Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

1 Târkçe KURANI KERİM 4. Baskı Bu eser, seçkin bir heyet tarafmdan, çeşitli dillerde çıkan Kur'an tercümeleri de gözden geçirilerek meydana getiriimiştir. Ciltli Kuşe gömlekli, tam tncümc hediyesi 20 lira Ramazan bayramı sonuna kadar alanlara 10 » 2 Hz. Muhammed ve Hadisleri Hazırlayan: Abdülbâki Gölpmarh 3. Baskı Reklâmcılık 4653 15654 41. yıl soyı 14511 u m h ur iyet KURUCÜSU: TtJNUS NADÎ Telgraf * e mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusv.: İstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 | • OBHAN KEMAL Bereketli Topraklar Üzerinde (Roman) Bu rdman, Çukurovanın bereketli topraklarına çalışmak için koşan binler, on binlerce ırgadm zehir gibi acı, yüzde yüz gerçek destarudır. Fiyatı 10 Lira. ? REMZİ KİTAJBEVİ İlâncüık: 3818/15644 Çorşombo 23 Aralık 1964 İııöııii "görevimi IH r«ı kıııaııı.. dedi llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllilllllllllllliilllllllMIIIIIİIIMIII CHP Grupunun toplantısı I5saatsürdü Millî Savunma bütçesinin görüşülmesine dün başlandı Başbakan aıtcah grup harar verirse çehileceğini söyledi Ankara 22, (Cumhuriyet Biirosu) CHP Ortak Grup toplantısında fvvelki gece yapılan tenkidleri cevaplandıran İsmet İnönü, görevden çekilmesi yolunda ileri sürülen göriiş ve imalara da değinnıiş, Aldığım görevi bırakamam. Siz karar verdijpniz zamarı ben kendimi müdafaa etmem. Size teşekkür ederim. Fakat ben kendim görevi bırakmam» demiş ve bu arada 82 yaşındaki bir adamdan her seyi beklemenin yanlış olduğunu soylemiştir. Ashetlih sütesinin kısalfılması istendi Sancar'ın acıklamasma göre NATO asker mevcudunu artırmamızı istedi. Komisyon raporunöa Kıbrısa bir yılda IOO mılyon liralık harcama yapıldığı Dehrthdı ANKARA 22 (Cumhuriyet Biirosu) Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar, T.B.M.M. Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda yaptığı bir konuşmada «NATO Genel Sekreteri'nin gönderdiği bir mektupta Türk Silâhlı Kuvvetlerinin buçünkü mevc udunun 1965 ten itibaren artırılmasını istediğini» açıklamıştır: Sancar bu konuda şöyle konuşmuştur: İnönü, uzun konuşmasında Türk Sovyet llişkilerine, Kıbrıs konusuna ve iç politikaya da değinmiş, tenkidlere cevap vermiştir. İstanbul milletvekili Oran ve arkadaşları tarafmdan verilen önergeyi •otokritik önergesi. olarak vasıf landırmış, seçim beyannamesinde «NATO Genel Sekreterinden vâdedilen sözlerin yerine geson aldığımız bir dokümanda, II1111111111111111111111 • 11 • 111111 • I tirilip getirilmediğinin araştırılmaNATO memleketlerinin silâblı sını haklı bulduktan sonra 35 gün kuvvetler mevcut seviyesinin 1965 önce toplantısım yapan Parti Mecli yılından itibaren bugünkü seviyesinde konuşan arkadaşlarımızdan ya IIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII lerinde önemli bir raiktar daha rısınm (biz seçim beyannamesinde arttırılması tavsiye ve temenni evâdettiklerimizin °i> 98 ini yerine ge nümüzdeki bütçe yılından dilmiştir. Bu tavsiye ve temenniönce çıkarılmak istendiği tirdik) dediklerini hatırlıyorum. Sünin mali ve ekonomik şartlanmıı tıalde görüşülmesi hâlâ ta reyya Koç nerede? Bahkesirde mi? muvacehesinde kabul edilemivetnamlanamıyan (Siyasi Par Peki Suphi Baykam nerede? Siz böy ceii aşikârdır. Bununla beraber tiler Kanunu) tasansı, siyasal çev le demediniz mi?» demiştir. böyle bir teklifle karşı karşıya bu relerimizi bir hayli tasalandırmakBu arada milletvekilleri, Suphi lunmaktayız. Sunduğumuz bütçe tadır. Düşünce eğilimleri yönünden Baykama Böyle mi dedin?» diye tasansı. bu savevi tahakkuk ettirbağdaşmaları imkânsız bir takım sormuşlar ve Baykam sorulan mah politikacılar, tasarı olduğu gibi ka çup bir şekilde karşılamıştır. me anlayışı ile hazırlanmıştır.» nunlaştığı takdirde, parti çalışmaTürk . Sovyet ilişkileri Bakan daha sonra özetle şunlalarmın yurdumuzda baskı altına a . Başbakan İnönü, «Önergedeki dış rı soylemiştir: lınırcasına kısıtlanacağından kork ; politika bölümünde (çok taraflı bir 1 Dünya devletlerinin farklı imaktadırlar. Bunlar arasında A.P. politika tâkip etme yolundaki işaret ışlerle onun uğraştığını söylediler. deoloji ve politikaya bağlı iddialiler, Y.T.P. liler, T.İ.P. liler başta : lerle kaışı karşıyayız, bunun ölçüLeopoldville (Telsizle) Ancak, genel sekreter, kayıpların ları simdive kadar yapılan ber çeBCİmekte, hattâ bir kısım C.H.P. li | sü muhtemel ihtilâflar karşısında Kongoda iç harb yine kızışmatesbit edilemediğini, elde bir lisşit barış çabalanmn sonuçsuzlanler de «kısmen» bunlara katılmak CHP Grupu elbette hassas olacakğa başladı ve Lumumba taraftartenin bulunmadığını, bunların or masına sebep olmuştur. Bugünkü taclır. tır> sözü vaıdır. Yâni önergede Sovları kuzeyde, Paulis şehrini h » 15 saat süren grup toplantısı arasında İnönü, üyelerle hasbıhâl ediyor. mümkün şartlar, dünyanın bu gergin dnru(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Tasanyı nazırlıyanlar, Anayasa men hemen e l e geçirmiş gibidir manlara sığınmalarının munun, 1970 yılından sonra da dehükümlerine uyarak yurdumuzda ler. Kendisiyl görüştüğüm Kon olduğunu ifade etti. vam edecegini göstermektedir. parti hayatına bir çeki düzen vergo İçişleri Bakanı Munongono, as Stanleyville'de kaybolan Türk 2 Münferit veya müşterek bir dikleri inancındadırlar. Gerçekten keri tedbirlerin ahndığını söyledi. vatandaşlarından hâlâ haber yok. Anayasamızın 57. maddesi, partileAncak, Leopoldvillede bile her , Rum asıllı olan vatandaşlar, düşmana karşı kollektit bir savun rin iç çalışmalan, faaliyetleri, Anagün sabotajlar, öldürmeler devam Hristo Kazavikola, Yorgi Roco, ma dfizeni içerisinde savnnma gü(Arkası Sa. 7. Sü. 4 d e ; yasa Mahkemesine ne suretle taesap ediyor. Başşehirde her gün silâhlı Hristo İksilara ve aileleridir. verecekleri ve bu Mahkemece mali bir «yakUnma b»kleniyor. İçişledenetimlerinin nasü yapüacağı huri Bakanının, ayaklanma teşebbüs sııslarının ayrı bir kanunla düzenlerinin merhametsizce bastırılacaleneceğini öngörmüştür. Ancak, ayğını söylemesine rağmen, Noel tanı madde hükümlerine göre, bu dütilind'* olayların patlak vermesi zenlemenin «demokrasi» kurallarımuhtemeldir. na uygun olarak yapılması gerekLumumba taraftarlarının, Katan mektedir. Tasanyı eleştirenler ise, ga bölgesine silâh ikmali yaptıkhazırlanan metnin hiç de demokraları haberleri üz^erine Leopoldtik olmadığı, hattâ bir çok noktalhsan Hamit Tigrelin Başkanh ne Deniz Nakliyat Şirketinin yö ville'de yabancılann bazılan KonAnkara 22 (Camhuriyet Biirosu) larda Anayasaya düpedüz sırt çe Cumhuriyet Senatosunun bu ğında açılan oturumda Başkanlık netim kurulunun aranılan nitelik goyu terk hazırhklanna başlamıç virdiği kanısındadırlar. ve bu şirkette bazı lardır. günkü oturumunda Kocaeli Sena Divanınm sunuşlarından sonra gün te olmadığı suiİBtimaller olduğu ileri sürületörü Rifat Özdeş ( A P ) in Deniz deme geçilmiştir. Biz, demokratik kurallara aykırı Kayıp Türk vatandaşları olarak vaktiyle çıkarılmış kanunlaNakliyat Şirketi ile ilgili Senato Gündemin birinei maddesinde rek Senato araştırması isteniliFakih Özlen Kayıp Türk vatandaşları konuyordu. rın bir an önce ayıklanmasmı bekaraştırması isteyen önergesi kabul yer alan ve Kocaeli Senatörü Risunda Cumhurbaşkanlığı genel sek lerken, henüz üç buçuk yülık ömfat Özdeş'in verdiği önerge üzeriedilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. C da) reteri Luye ile görüştüm. Zira, bu Ankara, 22 (Cumhuriyet Bürosu) Milli Savunma Bakanı İlhami rü olan Anayasanuz şimdiden zedeSancar, Bütçe Komisyonunda Kıbrıs olaylan hakkında bir soruya verlenirse, bunun geleceğimiz bakıdiği cevapta, Ağustos başında Hava Kurvetlerimizin harekâtını anlatmış mından hiç de ıımut verici bir olay ve bu arada «Bugün de böyle bir imha hareketi ile karşılaştığımız taksayılmıyacağını söylemeliyiz. Faşist dirde Hava Kuvvetlerimiz alacağı emri bir saat zarfında yerine getinneİtalyadan alınıp sonraları daha da ye ve pek kısa zamanda Rum idaşiddetlendirilen T.C. Kanununun resini bertaraf etmeye muktedir141 ve 142. maddeleri belki yakmda dir.» demiştir. kalkar diye düşünenler, eldeki tasaAnkara 22, (Cumhuriyet Bürosu) rıya hâkim olan zihniyet kanun haÖte yandan Bakan bir soruya ce Başbakan İsmet İnönü bugün line geldikten sonra artık o umutvap olarak şunları soylemiştir: Genelkurmay Başkanhğına gelelarını da yitireceklerdir. Bununla «Rusların Kıbns'a jet uçakları rek Orgeneral Sunay ile yarım saberaber, Siyasî Partiler Kanunu taverdiklerine dair bilgimiz yoktur. Ankara 22, (Cumhuriyet atlik bir görüşme yapmıştır. sarısını hazırlıyanlann iyi ııiyetleBu konuda gazete haberi vardır. Biirosu) Üyeler tarafından Paris'te yapılan NATO Konseyi rinden yine de şüphelenmek isteGazete haberlerine göre, bir bebir <ıiç dökme» toplantısı omiyoruz. Kimi muhaliflerin sandışı toplantılarına katılarak dün Anyanda bulunmak yanlış olabilir. larak adlandırılan v e 15 sagibi bir parti ilçe toplantısında ilekaraya dönrnüş bulunan GenelAncak uçaksavar toplarının verildiri • geri konuşan sorumsuz bir po at devam eden C H P . Ortak kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Ankara 22, (Cumburiyet Bürosu) ği şeklindeki haberler mevcuttur. Grupunda, her çeşit konulitikacı vüzünden koca bir siyasî Sunayı zıyaret eden Başbakan İsKıbrıs hükümetine uçak verilmesi Türkiyedeki Baroları birleştirenun tartışması yapılmış ve partiyi kapamak. bugünkü koşullar met İnönü, kendisinden toplantıbize karşı bir tehdit sayılabilir. özellikle rejim meselesi ve rek bir Barolar Birliği kurmak altında, kolay değildir. Kanun tasalar v e Paris'te yaptiğı görüşmeler Böyle bir durum olsa dahi Hava yolsuzluk iddiaları üzerinde rısının ruhunda da böyle bir kötü konusunda bilgi almıştır. • Kuvvetleri bunları bertarafa muk ve Avukatlara emeklilik hakkı tabir karara varılamamıştır. niyet sezilmemektedir. Yurdumuztedirdir.» nımak amacı ile Adalet Bakanh(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) 4 Toplantı hakkında herhangi bir daki siyasal partiler Aııayasamızda açıklama yapılmamıştır. ğında çalışmalar yapılmaktadır. açıkça belirtilen esaslara bağlı kalmak. yani «insan hak ve hürriyetAdalet Bakanı Sırrı Atalay, Alerine dayanaıı demokratik ve lâik dalet Bakanlığı bütçesi görüşmeCiumhuriyet ilkelerine ve devletin lerı sırasında bu konu ile ilgili ohölünmezliği temel hükmüne» uygun davraıımak zorundadırlar. Bunlarak şunları söylemiştir: lara uymıyan partiler Anayasa Mah«Avukatlara sosyal güvenlik kemesi kararvle bütün bütün kaBELEDİYE SARAYI KAÇAK İNŞAATMIŞ Belediye Meclisinin dünkü oturumunda, Saraçhanebaşı'ndaki sağlamak zorundayız. Bunun için patıhrlar. Bunun dışında hiç bir yeni Belediye Sarayı'mn projeye aykırı olarak kaçak inşaata çevrildiği ve bazı ilâveler yapıldığı anlaşılmışde kendilerine emeklilik hakkını siyasî parti. hiç bir dernek kapatıtır. Resimde, Belediye Sarayı görülmektedir. Ankara, 22 (Cumhuriyet Bürosu) tanımalıyız. Medeni memleketlerlamaz ve çalışmadan alıkonamaz. İstanbul yer altı geçitleri inşaatı de yapıldığı gibi 6 aya kadar olan bugünkü Millet Meclisi toplantısın hapis cezalannı para cezası sekAma insafla dü.şünecek olursak. da gündem dışı bir konuşmanın line getirirsek. buradan gelir sağ1961 den bu vana, insan hak ve Ankara. 22 (Cumhuriyet BUrosu) cektir. konusu olmuştur. Iıyabiliriz. ö t e yandan Barolan Çalışmalar sırasında yalnız ocak hürriyetlerine. demokratik ve lâik Siyasi partiler kanunu tasansı Muhittin Güven (AP), bu konuda birleştirip bir Barolar Birliği kurCumhuriyet ilkelerine aykırı davra ile ilgili çalışmalar yapan partiler ve bucakların açıbp açılmaması koAncak avukatlar varılamayaptığı konuşmada özetle şunları mak istiyoruz. nışlar hiç mi sörülmemiştir siyasi arası özel komisyonda «Ön seçim nusunda bir anlaşmaya soylemiştir: «Yeraltı geçitlerinin bağımsız olmak istiyorlar. Biz bupartilerimizin kadroları arasında? ler» ile ilgili hükümlerde bir anlaş mıştır. Bu konu. Meclise bırakılmıştır. kanuna ve imar durumuna uygun nu kabul etmtyoruz. Bunda anlaIıısaııa «Ya Rabbim bu nasıl özgür maya varılmıştır. lufunda tereddütler vardır. Yaptı şırsak Baroları birleştireceğiz.» lük anlayışı?» dedirtecek propaganBuna göre, tasarıda şu değişikKomisyon çalışmaları 130 uncu ğım tetkiklerde Belediye Başkanı dalara hiç mi başvurnıamıştır bii likler yer alacaktır: maddeye kadar gelmiş bulunmakta Haşim İşcan'ın mer'i olan imar yüklü küçüklü parti yöneticileri? V 1) Her partinin yoklama kurulu dır. Bundan sonra cezalarla ilgili plânına aykırı hareket ettiğini testatürkü, Cumhuriyeti. 27 Mavısı in listeleri hâkime verilecek ve bu maddeler bulunmaktadır. Anlaşmabit etmiş bulunuyorum. Karaköy kâra varan söz ve yazılara hiç mi listeler itiraz süreleri gösterilerek ya varılan noktalardan bir başkası meydamndaki icraat imar plânına rastlamadık son yıllarda? Bu soru önceden asılacaktır. ise şudur: aykırıdır. Kaynağı bulunmadan işlara «hayır» cevabını verecek aklı 2) Yoklama hâkim kontrolü aller yapılmaktadır. Dar imkânları başında bir vatanılaş bulunabilece tında yapılacaktır. «Parti merkezleri yüzde beş ISLAH EVİNDEN ÇOK ğini sanmıyoruz. arasında kontenjan adayı 3) Aynı şahsın çeşitli yoklama onbeş ASRİ CEZAEVLERİNE digi aşikârdır.» Bununla beraber. asıl kabahat kurullarıııda oy kullanması önlene gösterebileceklerdir.» BENZİYEN Ali Sami Yen Stadındaki müessif kaçak inşaata çevrilmiş ve bazı ilâbizce kanunların eksikliğinden ziYERLERDE olaylar, Belediye Meclisinin dünkü veler yapılmıştır. Bu arada Belediyade, o kanunları uygulamaktan soÇtLE DOLDURAN oturumunda söz konusu edilmiş ve ye Sarayının henüz kat'î kabulünün rumlu yönetim kadrosunda aranmaYÜZLERCE KÜÇÜK stadın, inşaat ruhsatı ile iskân izni yapılmadığı da anlaşılmıştır. Son lıdır. Yürürlükteki kanunlar dikkatSUÇLL' ARASINDA... yerlerinde olmadığı gibi işletme ruhsatımn da olarak şehrin muhtelif le uygulanmaz ve suçlular sıcağı sı*** yapılan ortaokullar da avan probulunmadığı açıklanmıştır. cağma kovuşturulmazsa. yeni çıkaÇALANLAİUN, ORMAN Sözlü takrir veren Meclis üyele jelere göre ve Belediye inşaat ruhrılacak kanunlar, demokratik düYAKANLAEIN, ri, belirtilen ruhsat ve izinler veril satı olmadan inşa edilmektedir. zeni biraz daha zedelemekten başCEMİYETİN VE AİLELERİN Mithatpaşa Stadının da tasdikli meden millî maç biletlerine nasıl ka neye yarar? Belediye rüsumu tahakkuk ettiril projesi, iskân izni ve işletme ruhKURBAN1 KÜÇÜK Anayasanın öngördnğü biçimde diğinin de açıklanmasım istemiş satı da İmar Müdürlüğu dosyalaSUÇLULARIN HİKÂYESİNİ Paris, 22 (a.a. Radyolar ) bir siyasî partiler kanunu çıkararında mevcut değildir. lerdir. ANLATAN lım. Bu kanun, madde kalabalığına İngiltere Denizaşırı ülkelerle Resmi dairelerin hükmi şahsiyet Münasebetler Bakanı Bayan Barİlgili müdürler, Meclisin cuma boğulmaksızın partilerin çalışmalagünü yapacağı oturumda, takrirleri lerine güvenerek normal yollardan bara Castle Avma rına ve malî denetimlerinin kontroKamarasında, ayrılmaları, yıllardan beri süregecevaplandıracaklardır. luna dair basit hükümler taşısın. İngiliz hükumetinin bu yıl Türkikarışıklıkları yaratmakta ve Ancak; Belediye yetkilileri tara len Anayasayı da hiç bir şekilde gölgeyeye 3 milyon Sterlin (75 milyon fmdan verilen bilgiye göre resmi facialar sonunda da sorumlularla lemesin. T.L.) yardım yapmak istediğini be inşaatlarda mevzuata aykırı olarak suçluların tefriki güçleşmektedir. Ondan sonra da hem bu kanunu, lîrtmiştir. Barbara Castle'in belirt Belediyeden ruhsat alma mecburiTAHKİKAT DEVAM EDİYOR BUGÜN hem de rejimi koruyucu öteki kaCHP Ekimde, AP Hazlranda yeti tatbik edilmemektedir. Hatta Facia ile ilgili tahkikata dün detiği miktar 23 martta açıklanan nunları savsaklamadan uygulıyalım. bu durum Belediyeye ait inşaatlar devam edilmiş ve yaralıların ifade 3.850.0OO Sterlinlik (86.250.00 T.L.) DÖBDÜNCÜ lstlyor Gazetel«r Bir de, Anayasaya aykırt eski kada da böyle olmaktadır. Nitekim leri plınmışhr. Yarahlar. ifadele yardıma ilâve olacaktır. Bakan bu nunlan lutfen ayıklıyalım. SAYFAMIZDA konuda Türk hükumeti ile anlaşTAZISIZ Saraçhanebaşındaki Belediye Sara rınde genellikle fazla bilet satıaı projt bilall ! « . î , S i . 2 de) maya varlılacagını »öyltmijtir. NADIR NADİ illllllMMMMtlltllllllllimillMllllllltlllllllll ıımmınııııınıııııuıııınıııiMiııımunnmııuııııııınıuıııınınmi yi da Partiler Kanunu Kongo'da iç harb tekrar kızışıyor Deniz Nakliyat Şirketine ait yolsuzluk iddiaları Senatoda Verilen önergede, iddialar madde madde belirtilerek şirket yöneticileri hakkında Senato araştırması istendi "Ingiliz Liberol Partisine benzedik,, "Hava Kuvvetlerimiz aldığı emri bir saatte yerine getirebilir" İNÖNÜ, SUNAY İLE GÖRÜŞTÜ Bütün Barolar birleştirilecek Merkez kontenjanı konusu S. Partiler Kanununda var Komisyonda «ön seçimler» ile ilgili hükünılerde bir anlaşmaya varıldı «Belediye Başkanı kanuna aykırı hareket ediyor» Ali Sami Yen Stadı'nın işletme ruhsatı da yok IVIithatpaşa stadı da aynı durıımda. Diğer taraftan Belediye Sarayı inşaatında proje dışı değışiklikler yapıldığı anlaşıldı Suçsuzlar İngiltere 75 milyon liralık bir yardım yapmayı düşiinüyor İsmet KÜR'ün Röportajı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog