Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

2 Aralık 1964 CUMHURÎYET SAHİFEÜÇ Jtl XTL * $ E Birleşmiş Milletler buhranı son anda çözüldü ingilferenin Kıbns üslerinden Kipriyanu dün Londra'dan New York'a hareket etti Genel Kurul 19. dönem calısmalanna akşam basladı BTJTG5UN dün Tanrı Birleşmiş Milletleri korusun RuskGromiko görüşmeleri devam ediyor llıııııliim lıilılirilıli \ ii/ütJrıııi> i'it'üi Göziinii seveyim.. özünü seveyim Faşam; aman bn sözünü nnutma!. Artık alınacak vergiler alındı. Daha yeni i vergiye tâkat yok! Çünkü anlaşıldı '; ki ne oluyor ne bitiyor? îeni vergı!ler, yeni mükellefler bnlnyor. Es|ki niükelleflere, yani zaten yergi iverenlere yükleniyor. Türkiyede byle bir vergi sistemi var ki, yük, muayyen adamlann sırtında. Bunlar da ücretlilerle bina sahipleri. Üst tarafı ne oluyor, bilmiyorum. Yakasını kurtanyor. Tüccar ziyan ediyor, fabrikatör iflâs ediyor. Serbest meslek boş kalıyor,. ama ötekilerin yakası, Maliyenin elinde. ! ver bire ver! Sonra bnnn görenler de: E, para onlarda' diyor. Bir memleketin vergi terbiyesi olmazsa, ne yapsan boştnr. Ama, bu vergi terbiyesi ne zaman gider?. Adam, güzel güzel borç aldıfı parayı ödemez, imzasını inkâr eder, karşısındakini bu yüzden iflâsa sürükieyip kendisi yan gelip yatarsa, bSyle adamda vergi terbiyesi beklenir mi?. Vergi terbiyesi, vatanseverliğin başında gelir. Onun için înönünün: Teni vergiye artık tahammül yoktur. Sözünü hemen kulağımıza küpe yaptık. Bunu güzel levhalar halinde bastırıp, Maliye Bakanlıgınm, Plânlamanın, İktisadi Devlet Teşekküllerinin salonlarına, odala Londra. 1 (a.a.Radyolar) Kıbns Rum Hükümetinin. Kıbns meselesi hakkındaki gö Birleşmiş Milletler (New York) (A.P.) irleşmiş Milletler Genel Kurüşü, New York'a gidiş yolun, teşkilâtın ««K,.at,n Sovyet Rusyanın Dünya Teşkilâtına olan borçlan rulu çalışmaları, da Londraya uğrayan Rum ömrü boyunca h'ic b* dev konusunda, Genel Kurulda bu devletle B. Amerika araDışişleri Bakanı tarafından rede, dünkü kadar gergin sında çatışmayı önleyici bir formül üzerinde uzlaşma tngiliz Sömürgeler Bakanı Arthur Bottomley'e izah edilbir hava içinde açıimamıştır. 2% yıl hasıl olduğu bu gece B. M. tarafından açıklanmıştır sonra Birleşmiş Milletmiştir. v»«!.H,t*»n » n » Birlesmıs Millet i Açıklama, 112 devletin temsil edildikleri Genel Kurulım 19 lerin dağnlmasına, en iyi ihtimalle Birleşmiş Milletlerin Kıbns arabu uncu oturumunun açılışından birkaç dakika evvel yapılmıştır. de büsbütün tesirsiz hale düşmesilucusu Galo Plaza'nın geçen cuma Varılan uzlaşmaya göre, Genel Kurul açüış oturumunda .tartışne yol açabilecek nitelikteki gergünü İngiliz Hükümet temsilcileriy malara yol açmıyacak cinsten konuları ele alacak, bu meyanda ginlik. tabiatiyle yeni bir Sovyet le yaptığı görüşmelerin devamı okendisine yeni bir başkan seçecektir. Dünya Teşkilâtına üç yeni Amerikan uyuşmazlığının sonuculan bu mülâkatta, Dışişleriyle göüye alınması işi de görüşülecek, ilk oturumun faaliyetleri bundur. revli Devlet Bakanı Walter Padley Sorumlu Kızıl Çin mi? dan ibaret kalacaktır. de hazır bulunmuştur. İngiliz HüSovyetlerin, Kongoda girişilen ve Genel Kurul oturumu açıldı kümeti temsilcileri, îngilterenin 1964 başında parasızlıktan tamamlan B. M. Genel Kurulunun 19 uncu ti. Bir kaç meseleyi tartıştık. Bu Kıbnstaki iki üssü meselesinin, şim madan yarıda kesilen barışı koru oturumu bugün mahalli saatle 15.35 meselelerden bazılan üzerinde bir diki Kıbns Uıtilâfında bir unsur teş ma harekâtınm masraflarına katıl te (Türkiye saatiyle 22.35) açılmış sonuca varamadık. Bu yüzden de, kil etmediğini, her ne olursa olsun, mayı reddetmesi, Birleşmiş Millet tır. bir kaç gün daha görüşmelere deAdada bir İngiliz üssünün muhafaleri bir malî buhranuı içine sokvam edeceğiz.» Rusk Gromiko zasını derpiş ermeyen bir hal çaremuştur. Moskovaya göre, ancak ve•Mariner4» Merihe doğru Rusk ile Gromiko yemek sırasınsini İngilterenin kabul etmiyeceğito hakkına sahip bulunduğu Güyola çıkarken da, Rusyanın borçları meselesini eni bildirmişlerdi. Kiprianu ile Padvenlik Kons^herjıangi b i r ^ l e a l m j ş l a r d l r . G r o m i k o , R Rk ü il u s k e ley arasındaki görüşmede îngiltere şı koruma öğle yemeğini yedikleri Waldorf As • nin bu tutumunda israr ettiği sanılnın üyeler arasında dağitımını yap toria otelinden üç saat sonra aynmaktadır. Londrada henüz resmen maya yetkilidir. Daha doğrusu Mos lırken, gazetecilere, üzerinde bir Diğerlerinin sağ bulunması ümidi zayıf teyid edilmeyen fakat Lefkosedeki kova, muhalefet ettiği bir barışı ko sonuca vanlamıyan meseleleri göyarı resmî kaynakların verdikleri ruma harekâtınm masraflarına ka rüşmek için bir kaç gün daha Rusk LeopoldVİlle 1, (a.a. A.P. Radyolar) nnı ve hattâ giriş yerlerine asmahabere göre, Kiprianu, «Kıbrıstaki tılmaya zorlanamıyacağı görüşünü ile temaslara devam edeceklerini Kongodaki askeri harekâtın gelişmesi ve yüzlercesi hâlâ âsilerin lı» tâ ki, para yetişmeyip de sıkıİngiliz üsleri meselesini ilk defa ileri sürmektedir. Londra 1, (».a. Radyolar) ingiaçıklamış ve şunları ilâve etmiştir: kontrolü . . . , „ . , , . . olarak resmî bir şekilde ortaya at . . , . . altındaki bölgede . bulunan , beyazların âkibeti hakkında henüz i şılınca: „. ... ,, Amerika, aksi görüştedir ve kol «Ögle yemeği çok, çok iyi geç liz İşci Hükümetinin Sa\ınma Bakanı bilgi alınamamıştır. Stanleyville'de Kongo Merkezî Hükümet î e n i vergi alalım, fikri bir dab bir ke kesın l r Moskova 1, (a.a. AP Rad | m a k > alınamamıştır. SUnleyvılle'de Kongo Merkezî Hükümet K u v v *"»e »ılgı e t l Denis Healey. Batı Almaı>va'da Ren lektif sorumluluk ilkesini savuntesavvurunda i d i şurası durumu gitgide zayıflarken, diğer böl ha aklımıza gelmesin. Eski vergileyolar) Ue Amerikamn yoluna; Bununîâbe'raber başfcent bilinmek Selerdeki " ve ücretli askerlerin kurtararak ve âsileri temizleme işini ! •"" T,.»ti™H.g „»«! ;iLAİl<.fl,.r,ni Merihe dogru halen maktadır. bölgesindeki 55,000 kisilik İngili2 Kuv başarı tarafın kuvvetler, Avrupallları t e d i r k ; ü^,j d ö r t rin Türkiyede yenim mükelleflerini veti konusunda İngiltere'mn taahhütleBirleşmiş Milletler Yasasuıın 19 ılerlcmekUdırler. devam eden «Mariner4» peydan kabul edilecek ve müzakere yo " m r a y a bulsnnlar, gelir vergisi verenlerin rine sadık kalacağını söyleı^istir. uncu maddesi. aidat borcunu iki kinden sonra, Sovyetler de Me luyla bulunacak bir hal çaresini ko Tituliden Leopoldvillee gelen be sayısı, bilmem iki milyonn bulur Savunma Bakanı, Ren bölgesindeki yıl üst üste ödemiyen üyeleria, oy rih «eyyaresine doğru «Sonde laylaştırması şartiyle, îngiltere Hü yazların anlattıklarına göre, ücretmu? Geri kalan 28 milyon ne ile haklarını kaybedeceklerini âmirdir. İngiliz kuvvetlerini İsçi Hük'imetin ageçiniyor?. Para kazanmıyor mu?.. 2» adı verilen çok katlı kozmik kümeti, bu üslerden hiç olmazsa bi li askerler, Kuzeydoğudaki 400 kaAmerika Birleşmiş Milletlerin bir zaltabileceği şeklinde basında çıkan baYoksa, onları da beriki iki milyon bir fiize fırlatmıştır. rinin statüsünde gelecekte bir deği dar beyazın yaşadığı Bunia'yı İ5gâl organı olan La Haye Adalet Divanıberlerle ilgili olarak Avaro Rsmarasın Tass Ajansı, otomotik bir uzay istas şiklik yapılmasını tamamiyle berta etmişlerdir. mu besliyor?.. na başvurmuş ve 19 uncu maddenin da sorulan bir soruya, «Taahh'Mlerimizi yonu taşıdığını Zorla çalıştıracak, para kazandıDün Stanleyville'de DC4 tipi bir söylediği 'Sonde 2 raf etmemektedir. barışı koruma harekâti borçlarını da yerine getireceğiz» diyerek cew*p ver hakkında şu bilgiyi vermlstir: racak, vergi alacaksın. Havası güKiprianu, bugün New York'a mü Belçika uçağının düşürülmesinden şümulü içine aldığı kararını çıkart miştir. zel memleketlerin halkı tenbel osonra. uçaklara Stanleyville hava ala «Fırlatma ameliyesi iki safhada cere teveccihen Londradan ayrılmıstır. mıştır. Hâlen Ren bölgesinde 51.000 ilâ luyor, iş beğenmiyor. nına inmeme emri verilmiş ve uçak Washington, meseleyi Genel Ku52,000 klşilik bir İngiliz kuvvtti mev yan etmiştir: Yerden fırlatılan birinci enkazının kaldınlması için humma Murville «lüzumsuz bir Maliye Vekili Ferit Beyi severuldaki ilk oylamadan önce ortaya cuttur. Bu kuvvetin' masrafları kısmen füze dünya etrafındaki bir yörüngeye lı bir faaliyete girişilmiştir. Stanley rim. Realist adamdır. Hani dostatacağını açıklamıştır. Genel Kurul villeLeopoldville hava köprüsünü kanşıkhk» dedi Batı Almanya tarafından karsılrnmak (ağır bir cıhaz) yerleştirmiştir. Bu cihaz ikinci bir füze ile, Mars'a gidecek luğumuz da o kadar uzun dcğil. ilk oylamaya, 19 uncu dönem Ba$ ' meydana getiren 14 «C130» Ameri••••••2 tadır. kanını seçmek için gidecektir. Londra 1, (AP. a.a. Ben kendisini bir defa gördüm. kan uçağından 13 ü âsilerin kurşun Savunma Bakanı Healey, «Ba«ı Al kozmik istasyonundan teşekkül etmekOn, on beş dakika görüştük; ama Sovyetler ise. oy haklannı kayRadyolar) manya bn masrafları daha fazla yıban tedir.» Bombay 1, (AP. a.a. larından isabet almıjtır. Âsilerle hâ fikri fikrimize nyar. Tass Ajansı. Sonde 2» nin görevibettikleri takdirde Birleşmiş Millâ şiddetli çarpışmalar devam etmek cı dövizle ddene, bizim UahhUtlet<nıizi Kurulması düşünülen çok Radyolar) 1965 bütçe tasarısı hakkında baletlerden çekilecekleri tehdidini sa tedir. yerine jetirmemi* de daha kolıj ola ni açıklamamış sadece. uzayda yapılataraflı NATO nükleer vuru sına malumat verirken, söylediği Papa Altıneı Paul yarın vurmuşlardır. Moskovanın barışı ko cak bir seyahatin hangi şartlar altında Washington'da, Dışişleri Bakanlı caktır» demiştir. cu kuvvetine yöneltilen hü sözler, beni bu satırları karalamaBombaya gelecektir, Bu ğı sözcüsü, Amerikamn ancak büruma harekâtı borcu. 52.S23.137 doRen bölgesindeki tngiliz kuvvetleri cereyan edeceği hususunda bu denecumlar bütün şiddetiyle de ya sevketti. Ferit Melen Bey: münasebetle şehirde sıkı tün rehineler kurtarıldığı zaman lârdır. Sadece 5.793.331 dolâr ödeseme sayesinde önenı'i malumat toplananin yılhk masrafı 85 milyon tngiliı Uvam etmektedir. güvenlik tedbirleri alınmak memnun olacağını ifade etmiş, fa Bu sene dışarıdan alacağımız ler. bâkiye. iki yıllık aidat borçlacağını belirtmiştir. Kozmik istasyonun rası (2,125,000.000 TLl civarındadır tadır. 2.S00 polis mtmuro, kat yeni kurtarma ameliyesine giri rı yekununun altına düşecek ve 20 Bu cümleden olmak üzere Cali yatırım yardımlarının mühim kısMevcut tngiliz Alman anlaşmasına yörüngesi ve hızı evvelden vapılan diger şehirlerden Bombaya şilip girijilmiyeceğini nci döneme kadar Sovyetlerin oy açıklamayı fornia'da konuşan Amerika Atom mını özel sektöre vereceğiz, diyor. 12 Afrika ülkesi, Kon göre. Batı Almanya Ingiltereden yılda hesaplara uygun bvlunmaktadır. göııderilmiştir. , hakkı meselesi ortaya atılamıyacak Enerjisi Müşterek Kongre Komi Ve akabinde kendisine sorulan: .Sonde 2 ile Variner 4. boşluk Diğer taraftan Papa Paul'ün Hin ;reddetmistir. godaki durumun ince50 milyon İngiliz liralık 1.250.000.000 T. tır. Fakat Moskova, «Bir kopek da tktisadî Devlet Teşekkülleritesi İkinci Başkanı Chet Holified, De Gaulle Çombe L.) süâh vesaire satın alarak bir kıslukta milyonlarca ki'ometrelik bir yadistana giderken Beyrut Hava Ala | lenmesini istediler hi ödemeyiz» politikasına sanlmışçok tarafh ve karma mürettebat n i n «asfiyesi hakkında ne düşünürışa girmiş bulunmal 'adırlar. mını karşılamaktadır. tır. yorsnnuz? Sualine: nında 30 dakika mola vereceği bu Öte yandan Çombe, bugün Paris'Birleşmiş Milletler <New .Mariner 4. temmız ayında 480 mil gün Vatikandan bildirilmiştir. Pa | , Fransız Devlet Başkanı De Gaul lı NATO nükleer vuruş gücünü te . . . . , Bir komisyon, bu teşekkülleri Birleşmiş Milletler şimdi, sakaltenkid etmiş ve, «Bu nükleer knvYork) 1. (a.a. • Radyolar) yon kilometrelik bir yolculuktan son pavı götürecek Hindistan Hava Yol. • £ * » * » * » kabul ed.lm.ştir. Çom inceliyor. Neticede bir kısmının hıyık hikâyesinin kahramanına benGüvenlik Konseyinde, 13 kara Merihin yakınında' geçerken sey lan jet yolcu uçağı bu süre içinde be. Fransadan sılah ıstemıyeceginı vet müttefiklerimize nükleer si tasfiyesine gidilmese bile bir rezemektedir. lâhların kat'î kontrolünü değil, organizasyon lâzım gelecek.. cevasımda Suriye İsrael sınırınyarenin resimlerini çet,ek yeryüzüne de yakıt alacaktır. açıklamıjtır. kontrolün ancak gölgesini vere bını veriyor. Sovyetler çekildikleri takdirde, : da vuku bulan olaylann mügönderecektir. Sayısı bine yakuı bir topluluk. Papa, Beyrut Hava Alanında Çombenin Paris'te bulunuşunu pro [ cektir» demiştir. aynı durumda olan diğer komünist zakeresine yeniden ba.şlanTürkiyede devlet sermayeciliği.vAncak «Sonde2 nln arızalandığı Cumhurbaşkanı Şarl Helu ve ; t e £ t o e m n e k a m a c i y I e bugün Franülkeleri de arkasında sürükleyecek mıştır. blldlrllmektedlr. California'Iı Demokrat tasavvu le hususi sektör birbirini kırar. ler. Birleşmiş Milletler yıkılmasa Lübnan Başbakanı tarafından kar < s l z Baskentinde bir gösteri yapmışBangkok 1, (a.a. AP) Bir hü Resmt bir btldiriye göre, «Sonde2» Suriye ile İsrael arasındaru «donuk» ve «belirsiz» olarak ! Devlet, muntazaman ziyan eder, dahi, anlamını kaybedeeektir. kümet darbesi için komplo yapıldı nln içtndeki radyo vericisl, yan yarı şılanacaktır. Papanın sehre inme tır. Polis, beyaz ve siyah olmak ü' ki düşmanhğa, tarafiarın sı, bu ziyanlar milyarları bulur. Borg ğı yolunda çıkarılan haberleri mü y» boşalmıştır. Bund n çıkaıı netlce, yeceği belirtilmiştir. zere 10 a yakın kimseyi tutukla vasıflandırmıştır. nırdaki birliklerini takviye Eğer Genel Kurul, birikmiş borçHolified, NATO müttefiklerinin birikir. Ne yapacağız bunu? Gelmıstır. taakıp sayısı açıklanmıyan bazı su «Sonde2», Merih yakınjarından gecse etmelerinin özellikle sebgp larına rağmen Sovyetlerin oy hakekserisinin bu düşünceye muhalif sin bütçeden yardım! Onun için bayların bugün tevkif edildiği, po dahl, gereken bllplyl yeryüzü istasyonolduğunu ileri süren Fransız tmit zayıf larınııı devamına karar verirse, o larına ulaştıramıyacağıdır. ;v ... , , . „.. . ., olduğunu belirtmiş ve, «Buna rağ de yeni vergi. lis tarafından bildirilmiştir. delegesi Roger Seydoux, Güzaman da Amerika tepki göstereNew îork 1, (A.P.) 300 ha Ucretlı askerlerin Guney Afnkalı . n ..:.ı.,; n,ı,.«ı.x. J . ^ : l tnönünün: Sovyetlerin 1962 yılında Merihe ulaşAskeri saflarda yapılan temizlik, venlik Konseyinin bu iki ülcektir. VVashington çekilmîyecektir. Komutanları Binbaşı Mike Hoare' men, Dışişleri Bakanlıgımızdaki ! Olmaz böyle şey! dediği işta dün gece iki Taylandlı ile bir ya tırmaya çalıştıkları diger bir feza ham bugün, Rusyada yaşıyan 3 mil un bugün Stanleyville'deki gazete küçük bir topluluğun bu tasavvn bu!.. keden sınırdaki kuvvetlerini Fakat hic süplıe yok ki malî yarynı zorluklarla karşılaşmış yon Yahudiye karşı din ve kültür bancının tevkifini tâkip etmiştir. aracı da, ı mütareke andlaşmasında tesdıınını esaslı şekllde kısacak, böyle Devlet, devlet vazifesini kıt kaalanlarında baskı ve tefrik yapıl cilere açıkladığına göre, Kongolu ru hâlâ neden kuvvetle destekleBu üç şahıs, casuslukla itham edil tır. bit edilen sayıya indirmeleribir hareket de, zaten iflâsın eşiğindığı iddiasiyle bugün sessiz bir âsilerin rehine olarak ellerinde tut diğini sahsen anlıvamıvorum» de j naat yaparken bir de geniş ölçüde miş. fakat mesele hakkmda açık'anı istemesini teklif etmiştir. de bulunan Birleşmiş Milletleri tukları 1.000 in üstünde beyazın hep miştir. endüstri ve ticarete girişirse böyle protesto yürüyüşü yapmışlardır. ma yapılmamıştır. Fransız delegesi. ayrıca, İsbüsbütün etkisiz meflüç hale düDin adamları. Rusyanın Birleş sini kurtarma ümidinin zayıf olduğu öte yandan Fransiz Dışişleri olur. Türkiye, diğer sosyalist memSubaylar, Emniyet Umum Müdürü rael • Suriye sınırının belirli şürecektir. pek çoğundan daha miş Milletler delegasvonunun ge nu söylemiştir. Hoare, «Bunlann ço Bakanı Maurice Couve de Murvil ,leketlerin Prasert Rujirawong'un emriyle tev şekilde tesbitini, karma münel merkezine yakın bir yerrte top ğunu sağ olarak bulabileceğimizi zan le de Batı Avrupa Birliği Kurulu : f a z l a d e v l e t sosyalizmi tatbik etTanrı, Birleşmiş Milletleri korukif edilmiş bulunmaktadır. Yakala tareke komisyonunun toplanLondra 1, (a.a.) Dünya erkek lanmış ve dörderli sıra ile Birleş netmiyorum» demiştir. Hoare'a göre 11 V e sun... nun 10. yıldönümü münasebetiyle : "î'? ' "maalesef. pek muvaffak nanlar arasında muvazzaf ve yedek modasının mcrkezı Londrada yatılar yapmasını istemiştir. sebep, rehinelerin çok geniş bir böl Kayhan SAĞLAMER • subayların bulunduğu bildirilmiş yınlanan «Taılor and Cutter» der miş Milletler meydanına yürümüş „ , ... ... , . ,.., , yaptığı bir konuşmada, çok taraf olamamıştır. Israel delegesinın kısa ko lerdir. Yürüyüş 3 iid9uıu> noııı». gede. kuçuk ve dagınık koylerde ya ; ı. N A T O n nMiı... v ,„, s . , .cıuu. ı u ı u > u 7 sırasında trafik VAT u r u tir. Ingilterede, çelik sanayii, hegısinegöre. z a m a n , m ı z d a z e n g ı n l e r ^ samalarıdır. " ° ukleer l e t l e r , e nuşmasından sonra. arahk anüz millileştirilmedi. Daha doğruBaşbakanın bir sözcüsü tevkifler zayıflamakta. fakırler şışmanla , : d u r d u r u l m u s t u S ı v i , k l v a f „,,„;„ gucunun su, devletleştirilmedi. Halbuki biBakanhğı, şimdi yında Güvenlik Konseyine v i r ı i v l U a geçen hahamların elierin A m e r i k a Dışişıeri yürüyüşe „„.„„ haham],T n le ilgili bilgi vermeyi reddeüniş, maktadır. Batı Dünyasmın savunması için başkanhk edecek, Bolivya de taşıdıkları büyük bir dövizde, ye kadar Kongo âsilerinin toprakla «lüzumsuz bir karışıklık» olduğu zim Karabük kurulalı, otuz senefakat yarın iki televizyon istasyoDergiye göre. demokrasınin hedelegesinın tesbit edeceği taden fazladır. nundan bu hususta açıklama yapıla nuz yerleşmem.ş olduşu dMrler yeni Sovyet idarecileri, 3 milyon, rından ~ 2.000 den fazla kadın, erkek nu söylemiştir. dğ d i l rihte toplanmak üzere müzaDerairyollan, Denizyolları, Ha. Y a h u d i n j n , d i n i v g k ü u ü r e l h a k I a . v e k u r t a n l a r a k M İ â m e t e u . , c?"inı söylemiştir. kereye son vermiştir. Moskova 1, (AP a.a. • Radyolar) vayollan, Karayolları, Postalar, iadeye çağrılmaktaydılar. laştırıldığmı bildirmiştir. Bunların Dün gece tevkif edilen yabancının de ve servet gösterisi suç Çekoslovakya Devlet Başkanı kömür madenleri petroilar, ormanGüvenlik Konseyi müzakeHinili olduğu tahnıin edümektedir. mazken, topluluk, refah alâmeti idi. Zamanımızda isc erkek'.er ara Athenagorasın tavassutu bancıdır. Yetkililer. yabancıların en Antoni Novatni ile Sovyetler Birliği lar, enerji sanayii, geniş mikyasta releri devam ederken, Surisında refah alâmeti .inceliktir>. Başkanı Aleksi Kosigin arasındaki j tekstil, kâğıt, kereste, şeker, silâh, ye ve İsrael sınır muhafızaz 17 ayrı memlekete mensup oldukistendi Bir defa, dolgun ücretli idareci görüşmeler bugün başlamıştır. I demir, kimya sanayii devletin elinları, 13 kasımdaki büyük çarLusaka (Zambia) 1, (AP) Ev dedir. Hangi sosyalist memleketkadrosu içinde trombaz vakalarıAnunan, 1 (A.P.) Hazreti İsapışmanın olduğu yerde. iki üç Tass Ajansının bildirdiğine göre, nın artışı. perhıze riayeti zorunlu nin çarmıha gerilmesi olayından velce Kuzey Rodezya adını taşırken ! te bu var; soranm size?!. " Kodakika devam eden şiddetli Komünist Parti Birinci Sekreteri kılmaktadır. Sonra sağlığı koruma Yahudilerin suçunu bağışlıyan Kaateş teatisinde bulunmuşlarBrejnef de görüşmelere katılmaktabağımsızhğına kavuştuktan sonra münist ülkelerden başka? hâlâ Değerll üyelerimizden İstanbul modasına uyularak hazırlanan per tolik beyanrnın iptali için Papa Padır. dır. Ünlversltesi Edebiyat Falcültesl Zambia ismini alan bu merkezi Af da: hiz yemeklerine ödenen meblâğ, ul VI yı ikna etmesi maksadily» Novotniye, Çekoslovak Başbakanı Fert kazanmasm, devlet kaöte yandan, 12 Afrika ülTürkolojl Kürsüsü Ordinaryüs rika memleketinde yaşıyan 74.000 be çok daha gösterışlıdir. Ve nihayet hafta sonunda İstanbuldaki Rum .Tozef Lenart ve Dışişleri Bakanı zansın! diye bağıranlar vardır. kesı, Güvenlik Konseyinin Profesörü yaz. bugün • Sürgün lerin nedenini Devletin yaptığı işler, açık verin. | artık pahalı lüks gıda maddeleri Ortodoks Patriği Athenagoras'a çaVaclav David refakat etmektedir. Kongo Leopoldville'dekı duDr. REŞİT RAHMETİ rin yağ yapan karbonhidratiar ye ğında bulunulmuştur. araştırmaym.. Yoksa siz de aynı â ce, vergilerle bunu kapatmaya çaMüzakereler sırasında Moskova rumu incelemek ü?ere top1 rine, besleyici protein ihtiva ettiği Aynı mealde bir çağrı Papanın ARAT'ı ile Pekin arasındaki geçimsizlik ile lantıya çağrılmasını talep ekibete uğrarsınız» tarzmda bir ih Iışıyoruz. E, her işi devlete veriranlaşılmıştır. kendisine de yapılrnış ve teklifin en verimli çağında kaybetmenın sen, zararı kapatacak vergiyi kira Çekoslovakyanın iktisadi müşkülle den bir mektubu bugün imtarla karşılaşmışlardır. derin acısı Içindeyiz. Sayın eşl Bugün biftek, ıstakoz. ıstiridye gelecek sene toplanacak Kilise Kon verecek?.. ri üzerinde durulacağı kestirilmek | zalamıstır. Tehdit, bir mitingde konuşan lle çocuklarına, üyelerimize ve yiyip şampanya ıçenler, yağ, ek seyindeki gündemden çıkanlması New York. 1 Afrika ve tedir. I Maliye Bakanının son sözlerini Pakülte arkadaşjarına başsağlığı mek etpatates yıyenden fazla ka talep edilmiştir. Kongodaki Amerikan siyaseÖte yandan, iyi haber alan çevre . S o 7n a k ^K^f , K a > 7 l a J k l a r Bakan'.onun için Ukd7r7ttlm!1İta»7lrt W tf* dileriz. lori almaktadır. Zamanımızda pek Çağrılar, buradaki Lâtin Patriktine karşı olan 6 Amerikalı Solomon Kalulu tarafından ileri sü | lerdi. Nazariyat değil.: lerden sızan haberler. Moskovah KATIP İlkokul dlplomamı kayTÜRK TARİH Kl'RUMÜ çok şey gibi gıda rejimi de tersi hanesi tarafından yapılmış ve Va' rülmüştür. zenci lider, bu konuları göyöneticilerin Pekine karşı yeni bir bettün. Hükümsüzdür. B. FELEK ne dönmüştür ve zenginler, zayıf tikan ile İstanbula bu konuda telrüşmek üzere Başkan John Kalulu; •Bazılarını şimdiden sürKızıl Liderler Zirve Toplantısı haŞaban Ünal son ve Dean Rusk'ı bir topdük. Akılları başlarına geunezse di '. Cumhuriyet 14727 zırlayacakları merkezindedir. Cumhuriyet 14737 lar, fikaralar şişmanlar olmuştur. graflar çekilmiştir. fterlerini de süreceğiz> demi« ve i TnoİltprpHplfi lantıya dâvet etmişlerdir. Amerikada resmî daireşunları eklemiştir: * « o m e r e a e K l üç AmeriBaşkan Johnsona gönderi >^ len ve çağrının yapıldığı jlerde tasarruf tedbirleri • Avrupalılar, Afrikalılara hür kan üssü kapatılıyor mektupta, Amerikanın Konmet etükleri müddetçe hürmet göI New îork 1, (a.«.) Başkan Londra, 1 (aj.) tngllteredeki go Başbakanı Çombeye yapreceklerdir.» Johnson'un Beyaz Sarayda lüzumAmerikan hava kuvvetleri genel katığı iktisadi ve askerî yardıZambia, 5 haft evvel bağımsızlı rargâiundan yayımlanan bir bildisuz ışıkları söndürmek suretiyle mı durdurması istenmektegiriştiği tasarruf, resmî dairelere ' ğına kavuşalıdan beri ikisi Afrika ride, Ingilterede bulunan üç Amedir. lılara hakaret ettikleri iddiası ile rikan destek üssünün 1965 Temmuörnek olmuştur. Amerikadaki zencilerin önmemleketten 3 beyaz sürgün edil ztına kadar kapatılacağı belirtilmelc New York Valisi Robert Wagcüşü Martin Luther King, dimiştir. tedir. ner de belediye dairelerinde ısık, ğer liderler tarafından imzavantilâtör, aspıratör ve diğer eieklanan mektuptaki görüşlerin, trikli cihazların lüzumu halinde aralarında yapılan tbplantı • kullanılması ve iş bitince kapatıllarda kararlaştırıldığı bildimasını emretmiştir. Wagner, bu rilmektedir. Amerikalı zencisuretle yılda 1 milyon dolar (10 Derneğimiz üyelerinden Edebiyat Fakültesi İstanbul Üniverl5r, bu konuda Kennedy'nin milyon lira) tasarrufu ümit etmek sitesi Türk Dili Tarihî Ord. Profesörü kendilerine danıştığını, Johntedir. sonla da temas kurmak istePakistan Başkanhk diklerini söylemektedirler. Geçenl»rde açıklanan mekseçimleri 2 ocakta 30 kasım 1964 pazartesi günü vefat etmiştir. 2 aralık çarşamba tupta şu görüşler ileri sürülKaraşi 1, (ajı.) Resmi bir kaygünü (bugün) ikindi namazmı mütaakıp Beyazıt Camiinden kalmektedir: naktan bugün bildirildiğıne göre, dırılacaktır. Ailesine ve bütün meslektaşlara başsağlığı dileriz. Kdngo'daki karışıklıklar Pakistan başkanhk seçimleri, 2 o j Türk Külrürünü Araştırma Enstitüsü sadece bu ülke için değil, cakta yapılacaktır. 80,000 ikinci ' dünya barışı için de tehlike seçmen, hâlen bu makamı ışgal eCumhuriyet 14728 yaratmaktadır. ücretli askerden Eyüp Han ile muhalefeti temler ve Amerika dahil bütün sil eden cPakistan Müslüman Birdış kuvvetler, bu ülkeden i liği» adayı Bayan Fatma Cinnah çekilmeli, askerî yardıma son arasında bir seçim yapacaktır. Hal verilmelidir. Kongoya yarkın pek fazla tanımadığı öteki iki dım. ancak Afrika Birliği adayın kazanmalarına ihtimal vçTeşkilâtına danışarak ve orilmemektedir. ••••«»•••••••»••••••((•••••••••••••••••••••••••••••• nun katılmasiyle yapılmalı • dır. Ölünün böbreği takılan Afrikanın hiir ülkeleri taadam iki sene yaşıyabildi rafından sevilmiyen Çombe Ana sözleşmemizin 9 uncu maddesi gereğince ihraç rejimine Amerikarun yardım Leeds (tngiltere) 1, (a.a.) edilmiş ve yüzde 69 u tediye edilmiş bulunan B serisi hisse etmesi, Amerikayı Afrika üliki yıl önce yapılan bir ameliyatla kelerinin gözünde küçük düsenetlerimizin mütebaki kısmmdan yüzde 9 unun en geç bir ölünün böbreği takılan Peter şürmekten başka işe yaramaBucas, bugün ölmüştür. Ameliyat11 Ocak 1965 sonuna kc;dar tahsiline karar verilmiştir. maktadırj» tan sonra süratle iyileşen Lucas, Bu bakımdan B serisi hisse sahibi ortaklannuzın 15 gün önce hastalanmıştı. bahsedilen müddet içinde beher hisse senedi için doksanar TL. nı bankarrüz veznelerine yatırmalarıru rica ederiz. Bu müddet zarfında taahhütlerini yerine getirmeyen ortaklarımız hakkrnda ana sözleşmemizin 14 üncü maddesi tatbik edilecektir. Keyfiyet aynca taahhütlü mekMevcudu olup satmak istiyenlerin P.K, 322 Büyük Postatupla B serisi hisse sahibi ortaklarunız adreslerine bildirilhane istanbul adresine müracaatları. miştir. Kongoda kör döfüjü Batı Almanyadaki Ingiliz kısıntı kuvvetinde yapılmıyacak Sovyetler de dün Merihe kozmik bir istosyon yolladılar Asilerden kurtarılan rehine sayısı dün 2,000 e yükseldi Çok taraflı NATO nükleer kuvvetine hücumlar artıyor Güvenlik Konseyi Suriye İsrael ihtilâfını görüştü Papa bugün Bombay'a gidecek Taylandda hükümet darbesi teşebbüsü meydana çıkarıldı Hahamlorın gösterisi Zamanımızın retah alâmeti: ZAYiFUK Sovyet Çek görüşmeleri başiadı Zambiada yaşayan beyazların durumu BAŞSAĞLIGI Amerikalı zenciler Washington'un Kongo! siyasetine muhalif Heralb BUYUK KAYIP Dr. PHİL REŞİD RAHMETİ ARAT Beş renklî Av ve Avcı karikatürleri, Av hikâyeleri, fıkraları, şiirleri... t|auaı||nfittı>ısaı DEMIRBANK T.fl.Ş. Haftanın En Önemli Başyazısı: \ Mizah Edebiyatımızın İki Üstadı: j Gönaydın Huzur! Yusuf Ziya ORTAÇ Aziz NesinAdnan Veli En Güzel Hikâyeleri... Peri Kızı ile Çoban; Resimli manzum masal Orhan Seyfi Orhon'un Şaheseri:Bülent Şeren'in Çizgileri ile... SEALAND PAMUK « 14788 IIIIHltiriTlTTtntHllllMIIMIIHIMMIIIIIIIIItlMHHHılllMIMiMM nâncılik: 3798/14732
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog