Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

SABAH ŞARKISI Kadın nıhuau en iyi UhHl eden i kadın yazar olarak tamnmıs TAYLOR CALDVVELLIn guzeiiıkte bir şaheserdirl \ S SAHISFR m bu romanı binde bir raslanacafc • Ç***m • VAHDET CULTEXİN " [ ROMANLAR GÇTVEN !S?,dT lınıimwınmııınmnniMiıımnııı 41. yıl sayı 14510 umhuri KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf *e roektup adresi: Cttmhtıriyet Istanbul Posta Kutusv.: İstanbui No 245 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çıkaran: TÜRKİYE YAYINEVİ Ananın gebellğinden başlıyarak, doğan çocuğun Uk gençlllc çağına kadar. hem tıp, hem pslkolojl ve hem de pedagojt bakımından t»klp eden, kıymetli öğütler ve tVüıler veren, her mürebbiye, her öğretmene Te her münevver klmseye lâzımgelen bır eserdir. Fiyatı 10 Ura olup üdemeli gönderilir. İlâncüıfc: 3936 15597 Yazan: Dr. Med. Wilhelm STEKEL Sah 22 Arolık 1964 C H. P. Ortak Grupunda: UlllIllllllllllllllllltltllIllllfflllllllllllfflllItlllllltlIElIIIIIllllllllltlllllllllİlllIIIIllltlfllfltllllllfllllllllMIIIIIIMIIllIlllllIIIIIIIIII Pancata 1 kutuş zam yapılması kacarlaşfırıldı Zammın doğuracağı 46 milyon liralık zarar bütçeden karşılanacak. Şiddetli | ienkitlerin yer aldığı toplanhda Başbakan İsmet İnönü bir konuşma yaptı GUARDIA Panik olayı lli Sami Yen stadııtda ıliiıı keşif yapıldı Içeri fazla seyirci alınması konusunda idarecilere göre Emniyet kuvvetleri, Emniyete göre ise idareciler kabahatlı Ali Sami Yen Stadyumunda, 84 kişinin yaralanmasiyle sonuçlanan facianm sorumlulannı ortaya çıkarmak amaciyle, dün olay yerinde bir «keşif» yapılmıştır. Teknik Üniversite öğretim üyelerinden Prof. Abdullah Türkmen ve Prof. Me) > Bilge ile İtfaiye Müdürü Tarık t Özavcı'dan müteşekkil Bilirkişi Kurulu'nun, İstanbul C. Savcı yardınıcılaruıdan Şevki Arad'm başkanlığında yap C.H.P. ANKARA 21, Cumhuriyet Bürosu Ortak Grupunda «Pancar fiyatına bir kuruşluk bir zam yapılması ve zammın Şeker Şirketine yükleyeceği 46 milyon liralık zarann biitçeden karpılanması» kararlaştınlmıştır. Amasya mılletvekıli Kemal Karan'ın pancar fiatları ile ılgıli onergesinin müzakeresı sırasında ko nuşan Sanayi Bakanı Muammer Erten, 1960 1963 yılları arasında şeker politikasııun «Tüketime yeter pancar ekimi» şekhnde oldu ğunu, ancak 1963 ten sonra uzmanların hazırladığı bır raporda ıse dunya fıatlarının yıikselmeM mu jıasebetiyle ıhracat yapılabıleceğının ve bunun ıki yıl kadar devam edceğinin behrtildığini soylemıştır. Bu rapor uzerine şeker ıstıhsalinın 600 bin tona çıkartılarak ihracata yönelindiğini ifade eden Muammer Erten sonradan ortaya çıkan bazı olayların uzmanianıı tahminini yanlış çıkardığını ve dıs piyasada fiatların duştuğunü, an cak bu olumsuz gelısmelerden ön CESETLER ÇIKARILDI Ayvansaray'da 6 gun once çoken bıskuvı fabrıkasının enkazı altında kalan ışçı ce kendisinin pancar fiatlarına zam çocukların cesetleri nihayet dun çıkarılmıştır. Itfaıye erlen 16 yaşmdakı Yusuf Kocakaplan ile 17 yaşındamı ongören bir kararnaraeyi, fla Hacı Çerpiklı'nın cesetlerıni bır masanın altında bınbırine sanlı bulmuştur. Dervış Kadırlı adındakı ki kanlar Kuruluna sevkettığıni ve dığer ışçi çocuk bir kıriş altında ezilı bulunrnuştur.. (öteyla ılgıli haberımız 7 mci saruiededır ) bunu da radyolarda açıkladığını soylemiştir. Daha sonra Malıye Bakanı Ferit Melen konuşmuş Y* şunları söylemıstır «Şeker pancarına zamls beraber, şrkere de zam usulünü yabancı uzmanlara kabul ettirmek mümkündttr. Fakat biz sekere zaramı kabul etmiyoruz. Şekere zam yapma dan , pancara zam yapmaıun da müşkülâtını görüyorsunuz. Hfikö • met adına pancara zam vaadi yapılmıştır. Hükümet. bn taafahüdü j erine getirmeyi düşünmektedir. Ve müşkülâtı yenerek şekere zam yapmadan, pancara bir kuruş zam yapmayı uygun görmektedir. Bn zam şeker şirketine 46 milyon lira ödeme yapmamızı gerektirmekAnkara, 21 (Cumhuriyet Bürosu) Bütçe ve Plân Komisyonu saat 17 de Adalet tedir. Bunu, biitçeden karşılama Bakanlığı bütçesini görüşmeye başlamıştır. İlk sozü alan Orhan Apaydm (YTP), yoluna gideceğiz.» nıemleketimizde düşünce ve münakaşalara ağır tahditler konulduğunu söylemiş ve Inonunun de bır konuşma yaptıgı CHP Ortak Grupunun oğle «141 14'2 nci madde kalacak mı, kaldınlacak mı? Sarih cevap beklerim.» diye sor(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) muştur. Or.man Gümüşoğlu da 141 ve 142. maddeye bir açıklık verilmesini istemiştir. •Ifllllllllfllllilillllllil Iznur Mılletvekıli Nihat Kürşat (AP> ise, Tedbirler Kanununun kaldınlmasım istemiştir. Kürsat, kanunun tek taraflı ışledığıni soyleyerek şunlan demıştir: «Kanun meriyette. gazeteciler diledikleri gibi kalem ornatıyorlar, Politikacılar ağızlarına geleni soylüyorlar, savcılar bir rehavet içinde olayları omuz silkeiiyerek karşılıyorlar. Günler, aylar bu minval üzerine geçiyor. Kızılay'da bir miting olmazsa Genel Kurmay Başkanı beyanat vermez veya mekPlânlı ekonominin karşısında olanlara kızıyoruz ama, aslında ontup yazmazsa veya dört beş gayretkeş iki buçuk lira vererek aldıkları lar, inanmıs görünenlerin çoğundan daha açık, ve yönleri daha sekizon gazeteyi Bulvann ortabelli. Hiç olmazsa bir inanışı savunnyorlar, ne yapmak istediksında yakmazlarsa bu hal devam lerini belirli halde ortaya koyuyorlar. Oysa diğerleri bir yanedecektir. Demek ki, bir kanunun dan kırık plâk gibi, plân program diye bagırırlar, öte yandan tatbikinden mesul olanlara vazifele plân müessesesini yıkmak için, dolaylı olarak, ne gerekirse yarini böylesine gayri mesul davraparlar. Bütçe Komisyonunda devam eden müzakereler, bu nışlar \e hâdiseler hatırlatacak«prototip» leri göstermesi bakımından ilgi çekicidir. tır.» Bakanlar Kurulunun Kabul ettiği 1965 programına göre ki prog(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) ramlar 5 yıllık plân çerçevesi içinde hazırlanmaktadır bütçedeki câri harcamalara yapılacak zammın 1964 yılına oranla yüzde 3'ü asmaması gerekir. Asarsa, ya diğer barcamalardan. Ankara (Cumhurijet Bürosu) ya da yatınmlardan kısıntı yoluna gidilecektir. Oysa Diyanet AP Genel Başkan Yardımcılığına îsleri bıitçesinde harcamalar yüzde 31 oranında artırılmıştır. seçilmiyen Saadettın Bılgiç, bugun Yani 10 katından fazla. gazetemize verdiği bir demeçte, DeArtısı savunanlardan, Komis>onun C.H.P.'li Baskanı, «GerekirM = ^jjei'iü kendisiyle işbirliği yapmak bu artısın acısının difer bütçelerden çıkarılabileceğini» söyl». ; istemediği için seçilemediğini ileri mistir. Demek ki, 19 milyonluk zammın acısı meselâ yatınmlar r sürmüştur. 21 (Cumhuriyet Ankara Bürosu) dan, >ani kalkınmadan, dolayısiyle halktan çıkarılacaktır. î Bu artısı savunanlar a>nı zamanda plânlı ekonominin de hararetli ; Bilgıç, bu konuda şunlan soyle Polis, evvelki gece Çankaya semmiştir: tinde ele geçen bazı beyannameler sa\unucularıdırlar. Dahası var, bu artısı savunanlar dinin po•Görev almak için Genel Başkan üzerine geniş tahkikat açmış ve solitikaya âlet edilmesine karsıdırlar. Çankaya'daki «Huzur» topYardımcılığına adaylığımı koydum. ruşturmalara başlamıştır. lantılanna bu iddialarla gitmislerdir. Denilecektir ki, hayrat Pazar günü akşamı geç vakit Çan Gerek yeni seçilen Genel Başkan, hademesinin tnaasları düsüktür. sosval adaletin sağlanması için bu hizmetlilerin aylıklarının belirli bir seviyeye çıkarılması gerekse Genel İdare Kurulu arka kaya otobüs durağında teksir edilgereklidir. Dofcru. Ancak Türkiyede yüzbinlerce hizmetlinin ve daslarun boyle bir teşriki mesaiyi mis üç, dört adet beyanname görul muş ve polis derhal bu beyanname isçinin geliri daha yüksek degildir \e zaten meselemiz simdi uygun gormemiş olacaklar ki reyle lerı tophyarak tahkıkata başlamışplânlı bir ekonomivle, tam istihdam, millî gelir artısı ve dağırini bu istikâmette kullandılar bu tır lısı konusundaki düzensizliği halletmektir. hal demokrasinin tabii bir icabıdır. Aynı gece Çankayanın bir başka Plân \e program d h e bağıranlar ve plân fikrinin karşısında olaııGenel İdare Kurulu üyesi olarak yerinde de gene bazı beyannameler ları jerenler, neden bu davranısı göstermektedirler? Sebebi çalışmalaruna devam edeceğim.» (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) basit; secim sathı mailine girilmistır. Zammı alan hayrat ha; dernesi önce memnun edilmis olacak, ve politikacılar, seçmen E kitlesi karşısında, din adamlannı koruduklarını, aslında kendiE lerinin diğerlerinden daha dindar olduklarını gögüslerini gere E çere, rakamları sisire sisire anlatacaklardır. 19 milyon liralık E artıs faraza filân yatırım harcamasından indirilmiş, hiç de E önemli değil. Zira asıl önemli olan onlar için hazirana ya da ; ekim'e >apılan sivasi yatırımdır. I I I \Futbol Federasyonu \olayla itgiti bir bildiri yaymtadı Adolet Bokanlıgı bütçesi Komisyonda görüşülüp kabul edildi | I I S. Atalay, 141 ve 142 nci maddeler j Anayasaya aykırı değildir dedi I Adalet Bakanı Atalay, Bilirkişi müessesesinin objektif esaslara dayanacağını ve Noterlerin maaşa bağlanacağını da açıkladı L < bit edilecek hususlar, ilk hazırhk I tahkikatına esas teşkil edecektir. BILIRKISI KURL'LUNtJN DUNYA BASININDA Alı Sami Yen Stadındakı olay dunINCELEMELERI.. ja basınında geniş yer kaplamıştır. Yukanda İngilız «The GuBıhrkışı Kurulunun olay yerinde ardıan» gazetesınde başlığm hemen altında gayet büyük verılen yaptığı ıncelemede, facıa sırasında, olayın resmi ve 4,5 milyon tırajh «Daily Express» gazetesınde açık trıbun demir korkulukların«Mactaki dehşet» anlamına gelen başlık görülmektedir Yen stadında evvelki ı dan 4 metre 80 santıminın tamaAli Sami gun cereyan eden olay, memleket men koptuğu, 4 metrelik diğer bır içinde olduğu kadar, dışanda da kısmının ıse ucundan koparak aşagenıs tepki yaratmıs, hemen h e ğı sarktığı, 3 metrelik kısmının da men butun yabancı radyo ve aians ış göremez durumda olduğu görulmüştür. Aynca bu ıncelemede, Belar olaya genıs yer vermışlerdır. Yabancı radyo ve ajanslar, fa den Terbıyesi Mimarı Orhan Bancıaya sebep olarak büfedeki yan gal da, faciaya sahne olan yeni trı&ını ve bilhassa istıab hdcrainden bünün projeye uygunluğunu ifade Bılırkışıler, genellıkle fazla seyirci alınmasını göstermiş etmistir. lerdir. Bu arada emniyet tedbirle stadyumun emniyeti, yangın ve «ızFutbol Federasyonu üyeleri, dün toplanarak Ali Sami Yen rinın kıfayetsizlıği uzerinde de odihamın» meydana gelışi yonünden incelemelerıne devam etmışlerdir. nemle durulmustur. stadında meydana gelen müessif olay dolayısıyla bır bildiri KARŞILIKLI İTHAMLAR.. yayınlamışlardır. Sofya radyosu olayı gece saat 20.30 daki yayınında muhabın PetOte yandan, facıayla ılgılı dunkü Bildiri şudur: «Turkiye Bulgaristan tnillî maçından önce ro Mıloşev'den naklen vermi? soruşturma sırasında stadyumun meydana jrelen müessif kazadan dolayı Türk Futbol Federasbırbırlerıni «Ma<,, normalın Ustunde bır ilgı u idarecilerı ile pohsın yonu üzüntü ve teessürlerini beyan eder, yaralanan vatandaşyandırmıştı. 55 bin kışılik stadyuTi itham edişleri ozellıkle dikkati çekİarımıza ve ailelerine geçmiş olsun der ve âcil şifalar temenda 70 bin seyirci bulunuyordu. tz miştir. Alı Sami Yen Stadı MUdunj ni eder. . ... dıham yuzünden yangın çıktı. Stad Fuat Yolal, Savcı Şevkı Arad'a Sporsever halkunızın futbol maçlarına gosterdıgı »«py« yumu dolduranlar, açık tribünun verdiği üadede, «Açık tribünun biust katmdan aşağıya akan seyirci rinci ve ikinci katları arasındaki minnettarız fakat, senelerdenberi devam edegelen, bir maçı selâlesini dehsetle seyrettı» demiş koridorda 3 büyük sabit büfe varbedava seyretmek, paraları ile maca girenleri rahatsız etmek, dır. Seyyar büfe ise, Türkiye'nin tır. taşlar atarak kapıların açılmasını zorlamak \e hattâ kapılan kıBelgrad radj«».u, olayı *ynı se her stadında mevcuttur. Bunu murarak içeri girmek, maalesef boyle bir müessif kaıaya sebeb.kılde nakletmıs ve şojle demis kavele ile tesbit etmiş bulunuyoruz. yet \erecek hale «ehni^tir. Ancak, açık tribünlere fazla bilet tır: Sahalarda sporcu, idareci ve hakemlere atılan şiş^ler ve satümamıştır. Facia, kırılan demir « Büyuk bır talıh eserı olarak kapıdan içeri girenler tarafından diğer maddeler de bu müessif hâdiselere yenilerini ekliyebilir. can kaybı olmamıştır. Faciaya, iz yaratılmıştır.» demış ve satılan bıSporsever halkımıza can emniyetinin, sağlığımızuı, spor terdiham sebebiyet vermiştir.» letler hakkında bilgi vermiştir. biyesinin her şeyin üstünde olduğunu çeşiUi beyaniaria «luyurseyin çesıtü beyanlarla duyurParis radyosu ise, 55 bin kışilik Stad Müdürünun, halkm biletsiz duk. Emniyet tedbirleri ne kadar çok almırsa alınsın, kıtle • stada 88 bin kişi alındığım, faciaolarak yeni tribüne girişine engrf (Arkası Sa. 7, S3. S da) | nın izdiham yuzünden vuku bul(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) duğunu belirtmiştir. • mış olduğu bu keşif sonucunda tes Yabancı radyolar olayı nasıl verdi? Hamiyetin karşılığı. Pazar günü, jeııi >apılan, Ali Sami Yen stadında vukua gelen facianın, burada, mesullerini arıyacak değiliz. Onlar elbette aranacak, ve elbette, artık alışaşeldiğimiz gibi, bulunamıyacaktır. Fakat, hâdisenin, su tarafının mesulleri mutlaka aranmalı. ve bu defa olsun, mutlaka bulnnmalıdır: Radyolar, bangır bangır, kan istemişler, vatandaşları filân filân hastanelere giderek, acele kan vermeğe dâvet etrnişlerdir. iyi niyetli Istanbullular, pazar tatillerini, gezmelerini, eğlenmelerini bir kenara bırak mışlar, büyük gruplar halinde, bastanelere âdeta hücum etmisler, kapı önlerini doldurmuslardır. Ama, hiçbir hastaııedc, kan alabilecek hiçbir doktor bulamamışlardır. Hattâ; bastanelerde, neden kan alınacağını bilen kimseye de rastIıyamamışlardır. Bizce, facianın en feci tarafı budur. Vatandaşın iyi niyetiyle, neredeyse, alay edilmiştir. Buna da, hiç süphesiz, kimsenin hakkı yoktur. Bir baska gün, kan \erme dâvetine, tek bir giden dahi bulunmazsa, kabahat kimin olacaktır. ünün Çıknıaza Doğru. Bilgiç'in demeci: " Demirel İ5temediği için seçilemedim „ Ankarada yine bazı beyannameler dağıtıldı : Çankava'daki toplantıların neticesiz olacası >azıldı|ı zaman, çogu politikacılarla beraber bu gibi toplantılardan medet uman iyi niyetlilerin fena halde sinirlendiklerini görmüştük. Edilen yeminlerin üzerinden kısa bir süre geçti. Ve seçim havasiyle birlikte bu toplantının anlayısına aykırı davranışlar basladı bile. tsaretler öyle gösteriyor ki, seçim devresi yaklaştıkça partiler arasındaki aviama yarısı artacak. ve memleket seçim ticaretinin yine pazan haline gelecektir. Simdiden duyulanlara göre. meselâ 1960 larııı her köye bir radyo formülü iizerindf yine durulmaktadır. Mahsullerin değerlendirilmesinde ölçülerin genis tutulması, gerekirse emisyona gidilmesi yolundaki akım C.H.P.'de hayli kuvvetlidir. Nitekim Hükümetin, Merkez Bankasından bütçenin yüzde 5 i tutanndaki avans alma hakkının yüzde 10 a çıkarılması için hazırlanan bir kanun tasarısı halen Komisyondadır. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde banka 1.5 milyar lirava kadar karsılıksız emisyona gidebilecektir. Bütiin bu denenmis metotlar belki C.H.P.'ye yüzde 41 yerine yüzde 42 oranında oy kazandırabilir. Ama öteyandan Türkiye yeniden fâsit daireve girer. Ama bu defa C.H.P. ile birlikte girer. Ecvet GÜRESİN ÎMMMiııı.ııııııııuıııiMMiımm'""»"""""""""""" 1 1 """ 1 " 1 " 1 """' • *• Cahil babanın sabırsızlığı, ıki çocuğunun olmesıne, bırınin de komaya gırmesine sebep olmuştur. Başlanndaki kelleri tedavi ettirmek ıçm bır hafta once Malatyanın Pötürge ilçesinden Recep, Celâl ve Kamazan adlarmdakı kuçuk çocuklarını tstanbula getirerek Haseki hastanesinde elektrik tedavisi yaptırmaya başlıyan Ramazan Kavak, saçların çıkmaması üzerine komşusundan aldığı kocakarı ilâcını çocuklarının başına surmuş ve bu suretle zenirlenmelerine yol açmıştır. Bır haite önce yanında büyük kı«Küçük Hikâye» konusunda düzı Zâhide de olduğu halde Çocukzenlenen 1964 1965 Yunus Naları ile Istanbula gelen Ramazan di Armağanı yarışmasına k a Kavak, Zeytinburnunda bir ev tuttılma süresi, 31 Aralık akşamı muş ve çocuklarını Haseki HastaISLAH EVİNDEN ÇOK sona erecektir, Yarısmaya katıl • nesine götünneye başlamıştır. Bu ASRİ CEZAEVÎNE BENZİmak istiyen okuyncularımızın hisırada Zâhide, Yüksel Arslan adlı YEN kâyelerini en geç 31 aralık 19C4 ak bir komşu kadmla abbap olmuş ve YERLERDE ÇİLE DOLDUşamına kadar postaya vermeleri ve kadında kelhğe iyi gelen bir merRAN ya bizzat gelerek matbaamıza bı hem olduğunu öğrenmiştir. Bunun YÜZLERCE KÜÇÜK rakmaları gerekmektedir. Bu t a uzerine Ramazan Kavak, ısrarla SUÇLU ARASINDA .. rihten sonra postaya verilecek ve merhemi istemiş ve Yuksel Arslan * * * ya getirilecek olan hikâyeler, yada bir yıl önce ölen dedesinin yapÇALANLARIN, ORMAN nşmaya katılamıyacaktır. tığı, fakat ne olduğunu bilmediği YAKANLARIN, | merhemi vermiştir. Merhem cuma îarışmaya gönderilen hikâyeleCEMIYETIN VE AİLELERİj akşamı çocuklara sürülmüştür. Sarin ilk eleme heyetince tetkiki \e NIN I at 20 sıralarında merhem sürülen beğenilenlerin yayınlanması de • KURBAN1 OLAN KÜÇÜK ! çocuklar, gece saat 3 te fenalaşmış vam etmektedir. 1 ocak l!)65 tariSUÇLULARIN HİKÂYESİNİ lar ve 5 yaşındaki Celâl hemer, 6 hinden sonra da, beğenilen hikâyaşındaki Recep de hastaneye kalyelerin yayınına devam olunacak dırılırken ölmüşlerdır. , tır. tlk eleme heyetinde beçenilen • hikâyeleri tetki's edecek olan küCumartesı günü, Ba!urköy Huküçük jürinin toplanma günü ve aAYTUL DÜNYA EVİNE GIRDI Gazelemiz jazı ailesinden Turhaıı Aytul, Beyoğlu Evlenılirme Daire.'.inde met Tabibının verdiği defin ruhsalacafı kararlar, okuyucularımıza japılan bir tören sonunda Ceıza Kayatürk ile e\lenmiştir. Resim, seçkin bir dâvetli topluluğunun hazır bu tı uzerine Celâl gömülmüş, ölü o | ' aynca duyurulacaktır. (Arkası Sa. 7, Su. 4 d lunduğu törende genc evlileri göstennektedir. CtMH LRIYET, Ajtul ailesine saadetler diler... Pötürgeden çocuklarını tedavi için Istanbula getiren babanın sürdüğü kel ilâcı yuzünden 3. çocnk da komaya girdi Kocakarı ilâcı 2 çocugun ölümune sebebiyet verdi Sucsuzlar Ölen çocukların babasi ve ilâç veren kadın Yunus Nadi Armağanı yarışmasına katılma süresi sona eriyor İsmet KÜR anlatıyor Yarın Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog