Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYet BASIN A B L  K TASASINA O T M A T I T A A H H Ü T EDER Sahibi: NAZİME NADİ * Oenel Taym Müdüröt ECVET GÜRESİN + Sorumlu Müdür: EROL DALLI * Basan ve yayan: CUMHTJRİYET Matbaacılıfc ve Gazetecllik T.A Ş. Cağaloğlu Halkevl sokak No. 3941 GÜNEY İLLERİ: Küçuksaat Meydanı, Edirne Hanı Adana . Telefon: 4550 •• * ANK4R4 : Ataturk BuİTarı Tener Ap. Yenişehir Teîefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 * İZMİR: Gazl Bulvarı No. 18. Tel: 31230 BÜROLAR A B O N E Senellk 6 aylık 3 aylık v e İ L  N Turkiye 75.00 40.00 22.00 Harıcl 150 00 80 00 44 00 Başlık (Maktu) 2 3 4 5 lncl sahlfeler («LntlmD « 7 ncl sahlfeler Nişan. Nikâh, ETİenme, Doğum (Maktu> Olum," Mevlit, Teşekkür Te Kayıp arama Kayıp (Kelimesi) 150 L l r 40 35 75 90 1 SAYISI 25 KURUŞ Baştarafı 1 inci sahifede bu konuda uzuntulerimiz \ardır. Be Baştarafı 1 inci salıifedc nim elimde sihirli bir boru yoktur. luğunun birıncı plânda mutalâası Valilerin durumu O halde üflediğim zaman herkesi is na son olaylara ragmen devam edıDENtZLİ Ah Baba adında 65 yaila Q) Rejım konusunda ve yurdun tediğim kalıba sokabilecek bir eııleceği belirtılmekte. Amerıka'mn ıında ayağı sakat bir adam Kuılcaboluk emnıyetı bakımından çalışmalar yacüm mevcut değildir. Akıl. sabır. Kıbns meselesindekı tutumu tenlucağına bağlı Karahı^ar ka«abasını dolan pan Içişlerı memurlarının hizmetleplân ve programla her meselede ol kıd edıldıkten sonra, şoyle denıllırarak kaçmı^tır rini halk. takdır etmekte ve partiler mektedır zak Doğu'da çok büyük bir ku\\et Mılli Eğıtım Bakanlığı, başarı de bu noktayı gozönünde bulundur duğu gibi, bunu da yeneceğiz. U.vKendısını Alı Baba gunsuz hareketler görüldükç amaıı «Ancak. son olayların etkısi dı haline gelen bu deUetle münasebet sızhkları yuzunden er olarak go rrsktadırlar. ıiı\e tanıtan saka' verilmeden tâkip edilmekte, «erckir şında. soğukkanlı bir muhakeme lerimizin tanzimi meselesi sür'atle revlerıne devam etmelerıne karar Valilerin seçinıler iızerinde hiç se elbi«eler soyulup. suçlular cezalan ıhtıjar. meşhur bır ile, esasen ifade edildiği gibi deği ele alınmalıdır. Bir NATO devleti verılecek Yedek Subay oğretmen %J bir vetkileri bulunmamaktadır. Son dırılmaktadır. proefsorün ba^kanlı şen hal ve şartlar karşısında Amp olan Fransa. Çin H. Cumhuriyetini lerın durumlarım yenı esaslara seçimlerde sadece 3 idareci için şikâ ğında 37 kısüık bır rika ile Türkiye arasındaki ikili tammıştır. Amerika Peking ara bağlamıştır. Âsayiş durumu yet yapılmış, araştırma sonucunda Alman tunst kafıleanlasmaların gözden çeçirilmesi ve sındaki diplomaük münasebetlerin Bundan boyle ba.arı»ızlığı goruİBİ Âsayışsizhk gıbi görülen olay ise bu idareciler için ademi tâkip sının geleceğını bıldı anlaşmaların >eni şartlara uydurul kurulması dıs politikamızda arzula len Yedek Subav öğretmenler, ılar. esasında Türkiyenin sağlam rerek bunu ballandı ması münakasa edilecek aktüel bir nan alternatiflerden birini teşkil kıncı gorev \ılı ıçınde ozel bır tef kararı \erilmistir. Valiler hakkında bünyesinde bir hiç olarak kabul eson tâyiııler. secimlerden önce va dılmelidir Bugün memleketin en ra ballandıra anlat mesele halindedir.» edebilir. Bu tammada Türk milleti tıse tabı tutulacaklaıdıı Bu teftnıştır Turıstleım TtRK SOVYET IL1SKILERI nin menfaati olduğu pek âlâ sd>le tıs. Mıllı Eğıtım Muduru ve\ a uv pılmış. ancak verleri değiştirilen Va büyük sıkıntısı ıhmallerdir. JandarJJ * 1 I kasabalarına b«reke' Sovvetlerın son zamanlarda bıze, nebilir.» gun goreceğı bır yardımcı&ı ile ıkı liler. serimlerden sonra naklrdilmiş ma ve polis, olayları öneeden önle lerdir. Bu da .fiöstermektedir ki. bu mek için büvük gavret sarfetmekte getıreceğını, eamıleTurkıve'nm NATO'va mensub'yetıRaporda daha sonra taralsız ul avrı nıufettı«ten kuıulacak bır koıın mınarelerır.e plâs* DIY4RBAKIR SıHan nı. ıkıh munasebetlerın ınkışafına kelerle munasebetlerımızın gozden mısyon tarafından yapılacaktıı tâ>in \e nakillerde hiç bir siyasi dü dır Bugün, bütıin dünvada nüfus ba DERT HALL.fc.DILtık kıhflar >apacak " merkezinde b l « " i d bulunan engel olmadığım bıldırdıklerı belır geçırılmesıne ışaret edılmekte. Bır Komı<\onun hazırlıyacağı rapor. şııııce rol oynamamıştır. Bu konuda sına düşen suçlu adedi bakımından tarıhı Salahaddm E>Dİ Erzincan'da larını, çalıskan taletılmekte, bu teşebbusun memnunı leşmış Mılletler çalışmaları ınce İl Mılli Eğıtım Encumenı larafın gecmişteki acı tecrübeler hâlâ «ozle Türkiye en i>ı durumda olan bır yubi camu ile Muzaffetahsil yapabilmek belerı Almanyada oyetle karşılandıgına degımlmekte lenmektedır dan ona\ landığı takdırde. öğret rimiziıı ontınde \e hafızalarımızda memlekettır reddın mınaresınin onaiçin kllometrelerce kutturacakların: ve rımına başlanmıştır V; dır men gerı kalan hızmetıne er Oİ£ bulunmaktadır. Valilerin parti ba$KIBRIS 11 Sakaryada Kubilay ve Turan kanları gibi davranmaları. ne cemiuzaktaki köylerden evlenenlere bııer dı kıflar Boige Mudurluğu Ataturk'un Cumhurıyetın lü pl Kıbns olaylarının başlangıcından ıak devam edecektır Emeksiz Caddeleri hakkında alman yetimize huzur, ne de rejimimize yiirüyerek gelen ve kıs makinesı hedı\e onarım ışı ıçın 250 bın donumunde verdığı Nutuk'ta yer bu yana geçırdığı durumun ozetlen Bakanhğın bu kararı bır genelkarar. Bakanhğımızca bozulmuş. an edec?Sderını oğrenen lıralık dönen öfrencilerin alan «Iki milletin çelin zamanlarda dığı raporda şu noktalar dıkkatı ge ile ılgılı jerlere du\urulmus guç getirecektir. odenek avırmışcak Sakarya Belediyesi Danıştaya Gelibolu And Film kasaba halkı buyuk Mali polisin çalışnıası kurulmuş. onbeş senedir türlıi inıli çekmektedır bir dertleri daha tur tır idare aley hinde dâ\a açmıştir. Sirketiyle Ordu Film Mer bır sevınç ıçınde takfSf Maiı polis, ideal insanlardan hanlardan daha ku\vetli çıkmıs bir halledilmiş, Lise «Kıbns ihtilâfının müzakere yolıı S I V A S 12 Zâbıtamız. rejım bakımından kezinin işbirliği ile çekil lar kurmus ve her v e * kurulmuştur. Bu memleketin mali vuksek kıymeti ile bir hal tarzına bağlanması her~ Kovulhısar ile =dostluğun daima Müdürü Hidayet PaSîvas arasına doşenen mekte olan «Çanakkale rı Turk ve haiz olmasında tereddüt edilemez.» seyden evvel butunlüğune yonelen her türlü hare kötü gidış ve suçların tesbitinde ıyi sin'in önderlifi Ue Alman Vunaııistan'ın ENOsonuçlar almaktadır Zabıta, devletelefon hattı hlzmete sozlerıne rağmen ılışkılerın bozul S!S'i tahakkuk ettirebileceği \olun Arslanları» filmi, Kara bayraklariyle ketı onlemeye ve karşılamaya çalış bir pansiyon inşa osusle açılmıstır Ilçe halkı 1 1 tin vekarını korumak için kendisine masmda Sovjetlerın kusurlu oldu daki havalini kafasından çıkarttırKuvvetleri Kumandanlığı mıstır. maktadır Bu teskılât. kurulduğun verilen yetkileri elbette ki kullana lunmuştur. 10'u pamerkezn le bağlantıyı ğu belirtılmekte. Turkıye'nın daıma makla mümkün olacaktır. Yuııanisnın emri ile durdurulmuş Turıstler gelecek dı sa»lıyan telefin hattını raaız yatılı olan 35 Bır esrar satıcısının evının bah dan bu yana 41 doviz kaçakçılığı o caktır. ıyı komşuluk munasebetlerı goze' tan'ı Turkive ile bir harbe süriıkle çesındekı kuyuya sakladığı 10 torlayını oıtaya çiKannış ve 7ü kişıyı tur. \e halk davul zurna buyük bir sevinçle karöğrenciyi barındıran lediği sıralanmakta ve Kıbns konu yeceği muhakkak olan bu hayalden ba esrar mali polıs ekıplerı tarafın mahkemeye sevketmiştir. Bunlardan Filmin çi/t rejisörle çe larla yollara dokul şılamıştır. pansiyondaki öğrensuna geçüerek şoyle denılmektedır kurtarmak için kilmesi zaman zaman için mu<, oğrencıler başmuttefiklerimizin dan dun ele geçırilmiştır elde edilen döviz, 67.188 dolâr. cilerin yemekleri liden çıkılması imkânsız o larında oğretmenle* S*LİHLI Namık Ke J «Emparyalizme karşı mücadelevi olumsuz da\ranışlarma temas rtse binasında verilKaatil ve esrar satmak suçların 1429 313 frank. 241 Sterlint 223,574 laylara sebep olmuş, And ri olduğu halde mera m»l mahallesinde otu • dış politikasının baslıca umdesi o miştik.» mektedir. Aynca mo dan sabıkalı Unkapanlı Şerafettin tsviçre frangı. 14.150 Belçika franjı, ç o c u k NECL VAKAN Film Şirketi sahibi Reji sıme hazır vaziyette r » n d o r t "nasl I larak ilân eden komşumuz, bilhasdern bir talebe yurKıbrıs konusunda Sovyet Rusya' İşber'ın Anadolu'dan kullıyetli mık 1000 peçeta. 643 Suriye ve Liibnan N l z i f e dın(1 b i rk d l n Ue sör Turgut Demirağ ile saatlerce bklemişler * » » t sa Kıbns mevzuunda Vunan em nın tutumu da şu şekılde ızah edıl tarda esrarla şehnmıze geldıği ve ( lirası ile 584 bin T.L. lık senettir. du binasının tetneli karnmdaki çocuğu düşür HU.CK BOR\\ Ordu Film Merkezi Reji dır peryalizmine karşı mücadele eden mektedır de atılmış olup insatış yaptığı oğrenılmiştır Mall po ' mek İçin içtiği tentdrdıRuşıet iddiaları sörü Albay Nusret ErarsTürkiye'nin yanında olması ilân etH a l k n e d e n s o n r a saat ilerlemektedir. yapılan E\lendller «Mosko\a bildirisinde iki cema lls memurları tarafından yotcın 7ehlrlenerrk ol. lan arasındaki tiği bu umdelerdeki samimiyetinin atin mevcudiyeti kabul edilmis \e devamlı takıp sonunda Şerafettinın Çf Buguıı her nıenıur, iktisadi güç oyuna geldığını far muslür. ÎS12 964 Trabzon lukler içindedir. Rüşvet iddiaları or bir ifadesi olarak Türk milleti ta iki cemaatin mevcut lik had safhaya girmiştir. k e t m ı ş v e durum ilanlaşmalar bulundugu Unkapanındaki İsmaile talıkta dolaşnıaktadır. Tarihten gerafından beklenmektedir.» Bu arada Türk ordusu g l ] l m a k a m l a r a akset* MANISA Hamlt Kora çerçevesi dahilindeki kanunî hak ait kahveye âni baskın yapılmıştır. Ardahan'da nun büyük imkânlarının tırılmıştır adındi bır şahib. hasta Cumhurlvet 15735 Dığer taraftan Turk • Bulgar ilış lar teyid edilmistir. Bizim federas Bu sırada Cemal Mengi adındaki ! len ve heşerî sıkıntılardan doğan k l z l 111 bir münozara çocukça bir aceleye fedâ Valinin emrı !İe of'" ^^ okutmak kılerıyle Orta • Doğu memleketlen yon tezimİ7 zaten Kıbns devletinin genoın sur'atle kahveden çıktığı ve l ç i n g l M l g l H u s y l n d m * * ılişkilennin bır duzelmeye doğru federal bir sistem dahilinde bağım durumunun şuphelı olduğu gorul ARDAHAN Ziraat edUdiği ileri sürülmekte I a y a e l koyan Savas ve jandaki bir hocanın yazdığı rtmesini esas muştur Şerafettin ile kaldığı tesgittiği belirtılmekte, komşu Arap sızlığını muhafaza Bankası Ajansının teşeb dır. Çıkarma sahnelerinin kavmakamı m u s k a Conk bayın ve Anburnu d a r m a kumandanı kakar,ılıSınd» 122 5 memleketleri ıçın de şoyle denıl tuttuğuna göre. Moskova tebliği ışı bit edilen Cemal Mengi takip edılbusü ile Subay gazinosunUtemeıı yerine Gelibolu'ya 4 kilo s a b a d a b i r h a f t a k l r a l ğı altında da federasyon tezimizin miş, bir sure sonra oturdukları ev , mektedır: da Zirai Krediler kontrol UgiU «Türkiye'nin bu memleketlere kar en realist bir hal tarzı olduğu ken de yakalanmıştır Unkapanı Tepe ' Tlvatromuzun de^erll sanatçılü mü, kontrolsüz mu olmetre mesafede bulunan i a r g l b i y a s a y a n v e Kıymetlı varlığımız. Aıle bute bulunznuştur Hoca delen çıkmazı 32 sayılı evdeki basldrından şı takip edrceği politikada sabırlı disini açıkça göstermektedir.» yugıımuz. malıdır?» konusunda bır Çakırağa çifUiğine aktanl b u a r a d a 1 0 k i s i v i d e ka n tlr kın sırasında da yapılan aramada « "» olması ve çüven vermesi en doğru münazara yapılmıştır. Bu ması. ekili mahsulün a d o landıran Ali Babay. AZtZ SENEM'in esrarların nerede olduğu baslangıç* G4Zİ*NTEP Bır iptık hal tarzıdır. Ayni zamanda tsrail münazaraya Alay subay rar gormesıne ve olaya aıamaktadırLır ta anlaşılmamıştır vefatının kırkıncı gunune tesaile münasebetlerin ikinci plânda fabrikasının kenarında lan ile Topçu Taburu su adlî makamların el koy dtıf eden 26 Aralık 1964 Cumarmasına sebep olmuştur. >efat etmıstlr Cenazesl Bugunyola atılmış dokuz aylık J mütalâa edilmesi komşu Arap devHeyecanlı ve şuphelı gorulen Cebayları katılmıştır. tesi gunü ıkındı namazından sonkü cuma. iklndl namazını mıibir çocuk cesedi bulun t letlerinde güven yaratmak bakınun mal Menginin tutumu üzerine araTugay Komutanı Kur. ra Feneryolu Camil Serifinde taakıp Aksaray Vallde Camimmuştıır. Ceset gomıılnıus. « dan önemlidir.» Sevinçten malarına bahçe kısmında da devam Alb. Hüseyın Baltacı. Sav mevlid okunacağından akraba. den kaldırılarak Edlrnekapı kaatil anasının aranma İ eden memurlar, derin bir kuyunun AFRIKA VE LZAK DOGU cı Bılâl Şahın, Hâkim Ha dost ve arzu eden din kardeşleŞehltllğindekl alle kabrlstanına öldü sına başlanmıştır. ; ıçınde esrar torbalarımn yüzmekte Afrika devletleriyle ılışkılerin goz rımizln teşriflerl rıca olunur. mıt Erdal, Operator HâGAZIANTEP Aıadcfnedilecektlr olduğunu gormuşlerdır. Fatih itfaden geçinlmesının luzumuna ışaret lıs Soylu, Ortaokul Muban ilçesinin Hasanoğlu* İSPARTA Yalvaç Ilçe. l'RFA Sıverek'e SEHIK TI\ATKOSU AILESt tstanbul Beledıyesi Şehir Tiyat iyesinın yardımı ile derin kuyudan edıldığı raporda bılhassa Kongo'da koyünde yapılan bir fut slnden Ayş« adında bır durü Kaya Ayaydın, Vebağh Kandine koyuncereyan eden olayların gerçek ma rosu sanatçılarından Turhan Gok 10 torba ıçersinde bulunan 10 kilo kadm öğretmenln hlndlteriner Ahmet Çiftçioğlu de oturan Osman Gebol maçında kavga çık (Basın. 24182, 1573» hiyetine Turk hukumetinın suratle er, kısa bır hastahğı müteakip on esrar çıkarılmıştır stnl çalıp gotururken Reklâmcıhk 4772/15701 ve tuccar Sahin Dursunj ık adında bır avcı Ses mıştır Sahada başlayan tarafından yanufuz etmesındekı faydalara deği ceki gece Samatya İşçi Sıgortalan Her ıkı sanık hakkında esrar sat oğlu'ndan kurulu jüri, man kayalığında avlakavga, seyircılere de sı kovluler kalanmıştır. SuçustU nılmekte, gelışmekte olan bu bolge hastahanasınde vefat etmıştir. mak. bulundurmak ve ımha ıçın «kontrolsüz olmahdır» tenırken bir geyık vurrayet etmiş, Kureyş AlMahkemesine verılen Ayde sanayi mamullerimizın pazar bu Merhumun naaşı, bugün Tepeba kuyuya atmak fıil ve hareketlerınzıni savunan ekipi 2918" e muş ve sevincinden zıp tınbaş admda bır seyirse tevtlf edilmlştir labıleceklerı belırtılmektedır. şı tıyatrosunda duzenlenecek töreni den tahkikata başlanmışur karşı 2715 sayı ile galip larken ayağının kayma cı Alı Çıçek adındaki müteakip, Aksaray Valde camıınılân etmıştir sı neticesi uçuruma dü bir şahsı bıçakla ağır^. MAR4S Kendisini S»v den katdınlarak Edırnekapı SehıtLALELİ ana caddede 6 katlı kalorıferlı, asansorlu, manzaralı şerek olmuştur. cı olarak tanıtan Ali SaKazanan ekip: •Refet surette yaralamıştır. Toprak reformu lığindeki aıle kabrıstanına defnedııt Ozbaş, kalmakta olAksoy, Cemıl Baranoğlu, APARTMAN KİRALIKTIR. duğu otelde kendisini (Baştarafı 1 inci sahifede) lecektır Doğan CanbolaMan kuru İ R F A N B İ L l K Tel.: 22 63 09 teşnis rden polıs memunun Tasarısının ne cururada bulu bulunuyordu. Aksi tezı Koca bir kasabanın halkını dolandırdı Dışişleri Bakanlığı Yedek subay öğretmenler için ÇIN HALK CUMHtRIYETI Çın Halk Cumhurıyetını tanıjan devletlerin çoğaldığına ışaret edı yeni esaslar len raporda ozetle şoyle denilmektedır«Bir milyara yakın nüfusu ile L konuluyor Öztrak cevap verdi | BBSHraHf EMGVOHK ^^^^^^w^^^ ^^^^^^^^w maamm "Çonakkale arslanları,, filmi durdu ",: i Bir kuyudan 10 kilo esrar çıkartıldı ÖLÜM MEVLİT Köyde kanlı bir îutbol maçı Değerli aktör Turhan Göker vefat etti Turhan GÖKER müdafaa eden ekipte ıse • Saıt Etil, Denis Erılalp, Mustafa Inci» vardı. Her iki taraf da konuşmalarmda zırai kredılerin poiitikacıların elinde' kuk la olmasmdan yakınmışlardır. Sevdiği kıza tâlip olan arkadaşını öldürdü SİLIFKF Gülnar ilçesınde bir senç. sevdifi kıza talip olan bir arkadaşını çarsı ortasiüda av tüfeçi ile vurarak öldürmüsl ö r ru \li Macer tarafından İ yakalanmıştır. 4sker ka. • çağı olan Ali Sait hak | kında bu suçundan da » kovujturma acılmıştır. 39 uncll tumene bağlı muhabere bırllgl ile 300 kisılik komando blrligl tarafından sababa karşı Arsuz sahlllerinde genlş çapta bir çıkartma utbikatı vapıl. mıştır. Akhisar I ılar cahşıyor Akhisar Her işi devletten beklemek doğnı olmaz, parolası ile hareket eden ilçe halkının yardım ve bağışları sayesinde Akhisar sosval birçok eserlere kavuşmuştur. 125 yataklı modern hastahane, Lise, Kız Enstitüsü, üç ilkokul, ortaokul, lise pavyonu ve 140 bin liraya malolan Büyük Atatürk anıtı bunların arasındadır. V. H. adında bir kızın Dğruna v'kan cinayette Mehmet Duru adındaki genc talip aldıfı yaraların tesiriyle derhal ölnıüştür. Kaatil Hnsnü Taspınar çarşı ortasında işlediği einayetı müteakip kaçmak istemisse de etraftan yetişenler tarafından yakalanmıstır. Sevdiği kızın uğruna arkadaşını öldüren Hüsnü vapılan sorgusunu müteakip tevkif i, İZMİR Ha\a Harb Oku } lu birencıleri. Kızılay İ edilmistir. " " " . «*« 1 * " ' >.r«, , }• Köylerde Almanca kursu KONYA Konya'nın llımen ve Kıralı koylerınde Almanca kursları açılmıstıı. Ye •t, ESKIŞEH1R Beledıye X Baskanı. hazır bulunma ; dek Subay oğretmenlerın onculuk ettıkleıı dıgı toplantıda çay ve | kurslara kadınlı erkekh büyuk bır grup kakahve Hyatlarına yapılan | tılmaktadır zammı kaldırtmıştır. Kah J Almanyaya i«çı gönderılm^sıne ba<lanvecıler Oerneğı Başkanı • masından bu yana Konya koylulerı arasınbu kararını protesto et J da Almancava kar^ı buyuk bır ılgı varaır. mektedır. • ı M I I H t l l l l l >>•>!>»>>• ••>»!•>•<••••* Kan Merkezine 208 şişe f kan bağışında bulunmuş | lardır. J ÖLUM Selanik eşrafından merhum I<mai! Ragıp Efendi kerimesl, merhum Eczacı Sermet Beyin haremi, merhum Şahap Eden'ln \e Zarlfe Arpad'ın annesl. Dr Atıf Arpad'ın anneannesi, Suad • rpad ın kaymvalidesi B\Y4N ZÜBEYDE EDEX v=fat etmlştlr Cenazesı 25 Aralık 1964 cuma gunu. oğle namazını mutaakıp Şışli Camıınden kaldırılıp. Zınclrkuyu mezarlıgına defnedılecekttr. NOT. Çelenk gondenlmemesi bılhassa rica olunur. Ilâncıllk 4179 15721 KONGRE Başpınar Kaikındırma ve Yar•iınılaşma Cemiyetlnın senelık KO»ıgresı 3 Ocak 1965 tarıhinde saat 13 00 ten ıtıbaren Nuruosmanlye Şerefefendi sokak Esnaf Han salonunda yapüacaktır. Âzalarımızın teşriflerini rlca ederız. Idare Hejeti gundemı 1 Kongre dnanı seçımı. 2 FaaUyet raporıı oki'nması, 3 Murakabe raporu okunması. 4 Idare heyetı seçlml, 5 Dılekler Cıımhurijet 15730 Erkut, ozel sektorun yatırım yapma imkânı ve şartlarının kısıtlandı ğına değinerek, «Yatırım için zorunlu şartlar özel sektörün elinden alınınca, yatırım yapılmamakta dır. Bundan sonra özel sektör aley hinde bir tutum göstcrilmektedir. Eski İktısadî Plânlama Daıresi Oysa, özel sektörü teşvik edecek Başkanı Prof Besım Ustünel ısehükümler getirilerek gerekli ortam «Plânın Makro hesapları yapılır' ken, yatırımlarda özel sektöre bir sağlanırsa özel sektör yatırımlarını öncelik tanınmaktadır. Ozel sektö yapar» demıştır rün yıl içinde yapabileceği yatırım Newark (New Jersey), Î4 ( A P ) Aren, bu duşuncenın yanlış olduı tahmin edilmekte, çeşitli yollarla ğunu «Bu yol Türkiye'nin bugünku Bır casu'luk olavında o\nadığı ı bu tahminleri doğrulanmaktadır. rolden dolayı yargılanıp 20 yıl haKalkınma hızına ulaşmak için zo şartlarına ve ortamına uygun depıs cezasına çarptırılan Sovyet uyrunlu olan genel yatırım hacmi de > ğildir. Çünkii. kalkınma demek ruklu Igor tvanov. temvız mürahesaplanmakta \e bu toplam yatı | bünye değişikliği demektir. Mütecaatının neticesıne kadar 100 bın rımdan, özel sektörün yapabileceği \ şebbis bünye değişikliğini vapa dolâr naktı kefalet karsılığında buyatırım miktarı çıkarılmakta, geri| ye kalan ise kamu sektörünün ya maz. Çünkü. onlar talebe göre ha gun serbest bırakılmıstır. 34 yasındakı soforun kefalet akederler. Bunu firenlemek ! tırımları olarak plâna alınmakta reket dır. Ancak, yıl içinde özel sektör için plân zorunludur. Plân Ue özel çesı Sovyet Elçılığı tarafından yaöngörülen yatırımları yapamayınca sektör bağdaşır mı? Ozel sektörün ıırılmıştır kamu sektörünün ikamesinde güçlükle karsılaşılmakta» şeklinde ko plânı aksattığını az rince ifade ettiALTIN FÎYATLARI j ler. Demekki plân Türkiye'nin aya j nuşmuştur 24 12 1*64 ! ğma dolaşmaya başlamıştır.• sozle ; Ankara Sanayi Odası İdare Kuru ! Cumhurl>et 94809480 ! lu uyesı Yuksek Muhendıs Mumın rı ile anlatmıştır. Ankara, 24 (Cumhuriyet Bürosu) Sıyasal Bılgıler Fakultesı oğrencılerınce duzenlenen «Türkiye'nin kalkınmasında özel ve kamu sektorlerının yerı» konulu açık oturumda konuşan Prof. Sadun Aren, (^lân Turkıye'nın ayağma dolaşmaya başlamıştır » demıştır "Plân Türkiyenin ayağına dolaşmaya başlamıştır II Ankara. 24 (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel bu gün saat 9 30 da Mılli Savunma Bakanı İlhami Sancar'ı ve saat 10'da da yenı Ulaştırma Bakanı Mahmut Vural'ı kabul etmış, kendilerinden Bakan!:kları ile ilgılı kantmr'fasarıBundan sonra, Bakanlar Kurulu. İzmir Guney Denız Saha Ko ları, çalışmalar ve işler hakkında seçımlerin 1965 ekım ayında vapıl mutanı Tumamıral Ferıt Denızman, geniş malumat almıştır masını temın edecek olan hukumet bu sabah Iran askeri heyetini kartasariMnın ilk nııızakeresıne basla şılamadan dönerken, Bayraklı'da bır trafik kazası geçirmıştir. mıstır. Turhan Şahin, Başbakana mektup ı Basından yaralanan Amıral Deyazdığı yolundaki haberi yalanladı nizmen, Devlet hastahanesınde teMuteveffa tst 3 ncu KolorAnkara 24, (Cumhuriyet Bürosu) davı edılmış ve evıne gönderılerek du Başveterınerı Mustafa Serıstırahate çekılmıştır. Tarım Bakanı Tuıhan Sahıu buver'ın oğlu ve Angelıki özorKazaya, oradan geçmekte olan gun «Toprak Reformu Kanun takan'ın kıymetli eşi, Server sarısını çıkarabilmek için İnönü'ye bır otomobihn korteje gırmesı seOzorkan'ın sevgıli babası basvurdu|uma \ e kendisine. hazır bep olmuştur olan kanun tasarısının Bakanlar Kenan Özorkan Kurulunda 9 ay sonra ele alındı24 12 1964 Perşembe günu veğını ifade eden bir mektup yazdıfat etmıştir. Cenazesi oğle çıma dair haber tamamen >anlışnamazını müteakip Bebek catır» demıştır mıı şerifinden kaldırılarak Ankara, 24 (a.a.) Gumruk ve Tarım Bakanı, bır gazetede \aEmırgân kabnstanında ebeTekel Bakanlığı ılgılilerinden alıyınlanan haber dolayısnle \aptıdî istirahatgâhına tevdı edılekadar ğı açıklamada haberın aslı olma nan bılgıye gore, şımdıye cektır. kullanümakta olan subay ve astsudığım behrttıkten sonra «o\le debay sıgarasmın yerine «Silâhlı Kuvmıstır. vetler sigarası» çıkarılacaktır. (Cumhuriyet 15737) «Toprak reformu bir Bakanın değil, bir hükümetin programında yer alan aııa meselelerden biridir. Hükümet bütünüyle toprak reformunu gerçeklestirmek azmindedir. Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden: Toprak Reformu Kanun tasarısına Şehır Hatları gemilerinde parasrz seyahatı sağlayan ve ait ilkeler hükümetçe görüsülüp uzerlennde (1964) yılı yazılı şahıs ve oto serbest kartlarının kabul edildikten sonra Tarım Bayenı bır açıklamaya kadar geçerliği devam edecektir kanlığında teknik seviyede çalışmalar yapılarak 'hazırlanmaktadır. (Basın 24136/15733) :: Tasarı en geç yıl basından sonra Meclise sevkedilecektir.» lunduğu Tarım Bakanı Turan Sahinden sorulmus \e kısa bir süre sonra bütün müzakereleri bitirilerek ocak ayının ilk haftasında Mec Hse serte «dilmesın* ksrar >erilI h i s i i i n • .' •< ı •î . « Tümamiral Denizmen bir trafik kazası geçirdi Giirsel. Sancar ve Vural'ı kabul etti Kiralılc Apartman (Cumhuriyet 15738) Inşaat Malzemesi Satılacaktır İsfaîİ menseh Uvabo, alaturka hriâ taşı, sabunluk, kâğıtlık. galvanız ve patent boru, kalorifer kazanı, elektrik malzemesi ve çeşıth inşaat mslzemesı kapalı zarfla tekiıf almak suretiyle satılacaktır. Malzeme Atakoy depolarımızda gonileioUir. Tekliflerin 30.12.1964 çarşamba 1700 ye kadar Müdürlüğümüze verilmesı rıca olunur. T İ M L O İstiklâl Cad. 181185 (Basm 24157/15734) ÖLÜM Silâhlı Kuvvetler sigarası çıkarılıyor DENIZCILIK BANKASI T.A.O. DAN: Bankamız ıhtıyacı olarak DALGIÇ KOMPRESORÜ alınacaktıı. En geç teklif verme muddeti 5.1.1965 akşamma kadardır. Şartnamesi Malzeme Müdürlüğü veznesinde satılmaktadır. Dosya No 3001523 (Basın 24146/15732) Muhtelif Malzeme Satılacak Bankanıız ışletme, teısane ve anbarlarında mevcut cıns> ve mıktarları aşağıda yazılı malzeme kapatılmış zarf içinde tekiıf almak suretile satılacaktır. Bu satış için son teklif verme tarıhi 11 Ocak 1965 dir. Fazla malumat ve şartnamesi Bahçekapı 27 Mayıs Handa Malzeme Müdürlüğünden aünabilir Boru Aksesuvarı : 30955 adet Çeşitli elbise: 340 takım Deri Yelek : 926 adet Hurda lıf halat: 12 ton (tahminı) (Basın 23880/15705) DENİZCİLİK BANKASI TA.O. DENIZCILIK BANKASI T.A.O. Ruslar 100 bin dolar verip casuslarmı bıraktırdılar Gayrimenkul Satış llânı Istanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan Şışlı Bozkurt mahallesinin Seymen sokağında eneskı: 17, eskı, yeni ve taj: 27 kapı 1304 ada 2 parsel sayılı 75 M2. miktarındakı kârgır apartmanın 1/2 hissesi bir borçtan dolayı ipotekli iken mezkür hissenin satılmasma karar verilmıştır. İMAR DURUMU l'5OO mıkyaslı nâzım plânda iskân sahasında kalmakta olup 3 metre arka bahçe mesafesi bırakıldıktan sonra kalan kısımda 9 50 M. irtifa, bitışik nızam civarı gıbi saçak parapet ve % 33 çatımeylınde inşaat yapıtmasına müsaade edilmektedir. MEVKİ EVSAFI VE DEĞERI: Bozkurt mahallesinin Seymen sokağında (Kurtuluş semtı) 27 kapı sayılı kârgir apartmandır. Bodrum ve zemın kat beden duvarları kârgır, diğer katları ve dahilı aksamı ahşaptır. Elektrik, su ve havagazı tesisatı vardır. Ön cephede çatı katından mada yuzü düz çimento sıvalıdır. Bodrum ve zemın kat pencereleri demir parmakhklı olup ön cephede, birinci katta. ortadaki çıkmanın sağ van tarafında 1. 2. 3. katlarda demir parmaklık korkuluklu balkonu vardır. Çatı katı yüzü il'*. sağ yan tarafının komşu binalarmdan sonraki kısmı oluklu saç kaplamalıdır İKİNCİ BODRUM KAT: 1. bodrum kattan merdivenle ınılen. sahanlık üzerine, katlara tahsis edilmiş bulunan kömurlüklerdir. BİRİNCİ BODRUM KAT Zemin kat antresinden kârgır merdivenle inılen, sahanlık üzerine ahsap camekânla kapalı olup kapalı olduğundan gdrülememiş isede alınan ızahata g ö re (antre. hol üzerine iki oda. mutfak. WC. teşkilâth) olduğu sovlenilmiştir. ZEMİN KAT: Sokaktan ıkı mozayik basamakla çıkılan çıft kanatlı demir kapıdan girilen, zemini karo döşeli antreden çıft kanatlı camh ahşap kapıdan girilen zemini karo döşeli merdiven başıdır. Önü ahşap camekânla kapalı sağ tarafındakı daireye, bir kapıdan gırilmektedir. Antre hol üzerine biri ön, ikisi arka cephede üç oda, sabit tezgâhh, davlumbazh mutfak: zemini v e duvarı karo kaplamalı W C. olup bu ka( ın tabanı ve tavanı ahşap kaplamalıdır 1, 2. 3. CÜ KATLAR: Zemin katından 1. kata kadar devam eden merdiven basamakları demir parmaklık korkuluklu ve mozayik olup diğer katlar ahşap merdivenlidir İnceleme sırasında dairelerde kimse olmadığından dahilen görülememişse de bınanın sahası, bünyesi itibariyle ve sakinlerinden alman ızahata göre daireler (birer antre, hol üzerine biri ön, ikısı arka cephede olmak üzere üçer oda, birer mutfak, birer W.C. •şkilât v e plânda olup tekmil döşeme ve tavan kaplamaları ahşap, ÇATI KATI: Merdiven başı ahsap camekânla kapalıdır. Dosya No: 1962/190 Bir kapıdan girilen antre, hol uzerıne bin ön ikisi arka cephede, üç oda, sabit tezeâhh, davlumbazlı mutfak WC den ibarettır. Merdiven başında ufak sandık odası depo olarak kullanılmaktadır. Bina ahşap olarak ınşa edümiş, bilâhare cephesine düz çimento sıva yapılarak bu kısım kârgire tahvıl edıl mişsede, balkon altlarında kısmen sıva dökülmüş olup ınşaatta kulanılan malzeme ve işçilık kalitesı düşüktür Muhiti mesken sahasıdır. Pangaltı çarşısına ve Dolapdereye yakın mesafededir. Yol meyilli ve parke taşı doşehdir. Tamamma 180.000.00 TL. kıymet tahmin ve takdir edilmekle: karar dairesinde Istanbul Adli>e Sarayı satış mahallınde 9'2/1965 salı günü saat 1516 arasında açık artırma usulü ite satılacağı ar^ırma şartnamesi memuriyetimizde herkesin eorüp okuyabılmesi için 1962/190 dosya numarası tahtmda 15/1 '1965 tarıhin den itibaren açık bulundurulacağı, artırmaya ıstirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetin ^o 7.5 ğu nispetincle pey akçesi veya mıllî bir bankanın teminat mektubunun iraesi gerektiği, ıpotek alacakhlan ile irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilân tarıhinden itibaren 15 gün içinde evrakı müsbiteleri ile memuriyetimize bildirmeleri; aksi takdirde hakları tapu sicilü ile sabit olmadıkça paranın paylaştırılmasından harıç kalacakları gayıimenkul tâyin olunan zamanda üç defa nıda olunduktan sonra en çok artırana ıhale olunacağı ancak artırılan bedel muhammen kıymetin <> 75 şinı " geçmezse en çok artıranın taahhüdü bâki kalmak üzere on gun daha temditle mütesadif 19 '2/1965 cuma günü aynı yer vc saatte yapılacak ikinci artırmada paraya çevrilmesi ve paylaştırılması masrafları mecmuundan fazlaya çıkmak sartı ile en çok artırana ihale edileceği böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmayıp satış talebinin düşürüleceği gavrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya vtrileceit müddet içinde ihale bedeli ve tellâliye rüsumunu vermezse ihale kararı feshedilerek kendınden önce en yüksek teklifte bulunan müşterı arzettiği bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılarak en çok artırana ihale edileceği. iki ihale arasından dosacak fark ve geçen günlerin % 5 den hesaplanacak faiz ve diğer zararlar hükme hacet kalmaksızm ilk alıcıdan memuriyetimizce tahsil olunacağı artırmaya iştirak edenlerin artırma sartnamesini okumuş lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunacakları daha fazla malumat almak isteyenlerin 1962/190 numara ile memuriyetimize' müracaat edilmesi ilân olunur. (Basın 24095/15718) j ! | S j Reşat Hamlt Azlz Napolyon 24 Ayar lculçe 1475014800 1090011000 95509600 95009550 13801382 | i j ! | PHILIPS piâğı Türkiyede basılnıış ilk VEFÂT Trabzon eşrafından, Frankfurt Konsolosluğu Hukuk Muşavırı Dr. Av. Muzaffer Esın ve kardeşleri Kemal ve Yaşar Esin'ın babalan, Zehra hanımefendının kıymetlı eşı P T T emeklısı Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesi 26.12 1964 Cumartesı günü oğle namazını müteakip Fatih camıi şerifınden kaldırılarak Kozlu mezarlıgına defnedılecektır. ESIV AİLESI (Cumhunyet 15738) Esta Noche Ûuattro Chitarre 363 643 ÇUATTRO CHİTARRE (okuyan: ELSA QUARTA) piyasayu arzedilmiştir ESTA NOCHE Abdül Aziz Esin İLÂN mstrihütöra: GRÜNBERG TİCARET A. Ş.: Rızapaşa Yokuşu, Milâs Han, Istanbul P.T T İdaresinden alaeafc rtavasl açan muvekklllerımin vekâletınden isttt» ettlğlm ilafl olunur. Avukıt: HÜSNÜ GİDER Cumhurtyet 137S1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog