Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

EKREM MUHİTTİN YEĞEN Alaturka Alafranga YEMEK ÖĞRETİMİ Ciltli: 30 Lira TATLI ve KOMPOSTO 750 Kuruş TATLI ve PASTA 10 Lira SOĞUK YEMEKLER MEZELER 750 Krş. SOFRA TANZİMİ ve ADABI 5 Lira INKILÂP ve AKA KİTABEVLERI İlâncılık: 3819/15543 41. yıl soyı 14509 umhuriyel KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf r% mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusv.: îstanbuî No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 TAHIR KUTSI MAKAL'm ACITOL Son kitabı Anadolu gerçeğini vurucu tar üslupla dile geturiyor. Bütün Kitapçılarda. Fiatı 5ff.L. AĞAOĞLU YAYINEVÎ: Ankara Cad. 37,7 (Vilâyet Karşısı) İstanbul Pazartesi 21 Aralık 1964 Ali Sami Yen Stadında panik Bir büfenin alev atmasiyte seyirciterin çoğu ixdihamdan alt tribüne düştüter STADIN AÇILIŞ GÜNÜNDE VÜKU BULAN BU HADİSE B Ü Y Ü K ÜZÜNTÜ YARATMIŞTIK. REStMLERDF. TRİBl'NLERDEN DÜŞEN SEYİRCİLER VE HASTANEYE TAŞINAN BİR YARALI GÖRÜLMEKTEDİR. FOTOĞRAFLAR: İBRAHİM KÖSEOĞLU TULÂY OĞLU DİVİTÇİ 84 Radyonun yaptığı anons halkı sokaklara döktü. Yaralıların ikisi komada ÜN Türkiye Buiguristan millî maçı dolayısiyle ilk defa spor severlerin hizmetine açılan Mecidiyeköydeki Ali Sami Yen stadyumunda «panik» çıkmış ve bu yüzden 84 açık tribün seyircisi yaralanmıştır. Yarahlardan 53 ü hastahanelere yatınlmıştır. Bunlardan 2 sinin durumu ağırdır. Panik, yeni insa edilen açık tribönün ikinci katındaki büfenin sosis kısmmdaki gaz ocağının devrilmesiyle çıkan yangınla başlamıştır. Saat 13 te stadın açılış töreni yapıldığı sırada, tribünü dolduran binlerce seyirci, yangın dolayısiyle dehşete düşmüş ve paniğe kapılmıştır. Bu sırada ikinci kat tribününün önündeki demir korkuluklar. seyircilerin basıııcına dayanamıyarak yıkılmış ve alt kata düşenler yaralanmıştır. Bu olay üzerine alt kat seyircileri de yeni yapılan tribünün çöktüğü endişesine kapılarak sahaya atlamışlardır. Yüksekten alt kat tribüne düşerken, sahaya atlarken veya itişmeler sırsında yaralananlar derhal, stadın rinünde park edilmiş bulunan özel ve resmî otolarla taksilere bindirilerek İlkyardun Şişli Çocuk, Gümüşsuyu Askerî ve Amerikan Hastahanelerine kaldırılmışlardır. Bu arada bütün sağlık merkezleri durumdan haberdar edilerek şehirdeki eankurtaranlar seferber edilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) * * * O Kaybolan sınav kâğıtlan olayı tahkik edillyor Oniversıte reformu konusunda konuşan Millî Eğitim Bakanı Öktem «Denim yaradılışım bu gibi polemiklerden kaçmaktır» dedi Ankara 20, (Cumhuriyet Bürosu) kaybolan sınav sonucu zarfı için Millî Eğitim Bakanı Dr. İbrahim I iki tarafın iddiaları bulunduğunu, Öktem, bugün. «Dışarıya ihtisasa bunlann incelendiğini söylemiş ve gönderilecek doktorlar için yeni bir şöyle demiştir: sınav açılması hususunda gerekli em «Her türlü şüpheleri ortadan ri verdim» demiş ve «kayıp dosya» kaldırmak için, dışarıya ihtisasa olayının da müfettişlerce incelen gönderilecek doktorlar için yeni sıdiğini söylemiştir. nav açılması emrini verdim. Sınav Öktem, Tıp Fakültesi ile Millî E yenilenecektir, ayrıca, sınav kâğıtğitim Bakanlığı Genel Evrak Mü larını inceliyen öğretim üyelerinin dürlüğü arasında 18 doktora ait i ellerinde, sınavlara ait notları gösterir belge varsa, bunlar da dikkate alınabilir, Fakat sınavların yenilenmesi, şüpheleri ortadan kaldıracaktır» l'niversite reformu Öktem, Üniversite reformu için de şunlan söylemiştir: «Milll Eğitim Bakanı olarak, bu konudaki görüşlerimi son basın toplantısında açıkladım. O sözlerime ekliyecek yeni bir durum yoktur. Bu bir polemik konusu olmaktadır. Benim yaradılışım bu gibi polemiklerden kaçmaktır. Fay dası yoktur. Bu bir ihtiyaçhr ve bu istikamette gelişmektedir. Ciddi tedbirlerin kendilerince alınmasını arzu etmekteyiz. Bu ara, Millî Eğitim Bakanlığı olarak yapabileceğimiz bir şey olursa kendilerine daima yardımcı olacağız.» Öktem sınavın yenilenmesi için dün ilgililere emir verdi Hastahanelerin önii ana baba günüydü.. Bülend DIKMENER Y aşı elliyi aşkın şık giyimli bir bayan, İlkyardun Hastanesinin koridorlarında kucaklarda taşınan yaralıları yaşlı gözlerle seyrediyor ve yanındaki genç kıza Fransızca bir şeyler söylüyordu. Genç kız, kendisine söylenen söz Melen, servet düsmanlığı konusunda demeç verdi «Refahm umuma götürülmesi tek çaredir. Bunun yolu ise, sosyal adaletten başka bir şey değildir» Ankara 20, (Cumhuriyet Bürotfa) Maliye Bakanı Ferit Melen bugün gazetemize verdiği bir denıeç1e «az gelişmiş ülkelerde servet riüşmanlığmın giderilmesi» konusunda düşüncelerini açıklamıştır. Bütçe komisyonunda bu konuda yaptığı bir konuşmanın bazı çevrelerde yanlış yorumlandığını be lirten Maliye Bakanı, şunlan söy lemiştir: • Bütçe komisyonunda servet düşmanlığının önlenmesi konusun(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Samsun limanında 150 metrelik beton rıhtım çöktü Samsun, 20 150 milyon lira sarfiyle 5 yılda ikmal edilen Samsun Liman ve Rıhtımında çöküntü başlamıştır. Ereğli Demir Çelik Fabrikasına gönderilmek üzere rıhtımın kuzey kısmına stok edilen demir cevherinin yüklendiği birinci vinç ile ikinci vinç arasındaki 150 metrelik beton rıhtımda iki gün evvel çatlaklıklar husule gelmiş ve yükleme hemen durdurulmuştur. Ankaradan gelen 3 mütehassıs, rıhtım üzerinde yaptığı incelemelerde çatlak ve çöküntünün sathî olmayıp, dibe kadar olduğunu ve rıhtımın 10 santim kadar denize doğru kaydığım tesbit etmiştir. Bu yüzden üç gündenberi demir cevheri sevki durdurulmuştur. leri yaralıları tedavi etmekle me§gul bir doktora nakletti: •Biz Belçikadan misafir olarak ge len madam De La Plangue hemşire' d i r S'*lere yardım etmek istiyor.. Doktor, minnet duygulaıını ifade eden gülümseme ile iyiliksever Belçikalı hemşireye «beyaz bir önlük» verilmesini istedi. Madam De La Planque, diğer hemşireler arasında taksilerle getirilen 50 yi aşkın yara lıyı tedaviye koyuldu. STADDAKİ FACİA İstanbul Radyosunun spikeri sık eık yayını keserek «Kan bağışında» bulunacak vatandaşların Kızılay Kan Merkezine müracaat etmesini U tiyordu. Ancak «Kan istemenin» nedenlerini bilmeyen İstanbullular, (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Hareket Noktast NADİR NADİ H iç bir devrim. topluma getirdiklerinin demokratik yollarla tasfiye edilmesine, hattâ zedelenmesine göz yumamaz. Devrimin getirdiği, ancak zorla, yani bir karşı devrimle yok edilebilir. Bu basit gerçeği bir türlü kavramak istemediğimiz içindir ki yirmi yıla yakın bir süredir' bocalayıp duruyor ve siyasal düzenimizi yörüngesine oturtamamanm üzüntüsü içinde hep yerimizde sayıyoruz. Atatürk devrimi, toplumumuzun hareket noktası idi. Tehlikeli bir çöküşten sonra. onca fedakârlık pahasına tırmandığımız o noktadan yiirüyüse geçecek. çağdaş uygarhk alanında hak ettiğimiz yere doğru ilerliyecektik. İlerlemeye de başlamıştık. Dış politika koşullarının etkisi ile giriştiğimiz taviz yarısı bize yolumuzu şaşırttı. Devrimler sarsılırsa herşeyimizin tehlikeye düşeceğini hesaplayamadık. Lâiklik, halkçılık. devletçilik gibi ilkeler üzerinde geriye doğru kaymaları demokrasi sandık. ilerleme sandık. Atatürk devrimi. çağdaş Türk toplumunun hareket noktası olmak gerektiğine göre. bugün Parlâmentomuzda temsil edilen siyasal partilerden en sağda bulunanın tutumu, hiç bir zaman devrim öncesi koşullarını geri getirmeye özenir görünmemeli idi. Oysa, kâğıt üzerinde programları ne denli 27 Mayıs Anayasasına uygun hazırlanmışsa da partilerimizin davranışlariyle programları arasında bir uygunluk bulmak güçtür. Parlâmentoda temsil edilen dört muhalif parti C.H.P. nin sağında yer almıştır. C.H.P. ise kendi kendinin sağındadır. Bu koşullar altıııda muhalifler birleşip C.H.P. yi iktidardan düşürseler ne çıkar. düşürmeseler ne çıkar? Memleket sorunlarına çöziim yolu bulmak için gerekli refornılar üzerinde açık açık tartışılmadıkça: partiler birbirleri etrafında dönmekle ancak bir kısım yöneticîlerin haşı döner: kiıuseye hayır gelmez. • Yirmi yıla yakın bir süredir «Atatürk ilkelerine dörtelle sarıUlım. aman devrimleri koruyalım!» diye nefes tüketenlerin de gayreti bu gidişle artık anlamım kaybetmek üzeredir. Atatürk öleli yirmi altı yılı geçti. Bugiiııkü Türkiye o günkü Türkiyeniıı tıpkısı olmaktan çok uzaktır. Aynı topraklar üzerinde şimdi iki misli vatiindas barındırıyoruz. Bunlar ekmek ister. iş ister. geçim ister. Oysa. çeyrek yiizyıl öncesiııe kıyasla üretim gücümüzü çağdaş uygarlık düzeyine uygun bir oranda arttıramamışızdır. Borçla yaşıyoruz ve emeğimizin büyük bir kısmını vadesi gelen borç faizlerini ödemek uğruna harcıyoruz. Yaşama koşullarının doğurduğu aşağıdan gelen baskı, yöneticüerimizi bir gün altından kalkamıyacaklan güçlüklerle karşılaştıracaktır. Bunu önlemenin yolu. hepsi birbirinin sağında dönen partilerin aralanndaki taviz varışını sürdürerek iktidar savaşına katılmaları olamaz. Atatürk ilkelerini eksiksiz uygulamak bile durumu kurtarmıya yetmiyecektir. 1945 den bu yana heba ettiğimiz yirmiyıl bizi daha köklü tedbirler aramaya zorlamaktadır. Bunu da ancak devrim düzeninin temel felsefesi bildiğimiz akıl yolu ile bulabiliriz. Radyoda mevlit okutmakla halka hiç bir yarar sağlayamadığımızı gördük. Yarııı mevüdi yasak etmekle de olumlu bir sonuca varamıyacağımızdan şüphemiz olmasın. Halkın çeçim düzeyini en kısa yoldau nasıl yükselteceğiz? Ekonomik kalkınmamızı hızlandırmanın iyi yolu nereden geçer? Bize oy kazandıran küçük bir azınlığı değil, vatandaş çoğunluğunu nasıl mutlu kılacağız?. Yazık ki siyasal partilerimiz hu sorunlar üzerine önemle eğilmek şöyle dursun, o sorunlar hakkında bir şeyler söyliyenlere bile henüz tahammül edemiyorlar. I I I I Ankara, 20 (Cumhuriyet Bürosu) A.P. Temsilcüer Meclisi bugün saat 10 da toplanarak Genel Başkan Yardımcılarını seçmiştir. Eskı Genel Başkan Vekili Sadettin Bilgiç. Teşkilât i.şleri Başkan YardımI tur. cılığı için adaylığını koymuşsa da I Öyle ise A.P. nin son günlerkazanamamıştır. Bilgiç'in kazanadeki «manşetlik» davranı.şının nedenlerini araştırmak kalır gemaması bazı A.P.'li milletvekilleri ride.. arasında «şok» tesiri yaratrmş, bir A.P., uygar bir kisveye bürün milletvekili, «Yazıklar olsun. A.P. düğü son kongreden bu yana. şimdi en zayıf günlerini yaşıyor» «kendine iş arama zorunluluğudemiştir. nu» duymuştur. Kin ve intikam hissine dayanan ıMau Mau poTeşkilât Işleri Başkan YardımcıIlitikası» yerini, demokratik elığına Osman Turan 40 oyla seçilsaslar içinde uygar mücadele miştir. Bilgiç 27 oy almıştır. Propolitikasına terketmiştir. Aydın paganda i.şleri ile uğraşacak BaşIçevrelerin, basının ve «birtakım kan Yardımcılığına ise Bahkesir Zonguldak T.İ.P., bugün ilk il müesseselerin» büyük kongre'Milletvekili Cihat Bilgehan 50 oykongresinı saat 10 da Halkevi Saden bu yana A.P. üzerinde tela secilmiştir. Diğer aday Talât Alonunda yapmıştır. |kâ?üf eden samimî umut. görüş sal ise 14 oy alabilmiştir. Faruk Kongrede konuşan Parti Genel ve duyuşlan bunlar... A.P. böySükan, seçim isleri Başkan YaıBaşkanı M. Ali Aybar özetle şunle bir fırsatı ele geçirince eldımcılığı için tek aday olmuş ve lan söylemiştir : Ibette yolun bu noktasından ile47 oy almıştır. İsmail Hakkı Te«Ağır sanayı ışçisinin toplandığı riye, dengeyi kendi aleyhine kinele aday olmadığı halde 17 oy bir bölgede ilk önce 10 binlerce işAP Teııısilciler Meclisi toplantLsı bozacak davranışlardan çekinecıkmıştır. Süleyman Demirel, topçinin partisi saflanna katılacaklaIcekti. Ortada artık bir «af ağa lantıya katılan il başkanlarına zarf rı sanılır Bu parti, işçilerin kendi cı» kalmadığına göre bunun içinde büyük boy iki fotoğrafını partisi olduğu için bunun hemen meyvalariyle »geçinip gitmek» hediye etmiştir. tuhaf geleceği tahmin edilir. Bugün bunun tahakkuk etmemesi de bahis konusu olamazdı. «Göz Bildiri karşısında hayret etmeye lüzum lerimin içine bak, ne dediğimi Toplantıdan sonra bir bildiri yayoktur. Çünkü işçilere partimiz aIanlarsın» gibi, sessiz filim devvmlanmıştır. Bildiride «Milletin leyhinde menfi propaganda ve akri atraksiyonlannın geçer akça osyal ve ekonomik ıstıraplarının la gelmez baskılar yapılmaktadır. olması keyfiyeti de »erilerde hâlâ sürüp gitmesinin» başlıca seVatandaşı öz menfaatinin dışında Ikalmışa benzer.. bebinin «birlik ve beraberlik ruhututmak için bu sekildeki hareketO halde A.P., bugün vardığı nun» korunmaması olduğu belirtillere tevessül edilmektedir. Bu basnoktadan geriye dönmesi «gaymekte ve şöyle denilmektedir : kılann yapıldığı illerimizden birisi Irikabil» görünen bir mecraya de Zonguldaktır » girmiş sayıhyor. önündeki yol «Bu gaye uğrunda bütün milli I uygar, olumlu, ümit verici, bilmüeşseselerimizle birlikte milli gi, ilim ve gayrete dayanan bir iradeye müstenit demokratik bir mücadele yolu olacaktır. deniANKARA 20, (Cumhuriyet Bürosu) düzen, ahenk ve huzur içinde çaIivor. lışmanın ve işbirliği kurmanın lüTürkiyeye Yardım Konsorsiyumu topla ntısında 1965 yılı için istediğimiz 250 milyon zumuna ve bu hususta milletçe dolarlık kredinin olumlu karsılandığı öğrenilmiştir. !; «226'yı bulup hüküraeti devihepimize vazifeler düştüğüne inaj Jakarta. Endonezya 20. (AP) receğiz» kampanyasının dayanKendisi ile konuştuğumuz bir yetkili bu konuda şıı bilgiyi vermiştir: iKuzey Sumatra'dan buraya ulaşan nıyoruz.» dığı nokta, «A.P.'ye karşı uya«Aralık ayı başında y yapılan O. zere toplamı 250 milyon doları bu borçlarımız konusunda bir çalış haberlere göre bir Endonezyalı, 194 y 7 maddelik bildiride «Fikir ve vic E.C.D. Bakanlar Konseyi toplantı lan kredi istedik. tkinci bir isteği ma grupn kurulmuştnr. Bu grup, nan ilgiyi. ayakta tutmaktan dan hürriyetine» jürekten inanıl sı kararlarının ışığı altıııda 17 18 miz ise 1965 yılında başlıyan ve ö çalışmalarını henüz tamaralıya yaşında ölmüştür. başka bir şey değil aslında.. Resmi Haberler Ajansı Antara. bu makla beraber, memleket nizamını aralık tarihlerinde Pariste yapı • zellikle önümüzdeki 3 4 yılı kap mamıştır. Bu toplantıda çalışan Bu, sihirli 226 rakamınt elde ettemelden sarsan. zümreleri birbi lan konsorsiyum top:;ntı«ında o sıyan ağır dıs borç yükünün ycni çrupun ocak ayına kadar çalışma • şahsın Hacı Muhammed Rais adın.menin güçlüğünü Sayın Deda bir çiftçi olduğunu bildirmiştir. mirel de biliyor elbet.. Bu I ne karşı tahrik eden gayreHer kar lumlu kararlar alınmıstır. 1965 yı den bir taksitlrndirmeye tâbi tutu larını tamamiıyarak Türkiycnin Adamın hayatta 121 yaşındaki karısısında, kanun hükiir"''v''iin «cid lı için konsorsivumdan ?.'in mil larak relecek yıllar içinde yayıl dış borrlsrını yeni hir taksitlen (Arkası Sa. 7, Sü. 4 dc)l dıvptle» tatbik edümesı istenmek sı, dokuz çocuğu. 300 torunu ve sadirmf < p tâbi tatmatı k»r»rltftı yıları belü olmavan yüzlerce torua von diları prngram ve 20 mıl^oıı nıası hutusu teskil etmistir. tadlz, ttıerc geçen topUıılıd*.. rılnuıtır, doları proje linausmauı olmsk u 1 jocukları kalmıgur. İ f AP yen/ I devrin I başında I Kemal Aydar Bilgiç dün AP Genel Başkan yardımcılığına seçilemedi Yardımcılıklara Osman Turan, Cihat Bilgehan ve Faruk Sükan getirildi. Talât Asal propaganda yardımcıhğı seçimini kaybetti Erkin, "Goruşumuzu bütün dünya destekliyor,, ANKARA, 2» 226 rakamı etrafında koparılan gürültünün I b i r nedeni olsa gerek, durup dururken »226 oyu sağlarsak hükümeti devireceğiz» demenin Iaslında «Karnım acıkınca şöyle adamakılh bir yemek yiyeceğim» demekten bir farkı yok Pariste yapılan NATO Bakanlar Konseyi toplantısmdan dönen Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, verdiği demeçte: «Kıbrıs konusunda görüşlerimizi bütün dünya destekliyor» demiştir. Konseyde Yunanistanın tek başına kaldığını söyleyen Erkin, şunlan söylemiştir: « Her halukârda haklı davaınızın müttefiklerimiz tarafından anla yışla karşılanması bizi memnun etmiştir. Kıbrıs nıeselesinde Türkiyeııin müdafaa ettiği görüşler, bütün düııyada gittikçe daha fazla destek bulmaktadır. Son toplantıyı bilhassa bu açıdan kıymetlendinnek gere kir. Maamafih, biz şu veya bu milletlerarası teşekkülde Yunanistana karşı bir zafer kazanmak peşinde değiliz. Bizim bütün arzumuz, KıbI Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) TİP Zonguldak kongresi yapıldı 250 milyon dolarlık yardım talebimiz müsait karşılandı Dış borçlarımızın yeni bir taksitjendirmeye tâbi tufulması hususu da ocak ayına kadar kararlaştırılmış olacak Dünyanın en yaşlı adamı öldü I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog