Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

BflTTflNİYE'nin HER ÇEŞİDINI EN UCUZ FİATLA IÇIL1ER Mağazası sotor Sultanhamam İş Bankatt yatu N«. 53 T«l: 27 28 26 22 55 43 İlâncıUfat 3723/15506 41. yıl soyı 14508 umhuriyel KIJRÜCUSU: TTJNUS NADİ Telgraf *e mektup adresi: Cumhunyet Istanbul Posta Kuftısu: tstanbul No 246 Telefon'ar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Profesör TARIK ZAFER TMAYA'sııı Kilapları 1 Hümyetın ^ 2 İÜâmcılık C*eyfcıı 3 Tüririyenın Sıyasî Havatında BafaHasma Harekeüen 4 Devrina Hareketleri Içınde Atatürk ve Ataturkçuluk İsteme Yen: Bateş Bayılık Teşkılâtı Cağaloğlu Istanbul Bateş Reklâm No: 97/15489 Pozar 20 Aralık 1964 Sınav kâgıtları Bakanlıkta Uapboldu Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünce doğruJanan olay, sonuçların açıklanmaması üzerine meydana çıktı ANKARA 19, (Cumhurryet Burosu) abancı memleketlere gitmek üzere sınava giren 18 doktora ait suıav zarfı «Milli Eğitim Bakanhğı ümumi Evrak Müdürlüğü» nde kaybolmuştur. MiUî Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin el koyduğu «KAYBOLMA» olayı şöyle cereyan etmiştir: 1416 sayıh kanun gereğince yabancı memleketlere, Türkiyetle bulunmıyan branslar için ihtısasa gönderilmek uzere Hacettepc'den 12, Tıp Fakultesinden 4 ve Istanbul Tıp Fakultesinden de 2 doktor olmak üzere 18 doktor 5 arahkta sınava girmişlerdir. Tıp branşı ve dil sınavlarına ait kâğıtlar Kurul tarafmdan incelenmiş ve Millî Eğitim Bakanhğına göııderilmiştir. Sınav sonuclarının açıklanmaması uzerıne Mıllî Eğitim BakanlıAnkara 19, (Cumlıurı^et Burosu) ğına başvuran doktorlar nıha\et gecıkmenın nedenıru oğrennuşler ve Cumhurbaşkam Cemal Gursel son sı>akendılerıne «Sınav kağıtlarının kaybolduğu» bıldırılmıştır sı çatıgroa ve ^chşmelerın Çankaya top lantısının rubuna aykırı olmadıgını soy Yuksek Oğretim Genel Mıiduru olayı doğruladı lemjştır. Bugun gorustugumuz Mıllî Eğitim Bakanhğı Yuksek Oğretım GeGursel cAP hükümeti dujuroıek fiknel Muduru olayı doğrulamış ve «Tıp branşına ait zarf Bakanlığımız rlnde vc gayretinde» «orusuna ıBunlar Umumî Evrak Mııdurluğunde kavbolmustur. Fakulte idaresi teslim normal şeylerdır. Ounyanın ber taraedildiğinj, Umumî Evrak Mudurluğu de almadığını ıddıa etmektedir fında boşle olura cevabını vermış, «seçımlere kısa bır sure kala bır hukuBakanlık mufettişjeri olava el ko>du . demı^tır > met buhranı yaratrnak ÇanJcaya toplantılarının ruhuna aykırı mıdır ">» Sorusuna ıse cevaben, «hayır, Çankaya toplantılarının ruhuna aykırı degıldır bunlar sıyasi tartışuıalardır Ga\et normaldır» demiştır. Gursel bu arada AP nın kabıneji kurmak ıçın hazır olduğunu bıldırdıgı şekhndekı soruyu ise soyle cevaplamıştır «Hukumeti düşürmek kolavdır. Belki 226 oy lağlanabılir. Ftkat hukumeti kur nıak meseledır, berscyden once o vasatı ha/ırlamnk jerekir > HiıııııııııııııııııımmııiHiıııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Ynrt dışına gidecek doktorlara ait YlLMAZ ÇETİNER K0N60DAN Bildirlyor Kongoda Lıııııııııılımılar direniyor Dr. Nîyazi Tunga, çarpışmaların devam ettiği Kindu Bölgesinden dün Leopoldviıle'e dönebildi LEOPOLDVlLLE, 19 (Telsizle) Dr. Nıjazı Tunganın Lumumbacı âsılerin faalıyet gosterdıkleri doğudakı Kındu kasabasından 500 kılometre yol katederek Merkezi Hukumet başkentıne sağ sâhm gelmesi, Leopoldvılle'deki Turkler arasında sevınç yarattı. Kendısıyle goruştum Memlekete, esıne ve çocuklarına kavuşmak ımkânını elde ettığınden memnundu. Dr. Tungaya gore Kındu Bolgesınde yaşıyan Kongolular kendısını çok sevmışler. Refakatıne Lumumbacı âsılerden veya başkalarından gelebılecek tehlikelere kar«ı muhafızlar vennısler ve şukranlannı bıldırmışler. Kongo ıç harbınde halkı tutan Dr. Tunga, soyle devam ettr « Gordüklerim büyük bir hâtıra olarak kalacak. Bolgem şimdi sakin. Iki yıl müddetle, balktan unutamıyacağım yakınlık gördüm. Kindu Bdlgesi halkı aslâ vahşi degildir. Onları ıstırapU bir devrede bıraktığıma uzgunum. Kongoda mutlaka, halkrn yaranna bilimsel toplumcu bir sıstem kurulacaktır.» GANAU GENERAL OTU Dr Tunga, Bırlesmış Mılletler Dunya Sağlık Teşkılâtı hesabına çalışmaktadır. Kongodakı ıkı yıllık hızmet suresını doldurmujtur ve halen Turkıje'ye donuş hazırlıklarıyle uğraşmaktadır. Öte vandan burada yayınlanan «Kongo Yıldızı» ısımlı gazetenin Rumların baslattığı bıldırdığıne gore, Ugandada toplanmış bulunan Kongo lhtılâl Kuvduzenlenen gelenek vetlenne Bırlesmış Mılletler Kongo Barış Gucune mensup Ganall kadınının; kuçuk bırlıklerın eskı Kumandanı General Otu, kumanda etmektedir. Gene olduğu habennı oğ avnı gazeteye gore, General Otunun Sumialocu birhklerı yetiştir mek uzere bırkaç gün once Arua bolgesine geldiğı tahmın edılmektedır ÇARPIŞMALAR DEVAM EDtTOR Eski 4si başkentı Stanleyvılle'm 125 kılometre kuzeyındekı Banalıa şehrıne gıren ücretli beyaz askerler, asılerln elinde bulunan 16 beyazın izıne raslamadıklannı büdırmışlerdır. Leopoldvılle'deki dıplomatık kaynaklardan oğrendığıme gore, 40 kadar beyaz asker, âsılerin elinde bulunan 9 mısyonerı kurtarmalc ıçın Banalıa yafcınlarındakı Bafvvasende'ye girmeye çalışmaktadır Kuzey Kongoda Paulıs Bolgesınde de çarpışmalar devam etmektedır Hukumet kuvvetleri şehrın bnemli noktalannı kontrol altına almışsa da, çarpışmalar henüz kesümemiştır. Paulis'de yaşıyan bütün Afrıkahların evlenni bırakıp kaçtıklan bıldirılmektecür. Leopoldvılle'deki askeri gozlemcüer, Stanleyvılle, Paulıs ve Doğu Kongoda ufak bir bolgenın dışında, ellennde bulunan topraklarda âsılerin dırendiklerini belırtmektedırler Gürsel: Hükümeti düşürmek değil knrmak güçtür KIBR1S OLAYLARININ BtRlNCİ IILDÖNÜMC Geven \ıl 21 Arahkta Kıbrıslı kanlı olavlann >arın bırıncı yıldonumudur. Yukarıddakı fotograf, her vıl La Ha\e'de sel Dunva Gazete fotografı yarısmaMnda bırıncı mukafatı kazanmıştır Bır Turk oğlu ve çevresınm, mucahıt kocasının Kıbınslı Rumlarla yaptıkları çarpışmada şehıt lenmesı karsısındakı tepkılerını gosetermektedır ^ ^ Seçim kanununda değişiklik yapılıyor Dun Malî Polis tarafmdan aramaja tâbi tutulan geçirilen mermıler (daire içinde) kamyon ve ele Almanyodan Barzani'ye giden mermiler şehrimizde ele geçti 2,5 miJyon lira değerindeki 450 bin mermiye Malî Polis Kumkapıda el koydu (Tazısı 7 nci sahifede) WM (kı gıın dnce Içışlerı Bakanı Orhan Oztrak Istanbuldaki ruşvet olay larınınn onlenmesi için 25 mufettişin gorevlendirıldifini soylemişti. Daha mufettişler ıse girişmeden ihbarlar başladı. Yann bu ihbarların hangi sayıva >araca|ını Allah bılır. Sayın Oztrak yeni karariyle kronikleşmiş bir hastalığın uzerine gitmekte, antak bu gıdiş biraz da aspirinle verem tedavisine benzemektedir. Turkiyede rüşvet aslında bugünün hastalığı değildir. Osmanlı devletinin duraklama ve çoküş devirlerinde baslamış, asırlar onu bugune kadar getirmiştir. Merhum Başbakan Refık Saydam"ın o zamanlar pek beğenilen A dan Z ye kadar bozuğuz, hükmünün içinde ruşvet butun nitelılkerivle yer alır Enflâsjon devresi keza rusvetın cari muameleler arasına girdiği devırdir. Ne 27 Mayıs, ne de sonrasında irtişa durmamış, aksine artmıştır Ozellikle ımar ruhsatnamelerı. gumrukler, polısle ilçılı ve daha bunlara benzer. kuçuklu buvuklu ıslerde artık ruşvetin malijel hesaplan ıçıne ıthal edıldıgı bilınıvor ve \erilecek mıktar işin onemine gore azalı\or \eja çoğalıjor Ancak hemen işaret edelım ki gayrî mesru menfaat sağlanmasında butun memurlar yukarıdan aşağl elbırlığı etmıslerdır dıve bır ıddia Ueri surülemez. Hattâ mucerret ruşvet olaylarivle soylentilerı arasında bır dengesizlik de mevcuttur. Ancak bovle de olsa Turkiyede bugun ruşvet gerçeğinin tamamen ekonomık temele oturmuş, bir toplum hastalığı, âdeta muesseselesmıs bir hastalık olduçunuu kabul etmekte isabet vardır. Şimdi ruşvetin nedenlerı uzerınde uzun bovlu durmavı ekonomi ıle ahlâk munasehetlerini tartışmavı bir tarafa bırakarak sadece bir noktaya ısaret etmeve calısalım Turkıvenin idari reforma muhtae bulundugu degil bugun, daha çok partili duzene girmediğimiz de\rede anlaşılmış, ve hazırlıklara o zamandan başlanmıştır Aşağı yukarı 25 yıldanberi konu uzerınde etudler vapılaçelmış, v abancı uzmanların raporları, IMaliye Bakanlığının etudleri ustuste vığılmıstır 1950 den once C.H.P. iktıdarı karar verildıği halde karsılığının bulunamıyacağı korkusuyla tasarınm hazırlanıp Meclıse getirilmesine cesaret edemedi. Arkadan gelen D P. hukumetleri meselevi veniden ele almakla beraber 1957 ye kadar gerçekleştıremediler. 1957 ile 27 Mayıs arasında ise dıs borçların vukselmesi, deflâs>onist politikava donuş için zorlamalar. ic fınansman sıkısıklığı hazırlanan tasarının kadukleşmesine sebep oldu 27 Mavıstan sonra Devlet Personei Dairesi kuruldu ve 1961 Anavasasının sosyal anlavışı icinde devlet personel rejimi ele alındı Dairenın teklineri 1963 te kabul edıldi ve ancak bu vaz sonunda tasarı halinde Meclise getirilebildı. Getirilebildi ama, bırakınız iç finansman Torluklannı, emisyona çıtmek ihtimallerini, sadece seçim sathı maıline girilmis olması dahi bu tasarının gelecek devreye bırakılması sebebidir. Demek kı memur daha bir kaç yıl, statukoculuğun, sosva) adalete aykırı anlayısın orneği olan barem kanunlarına gore ajlık alacak, terfi edecek, hulisa ona uvacaktır. Turkivede bugun mevcut rnemurlardan yüzde 80 den fazlasımn avlığı bin liradan azdır ve bu yüz> de 80 nin yüzde 60 ı ise 400 600 lira arasında avlık alır. Büvük şehirlerdeki gecekondularda bile oda kirasının 50 liradan başladığı bir memlekette, evli, çocuklu bir memuru düşününüz. Bu memur nasıl ^eçinecek bu paravla'» Kimisi çok drnekleri olduğu gıbi, bos saatlerinde dışarıda başka bir gelir anyacak, kimisi gunlük işleri istiyerek veya istemiyerek kulak arkastna atacak ve kimisi eline fırsat geçerse ahlâk kurallanna bağlılık derecesine Ankara, 1» (Cumfaurlyet Büronı) Mılletvekillerı Seçim Kanununun 5 ıncı madde^ını degıstirerek 1964 yılına oranla hiçbir bütçenin yüzde 3 1%5 seçımlennı ekım ayında \aparağmen, Diyanet İşleri bütçesînde bılmek ıçın Hukumetçe çalısmalara başlanmı? ve Içıslerı ıle Adalet Ankara, 19 (Cumhurivet Burosu) Bakanlarının baskanhğında bır ko TBMM Karma Butçe ve Plan mısvon kurulmustur Komısyonu bugun Dnanet İşleri Kurulan komnvon, basladığı ça Başkanlığı Butçesıne Mizde 31 olısmalarında, hukumet tarafmdan ranında 19 mılvon 390 bin liralık sevkedılecek tasarı\a esas olmak bır zam yapmış, vakla^an spçımler uzere Anajasanın bu hukmunden arıfesınde bu zam ılgınç karşılanhareket etmekte ve 1961 ekımınde mıştır seçim yapıldığına goıe, onumuzdeBılındıgı uzere 1965 programına kı seçımlerın ancak 1965 ekımınde gore duzenlenen 1965 butçesınde japılmasının doğru olacağını kabul carı harcamaların 1964 butçesınden etmektedir hıçbır sekılde \uzde " oranını as? maması gerekmektedır. Programın ongorduğu bu husus komıs\on muzakerelerının basında da prensıp Ankara, 19 (Cumhurivet Bürosn) olarak kabul edılmıs ancak D»a Bakanlar Kurulu bugun bırı sa net Islen Baskanlığı Butçesının bah ve dığerı de oğleden sonra ol muzakeresıne geçıldığı zaman, Komak uzere ıkı uzun toplantı \a mısyonda bulunan bırkaç mılletveparak tonu hâlen 127 5 Iıra olan kılının dısında butun partılerın pancar alım Jıatlarına zam \ap temsılcılerı bu karara uvmıvarak ma>ı kararlastırmıstır 10 kalemde vuzde 31 oranında bır Yetkılıler zamdan dolayı şeker zammı ovbırlığıne yakın bır çoğun satış fıatlannm artmıyacağını ve lukla kabul etmıslerdır sekere bır zammın duşunulmedığı Butçe uzerındekı tenkıd \e sorunı kesınlıkle ıfade etmısl»rdır (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Diyanet işleri bütçesine 19 milyon liralık zam yapıldı I ten fazla artmaması karanna artış yüzde 31 i buldu Pancara zam yapıldı «Le Monde» unAtina muhabiri örtiilii ödenekten para almış Atina, 19 (özel mnhabirimizden) 8 yıllık Karamanlıs iktıdarına ait ortulu odenek sarfıyatı hakkındakı soruşturmalar sonunda ortulü ödenekten para alan ve aralannda »Le Monde» un Yunanistan temsılcısinın de bulundugu yerli ve yabancı basın mensuplarının listesinın hukumet tarafmdan açıklanması gurultulere sebebiyet vermistır. Eski Dısisleri Bakanı Averof, bu konuda beyanlarda bulunarak, bu paraların, «mlilî menfastlere hizmet amaciyle» belirli kışılera dağıtıldığmı açıklamıştır. Lıstede «Le Monde» gazetesi Y » nanıstan temsılcısı ve karısı Rum olan Marc Marceau bulunmakrtadır. Bu arada bu lıstelerde 45 bin drahmi parayı Istanbuldaki Yunan Baskonsolosluğu elıyle aldığı gorulen Teodorıdıs'ın, Turk makamları tarafmdan casusluk suçuyla yakalandığı ıddıa edılmektedir. ı ıı A.P. Boşkan Yardımcıları bu gün belli oluyor L Temsilciler Mechsı >arın saat 10 da toplanarak Başkan vekıllıklerı seçımmı vapacaktır Bılgıç taraf tarlan bu gecekı kuhs faahyetı ıle Istihkâm birlikleri çoken fabrikanın enkazı uzerinde çalışmalar .vapıyor Bılgıç ın Baskan jardırncısı olma şansının azalmasından korkmakta dırlar Pans'ten dun yurda donen MalıPartı Genel Baskan yardımcıliK >e Bakanı Fent Melen, Yeşılkoy ları ıçın dıger adaylar arasında, hava alamnda gazetecılerın çeşıtlı Cıhat Bılgehan, Osman Turan, Is sorularmı cevaplandırmış ve ozet maıl Hakkı Tekınel, Faruk Sukan, le şunlan soylemıştır Ahmet Topaloglu, Talat Asal, Sey«Paris'te yapılan NATO Bakan fı Kurtbek ve Ertuğrul Akça varlar Konseyi toplantılarına katıl dır dım. Daha bnce Turkiye'ye yardım Demırel'ın konuşması konsorsiyumunun çalışmalarım taToplantı bugun saat 10 da Genel kibettim. Konsorsiyum 1965 yılı dış Başkan Suleyman Demırel'ın bır fınansman ıhtiyacımıza ait talep konuşması ıle açılmıştır Demırel lerimızi mâkul olarak karşılanuş konuşmasında kongreden bugune tır. Konsorsıvum uveleri bırinci kadar yapılan işleri anlatmış, Çanaltı aylık ithal programımız için kaya toplantısı hakkında genış bılgerekli miktarda, bır kredi sağla gı vermış ve ozetle şunları soylemayı bu toplantıda deruhte etmiş mıştır lerdir. Ayvansarayda çoken bıskuvi fabrıkasının enkazı altında kalan ışçı çocukların çıkarılması için « Vatandaşın durumu malumdun de hıçbır gairet sarfedılmemıstır. Üç gundenberı moloz yığınları altında bulunan Yusuf KoIhtiyacımızın geri kalan kısmı, dur. Piyasanın durumu bir fecaat cakaplan, Hacı Çerpıkh ve Dervış Kadırlı adlanndakı çocukların hayatlarından umıt k»sılmıştır. dış borçlarımız hakkında ocak ayı arzetmektedir. Bugun hukumeti duiçindeki çalışma gurubunun top surnıek muhalefet olarak AP nin takıbata geçılecektır» demıstır Istıhkâm Okulu, kurtarma ame bulunmaktadır lantısından sonra konsorsiyumun gorevidir. Bunun için her fırsattan lı>esınde kullanılmak uzere olay Öte yandan, fabrıka bınasının Bılırkişl Kurulu dun geç vakit olay yapacagı toplantıda karara bağla (aydalanacağız. Ancak, hukumet bir yığın hahne gelmesıne rağmen yermde jenıden bır incelemede bulunjerıne grayder ve vınçler gonder nacaktır. Bu toplantının subat ayı duşmeden veva istifa etmeden huBostan sokak sakınlerının evlerı muştur Ancak fabrikanın içıne gırılegayri mesru menfaat vollarına elbette sapacak. AsırlarS ore basında yapılması muhtemeldir. kumet kuracağım diye ortaya çı mıstır Ancak, Fen Kurulu raporu ne gırmelerıne ılgılılerce dun de medığınden gerekli rapor hazırlanamadanberi suregelen \e bugun de devam eden sosyal dengesizliğin dolavısı\ le bu araçların kuilanıl • mıstır. Bugun çoken beton kolonlardan Dış borçlarımız uzerindeki çalış kılmaz.» musaade edılmemıştır neticeleri bunlar. Jandarma tedbirleri çarri meşru davranısların parçalar alınacak ve tahlıl yaptırllacakBılındımalar, bunlann uzun vadelere yaDemırel, seçim tarıhı konusuna masma ızın verılmemıştır Ola\la ılgılı tahkıkata el ko\an tır Bu konuda göruştuğumuî bılırkişi prımıni arttırır hepsı o kadar yılması suretivle borç vukümüzün da temas etmış ve seçim kanun ğı gıbı Kurul, yeni can kajbını S .cı Kemal Orbav, «Durumu tet kurulu uyelerı, inşaatın çok çuruk olhafiletilmesi tarıhın. aymın Ecvet GÜRESİN Z dır. Şubat avımaksadıııı çutmekte dakı alınması >anı hazıran bıldır onlerrek du'îuncesıvle bııuııı i u k k etmekte olan bıhrkışı, h» ıu? dugunu bclırtmışler. tahlıl netıcesintoplantısında bu ko esas gerektığını mamen çokmesını btr.lenıeitn tdd j4t>oıunu veımedı Venlecek Itı den sonra gerekli açıklamayı yapacakıııııııııııııııııiKiıııııııııııııııııııııtııııiiiıııııııııı* nuda nihaı karara varüacaktu^ ıııııııııııııııııııııııı nuştu. lıyete geçılmemesıru tavsıye etmı$ lapora gore, mesullen hakkında lıruu foyltnuslerdır. Tenısilcilet' Meclisi, Bilgiç taraftarlarının önergesine rağmen seçimi bir gün sonraya bıraktı Ankara, 19 (Cumhunyet Burosu) AP Temsilciler Meclisinin bugünkü toplantısında başkan yardımcılıkları için seçimler yapılamamış, Bilgiç taraftarlarının seçimin hemen yapılması için verdikleri önerge reddedilmiştir. Gündeme göre, Baskan yardımcılıklan seçimi bugün japılması gerekirken konuşmaların uzadığmı gören ve vaktin geçiktiğini dikkate alan Bilgiç taraftarlan bir önerge \ererek seçimin bugün yapılmasmı istemişlerse de bunda başarı kazanamamışlardır. Süratle kalkınmazsak gerimizdeki ülkeler bizi geçecek Turk Devrım Ocakları tarafmdan duzenlenen «Turkıye'dekı fıkır akımları» konulu semınerın sabah oturumunda «az gelişmiş ülkeler problemi» mcelenmıştır. Bu konuda konuşan Doç Cavıt Orhan Tutengıl. «Turkiye kısa zamanda sur'atli bir kalkuuna temposuna gırmezse, halen kendısinden geri bulunan ülkeler tarafmdan geçilmek gibi bir durumla karşılaşacak» demış kalkınmanın toplumsal yapımızın değışmesı ıle mumkun olabıleceğını ıfade temıştır. Turkıye'de bırbırınden farklı ıkl toplumsal smıfın bır arada yaşadığına ısaret eden Alp Kuran, «geri kalmış ulkelerde, biraz gelişmiş bölgeler daha çok gelişmekte, buna karşılık esasen fakir bölgeler daha da fakirleşmektedir» demış, bunu istatıstıklerle de ıspatlamıştır Ferit Melen Paris'ten döndü Enkaz altında kalanlar dün de çıkarılamadı... Fen Kurulu yeni can kaybını önlemek düşüncesiyle binanın tamamen çökmesini bekliyor v2 Ay tutulunca köylüler sinirlendi Mardin, 19 Dun gece ay tutulması sebebıyle Rışmıl ve Kebalaa koylerı halkı, galeyana gelmıştır Saat 02 de ay'ı gokyuzunde goremeyen koyluler ay'ın Arapça cana var mânasına gelen «Kutı» tarafından yutulduğunu zannetmışler ve ellenne geçırdıklerı teneke, tufek gıbi gurultu yapan âletlerle «Kutı» 5 i korkutmaya çalışmışlardır 3 saat süren tutulmadan sonra ay'ı goren koyluler gürultuyu keserek evlerıne dönmüşlerdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog