Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet t BASlN A B L A & J « 8 « S i a * DTMAYI T A A B B Ü T BDBB Saiılbl: NAZtME NADt * Genel T«yın ECVET GÜREStN * Sorumlu MOdflı KROL D A J U * Basan »e yayan: CUMHUKİYkn Matbaaclll* »• Gazet«eUut Tjı.Ş. . CagaJoglu Hftlke* KıKuk No. »41 tLLBtt: Meyaanı. SOlrn» Hmı Adana • Teieion: 4S50 * ANKABA: AtatOrk BuJnn D« Ap Tenigenu Telefon: 1 3 0 9 Î 0 1 S 0 9 6 6 1 2 9544 11 (7 39 * İZMİR: OaB Bulvan No. 18 Tel: 31230 BUROLAR ABONE Seoellk 6 aylık 3 aylık TOrkly» 75.0L 40 00 32.00 ve İLÂN 130.00 80.00 44 00 Hartd Bg* ( ) au 3 3 4 9 tna »arılffiiCT (nnumi) 6 7 Dd a&hUeler • Nl$aa Nutan. Brlenme, Oogum (Maktu) ÖlOm, Mevjt. resekkuı ve Kayıp arana Kayıp (Kellmesi) 40 S9 75 M 1 > » » » » SAYIS1 25 KURDŞ Son yirmi dört saat içinde yurdun muhtelif köşelerinde 4 cinayet işlenmiştir. ADAFAZARI Fatma Arslan adında bir kadın, miras meselesi yüzünden büyük oğlu İsmail Arslan'ı, 14 yaşındaki küçük oğlu İbrahim Arslan'a tabanca ile 51 * MERSİN Erdemli'ye bağ dürtmüştür. lı Koraksalı köyünde deKardeş kaatili İbrahim ile tahrikçi ana Adliyeye reye diişen 3 vaşındaki teslim edlimişlerdir. Mehmet Dağdelen'i bir TRABZON Vakfıkeköpek luya atlamak suA.P. nin büyük kurultayından birde bir mermi alışveriretiyle kurtarmıştır. Köykısa bir süre önce, partinin Gü şinden doğan kavgada Selüler köpeğe «Cankurtaney ve Güney Doğu illeri teşkilât başkanlan adına A Iâmi Bahadır adında bir ran.» adını iakmışlardır. dana İl Başkanı Zahit Akdağ imzasiyle yayınlanan bir genç, akrabası Bekir Ba* İSKENDERUN Son bir deklârasyon A.P. Adana teşkilâtında hizipleşmeye yol hadır'ı tabanca ile vuraay içinde limammızdan açmıştır. rak öldürmüştür. Merkeze bağlı Kelzıdır Batı Almanyaya 110 ton Zahit Akdağ, kurultaydan önce üç adaydan hangisini soyadlarının DİYARBAKIR Eğil köyünde narenciye ihraç edilmişdestekliyecekleri hususunda bir prensip anlaşmasına ellisinden fazilçesinin Dere mahalle yüzde varmak üzere Hatay, İçel, Gaziantep, Maraş tl Başkantir. sinde bir kız meselesi yü lasının «Manda» olduğu larını Adanaya dâvet etmiş, görüşmeler sonunda kesin zünden çıkan kavgada. bir duıuşma sırasında * SİVEREK 150 mevcutbir anlaşmaya varılmasına rağmen. bu iller Başkanlan lu Akşam Kız Sanat OŞükrü Bekir adında bir meydana çıkmıştır. adma kendi imzası ile yayınladığı bir deklârasyonda kulu, tek öğretmcni olan şrenç, arkadası Ali Fidanı Şehrimiz Asliye Ceza Genel Başkan adaylarmdan Bilgiç'in destekleneceğini tabanca ile vurarak öidür Mahkemelerinden birınYiiksel Kapan'ın başka bildirmişti. müs, kendisini yakalamak de görülmekte olan bir bir yere tâyini île öğretZahit Akdağ'ın bu izin ya katılan Parti İl Baş istiyen üç kişiyi de yara hırsızhk dâvasınm dumensiz kalarak kapansiz deklârasyonu toplantıladıktan sonra kaçmıştır. ruşmasında, yargıç birkanlan ve bu illerin teşki mıştır. lât m e n s u AYDIN Koçanlı ilçe birleriyle akfabalığı bu * TRABZON Karadeniz P l a n m sinirlen sinin Kızılkaya köyünde lunmıyan on sanığın soy dirmiştir. Kurultaydaki Teknik Üniversitesine eski bir kaıı dâvası yü adlarının da «Manda» bağlı Temel Bilimler Faseçimde deklârasyon hilâzünden cinayet işlenmiş olduğunu öğrenince, On kültesi bu sabah yapılan fına bir sonuç ahnması ve Muzaffer Bayram adın birinci sanığa yal bir törenle yeni öğretim Zahit Akdağ aleyhine gerda bir şahıs Mehmet Ba nız ismini sormuştur. Hü yılına başlamıştır. Bu gin bir hava yaratmıştır. rış adındaki hasmını av seyin adlı sanık, yargıcın münasebetle yeni dekan tüfeği ile vurarak öldür tabıt kâtibine soyadını Akdağ'ın istifasını istiyenProf. Nâzım Terzioğlu lskenderun llçemize müştür. • Manda» olarak yazdırdıler çogalmaktadır. müştür. bir konuşma yapmıştır. bağlı Bakras köyünün 85 |ını işitince itirazda bulik imamı Muhittin Döklunmuştur. Hüseyinin * KONYA Halk eğitiminl meci, köyün «istenmiyen ve toplum kalkınmasını • Sayın yargıcım, benim adam* ı ilân edilmiştir. hızlandırmak amacıyla soyadım Manda değil, Kendisine âşırı derecekurulan bir btiro köy ve Camızdır» demesi, salonde âşık olan, 13 yaşındaköylülerin dertleriyle mtş suclarından aranmaktay !İa gülüşmelere yol açIstanbulda yakalanan ki M. T. adlı bir kızla gö gul olacaktır. mıştır. «osyete hırsızı Şükran dı. nül eğlendirmek istiyen + AĞRI Birden bastıran Suinançın, Edirnede mah imam, köylülerin baskısı kar ve fırtına sebebiyle kumiyeti bulundufcu ve karşısında köyü terketkapanan Ağrı Erzurum başka suclardan ı|> aran miştir. Şehrimize gelen karayolu, ekiplerin üç ihtiyar imanij jandarma makta olduğu üğrenilgün süren devamlı çalışmiştir. ya başvurarak köydeki oıaları sonunda trafiğe aSuinanç, 1962 yazında vazifesi başına dönmesi çılmıştır. Almanvadan yurda döiçin yardım talebinde bu * SİVAS Köyleri içme nerken arabasında 800 alunmuştur. suyuna kavuşturmak i;i Jet dolmakalem bulunAncak, imamın peşinlıızla ilerlemektedir. Bu muş ve bir sene bapse, den gelen genç kız, Mucümleden olarak Selçun, )ir sene de Çaycumada. hiddinin köye dönmesini Seven, Hayat, Hadımlı ve »ürgün cezasına çarptırıl arzulamadığını söylemiş Yukarı Çamozü köylerine tnıştır. ve şehirde beraber yaşade su verilmiştir. Şükran, Edirnedeki mu maları için de ısrar et* İSKENDERUN İçişleri hakemesi sırasında Tınaz, miştir. 85 lik imam, heBakanlığından gelen bir Arseven ve Inanç soyadnüz bir karar verememiş telgrafla Hatay Valisi Mu larını kullanmış, buıılatir. ammer Ürgen ile Hakkı rın birinin kızlık, diğeriAlbayrak yer değiştirmişnin ilk ve ikinci kocalaŞARKIŞLA Beş yıllık plâna dahil olarak lerdir. nnın soyadları olduğunu geçen yıl Ekim ayında insaatına baslanan Şarkışla Diyarbakır Bir kaç îöylemistir. Hükümet Konağı tamamlamnış ve müteahhit ta •k ADANA Kozan İlçesinin Poskabasakal KoyürıKendisini bir paşa bagün önce Ziya Gökalp Lirafından teslim edilmiştir. deıı Mehmet adında bir sesinde yapılan bir tören aımı olarak tanıtmak isZ milyon 750 bin lirava mal olan binada bütiyen, fakat foyası kısa sırasında, Atatürkün ressahısın karısınl kaçıran tün resmî daireler toplanacak, böylelikle 1958 den eamanda meydana çıkan mini yırtan lise ikinci sıKemer köyünden Osman beri devam edegelen kiracılık faslı sona erecekŞükran Suinanç, Edirne nıf öğrencilerinden SelâTopçu jandarma tarafıntir. İçinde kalorifer tesisatı da bulunan Şarkifla Savcılığı tarafından sürhattin Çoban, Okul Disip dan evli kadın ile birlikHükümet Konağı Orta Anadolunun en modern hüçün mahallini terketmek lin Kurulunca mektepte yakalanmıştır. Osman kümet konağıdır. te sahte fatura tanzimi ten kovulmuştur. tevklf edilmijtir. 1 Son 24 saatte 4 cinayet işlendi Hizipleşme başladı ! Soyadlarının yarısı «Manda» Basın Şeref Divanı 30 Kasım 1964 Pazartesi günü Profesör Naci Şensoy'un başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır: 1 Ankara'da yayınlanan Adalet gazetesinin 26 Ekim 1964 tarıhli nüshasında «Devlet kasasınrian yapılan seyahatler Amerika gezisinde tnönü'nün eşi yedi bin lira almış» başhkh haberin Basın Ahlâk Yasası'nın 2. maddesinin b ve d bentleriyle 3. ve 5. maddelerini ihlâl ettiği anlaşılmış ve adı geçen gazetenin «TAKBİHİNE» oy birliği ile karar verilmiştir. 2 Ulus gazetesinin 21 Ekim 1964 tarihli nüshasının 3 üncü sahifesinde Faik Suat imzasiyle ve • Müstame! borazan» başlıklı yazıda kullanılmıs olan bazı tâbirlerin yakışıksızlığı üzerinde d u r a n Divanımız. bu nevi yayınlarda daha ö'.çülü davranılma.'inın uygun olacağı neticesine varmıştır. Basın Şeref Divammn tebliği «istenmiyen adam» ilân edildi Şirketinde saat 9.30 da yapılan küçük bir merasimden sonra satışa arzolunmuştur. mamulleri görülmektedir. A.P. Genel İdare Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları I Kurulu ilk İlk Ereğli mamulleri dün şehrimize geldi nin ithal mah yarı mamullerden j İşmen toplantısını yaplı imâl ettiği ilk saclar, dün sabah İstanbula gelmiş ve Galata Fermeneciler caddesinde Kâmran • Resimde ilk Ereğli Istanbulda yakalanan hırsız Edirnede de suç işlemiş Pelrol İş 7 aralık günü greve başlıyor Okuldan kovuldu t 2 3 • 8 9 İO Petrolİş Sendikası, Berec Pil ve Batarya Fabrikasmda 7 Aralık pa(Baştaraiı 1 inci sahifedej gitme süresi yaklaşan işçilerin kart zartesi günü saat 8 den itibaren greve başlamaya karar vermiştir. olduğu 5 kişilik bir kurul tarafın larını iptal edip numara Ve tarihlerini sahte müracaatçıların fişlerine 900 işçinin çalışmakta olduğu grev dan yürütülmektedir. NASIL ÇIKARILDI? . yazmaktadır. Böylece normal yolla Türkİş Konfederasyonu tarafından Almanyaya gitmek için aynı za lyurt dışına gitmek istiyenlerin fişda desteklenecektir. Sendika bu grev sırasında işçilere dağıtılmak manda müracaat ettikleri h;:lde leri ipatl edilmiş olduğundan suiisüzere 500 bin lirahk bir fon ayır bazı işçilerin daha önce gitmeleri timalin ipuçları ortadan kalkmakta, mıştır. Konfederasyon, uluslararası dıkkati çekıniş ve durumu Genel müracaat sayısının 100 bini aşmış teşekküller ve diğer sendikaların .Müfettişüğe şikâyet edenlerin faz olması ise şebekenin işini kolaylas yapacağı yardımların bu rakamın lalaşması üzerine, müfettışler şeh tırmaktadır. rimize gelerek soruşturmaya ve fiş dışında olduğu bildirilmektedir. DE ieri incelemeye başlamışlardır. InÖte yandan Basın Sanayii İşçileri celeme sırasında bazı fişlerin sahSendikasının Cağaloğlundaki Şirke te olduğu görülmüştür. Sahte fi.ş Şebekenin ortaya çıkmasından ti Mürettibiye matbaasmda ilân et lerin basıldığı kâğıtlar renk ve ev sonra, şimdiye kadar yurt dışına tiği ve bir aydanberi süregelen gre saf bakımından aynı olmakla be gitmiş olan 70 binden fazla işçinin vin durdurulması için teşebbüse ge | ~° • harfleri değişiktir. içinde de, aynı usııllerden faydalar çilmiştir. narak gidenlerin bulunacağı gözönü Bunun üzerine Almanyaya gitmek ne ahnarak, bu fişlerin incelenmeiçin sıra bekliyen 44 bin işçinin fiş sine başlanmıştır. leri teker teker giizden geçirilmiş Can Bartu ve 48 sahte fiş tesbit edilmiştir. AÇIKLAMA YAPILMIYOR (Baştarafı Spor sahifesinde) Şebekenin ortaya çıkarılması için Şebekenin varlığını doğrulayan nun en gözde forvet oyuncusu o tertibat alan müfettişler, sahte fişlup, hemen her maçta temayüz li 48 işçiye birer mektup yazarak Kunım müfettişleri, yeni bazı ipuçetmektedir. sıralannın geldiğini ve Kuruma mü ları ele geçirdikleri için şebeke men Lazio idarecileri, Can'ın form racaat etmeleri gerektiğini bildir suplarının isimlerini açıklamaktan kıvamı v e mücadele kabiliyetini mişlerdir. Müracaat tarihleri aynı kaçınmaktadırlar. Açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak ve tahkifayetsiz bulduklarını, bundan SÜne getirilen işçiler, sabah saat 9 minen 1 milyon lira tutan suiistiböyle, Türk futbolcusunun kendini dan gece 22.30 a kadar devamlı şe malin sanıklan Savcılığa teslim etoparlamadıkça, takıma giremiye kilde sorguya çekilmişlerdir. Önce dileceklerdir. dışarıdaki bazı kimselere para veceğini ifade etmişlerdir. Pazar günü Torino'da lig üçün rerek fişlerini değiştirdiklerini gizliyen müracaatçılar, bilâhare itiraf cüsü Juventus ile 00 berabere ka zorunda kalmışlar wişbirliği yap Sahte fişle işei sevkedeıı sebeke Ankara 1. ( Cumhuriyet Bürosu) A.P. yeni Genel İdare Kurulu bugün ilk toplantısını Süleyman Demirel'in başkanlığında yapmıştır. Saat 18.00 de başlavan ve bir saat sürerek 19.00 da sona eren toplantı sırasında üyeler birbirleriyle tanışmışlar ve partinin bundan sonraki genel politikasınm esasları ve ilkeleri üzerinde fikir teatisinde bulunmuşlar, pazartesi günü tek rar toplanarak Temsilciler Meclisinin toplantı tarihini ve gündemini tespit etmeye karar vermişlerdir. Avrupo Müttefik Yüksek muavini Ankaraya geldi Ankara 1, (a.a.) Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkia Münasebetler Grup Başkanlığından verilen bilgiye göre, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı Hava Muavini Orgeneral Lee, beraberinde eşi ve maiyeti erkânı olduğu halde, memleketimize iki günlük bir ziyarette bulunmak üzere, bu sabah uçakla Ankaraya gelmiştir. Misafir 'Orgenerai, eşi ve maiyeti erkânı, hava alanında, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral trfan Tansel, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Sabri Koçak, Hava Tuğ generali Fikri Yüksel ve eşi ile Hava Tuğgenerali Niyazi Gül tarafın dan karşılanmıştır. ACI BİR KAYIP Birçok Avrupa meınleketine ihraç edilen ALTINYILDIZ Vigurö Serj, bütün serj kunıaşlardan daha iistün nıeziyetlere sahiptir. Yeni serj kostiim ısmarlayacağınız zanıan kumaşın nıarkasına dikkat ediniz. ALTINYILDIZ Vigurö Serj kumaşını bilhassa tercih ediniz. V İ G U R Ö Diğer ALTINYILDIZ Çeşitleri: Altınyıldız SUPER KID MOHAIR ALPAKA Altınyıldız MULIN'E Altınyıldız"Vignro" LÂSTİKOTİN • Altınyıldız DOUBLE DRAP Altınyıldız CEKETLİK Altınyıldız EKOSE Altınyıldız* "Vigurö" TRIÜMPH Altınyıldız LÜKS BATTANİYELERİ AVRUPA AYARINDA YERLİ KUMAŞ faal 10979/14723 iki namzedi Milân ve Inter, rakip Kurumdaki araştırma sırasında lerini mağlup etmiştir. dolaplardan birinin dibine atılmış 38 fiş daha >v'lunmuştur. ÇAL.iMA ŞEKLİ Fenerbahçe Şebekenin şu şekilde çalıştığı tesıBaştarafı Spor sahifesinde) Bu hafta sonunda ilk deplâsman bit edilmiştir: Şebekeyi dışarıdan yöneten kişiler maçlarını İzmirde Altay ve Göztepe ile yapacak olan Fenerbahçe işçi başına 1500 ilâ 2000 lira alarak Futbol Takımı dün sabah bütün o sahte fişleri tanzim etmekte, fakat yunculann katıldığı bir antrenman müracaat tarih ve numarasmın ya(Spor Bilmecesinin Çözümü) zılması gereken yeri açık bırakarak yapmıştır. Çahşmaya ayağının nıorluğu devam Kurumda işbirliği yaptıkları meetmesine rağmen Aydın, iyileşen Ogün mıır arkadaşlarına vermektedirler. katılmışlardır. 2.5 saat devam eden ça Memur da, para alınan işçinin fazlışmada oyuncular nıoral bakımından la sıra beklemesini önlemek için, iyi görünmüşlerdir. Kuruma resmen müracaat eden ve Tam kadro gidiyor Antrenör muhtemelen takımı İzmirde tesbit edecektir. Bu yüzden Fenerbahçe bütün kadrosu ile İzmire gidecek ve takım orada tesbit edilecektir. Bu akşam toplanacak olan Fenerbahçe İdare Heyeti son maçı ve takımın durumunu görüşecektir. Ziyanın doğum hediyesi Fenerbahçenin gol krallığına adaylığını koyan güçlü oyuncusu Ziya antrenmanda kendisiyle konuşan bir Cum Önceki gün Çmar Otelinde açılan huriyet muhabirine «Beşiktaşa attığıra • Gelişen Aşya'da Demokrasi» semigol benim doğum günü hediyem oldu. nerinin dünkü oturumunda Hindisİki gün evvel doğum günümdü. Sükrü tan delegesi Dr. F. A. Mehta: Hürile A. İhsan maçı atlatalım günü yapa rivet ve yüksek kapasite içinde iktirız, hemde bir gol at sana doğum gü s a d i sg e i i s m e konulu konuşmasında nü hediyesi olsun» dediler. Attım he1 .. . diye oldu. İnşallah daha iyi olacağız» plânlamanın fayda ve zararları üzerinde durmuştur. Pİanlamanın tarih demiştir. çesini yaparak konuşmasına başlıyan Dr. Mehta, Karl Marx'ın fiyat mekanizması ve piyasa sisteminin yerini Okul maçları alacak bir iktisadi doktrin ortaya at (Baştarafı Spor sahifesinde) mamakla beraber, onun yolunda yü VOLEYBOL rüyenlerin ilk defa olarak dünyaya Amerikan Dershanesi •sihirli plânlama» fikrini aşıladıklatual üzerinde 13.00 Beşiktaş Kız Lisesi Nişan ıını belirtmiş ve şunları söylemiştir: j taşı K. L. Orta, 13.30 Çemberlitaş .Pİanlamanın lesirleri dünya (apınkabartma Orta İst. K. L. Orta. 14.15 îst. K. da olnıuş ve bilhassa az gelişmiş orijinalin aynı memleketlerde büyük capta uyguLisesi Kandilli Kız Lisesi. lanmış olnıasına rağmen biç bir zaHaydarpaşa L. Salonu 13.30 Marmara Koleji Matbaa man iktisadî kapasite ile şahsi hür riyetleri birleştirememiştir. Plânlacılık Okulu. nıa, bugün birçok Batılı devletlerK. Halk Eğ. Salonu 13.00 Kadıköy Koleji Orta Ke de özel teşebbüsün menşei olan mal Atatürk Orta, 14.15 Şişli Ko A.B.D. nde bile nıoda haline gelYeni röprodüksiyonlarının leji Vefa Lisesi, 14.45 Haydarpa miştir.» geldiğini müjdel»r. şa Snt. Ens. Deniz Lisesi. Vefa Kulüp Salonu 13.00 Eyüp Lisesi Orta • BakırAnkara Cad. 115 İstanbul köy L. Orta, 13.30 Gazi Osmanpaşa Orta Emirgân Orta, 14.00 Yeşilköy Orta Darüşşafaka L. OrIstanbul Sanayi Oda^ı ile Ameta. rikan Uluslararası Kalkmma TeşBASKETBOL lîâncılık 379614733 kilâtı (AİD) tarafından, özel sekHaydarpaşa L. Salonu tör endüstriyel eğitim müdürleri 14.15 Marmara Koleji • Matbaa için 10 aralıkta tstanbulda bir se İlk okul diplomamı kay cılık Okulu. miner açılacaktır. bettim. Yenisini alacağım için hükmö K. Halk E | . Salonu Seminerde eğitim müdürlerinin yoktup. 15.15 Şişli Koleji • Vefa Lisesi, Sabahattin KAYA 16.15 Motor Snt. Ens. Deniz Li görev ve sorumlulukları, k«ndileri ni ilgilendiren Türk kanun ve kai(Cumhuriyet 14725) sesi. deleri, iş eğitimi programlarınm düzenlenmesi, iş tahlili ve tarifi, işin basitleştirilmesi v e personel İSTANBUL ÇİMENTO FABRİKALARINDAN ile ilgili diğer konular ele alınacaktır. SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE Memleketimizde daha önce çeşit li bölgelerde düzenlenen seminerlere bugüne kadar 12 bin memur katılmış, 130 fabrika eğitim proA) Fabrikalarımızda 30 Kasım 1964 Pazartesi günü sabagramından faydalanmıştı. hından itibaren bir ton çimentonun fabrikada teslim müşteriye teslim fiatı 155 liradır, B) Çimentoyu müstehlike ileten bayilerin İstanbul'da müşteriye teslim fiatı 175 liradır. C) Buna mugayir taleple karşılaşan müstehliklerin fabrikalara müracaatı suretiyle hakikî ihtiyaçlarının yukarıdaki şerait dahilinde karşılanmasıru fabrikalar Dün gece Sirkeciden 23.20 de kalkan trenle Almanyaya 609 kişilik temin edecektir. Bilei edinilmesi rica olunur. bir işçi kafilesi daha hareket etASLAN ÇİMENTO ŞİRKETİ (Darıca Fabrikası) ANADOLU ÇİMENTO ŞİRKETİ (Kartal Fabrikası) • miştir. TÜRK ÇİMENTOSU ŞİRKETİ (Zeytinburnu Fabrikası) X 95 i kadın olan ve 16 vagon dol••»••••••»•.•.••»•••»»•••••••••••• ••••••••» »•••••t duran işçiler Almanyanın muhte3774/11726 1 lıf şehırlerınde calışacaklardır. Merhum Av. Ahmet Sami Tunaya'nın refikası, Huriser Bengisunun ablası, Melâhat Yonat, Av. Liyuza Bengisu, İklima Hamit Alatlı'nın teyzeleri, Prof. Dr. Tank Zafer Tunaya'nın, Selma Neşat Tahiroğlu'nun sevgili anneleri, Levent, Tahir Tahiroğlu'nun anneanneleri, Yük. Müh. Zeki Yonat ve Gülsevin Altuntaş ile Habil Yonat'ın halalan, Yük. Müh. Hikmet Nursal'ın, Nuriye Bengi'nin, Metin Alatlı'nın «annecileri» İnsanlık timsali İRFAN TUNAYA (Hanımefendi) 1 arahk 1964 salı günü, mübarek kandil gecesi Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 3.12.1964 perşembe günü, öğle namazuu müteakip Şişli Camii Şerifinden kaldırılarak Rumelihisarındaki aile kabristanma defnedilecektir. Allah rahmet eyliye. (Cumhuriyet • 14741) Hint delegesi plânlama konusunda konuştu ANKARA TÜRK FİLÂRMONİ DERNEĞİ f İSTANBUL KONSERLERİ 7 A ırADZARTESÎ ŞAN SINEMASİNDA BOLSHOİ Operası Solistlerınden SA1£ TABLO Programda : SCHUMANN, DVORAK,, MASSENET, BOİTO, MOUSENET, BOİTO SORGSKY (Boris Godounov'dan sahne) v s lle ° tler : Şan Sinemasmda satılmaktadır. (Cumhuriyet 14740) Piyanoda: ERGİCAN SAYDAM \ıımm OGMVTSEV i • ÜNLÜ SOVYET BAS'I GALERI NET Satıhk Belediye Tahvili 1.366.500.Lirahk İcra marifetiyle 1. inci satış 2 Aralıkta 2 nci satış, 4 Aralıkta saat 11 de 4 üncü Vakıf han Borsada Eğitim Müdürleri için seminer açılacak { Cumhuriyet 14736 Aralık ayı içinde, bir Minik süpürgesi alan faturasını bize gonderdığinde adresine 45 devirli plâk tarafımızdan bedelsiz gönd eri 1 ecektir. M İ N İ K Süpürgeleri Türkiye Genel Satıcısı: GUR Ticaret Ltd. Şti. Bankalar Cad. 14 Ulus Ankara T. 11 41 56 Heriş 8118/14723 MİNİKSÜPÜRGESİ BEDAVA PLÂK VERIYOR t İ L  N (SAİT FAIK ARMAGANI) JÜRISINDEN 1 Darüşşafaka Cemiyeti taraiından kurulmuş olan «Sait Faik Armağanı» Jürisi 5.000. liralık mükâfatı, 1964 takvim yılında basılıp yaymlanmış olan hikâye kitaplan arasından seçeceği esere verecektir. 2 Bu mükâfatı kazanmak isteyen yazarlar veya editörler, eserlerinden onar nüshayı 31 aralık 1964 akşamı saat 17 ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti (Şişli Halâskârgazi caddesi, Site binası 291/101) Umumî Kâtipliğine teslim etmelidirler. 3 Mükâfatı b a m ü »^erlpr 11 mayıs 1965 tarihinde Uân edilecektir Cumhuriyet 14734 Almanyaya dün gece 609 işçi daha gitfi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog