Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SABAH ŞARKISI • Kadın ruhunu en lyi uhia «fen kadın jazar olarak tamnmış TAYLOR CALDWELLin bu romanı binde bir rasianacak • guzeihkte bjr î ŞAHESER • VAHOET GÜLTEKIN { 41. yıl sayı 14513 u m h u r ivet KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kuhısv.: İstanbul No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 42 99 k Biyelkinin Hikâyeleri P UŞKİ N Çeviren: Hasan Âli EDİZ İkinci defa basılmış, Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçılarda 230 kuruş fiatla satışa çıkarümıştır. (Basın 24073/15717) Cumn 25 Aralık 1964 • •ııııılıılıııııııııııııııııııını Oztralc tenlcidlere cevap ıııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııımıııııı lıııııııııııııııııııııııııııını verdi: Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Raporu bugün lliniMIIIMIIIIIIHIIIIfllllllllllllllllilllllllllllllMIIIIIM.ıllllllHllllfMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllll «TÜRKİYE, FİKİR CERETANLARINDAN KORKMAMAKTADIR» Aukara 24, (Cumhuriyet Bürosu) Içışlerı Bakanı Orhan Oztrak, bugun TB.M.M. Karma ve Plân Komısyonunda «Türkiye, fikir cere 1IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII yanlarından hiç bir zaman korkmar «. ilmem dikkat ettiniz mi? maktadır. Anay asamızın ilkeleri a1 D 1 olaylar karşısında çok defa çıktır. Ana>asamızın ışığı altında, ^ P j gevşek davranıyoruz. Re rejimin teminatı olarak çalışılmakta ^ ^ ^ jimi \e toplum çıkarlarını dır. Bizim için baş gorev, rejimin ailgilendiren konularda gerekli he yakta kalmasını sağlamaktır. Mera>ecanı gosteremiyoruz. Biçimi ön leket bunyesinin aşırı fikirlere karplâna alan bir sistem içinde «ge şı dayanıklı oldujpı anlastlmaktamisini kurtaran kaptan» zihniyeti dır» demiştir. ile yuvarlanıp giderken, dayanmak Komisyon üyelerinuı dun kendisiistediğimiz demokratik sistemin ö ne yönelttıkleri tenkit ve soruları ııinü hırpaladığınuzı farkedemez cevaplandıran Içişleri Bakanı Orbir halimiz var. Seçim kazanmak, han Öztrak'ın yaptığı açıklamalar seçim uğruna çaba harcamak bize özetle şu noktalarda toplanmaktakendi kendine yeter, sosyal bir fildır: kü gibi görünüyor. Kişisel hırslaParti kongreleri rı yüzünden sık sık takım değistiV Yurdun dört bir köşesinde >aren profesyonelleri bir >ana bırakongreler, Cemiyetler Kaııukalım, partüerine yürekten bağlı pılaıı gore izlenmektedir. Bundan nuna politikacılarımız bile seçim başan sonra bu izleme işi ve görevinin bi ları ötesinde yapıcı, yaratıcı bir rer cihazla takviyesi çareleri arana fikir savaşının gereğine inamyor caktır. lar mı? şüphelidir. Son C.H.P. Ortak Grup toplan CŞ Cıddi kıstasların aranıp bulun tısında konuşaa Sayın Inönü, ar ması için mulki taksimat ve idarî kadaşlarının şevkini kamçılamak coğraiyanın yeniden düzenlenmesi iş niyeti ile olacak, sözlerini bitirir lemi, bugüne kadar uzamıştır. Anken «Biz bu seçimleri kazanmaya cak, çalışmalar tamamlandığı zaman mecburuz. Biz bu seçimleri kazan bütün dertler ortadan kalkacaktır. maya muktediriz. Bunu söyliyece Gecikme, işın önem ve tabiaündan ğiz ve başaracağız. Unutulmasm, doğmaktadır. İdarî tâyinlcr biz basit mahluklar değiliz. Bizimle başa çıkmak kolay olmıyacaktır. Cr İdareciler arasındaki tâjiıı ve Çetin ce\izleriz!» diyor. nakiller objektif esaslara gore japıl Yirmi yıldan beri bir hayli se maktadır. Valilerin li>akat \e sicil çim kaybetmesine rağmen, politika esasları, nakil \e tâyinlerde değer alanmda sayın İnönünün çetin bir biıkmıi olarak gSzönfînde tutulmakceviz olduğunu inkâr etmek kolay tadır. Partizanhkla hiç bir ilgi yokdeğildir. O, savaştan yılmaz, atıl tur. dığı mücadelelerde sonuna değin O Beledıyelerin 1 milyar 233 mil uğraşmaktan yılmr, hattâ yenildi yon, özel idarelerin ise 94 milyon li ği zaman, yenilmekten de yılmaz. ralık borçları bulunmaktadır. KonIlerlemiş yaşını hiçe sayarak, ye solidasyon Kanunu ile bu kuruluşlar Mücahit BEŞER nik çıktığı bir seçimin ertesi günu daha ıahat calışma ımkânı bulacak Istanbulda mutlaka hastaneye ya maktadır. Klınığin bına ve teçhizabir delikanlı zindeliği ile kollaruu lardır tırılması gercken 8 çocuktan ancak tı ıçın 20 milyon lıra sarfedılmıştır. sıvar ve umutsuzluğa kapılmaksızın, hangi koşullar altında olursa ^Ş Butun mahrumiyetlere ve çe 1 tanesi tedavi altına aluıabıhıken, Istanbul Unıversıtesı Tıp Fakulte olsun, kaybettiği jerden tekrar sa tin tabiat şartlarına rağmen Jaııdar inşaatı ve butün teçhizatı dort yıl si ile Belediye arasında, hastanelema Teşkilâtı gerektiğinde canları ba once tamamlanmış olan 350 yataklı rin yonetımı konusunda henuz kevasa başlar. Modern Cerıahpaşa Çocuk ve Doğum sin bır anlaşmaya varılamamıs olma Ama ne var ki, politika alamnda hasıııa gorevlerini yapmaktadırlar. (Arkası >a. 7, Su. 7 de) Klınığı bır turlu hizmete açılama s l y u z u n d e n ' o r t a y a çıkan bu durum. bbjlesine çetin bir ceviz olan Sa>ın Inönü, devrimler açısından genış şıkâ>etleıe yol açmaktadır. baktığımız zaman çekirdeksiz hurYıllardan beri bir turlu çıkmayaıı ma kadar yumuşak bir adama ben«Belediye Meclisi ona>ı». her geçen zer. Yirmi yıldır süren Demokrasi gun yeni \e buyuk zararların doğsavaşında, o, partisinin başından masına da sebep olmaktadır. Bir bir an uzaklaşmıyarak dünyayı yanda Üni\ersite Çocuk Hastalıkları hayrete düşürecek bir cesaret ve kursuleri çok sıkışık bir dururada iyimserlikle çarpışırken ara yerde çalışmak zorunda kalırlarken, en devrim ilkelerinin hazan yapraklamodern tıbbî âletlerle techiz edilrı misali, savaş rüzgân önünde miş \e hic bir eksiği bulunmayan uçup gitmelerine engel olamamış, Istanbul un tıafık dâvası hakkın nında kurulmustur. Kendısınden çurumeğe hattâ Demokrasi uğruna o ilkele da Meclıste ılerı surulen ıddıalaı sonra gore\i de>raldığım zaman bu jeni hastane binası rin şurava bura>a savrulmasında eskı Trafık Mudurlerinın bırbırle yıkraak istedim. Fakat pazar beni terkedilmiştir. Boş olaıak bekleyen bınanın, geçen yıl ilgısızhk yuzunbir sakınca görmemiştir. rıni karsüıklı olarak ıtham etme yıktı. Benden sonra gelen 8 Trafik den kaloııfer ıadyotorlerı patlamış, Demokrasinin halk mutluluğunu lerıne yol açmıstır. , Müdürü, nebze nebze pazarı yıksıva ve boyaları dokulmüş, bir kısağlamava yarayacak rejim olduOrhan Eyupoğlu'nun Mecliste, makta muvaffak olmuslardır. Gayğunu, devTİm ilkelerinin ise De«Ehliyetlerin pazara çıktığını, tek ret edenlerden birisı de, bugünkü . sım cıhazıaıı da kuflenmistır. Durunı bo>le devanı ettiği takdirde, kı mokratik bir ortam için vazgeçil nik muayenelerin 50 • 100 liraya ya Trafik Müdürüdür. mez şartlar sayılması gerektiğini pıldığını» ılerı surmesı, Trafık ŞuOrhan Evupoğlu, yıllaıca Sube sa bir sure sonra hastaneye sarfedi| len milyonlarca liranın heba olaca Inrinü bilmesin, imkânsızdır. Su besınde ve soforler arasında büyuk tarafından bastırılan ve 5 kurusa ğı anldşılmaktadır. halde politika saiaşlarında çetin tepkı uyandırmıstır. Bu arada eskı malolan matbu dılekçelerı 25 kubir ceviz kadar sert da\ranmasını ! Hâlen Istanbuldakı ıesmı nastane bilen Sayın Devlet Adamının bu tu Trafık Muduru Celâl Ko^ova E rusa «attırmıstır. Bu arada, ıade lerde 525 çocuk yatağı bulunmakta tumu ile devrimler konusunda gös yupoğlu'nun sozlerını ele alarak edılmıs plâkalar, ıkıncı bır ucret dır 1950 >ılından bu yana geçen 14 karşıhğı vatandaşlara ıntıkal ettıterdiği yumusaklık arasındaki çe sunlan soylemıstır : yıl içmde nufus bır mıslıne yakın «tstanbul'da bugün pazara çık rılmıstır. En onemlısı. ımtıhan su bır aıtıs kaydettığı halde, şehır has lismeyi nasıl izah etmeM?. mıs bir sey yoktur. Eğer böyle bir allerının cevabı, 20 sayfalık bro tanelerıne bır tek çocuk yatağı daYukanda da dediğim gibi bu daha ziyade, Inönü"yü çevreleyen biz pazar mevcut ise, bunun kökünü sur halınde Orhan Evupoğlu imza hı ılâve edılmemıştır. Ünıversite ço \atandaslann olaylar karşısında daha eski devirlerde aramak gere sı ile 510 lıra karsıhğmda satıl cuk khnıkleıı laboıatu\ar, yatakhagerekli heyecanı gösterememizin kir. Pazar. Orhan E\upoğlu zama n ı ı ^ 111 » ne ve muayene jerı olarak bıribırin bir sonucu olmahdır. Kendi partiden hayli uzakta uç ayrı bınada çok si içinde tenkid edilmeyen, uyarılfena şartlarda faalıyet gostermek zo mayan bir lider. kim ne derse derunda kalmaktadırlar. sin, aldanmaja mahkumdur. Halkın mutluluğu \e gerçek fikir özgürliiğu uğruna ba>arılması gerek j li reformlar partililer çoğunluğun . ca köstekleyici birer engel sayüır, 1 seçim basarısı her ka\gınm önune geçirilir, >a da de\rim ilkelerinin kurtarılması dâ\ası hep ilerije bırakıhrsa her liderden bir Ankara. 24 (Cumhuriyet Bürosu) Atatürk olmasını bekli\emi\eceği Sıyası Partıler Kanun Tasarısı mize gore Kte bo\le pek sert uzerınde çalısmalar japan Partıler politika ce\izleri de ülkü alanında arası Kurul bugun geç \akte kadar ge\seyip bizimle beraber hurmala1 çalışrruş ve partılerın kapatılması, şabilirler. mali hukumler konusunda tasanDeraokrası. yalnız kurulurkeıı dedan ayrılan bazı degısıklıklerle bır ğil. kurulduktan sonra yasarken de anlaşmaya varmıstır her an üzerine titrenilecek. «üc bir Tasarna gore, bır partı mensuprcjımdir. Su otoriter dediğimi7 larmın de\amlı olarak dm ıstısmaGeneral De Gaulle'un Fransasında rı, devrim alejhtarhğı. Ataturk duş bir kaç hafta önce sorgu \arguı manlığı, 27 Mavıs devrımı aleyhtarkararijle tutuklu olarak mahkelığı yaptığı veya bır partınm bunu mesi yapılmak istenen Doktor Coesas polıtıkası halıne getırdığı teslin olajı bu konuda onümuze tappıt edıldıgı takdirde bu partı kapa taze bir misal seriyor. \di bir > u >ç tılabilecektır islediği iddia edilen bu doktor sırf hükümden önce cezae\ine soAncak partıler hakkında bu çeşıt kuldu diye bütün Fransız basını ve tahkıkatı mahallî savcılar değıl, Hekimler Derneği kıjamet koparıCumhurıyet Başsavcısı yurutecekyorlar. Protesto üstüne protesto tır. Başsavcı ıddıaları hazırlayacak yağıyor % birkaç gün içinde doke Vukardaki fotoğrafta bir manda arabası görüyorsunuz. Ama j ve Anayasa mahkemesınde dâva tor hürriyetine kavusturuluyor. A arabanın bir özelliği \ar. Bu, Cide ile Kastamonn arasında kul açacaktır çık rejim sartlariyle yonetilen Türlanılan bir cankurtaran arabasıdır. Evet, 55 bin nüfuslu ve sa * kiyemizde bugüne değin biz basın dece sağlık memuru ile idare edilen Cide'den hastalar kızaklı |olarak bırakalım âdi suçlulamanda arabasının yatağına yatırılıp. Kastamonu'ya sevkedilir. t rı kendi meslekdaşlarımız hakSebep; ; kında Paristeki hejecanlı tepkinin yarısının yarısını gosterebildik mi? Ankara, 24 (Cumhuriyet Bürosu) tlçenin hekimi iki ay için izin almıstır ve Cide ile Kastamo Bugun yapılan YTP Genel Idare Devrimler, Insan hakları ve De nu arasındaki yol da aksi gibi kış aylarında kapalıdır da onun Kurulu topiantısında Dıyarbakır ve mokratik ilkeler uğruna aydınlaniçin.. Kars Mılletvekıllerı Adnan Aral'la mızın kaçta kaçı direnmek gereğitste size sebep, ama bu sebebin içinde 1964 ü bitirmek üzre , Kemal Kaya'nın partıden istifa etni duydu, zahmete katlandı? Hâlâ olan Türkiye'nin gerçefi yatar . tıklerı açıklanmıştır. Muş Mılletvebütün gayreti başkalarından beklikıllerı Samı Ozturk ile Saıt Mutlu yoruz. Bn gidişle daha çok bekle••• ise istifa konusunda karar vermek riz. içm bu hafta mühlet ıstemi^leıdır. Komisyonda görüşülmeye başlanıyor lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllllllllll Amerika ile aramızdaki ikili anlaşmalar tetkik edilmeli,, ORHAN APAYDIN Komısyon Raportoru /# Heyecan yetersizliği llllllllllllllllllllllllllll Bakan, idareci tayinlerinin objektıî esaslara göre yapıldığını söyledi O.Apaydının hazırladığı raporda, Kıbns meselesindeki tutumu yüzünden Amerika şiddette tenkid ediliyor Aıtkara, 24 (Cumhuriyet Bürosu) Gorüşülmesine yarın başlanacak olan Dışişleri Bakanlığı bütçesi raporunda, Türk Amerikan ilişkilerine temasla «Hayati ve milli bir dâvamız olan Kıbns konusunda Birleşik Amerika'nın takip ettiği hareket tarzı, sanki bir sömürgesiymiş gibi Türkiye'nin iç ve dış meselelerine müdahaleye kalkraası, Türkiye'nin millî menfaatlerini nazarı itibare almayan egoist siyaset takip etmesi, Türkiye'yi, yeni bazi tedbirler düşünmek mevkiine getirmiştir.» deniliyor. MİLLÎ BİR DIŞ POLİTİKA , ı | | ; Aydın MılletvekıU Orhan Apaydın tarafından hazırlanan 46 sayfalık raporda, «Dı> politika, millî dış politika kavramlan ve dış politikanm denetlenmesi» bolumunde «Millî bir dış politika Kavramı» nın onemıne değınılmekte, Ataturk'un bu konudaki şu sozle ri bır çozum yolu olarak gosterılmektedır • «İstiklâli tam denildiği zaman, bittabî, siyasi, ma lî, iktisadî, adli, askerî, haricî ve ilâh.. Her hususta istiklâli tam ve serbestî demektir. Bu saydıklanmın her hangi birinde istiklâlden mahrumiyet, millet ve memleketin mânayı hakikisiyle bütün istiklâlinden m ahrumiyet demektir.» NATO CENTO ILIŞKILERI Raporda, NATO kurulurken yeni bir medenıyet sısteminin yaratümasından bahsedılmesıne rağmen, bunun için gayret sarfedılmedıği belırtılmekte ve şoyle denılmektedir «Kıbns olaymdan sonra cereyan eden gelişmeler NATO'nun Türkiye'nin emniyeti için gerekli, fakat yeter olmadığını göstermiştir. BUTURAN ŞAHIN, BAŞBAKANA BİR MEKTUP hassa. Kıbrıs'ın Türk unsurlarını korumak amaciyle Türk Hava KuvYAZDIĞI YOLUNDAKI HABERİ DÜN YALANLADI vetlerinin yaptığı harekâta karşı ba knvvetlerin NATO emrinde olduğu Ankara, 24 (Cumhuriyet Bürosu) ziyana uğramamasıdır. Buna çare yolunda ileri sürülen itirazlar bizi düşündürmelidir.» Seçımlerın ekım ayında yapıl arıyoruz» demıçtır. CENTO içinde, bu ıttıfakm şımmasını ongoren ve Seçim Kanunu3 saat devam etti nun tadili ile ilgili tasarı bugun Saat 11 de Inönu'nun başkanh diye kadar ne asker, ne de ıktısaBakanlar Kurulunda goruşulmus ğında açılan Bakanlar Kurulu top dî yonden üyelerıni tatmin etmedıtur. Ayrıca Toprak Reformu Ka lantısı uç saat surmuştur. Önce ğı belırtümektedır TURK AMERİK.AN uua .Tasarısıuın da bır .<yı once Dışişleri Bakam Feridun Cemal İLİŞKİLERI Meclise sevkı kararlaştırılmıştır. Erkın, NATO Bakanlar KonseyinTurkiye Birleşik Amerika dost Bugunku Bakanlar Kurulundan de yapılan müzakereleri anlatarak (Arkası Sa. T, Sü. 4 de) çıkarken Basbakan Isnıet înönu, genış bılgi vermiştir. mılli bakiye konusunda, «Mühira Daha sonra Toprak Reformu Kamesele, kazanılan reylerin hiçbir (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) I Toprak reformu Meclise sevkediliyor 350 yataklı Çocuk ve Doğum Kliniği 4 yıldır boş duruyor Tıp Fakültesi ile Belediye arasındaki anlaşmazlık yüzünden Cerrahpaşa kliniğinin açılmaması, şikâyete yol açtf inşaatlar usulsüz olarak yapılıyor Eski Trafîk Müdürü Eyüboğlu'nu suçladı Belediye Meclisi, bugunkü toplan tısında Imar Encümeni Başkanı Lut fi Özin hakkındaki iddiaları görüşecektir. Ali Sami Yen Stadı faciasından sonra, şehirdeki büyuk inşaatlarm, Imar Kanununun gerektirdıği inşaat ruhsatı, iskân müsaadesi gibi forma liteler tamamlanmadan hizmete açıl dığı ortaya çıkmıştır. Buna paralel olarak da kaçak inşaatın büyuk bir j yekun tuttuğu anlaşılmıştır. Imar Müdürlüğıinün incelemeleri artırması uzerıne, Belediye Meclisine bu konuda ihbarlar gelmeye ba} Iamıştır. Bunlardan biri de Kadıkoy Bahanye Caddesındeki Bahariye Palas ile ilgılidir ve Lutfi Özin ıtham edilmektedır. Projesı Lutfi Özin tarafından çizilen bu inşaaün usul süz olarak yapıldığı ve bu yüzden bırçok kimselerin zarara uğradığı one sürülmektedır. Partıler Kanununda kapatılma konusunda anlaşmaya varıldı hakkında fuhşa leşvik ıddiasiyle polis soruşlurma açtı Türkiye ile Rusya arasında ücretli vize kaldırıldı Haiuk BESEN Ankara, 34 (Cumhuriyet Bürosu) Turkiye ile Rusya arasında bugun varılan bır anlaşma gereğince ücretli vıze kaldınlrmş ve ucretsız vize sısteminin devamı kararlaştırümıştır. Yapılan ön goruşmelerden sonra bugun Sovyet Rusya Buyukelçısı Nikıta Rıjov saat 16 30 da Dışışleri Bakanı Ferıdun Cemal Erkın'ı zıyaret etmış ve goruşme tam bır saat Artıst ajanlarının dolandırdıklan surmuştur tilim > ıldızı olmaga hevesliler araDışışlerı Bakanı Ferıdun Cemal sında sâf bir genç de bulunmakta Erkin saat 19 30 da Bakanhktan ay dır. Ajanlar, büyük artist olma nlırken Elçı ile goruşmesini açıkhevesindeki Süleyman Sahin'in ce layarak, «Türkiye ile Rusya arasınbindeki 40 liranın 35 Iirasını almıs da mütekabilen vizelerden ücreti lardır. Resimde, dün yapılan bas kaldırdık. Buna dair anlaşmayı bukınlar sırasında artist bürolarında gün imzaladık. Aynca gelecek Rus ele geçirilen deliller ve dolandın heyetine vizelerini de verdim ve çesitli görüştük.» demışlan artist adayı Süleyman Şahin tır görülmektedir. Ayna 2 Mebus daha YTP den istifa etti NADIR NADI FüımIş Sendıkasının Içişleri ve Çalışma Bakanlıkları ile İstanbul Savcılığına, «Insan Ticareti ve Dolandırıcılık. konusunda yaptığı şikâyetler uzeııne haıekete geçen polıs, yedı fılım şırketı hakkında soruşturma açmıştır. Polıs, ıkı konu uzerınde inceleme yapmaktadır: 1 İnsan ticareti, 2 Fuhşa teşv ik. tnsan ticareti icine dolanduıcılık da girmektedir. Iddia>a gore bazı firınalar aıtist japacaklarıııı vaad ettıkleri kimselerden teminat olarak para almakta ve bu paraları iade etmedikleri gibi iş de vermemektedirler. Dolndırılanlar arasında bılhassa çoouk denecek yaşta kuçuk kızların bulunduğu. bunlaıa açık saçık fotoğraflar çektırıldığı ve zamanla ko tu yollara ıtıldıkleıı ılgı'ıler tarafın dan belırtılmıştır. Gazetelerde yapılaıı >;ı.\ıııl.udan sonra dun sabalı Kmııi\ct Mudurluİstanbul Bdlge Çalışma Mudurlüjjune getirilen kııcuk >aştaki iki kız. ğu. dun Eyup Savcılığına muracaat durumları şupheli gorulduğunden ederek, Berec Fabrıkası işvereni hak muayeneye se\kedilmişlerdir. EşleIstanbul Unı\ erbitesi Talebe Bır >a \e kongre\ı toplamaga davet kında tahkıkat acılmasını istemiştir. rinin günlerden beri e\e gelmediğini lığı Baskanı Osman Zekı Telcıyı etmıslerdır Fakat ıddıa>a gore Çalışma Mudürluğü. işverenin una ileri süren bazı muracaatcılar da po goıevınden uzaklaştırmak ıstıyen 1 U T B. Baskanı mektupla >apılan lât ve ıstıhsale devam ederek. grev lis ten yardım istemişlerdir. bır delege grupu Bırlık Kongresı bu davetı kabul etmemıs ve gon dısı kalacak ısciler hakkındaki teb Polısm tahkıkat sonunda Savcılı nı yenıdep toplamak uzere hareke derılen \azıları vırtmı^tır UŞlerı tanımadi2inı ılerı surmekteğa vereceğı şııketler. Gunay, Orjı te geçmıstır Gereklı beste bır ımKongrenın japılacağı bundan 4 dır nal, Mas, Yeni Keıvan. Kaıtal. Ba za\ı toplajan delegeler. Bırlık GeÖte yandan Petrolts Sendıkası, har ve Çetin adlarını tasımaktadır. nel Kurulunu bu gun saat 10 da gun once Vılâvete ve daha sonra ' dun yayınladığı bır bıldırıde Berec Polism uzeımde çahsmalar yaptı Marmara Lokalınde kongre\e da da Emnıjet Mudurluğune bıldırıl Fabrıkası ısverenının kanunsuz ve mıstır tkı taraf arasındaki anlasğı uçuncu bır konu da. yurt dışına mazlığı gozonune aian polıs ılgılı tahrık edıcı hareketlerinın müessif kadm kaçııan bır sebekenın bulu vet etmıslerdır Bır suredenberı Ba'skanla Yone lerı, Marmara Lokalınde herhangı I hâdiselere sebebiyet verecek kadar nup bulunmadığıdn Bılhassn fılım t ı • , ı ciddi bir safhaya girdisini belirtmis artısti olmak ıçın muıacaat edenle tım Kurulu ve delegeler arasında ÖelirtmiŞ ^ * rın çoğunun fuhşa suıuklendığı ve devam eden anlasmazhklar bu su muessıf bır olaym onune geçmek \ t i r B U d ı r i d e , / bu kimselerin buyuk vaadlerle muh retle son noktasına ulasmı^tır Bır ıçın sıkı tedbırler almağa karar d a h a t a h r i k e d l , d i ğ i i d d i a telıf Arap memleketlenne gonderil av once ımza toplajan delegeler vermıslerdır Bu gun çoğunluk sağ v e ç l k m a s l m u h t e m e , hâdıselerden olumnaktadır. Başkan Osman Zekı Telcıyı ıstıia lanamadığı takdirde kongre 29 ara ' ışçılerin sorumlu tutulmaması istea lık gunune buakılacaktır. | mektedir. /.U.T.6. kongresi bugün yapılıyor Berec işvereni tahkikat açılıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog