Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHURÎYET 25 AraUk PARMAK I " ^ KUBTULMAVA KfiRA ÇOKDlk:OLMİM ŞEHİR TİYATROLARINDA BASARILI OYÜNLAR Yeni bir Türk piyesi " İçerdekiler „ ilgi topluyor Sehır T n a t r o l a r ı bu m e i M m j a r a k çok b a s a n l ı bir kompozısolumlu bir hareketle repertuarında çogunlukla Turk vazarlarınm ovunlarına } er \erı\or Bırıncı tur îemsıllerır.de basanlı o\un l a ı l a ılk mahsulu toplamıs olan sahneler, sımdı de mej\alarını ıkıncı tur o\unları>le almağa devam edı\orlar Şehır Tıj atrolarının Kadıkoy Bolumunde ovnanmakta olan Melıh Cevdet Anday ın «İÇERDEKİLER» adlı o\unu, gormekte olduğu bu\uk ılgıve gerçekten hak kazanmış değerde bir pı>es nıtelıgı ta«ı>or «Içerdekıler» ı Şırın De\ rım ın s a h n e j e ujgularaası \erınde Son vıllarda semerelı adımlar atmakTuzun un tamdmlav ıcisi olu\or. Dıger uçuncu rol olan «Kadın» da ıse Fılız Toprak Usluer «tempo» nun ve dengenın sağlanmasında yararh olmakta Fakat bu temsıllerın tutulmasinda asıl sebep, muhakkak kı, Melıh Cevdet'ın bu oyunu'nun sağlam bir konu ve bir »tez» uzerıne kurulmus olmasıdır Bir oğretmen ile bir komıser'ı kariı kar«ıja getıren bu o\unda ana fıkır «Herhangi bir k ı ş n ı , bir tevkıf kararı olmadan polısın sure gozetmeden ahkoyacağı herhangi bir ulke» de geçmektedır Ute ınce bir •reahzm>, mantık j o l ı j l e hıcıv ve çıle çeken adam etrafında u\arıcı tepkı unsurlarını ıçıne alan «tçerdekıler» p n e BENIMKI ÇOK. YUMUETA BESLEME* DE UAVUMAS CAFUI. NEOEN CANIM? SSSS. UKLAÜ1 UR KÛTÜYOPPEĞIMI GOCME Dİ<5»NDEN EMIN YAZ.VE ÇOK AKILU BIB KÖPE» Apl ÖNUN IÇİN SENIM O OIAMA7. Hof King Cole okciğer konseri Rıza Tuzun (sağda) ve Kâmuran Usluer ta olan değerlı genç aktrıs Şırın Devrım yabancı dıvarlarda edındığı tecrubesını sahne kovuculukta da, ozellıkle bu pı\este oldukça başarıh bir blçımde gozlere serıjor Dekorları hazırla\an Bulen Erbasar'ın çalısması dd Sırın Devrım'ın ıstedığı anlajısa uymus. Ba'rollerde Rıza Tuzun (komıser) sanat hajatının en guclu oyunlarından bınnı oynı\on çızıjor. Bojlece Rıza Tuzun bundan once oynadığı «Buzlar Çozulmeden» pıyesındekı unutulmaz rolunden sonra, sımdı de a\nı mevsımde arka arkaya ıkı başarıh o>un çıkarmış olmaktadır Ikı kı«ı uzerıne oturtulmus olan «îçerdekıler» pıyesının ıkıncı a\ağı olan »Adam» rolunde Kâmran Usluer'ın basarısı da Rıza «içerdekiler» oyununda sının halk tarafından uzun sure tutulacağı umulmaktadır. • MfeİN? «MOZART KONSERİ» tstanbul Şehır OperaM sanatçıları tarafından jdrın saat li> de Guzel Sanatlar Akademısınde «Mozart Konseri» adı altında bir konser verılecektır. Soprano Guher Gunei,, bas barıton Atılld Manızade'nın \ereceğı bu konserde pı>anoda Suha Iren eslık japacaktır. Programda Mozart'ın çserlerı bulunmaktadn. Amerikan halkı, geçen hafta altın sesıvle toplumları büyüle»en Nat King Cole'un akciğer kanseri olduğunun açıklanmasıyla bu.Mik uzuntuye duştu. Kendısi tedavi için birkac hafta kalmak üzere Santa Moııica hastahanesine kaldırılmıştır. Resimde, 45 yaşındaki ünlıi şarkıcı karısı Maria ile birlikte haslahaneden çıkarken görülüyor. Doktorlar kendisinin önümüıdeki avlar içinde mutlaka dinlenmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Bilindiği gibi Nat King Cole, uzun \ıllardan beri duııyaca sevilen şarkılarijle taııınmıştır. A\nı zamanda unlıi bir piyanist olan Nat, ozellikİe Fascination, adlı melodiyle memleketimizde de çok sevilmiş bir şantordur. Zenci şarkıcının son zamanlarda tarzmda bir değişiklik japarak doldurduğu «Amis Amigos» adlı plâğı da satış rekorları kırmaktadır. Altın sesii şarkıcı. son plağında Avcosita Linda, Suasmaos, Nadieme ama, Aguellos afos Verdes. Fantastico adlı şarkılariy. le kabili>etini başka bir >onde de gostermiştir. Amerikada ve dunyada <King> (Kıral) diye bilinen şarkıcı, gerçekten çağının kendi ekolünun de venilmez kıralıdır. Öyle ki memleketindeki zenci duşmanlığı d<ıhi isnıinden hiç bir şey eksiltmeraiştir. Santorun sıhhati butun cevrelerde uzüntu varatntıştır. Kendisinin birkaç ayhk bir dinlenme devıesinden sonra tekrar sanatma donmesi beklenmektedir. E^Makbul ve faydalı bir yılbaşı hediyesi! I I I I 19 Lucca, «Scn akillı bir rocuksun zaten. Sojlenilcni çabuk anlıyorsun» dedi. Ricci başını salladı. •Pıcrre, şimdi her halde Apostole otelinde olacaktır. Parası olmadığı için uzak bir jere gidemez.» •Anlaşıldı.» •Yalnız, sakın bir vanlışlık \apmayın. Hiç bir hata istemem, anladııı mı? Hatalardan \e hata yapan adamlardan hoşlanmadığımı biliyorsun. Bir de haddini bilmeyen insanlardan hoşlanmam...» Ricci, Hata filan olmaz. Merek etme» dedi ve arkasuıa bakjnadan çabuk adımlarla salondan çıktı. Ricci otomobilini yokuştan aşağıya doğrü surdüğü sırada beyninde bir soğukluk hissetti. Sonra bu soğukluk ağır ağır bütün vücuduna yayıldı. Belle gozlerinin önünden bir türlü gitmiyordu. Kdye vardığı zaman otomobilini lokantamn önünde durdurda ve içeriye girdi. Pierre gitmişti. Zaten orada göreceğini de zannetmiyordu. Doğru arka odaya giderek telefona sarıldı. Telefonda Randalla «Pierre Apostol otelinde sakJamyor, fakat bu sırada sakın bir teşebbüse geçmeyin.» dedi. «Neden..?» «Gino ile birlikte ona bir ders vermemiz gerekiyor. Bu arada Lucca da herhangi bir yanlışlıçın olmasını istemiyor. Anlatabildim mi?» Kısa bir sessizlık oldu, sonra Randall, «Madem ki öyle icabediyor, öyle olsun» dedi. «Evet öyle lâzıtn. Biz işimizi bitirdikten sonra isterseniz siz onu alıp gotürun. Benim için birşey farketmez.» «Benim Lucca ile fazla bir işim yok. î a n i benim için çok lüzumlu bir adam sayılmaz. Ama » Ricci «Fakat, böyle olması lâzım» diyerek RandaU'ın lâfını kesti. Biraz bekledi, fakat, cefakat, telefonun öbür ucundan hiçbir ce vap gelmedi. Hattâ tam bir sessizlik vardı. vardı. mp ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^M ^1^ ^ ^ I RICHARD M . STERN Çertren:OĞUZ ŞEREN î ALEC GUİNESS, YENİ VE BASARILI BİR FİLİMDE... Bujuk Ingılız aktoru Alec Guıness, jepjenı, değısık ve orıjınal bir fılm hazırlamak'adır. Bu fılm de Alec Guıness bir Almandır \e hava hucumjarını haber '"ermekle gorevlenâırılmıs bekçıdır • Gokten Gelen Hedıye» ısmını ta M\an fılmde, gunun bırınde, ıkı Ameııkalı parasutçu, Alman top raklarında yere ıneıler ve Alec Guıness'ın elıne duşerler. Alman, bunları askerî makamlara teslım edeceğı yerde, kendı evın de saklar. Baslangıçta, ner scy %olunda gıtmektedır. Parasutçuler, kendılenm kurtaran bekçıden pek memnundurlar. Ancak, gunun bırınde harb sona erer. Al man bekçı, yanı Alec Guıness, ar kadaşhklarına ahştığı Amenkahlardan ayrılmak ısteruez ve onlara, harbın sona erdığını de bıldırmez. Bovlehkle, Amerıkalılar yıllarca, Alman bekçısınm csırı olarak gızlenmekte devam ederler I I I I I I I I Polis olmadıklarını nereden biliyorsun? Bu sessızliğin ne demek olduğunu anladı ve telefonu kapatarak dışarı çıkıp otomobiline doğru yürüdü. mek \e kızgınlıçmı belli etmemek için bıiyuk gayret sarfediyordu. Butün hayatında olduğu gibi gene yalnızdı. Kendini her zamankinden daha valnız hissediyordu. Lucca e\inde ona çok samimi, hatta her zamankinden de daha arkadaşça davranmıştı. Lucca'nın Italja'da jeniden işe baslama teklinerine artık yorulduğunu ve ihtiyarladığını bahane ederek karsı koymuş, fakat, o bıkmadan usanmadan israr etmişti. Kütüphanede oturmuş, başı ellerinin arasında, Lucca ile yaptığı gorüşmeyi en ufak noktasuıa kadar hatırlamaya ve kelimelerin altında gizli mânaları çıkarmaya çalıştığı sırada kapı vuruldu. Ağır ağır açılan kapının önünde Tina belirdi. Arkasında genç bir adam vardı. Anthony yerinden kalktı. Tina'nın arkasındaki genç bir adam vardı. Anthony yerinden kalktı. Tina'nın arkasındaki genç ona yabancı gelmemisti, fakat, nereden tanıdığını hatırlayanudı. Tina odanm ortasına doğru ilerleyerek «Arkadaşım Pete Jenner, gemide tanışmıştık» dedi. Yüzü ifadesizdi. Kelimelerin üzerine basarak konuşuyordu. Anthony Tina'nın duşüncelerıni okumak istercesine dikkatle yüzüne baktı. Genc kız jüzdnun ifadesi değişmeden, gene kelimelerin üzerüıde durarak «Pete'i size tanıştırmak istedim» dedi, ve Jenner'e donerck «Babam» diye mırıldandı. r.enc adam dudaklarında geniş bir tebessümle «Çok memnun oldum. Nasılsınız» dedi ve Anthony'ye doğru birkaç aduıı attı. attı. ^ ^ ^Hl İ^B •» (Arıtası »ar» ^ ^ ^ ^ I I I I I I I I I I I Anthony yazı masasının başında oturmuştu. Büyıik odanın ortasında bir heykel gibi dimdik ayakta durmakta olan Louisa bâlâ «Iki kişiydiler» dedi. Anthony «Ne biçim adamlardı? Kimlerdı..?» diye bafırdı. Sesi heyecandan titri>ordu. Polis olduklannı söyledim ya. Kanunun gerektirdiğini yapmakta olduklannı aoylediler.» Anthony yerinden sıçrayarak «Bdyle bir kannn yok» diye bağırdı. «Bir yabancının pasaportunu gelip evinden alamazlar?» Ihtiyar kadın «Ben böyle şeyleri bilmem. Ne avnkatım, ne de caniyim ki kanunlan öğrenmiş olayım. Bana göre polis ne söylerse doğrudur.» diye mırıldandı. Anthony bağınnamak için büyuk bir gayret sarfederek sıkılı dislerinın arasuıdan «Onlar polis filân değildi» dedi. «Fakat, polis olmadıklarını nereden biliyorsun? Burada deçildin ki.» Anthony «Sana sdylüjorum» diye baçırırken birden sustu. Sakin kafa ile diisünmesi gerekiyordu. «Demek sen de Tina'nın pasaportunu o heriflere verdin» diye homurdandı. Ihtiyar kadın Anthony'nin yüzüne şüpheyle bakarak sordu: «O adamlann polis olmadıklarından emin misiniz? Insanın evine gelip kanundan bahseden kimseler polisten baska ne olabilirler ki?..» bilirler ki?..» Anthony cevap \ermedi. Sakin gorunAnthony cevap vermedı. Sakın görün^ ^ ^ ^ ^B* •••• ^ ^ • • • • • ^ M I I I I I «VİLLA FİORİTADAKİ İŞ»... Maureen O'Hara, Rossano Brazzı \e Carlos Pierre, «Vıllâ Fıorıta'dakı ts» ısımlı fılmı çevırmektedı'rler. Fılmın dıs sahnelerı, Italya'da, Garda golu yakınlarmda çevrılmektçdır. Fılım, esrarlı. fakat heyecan verıcı, romantık sahnelerle suslenmıştır. 75 seneden beri «dunyanın en çok istelc eelbeden» Parker dolma kalemlerinin eşsiz kalitesini, yeni Parker 45 modellerinde de bulacaksınız. Herkesin seveceği bu kalemlerin özellikleri: Kolayca değisebilen vidalı uç takımı, isteğe göre kartuş veya pompa ile kullanma imkânı, bol yedejc parça... En makbul yılbaşı hediyesi bir Parker 45 dolma kalemidirl er Parker 45 «Okul» çelık uçlu,'2 Parker 45 «Arrow» altın uçlu,*,2 kartuşla TL.,60.Her iki modeîe de uyar pompa 5 adet Parker SuperQuink kartuşu TL.JIO. TL3 2 50 THE PARKER PEN COMPANY Turkiyede Distribütörü: ELİ BURLA ve ORTAKLARI Karaköy, İstanbul • • M K I I I Üâncıhk: 3862/15721 AYŞE İLE ALİ İSTANBÜL RADYO A N K A RA 6 27 AçUış 6 30 Günaydin 7 30 Sabah muzlğl 7 45 Oyun havaları 8 00 Haberler 810 Hava raporu 8 15 Çeşltll melodller 8 30 Sollstlerden blrer sarkı 9 00 Kapanış. 11 57 Açılış 12 00 Paul Weston orkestrasından film melodllerl 12 35 Kuçuk llânlar 12 40 Şarkılar 13 00 Haberler 1310 Hava raporu 13 15 Fredle Davls soylüyor 13 30 Kadınlar topluluğu 13 55 Kayıp mektupları 14 00 Reklâm programlan 14 45 Turkulre 15 00 Muzık derglsi 16 00 Şarkılar 16 20 Radvo fcitaplıfı 16 35 Almanyadan melodiler 17 00 Çocuk saatl 18 00 Spor sajfası 18 15 Reklâm prugramlan 19 00 Haberler 19 25 Hava raporu 19 30 Sarkılar 19 50 üykudan on. ce 19 55 Küçük tlânlar 20 00 Kıbrıs İçin 2010 Çeşltll Türk Müzlği 20 40 Yaşar Guvenlr ve arkadaşlan 20 55 Küçuk llânlar 2100 Bir Konumuz var 2130 Haflf melodiler 21 55 Şorkılar 22 15 Dinlemekten bıfcmadığınız eser ler 22 45 Haberler 22 55 Hava raporu 23 00 Dans! Dans 1 Dans' 24 00 Kapanış. AN'KARA İL RADYOSC 16 57 Açılış 17 00 Rlchard Anlhony sovlüyor 17 20 Dans muzıgi 18 00 Cumartesl konseri 18 50 Hafif müzlk 19 00 Haftamn topluluğu 19 30 İngillzce melodiler 19 45 Rodyo İle İrjgilizce 20 00 Dilek pınan 21 00 Müzlkseverlerle başbaşa 22 00 Haftanın plâklan 23 00 Kapanış Nerede • Ne zaman ŞAN ı48 67 921 Yankesıcl ' Kız (F Akın) TAN (48 07 40) Her yerde Tehlıke (E. Costantınl BE Y OĞ L ü ÜNAL (44 93 06) 1 Skaramusun Kıhcı 2 Alkapon ATLAS 144 08 35 ı Altona ZAFER: (44 93 06) 1 Beş Mahkumları ıS L ı Şeker Kız (F Gırık) 2 ClE2MEK (44 «4 39 Batı Va lâiı îbo Ruvalar Âlemınde Kasıoın Hıkavesl < N YE\"I AR (44 28 51) Olum GUKEL (47 03 94, 1 Luks Geçıdı Cebelıtarık (J Darry) Kadmlar (D Da\). 2 6 YEN1 ATLAS (48 65 02) Kopru (T. Cıırtısı Turıst Omer (S Alışık) İNCI (48 45 95) Havat KaT T6.N1 M t l KK <49 U S9) eası (T. Yigıtı B a u n Güneş (A. Delon) KEKVAN: (48 04 23) Yanke YEN1 rAK.SÎM '4«11*11 sıcı Ki2 (F. Akın) Yankesıcı Kız (F Akın). KONAK. (48 26 06) AşK Bah T I L U l ü ( B e s l K l ü » ) . 4 i BJ 42) çesi (N Wooö) Olum Mahkumları (G RUYA: (44 84 39) Seytanm Peclcl Uşakları I O Gunsırav) 1 S I A NB 0 L LUKS (44 03 80, Hajat Kavgası (T Yığıt) LEVENT: (63 35 39) Gençll ALEMDAR (22 36 83) Turıst Omer (S Alışık) gın Ilahları (C Aznavur) AYSU (RaragUmrük »1 19 17) ISuarede Aşk %e Para (K Ajşecık Clmcime Hanım DOUgldS) (Z Değınnencloğlu) LÂLE: (44 35 95) Turıst ÖBULVAR: (21 35 78) Hayat mer (S Alışık) Ka\gası (T. Yığıt). SAEAY (44 16 56 ı Romanın KU1.0P: (& Bajı) ( 3 7183) Yıkılısı (BT.) Şeytanm Uşakları (O Gun. SITE: (47 77 62) Altona şiray) Mahkumları (M Schell) Sinemalar : I MARMARA (22 38 60) Romanın yıkılışı (R T ) RENK (PatlH) (21 15 25) Turıst Omer (S Alışık) TUNCA 1 Gecelerın Kadını (N Kokoal), 2 Tophanelı Osman (I Güna\) MELEK (Eyup) 1 Turıst Omer (S Alışık) 2 Zorlu Damat A Işık) SIK yankesıcı Kız fP Akın) TENİ (B B6y) (71 68 26) 1 Ahtapotun Kolları (H KoçMgıt), 2 Beş Şeker Kız (F. Gırık). rENl (Ş Bajı) (33 58 92) 10 Emır (C. Heston ı TENİ METB (EyOp): 2155 14 1 Çılgın İhtiras (R. Wagner) 2 Bozguncular (J. S.) UZUNKAYA I 53 41 43 ) Ahtapotun Kolları (H. Koç>.) SINEMA 63 Sahrada 6 Kişl (E Backer) SUNAR (36 03 691 Romanm Yıkılışı (R T ) REKS. (36 01 12) Jerrv LeTIS Golf Şampıyonu (J. Lews> KÖÇÛE SAHNE (Ulvt Oraı ARENA TIYATROSU: Pazar, (49 58 52) Gözıertm! KapaPazartesl, Salı (Kargalar rım • VazUeml Vaparto] Okulu) Çarşamoa, Perşem MUNIB ÖZKTJI (K*racs nbe. Cuma, Cumartesl (Karacrusuoas) (44 66 66) Beı rolln Kaybolduı Cumartesl, A rçıı m ıs de Pdzartea) Pazat 15 30 da, dığer gun21.30 Oa <ASK &St & K S> ler 18 30 ve 21.15 de FATIH: (22 01 71* Hüllecl AZAK: (22 62 46) Gene Mi KADIKOY: Içerdekıler (Pazartesi harlç hergun 21). Para (Salı, Çarşamba, Per. K A D I K O Y şembe, Cuma 21 15 te) ÜSKTFDAR: Hapemde ber 21 Pazar 15 30 da BAKIRKOY HALK OYUNCUTEPEBAŞI: (44 21 57) Pa[SIK (OsKtldar) LARI <Iklncl Baskı> zar Pazartesl . Çarşam. Turıst Omer <S. Alışık) BULVAR (314892) Kart Boba Cuma saat 21 de, IHYA: '55 10 72) Hayat Kavro2 Pazartes) banç Pazar 15 30 da Elefctronik DORMEN. (44 97 36) Alamangası (T Yığıt) Beyın. Macbet: Salı. Peryadan Bu Yar Gellr Blzlere OPERA (36 08 21) Yankesıcı şembe, Cumartesi 21 de. Kız (F. Akın). GENAR: Aşk Zinrıri: D^ktUonENl KOMKDİ: (44 M 09) ÖZEN (Ka01K07> (36 4S 94) lar ve Kaplan Zalameft Kadısı (Salı, ÇarTurist Ömer, (S. Alışık) İSTANBÜL: (44 22 36) Zır şamba, Pazar harlç hergun ÇELIKTAŞ: (53 43 70) TuDelller (Komedl) 16 30) nst Omer (S. Alışık). GÜLRİ2 SÜRURİ . ENOtN Tiyatrolar: 2EZZAR (istauDuJ rtyatrosundaı &e$anlı Aü Dertanı KARACA: Prenses HazretlcI Komedl ORALOĞLD: (49 49 35) Pvgmallon (Pazartesl oarlç her gün 2130) Çarşamba, Cumartesl, Pazar 15 te KENT OYÜNCULARI (44 97 36) Taşralı (Çarşamba harıç hergun 18) İS SAATLERİ Zam istediğimiz günâenberi öğle yemeklerinde suyla peksimet yiyor. 7 30 Açılış . Kısa haberler 7 35 Kur anı Kerlm ve Neylerle saz eserlerl 8 00 Haberler 8 15 Toprak ve urun 8 35 Salon orlcestraları 9 00 Istanbulun sesl 9 20 saboh konseri 10 00 Kısa haberler Kapanış. 12 00 Açılış Kısa haberler . Tur kuler 12 20 Salon orkestralarından 12 35 Kısa llânlar 12 40 Şarlalar 13 00 Haberler 1315 Plak dolabmdan 13 30 Sarkılar 13 50 Çeşitli muzık 14 15 Turkuler 14 30 Konçerto saatl 15 00 Kısa haberler . Kapanış 17 00 Açılış Kısa haberler 17 0 Edlth Lâleşen'den pıyano İle hafıf melodller 1715 Oyun havalarl 17 30 Sarkılar 17 50 Kısa llânlar Hafıf muzık 18 00 EekIâmlar geçıdl 19 00 Haberler Gunluk olaylar 19 30 Kısa llanlar . Haflf muzlfc 19 35 Radvo kadmlar faslı 20 00 Evvel zaman lçlnde 20.15 Harp soloları 20 30 Meteoorlojl sohbetl 20 40 Sarkıtar 21 00 Edeblyatımızdan yankılar 21 15 Hafif müzlk 2125 Spor roportajı 21.40 Klâsik eserler 22 C0 Reklamlar geçldl 22 30 Küçük müzlk slbümU 22 45 Haberler 22 55 Ara melodllerl 23 00 Otuz dsîika caz 23 30 Çeşltll müzilc 24 00 Kıss haberler Kapanış İSTANBÜL İL RADYOSD 17 58 Açılış 18 00 Dans mtizlğl 18 30 Caz dünyasından 19 00 Salon orkestralan İle otuz dakika 19 30 Operet melortlerl 20 00 Vlyana valslerl 2015 Radyo İle Almanca 20 30 Plâklar arasında 21.00 Gece konseri 22.05 Sonat eatatl 22 30 ÇeşltU müzlk 24 00 Kapanış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog