Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

25 Aralık 1964 CUMHURİYET SAHİFE BES RUSYADA Rusya'da, aşk mevzuunda, bir röportaj serisi hazırlıyan, D A İ L Y SKETCH gazetesi muhabiri anlatıyor... Evlenme Dairesinin merdivenleTinde bir saniye duraladılar... İkisı de çok gençtiler. Valentin kıravatını düzeltti, Olga da, gözlerinin içi gülerek tebessüm etti. Ve mer diveni çıkmaya devam ettiler... Evlenmeye giden bütün çiftleı gibi, onlar da neseli, onlar da birsz mütereddit, heyecanlıydılar. Mesut olmayı ümidediyorlardı. Diğeı iilkelerdeki genç çiftlerden farksu görünüyorlardı ama, hakikatte değişiktiler. Onların saadetleri, istikballeri, Rusyaya temel atmıştı... Bir ziyaretçi için, bu ülke, bürokrasiye sarılı bir paket gibi görü nüyordu. Fakat, Olga ve Valentin için, anavatandı... Evleri hakkında fazla bilgimı? yoktu. Moskova'daki Evlendirme Dairesi önünde, arkadaşımla birlikte, durmuş onları seyredivorduk. Bir Rus düğünü seyretmek için, özel müsaade almıştık. Genç çiftin yanına yaklaşarak bazı sualler sorduk. Valentin anlattı: <lkimiz de Moskova Lenin Devlet Pedagoji Enstitüsünde stajyer öğretmeniz.» Fev kalâde Ingilizce biliyorlardı ikisı de. Bizi düğünlerine davet ettiler Olga, gelin odasına giderek, duvağını yerleştirmeye çalışırken. Valentin de, kâğıtlarını, muamele rıin tamamlanması için, büroya gi> türmüştü. O sırada, okul arkadaşları, Evlenme Dairesinin altındaki. hediye satan dükkâna koşuyorlardı. Ananevi gelin hediyesi olan, beyaz zambak demetini alıp, geline getireceklerdi. Biz, bu arada, bekleme odasının yanındaki, nikâh salonuna gittik Odanın çıplaklığı ilk girişte göze çarpıyordu. Ortada bir masa, Lenin'in bir büstü, üç iskemle, ve yerde de pembe bir halı vardı. Vazolardaki çiçekler, biraz olsun odayı süslüyordu. Birden kapı açıldı, ve hoparlörden Tchaikowsky'nin 5 inci senfonisi işitildi. Tam o sırada da, genç çift kapıdan girdiler. Arkalarından da arkadaşlan onları takip ediyorlardı. Evlenme Dairesi Müdürü ve iki muavini, genç çift masanın başına gelinceye kadar beklediler, ve nihayet, Müdür, evliliğin mesuliyetini ve vazifelerini kabul edip etmediklerini sordu. Karı koca olmak için kararlarmın kati olduğunu da öğrenince, bu kHrann Rendilerine ait olup olmadığını da Söz lerine ilâve etti. Gençler cDa» (evet), dediler, ikisi birden. Müdür tekrar sordu, «Sovyet evlenme kanunlarını biliyor musunuz?» Ve yine ikisi birden evet, diye cevap verdiler. AŞK RUî GENÇLERİNİN AŞK ANLAYIŞI... YENİ EVLİLERE AÇILAN YENİ UFUKLAR... EVLENEBILMEK İÇİN ŞARTLAR VAR... RUS U>ULÜ DÜĞÜNLER... KAVNANALARIN MÜHİM ROLÜ... ler. günlük elbiseleri ile, hattâ iş tulumları ile bile, evlenmeye gitnektedirler. Üç dakika içinde de :arı koca ilân edilmektedirler. Rusyanın şimdiki gençliği bu :ierasimleri hiç de romantik bulladıklarını itiraf etmektedirler. tilise düğünleri, kanuni addedilnemektedir. Fakat gençlerde, bir de ilâveten kilise düğünü yapanlaıa gitgide daha sık raslanmakta:1ır. Böylece, evliliklerine biraz roTiantik hava karıştırmak istemekedirler. Fakat kilise düğünleri, gençlik 'eşkilâtının sinirini bozmaya başamıştır. Komsomo] (Komünist Par f isi Gençlik Kolu), bu nevi düğün'crin. halkı batıl itikatlara teşvik 'deceğinden endişe duyduğunu biliirmektedir. Rusların hiç nişanlanmadan, daıma doğrudan doğruya evlendikleri nazan dikkatimizi çekti. Nişanlılık devri, hislerin ortaya çıkarıldığı bir devir olarak kabul ediliyor ve nişanlanmadan evlenmeyi daha doğru görüyorlar. Evlenmeden önce, oğlanın, kızın ailesine gidip de kızı istemesi âdeM yok Rusyada. Aksine, kız oğlanın evine gidiyor, ve oğlanın annesi kızı tetkik edip, oğlunu mesut edeceğine inanırsa. ondan sonra. kızın ailesine haber veriliyor. Bu bakımdan, erkek evlât annelerinin rolleri çok mühim. Şayet gelin namzetini beğenmezlerse, gözleri tutmazsa, katiyen müsaade etmez,1er. yapılamıyan nâdir ülkelerden birı dir diyebiliriz Sovyetler Birliğine. Kadınlar, Rusyada, iktisadi, po litik ve sosyal haklarında, erkei< ierle, tamamen eşit tutulmaktadr lar. Kadınların gelırlerini temin et mek konusunda serbest olmaları kocalarına maddi bakımdan hit yük olmamaları ıcabetmektedir Kocalar gelirlerini ayrı. kadınlaı da ayrı yollardan temin etmekte dirler. PARKLARDA AŞK UĞRUNA: Rusyada bütün evlilikler aşk uğ runa yapılmaktadır. Para mevzuu ortadan kalkınca, zaten aşk tek başına kalmaktadır Genç kızlar bosuna, istikbaldeki kocalarınır onlara maddi yönden neler vaarie debileceklerini düşünmezler bile. Hem kadın hem erkek çalışıı Rusyada. Bir çift, evlenmeye karar verince, kadının geliri ayrı yönden, erkeğinki ise ayrı yönden devam eder. Erkeğin kadına bakmak mecburiyeti diye bir şey yok tur. Genç kızlar hayatlarını kazar mak zorundalar. Bütün bu sebepler mevcutken para mefhumu da ortadan kalkın ca. Rus evliliklerinin temelleri daima ask'a dayanıyor.. Evet, Ruslar için aşk çok kıy metli. Diyebilirim ki, Batı devletlerinde olduğundan daha çok değer veriyor Ruslar aşka... Parklar hep sevişen çiftlerle dolu. Hayatta ruhî gıdaları onlann. Aç kahrlar, fakat aşksız duramazlar. Aşkın tok luğunu arar dururlar. Bazan da sade aşkla beslenirler. EVLENMELERİ YASAK EDİLENLER: SOKAKTA Fakat bu eğlence kısa sürdü, çün kü, bekleyen diğer çiftlerin sıralarının geldiği haberi verildi. Bu kadar kısa ve basit bir merasim bile, Rusların heyecanla takibetmelerine kâfi geliyordu. Çünkü, beş sene evveline kadar, ne beyaz gelinlik, ne de müzikli merasim yapılabiliyordu. Hepsi yasak edilmişti. Ancak beş seneden beri, bu kısa merasimlere izin verildiği için, yeni çiftler yine de kendilerini bahtiGelinin arkadaşlan, birbirlerini yar hi^sediyorlar dürterek, gülüşüyorlardı. Damatın. Günde takriben 7,000 düğünun gelini öpmesini istiyorlardı. Biraz yer aldığı Evlendirme Dairesi. tereddütten sonra. karısını usulca Moskova'da; büyük bir caddede. cık öpen, yeni damat, Rus gençli gri duvarları olan, büyük bir binağinin utangaç olduklarını ve hisle dır. 12 T.L. karşılığmda bir para rini kalabalık içinde gizlemeye a yatırılıp, evlenme müsaadesi alınahşkanlıklarını belli ediyordu. bilmektedir. Üç gün önce müracaGenç bir oğlan, bir gitar alarak, at edilmesi şarttır, ve Evlendirme çalmaya başladı, ve kızlar da onun Dairesine düğün günü, lüzumlu evetrafına toplanıp, köy havalan söy rak ile birlikte gidip, hemen evlenebilmek mümkündür. Ekseri. çift lediler. Defterı de ımzaladıktan sonra, Müdür, gümüş bir tabak içinde duran, iki altın yüzüğü, onlara uzattı. Valentin, karısının sağ eline yüzüğü takarken, Olga da, aynı şekilde kocasına yüzüğü taktı. Sonra, Sovyet halkını temsilen orada bulunan, bir şehir işçısi olan, Halk Milletvekili, onlara, memleketı namına, saadetler diledi, ve iyi bir Sovyet ailesi yetiştireceklerini ümidettiğini söyledi. Rusyada talebelerin evlenmeleri genel olarak yasak edilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak, kolejlerde ve enstitülerde, talebelerin birbirleriyle sık sık şakalaştıklan ve, »Önce diplomanı kurtar, sonra kendine bir eş seç!» dedikleri duyulmaktadır. Talebelerin çoğu. diplomadan önce, evlenmeyi düşündüklerini itiraf etmektedirler. Fakat bu defa da, evlenebilmek için yollar aramakla uğraşmak zorunda kalmaktadırlar. FABRİKADA. Kilo almamak için.... \ EVLENENLERE SORULAN GARİP SUALLER: Rusya'da,' evlenenlere veyahut evlerreceklere. en çok sorulan suallerden biri de. «Parası için mi aldın?» dır. Bu suali tamamen şaka olsun diye sormaktadırlar. Paranın rolü ne olursa olsun, Rus evliliğinin hiçbir zaman temelini teşkil edemez Para uğruna evlilik FOTOĞ RAF KÂĞIDl TeknîV.amatör ve prbfesyonel ışler ıçın H ER BAKIMDAN: Kururnumuz Erzurum, Muş, Diyarbakır, ürfa, Malatya, Sivas ve Trabzon Bölge Müdürlükleri Merkez ve Ajanslarında çalıştınlmak üzere aşagıdaki şartlan haiz olanlardan yazılı imtihanla yeteri kadar erkek personel ahnacaktır I Aranan şartlar: 1 Ziraat Okulu, Ticaret Lisesi, lise, erkek sanat enstitüsü ve Millî Eğitim Bakanlığınca muadeleti tasdik edilen benzeri bir okuldan mezun olmak, 2 Askerlik görevini yapmış olmak, 3 30 yaşını geçmemiş bulunmak, 4 Mecburî hizmeti olmamak, 5 Memurin Kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmak. II Mfiracaat ve imtihan yerleri: 1 Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, 2 Kurumun; Ankara, Erzurum, Mus, Diyarbakır, Urfa, Malatya, Sivas ve Trabzon Bölge Müdürlükleridir. III tmtihana ginnek için aranan belgeler: 1 Tahsil belgesi, 2 Askerlik terhis tezkeresi, 3 Nüfus hüviyet cüzdanı. 4 İki adet vesikahk fotoğraf, IV Sağlanan haklar: 1 3659 sayılı kanunun 10 uncu maddesi hükümlerine göre ücret. 2 7244 ve 440 sayılı kanun hükümlerine göre verilebilecek ikramiyeler, V İmtihan yeri, konusu ve tarihi: tmtihanlar II nci maddede belirtilen teşkillerimizde yazılı olarak kompozisyon. matematik ve genel bügi konularından yapüacaktır. İmtihanlar 18/1/1965 pazartesi günü saat 10 da başlıyacaktır. VI İmtihana ginne şartı: İmtihana girmek istıyenlerin III üncü maddedeki belgeleri en geç 16/1/1965 cumartesi günü saat 12 ye kadar II nci maddede yazılı teşkillerimize ibraz ederek fotoğraflı imtihana girme belgesi almalan şarttır (Basın 23087 A. 13937/15706) Personel Alınacaktır Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden: i Deniz Kuvvetleri Komulanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere ve havacılara 155 sayılı bildiri 29 ve 30 Aralık 1964 tarihlerinde 09.00 ile 1700 saatleri arasında aşağıda sınırları bildirilen saha içinde seyretme, demirleme, avlanma, dalma, sualtı seyri ve bu sahanın 12500 metreje kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımmdan tehlikelidir. DOĞÜ AKDENİZ ANTAKYA KÖRFEZİ AÇIKLARI 1 nci nokta : E. 5916 No. lu Akmcı (enerinden 246 derece ve 21.5 mil mesafedeki enlemi 36 derece 10 dakika Kuzey, boylamı 35 derece 30 dakika Doğu olan nokta. 2 nci nokta : Enlemi 35 derece 55 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 30 dakika Doğu 3 üncü nokta : Enlemi 35 derece 55 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 00 dakika Doğu 4 üncü nokta : Enlemi 36 derece 10 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 00 dakika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR. (2172 Basın 23834/15708) T?lî> M uva f ık kahvaltı ve yemeklerde ekmek KONGRE ILANI Afatürk Yetiştirme Yurdunu Sevenler Derneğinden: Derneğimizin umumî heyet toplantısı 3 ocak 1965 pazar günü saat 10,30 da Yeldeğirmeni Karakolhane caddesi 79 No. daki Atatürk Yetiştirme Yurdu binasmda yapılacaktır. Bu toplantıda nisap olmadığı takdirde, ikinci toplantı 10 ocak 1965 pazar günü aynı yer ve saate yapılacaktır. Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur. ATATÜRK YETİŞTİRME YLRDUNU SEVENLER DERNEĞI İdare Kurulu GÜNDEM: 1 Açılış ve yoklama, 2 Kongre divanı seçimi, 3 İdare heyeti ve murakıp raporlarının okunması ve müzakeresi, 4 İdare heyeti ve murakıpların ibrası, 5 Yeni sene muhammen bütçesinin müzakere ve kabulü, 6 İdare heyeti ve murakıpların seçimi, 7 Dilekler. G uve n111 r Mümessili: m» • f • E Iver i ş M VV. ve A. Adler Biraderler Koll. Ort. Tahtakale Prevuayans Han 32 İSTANBUL (Basın 13614/15716) İstanbul Ticaret Odasından Bildirilmiştir Ortalama k â r hadleri konusunda İstanbul Defterdarlığı ile Odamız arasında tatbikatta yeknesakhğı sağlamak ve voıkuu muhtemel aksaklıkları önlemek gayesiyle işbirliği yapılmakta ve bu maksatla Odamızda aydmlatıcı mahiyette toplantılar tertiplenmektedir. Devam eden bu toplantılara arzu edenler iştirak e d e bilirler. Sözü geçen toplantılarda müştereken alınan karar gereğince, aşağıdaki hususlar Odamız mensuplarma önemle d u y u r u l u r : 1 Ortalama kâr hadleri dolayısiyle yapılan tebligat bir vergi tarhmın tebliği değildir. Üyelerimizin, ortalama kâr hadleri ile ilgili olmak üzere, Vergi Dairelerinden aldıkları yazılar, yılhk ticarî faaliyetlerinin ve k â r d u r u m l a n n m öğrenilmesi maksadma matuftur. 2 Vergi Dairelerinin yazılannda belirtilen vergi matrahmın ve ortalama k â r haddi nispetinin mükellef t a rafından verilecek tamamlayıcı izahat ve sunulacak belgelerle düzeltilmesi m ü m k ü n d ü r . 3 Bu arada evvelce verilen beyannamelerde sarahat olmaması sebebiyle toptan satış yapan tüccarlara da perakendeci imiş gibi yazılar gönderilmektedir Bu d u r u m da olanlar, toptancı olduklarını tevsik ettikleri takdirde ortalama k â r hadleri sisteminin dısında kalacaklardır Çünkü b u sistem toptan ticarete uygulanmamaktadır (Basın 23922/15703) SICAK SOGUK • SERT RüZGÂRLARl Ağaç Tatlı Hale Getirir AGAÇ DİKİNİZ tYİ AHLÂK DERNEĞİ GRİSSİNİ doyurur fakat şişmanlatmaz Ilâncılık: 4166/15725 I Ş T E !.. KLöB X'in Her akşam yeni yıl programı 2 VEDET İspanya'nm altm sesli çocuğu i ; RAPHAEL ROSITfl A R N O Avusturj'alı Süksesi devam reden beynelmilel şantöz FERRER VE SEVİLEN PROGRAMLAR D A R V AŞ Gelecekten haber veren Astrolog Profesör B L A C K güzel dansöz T A MA R A Vedet dansöz: BİRSEN BENGÜ Sevimli surf şantörü: NEŞ'ET Sevilen orkestra: HALİKARNAS ALTILISI Takdim eden: E R K A N YOLAÇ Yübası Rezervasyonu için Metrdotel: 48 44 47 HER PAZAR 16 19 ARASI TAM PROGRAMLI TENZİLÂTLI MATİNE t : ! | î fiânoiik; 3Ü24; 15723" Ilâncüik: 4041/15724 ' Üâncüık: 4143/15719
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog