Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYttl 2 Arahk 1»64 Çoğunluk vesikasız çahştığı için her ay kazancının dörtte birini rüşvet veriyor ardin 13759 klm2. arazmin 0zenne yayümış 354 bin nufus lu, bakımsız, insanları çok iyi, fakat maalesef geri kalmış bir Anadolu şehri... Onun yanında koskoca Lübnanın yuz olçumü ise, 9500 klm2. Nüfusu da 1 mılyon 600 bın. Yani, bizim Mardın üı, zengin Lübnanın 1,5 misli fazla araziye sahıp, fakat nufusu ancak dortte birini buluyor. Ve, Orta Doğu tsviçresi dıyorlar Ltibnana.. Yazın en sıcak gün lerinde Beyrutta denize girerken canınız karda ski yapmak isterse otomobile atladığınız gibi Cebelle re tırmanıp bu arzunuzu yerine getirmek mümkun. Belki bunu dunyada kaç kişi arzular ve tatbik eder dıyeceksiniz ama, bır inaanın düşündüğünü yapabıleceğtnı bilmesi ve ona inanması kadar güzel şey var mı? Beyrut lşte böyle bir memlekethı başkenti Yalnız Orta Doğunun değü, bütün dünyanın zenginleri, entrikacılan, maceraperestlerl mutlaka uğruyorlar oraya. Ve paranm açmadığı kapı yok Beyrutta .. N Polisten korkuyorlar!... modern apartımanlardan ibaret değıldir. Fert başına düşen 450 dolara rağmen kenar mahallelerdekı korkunç sefalet daha ük anda gdze çarpıyordu. İçınde, peçeli çarsaflı kadınlann gezdiği Kadillaklann yanında eşeğine binmiş koyluler, pejmürde kılıklı insanlar pek çoktu. Söylediklerine göre; dilencilerin bir kısmı Filistinli mülteciler di. Bizim isçi aUelerinin çoğu da onların oturduğu gecekondulann civarına yerleşmişlerdi. Sıcak, soğuk hava tertibatU, 10 12 katlı modern apartımanların hemen yanındaki teneke gecekondular! Fakat bu hayatı muvakkat olarak kabul ettikleri için hiç biri muhimsemîyordu. Mardinde alacaklan toprak, kuracakları ev ile anababa memleket hasreti vardı daima hayallermde!.. RÖPORTAJ: YILMAZ ÇETINER ÜÇ DlŞİNt ÇEKTtRDt Bu bır Rıbley hıkâyesı olmadığı İçin ister inan ister inanma demıyeceğız. Loa Angelos hayvanat bahçesinin fok'u tam dort gun ustuste bahçenin doktorunun lojmanına gitti, acı acı bağırarak dışlerini gosterdı. Doktor, once birşey anlamadı, sonra hayvanın acı acı bakan gözunden ıstırabı olduğunu farketti ve üç dişini çıkarttı. "Ahh!... Bizim Polisler Ahh....,, G«c« laat 10 sularıydı. Trafik ğundeydi. Trafik Müdüru polisBiemuru san renkte bir Opel a lere sordu: nbayı durdurdu ve: « Ben tiıe demedim mt, pl*« Ehliyet.» dedi. ka sökmeyin diye!» Arabayı kullanan genç kadın * > biraz kadınhğın verdıği telâşla < Ben size demedim mi, agız ehliyetini çıkarttı ve gösterdi. koklmmayın diye!» Memur bu defa: » » < Ya mnayene k»rnesr?...» Âmir biraz daha sertleşerek diye direndi. devam etti: Kadın onu da gösterdi, fakat « Ben siıe demedim mi, heIki gun evet tam iki gün gecik men şahit toplamayın, diye!..» mişti. Memur dıkilerek: « Olmaz, böyle şey.» dedi. Ahh... Bizim polisler ahh.. Siz «10 lir» ceza keseceğim.» ne yaramaz ne soz dınlemez şeyKadın utanarak konuştu: lersıniz. « Üıerimde para yok. Siı nakbnzB bana verin, Trafik Müdürlüiüne yatınnm.» Polis: » Olmssj» diye direndi. «Plâkanın sokeeetim.» Sonra kadının ağzına girer gi İŞÇİLERİ AYLIĞA BAĞLIYAN POLİSLER Bizımkilerin en büyük sıkıntısı polıstendi. Kendüerine çalışma müsaadesi verılmesıne pasaportsıız olmalarına rağmen acaba şıkâyetlerine sebep ne olabilirdı? Bunun hakikl sebebini öğrendığim zaman hakikaten büyük bir hayret duydum. Ve şu acı duruma mutlaka bir çare bulunması, 30 bm Türk işçisıne bizim resmî makamlann el uzatması lüzumuna iyice kani oldum . BİZİMKİLER MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR? Milll gelirin fert beşına yıllık miktan 450 dolar oldugu Lübnanda el emegi çok pahalı... Tıpkı tsBeyrut viçredeki gibi. Ucuza çalıştırdıklan işçilerden resml makamlar Bıliyorsunuzl Lübnan ihtUaller bu yuzden pasaport falan sormuve nümayişler diyan... 1958 deki yorlar! Bizim vasat bir işçi şabüyük kanşıkhklar sırasında emyet günde 12 15 Lübnan lirası aniyet teşkilâtı şüphelenmiş ve lıyorsa, onlarınki mutlaka 2 5 3 0 Lübnan lirası (100 120 TL.) ka «Acaba bu nümayiş ve yağmalarda Tttrklerin de parmağı var mı?» zanıyordur aytu işten! demiş.. Diğer tahrikçi Araplann Beyrut pazanndan çıkıp Türkyanında bızimkılerden 300 • 400 lerin oturduklan semte doğru yürürken dertlerini bana anlatan •••>••««••••••«•••••••> Suleyman Kaner 3 senedir Beyrut ta çalıştığı için durumlannı bütün açıklıgı ile dıle getıriyordu. Esasen bunlar dığer konuştuğum alâkalılann söyledıklerine tıpatıp uyuyordu. Hakikaten, şayet Beyrutta Türk Tahmınî bedelı 37.962.50, lşçileri çalışmasa büyük bir iktigeçıcı temınatı 2.847 19 TL. osadi kriz başlıyacağına muhakkak lan 929 adet hurda oto dı? lâs nazarıyle bakılıyordu. Çünkü, yatığın satışı Kapalı zarf usun fiyata bütün agır işleri gören lu ile arttırmaya konulmuşbizimldler maliyeti düşürüyorlar, tur. hayatın (oraya nisbeten) ucuz olArttırma ve ihalesi 18.12. masını temin ediyorlardı. 1964 Cuma günü saat lS'da Yoksa, LUbnanlılar kara gözleAnkarada Genel Müdürlük rimlze ftşık degildiler. Malzeme Şubesi MüdurlüHalde ve buzhanelerde çalışmağıinde yapılacaktır. ya Filistinliler ve Surıyeliler de Satış mevzuu malzeme Ançoktan razıydılar ama Lübnan pokara Akkopru Transit Amba lisi buna kat'iyen göz yummuyorrı sahasında, şartnameleri du. Filistinlilerin Orta Doğunun aynı yerde Ambar Şefliğinher yerinde kanştırıcı rol oynade gorulur. ! dıklan bilindiği için Beyruta soTalıplerin usulune gore ( kulmuyorlardı. Suriyeliler ise tem beldiler. Türkçe, Kürtçe ve Araphazırhyacaklan teklıf zarf ; ça bilen Mardinliler ise çalışkan larını ıhale saatinden bir sa J ve kendi halinde insanlardı. at once Satış Komısyonu Ba? | kanhğına vermeleri, postada İ ki gecikmelerin kabul edil * miyeceği ılân olunur. S pazan bizim çarşılarımıza çok benzer tanesini Lübnanın dışuıa çıkarmış. Hattâ bir kısmım hapsetmiş. Fakat yapılan tahkikat sonunda, Türklerin bu meselelerle hiç ilgileri olmadığı anlasümış. İşte, şimdi bu yuzden bızimkilere karşı sonsuz itimatları vardı Lübnan lılann .. nundular ama, bazı polisler de ifçilerimM a&ağı yukan maaşa bag lamışlardı... Kazandığı paranın dörtte birini rüşvet vermeye mecbur olan pek çok Türk vardı. Vermese ne olur dıyeceksinijı. Belki yine bir şey yapamazlardı ama bazı polisler bu aylığa »lıynışlar dı... Ve bu durumu Ust ırntknnılara duyurmaya da imk&n yoktu. îyisi mi vergi verir gibi ödenocekti bu! Bir Türk veya herhangl btr mflletten bir işçi Beyrutta şayet pasaportsuz yakalanacak olursa bunun cezası 20 gün hapisti... Ve şayet milliyeti tesbit edillrse hem bu ceza artıyor, hem da memleketine iade olunuyordu... Ama eğer nufus kftğıdı yoksa ken disıne hiç bir ceza verüemiyor, hattâ «Milliyeti ve nereden geldlği beUi değildir» diye bir vesikayla çahşmaya bırakuıyordu... Maalesef bizim işçilerin çogu da aynı usuiu tatbik etmialerdl. Daha Mardinden gelirken yanlanna nüfus k&ğıdı falan almıyorlar, ama sonra yine ne olur n« olmaz diyerek muhtelif yollarla bunları getirtmek lüzumunu hissediyorlardı.. Polis bir arama yap sa; kat'iyen hiç kimsede hüviyet bulamazdı.. Pakat pek çogu «Mllliyeti belli deffl» vesikasım elda etmişlerdi. • • a YAKIIV t • • • • • • •• ••••• Türk oldnklannı ispat edemiİ yen isçüer, askerlik yapamı5 yoT KADİLLAKLA GELEN PEÇELİ, ÇARŞAFLI KADINLAR! Beyrut sadece o muazzam eğlence yerlerinden, dev otellerden ve «MİLLİYETİ VE NEREDEN GELDİĞİ BELLİ DEĞİL!' Evet, üst makamlar bizimkilerin LUbnanda çalışmasından mem ' \ KIŞH... KISACIK... «Alkol mnayenesl yapacafım.» Kadın kızardı, utandı fakat emir emirdi. Çaresiz uydu. Polis umduğunu bulamamış gibi: € Pekiyy..» dedi. Polisler plâka sokmek istediler. Tornavıda bulamadılar, kol kuvvetiyle bu isi becermeğe kalktılar, olmadı. Velhasıl hepimızin bildiği bir poliı vatanda; münakasan oldu. Polisler: Biraz ilerde duran taksi şoförlerine seslendi: « Şahit olnn!» dediler. Şoförler hep bir ağızdan eeVap verdi: « Peki ağabey.. peki agabey» «UHohV<de bakayım.» dedi. B A Ş L l K L A R l Dunkü gazetelerde çıkan haber baslıklarının bır kısmım nakledıyoruz: * Erkin, 40 yıllık arkadaşı o'an Nedim Veysel îlkia işlnl l»*'» nyutmak niyetinde... * tîç ilim adamı rapor verdi: Kocalar arada bır eşlerıni dövmelidir. «Kadınlara atılan dayak, çok zaman müspet netice veriyor.» GÜNTJN Bayındırıık Bakaniıgı Karayolları Genel Müdürlüğünden ; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ELÂZIĞ CİP BARAJI İNSÂATI 1 Ettnğ IX. Bolge Müdürlügü hudutlan içerisinde Elâzığ il merkezinin 18 km. batısmda Cip köyü dvarında Cip çayı üzerinde insa edUecek Cip barajı ve tesisleri inşaatı işi yeniden üıaleye çıkarılmıştır. 2 İnsaatm muhammen keşif bedeli 6.816 610. TL. olup geçıci temınatı 218 248.30 TL. dır. 3 Muteahhitlıkçe kullamlmak üzere şantiyede çauşır vaziyette 1 adet 1 5 Cu. Yd. ekskavator, 1 adet 1.5 tonluk yükleyıci, 1 adet 7 M3 lük Skreyper, 1 adet D6 veya D8 dozer, 8 adet 5 tonluk damperli kamyon, 1 adet 5 tonluk arazöz. 1 adet şartnamesine uygun keçlayağı süindir (çekicisiyle), 1 adet 0.5 M3 lük betoniyer, 1 adet 50 tonluk lâstik tekerlekli süindlr, bulundurulacakür. 4 thale 17/12/1964 perşembe günü saat 15.00 de Ankarada Ulus Ruzgârlı sokak Çatal handaki DSt Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Baskanlığı katında toplanacak olan DSt Merkez thale Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 5 thale şartnameai ve ekleri 100 TL. bedel mukabilinde 4. maddede yazüı adresten temin edilebilir. 6 tstekli bulunan şahıs veya şlrketlerm DSt Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığına 14/12/1964 pazartesi günü saat 17.00 ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek Uıaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıda kayıtlı vesikaları eklemeleri lâzımdır. a) Bayındırlık Bakanlığmdan alınmış mUteahhitlik karnesi (A grupu en az 7.000.000. TL.) b) Makine ve teçhizat beyannamesi, c) TaahUdü altında bulunan işler beyannamesi, d) Teknik personel beyannamesi, e) 3. maddede istenilen inşaat makinelerini iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulundurulacağına dair usulü veçhile tanzim edilmiş bır taahhütname, f) İş yerinin görüldüğüne dair DSİ IX. Bölge Müdürlüğünden alınacak bir yazı. 7 tstekliler iştirak belgesi alıp almadıklannı 16/12/1964 çarsamba günü saat 9 dan itibaren öğrenebüirler. 8 14/12/1964 traihine kadar ihale şartnamesi ve eklerini almamıs olanlara iştirak belgesi verilmez. 9 İhaleye iştirak etmek istiyen şahıs veya şirketlerin teklif zarflannı 17/12/1964 perşembe günü saat 14.45 e kadar adresi 4. maddede belirtilen DSt Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Baskanlığı Evrak Kayıt Memurluğuna makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 10 Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmes. SOZU Suleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demırel eşının AP hderi gün hemen ev temizlise çildigi ğine başladı ve: Ertesi gün polislerle bizim va« Bngün jelen giden çok otandaslanmız Trafık Mudürlu lnr.» dedi. I (Basın 22650) A. 13699 14714 konu veresim: Ayhan İKAY1P Nüfus cüzdanımı kaybeti tlm. Yenisini çıkartacağımdan eskisijnın hukmu yoktur. 1 Mihrane Eser Kızılüsoley (Cumhuriyet 14706 123456789 T OPON, grip ve lıezle başlangıcında birçok fenalıklan Onler OPON, baş, diş, adale, sinir, lumbago, romatizma ağn ve sızılannı teskin eder OPON, gOnde 6 tablet alınabilir Faal 10983/14731 • • • >»V» • « FENA ÇATHK. B£N İ SOLDAN SAGA: 1 Üzerine oturulacak araçlardan bırını yapıp satan. 2 lnsanların hayattakı madde ve manevi tutumlarını gösteren hal ve tavır, herhangi eşyayı vucude getirme çabası harcama işi. 3 Karadenızin doğusundaki sıra dağlardan, bır soru edatı. 4 İki erkek kardeşın «şlennm bırbırlerıne karsı durumu, birini özgurlüğüne kavuş \ ması ıçın bırakma ve saiıverme ha reketi. 5 Geleneklere dayanır durumda 6 Saf ve aptalca kisı, eski şairlerin yaya benzettikleri yüz susü. 7 Besi maddelerinden, çok hırs sahipleri, bazı işlerden onunla çıkarlar. 8 Suç. 9 «Çok kazanç saflıyan çabalar harcıyan kısılerden birı durumuna gir!» anlamına uç sözlü bir emir. YUKARIDAN AŞAGITA: 1 Bır çeşıt çorba satıcısı. 2 Y»r vuvarlağının ıç katlanndan bın (jeolojı terımi), kanatlı hayvanlara mahsus bır haıeket. 3 Baştan asağı vucudü orten durumdaki giyım eşyasından, eskı Mısır Tanrılarından 4 Dışışlerı Bakanımız, tersi «iğ ı rı büğrü durum da değil» dir 5 Birini bır göreve aday <;österme hareketi. 6 lnsanlar arasında aniaşmayı sağljyanlardan. 7 . Kıırnuta» nın !*0nhu «ekli .: keskın se • ziş kudretine sahip. 8 Yabanl hayvan, üçüneü sahıs. 9 Bir çe«it ulastırma hareketi yapı», yaban X Türk Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyetindent Cemiyetimizin yıllık normal kongresi 5/12/1964 cumartesi J gunu, ekseriyet olmadığı takdirde 12/12/1964 cumartesi günü • saat 15 de Zoneuldaktaki Cemiyetimiz lokalinde yapılacaktır. î Üj'elerimızin teşrifleri rica olunur. Cumhuriyet 14721 • »•••••••••••••••••••••••••••••••• ••»» (Basm: 22669 A. 13737) 14715) | > 4O 2 Arahk 1925 tarihli Cumhuriyet'ten İRTİCA I»ASASI Buyük Millet Meclisinde hiç ağzını açmayan «Irtica Paşası»nın ilk işi şapka aleyhinde takrir vermek oldu. Ve bu takrir. memleketi nbazı yerlerinde korkudan sinmiş, uyuşmuş olan irtica yılanlan üzerinde hararetli bir güneş tesiri husule getirdi. Hemen canlandüar, ayaklandılar. Fakat Nurettin Paşa Meclisin hariminde bu irtica hareketlerini körüklediği halde, masuniyeti teşriiyesine (dokunulmazhğına) güvenerek ferih fuhur yerinde oturmaktadır. Eğer Nurettin Paşada zerre kadar vicdan, zerre kadar hayâ olsaydı şimdi çıkar kendisini müdafaa ederdi. Şapkayı değil fesi, teceddüdü değil taassubu, inkılâbı değil irticaı müdafaa eden Nurettin Paja bu milletin vekili değildır, o bu milleti temsile lâyık değildir. Sinoplu şair Nurettin Paşa «Cennetten mi geldi kırmızı fesin? Şeyhin kavuğnna acep ne dersin ? Medenî cihanda yiikselsin sesin Giydiğini âlemin sen de giysene Hakkı arıyorsan, hey kardeş eğer, Gazi salâ verdi. gelip aysana.* Sinoplu bir şairin yazdığı şiir Sinopta bir halk şairinin yazıp sazı ile okuduğu bir flirden aldığımız şu parça, şapka giymek istemiyenlere karşı ibret verici bir tesir yaratmış ve Resmî Gazete ile yayınlanmıçtır: Eski bir mebus tevkif edildi Maraş hususî muhabirimizin verdiği habere göre. eski İtilâfçılardan ve mebuslardan Şükrü efendi dün tevkif olunmuştur. irtica mürettipleri (tertipçileri) hakkmda yapılmakta olan tahkikat devam etmektedir. a,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog