Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

25 Aralık 1964 CÜMHüRt SAHJTEÜO HABERLER ömrii kısalan hükümet darbesi mcrika ile gectiğimiz paza günü yaptıklan kansız hii j / ^ ^Vkiimet darbesi sonucundı iktidara gelen Güney Viet u m Silâhlı Kuvvctlerinin «Jön Türk 1er. hizbi arasında açık bir müca dele başlamıştır. Washington, sürekli Amerikan de trğinin, Saygonda lüzumsuz müda halelere mâruz kalmıyacak bir sivil hükümetin mevcudiyetine bağlı bu> Iunduğunu «Jön Türkler» olarak br lınen ihtilâlci gcnç Generallere bildınniştir. Onların, politika ile değil knmüniütlrre karşı açılmış savaşU nreşgul olınalarını arzulamaktadır. • JOB Türklcr» ise Amerikaya mey dan okuyarak, Silâhlı Kuvvetlerin nrillî çıkarlara aykırı hareket eden snii hükümetleri değiştirmek hakkına sahip olduğu ve politikacılardan emir alamıyacaği tezini savunrnaktadırlar. Taraflar arasındaki ağıı kavgası öylesine kızışmıştır ki, «Tön Türkler» şimdiye dck hiç bir Guney Vietnamlı yetkilinin kullan nıadığı şiddette bir tonla Amerikalılsra saldırmışlaı ve koruyuculannı ««•mperyalizm»le suçlayacak kadar ileri gitmişler, «Yabancılardan emir almaktansa, fakir, fakat şerefli yaş.imayı tercih ederiz» şeklinde konjşmuşlardır. Halbuki Amerika, her gün akıttığı 2.MO.0OO dolâılık yardımını kestiği ve «müsavir» adı altında bulundurduğu 22.000 askerini çektiği anda Gü ney Vietnamın komünistler tarafından yutuluvereceğini «Jön Türkler» dahil herkes bilmektedir. Amerika anarşinin hüküm sürdüsıı Saygonda, komünistlere karşı açı bn savaşta işbirliği yapacağl güçlü «e istikrarlı bir sivil hükümet istereektedir. «Genç Türklerin tanıdık \.n. fakat kadrolaruıda temizlik yap ıraya kalkıştıkları sivil hükümet, Amerikalıların bir yıllık cansiperâne gayretlerinin mahsülüydü. İki ay önce kurulan sivil hükümet. hür ^ e serbest seçimle millî birliği sağ ljyacak bir parlâmeııter rejim kumlana kadar işbaşında kalacaktı. Hattâ intikal devresint mümkün olduğu kadar demokratikleştirme amacıyla bir de geçici Anayasa yürürlüğe kon muştu. Johnson daha 10 gün önce, «ivil hükümeti, gectiğimiz sene Diea'ln diktatörlük idaresinin devrilmesinden beriye kurulmuş olanların eı güçlüsü ve istikrarlısı olarak nitrlemişti. Fakat hükümet darbesi, riıtün yapılanları boşa çıkarmış, Anerikalılann ümit ve cesaretlerini kırmıştır. Bir avuç genç General, koskoca Amerikaya kabadayılık taslarken, Washington'un Güney Vietnamı yal rnz bırakamıyacağı faraziyesine dayanmaktadır. Gercekten de Amerika nın gereken şartlan hazırlamadan Guney Vietnamdan derhal çekilme51, sadece Güney Vietnamın değil, hıitiin Hindiçuıinin komünizme hedive edilmesi anlamuıı taşımaktadır. «^ ^ . «Jön Türfcfet>tn Ceftrr Ttetnamda •toritenin gerçek «riribi oldukların n anlaşılmasına rağmen, karşılas tıkları Amerikan muhalefeti, kolay lıkla başardıklan hükümet darbesi rin ömriinü kısaltacak yeni bir fak Inr olarak karşımıza cıkmaktadır. Daha önemsiz diğer faktörler de, •JBn Türklcr>in Silâhlı Kuvvetlerin tiımünü değil. bir kısmmı temsil et rneleri ve hükümet darbesinin halkın, özellikle profesyonel politikacıların tasvibini kazanamamış oltna «ıdır. Kayhan SAĞLAMER . BİR DAKİKAt En az 3 saatien evvel susmuyor Bir Fransız ilim adamının, uzun seneler yaptığı tetkikler sonunda, elde ettiği netice\e göre, geveze kadınlar az yasıyorlarmıs. Çünkü, çok konuşmak, sağlık ve sinirler üzerinde yıpratıcı tesirler yapıyormus. Düsündüm de, iyi ki bizim bazı siyasiler (meselâ Osman Bölükbası) kadın dejil. Yoksa, çoktan, öbür dünyaya teşrif ederlerdi. Ve. maazallah, biz onlarsız ne yapardıkj Sağlığın ve sinirlerin yıpranmasına gelince, yine erkek olduklarından zâhir, onlara birsey dokunmuyor. Arada, ne oluyorsa, bizlere 0uyor, çok şükür dayanıvoruz. D. N. UPPHAHN Büyük hata Saygon'da bir hükümetin daha devrilmesiyle âsileri ezecck millî bir hareketin başlama şansının artık yok olrtuğunu görüyoruz. Asyanın bu bölgesine gircli 15 yıl kadar oldu. Önce Fransızlara yardım etmiş, Fransa dâvayı kaybedince de kendi hesabımıza hu bölge ile ilgilenmiştik. Fransa, Hindicini'vi Batınııı tesir sahası dahilinde tutamamıştı. Korkarım ki. aynı başarısızlığa biz Amerikalılar da uğramaktayız. Verdiğimiz askeri ve iktisadi yardımı istekle kullanan bir hükümete Vietnam'da henüz rastlamadık. Vietnam'dan gelen haberlerle siniri bozulan vatandaşlarımız ve Kongrenin bazı üyeleri. Güneydoğu Asyadaki savaşı «Bizim savaşımız» yapmamızı ve Kuzey Vietnamı bombalamamızı isti>orlar. Ancak, böyle bir davranış çeşitli bakımlardan mahzurludur. Çin'in Güney Vietnamı istilâ etmesiyle sonuçlanır. Amerikan milletinin çoğunluğu ise, savaştan korkmamakla beraber, yeni bir Kore yaratmak istememektedir. Zira, bizim Vietnamda büyük bir menfaatimiz yoktur. Savaşmamızın sebebi. sadece prestijinıizi korumak. kendi gozümüzdeki. başkalarının gozündeki Amerikayı kücük dıişürtmenıektir. Kendimizi. pek işimiz olnıayan bir bölgede, Asyalı olmayan bir ülkenin, Asyalılara karşı zafer kazanması imkânsızdır. Bu buyük hatayı yapmışız bir kere, şimdi işin içinden sıyrılamıyoruz. Yaptığımız hatanın cezasını ister istemez ödeyeceğiz. Hattâ odemekteyiz. Gerekli olan, bu ödemeyi en az haysiyet kıncı şekilde yapmamızdır. Ödeme konusunda bir seçme hakkımızın olduğunu ileri sürmek, doğrusu, biraz fazla iyimserlik. Çok muhtemelen bir sabah uyanacağız. ve Saygonda yeni bir hükümet kurulduğunu, bu hükümetin de aynen Kamboçyada olduğu gibi bize evimize dönmemizi söylediğini, sonra da kuzeylilerle anlaşma yoluna girdiğini goreceğiz. Bana öyle geliyor ki. meselenin bugünkü gelişhni, ister istemez bizi bu sonuca mahküm edecektir. Bu sonucu önlememiz gerek. Bunu önlemek, Kuzeye hombardıman uçaklan veya Güneye general göndermekle olmaz. Tek care, büyük ve ciddi bir diplomatik harekete başlamamız, Asyanın bütününü kapsayan bir hal çaresini, diplomatik yollardan bulmamızdır. (Bu y&zının Turklyede neşlr hakkı yalnız «CUMHURİYET> gazetesine alttlr.) WU1ER hadiseıer arasmda Tepeden tırnağa! en hükümetin sağlam olmasını. ona toz kondurulmamasıD Jnı istiyen bir kimsevim. Kader, elimize bir kalem \e >üreğimize bir mesuliyet hissi vermiştir. Yazı yazmaya. elden geldiçi kadar doğruyu yazmaya mecburuz. Biz yazmasak. bizi telefonla, mektupla: Suna dair yazı neden yazmıyorsun? diye zoTİarlar. Ne var ki; bir milletin, bir memleketin selâmeti önce kuvvetli, becerikli, namuslu bir hükümete malik olmasiyle mümkündür. Biz daima bu noktadan hareket ederiz; ten kidlerimiz hükümeti yıkmak için değil, desteklemek ve lnıvvetlendirmek için olur. Dikkat edilsin: Hükümeti kuvvetlendirmek icin. Hükü metteki şahıslan kuv\etlendirmek için değil. Bunu hatırdan çıkarmazsanız bizim tutumumuzu anlıyabilirsiniz. *^ * Türkiyede mesuliyet hissi yoktur. Ne ferdi, ne müşterek. Bir hâdise I oldu mu herkes yakasını kurtarjmaya. hattâ mümkünse mesuller| den ahbaplarını da kurtarmaya ça| lışır. Bu iptidaî insanın normal tuı tumudur. Medenî insan olunca iş değişir. Ben yıllardır ne hâdiseler görmüşümdür! Meselâ Sultanahmetteki meşhur Adliye binasının yangınından ve orada bulunan 100 binlerce dâva dosyalarının ve kıymetli eiTak ve eşyanm yanmasından sadece bir nöbetçi odacı nıesul olmuştu. Olur mu böyle şey? Ankarada bir spor salonu çöktüydü. Kimsenin mesul olduğunu duymadım. Csküdar vapuru faciasının mesulü, vapurla birlikte boğulmus olan kaptandır, dediler. Bizde bir felâket, bir âfet, bir zarar oldu mu gayretler mesuliyet aramaktan ziyade mesuliyet atmaya doğru yönelir. Yavaş yavaş da gerçekleşir. Buna mukabil meselâ bir mecmuada bir karikatürcüye 800 lira ödediniz diye bir dairenin sıra sıra âmirlerini mahkemeye sevkederler. Neden kırılan bardak dururken daha pahalı kınlmıyan bardak aldınız diye tazminat dâvası açarlar. Yani ala] ve mantık metabolizması bizde, dünyadakinden başka tfirlü işler .. İşte şimdi yeni bir nümunesl .. Ali Sami Yen stadında 50 60 ki. şinin yaralanmasına sebep olan hâdise. Bu hâdise üzerine resmen açıklandığına göre stadın inşası için Belediyeden ruhsat alınmamıştır. Dosyada plânlar yoktur. Ve usulen iskân müsaadesi (yani içine adam girebilir) müsaadesi de ahnmanuştır. Bunlar kaza olduğu için meydana çıkmıştır. Halbuki mesele ba, sittir. Evvelâ stadın kaç kişilik ya\ pıldığı malum değil. Sonra içine kaç kişi girdiği de malum değil... Çok bilet kesildiği de muhakkak. Seyircilerde de on paralık disiplin yoktur. 50 bîn kişiyi zorla nizama koymak için ordu lâzım. Polis buna ne yapabilir? Nitekim kazadan sonra nizamı iade için ordu birliklerinden yardım istenmiştir. Dâva kimin neden mesul olduğumın biliruneiitesindedir. Stadın iç kalabalığı, kontrolu Belediyenin işidir. Ttibünlena ort» yerinde gaz ocağında köfte pişirmeye müsaade edip etmemek Belediyenin işidir. Bunları yapmak için Belediyenin kuvveti ypktur. Salâhiyetini de kim se tanımaz. Spor işlerinin sadece siyasî bakımdan bağlı olduğu Bakan, her şeyin yolunda olduğunu daha ilk hamlede iddia etmekle ihtiyatsızlık etmiştir. Ama kime ne dersiniz? Bakan gayrimesuldür. Bu na rağmen en küçük teferruata kadar her şeye kanşır. Hattâ bir parlâmento münakaşasında bir mebu Dean Rusk açıkladı Şam, (AP) Batı ve komünist tekliflerinin hiçbirine yanaşmayan Suriye hüküWashington, 24 Amerika meti bugün yabancı şirketleDışişleri Bakanı Rusk, basın KAHtRE, 24 (AP) Başkan Nâsır dün Amerikayı Kongoda re petrol kaynaklarını işlettoplantısında Güney Vietnamlı tecavüzle itham etmis, Mısıra yapılan Amerikan yardımına mume imtiyazı verilmesini y»liderlerden şahsi çıkarlarını bir kabil Wasbington'un menfaatler »aglamağa çahştığını ileri sürsak etmiştir. kenara bırakarak komünistlere müs ve Amerikanın Mısırın siyasetine müdahalesi olarak vasıfDevlet başkanlığı konseyınin yakarşı yapılan savaşı kazanmaya landırdığı duruma göz ynmmaktansa Amerikan yardımını alnuya yınladığı bır kararname ile yabançalışmalarını istemiştir. Güney cağını söylemiştir. cı işletmelerın madeni kaynaklan Vietnam hükümetinde birlik Port Saıd'de «Zafer Günü» munada geliştirmeleri süresız olarak yasağlanmasının Vietkonglarla ya saklanmıştır. Kararname tahtında pılan savaş için birçok bakım sebetiyle buyuk bir kalabalığa hımemleketin petrol ve madeni kaydan faydalı olacağını belirten taben konusan Nâsır, Birlesık Anaklarını işletme hakkı munhasıRusk, Birleşik Amerika'nın Gü ) rap Cumhuriyetinin Kongolu âsiran devlete aittir. ney Vietnam'daki kuvvetlerini I lere silâh yardımında bulunduğuSon iki yıl içinde Batı Almanya, geri çekmiyeceğini açıklamış nu belirtmiş ve: «Kongoya sılâh Italya, İspanya ve İngiltere ile birtır. Son zamanlarda Güney Vi ' gondermeye devam edeceğız,» deçok komünist memlekete mensup etnam silâhlı kuvvetler başka | miştir. Hashington, 24 (AP) Başkan Suriye petrollerını General Nguyen Han'ın şidNâsır, Kahiredeki B. Amerika Nâsır'ın dun «Zafer Günü» müna yabancı firmalar teklifler yapmışlarni işletmek için detli tenkitlerine uğrayan Ame Büyükelçisi Lucius Battle'i Mısır sebetiyle Port Said'de yaptığı ko dır. rika'nın Saygon Büyükelçisi Maxwell Taylor'un Amerikan Hükümetine iktisadi baskıda bulun nuşmamn burada yarattığı ilk tep Suriye henüz petrol ihraç etmehükümeti ve Başkan Johnson I makla itham etmiş ve «Biz kimse ki karışık bir öfke olmuş, fakat mekle beraber resml tahminlere adına konuştuğunu belirten j nin baskısına boyun eğmeyiz» de henüz resmî bir yorumda bulunul göre, Suvaidiya bölgesindeki yeralmamıştır. Dışişleri Bakanlığı yet tı kaynaklarında 450 milyon ton Bir yıl önce bugün, yakalanamıyan kaatiller, ateş ederek Dışişleri Bakanı, Amerika'nın miştir. kılıleri Nâsır'ın konuşmasımn met petrol mevcutur. İhtıyat kaynaklar iki Kıbrıslı Türkü öldürmüşlerdi. Bir yıl önce varın, Kıbrıslı Büyükelçi Taylor'u her baİRAN'A DA ÇATTI nini görmeden bir şey soylıyemıye 100 milyon ton civarında tahmin Rum polisler kendileriyle alay eden küçük Türk çocuklanna kimdan desteklediğini söyleceklerini bildırmışlerdir. ateş etmişlerdi. Noel yaklaşırken, Kıbrısın iç harbi başlamıştı. edilmektedır. Kuzeydoğu Suriye'de miştir. Amerikan hükümetinin «Sıyonıst ve Amerikan tesirleriAmerika, Suveyş'ten çekılmeleri de 350 milyon ton petrol mevcut O günden bu yana yüzlerce Kıbrıslı öldürülmüş, binlercesi yeni Saygon hükümeti için be nin hâkimiyetındeki bir Amerikan eviııi ve işini kaybetmiştir. UThant'ın son raporuna göre, Kıblirli bir plân teklif etmiyece müstemlekesi» olarak vasıflandır için İngıltere, Fransa ve İsraıl'i ık olduğu sanılmaktadır rısta durum henüz sâkinleşmemiş olup iç savaş devam etmektedir. ğini söyliyen Rusk «onemli o dığı İran'a siddetle çatan Nâsır, na etmiş ve yıyecek sıkıntısı çeken Kıbrıslıların kendi kendilerine yapmış oldukları kötülük kor lan şahsi anlaşmazlıkları bir tran Şahının «efendilerinin emırle Mısır'a milyonlarca dolarlık yarkunçtur. Son bir yıl süresince her iki topluluk. korku ve nefret kenara bırakıp büyük mesele rini yerine getırirken» Mısıra ha dımda bulunmuştur. Mısır Amerika'dan senede milyonlarca dolarlık içinde yaşamış, diğer ülkeler için de devamlı bir üziintü ve korlerle uğraşmaktır» demiştir. karet ettiğini ileri surmustur. gıda yardımı almaktadır. Mısır ku vesilesi olmuşlardır. Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Adaya Kuzey Vietnam'a malzeme gön1964 yılında Amerıka'dan 714 mıl Tokyo, 24 (a.a.) Paponya'mn gelmiş ve imkânlarının izin verdiği oranda savaşm gelişmesini, derilen yolların bombalanıp KEMERLERİ SlKlN yon dolar tutarında gıda yardımı, nufusu bu yıl 1 Ekım tanhinde yatedhişin artmasını önlemislerdir. bombalanmıyacağı konusunda Tezahurat yapan dınleyicilerine 173 milyon dolarlık kredi ve hıbe, pılan nufus sayımma g ö r e , bir açıklama yapmaktan kaçıKıbrıs meselesi, Ikinci yılına başlarken, arabulucu G. Plazanan Dean Rusk, Amerika'nın bağımsızhğı mudafaa için kemer aynı devre zarfmda da İhracat İt 97.190.000'ı bulmuştur. nın son aylardaki olumlu çalışması, ümit vermekte ve meseleGüney Vietnam politikasına te lerini sıkmalarını tavsiye eden Nâ halât Bankasından 8 milyon dolar Bu suretle, nüfus bir yıl içinde nin barışçı yollardan çözümleneceği hususunda bir inanç yaratmas ederek bu konuda, şunlan sır sonra şunlan söylemiştir: «Bu almış bulunmaktadır. 1.031.000 artmış olmaktadır. maktadır. söylemiştir: gün haftada yedi gun çay içiyoruz, «Amerika bağımsız ulkelere bunu beş güne indırebılirız. Altı dış mudahalede bulunulmasına gün kahve içiyoruz. dort gune inher zaman için karşı koymuş dırebilırız. Dort gun et yiyoruz, üç .g<U>e indirebiliriz. Biz serefli bir ] milletız, kimsenin bizi hâkır gorve tisler j o Güney Vietnam komünistlerin I me«ine musamaha etmeyiz. 1 Amerikalılar bize, siyasetimize eline geçerse komşu ülkeler de şimdi Vietnam'm içinde bulun hâkım olma ücreti karşılığında yarduğu meselelerle karşılaşacak dım vermek istiyorlarsa onlara lardır.» müteessir olduğumuzu söylerim. Resimde, Vietkong gerillala Bağımsızlığımızı muhafaza için yirına karşı mücadele eden, bir yeceğimizden kısmağa hazırız.» G. Vietnam kuvveti görülüyor. Nâsır, geçen ay Kongodaki A merikan Belçika harekâtını, «1956'da Süveyş'e yapılan tecavüzün aynı» olarak takbih etmiş, Amerıka'lılarla Belçikalıların «sadakaları mukabilinde» StanleyvilVVAPORÜ» Salzbnrg (Avusturya), 24 (AP)le'e indirme yapıp oradakileri öl Araştırma ekıplerı, Avusturya dürdüklerini söylemiş ve Tshombe' ırdusunun bir eğitim uçuşu sıra nin Kongo halkının meşru temsilında kaybolan iki jet uçağının en cisi olarak kabul edılemiyeceğini <azını bulmuşlardır. Isveç yapısı bildirmiştir. etlerin salı gunu, kötu hava şartMısır'm Kongo'dakı tecavuze eli arı altında kör uçus sırasında kolu bağlı bir şekılde seyirci kal.000 metre yüksekliğindeki bir da mıyacağmı söyliyen Nâsır, Kongoğın yamacına çarptıklan, iki pilo lu asilere Mısır'dan silâh yardımına devam edıleceğini açıklamıştır. Ilâncdık: 4111/15728 Berlin, 24 (AP) Sovvet Dışiş un öldüğü tesbit edılmiştır. leri Bakanı Andrei Gromiko, ge! ' ! " ' " : " " " : : : : : : : : : : : : Î : : : : : : : : : ! : : : : : : : : ; : : : ; ; . : ! Î : : ! ; I ; ! Î : : ! : ! S Î : : ! : : I ! ! ; ! : ! ! ! : Î ! Î ! ! : ! Î : : : : Î : : : : ! : ! ! Î ! ! : : ! ; : : : : : : ; ••»••••••••••«::;:.a:::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::;,::;:::::::;::;::;::::::::::::::::::::::x penlerde Washıngton'da B. Ameri ."«::.:;:::••:. ka Dısışleri Bakanı Dean Rusk ile ; aptığı görüsmeler hakkında Doğu Aımanya Komünıst Partisi Baskarı Walter Ulbricht'e bilgi verdik' 'cn sonra dün uçakla Moskovaya gıtmıstır. •••• Gromıko burada Ulbricht, Basba • ••• ian Uilly Stoph ve Politbüro üye •••• .51 Erıch Onpcker ile goriismüştür. Amerika Vietnamdan çekilmıyecek Mısu Kongoda Lamnmbacılara silâh yatdımına devam edecek Nâsır Amerikayı itham ettı SURİYE YABANCILARA PETROL İMTİYAZI YERMİYOR Nâsır'ın konuşması ve Amerikada tepkiler Kıbrıs Barışa Japonya'mn nüfusu 97 milyon Soğuk algınlıkları için VAPORUB İki jet uçağı enkazı bulundu ICKS IIIHMIIU t t Gromiko, Doğu Almanyadan Moskovaya döndii ••"•• a i M I 1 * l<l> !!!..'!!!!!!!!!S!!!!!M!Si.".M.!!."...!t..ıııt.!S!ıt!.ıı.ı.!!S!iH.!!!i!.M • • .t.«ıı..ııııı1.mm ••••• • ııMiilııı» unmınıııt ılifiMluıtıiiiıııı • • •ıııı • • ıııı IIMIIIIIIIIIIII IIMIIIIIIIIM Şinasi Orel Karaçi büyükelçisi oldu ZEVKLE Giyebileceğiniz KADIN ve ERKEK Kumaşları § En Son RENK ve DESENLERLE Piyasayaflrzedildi...(( Üstün Kaliteli İPEKİŞ Knmaş ve Battaniyelerini BÜTÜN MAĞAZALARDA ARAYINIZ flllllllt* l|llMatllll*llll<IIIIIIII>lllltilllltllfli(lflMlltl>lillitlilllllllllllllll(llllllllt • • • { • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • •llllMllllllllllltlf I I • ( • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • « • lllll llllllllllll ll tllllll<llllllillflllll».l)llllll<iltl •«••••••••••••••••••IIIH Ankara 24, (a.a.) Şam Büyük | Elçımiz Şinasi Orel'in Karaçi Büyük | Elçıliğine atandığı, bugün resmen, Ankara ve Karaçı'de açıklanmıştır. İ!!!İ!!;Ü!!!!!İ!İİİİİİİ!!!^^^^^ VVashiııgton 24, (a.a.j Amerika Birleşık Devletlen Savunma BakanItğından bildirıldığıne göre, •SR71» tıpi yeni bir stratejık keşıf uçağı ilk uçuşunu yapmıştır. Bir saat süren bu uçuş sırasmda uçak, saatte 1600 kılometrelik hızı aşmamış ve 13.500 metreden daha yukseğe çıkmamıştır. Oysa, "Lockheed Aircraft» Şirketi tarafından yapılan uzun menzılli iki adet «J58» reaktörü uçağın, saatte 3.200 kilometre hızla uçmasına ve 24.000 metre yükselmesine imkân ver mektedir. Amerika yeni bir keşif uçağı denedi AKBANK SİVAS ŞUBESİ HIZMETINIZDEOIR Bu şubede Hesap açtıranlara D.P.A. Moskova bürosunu yeniden açacak Hamburg 24. (a.a.) Bonn'daki Sovyet Büyük Elçılığı Batı Almanya Haber Ajansına (DPAı Moskovada yeniden buro açabileceğini bildırmış tir. DPA'nın Moskova bürosu, nisan ayında Kruçef'in öldüğü şeklinde yan ' lış bir haber verdiği için, Sovyetler tarafından kapatılmıştı. Ajansm Mos kova muhabiri Heinz Wursel de habe ri kendisi vermemiş olmakla bırlikte, Rusyayı terke dâvet edilmiştı. ! DPA. Pekin'de, bu ay başında bir büro açmış bulunmaktadır. HUSUSİ ÇEKİLİŞ Umumi çekilişlerde kazanma şansı Pakistan'a İngiliz kredisi | ' Mf« crttRM Ttt.KfT âf. tatm» f>««** a n aı Karaçi, 24 (AP) Buyuk Britanya Pakistan'a 7 950 (XX) sterhn tutarında yeni bir kredı açmıştır. Pakıstan bu parayı sınaî kalkınma | projelerınde kullanacaktır. Ben seninle güreşten başka her spor branşmda yanşırım, diyecek kadar impolitique olur. Bütün bunlar sporda ne idarî, ne fenni, ne terbiye\i bir disiplin buIunmadığını gösterir. Seyirci mutlaka stada girmek ıster, idare mümkün olduğu kadar çok para kazanmak ister, Bakan bir parlak ve kalabalık açış yapmak ister. Galatasaray yeni stadını parlak şekilde kutlamak ister.. Fakat hiç kimse bu hâdisenin bir nizam ve intizam dahilinde cereyan etmesi kaygusunu her türlü vak'alara karşı tedbirli olmak tasasiyle birleştinneyi düşünmez. İnsanlar yaralanır. Radyoda bütün şehirdeki operatörler vazife basına çağırılır. Halktan kan istenir Âlem paniğe uğrar, bunlann mazereti yoktur. İyi niyetli tecrübesizliğin bunlar tabiî neticeleridir. Kapılann kırıldığından bahsediliyor. Hiç bir kapının kırılmadıgını polis, vak'a akabinde tesbit etmiş• ••• tir. {••(••.•••••••«••••••••••••••••••«••••••••«• • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I Şimdi gelsin mazeret, gelsin tahCumhuriyet 15710 kikat... Sonunda elde bir gişe memuru veya köfteci mi kalır? Onlara da herkes acır. Çünkü iş kökünden çürüktür. Ne fenni, ne idari, nfe sportif, ne terbiyevi bir disiplin mevcut değil iken bir köfteci veya gişe memuru ne yapabilir? İşin içinde alâkalı ve salâhiyetli olanlar da ba alâkalarını ve salâhiyetlerini dışanya vuramazlar. Çünkü bele sporda kulüpçülük, hükünıetçiük, belediyecilik birbiriyle çatışır. Hakikatleri bulup çıkarmak mümkün olmaz. Ve iş yavaş yavaş küllenir.. kapanır gider. Türkiyede her hükümetin âciz kaldığı şeyler vardır. Bunlann başında stadlardaki intizam gelir. Yıllardanberi, seyircflerin hakeme ve oyunculara küfür etmelerinin, gazoz şişesi atmalannın önüne geçilememiştir. Fî tanhinde bilmera hangi stadda Güneş Galatasaray maçında sahaya ayvalar atılıp halk birbirine girmişti. Devlet işe karıştı. Tahkikat, tetkikat. İnönü, Kıhç Ali Bey, Cevat Abbas Bey, Celâl Bayar hepsi işe karıştınlmış, bu bir siyasî nüfuz kavgası olmuştu. Sonunda iki suçlu meydana çıktı. Birisi ne o maça, ne ondan evvelkilere, ne Güneş, ne Galatasaray kulüplerine gitmiş, ne bu yolda bir satır yazı yazmış olan benim «Türk spor eamiasından ihracıma» bir de bu maç hakkında vazı yazmış olan Bötçenize ve ihtiyacınıza göre 3 ayrı boyda imâl Eşref Şefik'in bir ay müddetle boyedilmektedir.... Her üç AEG modeli de aynı yüksek ' t)t almasına karar verilmişti. Çünkü o zamanlar beni Halk Parkalitede imal edilmiş aynt üstün vasıfları ve aynı tisinin merkezdeki sayın âzaları tutgarantiyi havidlr. mazlardı, Berlin OHmpiyatlarını tenkid ettiğimden dolayı.. Ne oldu? AEG ALLGEMEINE ELECTRICITÂTS GESELLSCHAFT Ben şimdi böyle maçlara sitmem. lisansı ile Türkiye'de imâl edilir. Yazı da yazmam. Gene şişeler yağar, stadlar yıkılır, adamlar ezilir.. ve sporu devlet güya idare eder. Haydi efendim, biraz daha ciddî nlalım, biraz daha mesuliyet hissi duyalım yeter, seyirciden, Bakana kadar hepimiz! B. FELEK . • • t HiHittM ••••»••tıiMiıııııı»ııııııııı'J," AEG B U Z D O L A P L A R I YILBAŞ1NDA YUVANIZA KIYMETLİ ve LÜZUMLU BİR HEDİYE ALINIZ. AEG'nin daha üstün olması tabiidir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog