Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFEtKİ CTJMHURÎYET 25 Arahk »•••••••••MU Büyüklerle köçökler Emniyet kadrosundaki toçlar ve y o l n u l a k U r k o n u ı m b bilgf isteyen bir gazeteeıye Emniyet Mfidürü : Siz gidin de Tapu Dairesine bakın, neler oluyor! demiş. Gazeteler yazdılar bn konuşmayı. Aynı zamanda açıklandı M 3004 memnrİD Emniyette geçen dokaz ay içinde 115 memur ve i m i r için kovustnrma açılnus. Bu rakam ilk bakısta yuksek görünebilir, ama biz resmen kovuşturma açılmıyan hikâyelerin sayısının daha da fazla oldnganu sanınz. Bn saru da nereden çıkıyor? demeyin. Bir memleket ki yol•ulnklarla dolndur; adamlar yürüttüler mi yüz bine, ıki vuz bine de iltifat etmivorlar. Otuz milyon, kırk milyon, yüz milyon hetsbı içindeler, Ereğlideki 450 milyonla da rekorn kırdılar. Böyle yerlerde ve zamanlarda polis ne kelime! Polis kendi içinde de, kendi dısında da kuçük kuçücuk yolsuzlnklarla uçrasır. Peki . biri kalkıp da Emniyet Müdürune : Mfidür bey, biz Tapu'va ne bakalım, oralarda bir şeyler dftnüyorsa kovalamak senin bdevin dese!.. Vallahi haksızlık etmış olor. Bunlar, bilınen, sovlenen, ama latesinden gelinemiyen işlerdir. Çünkü dediğımız gıbi dumen b«şk» tdrlü dönüvor. Bazı kisıler milyondan aşağısını çalmava tonenül etmiyorlar. Küçük hırsulıkları halktan adamlar yaparla*. Büyük hırsızlıkları da büyfik adamlar yaparlar. Herkes haddtaıi bilmeli. Adam diyor ki : Milyondan asağı çalarsam idare etmiyor, masratı coktor hm tiearetin! Canım hırsızlığın masrafı mı olnr? diye sorarsanız sâflığınıH şaşanm. En âdi hırsızın büe masrafı vardır. Merdiven, maymnnonk, elektrik feneri, vesaıre Yüksek hırsızlıklann masrsfım vann sız hesap edin. Seçim zamanı bazı sivasi partilere verilen dSrt yuz bin, bes yüz bin liralık çekler nereden çıkıvor? Diyor ki adam bazı polıtıkacılara : Bakın ben sizi tutuvorum, siz de koltuga otnrunc* beni tatarsanız, geçınip gıderız. Böyle bir pazarlıkta zavallı polisin esamısi mi okunur! O da bırakır büyük adamlann pesini, düser küçük adamların pesine Hıncını onlardan alır. Bnnnn için Emniyet Müdürümuzün söznne ben yerden göğe kadar hak veriyorum : Siz gidin de Tapu Dairesine bakın!.. demis. Bnrada kastedilen Tapn Dairesinin kendisi değıldir, başka bir daire de olabilir. Çunkü bizim memlekette devlet denizinde yüzen domnzlann el atmadıklan alan yok. Ve bizim gözümüz poliste pohsin gozü ıse kuçuk hırsızlarda Geceleyin eve girip halı çalanlarda Tramvayda cüzdan çarpanlarda Balkondan çamasır asıranlarda Kdsebasma semsive serip kumar ovnatanIarda . Büyüklere gozünun ustunde kaşın var diyemez polig Bakın Mali Polis bir parçacık bn islere el atmaya basladı, kızılca kıyamet kopnyor. Handıyse memurlan vergi kaçakçılarını kovaladıkIan için pisman edecekler. Ha gayret! Su Malî Polisi de bir çalışamaz bale getirirtek memleket faydalanır. Malî Polis gidip vergi kaçakçılarım kovalıyaeağına daha favdalı işler yapsın N e bileyim ben, meyhanede şarap içip komunistçe lâflar edenleri yakalasın, parklarda sevişen âsıkları suçüstü tutmak için tnzak haıırlasın, sokakta •Ienen öpüsenlerı kovalasın, ahlâksızları takip etsın efendim ahlâksızlan!.. Bakın memlekette ahlâk bozukluğu ne kadar arttı! Hem de servet dusmanlan da çogalıvor, nereye gidiyornz? Ha! Nereye gıdi>oruz dersinız? EKONOMİK KONULAR ıııı=ıııııııııııııııııııııııiHinıi!iııııııımıiHiıııııımııımııııııııııııımıııııııııııııııııifiHiııııııııııııı£ıııı BATI ALMAN CARL ZEISS GOZLUK CAMLARI İthalâtçısı HAVUZLU Han gözlük iepasu. Foştan sipariş kabulüne kaşlamıjtır. Onumuzdekı yıl şehır tamamen ağaçlandırılmış olacaktır. Park ve Bahçeler Mudurluğu, bu amaçla bır çahsma programı hazırlamıs ve mgulama\a baslamıstır Son bır hafta ıçınde ana caddelere 2137 adet gelıskın kavak ve çınar ağacı dıkılmıştır. Halka da ağaç sevgısı asılanması için onumuzdekı av «Ağaç dıkme kampanyası» açılacaktır. Beledıyenın bu çahşmasına Bejkoz fıdanlığı da katılmıstır Boylece şehır onumuzdekı yılda yeterh derecede ağaçlandırılmış olacaktır. Bu arada parklarda bulunan yaşlanmış ve kurumuş ağaçlar da yenıler ııle değıstırılecektır • > • AĞAÇ DİKME KAMPANYASI B ACILIYOR Plânlı dönemde ihracatımız ınncı beş yıllık kaliunma plâmnın 1965 yılı programı 25/ 11/1964 tarıhlı Res ml Gazetede yayınlannuştır. Plânın ongorduğu dengelı ve hızlı kalkınma hedef lerının gerçekleştırılmesınde «Ekonominin Oış Dengesi» onemle e le alınan konulardan bırıdır. Bılındıgı gıbi, plân tatbıkatına 1963 yıhnda başlanılmış ve 1965 progra mının hazırlanmasında 1963 yılı ıle 1964 yılımn ılk altı aylık tat bıkatı gozonunde bulundurlumuştur. Genellıkle, planda ilade olundu ğu uzere, ılerıkı yıllar ıçın tahmın olunan ıhracat mıktarlan gerçekleştığı takdırde, ıkıncı beş yılın sonunda, dışandan hıç bır yardım olmadan ekonomı kalkınmasırıı kendıhğınden devam ettırebılecek tır Hıç şuphesız dış borçlar ve faızlen bu tarıhte bıtmış olmıva caktır Ancak açıksız olarak ka panacak tıcaret dengesı, sermaye hareketlerınden \e gorunmıyen kalemlerden sağlanan gelılrler, dış borçları ve faızlerını odemeye kıfayet edecektır Evlâdıyelık jılbaşı hedıyelıklen Barometre, Termometre, Hıgrometreler ıthalâtçı kârı ıle Sultanhamam Havuzluhan Gozltık Deposunda Reklâmcüık 4797/15700 Yazan: Ticaret Bakanlığı Müfettişi Yılmaz ULUSOY Törkiye Seker Fabrikaları A.S. dea Damperli Kamyon, Kamyon Alınacaktır Teknik şartnameler bedelsız olarak Ankarada Genel Müdurlüğumuz Tıcaret Servisı ıle Istanbul Buromuzdan Teklıfler 28121964 pazartesi gunü saat 17 30 a kadar Genel Müdurluk Muhaberat Servısıne venleicektır. Kalkınma çabası içinde olan oruluyor ki, 1964 >ılı ihracatı, (1) Birlesmlş Milletler İstaUstık bır toplurnda, programlanan yatıbir onceki yıla nararan, daha yıllığı nmların tahahuku yonunden, ıtağır gelişme temayulu içinde (2) 5 Yıllık Kalkınma Plânı, sahalâtın lstenıldiğı kadar kısılmabulunmakta ve 350 milvon dolârm Reklâmcüık 4387/1571? hife 520, tablo: 376. sı mumkun olmadığına gore, tıcaaltında kalmasından endıse edilret dengesının sağlanmasında, ıh mektedir. Halbuki 1964 yılı ihraracatın gelılştinlmesınden başka cat hacmi 375 milyon dolâr olarak çare kalmamaktadır Esasen bu tahmin edilmiştir. Bununla beranetıce kalkınma fellsefesıne de ber aralık 1964 tarihinde yururluuygundur Zıra, normal olarak, fe giren ve bazı ihraç maddelerthakikaten ıktısadi bır kalkınma ne kontenjan tanıyan Ortak Pamevcutsa, bunun muayyen bir dev zar Anlaşmasının yıl sonunda ihHürriyet Meydanınm detay re sonunda, ihracatı da arttırma racat miktannda bir gelişme sağl sı, başka bir deyımle, ıhracattan yacağı soylenebillr. projesi hazırlandı fert başına düşen gelıri çoğaltma Hurrıyet Meydanının duzenlenme sı icabeder. Bu yondendir ki, bır 1963 1964 yıllan ıhracat rakam ları, bu konuda tahmın yapmanın me devam edılmektedır. Meydanın çok memleketler, fert başına düguçluğunu ortaya koymaktadır. letay projelen hanrlanmıştır. Cadşen mılll gelinn arttırılrnası yePlanda da ifadesıni bulduğu gıbi, eye taşan duvarlar yıkılmış ve yo rıne, ıhracatın fert başına düşen ıhracatımızın '« 80 i gelır ve fıyat a katılmıştır mıktarını, kalkınma]an veya haelastıkıyetmın duşuk olduğu geYenı hazırlanan plân, tam olarak yat sevıyelerı ıçın olçü almışlarneleksel tarım urunlerınden meyuygulanacak ve meydana verılecek dır dana gelmektedır Miktar olarak çehre değıştırılmıyecektır. Ilgılıler, lânlı donemdeki, ıhracat mikurun ıhracatında artma olsa bıle meydanın yenı plâmnın herkes tara tarlannın mukayesesine geçıhracat gelirınde aynı yonde bır mdan beğenıleceğını belırtmektemeden once, bir fikir vermeartış olmamakta, dolayısıyle duırler si bakımından 1958 • 1962 yıllan rum, gerı kalmış memleketlenn ıh Marakaz» gemisi motorlu ihracat miktar t e rakamlannın raç urunlerı aleyhıne tecellı etbelirtilmesinde fayda gorulmüşmektedır hale getirildi tur: îki yıldan ben Halıç tersanesınde 1965 yılı ihracat tahmini, 5 yıldlar Miktar Kıymet âmır ve tâdıl edılen «Marakaz^ ge Yüla Yılmda lık Kalkınma Plânında 393 5 mil100 ton MUyon (1) yon dolâr gosterıldığı halde (21 mısı, kazanları değıştınlerek motor58 1.600 247.3 u hale sokulmuş ve Marmara hat1965 yılı proğrammda bu 16 5 mıl59 2.071 353.8 ına venlmıştır. \on dolâr fazlasıyle, 410 milyon do 60 2.158 320.7 Yılbaşından ıtıbaren sefere gıre1 Adet 100.000 Lira 'âr olarak plânlanmıştır. Bır ev61 2.058 346.7 :ek olan Marakaz gemısı kışın 433, velkı yıla nazaran 1965 ıhracat tah 2 Adet 50.000 Lira 62 381.2 2.318 •azm ıse 692 yolcu taşıyabılecektır mını 35 7 milyon dolâr fazlahk gos Beş yıllık kalkınma plânında, ıh 'larakaz gemısıne jenı kamaralarla termektedır Şayet, meselâ 1964 de1 Adet 20.000 Lira racat tahmınlerı, aşagıdakı şekü •eraber bır de salon ılâve edıılmışkı yekün ıhracat 350 milyon dode gostenlmıştır ve yüzlerce Talihliye zengin para ikramiyeleri ır lâr sevıyesınde kalırsa, o taktırde Plânın Bır yıldan 1964 e nazaran artış mıktarının İstanbul Ankara trafiği Cem'an 8 O O . O O O Lira , Jhracat tahmiıu ,r • rf H ffgf gerekeyeniden düzenleniyor Yılda 3 çekiliş her çekilişde Yıllar milyon § sooraU artif cektır kı, bjjBug^eifcekjeşmesı çok Ankara 3478 63 îstisnaT Wf^BR9fifl>TBHafktır. thraA P A R T M A N DAİRELERİ rafık emnı\etını sağlamak ıçın 64 374.3 + 26J catımızm 13 yıllık rakamlannda Vadeh her 5 0 ve vadesız her 1 0 0 üraya jenı bır kontrol duzenı kurul65 393 5 + 19.2 1953 yıhnda 3961 mıl>on dolârla ayrı bır kur'a numarası ve muştur. Yenı duzene gore, Istan66 427.2 + 33.7 optımun sevıyeye çıkılmıs ve bu bütün çekilişlere iştirak hakkı bul Ankara yolunda Karajolla67 457.2 30.0 rakama hâlâ ulaşılamamıstır. Bun • ekıplerıne ı paralel olarak ıki Beş yıllık devrede toplam artış dan sonra en yuksek se\ ıj e 381 2 rafık otomobıh devamlı olarak mıktarı, yaklaşık olarak 110 mıl milyon dolârla 1962 yılmda olmuş e\ır halınde bulunacak, aksaian yon dolar olup, plân başlangıcına tur. Oyle anlaşılıyor kı, 1965 yılı ıoktaları duzeltecektır. gore artış miktan "a 3161 nısbe plâmnın hazırlanmasına esas alıtındedır nan, 1963 yılı proğramının, 20 mıl von artışla tahakkuk etmesı 1965 1963 yılı sonunda, fıılı ıhracat 368 1 milyon dolârlık plânlanan mik vılı tahmınlerını fazlasıyle etkJetarı ' ı 5,8 oranmda, 20 3 milyon do mıştır Yoksa, 1964 yılı ıhracat tah lâr aşmıştır. Artışlar, sanayıde kul mını 374 3 mıljon dolârda gerçek lanılan urunler ve orman urunleleşse bıle, 1965 yılı ıçın tahmın edı rınde, canlı hayvan, hayvancılık len 35 7 milyon dolârlık artışın ta Hava soğuyor ve bahkçılık urunlerınde ve sa hakkuku muşkul gorulmektedır Bogun Karadeniz, Güneydoğu Anadoln, Dogo Akdeniz bölgeleri ile Sakarja, Kocaeli illerimiz ve IMMIIIIIIIIIItllllll çevreleri çok bulatla, Akdeniz ve Güneydoğn Anadola yagmarI«, diğer yerler karla karışık yatCumhurıyet 15711 murlu, Doğu Anadoln Bölgesinin ANESTEZI MUTEHASSISLARININ knzey kesimleri ile Orta AnadoNAZARI DIKKATINE Innnn doğn kesimleri hafif kar serpintili, diğer bölgeler parçalı Reklâmcılık 4809/15714 az bulutlo geçecektir. Hava sıcak lıklan azalacak, rüzgârlar genel 1 GRAMLK ŞIŞE olarak knzey yönlerinden ve ar«v derhal erıyıp beYrak mahlul veren sıra orta kuvvette esecektir. Dakar Buyuk Elçılığımızın Istanbul Sanayı Odasına gonderdığı bır azıda, Senegalın ıhtıyacı olan mal ar açıklanmış ve bu memlekete Turkıyeden yapılacak ıhracat ıçın ımkAnlar bulunduğu bıldınlnuştır. Sanayı Odası, memleketımızden ıt alât yapabılecek yırmıye yakm Senagal fırmasının ısım ve adreslerıni hracatçılarımıza duyurmuştur. Dakar'da bulunan bu fırmaların ıthal edebıleceğı mallar arasında tıbbi mustahzarat, her çeşıt mensueat ve uz dolapları bulunmaktadır Senegal'e sınaî maraul ihraç edilecek nayı ürünlerinde olmuştur. Plânla nan mıktarın aşılmasının sebebı, 1963 yılmda, hava şartlarmın fevkalâde musaıt gıtmesı ve bunun netıcesınde, tarım urunlerınm değerinde • o 7 4 bır artış olması gos tenlmektedır Artış mıktarma rağ men, 1963 ıhracat hacmı, 1962 yıhnda erışılen sevıyenm 121 milDış borç \e yon dolâr altında kalmıştır. Yıllar Ihracat faız toplamı °o 1962 3S1.2 12C.6 33^ 1964 yılmda, ihracat hacmi 374 3 1%3 368.1 145 5 39.5 milyon dolâr olarak proğramlan1964 375.0 137.0 36.5 mıştır. Bu yıla aıt fıılı ıhracat ta mamlanmamış olmakla beraber 1965 410.8 215.0 52.4 Devlet Istatıstık Enstıtusünun yaGoruluyor ki, dış borç ve faizler yınladığı ıki dokuz aylık ocakey1964 yıhndan sonra, oldukça ıyım lul ıhracat rakamlarından bazı neser şekılde tahmın edılen 1965 yıtıceler çıkarmak mumkundur. 1%3 lı ıhracatının ' ı 52 4 unu kapsayılmda, aynı devrede ıhracat mıkmaktadır. Borçlarm yenı bır borç tan 236 3 milyon dolâr ıken, 1964 lanma ıle odenmesi ve plânın onte bu miktar 8 3 milyon dolâr ek gorduğu ıhracat rakamlannın gersığı ıle 228 0 milyon dolâra duşçekleştırılmesı ıçın, ihracatı artırmuştur Dokuz avlık devrede duma konusunda plânın zorunlu bul şuş canlı hayvanlar, kuru uzum, dugu tedbırlenn, oncehkle tatbıka arpa tutun \e demır cevherınde ta ıntıkalı kaçınılmaz hale gelmış olmuştur ür. Ihracatımızın çok ağır bir t e m p o •ıle artmasına karşılık, odenmesi ge reken d ı ş borçlarf0^^Jl da da yıldan yıla artışlar olmaktadır. Hiç şuphesız, dış borçlarm odenmesi, ıhracatın artınlmasıyle çok yakından ılgıh bulunmaktadır. Plânm 1965 > ılı proğramında, dış borç ve faız toplamlarının, plânlanan ıhracat mıktaıına nıspetı aşağıya çıkarıl mıstır M.S.B. 4. No. lu Sat. Al. Kom. Başkanlığından Ankara Kapalı zarf usulu ıle Dıvarbakırda karargâh bınası vaptırılacaktır Keşıf bedelı 612 491 90 lıra olup geçici t e mınatı 28 250 00 hradır Ihalesı 11/1/1965 pazartesi gunu saat 11 30 da komisvonda vapılacaktır. Keşıf ve şartnameler her gun komisvonda ve Istanbul Levazım Âmırhğmde gorulebılır Tahplerin 2490 sayılı kanun hukumleri dahılınde hazırlıyacakları teklıf zarflarını ıhaîe saatınden bır saat evvelme kadar makbuz mukabılınde Kımısjon Başkanlığına vermelerı lâzımdır. Postadakı gecıkmeler kabul edılmez. Taliplerın en geç 6 1/1965 gunu saat 16 00 ya kadar Ankarada Hv. K. K. İst. Eml ve Inş. D Bşk lığına muracaat ederek yeterlık belgesi almaları şarttır. (2172 Basm 23834/15707) Yara ve yanık merhemi BERIVIT G DAİMA BÜYÜK ŞANS DAİMA BOL İKRAMİYE P 1965 4 APARTMAN DAİRESİ HASTANE ve KLİNIK LİYOFİLİZE ANADOLU BANKASI NESDONAL damardan genel anestezık ve Cumhuriyet'e ARALIK 25 ŞABAN 21 O V. 1 7 22 ] 2 14 4 33. 6 46 18 25 5 32 E 1 2 37 7 29 948 2 001 139:12 49 I 1 e B 18 j LARGACTİL • Komprime 1141, Te/• 2248 46 \ Ilâncılık 4140 15726 Ithal edıbp pıyasa>a arzedılmıştır l ISTANBUL FARMAP.K. (Basın 24039 A 14447/15702) CUMHLRİYET'in Tefrıkası BOZKIRDAKI ÇEKIRDEK Bozkırdaki Çekirdek Neden? De\e damını korlettın mı, once, ocağını yakacak erkek tobumnn kalmaz. tkıncıje, uğursuzluğa batarsın! Deve, ashnda, Arabistan bay\anıdır. Burda doğanı bıle Mekke hacısı sa>ılır. Deve besliyenler surda dursun, de\e hanını tutanlar bıle, mtibareklenn >erine, kamvon matnyon konduramazlar. Buranın benden onceki kıracısı çıngen Aptiye noldu? N'olacak Saraptaıı oatladı. Saraptan Her eun bır kup sarap içen herıf, o gun bırincı testı\ı tuketmeden nıcin çatlı^or bakalım" Nıçın 9 <) aksam bura\a Dalaksızın tennonünu kondurmus «llan, uvuz deveden gelecek belâ ton la gelsın» demıs akılsız çınsen, «araba çokmus Nıyetı, urkunlum, sarap çüou\le bastırmak Sababa kadar sızamamıs Sabaha kadar, dünyanın biti, pıresı başına bırikmis Dalaksız anlatsın da bak Kasınmıs ki, çınçenoğlu, sabaha kadar, derisini volmacasına Türkçesi, hart bart kasınarak cöçtu gıtti Çineen Apti bn dunvadan arkadas!.. Çopur muhtar elıni kaldırıp kambur Şabanı susturdu" Oçlum. çekmecene. çramofon mu \erlestirdin?.. Kes' Kes dedim! Ça\ın var mı taze çaym? Bugunü başka günlere benzetme! Bev Erzurumlu ve de çavın tirvakisi Kambur kahveci Halim Akına gulumsedi: Hoş geldin Beyim!. Hoş geldin ya, bu rezilleri başına nerden biriktirdin de geldin'' Host deli pezevenk!.. Tüh rezil Oğltun, saray maskarabğında gdrdügün terbiy» hep buysa. senl gezdirmeye yetmez. Yazan : KEMAL TAHIR Bozkırdaki Çekirdek 39 Gerek iktısadi devlet teşekkulle rinde \e gerekse devlet dairelerinde çalışan binlerce memur \ar, bu memurların hemen heraen durumlan aynı olduklan halde (tah silleri, kıdemleri gibi) kadroları \e maaşları birbirini tutmadığı gi bi bazan arada korkunç bir mesafe bırakmaktadır. Personel Kanunu ne zaman ctkacak mektuplar Hâlâ mı adam malı. asli ve ucretli memurlar dı ve ayrıro japılmamalıdır. Işte bu tun devlet memurlanna âdılâne haklar tannan Personel Katıununun oncehkle çıkanlması artık kaçınılmaz bir hal almıştır Bu>uklerimizin biraz da bizlerle ılgilenmelerıni sabırsızlıkla beklijoruz. kayırıyoruz Kış,ın çelmesı riola>ısı\le en nıubrem ıhtıvaç olan kok komu runun Crgup ılçesınde tonunun 270 lırava verildiçı verılen ko murden beher ton başına 100 kı lo fırenm alıcıva aıt olduğu. adı geçen komürun de muteahhıdı tarafmdan açır basması ıçın u zerine su dokiıldujru ılcede her kes taraFından bılınmektedır Ajnı könıur ilceve Î0 km me safede bulunan Nevsehır vılâve tinde 20X lıra ıken nıcın l rçun ilcesınde 210 lıradır" Para kazan mak icin hıleı «er'iveve kacan müteahhıt hakkmda nit n Bple di^ece herhaneı bır kanunı ış lem vapılmaz da çore çore ıhti kâr \apmasma goz \umulur" 37 38 Bozkırdaki Çekirdek Kambur Şaban kapıda durup, ağzı yan açık bakan yanaşmasına kasılarak emretti: Çay demlıveceksin! Çayı demle! Saatiyle demlendir, emir beklemeden koştur. Ve de gerisini kendin duşun! Sinek kovar gibi elini salladı, bir iskemle çekip oturdu: Hoş geldin beyim! Temelli mi geldin Hgazunıza, geçici misin? Temelli sayılır! Ashnda ben yeni kurulacak kby enstitusunün mudiirüyüm! Muhtar topal Osman «enstitü» sozüyle enl konu hopladı. Esdüdu miı? Amın beyim sen ambar teftişı defil misin? Yok canım! Enstitü müdürüytim. Kambur Şaban atüdı: Aman beyim, nerde kuracaksın esduduyu? Bızım llgazımızda mı? Ilgazınızda sayılır. Dumanlı Boğazda . Kambur Şaban, topal muhtara dondu: Senin Zeynel ağamn kurdurmak istemediği esdudü Demek sokmedi Cinci rezilinin düzeni bu kez ? Topal muhtar Kamburu tersledi: Zeynel agayı katma Cincinin domuzlugu Halim beye yalvardı: Gerçekten ambar tefti?çisi değilsin he mi oh beyim? Yok dedim ya Ambar teftişini de nerden çıkardımz? Ise bak Peki, «Ambar teftişi geldli, sıkı dursun Zekeriya Efendi kardeşim» diyerek Emir »ğanın saldı^ı baber? Çopur muhtar ellni salladı: Bırak mülevvesi.. Deaene, bosuna teiâslanmış Hact Zekeriya enuni . Birden değişmişti. Eğıtmen ömere kasıLarak emretti: Sıçra eğitmen! Daha durnuktstın herif .. Bol Haeı Zekeriys emmiyi «Durum vaziyet boyle böyle» deyiver! Hadi dopla! Eğitmen Ömer, Mudiır Halim Beyi selâmlayıp koşarak uzaklaştı. Topal muhtar, eğitmen ötnerın arkasından bakarak sordu: Yeni esdüdünün bizim Dumanlı Boğazda açılacağı, demek kesin? «\çılmıyacak» m ı dediler? «Dumanlı Boğazdan tazgeçti hükümat» di>e duyduk da Size yakm m ı Dumanlı Boğaz? Yakm K o m s u olacsgıa Syleyse H e ye! Neden istemedi Enstitünün Dumanlı Boğazda kurulmasını Zeynel ağa? Topal muhtar urkerek çevresine baktı. Ağzından uvgunsuz bir şey kaçırmaktan korakarak söyliyeceklerini kafasmda evirip çevirdiği belliydı. Istemez m i ? Istememek yok Duyunca çok sevindi bizim Zeynel ağa «Nolmalıvdı, bizim kovün okulu da beş sınıflı olmabydı, esdüdüye salmalıydı oğlanlardan birini ikislni» dedi. N e fayda beyim, bizim okulda sınıf üç tstida vermişler, duyduğum doğruysa «Başka yerde kurulsun» demişler. Topal muhtar yutkundu, imdat ister gibi çopur muhtara baktı: Düşman lâfıdır beyim «Başka yerde kurulsun» sözü yok Bizim Şirin köyün düşmanı kıyamet gibidir. Hukümatımız esdüdü kurup »e d e toprağımıza kondurup . N e demek olsun . Aklı erenlerln bazısı, bu lâf çıkmca, diyesi ki Dumanlı Boğaz bir amansız balkandır. Keşis Düzflne geldin mi, bildiğin kıraç . Çorak ki, büsbütün Kara Keşis gitti gideli, toprağina sapan demiri d e f m e m i s (Arkan var) Bu durumlan kısaca ortaya serelitn, meselâ iktisadî devlet teşekkullerinde çalısanlarm, devlet dairelerinde çalışanlara nazaran daha avantajlı durumlan; Iktisadi devlet teşekkülunde ça lışan bir memur, muktesep hakkının 23 ust derecesini alabilmekte, ilâcından, doktorundan istifade edebilmekte, senede 23 defa ikramije alabilmektedir. Bu işin sadece maddî kısmıdır, gelelim esas memurun istikbaliyle, huzuru ile ve çalışmasiyle ilgili durumlara devlet hizmetinde bulunan bir memur (ogretmenlik, subaylık, doktorluk gibi meslekler hâriç) istediği dairede istediği bir vazifede çalışabilmelidir, meselâ devlet bankalarından birisine tâkip memuru, veznedar veya buna benzer bir kadroyla vazifeye başlayan memur, ancak başka servis lerde idareten çalıştırılmaktadır. Halbuki senelerce, gunde elinden milyonlarca para geçen bir veznedarda devlet memuru olduğuna gore yapabileceği her ser\iste asaleten çalıstırılmalıdır, v» vazifeye atanırken «u veya ba isım altında aluımamalı, doğrudan doğruya memur olarak vazifeye baslatılmalıdır, hangi servislerde daha çok basan gosterebiliyorsa o islerde çalıstırılmalıdır. Aynı zamanda iktisadi devlet teşekkullerinde çalışanlarla, devlet dairelerinde çalışan memurlar ejit haklara sahip olmalıdırlar. Devlet dalrelerindeki (D) cedvell kalk Yobazlığın bu derecesi görülmemiştir! H. A. Ogat yazıyor: Çanakkaleli bir sahibi hayrat tarafmdan 5 bin lira değe rinde Suleymaniye Camii Seri fine 2 perde yaptırılmış ve 3 ay evvel kapılara asılmıştır. Ancak perdenin Ü7erinde avvıldızın bulunmashle mııezzin Sevket Okur'up delâletivle Vakıflar muhendıslerınden ba\ Hasanı ikna etmek suretivle, vazifesi olmadığı halde sozu geçen muezzinle birlikte son haftalarda ters vuz edilerek yerine asılmıştır. Soz konusu perdede ayyıldı zın bulunması bir mahzur teşkll etmediği gibi bilâkis Camie şeref bahsetmesi icap eder ve Turkiye Cumhuriyeti Hukumetinin ilelebet bir sembolini teşkil edecektir. Caminin cıimle kapuının hzerindeki ayyıldızın olması sebebiyle perdenin ters çevrilmesi, doğrudan doğruya Turkij e Cumhuriyeti Hukümetine ve Turk milletine bir hakaret addedilmesi icap eder. I Yol yapüsın da Bızler Ankara \ enımahalltkazası l\edık caddesı oazar ve I ri yanındakı Motorlu Araclar I bloklarmria otıırmaktavı? Her ' bir blok 'İU daırrlı nlup I» blok I tan mutesekkı) semtım'z avnca ' bu kazava hır çuzellık \prmek . tedir Her sevı ıle tamam olan bu setntın ana caddeve J0») 2i0 | metre mesafelık volu maalesef buçune kadar \apılmamıs olup I bizleri haklı olarak dusnndur mektedir a Çünkü yağmur me\Mmının eel mesi ile bir vağış anında camur deryası haline gelen bu voldan biz büyüfcler bir kenara okula giden 710 vaslan arasındakı küçük çocuklanmızın hallerini bil mem ki izah etmeme IÜ7um var l mı? I Ilgililere soruyorum: Bu volun kısa bir zamanda parke veya hiç I olmazsa kaidınm taşı ile kaplan | ması mümlriin olamaz mı" ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog