırımızden) AEK kulubunde ovnavan eskı Fe nerbahçe lı Lefter kulubu>le mahke me\e dusmek uzeredır AEK ıdarecı len maasları ıçm Lefter e verdıklerı bonolan odemek ıstememışlerdır Bu arada kulup ıçındekı bazı ıdare Ankara, îi Galatasaraylı kale cı Bulent ın yılbaşından sonra oy nanacak Fenerbahçe Galatasarav maçında >er alması kesınleş mıştır Dun toplanan Genel Mudurluk Merkez Ceza Hejetı do«>a>ı ele al mış ve ıkmalı ıçın gelecek haftaja bırakılmıştır Kalecı Bulent m ceza alıp almıyacagı dıger raporların gelmesınden sonra bellı olacaktır Merkez Ceza He\etının dıger top cılerın de Lefter e karsı cephe al nı bır anlasma ımzalamak ıstemıs lantısı 30 Arahk 1964 tarıhınde ol diKİarı ve takımda oynatmak ıste lerdır Bunun uzerıne Lefter dırete dugundan bu tarıhe kadar dosja terek mahkemeve bas vurmak zorun kemmul edıp ceza verılse dahı onu | medıklerı bıldırılmektedır Leıter ı takımda hem ovnatma ^ kalmıstır takıp eden gunler tatüe rastladıgm mak \e hem de bonoları ıptal ettır Ozcanlı^Austrıa>ı havaalannıda dan teblıg \apılamıyacak ve Bulent de takımdakı jerını alacaktır I mek ıstejen Yunanlı ıdarecıler \e OC\MA\ kocaman ellen var Eldıvenın ıçınde daha da ırı goruluvor «Bak agabev dedı •^antrfor bır metreden bıle şut atsa avagına vatmayana kalecı denmez hızım memlekette » Tam bır Guneylı Esmer, yuvar lak, ı n yuzlu Acaba aklmdan geç mış mıydı buyuk bır takımın hem de Avrupa'da w m yapmış bır takı mın kalesmı koruyacağı9 Bazen sans ınsanları yuceltıjor Bazen bır talıhsızlık bır takıma bır sohret kazandırıjor K Suçlular aramızda Erdoğan ARIPLNAR Turk sporunun, mıkroskopla da bakılsa, teleskopla da bakılsa, bulunup gorulebılecek en muhım derdı. tdarecı vokluğu'dur. En ufak olavdan son Alı Samı i e n tacıasına kadar butun hâdıselenn ana sebebı bndur. Bunun gıderılmesı ıçın (maalesef) hıçbır çalısma gosterılmemekte gosterılememektedır. Sımdı sızlere buvuk bır dıkkat ve açık şonullulukle Beden Terbıvesı 1965 butçesını tetkık eden Raportor Bılecık Mıllet\ekılı Savın Sadı Bınayın hazırladığı rapordin bazı rakamlar vere cegım SporToto'dan Genel Mudurluge 3 v ılda 94 5 mıl\on lıra odenmıstır. Bu paranın 76 mılyonu yenı tesıslere, 16 mılyonu ıstımlâklere 1,2 mılvonu teknık elemanlara, 1^ mıl>onu malzemeve harcanmıstır Bu 94 5 mılvonun ıçınden TeskılâU ıdarecı v etıstırılmesı ıçın bır kurus bıle harcanmamıstır. 4498 savılı Kanunla sta.ı ve >etıstırılmek ıçın vurt dısına (butçe ımkânsızlığı) dolavısıvle kımse çonderılmemıs, valnız Fullbnçht bursundan vararlanan bır ele manın \ B D. de master vapmasına lfitfen ızın verılmıstır ^5 spor dalında çalısan Teskılat, ancak ve ancak 6 av surelı olarak "i dalda antrenor getırtebılmıstır Turkıve'de her vı! 200 beden eğıtımı ofretmenıne ıhtıvaç var dır Gazı Eğitım Enstıtüsu ıse Mİda en çok 25 oçretmen mezun v erebılmektedır. Yuksek oknllarda 1000 oğrencıde 2 oçrencı sporla uğrasmak tadır (Bu nıspet Japonvada yaklasık olarak 1000 de 879 dur) Bu eleman noksanlığı vuzunden, Alı Samı Yen facıası olmustur. Bu eleman noksanlığı vuzunden Ankara Golbası Su Sporları tesıslen bıttığı balde açılamamıstır.. Bu eleman noksanlığı vu zunden 1964 proçramında tahakkuk nıspefı *ıl00 den *»S0 65 e dusmustur. Bunlar gün gıbı açıkken ne 4 yıldır umıt bagladıgımız HuKu met ve ne de Teskilâtın ust kademelerı bu konuda bır çaba gosterememıslerdır. Mesele «ınsan» meselesıdır Spor lıden mese lesidır. Bılgi, tecrube, etüd meselesidir Avakkabı tasıvıcılannı ıdarecı, parası olanı asbaskan, fabrıka muhendısını stadvum mu hendısi yaparsak dururo bngunku gıbı olur. Belkı daha da kotu >e çıder.. Turk sporunun göranen derdıne çarc bnlmayan suçlular ara mızdadır.. 1946 senesınde Adana da dogan Erden Arad 6 senelık kalecılık ha jatında daıma yukselmek ıçın ça lısmış bır »un buyuk takımlardan bırısınm kalesmı koruvacagına ınanırmıs Duslerı hakıkat oldu Turkıje de kulupte lısanslı olup, fa + • • ŞIMDI X£NZ>I KLfPA MACJNA SAUAMIZDA Fotoğraf !?enol ÇETIN (Izmır) GOZ UOLDLRULLAR Genç Mıllı takım adavları hazırlık maçlarında groz doldurmuşlar \e Izmır de 3 0 karmavı jenerken alkışlanmışlardır Resımde, yuklu bır programla Avrupa şampıyonasma hazırlanan genç Mıllî takım, Izmır maçüırından once goruiuyor. •J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog