Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT CUMHURtYET 25 Aralık 1964 •Köylük y erde YUNUS NADI armaganl iııtiiıılur çok çabnk büyür 1964 1965 fsmet KÜR «KÜÇÜK HİKÂYE» Ne Almadağı ne de Almanya Yazan: ALI AKINCI Yuzüme uzun uzun bakıyor. Senin şairliğin de varmış, öyle mi öğretmenim? Nerden bildin? (...) ağabey söyledi. E, tut ki var sairliğim, ne olacak? Biraz daha düşünüyor.. Kararsız.. çekingen.. Okuma yazma bilmedikleri içüı Hiç.. Ben de merakhyım da yazılı ankete kaülamıyanlardan biri biraz bu işe.. Yazdıklarımı sana de bu idi. Topluca, fakat sapaan yüz bır okusam, dınler mısın?.. lü, yakışıkh bir delikanlı.. Dınlemez olur muyum. Ke Bes yıldır buradayım.. Dokuz rem?.. Çok sevinırım hem de. yıl giymiştim, kıamet olursa sekiz ay sonra «elbestim Üst tarafı atfa Duruyor, yutkunuyor.. nğradL Hepsı ezberimdedir.. Kaç yafindasınT Yaa.. çok ıyı.. Sana ezberden oku>acağım 19 şımdı.. Beş yıl az zaman değil; gelince okula başlasaydın, şimdi bir ilkokul Tedirgin.. Bırdenbıre okumağa dip'.oması almıs olurdun eline.. başlıyamıyor . Havasını buldur Burada iyl bir zanaat sahabı ol mak ister gıbı bır hah var.. dum işte.. Demir atölyesinde çalışı İstersen önce ben sana okuyayorum.. Bizim zanaat için okuma vım bir tane. yazmanm pek kıymeti yoktur. Işıltılı gözlerinde rmnnet ve aOkuma yazma sade zanaat 1 .abildığine ilgi.. Hikâyesini az çok çin ml lâzım?.. Hiç merak etmez mi bildiğım ıçın bir aşk şıırı okuyo gin şu dünyada neler olup bitlyor, rum ona.. Memnun değıl. mesut pj gazeteler neler yazıyor?. şorünüyor.. Cevap vermeden uzun uzun yü Bunu sen nu yazdın, öğretme «iıme bakıyor.. Gözleri sâkin Yünım?.. zünden, n« düsündüğü asla belli de Ya, ben yazdım. ğil.. Keşke sen bize oğretmen ol Say ki bildim dünyada olup blsayduı, anne.. Bilıyor musun intenleri.. Ne olacak ki?.. san yazıyor da. hanı, yazması koSaşırıyor ve üstelik birden onu lay da.. Okuması guç.. Kime okurhrklı da buluyorum.. öyle ya, say sun? Çocuklar anlamaz bu ışlerden. ki biz biliyoruz.. Ne oluyor?.. BllBelkı anlarlar da onlar da benım mesek ne olurdu ki?.. gıbı korkarlar bırbırlerinden.. Kıra Anana, babana mektup yazmak senin içyüzu bıılnmez ki.. lstemiyor musun? Onlar »ana yazmı Neden korksunlar, Kerem? yorlar mı? Istıhzaya alırlar diye korka Bir zamanlar yazardılar ym, son rım, öğretmenım.. Sen burasını bıl ta kesildi. Kestik.. mezsin.. Bir defa dillerine düşür Neden? mesin Allah.. Hani kötülükten de Ne olacak, yazısıp.. Yok şu oldu, ğil, işsızlikten.. Sonra, çoğu cahıl yok bu oldu.. Yok mahsul iyi değil. kimseler.. insan yazınca da birine Yok falanca evlendi, yok filancayı okusun ister.. Ben de herkes yatsattılar Bıktım be abla.. Ne onlar tıktan sonra, aifedersin, belâya gibenden haberli, ne ben onlardan.. der, aynaya okurum bazı kere.. Kimsesizler bir arada Onlar da rahat, ben de.. Düşünüyorum, çaresiz yatnızlığı leriniz, bizim kız kaçırdığımızı, ırza içinde bocalıyan bu genç, bu duyBu çocuğun, bumunun dibindeki konuda çocukla biraz konuşunca, tuşuyor: He ya.. ckuldan faydalanmamış olması ra «Milli Eğitim Bakanlığının dikkati Vermediler ki.. diyor isyanla.. Be geçtığimızi yazar.. Hikâyelerinizde, gulu >Tirek, yalnız burada değıl; Yüzümdeki, sesımdeki şaşkınlığın hatsız ediyordu beni. Bu konuyu ne!..^ demek daha insafa uygun gö farkına varmış olacak; yaşlı, bezgin nı beğenmedıler.. Kıza kalsa isterdi romanlarınızda, zaman zaman büyuk hiç bir yerde, bu koskocaman ışılkurcalamak geliyordu içimden.. nindü bana.. ya.. Babası yok mu, o babası.. O ver kahramanlıklanmız; zaman zaman tılı gozlerden daha anlayışlı, daha bir insan haliyle ilâve edıyor: Köyde neden gitmedin okula? sâde sefaletimiz, suçlarımız, küfür sadık bir dinleyıcı bulamazdı za Öğretmen, ben doğmadan gelmiş Köylük yerde insan çabuk bü medi işte.. Simdi yaşın büyüdü artık. Elın lerimiz konuşur.. Ne kahramanlıkla ten.. Bunun böyle olduğunu, o da Başından savmak ister bir eda ile: bizim köye.. diyor çocuk.. yür abla. Evlâtları var boyunca.. Benden Köyümüzde okul yoktu.. Neden çabuk büyür insan köy de sanatın da var.. Çıkınca tekrar is nmızın sebebıni anlıyabilirsiniz, ne farkında olmadan biliyor.. Bana otersin, bu sefer verirler her halde.. de suçlanmızın.. Bizi daima keyfi kurken gözlerini yumuşunun sebediyor.. Bir an düşünüyor.. Söyledi büyük.. Bizim köyde ona «dertli ho lük yerde? ca» derler.. Evlâtlarmdan bırini, ka fine, yalan söylediğine pişman.. Farkında olmadan söylediği bu bü Gülüyor: niz istediği gıbı gorür, keyfiniz iste bi biraz da bu olsa gerek.. Ben evlendim bile, abla.. Bir dıği gibi gosterirsiniz, olduğumuz «Bu duvann gerisinde Vardı ya.. Ben gitmedim işte.. sabaya orta okula göndermış.. Orda yük gerçeğin sebebini o da ilk defa t hastalanmış çocuk. Köye haber sal şimdi düşünüyor olmalı.. Düşünmeye başka kızla.. Gi medim de sayılmaz ya.. gibi değıl !..> Bülbül öter deresinde Sonra sesi birden sönüyor.. önüne Dılinin altında bir şey var.. Bekli mışlar.. Öğretmen gidinceye kadar de pek alışık görünmüyor.. Bu, kaşBu yakınmaları, sadece bu delıkan «Gönlüm kaldı birisinde. çocuk ölüvermemiş mi sana.. Anala larını çatıp, eziyet çekiyormuş gibi bakarak ekliyor: yorum.. lıdan, onun ses tonundan, gdzlerınGonül dikilir karşıma, der: Hem onu da babası satrnış diyor den dınlemiş değilim.. Fakat her Biraz geç gittim.. 9 unda vardım. rınm gözü korkmuş; öbür çocukla yüzünü buruşturmasından belli.. U«Hay Kerem, dertli Kerem, lar.. Gittiğimin haftasında mıydı, on be rını kasabaya salamamış.. Bizim öğ zun zaman cevap vermiyor.. birinden parça parça dınledun.. BüDuvar dediğin şu küçük fcıiçUk Şimdi anlıyorum, az evvel, <Ne ola yük bir sadelik içinde, bazan alışçinde miydi.. Öğretmen bana kızdı.. retmen hükümete çok yalvarmış der Neden mi, dedin.. Pek bilemem ağaçlar, ler, lâf anladamamış. cak yazışıp da.. Yok şu evlendi, yok madığımız kelimelerle Sdzüm ona, «eşşek oğlu eşşek!. dea.. Her şeyi biçabuk öğreniriz işte.. konuşarak, 1 falanca satıldı..» derkenki dertli ha çok kere söylediklerinin onemini bi «Ikı adım ötesı di.. «Koca kazık » dedi.. Çocuklar Sen neden buradasın?.. Çok şey ögrenmeyiz emme, öğrendiTrenler, otobüsler.. da güldüler.. Ben de gftmeyr»erdim.. GözlerinHen bir acı geçiyor. t «•ğimizi de hem tez, hem iyi belleriz.. lin nedenini.. Anlaşılan bu haberi de le farketmeksizin bana bunlan ve • «Gonul, derun, dertli gonül, Zaten zorla gönderdilerdi. Ağanı has Hiç.. Bir cahallık ettik.. Soz temsili ne bilem. biz, hepimiz bir sıla mektubundan almış olacak.. daha başkalarını anlattılarYa o gorünmez duvarlar?.. Evlenraek için nasıl zaman bula talıklıydı.. Babama yardun ediveri Nasıl bir cahîllik bu?.. "bir odada yatarız.. Çocuk kısnu meKocaman ışıltılı gözleri sapsan, «Koy muhtan. jandarmalar, yordum.. Ben iki yıl ağladım okula Biraz düşünüyor, başını öte yana rakh olur, abla.. Uyur gibi yapar, bildin? ince yuzünün j'arısını kaplamış mahpuslar?.. Karar kesinleştikten sonra, 45 sanki.. Yemekhanede, haylı uzağıgideceem diye.. (tçini çekiyor) Cahal çevıriyor: uyumayız. Bütün olup bitenleri gölık işte.. Gidemedik sonunda... Irza geçme.. re göre.. Bizde de bir havas uyanır gün kadar bizi serbest bırakırlar.. Gi mızdaki bır masada oturmasına «GÖnül bu, söz anlar mı, Sus desen de susar mı?.. dip ailemizi ne görelim diye.. Ben Nasıl, on dört yaşındayken mi?.. zahar.. Peki, burada niye gitmedin? bu izni biraz daha uzattım kendili rağmen, dikkatimı çekivermesi bu «Kerem, der, hay Kerem, Peki, senin hikâyen nasıl oldu, Yok.. Gitmedim işte.. Okuldan bir ik dertli Kerem.. ğımden.. Bu arada da evlendim iş gozlerden öturü olsa gerektı.. Bes yıldır buradasuı.. Şimdi on anlatmak ister misin?.. rahlık geldi bana.. Yanımda oturan, Islâh Evı'nin, «Ne jandarma, ne muhtar, Anlatacak bir şey yok, abla.. Bir te.. Okula gitmek için iki yıl dökülen dokuz yaşında olduğunu soyledin, ıdarecıleri kadar, sakinleri tarafın «İki adım otesi, trenler, Karını seviyor musun?.. cahalhktır yaptık işte.. göz yaşı.. iki hafta öğrencilik Ve değil mi? dan da sevılip sayılan, gerçekten otobüsler..» Öyleyse.. Velâkin bir zaman Evlenseydin kızla.. Böyle 6 yı Dargın dargın bakıyor yüzüme.. eline geçen ikinci imkândan bile cefendi» hükumlülulerınden biri Sesı, yılların, yuzyılların ötesinfaydalanamıyacak kadar okuldan saklandım.. Bir zaman da mahkeme lını köyden, ailenden uzakta geçir Sonra içini çekerken bir nefeste söy olan delıkanlıja soruyorum : den gelıyor sanki.. Bır zaman sonlüyor: mezdin.. • ikrahlık» getirme.. «Öğretmenlerin surdü.. Şu, yanımızda değıl, onun ya ra gözlerini açıp yuzume bakıyor.. insan gönlünü bir defa kaptıdikkatine!..» diyecektim; ama bu Yâni 1213 yaşındayken.. Bu sefer gözlerınde bir yangın tu nındakı masada, ortalarda oturan örnrUmde hiç bir imtüıanda bu ka nr, abla.. dar dikkatli olduğumu hatırlamıŞu yarun saatlik konuşmada, biz çocuk kim? şehırde yaşıyanların bilmediği sosDelikanlı o tarafa baktı ve he yorum.. Bakışıyoruz.. Kocaman, panltılı gözler: «Nasıl, neden kısyal ve psikolojik gerçekler serisine men anladı : bu sonuncusunu eklerken, delikanlı Şu, kırmızı kazaklının yanın met, dediğimi şimdi anladın mı, nın sesinde belli belirsiz bir küçüm daki mı?.. ( ) köyünden ( ). öğretmenim» diyor . «Gönlün sesine uyar da, şu küçük küçük ağaçseyiş var gibi geldi bana.. Sanki, Ona bir ad verelim biz aramız lan aşıversek, sonun ne olacağını «Sen de içinde yaşadığm bu toprak da. Kerem diyelim meselâ.. Öyküparçasının insan 1 an hakkında amma su de azçok benziyor Kereminki ne sen büirsin, ne de ben.. da az şey biliyormuşsun, be abla..» ne.. Zaten, bütün gerçek gonul hıAnlatıyorlardı, bir çocuk, 6 demek istiyordu.. «Biz, 12 yaşında kâyeleri birbirine benzer bence. yıl «yattıktan» sonra, çıkmasına 1 2 büyür, adam öldürür, orman yakar, gün kala kaçmış.. 4 yıl falan daha Nıhayet, Islâh Evi'nin bana aynl yatması gerekiyonnuş şimdi.. kızerkek demez, ırza geçeriz.. Ama, bir defa da sevdik mi sonuna kadar mış odasmda, Kerim'le karsı karşıKerem, hiçbir şey demeden gbzseveriz.. Zaten siz, şehirliler bizi ne yayız lerıni yumuyor.. «Gözlerimi bir ka Kaç yaşındasın, Kerem? (Ta pasam, bir açsam; dağlar. denizzaman anladmız ki?... Sizin gazetebiî ona kendi adını soylüyorum.) ler, duvarlar aşsam; Yâre ulaş 19, öğretmenım. sam..» diye başlayıp, hasretle, çaÇok daha genç görünüyor.. An resizlikle dolu bir şiir daha oku yor.. cak 1516.. Kaç yıldır buradasın? YARIN Üç, öğretmenım. I 234S6789 Kaç yıl daha kalacaksın?.. SEN NE BİLİRSİN Kısmet GARDİYAN Nasıl kısmet?.. Suresı belli değıl mı' Yazifip ne olacak... yok mahsul iyi değil, yok falanca evlendi, yok filancayı sattılar bıktım be abla... konu veresim: Ayhan Başoglu Türkiye Şeker Fabrikaları A.S. den \ Ziraî Mücadele ilâcı alınacaktır SOLDAN SAGA: 1 Birine öldürücu bir madde yedirmek. 2 Köpeğin bır çeşıt bağırma hareketi, peykimiz olan ay (Divan edebıyatında). 3 İnsan, olağanüstü olaylar karşısın da duyduğu. 4 Yaş değıl, baş ta olan, olağanüstü yaratık. 5 Tersi »gızli tutulan ş«y» dır, turkçe sarkılarm kısımlarından bırı. 6 «tki bükiüm ol! anlamma bır emır, buna sahip olmıyanlar konuşamaz ve bağıramazlar. 7 «Bıze buyurmasını soyle!» karşılığı iki sözlü bir emır. 8 «Itikad eder» mânasına bir çekım, bir edat. 9 «Gurültüsuz konut» karşıhgı iki soz. TTJKARIDAN AŞAGIYA: 1 Bırdenbire ortaya çıkış (iki söz). 2 Avucun içme gırebılen (iki soz). 3 Canın altındadır der ler can çıkmayınca o çıkmazmış, ıllerimizden bin. 4 Tersı, su üstü nakliye vasıtasıdır, Sibiryada bir akar su. 5 Çevnlince Orta Avrupa milletlennden bıri belirir, kü çük geylerin ye re düştükleri zaman çıkardıkDunku buiDiarünıo ları seslerden. halledilmls «ekll 6 «Güzel sanat mahsulü» anlamına iki söz. 7 însanın kendini huzur ve muhafaza altında bulunduğuna inanç getirmesi hali. 8 Çocuk yemeîinin yarısı. kalın sesli şarkıcıla ra veya musiki âletlerıne böyle de nilir, iöyle! 9 Ucuz, kâgıt ıapU kibrit. Şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Genel Müdürlüğümüz Ticaret Servisi ile İstanbul Büromuzdan ahnabilir. ,, Teklifler 5.1.1965 salı eünü saat 17,30 a kadar Genel ı1 Müdürlük Muhaberat Servisine verilecektir. ı' (Basm 24038 A. 14448/15704) < ' 15 karsısında şasırdı. Çabuk topa» Geceyle birlikte gelen sıkmUlalandı : n, o sefil, bir yataklı otel odasma kapanınca başbyacak yalnızlığuıı Aman ne boş, diyerek güldü, 1 geciktinnek amacı ile her gece Is barem mi açacaktınız yoksa? tasyona gelirdi. İnsanlara soku Tanhş anladınız, diye atıldı, lur, gidiş gelislere bakar oyalabiç aklıma gelmemişti böylesi. nırdı. Bu akşam içekapanışa yö Sadece onnruma doknnnyor gineli, güçlü bir eğilim vardı içindişleri. Dileğim gerçekleşseydi. de. İşsizliğin, parasının tükenmek elbet içlerinden birini kendime üzere oluşunun verdiği endise: es olarak isterditn. Bir kadın yüriiyüşünde, hattâ en Meselâ hangisini? yalın görüntülerde bulduğu beğeDorakladı. Güvenini yitirmek niyi yok ediyor, umutsuzluğa süüzereydi. rüklüyordu O'nu. Üstelik çücün Söyleyin bilmek ıstiyorum, bastınlan cinsel tutkular. kadın diye iisteledi kadın. özlemi bunaltıcıydı. Sizi. Garın saati, yirmı üç yirmıyı Kadın sezinlemişti ama böylesiçosteriyordu. Almanya}a gidecek ne açık karsılık beklemiyordn. işçiler trenin önünde kümelenmis Erkeğe yıllar öncesi bir tanış milerdi. sali baktı : «Bencilce bır kaçış bu. Boynu bükfik, ağaya ya da yabancıya ır Henüz gençsiniz, dedi tatlıgatlık ediyonız. Kendimize sayeılıkla, bu yaslarda kolayca dnymız kalmadı.» «nlarına kapılır insan. Bense • Posta trenine ilışınce bakışları, caÇı eerilerde bıraktım. Neyse, düşünce akımı kesiliverdi. Birden geçelim bn konnyu. Neden Albire göz göze geldi O'nunla. Kamanva'va gelmivorsunnr? dınlara ayrılan vagonun pencere Uypar kosnllann toprafınsindeydi. Görünürde bir uğuruva m, kimsesi voktu. Kaçamaksız, da olmavısına kahırlamp, kökünden de kopmaktan korkan bir aistekle uzun uzun baktı erkefe. «Ne tatlı bakışlar, o gözler uğ facım ben. Kadın birdenbire gencin elinl runda mutlu ölebilir insan.» rakaladı. Erkek, bn ynmusak aSon düşünce duygularını büsbü vnctan ilenen sıcaklıkla büsbütün azdırır niteliktevdi. Delice bir tün rrvsedi. vargıyla yerinden fırlad). Giseye doğru koşarken «Umud ettiğim Gitmeyin. dive fısıldadı, bir den değil» diyordu kendi keodine is bnlıırum elbet. Lise diplomam, «dört duvar içine kapanmadansa sofnrliik ehlivrtim var. Gereklrbir gezinti vapmış olurumj. se hamallık vaparım. Birinci sinyal verüdi. Ardından Kadın dısanva. karanlıta kscırikinci sonra üçüncü. Hoparlörden dı baknlarını : hayırlı yolculuklar dileyen kadı Gitmek zornndayım, dedi, ha nın sesini bile duymadı. Bilet e bnrası, ba orası, hiç nmndnm linde koşuyordu. Tren ilerliyordu. yok benim. Sizin önünüzde nznn Kadın penceredeo sarkmış, koryıllar var. Sonra Almanya'ya İlk ku dolu bakışlarla yanşmayı izletidisim defil ba. Orda kopnyomekteydi. Vagonun arki. kapısı »rum sürdürülmesl güç bağıntılar çıldı: dan. Atla, dedi biri. Snstnlar. Eleleydiler. Her biri Sıçradı, içeri girdi. Kapıyı açan kendi vönflnde düsönceye vargiimrük memurunu Sirkecideki mıştı; «Mavi köşe» meyhanesinden tanır«Yirmı dakika önee bana yaban dı: cıydı. Simdi eleleyiz. Güçsfizlü Gitmeye karar verdin sonuntümiiz belki de elele olmamakda demek. tan dofnyor.» O zaman ayıldı. O'no aldatmaya gönlü elvermedi: Tren hızını kesti. Halkalı istas Hayır, ritmiyornm, dedi. yonnna çiriyordn. Erkek yakınır Kosar görünce seni, yasağı casına : onuttum. Halkalıda iner, erkek Bnrda aynlacağız, dedi. ler tarafına geçer demiştim. NeyKadın erke|in elini bıraktnase. Farketmez. Kimseye göriinmcdan konnştn : den inersin orda. Halden anlarız. Lokomotifi değistirecekler. Kimi göreceksen. git gör.» Epev sürer. Bn arada senden naTeşekkür etti, nirüdü. «Delüik sıl bir anı eötürebilirim. dive dflbenimki. saskınlık» diye söylendi sünövornm. içindpn. Koridorun ilk penceresi Dısarıra baktı. Vagonun penceönünde durdu. Bakışlan komparrelerinden dökülen ısıklar. dar tımana kaydı. bir alanı avdınUtıyordn. Kesin Sereserpeydi içeridekfler. tç bir davranısla : gömleğini çıkarmıştı biri. Sırtına Gel, dlyereh erkeği sürüklealdığı bluzun düğmelerinJ illkledi. memişti. Göbeğine dek açıktı. A tstasyona değil, ters yöne indipak göğüsleri göriinüyordu. Tuhaf ler. Vagonlar. karmakanşık rayoldu. Ilerledi. Kadınlarda gidişin tepkileri değişti. Katıla katıla gıi lar geçtiler. Karanlık, eski bir banliyö vagonana çıktılar. Kadın len vardı. Soluk almadan remeb fısıltıvla : yiyordu bir kadın. Bir taze çocu Gurültü etmeden viirü, değunun rcsmini cama yapıştırmıştı. Bakıp bakıp göğüs geçiriyordıı. di. Çevresine aldırmadan ağlıyan bir Karanlıkta basbasavdılar. Kakadın gördü. Her kompartıtnan dın el yordamı ile erketin vüzüazcok aynı havayı taşıyordu. Çonü aradı tki avncu ile sardı : ğu da şimdiden bağlarından kop Daba orda. bakıslannda kamuştu. dına özlem oknnnvorda Zamanı«L'mdurmıyacak olsa bile, ölnı değerlendirmeti öiren. dürmiyeeek kadar kazanan bir erKadın erkejin saçını kanştırkekle yetinmeliydiler» diye öfkevdı : le düşündü. Biber acısi bir feahır Oinle. dedi. gerckli olan inçöreklend: içine. Pencereye karaniığa döndü. Davranışına da çül sanın insanca vasatnasıdır. Geri kalan bütün değer varçıları bosdü içinden »Deve kuşuna benzivotur. Ah. duvdun roo? Kampana rum ben de». vnrdn. Ovsa ne çok konosacakla Az kaldı. treni kaçınyordurımız vardı nuz. trkildi, başını çevirdi. O'ydu. Kadın östünii başını düzelttı. Beklemedigi anda cıka çelmisti. Davranısımla sasırttım seni, Bezginliğindeo ne sövlenmesi çededi. varadılısımızın gere^iydi orektiğini çıkaramadı Kadın kar lan biten. Genede anlıvamazsın. şılık alamayınca bu kezLnutmıvacaksın da. Sunn da a Nerde calışacaksınız? dıve nutma küçük: Kadın ujrnna çok sordu. zaman vitirilivor ba ülkede. Size gerçeği anlatacağım. di Erke(in dndaklanna ozandı, ye fısıldadı Almanyaya gitmiyo öptü Ardına bakmadan vürüdü. rum ben Bilmem nasıl oldu. duv Tcünrü kampana vurduinı zaçulanmı venemedim. Sizi uğurlaman erkek perona çıkmıstı. Penmak isteği uvandı ıçimde Gümcerelere baktı (iöremedi kadını. rük memuru rta Almanvaya ridiTren vol aldı ftvlece. acılı. özvorum sanarak kapıyı açtı. Aptal lem dolu hakakaldı treııın ardınlıtrımdan ariamı zor dunıma sokdan. tum. «Eskıden Almadağına giderdik, Kadın güldü: Sizın çağdakilerden daha bü simdi Almanya'ya.» Sesin çeidiği vöne döndü; elinyük cılgınlıklar beklenebilir. de fenerı ihtivar hat bekçisi, aKaç yasındasınız? vaklarını sürüverek çeçiyordu. Tirmi bes. karsılıgını verdı. Eskı masalların büvüsünde yasıSonra kadının kontısmasını beklemeden : vordn ihtivar. Bakın, dedi, gücüm, kudre«Ne Almadajı ne de Almanya. tim yctsevdi. trendekı kadınlann İnsan tonrağinın hem efendisi topnnu asajı ındirirdim Is mi is hem ırsatı nlahilmplıvdi» diye tediniz? tste is. Para mı? Bov düsıindii Yalnr7h*ına ıssızlıtine run. F\ vaptırırdım onlara. ama onları %en«"hiirnp ıımudu ile '•oodnln viirürtii Kadın hic nmmadıjı bn sözler 4O 25 Arahk 1925 tarihli Cumhuriyet'ten İstiklâl Mahkemesi çalışmasını bitirdi Şehrimizde bulunan Istiklâl Mahkemesi heyeti, mevkuflarm Ankarada muhakeme edilmelerine karar verdikten sonra İstanbuldaki faaliyetini sona erdirmiştir. Mahkeme Müddeiunnımisi Necip Ali Bey dün Polis Müdürü Ekrem Beye bir tezkere yazarak tutuklulann Ankaraya gönderilmelerini emir ve tebliğ etmiştir. Ankaraya sevkedilecekler arasında «Frenk mukallitliği» adlı irtica ve hezeyan eserinin muAtıf Hoca Mussolini ve Emanuel harriri Atıf Hoca da bulunmaktadır. terenın uşağı olduğunu bır kerre daha ispat eden Cemıyetı Akvam aleyhinde tezahüratta bulunmuşlardu İtalya'da neler oluyor ? Toplantıya hukuk. edebiyat, tıp. ilâhıyat şubelerının ki2 ve Londra gazetelerinin yazdıklanna göre, Sinyor Mussolini'nin Kıral Victor îinanuel ile anlaşarak 1926 ydı içinde İtalya Kıral erkek öğrencileri ile yüksek okullar talebelen ıştırak etmışlerdır. Hukuk Fakültesi Reisi (Dekanı) Aynızade Tahsın Bevır yapIığını İmparatorluğa çevireceS anlajılmaktadır. Mussolini'nin bu tasavvurunun Papalık muhitinde yanlıs tefsirlere yol açtığı da tığl konuşmayt talebelerin nutukları tâkip etm'ştir Son Dlarak kürsüye gelen Hukuk Fakültesi talebesinden Iclâ) Asım Hanım bildirUmektedir. «münevver Türk gençliğini MusuJ için yemine dâvet» etmıştir. Darülfünun talebesinin toplantısı Salonu hmca hmç dolduran bütün talebeler hepbır ağızdan ve Darülfünün (Üniversite) talebesi dün konferans salonunda yüksek sesle yemin etmişlerdir. bir toplantı ysparak Türk . Musul hakkındaki karan ile İngil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog