Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE ALT1 CUMHURÎYET 2 Arahk 1964 ALTIK PARMAK ALT/NBABMA OAK&GI CDA\A SHİRLEY MAC LAINEİ Himalayalardatevkii edildi 1 IŞITTIMBAKAY1M Tanmmıs komedi artısti Shir ley Mac Laına, Himala\alarda. Bhutan Kualhğmda, sungulu askerler tarafından te\kıf edilmiştir. Shirley Mac Laineln berabe rindeki turistlerın arasında, Ingiltere Kıralıcesınm kuzini, Bayan Margaret Rhodes de bulunmakta>dı. Hafif Müzik Mamma'nın satışı Turkıye plâk satışı ıçın ı>ı bır rakam elde ettırınce Zekı Muren yme sozlerını Fecrı Ebcıoğlu'nun yazdığı \enı bır melodıyı hazırlamaya başladı Bu kere Marıno Marınının bır eserını okuyacak olan unlu şarkıcı >enı akımı benımsemıs gozukujor La Halen Çajhane'de çalışmakta olan Seiıtn Ozer topluluğu bılhassa hazırladıkları >enı parçalarla gençlerı olduğu kadar yaşlıları da tatmın etmesını bılıyor. KLUP K Istanbul amator orkestralar yarışması duzenledı. Yarışma>ı kazanan topluluk profes•\onel olarak aynı lokalde çalışabılecek Kadu Unalan topluluğu 4 plâk doldurdu. Gıovanne adh melodıyi Turkçe sozler yazan ve şarkının ıîmını «Berelı» olarak değıstıren Unalan bılındıği gıbi daha oncede .Yavuz Gelıvor Ya vuz» adh melodıyı de plâğa almıstı Istanbul Radjosu Hafıf Batı muzıgl yavınları Seflığıne A\kut Sporel getırıldı. 5 aralık cumartesı gunu Sinema 63'de Se\ket Uğurluer ve%a Kanat Gur'un konserı var. Orkestralardan hangısının çalacağı Haldun Ozdenızmen'ın sesının duzelmesıne bağlı 5 Aralık cumartesi gene Kadıkovde (Kadıko\ Kız Lısesınden Yetışenler Derneğının) Halk Eğıtım Merkezınde duzenledığı konserde Erol Buyukburç ve arkadaşlan çalacak ATOI topluluğun 12 arahkta da Teknık Unıversıtede konserı \ ar. ICEDİELIMI M E R S E P E S X V Ç Ş OU3UNU PU: SUNMEDIN GÜNBAUÇEDE 30 yaşındakı guzel artibt MacLaıne, tatıhnı geçırmek ıçın, taa Hımalayalara kadar gıtmıstı O rada dağa tırmanarak, jukselmenın ze\kını tadıvordu . Berabeıınde, Ingıltere Kırahçesı Elıza beth'ın 39 yasmdakı, kuzını. Margaret Rhodes Mr. Den\a Rhod°s \e bır de, genç ve guzel Ingıli7 kızı, Mıss Temple vardı Bhutan'ın baskentı Thımbu da Mıss MacLaıne ve arkadasları, en teresan yerlen dola«ı\orlar, manastırları, zıj aret'•dıj orlardı Bu sıralarda, Bhutan Kıralını devırmek ıçın, genıs çapta bır a\aklanma olmustu Durumdan haberdar edılen turıstler, başkent Thımbu'dan uzaklaşmak ıçın telaşlandılar, fakat Phuntsolıng î»hrının cı\arına geldıklerınde, janlarındakı, Hıntlı kıla\uzun artık onlara refakat edemıvecegı ve gerıde kalması ıcabettığı bıldırıldı Korkusundan ne >apacağım sasıran H ı n t l m ba•vullarının arasına saklı\arak, jep ıle jollarına devam etmeve çalışıyorlardı. Fakat, askerı kuvvetler, yolda jeepı durdurup aramaya kalkışınca, Hıntlı kıla vuz kaçma\a çalısırken, vakalandı ve ellerı kelepçelı olarak g»rı getırıldı Shırle\ MacLaıne \e grupu da, etrafı sungulu askerlerle çevrılı bır eve goturulduler. Muhafızlara, orada Başvekılın dâvetlısı olarak bulunduklarını ızah etme>e uğrasan MacLaıne, şu eevabı aldı «Onun emırlerının hıç kıymetı kalmadı artık » Geceyı, sungulerın arasında geçırmek zorunda kalan artıst ve arkadaşlan, şaskınlıklarından ne j apacaklarını bılemıjorlardı. Er t^sı sabah, Bhutan Kıralının sek reterını telefonda bınbır guçluKle arajıp bulabılen Mıss MacLaıne, Hmdıstana gıdebılmelerı ıçın, musaade alınmasını ıst"dı \ e ne durumda olduklarını bı1dırdı Nıha\et, ızın çıktı \ e Shır lev ıle berabenndekıler tatıll«rını geçırmek ıçın geldıklen Hımala>alardan, korkudan bu\umus gozlerl", Hındıstana geçebıldıler Shırlev MacLaıne Kalkutd\a ^arısında «dehset ıçınde kaldım» demekten kendını alamadı Ya onu Bhutan'a da\"t etmış olan Başvekıl ne halde acdba° O da, Londrada emın ellerde UAVDI DONCtt KOCKMA, ŞİŞ. 3MCJ0U4 O £ &Bİİ &ONOEO. r 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tanınmış sinema yıldızlarından Shirley MacLaıne Günün Melodileri TÜRKIYEDE The House Of The Rısıng Sun I Just Understand Suspıcıon Come And Dance Grıdare ıl Tuo Nome The Anımals Ann Margret Terry Stafford The Wıthdoctors Adamo 11 Aralık cuma gunu Saray Smemasında Ruhı Su Tulay German, Âşık Alı Izzet Âşık Nesımı Çımen'm ıştırakı ıle (Turk Halk Muzığınden Turk Populer muzığıne geçış) ı anlatmak ıçın bır konser duzenlendı. Yenedik solistleri 17. Yuzyıluı Venedik'te jaratılmış şaheserleri> le juklu bir programla dun>ada tanınmış olan 4t SOLISTI VENETI adh Italjan topluluğu. şehriraizdeki konserinde Geminiani, Albinoni, Rossini. Bianchi, Vivaldi'nın eserlerini basarıyla dinletti. İTALYADA ln Gınocchıo Da Te ll Probleme Pıu Amore Scusamı Tı Rıngrazıo Perche Non Espetto Nessuno Gıannı Morandı Adrıano Celentano John Foster Mıchele Lıttle Tony İdil Biret konser verecek Bır suredenberi Rusyada çok başarılı konserler vermış olan uluslararası değer kazanmış unlu pıyano vırtuozumuz îdıl Bıret, Istanbulda 8 aralık salı gunu saat 19 00 da San Sınemasında, bır resıta! verecektır. Bu onemlı resıtal Istanbul Verem Savaşı Derneğı Taksım Dıspanserı Sosyal Yardım Komıtesı yararına duzenlenmektedır. İNGİLTEREDE 1 2 3 4 5 Oh Prett\ Woman Alwa>s Somethıng Twelf Of ^ e \ e r The Weddıng . Walk Awa\ Rov Orbi"ion Sandıe Shou Clıff Rıchard Juhe Rodgers Matt Manroe Nihajet: « Size kim haber verdi, anne, dedi, bu cesareti kim gosterdi?» « Madam de Sanvelys'le Lucienne. Onlar da benim gibi dehset içindeler. Beni aşağıda bckliyorlar, bu duelloya nasıl engel olabileceğimizi duşunuyorlar. Çünki bu düellodan vazgeçilebilir. Onlar da boyle diyorlar. Bu duellonun olmasına imkân yok, anlıyoı musun?» Jean, azminin sarsılmayacağını anlatan bir jest yaptı. • Imkân var, anne, hem de oyle imkân var ki hiç künse mani olamaz » « Benim ricalarım da tnı?> < Emirletim de mi?» Jean beni oldurtmeje kalkıştı.» buna da cevap vennedi. Duşes: « Seni mi?» di> e hav kırdı O zaman, ıztırabın ve korkunun son derecesine gelen zavallı kadm bağırdı: «Peki « Svet, dun gece. Fregose hajdutlardan bıama, bu adam sana ne japtı?» Bu sefer Jean rini öldurmeseydi şimdi ben olmuştum. Beni kopurdu. « Bana ne mi yaptı? dedi. Hemen oldurmeğe teşebbus etmeden once alçak hehemen hiçbir jey. Dun>ada en kıymetli ne rıfler tasarılarını bana anlartılar, gosterdıklerı curet maksatlaruıa ereceklerine ne kadar jim varsa ona, yani size karşı olan sayguna emin olduklarını ispat ediyordu. Oğlu oldukhakaret ettikten sonra beni e\inizden koğten sonra anasıyla başbasa rahat kalacaklardurdu, nasıl ki daha once kalbinizden de koğnıış. Kadını \e para>ı elde etmek için elledurmuştu. Ama bununla jetinmedi. Sız onun rını uzatsalar jetecekmiş. Madem ki oğrenne olduğunu bilmezsiniz; ne biçim bır hav(Arkası var) dut olduğunu benim oğrendığimi anlayınca mek istediniz. Nerede • Ne zaman REKS. (36 01 12) Aşk HuTUNCA: (Gazıosmanpaşa) 1 zunleri. 1Soforler Kralı (AIşık) 2 A$k Tomurcukları (T IŞIK: (Osküdar) (36 24 93) Taralrat dolayısıyt» kapalı MELEK: (Eyup) 1 Erkek IHYA (55 10 72) Son Tren ARENA: (44 64 18) Kargalar Alı (E. Kolçak) 2 FatoOPERA (36 08 21) Erkek Alı ATLAS: (44 08 35) On Emır ALEMDAR(22 36 83) Son Okulu: Salı hariç Mlster şun Fendı Tayfuru Yendı (E. oKlçak). ) Nato (Komedl) (Ç. Heston) (F. G ı n k ) . Tren (T. Yığıt). EMEK: (44 84 39) Batl Ya AYSTJ (Karagumruk 2119 17) SIK. Erkek Alı (E. Kolçak). ÖZEN (Kadltöyı (36 99 94) I AZAK: (22 62 46) Koeamın kasınua Hıkâyesı (N. Anadolu Çocuğu (N. Kok Nişarüısı Affetmıyen Kadın YENİ (B Koy) (71 68 26) Wood) BULVAR: (214892) Kart Hosal) BULVAR: (21 35 78) Anado1 Son Tren (T. Yiğıt). ÇELIKTAŞ: GUEEL (47 03 94) Son Tren ro2 Pazartest ba rıç 53 43 70) Intllu Çocuğu (N. Koksal) (T Yıgıt). 2 Erkek Alı (E. Kolçak). kam (C. Sevılla) R. Ing.DORMEN: (44 97 36) AlamanKULÜP ( S Bası) ı a II83) DJCI: (48 45 95) Erkek Alı yadan Bir Yar Gelir Blzlere rENİ: (Ş Bajll (22 58 92) ÜZUNKAYA: (53 41 43) Kız Erkek Alı (E Kolçak). (E Kolçak) On Emır (C. Heston). gın Delıkanlı (G. Arsoy) GENAR: A«k Zinclrl: MARMARA (22 38 60) NÜ(44 22 3«) Zır KERVAN (48 04 23) CeSINEMA 63: Korkusuzlar ISTANBUL renberg Baklresl (Suare YENI METE (Eyup): 215514 Delller (Komedl) hennem Arkadaşlan (G Peck) 1 Kamalı Zeybek (N de) 10 Emlr (Ç Heston) GULRIZ SÜRDRt . ENGİN KONAK: (48 26 06) Mars.lja Çehre), 2 • Çok Gordu SUNAR (36 03 69) Ölum Mah 3EZZAR(tstanbul TlyatroRENK (Patlh) (21 15 25) Aşıkları (L Caron). kumları Felek (Anne) M Nur Marsılja Âşıkları sunda) K.esanlı Ail Oestanı RUYA: (44 84 39 ı Yakışıklı KARACA (44 66 66) Prense» Gangester (J Encson) Hazretlerl Komedi ,UKS (44 03 80) Erkek Ah ORALOĞLÜ: (49 49 35) AltoLEVENT. (63 55 39) Tatll na Mabpusları (Pazartesl, Hâtlralar de Pygmallon (Pazartesl h » . LÂLE: (44 35 95) Son Tren rlç her g ü n 2130) (T. Yığıt). KENT OYTINCülıARl: (44 97 SARAY: (44 16 56) Nuren36) tOc Kurusluk O « e r u • berg Bakıresı (R. Podesta). 22 99 39, Halıcıogiu . 44 ^9 48, HeybeKÜÇÜK SAHNE: (Ulv) Oraz) SITE: (47 77 62) On Emır (49 56 52) Gözlertmi Kapallada • 51 84 02. tstanbul • 21 42 28, (C Heston). rım VazUeml Tapanm Istlnye • Denlî 63 60 20, KadıSoy Ilk Yardım 49 30 00, Kan BankasıMUNIK ÖZKDL (Karaca TlŞAN. (48 67 92) S o n Tren 36 08 72, Kartal • 53 42 05, Kınaüa21 58 M aaydart»?» Ndmunc Baeta(T Yigit) yatrusunda) (44 66 66) Heı aeaı M n 00 Zernep SAmll • 38 30 50 TAN: (48 07 40) Jerry Levıs Atşam 18 de Pnzartesl da 55 39 29, Ramı 21 27 11, üskütşC SlKortaian • <8»m«t7») • 11 83 50 Golf Sampıjonu (J. Levıs) 21,30 da cAsfc AşK &şk> dar 36 09 ' 5 Yeşllköy • 73 84 30 UNAL: (44 93 06) 1 Herku] ŞEHtR îTîATROLAKJ: FATIB: (22 0171) tsplnuzlar: TJlis Çarpışıjor [ B T J , 2 Çılgın Asıklar (R.T.) Pazartesl nartç ber gün 21 ZAFER: (44 93 06) 1 A$k ÜSBTÖDAB: S u l U n Gellıı »e Bmnlyel SaDtraiJ B 43 82 • U, BeleYarışı (F. Hakan) 2 A n a Ormanda dlye Zabıtaa: H O I t . dolu Çocuğu (N. Koksal). D. DemlryoUan . HayOarpaşa 36 04 75 KADIKÖY: (36 06 82) tçerYENI AK: (44 28 El> Olumdekiler (Hergıin 21 de. paSlrkecl 2 2 30 79, Denlzyollan suz Gladyator (B. Harry). zaı 15 30 da) 49 18 9» . (TatU gülüert 44 02 07). t f a n e MUdüriügU (F»tlh) 21 42 25 TEPEBAŞl: (44 21 57) Topu2YENI ATLAS: (48 65 02) Son Şehlı BKtlan • 44 «2 33 I Havs î o l Tren (T. Yığıt) lu (her gttn 21 d e ) Macbetb Bakırkoy 71 64 66, BeyoglU 44 46 44, YENI MELEK (44 42 89) lan • BUet Satı?ı 44 47 90 Danışma . (Opera) Salı. Persemdbe Burgaz«as • 51 82 03 BttyUKMa On Emlr (Ç Heston) Cumartesi 21 d e 44 02 »6. Hara Alanı 73 83 40 51 60 81 Oubuklu . «8 00 01 00, TENİ CAKStM (44 3 1 9 l ı 7ENİ KOMEDİ • (44 04 09) 73 84 40 Erenköy • 55 20 45 Hallc Dentı • Sen vur Ben Kıraj ım (SuDolap Beyglrl 21 de. arede) Cehennem ArkadaşTartruKe • Salı Çarşambs Iraı (S. Sezın). barlg her gHn 16 30 39 ra kapının tokmağına baktı. Bır his sankı ona Stıve Carella'nın gece yarısından çok Sıvah elbiselı adam durmadan konu^u e\\el geleceğini haber \eri>ordu. vordu. Koltuğa ivice yerleşmış, varalı omuzunu rahat ettirecek şekilde âdeta koltukta Adam bardağı ile biraz oynadıktan sonra yatar gibi bir vaziyet almıstı. Avakları oda«Olurken iki arkadaşım da beraber gotur nın ortasına doğru uzanı>ordu. du» dıje devam etti. «Işte boyle Makul da\ranmış olsa\dı butun bunların hiç biriStive'in geliş zamanı yaklaştıkça endı sı olmıyacaktı Öyle bır kadın ki insana şesi artan Teddv ise gozunun ucunu kapıher şey yaptırabilir Insan sadece onundan avırmaksızın durmadan adamın hare la beraber oldbilmek icin her şey, her şev ketlerıni kontrol ediyordu \apar Hattâ icabederse » «Bizdeki şansa bak Bır saattır sagır ve dılsiz bir kadına dert anlatıp duruvo Teddv kapının tokmağıııın oınadığmı rum Nevse Gece yarısına kadar daha deh^et ıçınde gordu ve bırden onunde du havli vakıt var Bana bak, pek bir şey an ran irkı bardağuıı kaparak karşısındakı elı ladığını zannetmiyorum ama gene de so\ silâhlı adama fırlattı. Bardağın içındekı ıc lııyorum Dinle Bazan bir kadın insakı adamın yıizüne bir şamar gibi çarptı nın iliklerine kadar girer. Bazı kadınlar Içki bardağı da yaralı omuzunun az uze boyledir işte Çok kadın gördum Senin rınden geçerek duvara çarpıp parçalandı. sayabileceğinden çok kadınla arkadaşlık et Adam birden yerinden fırladı. Yuzü hiddettim . Fakat, bu bambaşka Tepeden tırten ânide kıpkırmızı olmuştu. Elindeki tanağa kadar bambaşka bir kadın . Ilıklerı bancayı Teddy'ye doğru uzatarak: me kadar işledi . Insan bu duruma duşun«Pis kan... Ne yaptın?» dive bağırdı. Son ce ne yijebilır, ne içebilir, ne uyujabüır, ra yanına kadar gıderek Teddy'ye tokat vu ne de duşunebilir Hıç bır şey yapamaz racakmış gıbi elıni kaldırdı, fakat, «Daha Durmadan o kadını duşünur Ve bazı şev îece yarısına kadar nasıl olsa çok vaktı leri yapmadıkça Yani Hay Allah kahmiz var Senınle hesaplaşacağız» diverek retsin . Bunda benim ne kabahatim \ar koltuğuna donup oturdu. Kadm kocasından boşanmak istediğı hal*** de herif buna yanaşmadıysa kabahat beCarella Merkez binasının çıkjş kapısına nım mi..? Herif inatçının biriyse suç be \ardığı zaman saat tam 6.30 du Havillan nim mi..? Belki de hâlâ inat ediyordur adaha yemekten donmemişti. fakat, onda da ma oldu artık Inadı bir işe yaramaz daha fazla bekliyecek sabır kalmamıstı Olurken bile inatçılık etti domuz » Savage denilen delinin gazetesinde yumurtTeddy gozlerini adamdan ayırarak bır a iadığı şeylerden sonra Teddy'nin evinde hiç "SENINLE DE HESAPLAŞACAĞIZ,, POUSDUŞM de emnıyette olmadığını düşünüyordu. Otomobiline atlayıp süratle Riverhead semtine doğru yola çıktı. Ne trafik lâmbaların», ne de trafik kaidelerine aldırmadan son suratle yol alıyordu. Teddy'nin tehlıkede olduğundan başka bir şey düşünemiyordu. Elinde 45 lık bir otomatik tabanca ıle bağırıp vardım istemekten âciz bir kızın karşı karşıya kalabüecegı duşıincesi onu delıje çevirmişti. Teddy'nin apartımanının önüne geldiği zaman penceresine baktı. Perdeler açıktı. Apartıman sâkin gorünüyordu. Rahat bır ııefes aldıktan sonra hızla binadan içeriye sırdi. Merdivenleri tırmanırken heyecaıundan şakaklan zonkluyordu. Belki de fazla telâş etmesıne sebep yoktu. Teddy'yi de korkutmuş olacaktı. Fakat, gazetede çıkan vazının Teddy'yi tehlikeye atmış olduğundan da hiç şüphesi yoktu. Teddy'nin dairesinin kapısının önünde bır an durdu. Içeriden radyo spikerinin sesıne benzer monoton bir ses geliyordu. Her zaman vaptığı gibi eli kapının tokmağına gıttı. Tokmağı vavaş yavaş iki vana çevirdı. Işaretini çöriır gdrmez Teddv'nin gelip kapıvı açacağını bilerek bekledı. Bir koltuğun arağının parke üzerınde cıkardığ" sesı sonra da birisinin «Pıs karı Ne yaptın ?» diye bağırdığinı duydu. Birden bevninde bır şimsek çaktı. «Polıs Diışmanı» içerideydi Ondan evyel gelmişti (Arkası var) Sinemalar: BEYOĞLÜ ! , ÎLLDIZ (BeşlElaş) (41 b< 42ı Çılgın Sevgill (G. Peck) RT R ADIRO ¥ İSIANBOL Tiyatrolar: AYŞE ILE ALI ISTAN3UI. RADYO A NKAR A 7 30 Açılış Kısa haberler Ojiın hayaları 7 45 HafU müzik 8 00 Haberler 8 15 Salon orkestraları 8 45 Çeşıtll müzık 9 00 Şarkılar Te türkuler 9 30 Orkestra m u zigl 10 00 Kısa haberleı Kapanış 12 00 Açılış Kısa haberler Radvo bağlama ekiplnden oyun havaları 12 20 Salon orkestralarmdan 12 35 Kısa llanlar 12 40 Sarkılar 13 00 Haberler 13 15 Operet melodileri 13 30 Ş rkılar 13 50 Çeşıtll müzlk 14 15 Türkuler 14 30 Ogle konserl 15 00 Kısa haberler . Kapanış 17 00 Açılış Kısa haberler 17 05 Türkuler 17 30 Sarkılar 17 50 Kısa llanlar Hafif muzlk 18 00 Reklâmlar geçidl 19 00 Haberler Gunluk olavlar 19 30 Kısa llânlar Haflf müzlk 19 35 Uskudar Muslkl Cemivetl 20 00 Tivatro derglsl 20 15 Bır sonat 20 30 Türkuler 20 45 Sılahlı Kuvvetler saatl 2100 Bir çdğdaş bes*ecl 21 20 Gunlerin getlrdıgi 21 30 Radyo Klâslk Turk musikisl korosu 22 00 Reklâmlar geçidl 22 30 Radyo promenad orkestrası 22 45 Haberler 22 55 Ara melodllerl 23 00 Senfonlk müzik saatl 23 40 Dans muzlğl 24 00 Kısa haberler Kapanış. ISTANBUL İL RADYOSD 17 58 Açılış 18 00 Dans müzlği 18 30 Cazsevertn saatl 19 00 Muzikll dakikalar 19.30 Orkestra muzlğl 20 00 Operet melodllerl 20 15 Radyo lle İnglllzce 20 30 Plâklar arasında 21 00 Gece konserl 22 15 Sonat eaati 22 45 Çeşltll müzlk 24 00 Kapanış. LÜZUMLU TELEFON ve ADRESLER IS SAATLERİ Hastaneler Polis imdat İtfaiye Tren Vapur Uçak Kendine başka bir iş bulsan fena olmaz. Patron kalem sarfiyatırun fazlalığından şuphelenmeye bld 6 27 Açılış 6 30 Gunaydın 7 30 Sabah muzlğl 7 45 B u sabahın sollstj 8 00 Haberler 8 1 0 Hava raporu 8 15 Çeşitll meltxlıler 8 30 ET kadınının dunyası 9 00 Kapanış 1157 Açılış 12 0O Oale tatıll içln 12 25 Küçük Uanlar 12 30 Sarkılar Turkuler 13 00 Haberler 13 10 Hava raporu 13 15 Ogle konserl 13 40 Sarkılar 14 00 Çocuklann ülkesinde 14 30 Turkuler 14 45 Sarkılar 15 00 Kapanış 16 57 Açılış 17 00 Sarkılar 17 15 Cha Cha Cha'lar 17 30 Incesazdan Beyatiaraban faslı 18 00 Reklam programlan 18 30 Turttan sesler 19 00 Haberler 19 25 Hava raporu 19 30 Sarkılar 19 25 D^kudan once 19 55 Küçuk llanlar 20 00 Kıbrıs tcln 20 10 Orhan Sezener orkestrası 20 25 Johansson ailesl Turkl>ede 20 40 Sarkılar 20 55 Kuçuk tlanlar 2100 Olavlarm avdınlattıgı gerçefcler 21 25 Kuçuk konser 21 45 Turkçe ezgıler 22 00 T B M M saatl 22 20 Caz ve cazcılar 22 45 Haberler 22 55 Hava raporu 23 00 Konser salonundan 23 40 Gece yarısına dogru 24 00 Kapanış. ANKARA İL RADYOSU 16 57 Açüış 17 00 Duena Eddy çalıyor 17 30 Dans müztğl 18 00 Senfonlk Konser 19 00 SoUstler Te orkestralar 19 30 Inglll7ce rıelodiler 19 45 Radyo lle Ingillzce 20 00 Radvo Madrlgal ko rosu 20 20 Bir senfonl 2100 Çarşamba ylrmlblr 2130 6 ç vavında blr opera 22 35 Dans muzlğl 23 00 Kapanış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog