Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

2 Araiık 1D64 CLiivUiLIUJkEX &AÜ1* t, iıııııııımınıınnnnnnnıııııııııııııııııııııııınmıııııifiHiıiMiıııninmnnıiTnnıınınnnfnnınıııııııııııuıııııııııııc ,,. : ^ ^ , , . . : . . , , : ...... . ^ i g v K ,. : ;?: •::;. y" . • '.V :', : : ^A./'. o ^ •'•.:* E = S E £ Ş =: = 51 E £ 5 Z 5 Ş j= r 5 S = E •j; = E E = =j E E = E E E E E = = E E E E E E Ş s: E Ş = E E 55 :r E 55 = E E 55 E E 55 = E = = ~ E = E E P£ = E E = E E = E Türkiyede batıdaki örneklere uygun olarakl kurulacak blr sermaye piyasasından ekonomikl kalkınmamiT bakımından büyük faydalar beklemek mümkün müdür? Bu soruya olumlu cevap verenler görüşlerini başlıca fiç faktöre dayandırmaktadırlar: (1) Sermaye piyasası tasarruflan vel rlmli alanlara, piyasa kuvvetlerinin düzenleyici rol iü ile, yöneltecek ve kaynaklann rasyonel dafıü' mım sağlıyacaktır. (2) Türkiyede kişisel tasarruil lar yetersiz olsa bile mfiessesevî tasarruflar (El mekli Sandığı, İşçi Sigortalan fonları gibi) önenv. lidir. Bu bakımdan müessesevi tasarruflar sermsl ye piyasası içine aktanlırken kişisei tasarruflann I da başka alanlar yerine aynı piyasaya arzı sağlannuş olacaktır. (3) Sermaye (tasarruf) arzı ile sermaye talebi böylece düzenlendiği takdirde geriye kalan iş, yatırımın rizikosunu azaltıcı ve yatırım sahiplerine yol gösterici aracı müesseseleri I kurmaktır. Bu gayeleri gercekleştirmek için genel I ekonomi politikası yeniden diizenlenmeli, fiatlarda istikrar sağlanmalı, gerçek ve tüzel Idşilerin vergfleri bu piyasayı geliştirecek şekilde değistirümeli ve bunlann bepsi yeni bir hukuki ortamf içine otnrtulmalıdır. Görülüyor ki bu göriişü sal vunanlann dayandıkları en önemli falrtör, kişisei' ve miiessesevî tasarruflann özel sektör eliyle, e a l kftrb yatırım alanlarına akımmı sağlamaktır. | Esasta bu göriişü benimsemekie beraber kua ffii KONU Sermaye | piyasasıfl | KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI 770 6.8 S CYrllık ortı$ °/o) ft'tyorTL I 1962 1963 Plânlama ve Maliye, sermaye seminerine katılmıyor 1965 Ankara (Cumhnriyet Bürosn) Devlet plânlama Teşkılâtı ile Maliye Bakanhğı Istanbulda aralık ayı içinde Odalar Bırlığınce düzenlenen «Sermaye pıyasasını geüştırme semınerı» ne katılmıyacaktır. Bu seminerde ele alınacak kanun teklifinin bır emrı vâki olduğu gerekçesı ile hareket eden D.P.T. ve Maliye Bakanhğı muhtemelen birer muşahit gondereceklerdır. Bu konuda kendisi ile konuştuğumuz Devlet Plânlama Teşkılâtı yetkilılerinden biri şu bılgıyi vermıştır: « Sermaye piyasasının geliştirilmesi plânın öngördüğü temel meselelerden bırıdir. Bu konuda 91 sayılı kanun D.P.T. ni gorevlendırmiştır. Bu amaçla bır özel ihtısas komisyonu kanuna göre yetkili kılınmıştır. Komisyon toplanarak ilk çalışmalarında uç alt komisyon kurmuştur. Bunlar, mali, iktisadi ve hukuki komisyonlardır. îlk iki komisyon çalışmalarını tamamlamıs ve raporunu vermiştir. Ancak, hukuk komisyonunun çalışmalan gecıkmiştır. Bu gecıkmeye Adalet Bakanlığının ortaya koyduğu gerekçe sebep olmuştur. Adalet Bakanhğı, konunun yakından ilgili bulunduğu Ticaret Kanununu bazı özel kanunlarla değiştirmek istememektedir. Bunun üzerine Odalar Birliği ortaya çıkarak konuyu kendı başına süratlendirmek istemiştir. Birlık, föz konusu mesele ile ilgili tasanyı hazırlamak uzere yetkisı olmadığı halde teşebbüse geçmistir. Anlaşıldığına göre Odalar Birhğı ozel ıhtisas komisyonlarının raporlarına dayanarak, hukuk komisyonunun varacağı sonucu beklemeden bu kanun teklifinin hazırlanması ıstenmektedir. Böylece D.P.T. ve Maliye B«kanhğı bir emrivâki ile karşı karsıya bırakılmak istenmektedir. Ayrıca, Odalar Birliği ile tasarının muhtevası bakımından da aramızda görüş ayrılığı vardır. Bunlar, halka açık anonira şirketler ile kredi kolaylıkları noktasında toplanmaktadır. Bu bakımdan, D.P.T. ve Maliye Bakanhğı bu toplantıya temsilcı gondermiyecektir. Belki birer müşahıt bulundururuz. Hukuk komisyonunun raporu olmadan üstelık yetkisiz bir toplantıda yapılacak konuşmalar işın edebiyatından öteye gıtmiyecek ve sonuç incir çekııdeğıni bile doldurmıyacaktır.» Halkm elindeki tasarrufların menkul krymetler (hisse senedı ve tahvıller) vasıtasiyle yatınm alanlarına akmasını sağlıyan düzenlenmiş bir piyasadır. Bu piyasa, aynı zamanda, ekonomik, mall ve hattft toplum ahşkanhklan gibi çeşitU nitelikteki faktörlerin etkisi altında bulunan ortamı İfade eder. SERMAYE PİYASALARI NASİL IŞLER ? ingiUc ve Amerikan sermaye piyasalan çok gelişmlş olduğu halde bu memleketlerde dahi tasarruf sahipleri çeşitli şirketlerın durumlarını inceleyip yatırım karan verecek bılgiye ve hattâ zamana malik değüdirler. Böyle olsa bile bu tehlikeli işı (rizikoyu) düşıinmeye mecburdurlar. Bu bakımdan çeşitli sekillerde aracı müesseseler gelişmıştir (İnvestmerrt Companies, tnvestment Trusts, vb.). Bu yatırım şirketleri özel teşkilâtlan ile ya doğrudan dogruya yatırım yapmışlar ya da tasarruf sahipleri bizzat yatırım yapmamakla beraber yol gösteren kuruluşiara (yatırım müşavirleri) danışarak yatırım karan almışlardır. Sermaye ihtiyacında olan şirketlerin çıkardıkları senetleri, belirli sorumluluklar yüklenerek, piyasaya arzeden yardımcı kuruluşlar 'underwriters) de vardu\ Senetler menkul kıymetler borsalanna kote edıldiğinden bunlann alınıp satılmasına (arz ve talebe) gore ekonomik dalgalanmaları izlemek mümkün olduğu gibi, bu dalgalanmalara göre fiyat hareketlerine (speculation a la Hausse, speculation a la baısse) bakarak spekulasyon yapan kımseler de vardır. BATIDA SERMAYE PİYASALARI İngıltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde anonim ortaklıklann kolaylıkla çeşitli senetler çıkararak piyasadan para temın edebilmeleri fakat bu arada ıslemlerinin her bakımdan sıkı bir denetime tAbi tutulması çoktanben düzenlenmiş ve teşvik edümiştir. 18. ve 19 uncu yüzyıllarda çeşitli skandallarm etkısi altında kalan kıt'a Avrupası Ulkelerinde ise sanayi sektorüne uzun vâdeli sermaye temini gayesiyle sermaye piyasalarına başvurulması için uzun yıllar bekJeraek gerekmiş ve katı hukuki ilke ve kurallarda yapılan reformlarla bu sistem geliştirilmeye çalışılmıştır. (Özellıkle Almanya ve tsveç gibi ülkelerde). Japon kalkmmasında ise vâdeli banka mevduatına yuksek faiz odendığmden Japon halkı tasarruflannı hisse senetlenne yatırmaktansa bankalara ve diğer mali muesseselere yatırmayı tercih etmiştir. özel ve kamu sektörlerinin yatırımlarını ve bunlann büyüme hızını gösteren yukandaki grafik, 1965 programına göre her iki sektörün yatırım bedeflerini de vermektedir. özel sektör için bedef 5 milyar liradır. Bu hedefin özelliği şudur: Daha önceki yıllarda Ereğli Demir • Çelik'in büyük yatınmlan özel yatınmları büyültmüştü (1963 te 966 milyon, 1964 te 820 milyon). Gelecek yıl ise Ereğli 70 milyon liralık yatınm yapmaktadır. Bu bakımdan özel sektöre önemli görevler düşüyor. Kamu sektörü de 7,7 milyar liralık hedefe ulaşmak için geçen yıllardaki geri kalmalann olnmsuz etkilerini de gözönünde tutmaya mecbur kalacaktır. rulacak sermaye piyasasından beklenenleri birazl fazla bolanlann savundukJan görüş ise kısaca* şudur: Yalmz başına sermaye (tasarruf) talepl eden müesseselerin yani gerçek sermaye sirketl lerinin kurulması bir şey ifade etmez. önemli • oİMn yaratılması gerekli flretim kapasiteleri v e l bunlann doğurduğu yatınm ihtiyacıdır. Fakir TflrI kiyede mal ve hizmet talebi az olduğundan ürel tfan için sermaye talebi nispeten de sınırbdır. SerI maye şirketlerinin aile şirketi seklinde kurulmaJ sının nedenlerinden birisi şüphesiz budur. Diğer I bir deyimle, tasarruf yapabilen gerçek ve tüzel' kişfler şimdiye kadar kısa ve uzun siireli kredil ler elde edebildiklerl takdirde gerekli yatınmı| bizzat yapabilmişlerdir. Bu bakımdan sermaye pi| yasam için asıl ihtiyaç ilerde sermaye talebi bül yüdfigü zaman kendiliğinden doğacaktır. Bu d a l ancak iç taleple birlikte dış talebin yani smaî mal muller ihraç edecek bir ihracat sektörünttn bfil yumesine bağhdır. Bu sebeplerden önce ticaret! ve yatınm bankacılığını düzenlemek ve geliştirl nıek daha doğru olur. Ayrıca plân bedefleri ile I kirb yatınmlann her zaman nasü bağdaşacaği| da ayn ve çok önemli bir sorudur. I Memleketimizde hızla büyüyen sosyalist akı| mın bn konudaki görüşlerine gelince; nüfusu hız| la artan Türkiyede mecburi tasarruflara dayamll madığı ve devletin önderliği kabul edilmediği sül rece ticari kâr motifi ile gerçek kalkmma olamı| yacafının ikiyüz yülık tecrübeyle anlaşıldığını I söyliyen sosyalistler, sermaye piyasası kurulması I çabalannı özel sektörün yeni bir oyunu olarakl yorumlamaktadırlar. Batıdaki kapitalist gelişmedel burjuvaziyi önce bankacıbk sisteminin destekledij gini daha sonra sömürgeciliğin ve sermaye ihral cının artması sonucu olarak sermaye piyasalarıj kurarak orta sınıflann tasarruflanndan yararlanıldığını belirten sosyalistler memleketimizde bul kosullann henüz tamamen doğmadıgmı ileri sürl mektedirler. Sosyalistlere göre Türkiyede sermal ye piyasası kurmak için israr eden özel sektöl rün başlıca ijd maksadı TSrdır: (1) Her yıl b i r | milyar Ura cirannda tCytüAül eden sosyaî stgorg ta fonlan ile halkm küçük tasarruflannı kendil lrrine aktarmak ve böylece bunlan ucuza kul' lanmak. (2' Sonra da bu ucuz fonlarla özel ürel tim tekelleri kurarak ve mevcutlan geliştirerek I ekonomik ve politik etkilerini perçinlestirmek. ' Görülüyor ki Türkiyede sermaye piyasası tnıl rulması konusunda görüşler çok farkudır. Bun1 lann hangisinde gerçek payının büyük olduğunu. konu kamu oyu önünde yeter açıklıkla tartışıldı1 g zaman daha iyi değerlendirebileceğiz. > " Yurtta Zeytinyağı konseyi Izmirde toplanacak Haluk CANSIN Zeytinyağı Istöısal eden memleketlerin, bu arada Türkiyenin kurduklan milleUerarası Zeytinyağı Konseyi gelecek toplantısını Mayısta Izmirde yapacak. Konseyın geçen haf . Madntte yaptığı son toplantı mustahsü memleketler arasında dıkkate değer bir işbırliği şekllni otaya çıkardı: İlgüi hukumetler tasdlk ederlerse yurürlüğe girecek bir kararla memleketlerin yülık istihsal durumlarına göre, birbirlerinden ödünç zeytinyağı alıp vermeleri kabil olacak. BöylelikJe genel olarak bir yıl duşük, ertesi yıl yüksek olan rekoltenin sebep olduğu istikrarsızlığın önlenecegl düşünülüyor. Üzümde olduğu gibl zeytinyağında da dış piyasalara müsterek fiyat esası ile çıkılması projesi ise şimdilik taraftar bulmamış vaziyette. Muhtemelen bu teklif Konseyın Izmir toplantısında ele alrnacak. 1962 yıJındh Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Hey'etı sanayıde sermaye teşekkUlü konulu bir seminer duzenlemış ve bu seminerde sermaye pıyasasuıın daha fazla tetklkı gerektiği arüasılrrustır. Aynı Heyet'ın mart 1963 de bır tsrailli uzmanı daveti ile ikınci bir konferans yapılmış ve bu arada ticart müesseseler, bankalar ve devlet memurlan üe yapılan istışarelerden sonra Istanbul, Ankara ve tzmirde seri konieranslar tertibi kararlaştınlmıştır. Bunun üzerine A.BX). den beş kişilik bir eksper grupu gelerek soz konusu konferansları yapmıstır. Bu arada Devlet Plânlama Teşkılâtı gerekli hazırlıklar için Odalar Bırliğıni görevlendirmiş ve Türk Sınal KaUunma Bankasının da katümasiyle esas çalışmalara geçilmiştir. Yıllık programlara da gıren konu, ekonomik etüdün Doç. Dr. Oktay Yenal, hukuki ettldun Prof. Reha Poroy ve Turgut Erem vergl bakımmdan araştırmanm da özhan Eroğuz tarafından hazırlanmasıyla gelışmıştir. Grup çalışmalan yapılırken Prof. Orhan Dikmen ve Faruk Erem'm lstişarelerinden do yararlanılmıştır. Odalar Birliği bu çalışmalara dayanarak aşağıdaki sutunlarda bulacağınız bir kanun tasan&ı teküfi hazırlamıştır. HaTnrignfiTi tasan yann baslaması gereken Çınar Otelindekl seminerde ele alınıp tartışılacaktır. KISA HABERLER Imzalanan anlaşma gereğince Romanyadan dünya fiyatlarından °o 26 daha ucuz olarak 20 bin ton gazyağı almak iizere bir tankerimiz 20 Aralıkta harel^et edecektir. 1964 yılı gazyağı ihtiyacı 40 bin tondur. Kurulması teklif olunan «Dış Ticaret Bankası» ile ilgili hazırlıklann llerlediğl, fakat böyle bir banka kurmak yerine mevcutlardan birinln takviyesintn daha doğru olduğu ifad edilmektedir. Maliye Bakanı Ferit Melen «Para, geleneksel bir emniyetsizlik ve bilgisizlik yüzünden nakit veya altın olarak saklanmaktadır» demış ve sermaye piyasasınm gelismesi için gerekli hazırlıkların ilerledığini söylemiştir. Türk, Iran ve Pakistan temsilcileri deniz nakliyatlan arasındaki işbırlığinın duzenlenmesı konusunda haft» içinde bir toplantı yapmıslardır. Çioıerrt» üretımi geçen yıl 2.697 bin tona mıştır. Bir önceki yıla gore artış o ol6 dır. Bu yılın on ayhk sonuçlarına göre 1964 üretimi 2.470 bin ton tahrain edilmektedir. Istanbul Ticaret odasının verdığı bılgıye göre mal mukabili ithalâtta transfer müsaadesi için tanınan 6 aylık sure 10 ocaktanberi bır aya andirilmış, fakat «başlanmış muameleler» deyıminin yarattığı tereddütler yüzünden sürenin yine 6 aya çıkartılmafeı ıçın teşebbüse geçılmiştir. lerinin ortakiığa ödenecegini taahhüt ederler. Kurucular kuruluş temlnat akçesi olarak bir bankaya 100 Bu ortakhklarda hisse senetlerinin en «z •'• 51 bin lira yatırmaya mecburdurlar. Araa kuruluş ve1nin hamiline yazılı olması şarttır. Hisse senetlerinin ya kurucular satılamayıp kendllerinin aldıkları seitibarl değeri 100 lira veya 100 lirarun tam kab ola netleri en kısa zamanda halka devretmeye çahsırlar bılır. Halka açık Bnonim ortaklıklarda oy hairtnnria HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN imtiyaz tamyan hisse senetleri çıkartıl&maz. DEyETLENMESİ: HİSSE SENETLERtNtN BORSATA Denetçller ticaret sicili memurluklannda bulunaKAYDETTtRtLMESt: cak resml denetçiler listesinden bir yıl için seçilir Halka açık anonim ortatdıklarda hisse senetleri ler. Karabeti olanlar ve iştirakçilerin memurlan denin ve ortaklığm çıkaracağı tahvillerin borsaya kote netçi olamaz. Tastikli bilânço, yönetim kurulu ve denetçiler raporlan gazetelerle llân olunur. ettirilmesi şarttır. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNİN SAYISI: SERMAYE PİYASASINI DENETLEME KOMİSYONU : HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK: VE: Kasım Î3 Cnmhariyet : 1963 • 1964 Resat : 1963 J 1964 Külça : 1963 : 1964 Dünya 147v 14.05 Kasım Kasım Kasım 24 25 26 94.50 94J0 9430 139. 145. 147. 14J57 UM 13.85 94.10 95. 138^0 145. 14JS5 13.95 Kasım 27 94. 95. 138.50 145. 14.Îİ 13.90 piyasalannd» Tflrk p a r u ı n m •atınalma gücü Amerika tsviçre 36 Fr«nk Almanya 33 M»r «Sermaye Piyasasını Denetleme Komisyonu» geBu komisyon Başbakanlığa bağlı olarak kurulur. reklı gördüğU takdirde hisse senedi sahiplerinin sayasının ellinin üstünde olduğunu ispatını ortaklıktan Komisyonun geniş yetkileri vardır. ıstıyebilir. KURULMTJS ANONtM ORTAKLIKLAR: HALKA AÇIK OLARAK KURULMA: Gerekli şartlan yerine getJnnek suretiyle mevKuruculann sayısı beşten aşağı olamaz. Ortaklı cut anonim kuruluşlar da «halka açık anonim ortakğın esas mukavelesinde diğer hususlarla birlikte yö hk» niteliğini kazanabilirler. netim kurulunun beş kişiden az olmamak Uzere üye sayısı ve her üyenin en az 10.000 lira değerinde hisSERMAYE PÎYASASINDA se senedini ortaklığa tevdl etmesi gereklidlr. KuruYARDrMCl KURULUŞLAR: cular esas sözleşmeden başka bir de lzahname (prosARACI KUBULUŞLAR: pektüs) hazırlarlar. Bunda sermaye, durumu (bunun hangi bilirkişiler tarafından değerlendlrlldlğl), hisse«Aracı belgesi» alabilen bankalar ve diğer resml leri satacak aracı kuruluş ve bunun komisyonu ("/«10 ve özel kuruluşlar çıkartılan hisse senedı ve tahvilolarak teklif edilmektedir) ve yönetim kurulu üyele leri satıp para topbyabilirler. ri üe denetçilerin klmliklerl ayn »yn bellrtüir. BAŞLANGIÇ SERMAYESİNİN TAAHHÜDÜ: YATIRIM ORTAKLIKLARI: İM T.L. 9,5 Dolar Mevzuu sadece menkul kıymetler portföyü lşletKurucular veya aracı kuruluşlar başlangıç ser mek olan yatınm ortaklıklan 10 milyon Ura sermamayesınin belirli süre içinde ödenecegini, satılama ye ile kurulabilir ve yalnız halka açık anonim ortakyan senetlenn kendileri tarafından satın alınıp bedel hk olabilirler TRAŞ BIÇAKLARI SUNAR ORHAN AYHAN'ın Takdim ettiği ^ \ \ \ I ' t I \ ı ..I BIR TELEFON, l . ı CJ5 Model (tenteli) Univereal JEEP Arazi vaaıtası(AkBlar arası 2,06 metre) 4 gilindirli HURRİCANE b«nzin motonı 75 HP takatiode. AraEİ aanjımaolı, çift difenuuiyelli U»tikler 6.00 X16 BU AKŞAM Saat 18,00 İlâ718,10 arası JSTA'NBÜL RADYOSUND/ / / / r ı ı I Sağmaialar Belediyesinden Clml Adet Tahmini bedeli Çöpçüler için 42 15 Yağmurluk 25 32 Çızme 100 32 Elbıse Şoförler için 200 8 Elbıse 50 8 Ayakkabı 150 4 Meşın caket Bu malzemenin tahmınl bedeli 7230 Ura olup geçıci temmatı 543 lira ve ıhalesı 21/12/1964 günu saat 15 tedır. Şartnameler tatiller dışında Beledıye Temızlık Âmırlıgınden görülebılir (Basın 22439/14710) HACIZ KARARI Mukerrer fırar suçundan maznun 61 nci Tumen Komutanhğı Kh. Bl. erlerinden Mehmet oğlu 1935 doğumlu İSTANBUL Emınönü, Alem dar bucağına bağlı Gazi Atik alipaşa mahallesı Şerif sokak hane No. 3 te mukim KURTULUŞ BAŞPINAR'm 5 ncı Kolordu Askeri mahkemesınde 27 Ekım 1964 günü icra edılen duruşmasında: Maznunun durusmada bulunmadığmdan ve ikametgâh adresını de bıldırmediğinden As Mah. Krl. ve Yrg. U. Kanununun 192/15 fıkralan gereğince gehnceye veya tutuluneaya kadar TÜRKÎYE CUMHURİYETt hudutlan dahıhn de bulunan mallarının haczıne karar verilmiştir. llânen tebliğ olunur. METÎN YTJRDABAK Hâkim Üsteğmen 5 nci Kolordu Askeri Savcısı daha cok i$görür CJ6 Model (tenteli) Universal JEEP Arazi vasıtası(AksIar arası 2,57 metre) 4 silindirli HURRİCANE benzin motora 75 HP takatinde. Arazi şanjımanlı, çift diferansiyelli Lastikler 6.00X16 Almanca Veya Fransızca Bilen Mütercim Alınacaktır Bankamızda çaiıştırümalt ve ehlıyetlne göre Ucret verılmek üzere Almanca ve Fransızca bilen mütercim alınacaktır. (Bu dülerden başka aynca İngilizce bilenler tercih edilecektlr.) tsteklilerin şartlan öğrenmek üzere tercümei halleri ile birUkte Genel Müdürlüğümüz (Personel Müdürlüğüne) müracaat etmeleri rica olunur ! Her türlü malumat için Anadolu acentelerimize müracaat tCA/SCft&*9piNTei*NATlONAl. TOLEDO 1. OHIO U.SA lisansı ve ortaklığı ile TOrkiyede Jeep vaaıtalan imâJ eden : İLÂNCIUK 3 Türkiyede yegâne sabcısi: Verdi Ticaret Limited Şirketi Cumhuriyet Cad. Pegasus Evi Harbiye : İstanbul Telefon: 482213 Telgraf: VERDlL TİM tUIUVi.DOElUIN rntMILIRI R.f.TUIUI »•••< •••• >•••••••••••••••••••••<» • 3 TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI A. O. Genel Müdürlüğü (Basm 22131 A. 13452/14708) ır (2103 Basın 22684) • 14713 llıiıııiiirıııi Iskele Yaptınlacak GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. ÜMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : Yanmca Süperfosfat Fabrikası «ahasında betonarmt iıkele yapılması ışı bınm fiatı esası üzerinden kapah larf u»ulü Ue eksütmeye konmuştur. Tahmınl keşıl bedeli TL. 1.454.616,44, Muvakkat temınat TL 62 000. dır. Eksıltme dosyası 50, lira mukabilınde Bankalar Cad Zafer Han Kat 4 tekı Umuro Müdürluğümuzden ahnabılır Teklıı zarfları eksıltme şartnamesıne göre tanzım edılmış olarak 24/12/1964 Perşembe günü saat 15.00 e kadar temınatları ile birlikte Umum Müdürlüğümüze teslım edıleeektır Şırketımı? 249(1 ^avılı Kanuna tâbl olmayıp ıhaleyı yapıp vapnidm.ıkta >cw dıledığıne vermekte serbesttır 1 : Beyoğlu Giheti Mııvakkat \ Gaz İşletmesinden Enerjı ve Tabıi Kaynaklar Bakanlığının 19/11/1964 tarihli ve 28164 sayılı emirleri gereğince havagazı M3. fiatının diğer havagazı işletmeleri fiatı olan 55 kurus olarak tesbit edildiği sayın abonelerimize ilân olunur. (Basm 22715/14711) İstanbul Topkapı Maltepe Askerî Sal. Al. Kom. Bşk. dan: 25 ton kırmızı mercimek kapah zarf usulü ile tatın alınacaktır. Tahmini bedeli 33750 lira olup geçıd teminatı 2535 liradır. İhalesi 9 aralık 1964 çarşamba günü saat 1130 da Komisyonumuzda yapüacaktır Evsaf ve sartnamesi Komisyonda ve İstanbul Ankara tzmir Lv Âmirliklennde görülebilir. Teklif mektuplarınm ıhale saatinden bir saat evvel Komısyona verilmesı lâzımdır • • • (2049 Basın 21832/14707) Reklâmcıhk. 4285/14709 i • • Vakko Telgraf MendUleri • Vakko Takvim MendUleri ... üzerlerine yeni yıl dileklerinizi yazarak eşe, dosta gönderebileceğiniz, daima hoşa giden, pratik ve çok orijinal bir tebrikür. NOT: Bu mendiller, şirket ve müesseseler için de idea! bir tebrik kartıdır. Faal 10967/14724 cok orıjinai bir tebrik YILBAŞI İÇİN "i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog